Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1144

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 31.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 "Slaucamo govju pārraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 13.panta trešo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 "Slaucamo govju pārraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 193.nr.; 2008, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.punktu.

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pirms govju pārraudzības sākšanas ganāmpulka īpašnieks:

8.1. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas par piena analīžu veikšanu ar piena kvalitātes analīžu laboratoriju, kura ir akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - piena laboratorija);

8.2. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja viņš pats neveic ganāmpulka pārraudzību;

8.3. vai viņa pilnvarota persona iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimnie­cības datu centrs" (turpmāk - datu centrs) iesniegumu par pārraudzības darba sākšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.3.1. ganāmpulka numuru;

8.3.2. novietnes numuru;

8.3.3. pārraudzības metodi;

8.3.4. pārraudzības darba veicēja sertifikāta vai apliecības numuru (pārraudzības darba veicēju sertifikāta numuru un apliecības numuru, ja strādā saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto C metodi);

8.3.5. piena laboratoriju, ar kuru ir vienošanās par piena analīžu veikšanu;

8.3.6. piena daudzuma noteikšanai izmantotos piena mērīšanas līdzekļus, to pārbaudes gadu un mēnesi."

3. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kas atbilst Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīnijām."

4. Svītrot 23.punktu.

5. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Lai konstatētu piena daudzuma mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 22.punktā noteiktajām prasībām, šo noteikumu 26.punktā minētā institūcija pārbauda mērīšanas līdzekli reizi divos gados vai biežāk, ja tas noteikts Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīnijās."

6. Svītrot 24.1 punktu.

7. Izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja piena daudzuma mērīšanas līdzeklis atbilst šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām, uz tā izvieto marķējumu. Marķējumā norāda gadu un mēnesi, kad mērīšanas līdzeklis ir pārbaudīts un kad mērīšanas līdzekli nepieciešams pārbaudīt atkārtoti.

26. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļus pārbauda institūcija, kas ar datu centru ir noslēgusi līgumu par Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas vadlīniju ievērošanu savā darbībā. Datu centrs informāciju par institūcijām, kas pārbauda piena daudzuma mērīšanas līdzekļus, ievieto savā mājaslapā internetā."

8. Papildināt II nodaļu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Institūcija, kas pārbauda piena daudzuma mērīšanas līdzekļus, reizi mēnesī elektroniski nosūta datu centram mērīšanas līdzekļu pārbaudes rezultātus. Rezultātos norāda pārbaudes laiku un informāciju par mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām."

9. Aizstāt 36.punktā vārdus "ceturtajā laktācijā" ar vārdiem "trešajā laktācijā".

10. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Eksperts govju eksterjera vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto protokolus datu centra mājaslapā un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera vērtēšanas protokolus nosūta datu centram."

11. Izteikt 46.4. un 46.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.4. katru gadu izdod pārskatu par pārraudzības gada rezultātiem;

46.5. pamatojoties uz virspārraudzības rezultātiem un pārraudzības veicēja sniegto informāciju, pievieno kontroles datu ierakstiem īpašu atzīmi, kas aizliedz šo kontroles datu izmantošanu ražības aprēķinos, un veic atbilstošo laktāciju ražības pārrēķinu;".

12. Papildināt noteikumus ar 46.6. un 46.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.6. reizi mēnesī veic pārraudzības datubāzes riska faktoru analīzi;

46.7. aptur ganāmpulka pārraudzību, ja trīs mēnešus nav saņemti ganāmpulka pārraudzības dati."

13. Izteikt 47.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.2. nodrošina novērtēto govju eksterjera vērtēšanas datu pievienošanu datu centra datubāzei;".

14. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Virspārraudzība".

15. Izteikt 48., 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"48. Virspārraudzību veic datu centrs.

49. Virspārraudzības laikā:

49.1. pārbauda, vai personai, kas veic pārraudzību, ir ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktais sertifikāts vai apliecība;

49.2. pārbauda, vai slaucamās govis ir apzīmētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un apzīmēšanu noteiktajā kārtībā;

49.3. pārbauda, vai uz piena daudzuma mērīšanas līdzekļa ir izvietots marķējums;

49.4. pārbauda, vai pārraudzībā ir iekļautas visas vienam mērķim un vienā novietnē turētās govis;

49.5. pārbauda, vai pārraugs pareizi paņem piena paraugu;

49.6. pārbauda, vai pārraugs pareizi aizpilda kontroles lapas un konteinera pavaddokumentus;

49.7. atkārtoti ņem piena paraugu triju dienu laikā pēc ganāmpulka pārraudzības, lai noteiktu piena saturu un piena daudzumu, kontrolējot vismaz 10 % no attiecīgā ganāmpulka govīm. Ja ganāmpulkā ir 10 vai mazāk govju, kontrolē visas govis;

49.8. sniedz konsultācijas ganāmpulka īpašniekam un pārraugam par pārraudzības veikšanu ganāmpulkā.

50. Virspārraudzību veic, ņemot vērā datu centra pārraudzības datubāzes riska faktoru analīzi. Virspārraudzībā iekļauj šķirnes govju audzēšanas saimniecības un ganāmpulkus, kuros pārbauda jaunbuļļus."

16. Svītrot 51., 52., 53. un 54.punktu.

17. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Datu centrs:

55.1. anulē pārraudzības datus un aptur to reģistrāciju līdz brīdim, kad tiek sakārtots pārraudzības darbs ganāmpulkā, ja:

55.1.1. personai, kas veic pārraudzību, nav ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktais sertifikāts vai apliecība, - visam ganāmpulkam kārtējā pārraudzības gadā;

55.1.2. govis nav apzīmētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un apzīmēšanu noteiktajā kārtībā, - govīm, kas nav apzīmētas;

55.1.3. atkārtoti ir pieļautas kļūdas piena paraugu ņemšanā, noformēšanā un nosūtīšanā, arī dokumentu aizpildīšanā, - anulē datus, kuru iegūšanā pieļautas kļūdas;

55.2. aptur pārraudzības datu reģistrāciju līdz brīdim, kad tiek sakārtots pārraudzības darbs ganāmpulkā, ja:

55.2.1. piena daudzuma mērīšanas līdzeklis neatbilst šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām;

55.2.2. pārraudzībā nav iekļautas visas vienam mērķim un vienā novietnē turētās govis."

18. Svītrot 56.punktu.

19. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Pārraugam ir pienākums iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem ganāmpulkā."

20. Izteikt 60., 61. un 62.punktu šādā redakcijā:

"60. Ekspertam ir pienākums regulāri paaugstināt kvalifikāciju, piedaloties kursos un citos izglītojošos pasākumos ciltsdarba jomā.

61. Ganāmpulka īpašniekam ir šādas tiesības:

61.1. pieprasīt no pārrauga atkārtotu paraugu ņemšanu un nosūtīšanu analīzei, ja datu ticamība ir apšaubāma;

61.2. saņemt pārrauga konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar govju pārraudzību;

61.3. saņemt no datu centra informāciju par pārraudzības rezultātiem.

62. Ganāmpulka īpašniekam ir šādi pienākumi:

62.1. iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpu­miem pārraudzības darbā;

62.2. nodrošināt govju pārraudzībai, virspārraudzībai un eksterjera vērtēšanai atbilstošus apstākļus un datu pieejamību pārraudzības darba kontroles un virspārraudzības veicējiem;

62.3. vienoties ar pārraugu par govs dzīvmasas noteikšanu, piena atdeves ātruma un temperamenta vērtēšanu (ja to nedara pats ganāmpulka īpašnieks);

62.4. pildīt pārrauga norādījumus;

62.5. pārraudzībā izmantot šo noteikumu 22.punktā minētajām prasībām atbilstošus piena daudzuma mērīšanas līdzekļus;

62.6. nekavējoties sniegt pieprasīto informāciju pārraugam, datu centram un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

62.7. atkārtoti iesniegt datu centrā šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto iesniegumu, ja mainās tajā norādītā informācija."

21. Svītrot 65., 66. un 67.punktu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 10.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 "Slaucamo govju pārraudzības kārtība" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1144Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 10.10.2009.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 09.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
198895
10.10.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"