Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.554

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 48.§)
Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 16.panta trešo daļu
(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.41 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem (turpmāk – atļauja).

2. Dienests izsniedz atļauju izvietot tirgū:

2.1. lopbarības augu, eļļas augu, šķiedr-augu, labības, biešu šķirņu sēklas un kartupeļu šķirņu sēklas materiālu (turpmāk – lauksaimniecības kultūraugu sēklas), ja par šīm šķirnēm ir iesniegts iesniegums, bet tās vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā, – tikai ražošanas testu vai izmēģinājumu vajadzībām, lai iegūtu informāciju par šķirnes audzēšanu vai izmantošanu;

2.2. dārzeņu sugu šķirņu sēklas – selekcionāram, ja vismaz viena no tā šķirnēm ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā. Atļauju izsniedz šķirnei, par kuru vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī ir iesniegts iesniegums, bet kas vēl nav iekļauta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, ja par to ir iesniegta šajos noteikumos noteiktā informācija, – lai iegūtu informāciju par šķirnes audzēšanu.

3. Atļauju izsniedz vienai no šādām personām (turpmāk – iesniedzējs):

3.1. selekcionāram vai selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotam pārstāvim (turpmāk – pilnvarotais pārstāvis) un Latvijas lauksaimniecības kultūraugu šķirņu selekcionāram vai selekcionāra tiesību īpašniekam – par lauksaimniecības kultūraugu sēklām;

3.2. selekcionāram vai selekcionāra tiesību īpašniekam – par dārzeņu sugu šķirņu sēklām.

4. Dienests izsniedz atļauju izvietot tirgū noteiktu lauksaimniecības kultūraugu sēklu daudzumu, ievērojot maksimālā daudzuma ierobežojumus, kas minēti šo noteikumu 1.pielikumā.

II. Iesnieguma izskatīšana par atļaujas saņemšanu izvietot tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem

5. Iesniedzējs dienestā iesniedz:

5.1. iesniegumu par atļaujas saņemšanu izvietot tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

5.2. (svītrots ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.41);

5.3. šķirnes aprakstu un informāciju par šķirnes uzturēšanu, ja tāda nav iesniegta iepriekš.

6. Ja iesniegumā norādītā vai tam pievienotā informācija nav pilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa iesniedzējam precizēt informāciju, un iesniedzējs mēneša laikā iesniedz pieprasīto informāciju dienestā.

7. Ja iesniedzējs iesniegumā ir norādījis, ka sēklas izvietos tirgū arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, dienests par to divu nedēļu laikā elektroniski informē konkrētās dalībvalsts atbildīgo institūciju, norādot sugu, šķirni un sēklu daudzumu, ko iesniedzējs vēlas izvietot tirgū.

8. Ja iesniedzējs iesniegumā ir norādījis, ka sēklas izvietos tirgū tikai Latvijā, dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par:

8.1. atļaujas izsniegšanu. Lēmumā norāda šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju un par to rakstiski paziņo iesniedzējam;

8.2. iesnieguma noraidīšanu, ja nav iesniegta šo noteikumu 6.punktā minētā informācija vai iesniegtā informācija ir nepilnīga. Lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam, norādot atteikuma iemeslus.

9. Ja iesniedzējs iesniegumā ir norādījis, ka sēklas izvietos tirgū arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, dienests divu nedēļu laikā pēc konkrētās dalībvalsts atbildīgās institūcijas akcepta saņemšanas par iesniegumā pieprasītā sēklu daudzuma izvietošanu tirgū saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu izsniedz atļauju noteikta sēklu daudzuma izvietošanai tirgū, kas nepārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības dalībvalstī atļauto sēklu daudzumu.

III. Atļaujas derīguma termiņš un tā pagarināšana

10. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads pēc atļaujas izsniegšanas datuma.

11. Ja iesniedzējs vēlas pagarināt atļaujas derīguma termiņu, tas mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

12. Iesniegumam par atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

12.1. papildu informāciju sākotnēji iesniegtajai informācijai par šķirnes aprakstu, uzturēšanu vai audzēšanu, ja tāda ir;

12.2. dārzeņu šķirnēm – dokumentu, kas apliecina, ka vēl aizvien tiek veikts konkrētās šķirnes novērtējums iekļaušanai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem.

13. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētā iesnieguma un 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu.

14. Dienests atļaujas derīguma termiņu pagarina:

14.1. lauksaimniecības kultūraugu šķirņu sēklām – uz vienu gadu;

14.2. dārzeņu sugu šķirņu sēklām – uz vienu gadu un ne vairāk kā divas reizes.

15. Dienests divu nedēļu laikā anulē izsniegto atļauju, ja:

15.1. iesniedzējs iesniedzis rakstisku iesniegumu par atļaujas anulēšanu;

15.2. dienests konstatē, ka nav ievērotas šo noteikumu VI un VII nodaļā noteiktās prasības;

15.3. šķirne tiek iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā;

15.4. iesniegums par iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā tiek atsaukts vai noraidīts.

16. Dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par atļaujas anulēšanu pieņemšanas rakstiski paziņo par to iesniedzējam.

IV. Sēklu kvalitātes prasības

17. Lauksaimniecības kultūraugu sēklu kvalitāte atbilst sertificētu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par konkrētās sugas sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.

18. Dārzeņu sēklu kvalitāte atbilst normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām.

19. Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, to tirgū atļauts izvietot tikai tad, ja tā satur tos ģenētiski modificētos organismus, kas ir atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību. Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, to norāda etiķetē, kā arī jebkurā citā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā.

V. Sēklu kvalitātes novērtēšana

20. Dienests ņem lauksaimniecības kultūraugu sēklu paraugus un novērtē sēklu kvalitāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.

21. Dienests organizē dārzeņu sugu šķirņu sēklu pēcpārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību. Iesniedzējs izdevumus par sēklu pēcpārbaudi sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

22. Sēklu partiju lielums, paraugu svars un sēklu etiķetēšanas prasības noteiktas Sēklu aprites likumā un sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

VI. Sēklu iesaiņojums un etiķetēšana

23. Lauksaimniecības kultūraugu sēklām jāatrodas slēgtā iesaiņojumā vai konteineros. Sēklu iesaiņojums un konteineri ir noslēgti tā, lai tos nevarētu atvērt, neradot redzamus bojājumus un neatstājot uz oficiālās etiķetes vai iesaiņojuma zīmes, kas liecinātu, ka iesaiņojums ir bijis atvērts.

24. Sēklas kartupeļu iesaiņojums ir nelietots, un konteiners ir tīrs.

25. Dārzeņu sēklu iesaiņojumam jābūt slēgtam un aizzīmogotam. Sēklu iesaiņojums ir noslēgts tā, lai to nevarētu atvērt, neradot redzamus bojājumus un neatstājot uz saiņotāja etiķetes vai iesaiņojuma zīmes, kas liecinātu, ka iesaiņojums ir bijis atvērts.

26. Lauksaimniecības kultūraugu un dārzeņu šķirņu sēklu iesaiņojumam lieto etiķeti oranžā krāsā. Etiķetē norāda šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju. Lauksaimniecības kultūraugu sugu šķirņu sēklām lieto oficiālās etiķetes, dārzeņu sugu šķirņu sēklām lieto saiņotāja (piegādātāja) etiķetes.

27. Augu sugām, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā piemēro augu karantīnas prasības, etiķeti var aizstāt ar augu pasi, ja tā satur šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju. Augu pase ir oranžā krāsā.

28. Saiņotājs, lietojot saiņotāja etiķetes dārzeņu sugu šķirņu sēklām, ievēro šādas prasības:

28.1. informē dienestu par sēklu saiņošanas sākumu un beigām;

28.2. kārto uzskaiti attiecībā uz visām sēklu partijām un glabā to pieejamu sešus gadus;

28.3. no katras tirgū izvietotās sēklu partijas ņem paraugus saskaņā ar dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem. Paraugi ir pieejami vismaz divus gadus vai tik ilgi, kamēr sēklas atrodas tirdzniecībā. Paraugi atbilst šādiem nosacījumiem:

28.3.1. parauga masas lielums atbilst dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos noteiktajam sēklu kvalitatīvo īpašību noteikšanas parauga lielumam;

28.3.2. parauga iesaiņojuma materiāls un uzglabāšanas apstākļi nodrošina sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos.

29. Šo noteikumu 28.2. un 28.3.apakšpunktā minēto darbību uzraudzību izlases veidā veic dienests.

30. Atzīme par jebkuru lauksaimniecības kultūraugu sēklu ķīmisko apstrādi ir uz oficiālās etiķetes vai uz saiņotāja etiķetes un iesaiņojuma vai tā iekšpusē, dārzeņu sugu šķirņu sēklām – uz saiņotāja etiķetes vai uz iesaiņojuma, vai tā iekšpusē.

VII. Šķirnes izmantošanas drošības pasākumi

31. Dienests normatīvajos aktos par augu karantīnu un ģenētiski modificēto organismu apriti noteiktajā kārtībā aizliedz izmantot šķirni vai pieņem atbilstošus nosacījumus šķirnes audzēšanai, ja:

31.1. konstatē, ka lauksaimniecības kultūraugu vai dārzeņu šķirņu sēklu audzēšana no augu veselības viedokļa var kaitēt citu šķirņu vai sugu audzēšanai;

31.2. ir pamatots iemesls uzskatīt, ka lauksaimniecības kultūraugu vai dārzeņu šķirņu sēklas ir bīstamas cilvēku veselībai vai videi;

31.3. lauksaimniecības kultūraugu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultāti apliecina, ka šķirne nav piemērota audzēšanai nevienā teritorijas daļā tās veģetācijas perioda dēļ.

VIII. Informācijas apmaiņa

32. Iesniedzējs, kam ir izsniegta atļauja, līdz kārtējā gada 1.decembrim iesniedz dienestā informāciju par lauksaimniecības kultūraugu sēklu ražošanas testu vai izmēģinājumu rezultātiem attiecībā uz šķirnes audzēšanu vai izmantošanu, bet dārzeņu sugu šķirņu sēklām – informāciju par šķirnes audzēšanu.

33. Dienests elektroniski sniedz informāciju Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisijai par:

33.1. iesnieguma saņemšanu – divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas;

33.2. iesnieguma noraidīšanu, atļaujas izsniegšanu, tās derīguma termiņa pagarināšanu vai atļaujas atsaukšanu – divu nedēļu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

34. Dienests elektroniski nosūta Eiropas Komisijai informāciju par maksimālo lauksaimniecības kultūraugu sēklu daudzumu, ko ir atļauts izvietot Latvijas tirgū.

35. Pēc informācijas saņemšanas no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par sēklu izvietošanu Latvijas tirgū dienests, lai iegūtu papildu informāciju, elektroniski sazinās ar konkrētās dalībvalsts atbildīgo institūciju, kas devusi atļauju noteikta sēklu daudzuma izvietošanai Latvijas tirgū. Daudzums, ko drīkst izvietot Latvijas tirgū, nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā minēto lauksaimniecības kultūraugu sēklu atļauto maksimālo daudzumu.

IX. Noslēguma jautājums

36. Dienests atļauju izsniedz, sākot ar 2013.gadu.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.554
Lauksaimniecības kultūraugu sēklu atļautais maksimālais daudzums Latvijā

Nr.
p.k.

Sugas latīniskais nosaukums

Sugas latviskais nosaukums

Daudzuma noteikšanas kritērijs

Katrai šķirnei atļautais maksimālais daudzums (kg)

1.

Triticum aestivum L.

Ziemas kvieši

0,3 %

120 000

2.

Secale cereale L.

Ziemas rudzi

0,1 %

12 000

3.

Triticosecale Wittm

Ziemas tritikāle

0,1 %

3 100

4.

Triticum aestivum L.

Vasaras kvieši

0,3 %

49 000

5.

Hordeum vulgare L.

Vasaras mieži

0,3 %

97 000

6.

Avena sativa L.

Auzas

0,3 %

38 000

7.

Fagopyrum esculentum Moench

Griķi

0,1 %

900

8.

Brassica napus L.

Ziemas rapsis

0,1 %

300

9.

Brassica napus L.

Vasaras rapsis

0,1 %

300

10.

Solanum tuberosum

Kartupeļi

0,1 %

141 000

11.

Phleum pratense L.

Timotiņš

0,1 %

200

Piezīme.

Pārējām sugām sēklu atļauto maksimālo daudzumu nosaka, ņemot vērā nepieciešamo daudzumu 10 hektāru liela lauka apsēšanai.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.554
Iesnieguma saturs atļaujas saņemšanai izvietot tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem

(Pielikums grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.41)

1. Atbildīgā institūcija.

2. Iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese.

3. Sugas nosaukums latviešu un latīņu valodā.

4. Šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums.

5. Informācija par to, vai šķirne ir ģenētiski modificēta. Ģenētiski modificētai šķirnei – informācija par ģenētiski modificēto organismu un atļauju tā laišanai tirgū.

6. Informācija par ražošanas testiem vai izmēģinājumiem – valsts vai valstis, kurās tie notiks, testu un izmēģinājumu mērķis.

7. Sēklas daudzums, ko paredzēts izvietot Latvijas tirgū. Sēklas daudzums, ko paredzēts izvietot tirgū citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

7.1 Datums, kad samaksāta valsts nodeva.

8. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja paraksts*.

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.554
Atļaujas saturs tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem

1. Atbildīgā institūcija.

2. Atļaujas numurs.

3. Iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese.

4. Sugas nosaukums latviešu un latīņu valodā.

5. Šķirnes nosaukums.

6. Sēklas daudzums.

7. Valsts, kurā sēklu izvietos tirgū.

8. Atļaujas derīguma termiņš.

9. Atļaujas izsniegšanas datums, izsniedzēja amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.554
Iesnieguma saturs atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem

(Pielikums grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.41)

1. Atbildīgā institūcija.

2. Iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese.

3. Atsauce uz Valsts augu aizsardzības dienesta iepriekš izsniegto atļauju.

4. Norāde par papildus pievienotajiem dokumentiem.

4.1 Datums, kad samaksāta valsts nodeva.

5. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja paraksts*.

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.554
Etiķetes saturs

(Pielikums grozīts ar MK 28.03.2017. noteikumiem Nr. 175)

1. Sertifikācijas institūcija (oficiālajā etiķetē).

2. Ražotājvalsts (oficiālajā etiķetē).

2.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

3. Partijas numurs.

4. Iepakojuma aizzīmogošanas mēnesis un gads.

5. Sugas nosaukums latviešu un latīņu valodā.

6. Šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums, ar kuru sēklas izvieto tirgū.

7. Valsts augu aizsardzības dienesta piešķirtais šķirnes pieteikuma numurs.

8. Norāde “Šķirne vēl nav iekļauta katalogā”.

9. Norāde “Tikai testiem un izmēģinājumiem”.

10. Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, norāde “Ģenētiski modificēta šķirne”.

11. Izmērs (sēklas kartupeļiem).

12. Deklarētā neto vai bruto masa vai deklarētais tīro sēklu skaits vai – attiecīgos gadījumos – čemuri.

13. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās sēklu masas un kopējās masas proporcijas.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 554Pieņemts: 17.06.2009.Stājas spēkā: 28.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 27.06.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
193838
{"selected":{"value":"31.03.2017","content":"<font class='s-1'>31.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.03.2017","iso_value":"2017\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2012","iso_value":"2012\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2012.-30.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2009","iso_value":"2009\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2009.-12.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.03.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"