Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.507

Rīgā 2009.gada 2.jūnijā (prot. Nr.37 22.§)
Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Dabas aizsardzības pārvalde ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Dabas aizsardzības pārvaldei (turpmāk – pārvalde) ir šādas funkcijas:

2.1. Saeimas un Ministru kabineta izveidoto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamā teritorija) pārvaldīšana;

2.2. valsts dabas aizsardzības politikas īstenošana, tai skaitā sugu un biotopu aizsardzības jomā;

2.3. uzraudzības institūcijas funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām;

2.3.1 kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņveidīgajiem;

2.4. kompensāciju izmaksu administrēšana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī zaudējumu atlīdzības izmaksu administrēšana par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1144)

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, pārvalde veic šādus uzdevumus:

3.1. organizē un uzrauga dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu aizsargājamām teritorijām, kā arī veicina un koordinē minēto plānu ieviešanu;

3.2. sniedz priekšlikumus par jaunu aizsargājamo teritoriju izveidošanu, aizsargājamās teritorijas kategorijas vai aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu maiņu, kā arī aizsargājamās teritorijas iekļaušanu starptautiskajos aizsargājamo teritoriju tīklos;

3.3. sniedz atzinumu par aizsargājamās teritorijas statusa likvidēšanas pamatotību;

3.4. organizē un uzrauga sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicina minēto plānu ieviešanu;

3.5. organizē īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī īpaši aizsargājamo biotopu optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus;

3.6. sagatavo informāciju sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu;

3.7. plāno un organizē nepieciešamos dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus aizsargājamās teritorijās un mikroliegumos;

3.8. īsteno projektus dabas aizsardzības jomā;

3.9. (svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1144);

3.10. kontrolē aizsargājamo teritoriju, sugu un biotopu, kā arī mikroliegumu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

3.10.1 kontrolē tirdzniecību ar apdraudētajiem savvaļas dzīvniekiem un augu sugu īpatņiem;

3.11. saskaņā ar dabas aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz un anulē atļaujas, kā arī aptur to darbību, sniedz atzinumus un saskaņojumus dabas aizsardzības jomā;

3.12. nodrošina informatīvo zīmju izvietošanu dabā aizsargājamo teritoriju ārējo robežu apzīmēšanai;

3.13. koordinē un veic aizsargājamās teritorijās zinātniskos pētījumus un monitoringu dabaszinātņu jomā, apkopo un glabā zinātnisko pētījumu rezultātus un monitoringa datus, uzkrāj un apkopo informāciju par veiktajiem, notiekošajiem un nepieciešamajiem dabas aizsardzības pasākumiem aizsargājamās teritorijās un mikroliegumos;

3.14. izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos;

3.15. sniedz teritoriju plānojumu izstrādei nepieciešamo informāciju par aizsargājamām teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem un to aizsardzības režīmu, kā arī, ja pašvaldība atrodas aizsargājamā teritorijā, sniedz nosacījumus teritoriju plānojumu izstrādei un atzinumus par teritoriju plānojumiem;

3.16. saskaņā ar normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem apsaimnieko Vides ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus, kuri nodoti pārvaldes turējumā;

3.17. veicina sabiedrības (tai skaitā zemes īpašnieku) iesaistīšanu aizsargājamo teritoriju un mikroliegumu apsaimniekošanā un sugu un biotopu aizsardzībā;

3.17.1 sagatavo, uztur un sniedz ģeotelpisko informāciju par aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, tai skaitā īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

3.17.2 uztur aizsargājamo teritoriju un mikroliegumu, kā arī īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistru;

3.17.3 Eiropas Vides aģentūrai sniedz datus par aizsargājamām teritorijām, aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un biotopiem;

3.17.4 nodrošina bioloģiskās daudzveidības informācijas apmaiņas sistēmas "Informācijas un sadarbības tīkls" darbību un datu apmaiņu, kā arī veic atbildīgās institūcijas funkcijas;

3.17.5 nosaka to aizsargājamās teritorijās esošu īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu sarakstu, kuru dzīvotņu vai atrašanās vietu atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai;

3.17.6 ierosina ierobežot, apturēt vai aizliegt sugu un biotopu izmantošanu, ja tā var apdraudēt sugu populāciju un biotopu eksistenci;

3.17.7 sertificē sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus, veic ekspertu profesionālās darbības uzraudzību un izvērtē ekspertu profesionālo darbību, izveido un uztur ekspertu reģistru, kā arī izvērtē citus ar sertificēšanu saistītus jautājumus;

3.17.8 izveido un uztur sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sniegto atzinumu datubāzi;

3.18. veic citus vides un meža apsaimniekošanas normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1144)

4. Pārvaldei ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm informāciju, kas nepieciešama pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildei;

4.2. sadarboties ar privātpersonām un valsts un pašvaldību iestādēm pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildē, kā arī dabas aizsardzības jomā;

4.3. atbilstoši kompetencei īstenot starptautisko sadarbību dabas aizsardzības jomā, darboties starptautiskajās organizācijās, piedalīties starptautiskos projektos un programmās, tai skaitā Eiropas Savienības struktūr­fondu līdzfinansētos projektos;

4.4. veidot tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objektus atbilstoši aizsargājamās teritorijas aizsardzības mērķim;

4.5. iznomāt un apgrūtināt ar lietu tiesībām Vides ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus, kuri nodoti pārvaldes turējumā, kā arī slēgt citus privāttiesiskos darījumus minēto nekustamo īpašumu apsaimniekošanai vai pārvaldes darbības nodrošināšanai;

4.6. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, pašvaldību un ārvalstu finansiālo palīdzību;

4.7. atbilstoši kompetencei sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1144)

III. Pārvaldes struktūra un amatpersonas kompetence

5. Pārvaldei ir šādas struktūrvienības:

5.1. centrālās struktūrvienības – departamenti un nodaļas;

5.2. teritoriālās struktūrvienības.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1144)

6. Pārvaldes darbu vada ģenerāldirektors.

7. Ģenerāldirektoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

8. Ģenerāldirektors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

8.1. ir tiesīgs atcelt pārvaldes amatpersonu izdotos administratīvos aktus, lēmumus un iekšējos normatīvos aktus;

8.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pārvaldi.

9. Ģenerāldirektoram ir vietnieki. Ģenerāldirektora vietnieku kompetenci nosaka ģenerāldirektors.

10. Teritoriālās struktūrvienības darbu vada direktors.

11. (Svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1144)

IV. Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

12. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

13. Pārvaldes amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ģenerāldirektoram, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Ģenerāldirektora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Ģenerāldirektora lēmumu par amatpersonas tiesiskā statusa nodibināšanu, maiņu, izbeigšanu un disciplināro sodīšanu, kā arī citus lēmumus, kuri būtiski ierobežo amatpersonas cilvēktiesības, var apstrīdēt Vides ministrijā. Vides ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1389 redakcijā)

15. Pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu par tās funkciju un uzdevumu izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

16. Pārvalde pēc Vides ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu un konkrētu uzdevumu izpildi.

V. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumus Nr.1032 “Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 209.nr.);

17.2. Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumus Nr.1047 “Gaujas nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 207.nr.);

17.3. Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumus Nr.1048 “Ķemeru nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 207.nr.);

17.4. Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumus Nr.1056 “Slīteres nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 209.nr.);

17.5. Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumus Nr.147 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 35.nr.; 2008, 61.nr.);

17.6. Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumus Nr.578 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 122.nr.);

17.7. Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumus Nr.89 “Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 20.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 507Pieņemts: 02.06.2009.Stājas spēkā: 11.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 10.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
193117
{"selected":{"value":"29.12.2010","content":"<font class='s-1'>29.12.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.12.2010","iso_value":"2010\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2009","iso_value":"2009\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2009.-28.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2009","iso_value":"2009\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2009.-11.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.12.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"