Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā (izņemot pārejas noteikumus) vārdu "komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "regulators" (attiecīgā locījumā).

2. 2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk - regulējamās nozares):

1) enerģētika;

2) elektroniskie sakari;

3) pasts;

4) dzelzceļa transports;

5) sadzīves atkritumu apsaimniekošana;

6) ūdenssaimniecība.";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets."

3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

"Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir preču ražošana, pakalpojumu sniegšana un infrastruktūras (inženierbūvju vai inženiertehnisku risinājumu, kā arī ar to izmantošanu saistītu resursu komplekss, kas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai) pakalpojumi regulējamās nozarēs atbilstoši nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk - sabiedriskie pakalpojumi)."

4. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā vārdus "vai pašvaldību".

5. Izteikt 7.panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"7.pants. Regulators

(1) Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

(2) Regulējamās nozarēs tiek izveidots vienots regulators - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona."

6. Izslēgt 8.pantu.

7. 9.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Regulators pilda šādas funkcijas:";

izslēgt 2.punktā vārdus "(šo funkciju nepilda pašvaldības regulators)";

papildināt daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) veic energoapgādes komersantu objektu un citu energoapgādes objektu ekspluatācijas kontroli atbilstoši enerģētikas nozares normatīvajiem aktiem;

11) veic hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma un ekspluatācijas atbilstības uzraudzību atbilstoši likumam "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"."

8. 10.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "informāciju" ar vārdiem "neatkarīgi no tās slepenības pakāpes";

izslēgt piekto un sesto daļu.

9. 11.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Regulators savu funkciju pildīšanā nav padots valsts vai pašvaldību institūcijām.";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Regulatora administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa triju tiesnešu sastāvā. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pieteikuma par regulatora izdotā administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu iesniegšana tiesā neaptur šā administratīvā akta darbību."

10. Izslēgt 14.panta otro daļu.

11. Aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdus "sabiedriskajām organizācijām" ar vārdu "biedrībām".

12. Papildināt II nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Pašvaldību konsultatīvā institūcija

(1) Regulators pašvaldību interešu pārstāvēšanai un viedokļu izzināšanai izveido pašvaldību konsultatīvo institūciju.

(2) Pašvaldību konsultatīvās institūcijas nolikumu apstiprina regulatora padome.

(3) Pašvaldību konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātus izvirza Latvijas Pašvaldību savienība."

13. 16.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Regulators lēmumus par licenču izsniegšanu, piešķirto licenču anulēšanu (atcelšanu), atteikumu piešķirt licenci, kā arī par grozījumiem licences nosacījumos, ja tie attiecas uz sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu vai licences darbības zonu, 30 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā.";

izslēgt sesto daļu.

14. Izslēgt 18.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus "informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību".

15. 19.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

(2) Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai nepamatoti, tas var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem veikt tarifu projekta pārrēķinu.";

izslēgt trešo daļu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas.";

izslēgt astoto, vienpadsmito un divpa­dsmito daļu.

16. Izteikt 20.panta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu."

17. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Tarifu atklātums

(1) Regulators noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Minēto kārtību publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas regulatoram publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja projekts skar konkrētas administratīvās teritorijas lietotājus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz attiecīgu informāciju pašvaldībai ievietošanai tās mājaslapā internetā, ja tāda ir.

(4) Regulators noteiktos tarifus 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja noteiktie tarifi skar konkrētās administratīvās teritorijas lietotājus, regulators šos tarifus iesniedz pašvaldībai ievietošanai tās mājaslapā internetā, ja tāda ir.

(5) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

(6) Pieteikuma par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, kuru izdevis regulators un ar kuru apstiprināts tarifs, iesniegšana tiesā neaptur šā administratīvā akta darbību."

18. Izslēgt 23.pantu.

19. Izteikt 26.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētā uzskaite kopējā grāmatvedības uzskaitē ir nodalīta."

20. 30.pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus "valsts regulējamās nozarēs" ar vārdiem "regulējamās nozarēs";

izslēgt trešo daļu.

21. 31.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu gada likme nedrīkst pārsniegt 0,2 procentus no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā kalendāra gadā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Komersanti, kuri sāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, valsts nodevu par pirmo darbības gadu maksā no pašu plānotā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma pirmajā darbības gadā.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrē regulators saskaņā ar nodokļu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem."

22. 36.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu "valsts";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Regulators izveido nepieciešamās reģionālās struktūrvienības, ņemot vērā plānošanas reģionu teritorijas."

23. Izteikt 37.panta tekstu šādā redakcijā:

"Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība, kura zināšanas un pieredze nodrošina šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi un kurš atbilst likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam."

24. 38.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pret kurām uzsākta kriminālvajāšana par tīšu noziedzīgu nodarījumu;";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kuras atzītas par neatbilstošām likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.";

izslēgt trešajā daļā vārdu "(padomes)".

25. Izteikt 46.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets nosaka padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu.

(2) Padome nosaka izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumam paredzētās apro­priācijas ietvaros."

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"12. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2009.gada 1.novembrim pārņem no pašvaldību regulatoriem vai pašvaldību domēm (padomēm) regulēšanas funkcijas attiecīgajās pašvaldību regulējamās nozarēs.

13. Pašvaldības regulatora priekšsēdētāja pilnvaras ir spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim, bet padomes locekļu pilnvaras - līdz 2009.gada 31.oktobrim neatkarīgi no pilnvarās noteiktā beigu termiņa. Pašvaldību regulatoru priekšsēdētāji ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītās lietas nodod Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai līdz 2009.gada 31.oktobrim.

14. Līdz dienai, kad stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotās metodikas enerģētikas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, tiek piemēroti Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumi Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs".

15. Licences, kuras pašvaldības regulators izsniedzis pirms tam, kad stājas spēkā likuma grozījumi par pašvaldību regulatoru likvidāciju, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

16. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar šā likuma 15.1 pantu līdz 2009.gada 31.oktobrim izveido konsultatīvu institūciju pašvaldību interešu pārstāvēšanai un viedokļu izzināšanai. Latvijas Pašvaldību savienība līdz 2009.gada 31.augustam izvirza konsultatīvās institūcijas locekļu kandidātus.

17. Ja pieteikums Administratīvajai rajona tiesai iesniegts par regulatora administratīvo aktu, kas izdots līdz 2009.gada 31.oktobrim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

18. Grozījums šā likuma 37.pantā un 38.panta pirmās daļas 5.punkts, kas izvirza prasības un nosaka ierobežojumus padomes locekļiem un to kandidātiem saistībā ar atbilstību likumam "Par valsts noslēpumu", neattiecas uz tiem padomes locekļiem, kuri iecelti amatā pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

19. Pašvaldības dome (padome) vai novada dome, kas ir attiecīgās pašvaldības domes (padomes), pašvaldības institūciju, finanšu, mantas un saistību pārņēmēja, līdz 2009.gada 31.decembrim, izveidojot pašvaldības regulatora likvidācijas komisiju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā likvidē pašvaldības regulatoru, kas regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

20. Ja pašvaldības regulatoru ir izveidojušas vairākas pašvaldības, pašvaldību domes (padomes) vai novadu domes, kas ir attiecīgo pašvaldību domju (padomju), pašvaldību institūciju, finanšu, mantas un saistību pārņēmējas, pirms pašvaldības regulatora likvidēšanas vienojas par tās nosacījumiem.

21. Pašvaldības regulatora likvidācijas komisija līdz 2009.gada 31.decembrim nodrošina to, ka auditēts attiecīgā pašvaldības regulatora 2009.gada pārskats un iestādes darbības slēguma bilance pēc stāvokļa 2009.gada 31.oktobrī tiek sagatavoti un iesniegti attiecīgajai pašvaldības domei (padomei). Pašvaldības regulatora priekšsēdētājs un galvenais grāmatvedis ir pilnvaroti parakstīt auditētu attiecīgā pašvaldības regulatora 2009.gada pārskatu un iestādes darbības slēguma bilanci līdz 2009.gada 31.decembrim.

22. Pašvaldības regulatora likvidācijas komisijas darbību finansē no attiecīgā pašvaldības regulatora budžeta. 2009.gada valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama pilnā apmērā attiecīgās pašvaldības budžetā un tiek ieskaitīta pašvaldības regulatora kontā.

23. Ministru kabinets atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas 10. un 11.punktā noteiktajam līdz 2009.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai attiecīgus grozījumus Enerģētikas likumā un likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 14.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.2009.Stājas spēkā: 14.07.2009.Tēma: Enerģētika; Patērētāju tiesības; Valsts iestādes, civildienests; Konkurences tiesības; Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 13.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194033
14.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)