Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.773

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 31.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti “Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma “Vide” 3.4.1.5.aktivitātes “Vides risku samazināšana” 3.4.1.5.2.apakš­aktivitāti “Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam.

3. Aktivitātes ietvaros īstenojamos projektus 100 procentu apmērā finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 6 164 622 euro.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.386 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.392; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1467; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

4.1. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu atlasi, vērtējot projektu iesniegumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai;

4.2. sniegt projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

4.3. divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē iepirkumu vadlīnijas un iepirkuma procedūru dokumentu paraugus;

4.4. piedalīties vienošanās izstrādē par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās);

4.5. plānot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu un publiskot informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē, tai skaitā par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

4.6. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šajos noteikumos noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386; MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182)

5. Sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

5.1. izstrādāt un slēgt vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

5.2. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

5.3. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma plānošanu un līdzekļu izlietošanu saskaņā ar vienošanās noteikumiem, kas noslēgta ar finansējuma saņēmēju;

5.4. izskatīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un pārbaudīt maksājumu pieprasījumus, apstiprināt maksājumu pieprasījumos iekļauto attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un iesniegt tos maksājumu iestādē;

5.5. sagatavot izdevumu deklarācijas un iesniegt tās vadošajā iestādē;

5.6. sagatavot Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksājuma prognozes un iesniegt tās maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

5.7. nodrošināt informācijas iesniegšanu atbildīgajā iestādē par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

5.8. nodrošināt informācijas uzkrāšanu par projektiem un tās nodošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;

5.9. plānot un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī, tai skaitā sniegt finansējuma saņēmējam atzinumu par vienošanās nosacījumu izpildi un projektu īstenošanas vietās uzraudzīt publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu;

5.10. pēc vienošanās noslēgšanas publicēt savā tīmekļa vietnē informāciju par projektiem;

5.11. nodrošināt aktivitātes uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1.un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī, kā arī izvērtēt projektu riskus un sagatavot ikgadējo plānu par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, sadarbībā ar atbildīgo iestādi veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

5.12. izvērtēt vienošanās grozījumus, pieņemt lēmumu par grozījumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un saskaņot tos ar atbildīgo iestādi, ja grozījumi ietver izmaiņas:

5.12.1. projekta uzraudzības rādītājos;

5.12.2. projekta aktivitātēs, paredzot jaunu aktivitāšu iekļaušanu projektā vai tādas aktivitāšu izmaiņas, kas finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentu no projekta kopējām izmaksām;

5.12.3. projekta izmaksās vairāk par 20 procentiem no projekta kopējām izmaksām.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386)

6. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

7. Aktivitātes ietvaros atbalsta esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukciju plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai.

8. Attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu, attiecināmas ir šādas izmaksas:

8.1. projekta sagatavošanas izmaksas – projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma, tā aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, kā arī tehniskā projekta, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā seši procenti no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.2. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, bet ne vairāk kā 3,5 procenti no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.3. būvdarbu izmaksas;

8.4. iekārtu izmaksas, tai skaitā izmaksas iekārtu montāžai un noregulēšanai, ja iekārtu piegādes nepieciešamība hidrotehniskās būves funkciju nodrošināšanai ir tehniski un ekonomiski pamatota;

8.5. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

8.6. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386; MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182)

8.1 Projektu sagatavošanas izmaksas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kā arī publicitātes pasākumu izmaksas (šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.5.apakšpunkts) nav attiecināmas, ja tās ir radušās, pamatojoties uz darba līgumu.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.182 redakcijā)

9. Projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem, kas var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 8.3. un 8.4.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgus grozījumus vienošanās noteikumos.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.386 redakcijā)

10. Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā būves ir pieņemtas ekspluatācijā un ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti.

11. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

11.1. projekta sagatavošanas izmaksas – projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma, tā aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, tehniskā projekta, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, kas pārsniedz sešus procentus no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.2. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas pārsniedz 3,5 procentus no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.3. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras ir atgūstamas no valsts budžeta;

11.4. izmaksas par darbībām, kas tiek veiktas papildus obligātajām publicitātes prasībām, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386; MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182)

11.1 Ja tiek slēgti apvienotie projektēšanas un būvdarbu līgumi, šo noteikumu 8.1. un 8.2.apakšpunktā minētie izmaksu apjoma ierobežojumi, kā arī šo noteikumu 11.punktā minētās neattiecināmās izmaksas attiecas uz projekta iesniegumā plānotajām izmaksām.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1466 redakcijā)

12. Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, projektā var iekļaut šo noteikumu 11.punktā minētās neattiecināmās izmaksas, kas nevar būt lielākas par 10 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.182 redakcijā)

13. Atbilstoši projekta iesniedzēja statusam projekta izmaksās iekļauj:

13.1. tikai šo noteikumu 8., 9. un 11.punktā minētās izmaksas, ja projekta iesniedzēja ir pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu;

13.2. tikai šo noteikumu 8. un 9.punktā minētās izmaksas, ja projekta iesniedzēja ir valsts institūcija saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.182 redakcijā)

III. Prasības projekta iesniedzējam

14. Projekta iesniedzējs var būt pašvaldības un valsts institūcijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem civilās aizsardzības jomā nodrošina pretplūdu pasākumus.

15. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

IV. Projektu iesniegumu atlase

16. Projektu iesniegumu atlasi izsludina trijās atlases kārtās atbilstoši attiecīgajai atlases kārtai pieejamajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma līdzekļiem:

16.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 637 905 euro;

16.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 330 435 euro;

16.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 196 282 euro.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.386 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2012. noteikumiem Nr.547; MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.392; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1467; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

17. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu (turpmāk – paziņojums) izsludina:

17.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

17.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2011.gada 1.martam;

17.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2012.gada 1.oktobrim.

(Grozīts ar MK 07.08.2012. noteikumiem Nr.547)

18. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma datumu un beigu termiņu. Paziņojumu atbildīgā iestāde izsludina:

18.1. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;

18.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1467)

19. Šo noteikumu 14.punktā minētie projekta iesniedzēji projekta iesniegumu (1.pielikums) iesniedz atbildīgajā iestādē triju mēnešu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu savā tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

19.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

19.2. ja pēc paziņojuma par projektu iesniegumu iesniegšanu šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1467)

V. Projektu iesniegumu iesniegšana

20. (Svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386)

21. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 100 000 euro, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam – 2 000 000 euro.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1467 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

22. Projektu iesniegumu skaits vienam projekta iesniedzējam, lai saņemtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, gan aktivitātes, gan attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav ierobežots.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386)

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu (1.pielikums) sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.182 redakcijā)

24. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapai pielikumā pievieno šo noteikumu 2.pielikuma 43.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

25. Atbildīgā iestāde izveido atklātas projektu iesniegumu atlases Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvis, kā arī viens pārstāvis no biedrības vai nodibinājuma, kura darbības mērķis saistīts ar vides aizsardzības jautājumiem, tai skaitā ūdens apsaimniekošanas jomu. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvis var piedalīties novērotāja statusā bez balsstiesībām. Ja biedrība vai nodibinājums 15 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma ievietošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē neizvirza pārstāvi vērtēšanas komisijā, atbildīgās iestādes vadītājs izveido vērtēšanas komisiju bez to pārstāvja. Ja savus pārstāvjus dalībai vērtēšanas komisijā pilnvaro vairākas biedrības vai nodibinājumi, atbildīgā iestāde iekļauj vērtēšanas komisijā biedrības vai nodibinājuma pārstāvi, kurš tiek novērtēts visaugstāk atbilstoši šādiem kritērijiem:

25.1. augstākā izglītība jomā, kas saistīta ar vides aizsardzības jautājumiem, tai skaitā ūdens apsaimniekošanas jomu;

25.2. pieredze projekta iesnieguma sagatavošanā vai projekta vadībā.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.182 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.392)

26. Atbildīgā iestāde:

26.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

26.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (1.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus (iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu paraugus);

26.3. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu (norādot reģistrācijas numuru) tūlīt pēc projekta iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182)

27. Projektu iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem (2.pielikums).

28. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

29. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

29.1. projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3. un 5.punktā minētajam kritērijam ir jāsaņem vismaz viens punkts, atbilstoši 4. un 6.punktā minētajam kritērijam – vismaz divi punkti;

29.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus. Ja projekta iesniedzējs ir valsts institūcija, projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 11.punktā minētajam kritērijam nevērtē.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386)

30. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

30.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 31., 33. un 34.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

30.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 30., 32., 35., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

30.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 15., 16., 18., 24., 25., 26., 29., 36., 37. un 43.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu. Ja projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 29.1.apakšpunktam, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386; MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182)

31. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu summu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

31.1. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

31.2. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā;

31.3. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 8.punktā minētajā kritērijā;

31.4. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 6.punktā minētajā kritērijā;

31.5. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu šo noteikumu 2.pielikuma 9.punktā minētajā kritērijā.

32. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

32.1. tas atbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

32.2. sarindojot novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

33. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas projekta iesniedzējam jāizpilda lēmumā norādītajā termiņā, lai tas varētu noslēgt vienošanos:

33.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (1.pielikums);

33.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 43.punktā minētajam kritērijam;

33.3. precizēt visus iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 36. un 37.punktā minētajiem kritērijiem;

33.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.punktam (2.pielikuma 15.punkts);

33.5. precizēt izmaiņas kopējā neattiecināmo izmaksu summā un neattiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 11. un 12.punktam (2.pielikuma 16.punkts);

33.6. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (2.pielikuma 18.punkts);

33.7. precizēt naudas plūsmas prognozi (2.pielikuma 24.punkts);

33.8. precizēt projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (2.pielikuma 25.punkts);

33.9. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem (2.pielikuma 26.punkts);

33.10. nodrošināt nodokļu parāda samaksu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 29.punktā minētajam kritērijam.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1466; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386; MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182)

34. Šo noteikumu 33.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas. Lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

35. Vērtēšanas komisija 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu norādītā termiņa beigām vērtē, kā izpildīts minētais lēmums, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

36. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

37. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VII. Projekta īstenošana

38. Finansējuma saņēmējs:

38.1. nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas;

38.2. visas pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu aktivitātes īsteno triju gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas;

38.2.1 trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektus īsteno līdz 2015. gada 15. septembrim;

38.3. ne retāk kā reizi trijos mēnešos nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par projekta īstenošanas procesu;

38.4. nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē saskaņā ar vienošanos.

(Grozīts ar MK 07.08.2012. noteikumiem Nr.547; MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.245)

39. Ja finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, pēc vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde, ja ir pieejami finanšu resursi, ieskaita finansējuma saņēmēja kontā avansa maksājumu līdz 20 procentiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1466 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386)

40. Vienošanās noteikumos grozījumus neizdara:

40.1. ja faktiskās neattiecināmās izmaksas attiecībā pret projektā sākotnēji noteiktajām neattiecināmajām izmaksām mainās mazāk nekā par 20 procentiem;

40.2. ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas projekta īstenošanas laikā nepārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apmēra naudas izteiksmē;

40.3. ja izmaiņas projekta iepirkumu plānā nemaina iepirkumu kopējo apjomu.

41. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām projekta izmaksām.

VIII. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas

42. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

43. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1466)

44. Informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu finansējuma saņēmējs reizi gadā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas projekta ietvaros iesniedz atbildīgajā iestādē, ja vienošanās nenosaka ilgāku laikposmu. Pirmo reizi šo noteikumu 3.pielikumā noteikto uzraudzības pārskatu finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē iesniedz gada laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1466 redakcijā)

45. Atbildīgā iestāde vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu (ja vienošanās nenosaka ilgāku laikposmu) nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu.

IX. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 20.04.2010. noteikumu Nr.386 redakcijā)

46. Sadarbības iestāde vienošanos par pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta iesniedzējs precizējis projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 3.punktam un 1.pielikumam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.773

(Pielikums grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.386; MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1467; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.773
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 20.04.2010. noteikumu Nr.386 redakcijā, kas grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.182; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1467; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1. Projekta gatavības stadija

jāiegūst vismaz 1 punkts

1.1. projekta iesniedzējs nav sagatavojis tehniskās specifikācijas būvdarbu iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem, un nav izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts vismaz vienam projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

0

1.2. sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem

1

1.3. izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts vismaz vienam projekta plānotajam būvdarbu iepirkumam

2

1.4. izstrādāts un tiesību aktos paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts visiem projekta plānotajiem būvdarbu iepirkumiem

3

2. Projekta plānotais īstenošanas laiks

jāiegūst vismaz 1 punkts

2.1.

pārsniedz 4 gadus

0

2.2.

no 3 līdz 4 gadiem

1

2.3.

no 2 līdz 3 gadiem (neieskaitot)

2

2.4.

līdz 2 gadiem

3

3. Projekta ieviešanas efektivitāte

jāiegūst vismaz 1 punkts

3.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

0

3.2. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 3 līdz 3,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

1

3.3. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir no 2,5 līdz 3 procentiem (neieskaitot) no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

2

3.4. autoruzraudzības un būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 2,5 procentiem no projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām

3

4. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums

jāiegūst vismaz 2 punkti

4.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

4.2. projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

4.3. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

4.4. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

5. Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās alternatīvas (finanšu, tehnoloģiskais, tehniskais risinājums)

jāiegūst vismaz 1 punkts

5.1.

nav veikta alternatīvu analīze

0

5.2.

alternatīvu analīze veikta tikai vienam parametram

1

5.3. ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

5.4. ir veikta alternatīvu analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām

3

6. Rekonstruējamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums

jāiegūst vismaz 2 punkti

6.1. nav veikts novērtējums par rekonstruējamās infrastruktūras kalpošanas laiku

0

6.2. rekonstruējamās infrastruktūras kalpošanas laiks ir līdz 5 gadiem

1

6.3. rekonstruējamās infrastruktūras kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem

2

6.4. rekonstruējamās infrastruktūras kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

7. Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) attiecībā pret projekta sākotnējām izmaksām)

Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina attiecībā pret projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu

kritērijs dod papildpunktus

7.1. mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

1

7.2. vienāds ar vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju vai par 10 procentiem to pārsniedz, vai ir par 10 procentiem mazāks par to

2

7.3. lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

3

8. Īstenojot projektu, tiks novērsti plūdu draudi iedzīvotājiem

kritērijs dod papildpunktus

8.1. iedzīvotāju skaits līdz 500 (neieskaitot)

1

8.2. iedzīvotāju skaits no 500 līdz 2000 (neieskaitot)

2

8.3. iedzīvotāju skaits no 2000 līdz 5000 (neieskaitot)

4

8.4. iedzīvotāju skaits no 5000 līdz 10000 (neieskaitot)

6

8.5. iedzīvotāju skaits no 10000 līdz 50000

8

8.6. iedzīvotāju skaits lielāks par 50000

10

9. Īstenojot projektu, tiks novērsti plūdu draudi kultūrvēsturiskiem un saimnieciskās darbības objektiem

kritērijs dod papildpunktus

9.1. piesārņojošās saimnieciskās darbības veicēji un piesārņotās vietas

Piezīme. Atbilstoši likumā "Par piesārņojumu" noteiktajām piesārņojošo darbību kategorijām (Projekta iesniegums saņem vērtējumu par 9.1.1. vai 9.1.2.apakšpunktā minēto kritēriju, kura vērtējums summējas ar 9.1.3. vai 9.1.4. un 9.1.5.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumu)

9.1.1. 1 B kategorijas piesārņojošas darbības veicējs

2

9.1.2. 2 un vairāk B kategorijas piesārņojošas darbības veicēju

3

9.1.3. 1 A kategorijas piesārņojošas darbības veicējs

4

9.1.4. 2 un vairāk A kategorijas piesārņojošas darbības veicēju

6

9.1.5. piesārņotās vietas, kas reģistrētas piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datubāzē

3

9.2. infrastruktūras objekti

punkti summējas, kritērijs dod papildpunktus

9.2.1. tilti

2

9.2.2. lielceļi, pilsētas maģistrāles

2

9.2.3. dzelzceļš

2

9.2.4. elektroapgādes sistēmas

2

9.3. kultūrvēsturiskie objekti
Piezīme. Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem kultūras pieminekļu aizsardzības jomā

kritērijs dod papildpunktus

9.3.1. vietējas nozīmes

1

9.3.2. reģionālās nozīmes

2

9.3.3. valsts nozīmes

3

10. Projekta ietekme uz nacionālas nozīmes lauksaimnieciskajām teritorijām
Piezīme. Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem lauksaimniecisko teritoriju izmantošanas jomā

kritērijs dod papildpunktus

10.1. projekts neietekmē nacionālas nozīmes lauksaimnieciskās teritorijas

0

10.2. īstenojot projektu, tiks novērsti plūdu draudi nacionālas nozīmes lauksaimnieciskajās teritorijās

3

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums punktos

11. Projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā (makroekonomiskā stabilitāte)

kritērijs dod papildpunktus

11.1. mazāk nekā 5 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

1

11.2. no 5 līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām

2

11.3. vairāk nekā 10 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām

3

12. Projekta ietekme uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ilgtspējīga attīstība)

kritērijs dod papildpunktus

12.1.

projekts neietekmē īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

0

12.2. īstenojot projektu, tiks novērsti plūdu draudi īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

Jā/Nē

13. Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

14. Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

15. Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes attiecināmajām izmaksām

P

16. Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām aktivitātes neattiecināmajām izmaksām

P

17. Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām

N

17.1. sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums
17.2. plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi, un tie atbilst aktivitātes mērķim
17.3. sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā
17.4. sniegti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi
17.5. sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi
17.6. sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ieviešanā plūdu draudu novēršanas jomā
18. Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm

P

19. Iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību

N

19.1. ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanas izmaksas
19.2. ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanu
20. Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu un aprīkojuma piegādes rādītāji atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu

N

21. Projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 2 000 000 euro

N

22. Projekta attiecināmās izmaksas nav mazākas par 100 000 euro

N

23. Projekta budžetā iekļautās izmaksas

N

23.1. ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas
23.2.

ir saskaņā ar būvdarbu tāmi

23.3.

atbilst prognozētajām tirgus cenām

23.4. ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam
24. Projekta naudas plūsmas prognoze

P

24.1. parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi
24.2. atbilst plānotajam laika grafikam
24.3.

atbilst projekta finanšu plānam

25. Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda finansēto projektu vadību noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas

P

25.1. projekta administratīvajai (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai
25.2. finanšu (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai
25.3. tehniskajai (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai
26. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē

27. Projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai valsts iestāde, kas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nodrošina pretplūdu pasākumus

N

28. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka rekonstruējamā infrastruktūra ir projekta iesniedzēja īpašumā

N

29. Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darbdienu

P

30. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tā rīcībā ir dokumenti, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

31. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā

N

32. Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai

N

33. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

34. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

N

35. Projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

N (NA)

36. Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un trīs kopijas, kā arī elektroniskā versija, kurai pielikumā ir tikai izmaksu ieguvumu analīze (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā)

P (NA)

37. Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas ir numurētas (ja projekta iesniegums iesniegts papīra dokumenta formā)

P (NA)

38. Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

39. Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

40. Projekta iesniegums izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

41. Projekta iesnieguma pielikumi ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N (NA)

42. Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas tā sadaļas

N

43. Projekta iesniegumam pievienoti visi pielikumi

P (NA)

43.1. projekta tehniski ekonomiskais pamatojums (atsevišķos veco aizsargdambju posmos tehniski un ekonomiski jāpamato jauna infrastruktūras posma būve)
43.2. projekta kartogrāfiskais materiāls ir atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā
43.3. atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem būvniecības jomā sagatavots un apstiprināts tehniskais projekts inženieraizsardzības būvju rekonstrukcijai vai tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai
43.4. būvdarbu tāme
43.5. pašvaldības, kurā plānots veikt būvdarbus, apliecinājums ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam
43.6. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu
43.7.

projekta naudas plūsmas prognoze

Apzīmējumi.

N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.773
Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 773Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 24.07.2009.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 116 (4102), 23.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195184
{"selected":{"value":"29.05.2015","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2013","iso_value":"2013\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2013.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2012","iso_value":"2012\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2012.-15.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2011","iso_value":"2011\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2011.-14.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2010","iso_value":"2010\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2010.-22.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-06.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2009","iso_value":"2009\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2009.-21.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.05.2015
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva