Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.485

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 46.§)
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma
11.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību saskaņā ar:

1.1. Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulu (EEK) Nr. 834/2007 par biolo­ģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (turpmāk – Padomes Regula Nr. 834/2007);

1.2. Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles notei­kumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 889/2008);

1.3. Komisijas 2008.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1235/2008).

2. Padomes Regulas Nr. 834/2007 27., 30., 32. un 33.pantā un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 4.punktā, 18.panta 1.punktā, 25.c panta 1. un 2.punktā, 29.panta 1.punktā, 36.panta 2. un 3.punktā, 38.a panta 2.punktā, 40.panta 1.punkta "a" apakšpunkta "v" apakšpunktā un 2.punktā, 42. un 47.pantā, 58.panta 1.punkta "c" apakšpunktā, 95.panta 1. un 2.punktā un VIII pielikumā noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 2.punktā, 91.panta 3.punktā, 92. a pantā un 95.panta 11.punktā noteiktās dalībvalsts funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr. 495 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

3. Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 13.panta 1. un 8.punktā noteiktās dalībvalsts iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.

4. Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45., 48., 50., 55. un 95.panta 6.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Valsts augu aizsardzības dienests.

5. Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteik­tās kontroles organizāciju funkcijas un Padomes Regulas Nr. 834/2007 28.panta 1.punkta “a” apakšpunktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic:

5.1. biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”;

5.2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļas Bioloģiskās lauksaimniecības sektors.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

II. Bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinoši dokumenti

6. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības produktus, ja vien tā nav Padomes Regulas Nr. 834/2007 28.panta 2.punktā minētā persona (turpmāk – operators), uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, vienā no šo noteikumu 5.punktā minētajām kontroles institūcijām (turpmāk – kontroles institūcija) iesniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 63.pantā noteikto informāciju un iesnie­­­gumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam:

6.1. par dzīvniekiem, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu – līdz attiecīgā gada 1.aprīlim;

6.2. par produktu apstrādi, pārstrādi, realizāciju, tai skaitā izmanto­šanu sabiedriskajā ēdināšanā, un importēšanu no trešajām valstīm – visu gadu;

6.3. par mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu apriti – visu gadu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr. 495; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

7. Operators var iekļaut bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā sabiedriskās ēdināšanas jomu, ja tas atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 9. pantā, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 63., 64., 65., 66. un 67. pantā noteiktām prasībām un vienam no šādiem nosacījumiem:

7.1. mēneša laikā ēdienu gatavošanai iegādāto bioloģisko produktu (izņemot alkoholiskos dzērienus un trifeļu sēnes) īpatsvars (euro) atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

7.1.1. 30–60 procenti;

7.1.2. 61–90 procenti;

7.1.3. 91–100 procenti;

7.2. atsevišķu ēdienu porciju gatavošanai izmantotās sastāvdaļas atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem;

7.3. atsevišķu porcijas komponentu gatavošanai izmantotās sastāvdaļas atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem;

7.4. atsevišķas izejvielas, kas tiek izmantotas ēdienu gatavošanai, atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 507 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

8. Operators, kas nodrošina atbilstību šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajam nosacījumam, iesniedz kontroles institūcijā informāciju par ēdienu gatavošanai mēneša laikā iegādāto bioloģisko produktu īpatsvaru (euro) no kopējā iegādāto produktu apjoma (izņemot alkoholiskos dzērienus un trifeļu sēnes):

8.1. pirms darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā – vienlaikus ar šo noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu;

8.2. pēc darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā – reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1380; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.507)

8.1 Operators var iekļaut bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā mēslošanas līdzekļu ražošanas jomu, ja:

8.1 1. tas izejvielu mēslošanas līdzekļa ražošanai iegūst savā bioloģiskajā saimniecībā;

8.1 2. mēslošanas līdzeklis ir reģistrēts Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību un tas satur lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļas, kas iegūtas tikai bioloģiskajā lauksaimniecībā, un sastāvdaļas, kas nav lauksaimnieciskas izcelsmes un kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām;

8.1 3. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335).

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr. 654 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

8.2 Mēslošanas līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības līdzekļa ražotājs, ievedējs vai iepakotājs var iesniegt kontroles institūcijā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības līdzekļa atbilstības izvērtēšanu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I vai II pielikumā noteiktajām prasībām, pievienojot informāciju par līdzekļa sastāvu, ja:

8.2 1. mēslošanas līdzeklis un substrāts ir reģistrēts Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību, tas nav lauksaimnieciskas izcelsmes un atbilst Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām;

8.2 2. augu aizsardzības līdzeklis ir reģistrēts augu aizsardzības līdzekļu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un tā sastāvdaļas atbilst Komisijas Regulas Nr. 889/2008 II pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

9. Kontroles institūcija, saņemot šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju un iesniegumu, izvērtē operatora atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008, kā arī šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu:

9.1. izsniegt sertifikātu šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minētajai darbībai, izņemot sabiedrisko ēdināšanu;

9.2. neizsniegt sertifikātu;

9.3. izsniegt izziņu par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaim­niecību uzsākšanu (turpmāk – izziņa);

9.4. izsniegt sertifikātu ar apliecinājumu par tiesībām lietot norādi:

9.4.1. "30–60 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums" – šo noteikumu 7.1.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošajam operatoram;

9.4.2. "60–90 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums" – šo noteikumu 7.1.2.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošajam operatoram;

9.4.3. "90–100 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums" – šo noteikumu 7.1.3.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošajam operatoram;

9.5. izsniegt šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu ar apliecinājumu par atsevišķu ēdienu porciju, atsevišķu porcijas komponentu un atsevišķu izejvielu atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām;

9.6. izsniegt šo noteikumu 8.1 2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu par mēslošanas līdzekļa atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām. Šis sertifikāts satur apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība";

9.7. izsniegt šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1380; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

9.1 Kontroles institūcija, saņemot šo noteikumu 8.2 punktā minēto iesniegumu un informāciju par mēslošanas līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības līdzekļa sastāvu, izvērtē mēslošanas līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības līdzekļa atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 pielikuma, kā arī šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu:

9.1 1. izsniegt šo noteikumu 8.2 1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I pielikuma prasībām. Šis sertifikāts satur apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Atļauts lietot bioloģiskā lauksaimniecībā";

9.1 2. izsniegt šo noteikumu 8.2 2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 II pielikuma prasībām.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

10. Sertifikātā, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 9.1.apakšpunktu, norāda Komisijas Regulas Nr. 889/2008 XII pielikumā noteikto informāciju. Izziņā un šo noteikumu 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7.apakšpunktā minētajā sertifikātā norāda operatora nosaukumu, darbības vietas adresi un juridisko adresi, darbības jomu, kontroles institūcijas nosaukumu, adresi un koda numuru. Šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minētajā sertifikātā norāda mēslošanas līdzekļa izcelsmes avotu (dzīvnieku sugu un skaitu, augu izcelsmes produkta nosaukumu, daudzumu un veidu).

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

10.1 Kontroles institūcija anulē sertifikātu, ja operators gada laikā pēc sertifikāta saņemšanas neveic darbību bioloģiskās lauksaimniecības jomā vai nozarē.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

11. Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65. panta 3. punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas lemj par attiecīgā operatora atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. izsniegt sertifikātu šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajai darbībai vai izdarīt izmaiņas šo noteikumu 9. punktā minētajā sertifikātā;

11.2. atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajiem neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamajiem pasākumiem:

11.2.1. operatoram veikt korektīvās darbības, lai novērstu neatbilstības;

11.2.2. pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 91. panta 2. punktu;

11.2.3. noteikt atkārtotu pārejas periodu operatora uzņēmumam, jomai vai nozarei;

11.2.4. izslēgt operatoru no bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas un anulēt sertifikātu, kas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu izsniegts uzņēmumam, nozarei vai jomai;

11.2.5. noteikt atkārtotu pārbaudi;

11.3. neiekļaut operatoru kontroles sistēmā divus gadus pēc lēmuma pieņemšanas, ja konstatēts Padomes Regulas Nr. 834/2007 30. panta 1. punkta otrajā daļā minētais pārkāpums.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

11.1 Operators šo noteikumu 11.punktā minētos kontroles institūcijas lēmumus var apstrīdēt:

11.1 1. biedrības "Vides kvalitāte" sertifikācijas institūcijas "Vides kvalitāte" padomē, ja lēmumu pieņēmusi sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte";

11.1 2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valdē, ja lēmumu pieņēmis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļas Bioloģiskās lauksaimniecības sektors.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr. 654 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

11.2 Šo noteikumu 9. punktā minēto sertifikātu neizsniedz operatoram, ja tā:

11.2 1. dalībnieks ir juridiska persona, kam anulēts sertifikāts;

11.2 2. dalībnieks vai pārvaldes institūcijas amatpersona ir fiziska persona, kurai, esot individuālā komersanta vai komersanta dalībnieka statusā, anulēts sertifikāts;

11.2 3. darbība neatbilst šo noteikumu 13.1 punktā minētajām prasībām.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

III. Operatora pienākumi un tiesības

12. Operators izvēlas, kurā no šo noteikumu 5.punktā minētajām kon­troles institūcijām iesniegt iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaim­niecības kontroles sistēmā, un sedz kontroles institūcijas izdevumus, kas saistīti ar kontroli un uzraudzību atbilstoši Padomes Regulas Nr. 834/2007 28.panta 4.punktam.

12.1 Ja operators vēlas pārtraukt savu darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, tas kontroles institūcijā, kurā ir iesniedzis šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu, iesniedz iesniegumu par izslēgšanu no bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas:

12.1 1. līdz kārtējā gada 1. jūnijam, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētās darbības;

12.1 2. divu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kontroles institūcijas maiņu vai savas darbības pārtraukšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētās darbības.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

12.2 Ja operators vēlas mainīt kontroles institūciju, tas kontroles institūcijā, kurā ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētais iesniegums, iesniedz iesniegumu par kontroles institūcijas maiņu un jaunajā kontroles institūcijā iesniedz šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu. Operators var mainīt kontroles institūciju:

12.2 1. ja ir nokārtojis finanšu saistības ar iepriekšējo kontroles institūciju;

12.2 2. ne biežāk kā reizi divos gados.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

12.3 Operators šo noteikumu 12.2 punktā minēto iesniegumu iesniedz:

12.3 1. līdz kārtējā gada 1. aprīlim, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētās darbības;

12.3 2. divu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kontroles institūcijas maiņu, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētās darbības.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

12.4 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētos nosacījumus par augu maiņu, kā arī par augsnes auglības un bioloģiskās aktivitātes uzturēšanu un palielināšanu, operators nodrošina, ka:

12.4 1. augu maiņas plāns ir izstrādāts un iesniegts kontroles institūcijā kopā ar šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;

12.4 2. tauriņziežus, ieskaitot maisījumā ar stiebrzālēm sētus tauriņziežus, kā galveno kultūraugu vai pasējā labībai audzē platībā, kas aizņem vismaz 20 procentus no saimniecības aramzemes;

12.4 3. atšķirīgu sugu graudaugus vienā laukā audzē ne ilgāk kā trīs gadus pēc kārtas, bet vienas sugas graudaugus – ne ilgāk kā divus gadus pēc kārtas;

12.4 4. krustziežu dzimtas kultūraugus vienā laukā audzē ne biežāk kā reizi četros gados;

12.4 5. pākšaugus, kartupeļus un dārzeņus, izņemot daudzgadīgos, atklātā laukā vienā un tajā pašā vietā audzē ne biežāk kā reizi trijos gados;

12.4 6. papuves platības neaizņem vairāk par 25 procentiem no kopējās aramzemes.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

12.5 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minētās prasības, kas attiecas uz bioloģiskajā augkopībā izmantoto augsnes apstrādes un kultivācijas praksi, kā arī Komisijas Regulas Nr. 889/2008 71. un 72. panta prasības, operators nodrošina, ka saimniecībā ir izveidota lauku vēstures uzskaites sistēma, kurā par attiecīgo lauku norāda šādu informāciju:

12.5 1. lauka nosaukums vai numurs un platība;

12.5 2. audzētā kultūrauga suga un šķirne, kā arī priekšaugs;

12.5 3. agrotehniskie pasākumi un to īstenošanas datums;

12.5 4. kultūrauga sējas vai stādīšanas datums;

12.5 5. izmantotā organiskā, minerālā mēslojuma un kaļķojamā materiāla veids, daudzums un iestrādes datums;

12.5 6. izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, deva un lietošanas datums;

12.5 7. iegūtās produkcijas veids un daudzums.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

13. Operators, realizējot bioloģiskās lauksaimniecības produktu, mēslošanas līdzekli, kuram marķējumā vai etiķetē ir norāde "Bioloģiskā lauksaimniecība", un bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku, uzrāda sertifikātu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

13.1 Padomes Regulas Nr. 834/2007 23. pantā minēto terminu uzņēmuma nosaukumā var izmantot, ja operators ražo, pārstrādā un realizē tikai bioloģiskās lauksaimniecības produktus, kā arī operators, kurš bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ir iekļāvis sabiedriskās ēdināšanas jomu un kura darbība atbilst šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minētajam kritērijam.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

14. Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem atbilstošais operators norādi par bioloģisko lauksaimniecību var lietot vienīgi uzņēmuma reklāmas un informatīvajos materiālos.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

15. Operators, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un ir ieguvis sertifikātu ar apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minētajām prasībām, nodrošina, ka:

15.1. produkti, kas ražoti saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām, tiek pieņemti un uzglabāti, novēršot sajaukšanos ar konvencionālajiem produktiem;

15.2. ēdienu gatavošanā vienlaikus netiek izmantotas bioloģiskas izejvielas un tādas pašas konvencionālas vai pārejas periodā iegūtas izejvielas.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

15.1 Operators, kas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ir iekļāvis sabiedriskās ēdināšanas jomu, informē kontroles institūciju:

15.1 1. par visām izmaiņām ēdienu gatavošanā un dokumentos – divu darbdienu laikā;

15.1 2. ja tā darbība neatbilst šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, – līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam par iepriekšējo mēnesi.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

16. Operators, izņemot šo noteikumu 7., 8.1 un 8.2 punktā minēto operatoru, katru gadu līdz 1.februārim kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļauto platību, audzētajām kultūrām, augu un dzīvnieku izcelsmes produkciju, saražotās, pārstrādātās un izlietotās produkcijas veidu un apjomu atbilstoši šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikumam un informāciju par saražotās produkcijas atlikumu iepriekšējā gada 31.decembrī.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.218; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1380; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16.1 Operators, kas ražo mēslošanas līdzekļus vai kas realizē savā saimniecībā iegūtus mēslošanas līdzekļus, katru gadu līdz 1.februārim kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā saražoto un realizēto bioloģiskās lauksaimniecības mēslošanas līdzekļu apjomu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

16.2 Operators, kas nodarbojas ar bioloģiskas, sertificētas sēklas un sēklas kartupeļu ražošanu, katru gadu līdz 30. jūnijam kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par sertificēto sēklas un sēklas kartupeļu daudzumu no iepriekšējā gada ražas.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

17. Operators katru gadu attiecīgajā kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sis­tēmā, iesniedz iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai attiecībā uz Ko­misijas Regulas Nr. 889/2008:

17.1. 36. panta 2. un 3. punktā minēto lēmumu un 40. panta 2. punktā minēto atļauju – līdz 1. aprīlim;

17.2. 9. panta 4. punktā, 18. panta 1. punktā, 25.c panta 1. un 2. punktā, 42. panta "a" un "b" apakšpunktā minēto atļauju un 38.a panta 2. punktā minēto lēmumu – visu gadu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.507)

18. Operators, kas vienlaikus apsaimnieko gan bioloģiskas, gan konvencionālas ražošanas vienības un kas ir iekļāvis kontroles sistēmā šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto jomu, katru gadu līdz 1.aprīlim kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 40.panta 1.punkta "a" apakšpunkta "v" apakšpunktā noteikto pārejas plānu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19. Operators saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 95.panta 6.punktu var lietot ēku un iekārtu tīrīšanas un dezin­fekcijas līdzekļus, ko Valsts augu aizsardzības dienests ir reģistrējis saskaņā ar nor­matīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un kuri paredzēti augkopībā izmantotu ēku un iekārtu tīrīšanai un dezinfekcijai.

19.1 Operators, kas minēts šo noteikumu 8.1 un 8.2 punktā, nodrošina, ka mēslošanas līdzeklis un augu aizsardzības līdzeklis ir kontrolējams visos tā ražošanas, transportēšanas un tirdzniecības posmos, un ievēro Komisijas Regulas Nr. 889/2008 26.panta 5.punktā un 31.pantā minētos nosacījumus.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19.2 Nefasētu mēslošanas līdzekli atļauts realizēt tikai gala patērētājam.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19.3 Šo noteikumu 8.1 2.apakšpunktā minētais operators nodrošina, ka mēslošanas līdzeklim marķējumā vai etiķetē tiek noņemta norāde "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja kontroles institūcija konstatējusi, ka mēslošanas līdzeklis neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19.4 Operators saskaņo ar kontroles institūciju marķējuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām bioloģiskās lauksaimniecības produktu marķējuma prasībām.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19.5 Operators sedz izdevumus par paraugu ņemšanu un laboratoriskajiem izmeklējumiem, ja Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65. panta 2. punktā minētajos paraugos konstatētas neatļautu vielu vai līdzekļu atliekvielas.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

19.6 Operators, kurš atbild par bioloģiskās lauksaimniecības produktu sūtījumu no trešajām valstīm, sedz izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 52.1 punktā minēto kontroli.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

IV. Atļauju izsniegšana konvencionālās lauksaimniecības pārtikas produktu sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē

20. Iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.pantā minētajā gadījumā operators iesniedz Pārtikas un vete­rinārajā dienestā.

21. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 1.punktu 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz operatoram atļauju izmantot konven­cionālās lauksaimniecības izcelsmes pārtikas produkta sastāvdaļu, ja izpildīti Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 1.punkta nosacījumi un samaksāta valsts nodeva.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495)

22. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495)

23. Ja ir nepieciešams iekļaut Padomes Regulas Nr. 889/2008 IX pieli­kumā pārtikas sastāvdaļu, Zemkopības ministrija saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 4.punktu iesniedz iesniegumu komitejai, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 37.pantu.

IV1. Atļauju izsniegšana produkta importam no trešajām valstīm

(Nodaļa MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

23.1 Lai saņemtu atļauju produkta importam no trešajām valstīm saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 19.pantu (turpmāk – atļauja produktu importam), operators iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegumu (4.pielikums) un tajā minētos dokumentus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu veic attiecīgu maksājumu.

23.2 Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, Pārtikas un veterinārais dienests piecu darbdienu laikā rakstiski pieprasa operatoram to iesniegt. Operators piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā pieprasīto informāciju.

23.3 Pārtikas un veterinārais dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pēc šo noteikumu 23.1 punktā minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007 33.panta 1.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju un par pieņemto lēmumu paziņo operatoram.

23.4 Pārtikas un veterinārais dienests neizsniedz operatoram atļauju, ja operators neiesniedz šo noteikumu 23.2 punktā minēto informāciju.

23.5 Ja pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu, Pārtikas un veterinārais dienests piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas:

23.5 1. izsniedz operatoram atļauju (5.pielikums);

23.5 2. ievieto informāciju par izsniegto atļauju Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmā.

V. Nacionālās atkāpes

24. Atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 39. pantam saimniecību uzskata par mazu un slaucamas govis var turēt piesietas novietnē, ja novietnē nav vairāk par 50 slaucamām govīm.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

25. Ja bioloģiskajā saimniecībā nav vairāk par 100 mājputniem, kurus netur aplokos un kuri var brīvi pārvietoties, piemēro atkāpi, kas noteikta Ko­misijas Regulas Nr. 889/2008 23.panta 5.punktā.

25.1 Par Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I pielikumā minētajiem industrializētas lauksaimniecības izcelsmes mēslošanas līdzekļiem uzskatāmi mēslošanas līdzekļi, kas iegūti konvencionālā saimniecībā, ja:

25.1 1. atgremotāju lauksaimniecības dzīvniekiem ganību periodā nav nodrošinātas ganības;

25.1 2. vienā novietnē ir vairāk par 100 atgremotāju lauksaimniecības dzīvniekiem;

25.1 3. vienā novietnē ir vairāk par 100 sivēnmātēm vai 1000 nobarojamām cūkām;

25.1 4. putnus netur brīvās turēšanas sistēmā.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

VI. Produktu marķēšana

(Nodaļas nosaukums MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

26. Operators (izņemot šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā, kā arī 8.1 un 8.2 punktā minētajiem nosacījumiem atbilstošo operatoru) bioloģiskās lauksaimniecības produktus marķē atbilstoši normatīvajiem aktiem par produktu marķēšanu, kā arī saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 IV sadaļu un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 III sadaļu. Marķējumā norāda kontroles institūcijas kodu, ko Pārtikas un veteri­nārais dienests saskaņā ar šo noteikumu 45.3.apakšpunktu ir paziņojis savā mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

26.1 Operators saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 23.panta 4.punkta "b" un "c" apakšpunktu pārtikas preces sastāvdaļu sarakstā ar zvaigznīti (*) norāda visas bioloģiskās sastāvdaļas un saraksta beigās ievieto tekstu "Bioloģiskās sastāvdaļas: x %", kur "x" ir kopējā bioloģiskajā lauksaimniecībā ražoto sastāvdaļu proporcija attiecībā pret lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļu kopējo apjomu produktā.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā)

27. Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības logotipu neizmanto:

27.1. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335);

27.2. ēdienu porciju, atsevišķu porcijas komponentu un izejvielu mar­ķējumā – šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošais ope­rators;

27.3. mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļa marķējumā.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654)

27.1 Šo noteikumu 8.2 punktā minētajam nosacījumam atbilstošs operators mēslošanas līdzekļa un augu aizsardzības līdzekļa marķējumā neizmanto norādi par bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr. 654 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

27.2 Ja operatoram ir izsniegts sertifikāts ar apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", operators marķējumā norāda arī tās kontroles institūcijas kodu, kura ir izsniegusi sertifikātu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

28. Operators, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un ir saņēmis aplie­cinājumu saskaņā ar šo noteikumu 9.5.apakš­punktu, ēdienu porcijas vai atse­višķus porcijas komponentus marķē ar norādi par bioloģiskās ražošanas metodi, ja produkta lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas un izejvielas ir iegūtas saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām.

VII. Informācijas izvērtēšana par bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu un tās iekļaušana Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā

29. Valsts augu aizsardzības dienests Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļauj šādu informāciju par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu (attiecīgo informāciju publicē arī savā mājaslapā internetā):

29.1. sēklām un sēklas kartupeļiem (turpmāk – sēklas) – sugu, šķirni, sēklas kategoriju, sēklas kvalitāti apliecinošā dokumenta numuru un derīguma termiņu;

29.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam – sugu un šķirni, bāzes, pirmsbāzes vai sertificētam materiālam – pavairošanas materiāla kategoriju un sertifikāta numuru;

29.3. tirdzniecībai piedāvāto sēklu daudzumu (kilogramos) vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu (gabalos vai kilogramos);

29.4. pārdevēja kontaktinformāciju.

30. Sistēmas pārzinis ir Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iekļautās informācijas saglabāšanu:

30.1. sistēmas aktīvajā datubāzē:

30.1.1. sēklām – līdz sēklu kvalitāti apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām vai līdz brīdim, kamēr sēklas ir nopirktas;

30.1.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam – līdz augu pases vai etiķetē norādītā derīguma termiņa beigām, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu vai pavairojamo materiālu ir nepieciešamas augu pases vai etiķetes, vai līdz brīdim, kamēr veģetatīvais pavairošanas materiāls ir nopirkts;

30.2. sistēmas arhīva datubāzē – sešus gadus.

31. Lai informāciju par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu iekļautu sistēmā, operators ne vēlāk kā šo noteikumu 32.punktā minētajā termiņā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu. Iesniegumā papildus Komisijas Regulas Nr. 889/2008 51.panta 1.punktā noteiktajai informācijai norāda:

31.1. operatora reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

31.2. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētā sertifikāta numuru;

31.3. sēklaudzētāja kodu (sēklām) vai reģistrācijas numuru Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (veģetatīvajam pavairošanas materiālam, ja tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu vai pavairojamo materiālu ir nepieciešamas augu pa­ses vai etiķetes);

31.4. informāciju par pieejamo sēklas vai veģetatīvo pavairošanas materi­ālu:

31.4.1. sēklām – sugu, šķirni, sēklas kategoriju, sēklas kvalitāti aplie­cinošā dokumenta numuru, dokumenta izdošanas vietu un derīguma termiņu;

31.4.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

31.4.2.1. sugu, šķirni;

31.4.2.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izdotā pārbaudes akta numuru un datumu, kurā pieņemts lēmums lietot augu pasi vai etiķeti, – materiālam, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu un pavairojamo materiālu ir nepieciešamas augu pases vai etiķetes;

31.4.2.3. bāzes, pirmsbāzes vai sertificētam materiālam – materiāla kategoriju un sertifikāta numuru;

31.4.3. tirdzniecībai piedāvāto sēklu daudzumu (kilogramos) vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu (gabalos vai kilogramos);

31.5. iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu.

(Grozīs ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

32. Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš sistēmā:

32.1. sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

32.1.1. segto platību dārzeņiem – 20.janvāris;

32.1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem – 5.aprīlis;

32.1.3. ziemas rapsim, ziemas ripsim – 20.jūlijs;

32.1.4. ziemāju labībām – 5.septembris;

32.2. citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

32.2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem – 5.aprīlis;

32.2.2. zemenēm – 20.jūlijs;

32.2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem – 5.septembris.

33. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc šo notei­kumu 31.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu 31.punktam un 32.punktā noteiktajam termiņam un pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu sistēmā vai atteikumu iekļaut informāciju sistēmā.

34. Ja Valsts augu aizsardzības dienests, izvērtējot informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu, konstatē, ka tā neatbilst minētā punkta prasībām vai normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, par veģetatīvo pavairošanas materiālu vai par bioloģisko lauk­saimniecību, Valsts augu aizsardzības dienests par to rakstiski informē operatoru. Operators neatbilstības novērš 10 darbdienu laikā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas saņemšanas. Līdz neatbilstību novēršanai informāciju sistēmā neiekļauj.

35. Operators vienas darbdienas laikā pēc izmaiņām sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumā rakstiski par to informē Valsts augu aiz­sardzības dienestu. Valsts augu aizsardzības dienests informāciju sistēmā atjauno triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas

36. Valsts augu aizsardzības dienests noraida operatora iesniegto reģistrācijas iesniegumu vai svītro jau izdarītu reģistrācijas ierakstu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 50.panta 2.punktu. Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā rakstiski informē operatoru par šo lēmumu.

VIII. Atļauju izsniegšana konvencionālās sēklas (sēklu maisījumu) un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

37. Valsts augu aizsardzības dienests:

37.1. sistēmā norāda sugas, kurām piešķirta vispārējā atļauja saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 8.punktu un lēmumu par vispārējās atļaujas piešķiršanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

37.2. izsniedz individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi (turpmāk – individuālā atļauja) saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5.punktu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.411)

38. Lai saņemtu individuālo atļauju, operators iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

38.1. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņē­mumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

38.2. sertifikāta numuru un kontroles insti­tūcijas koda numuru;

38.3. tās sugas un šķirnes nosaukumu, kuras izmantošanai vēlas saņemt atļauju (sēklu maisījumiem norāda tirdzniecības nosaukumu);

38.4. nepieciešamo sēklas materiāla vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

38.5. paskaidrojumu par konkrētiem apstākļiem individuālās atļaujas nepie­ciešamībai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5.punktu;

38.6. par ķīmisko apstrādi fitosanitāros nolūkos;

38.7. tās personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, no kuras paredzēts iegādāties sēklas materiālu vai veģetatīvo pavairošanas materiālu;

38.8. iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu, datumu;

38.9. datumu, kad samaksāta valsts nodeva par atļaujas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

39. Operators atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 9.punktam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā šo noteikumu 38.punktā minēto iesniegumu ne vēlāk kā līdz šādam termiņam:

39.1. sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

39.1.1. segto platību dārzeņiem – līdz 30.janvārim;

39.1.2. vasarāju labībai, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem – līdz 15.aprīlim;

39.1.3. ziemas rapsim, ziemas ripsim – līdz 30.jūlijam;

39.1.4. ziemāju labībai – līdz 15.septembrim;

39.2. citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

39.2.1. dārzeņiem un citiem lakstaugiem – līdz 15.aprīlim;

39.2.2. zemenēm – līdz 30.jūlijam;

39.2.3. augļu kokiem un krūmogulājiem – līdz 15.septembrim.

40. Ja iesniegumā nav norādīta visa šo noteikumu 38.punktā minētā infor­mācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstiski pieprasa izdarīt precizējumus. Precizējumus operators veic 10 darbdienu laikā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma saņemšanas.

41. Valsts augu aizsardzības dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā informācijas atjaunošanas termiņa sistēmā izvērtē iesniegto iesniegumu un pieņem lēmumu:

41.1. izsniegt individuālo atļauju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5. un 7.punktu;

41.2. neizsniegt individuālo atļauju.

42. Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu izsniegt individuālo atļauju pieņem, ja operators ir:

42.1. ievērojis šo noteikumu un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta prasības par individuālās atļaujas piešķiršanas nosacījumiem;

42.2. samaksājis valsts nodevu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495)

43. Par pieņemto lēmumu Valsts augu aizsardzības dienests operatoru rakstiski informē 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā lēmu­ma pieņemšanas.

44. Valsts augu aizsardzības dienests atļaujā norāda:

44.1. izdevējiestādi;

44.2. individuālās atļaujas numuru;

44.3. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

44.4. sugu vai norādi “sēklu maisījums”;

44.5. šķirni vai – sēklu maisījumam – tirdzniecības nosaukumu;

44.6. saskaņā ar šo noteikumu 38.4.apakš­punktu operatora norādīto sēklas vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

44.7. pamatojumu individuālās atļaujas saņemšanai atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5.punktam;

44.8. individuālās atļaujas izdošanas datumu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

IX. Institūciju kompetence

45. Pārtikas un veterinārais dienests:

45.1. informāciju par apstiprinātajām kontroles institūcijām un kontroles institūcijai izsniegtā apstiprinājuma anulēšanu publicē savā mājaslapā internetā;

45.2. piešķirot kontroles institūcijām koda numuru, izmanto terminu BIO, lai norādītu par bioloģiskās ražošanas metodi, un veido atsauces numuru kā div­ciparu skaitli 01, 02 vai 03;

45.3. paziņo kontroles institūcijām koda numuru un šo informāciju ievieto Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā internetā;

45.4. veic kontroles institūciju uzraudzību un katru gadu pārbauda līdz pieciem procentiem no kontrolei pakļautajiem operatoriem atbilstoši operatoru riska novērtējumam;

45.5. lai izpildītu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 91.panta 3.punktā no­tei­k­tās prasības, atklājot produktu, kas neatbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem, kaut gan attiecīgais produkts ir marķēts kā atbilstošs, aptur šā produkta izplatīšanu vai izņem to no apgrozības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izplatīšanai nederī­gas pārtikas turpmākās izmantošanas kārtību;

45.6. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411)

46. Ja šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētās pārbaudes laikā tiek konstatētas neatbilstības Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 un šo noteikumu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes nosūta kontroles institūcijai attiecīgu ziņojumu. Kontroles institūcija 20 darbdienu laikā pēc Pārtikas un veterinārā dienesta ziņojuma saņemšanas nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam atbildi par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu Pārtikas un veterinārā dienesta konstatētās neatbilstības.

46.1 Kontroles institūcija, konstatējot, ka mēslošanas līdzeklis neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, par to nekavējoties informē Valsts augu aizsardzības dienestu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību veic nepieciešamos pasākumus.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

46.2 Kontroles institūcija, konstatējot neatbilstību vai pārkāpumu citas kontroles institūcijas kontrolei pakļautā operatora darbībā vai tā ražotajam produktam, saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 92. panta 4. punktu 48 stundu laikā informē Pārtikas un veterināro dienestu un kontroles institūciju.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

46.3 Lai īstenotu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 92. panta 5. punktā noteikto prasību nodrošināt informācijas apmaiņu, šo noteikumu 5. punktā minētā kontroles institūcija, saņemot pieprasījumu no citas kontroles institūcijas, informē par:

46.3 1. platības, dzīvnieka un produkta statusu – bioloģisks, pārejas perioda vai konvencionāls;

46.3 2. dzīvniekiem;

46.3 3. saražotās produkcijas veidu un daudzumu;

46.3 4. iepirkto un realizēto produktu veidu un daudzumu.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

46.4 Kontroles institūcija informē Pārtikas un veterināro dienestu par operatoriem, kas kontroles institūcijā iesnieguši:

46.4 1. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto iesniegumu, – līdz attiecīgā gada 15. aprīlim;

46.4 2. šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minēto iesniegumu, – divu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

47. Kontroles institūcija katru gadu līdz 15. aprīlim iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto operatoru iesniegumus un pamatojumu lēmuma pieņemšanai Komisijas Regulas Nr. 889/2008 36. panta 2. un 3. punktā minētajos gadījumos un atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr. 889/2008 40. panta 2. punktā minētajos gadījumos.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

48. Kontroles institūcija reizi mēnesī iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto operatoru iesniegumus un pamatojumu atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9. panta 4. punktā, 18. panta 1. punktā, 25.c panta 1. un 2. punktā, 42. panta "a" un "b" apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī 38.a panta 2. punktā minētā lēmuma pieņemšanai.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

49. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 47. un 48.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu un nosūta to kon­troles institūcijai. Kontroles institūcija par piešķirto atļauju informē operatoru. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.

50. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Komisijas Regulas Nr. 889/2008 47.pantā un 95.panta 11.punktā minētajos gadījumos pieņem lēmumu un nosūta to iesnieguma iesniedzējam un kontroles institūcijai.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā)

51. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc pārejas plāna un kontroles institūcijas atzinuma saņemšanas par operatora iespējām īstenot pārejas plānu izvērtē to un nosūta apstiprinājumu kontroles institūcijai. Kontroles institūcija par apstiprināto pārejas plānu informē operatoru.

52. Pārtikas un veterinārais dienests informāciju par katru importēto vai noraidīto bioloģiskās lauksaimniecības produktus saturošu kravu ievada Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles informācijas sistēmā un 24 stundu laikā pēc informācijas ievadīšanas nosūta tā dokumenta kopiju, pamatojoties uz kuru krava ievesta saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 6.panta 1.punktu vai 13.pantu, kontroles institūcijai, kas kontrolē importētāju. Robežkontroles informācijas sistēmas pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.218)

52.1 Pārtikas un veterinārais dienests, lai vizētu importa sertifikātu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 13. panta 8. punktam un atļautu laist sūtījumu brīvā apgrozībā, veic fizisku kontroli katram no trešajām valstīm ievestam bioloģisko produktu sūtījumam, ņemot paraugu vai paraugus vismaz vienai tā preču partijai, lai noteiktu atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007 9. un 10. pantā un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 5. pantā noteiktajām prasībām.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

53. Kontroles institūcija Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

53.1. informāciju par anulētajiem sertifikātiem un operatoru produktu marķējumā noņemtajām šo noteikumu 26.punktā minētajām norādēm – divu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

53.2. informāciju par sertifikātiem, kas izsniegti šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā jomā, – piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas;

53.3. informāciju par kopējo sertificēto platību un operatoru sarakstu, kas bijuši pakļauti kontrolei līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, – katru gadu līdz 10.janvārim;

53.4. gada darbības programmu atbilstoši šo noteikumu 55.punktam – katru gadu līdz 31.martam;

53.5. gada pārskatu atbilstoši šo noteikumu 56.punktam – katru gadu līdz 31.janvārim;

53.6. operatora iesniegto pārejas plānu un atzinumu par operatora iespējām īstenot šo noteikumu 18.punktā minēto pārejas plānu – katru gadu līdz 1.maijam;

53.7. informāciju par operatoru, kam nav izsniegts sertifikāts saskaņā ar šo noteikumu 11.2 3. apakšpunktu, – 24 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

54. Pārtikas aprites uzraudzības informācijas sistēmas pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests. Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina datubāzes uztu­rēšanu par bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļautajiem opera­toriem.

55. Kārtējā gada darbības programmā kontroles institūcija norāda Padomes Regulas 834/2007 27.panta 5.punkta “b” apakš­punktā un 6.punktā minēto informāciju un:

55.1. izmaiņas institūcijas struktūrā, produktu bioloģiskās lauksaim­niecības kontroles procedūrā, kvalitātes rokasgrāmatā (turpmāk – institūcijas dokumentācija);

55.2. izmaiņas iekšējos kvalitātes auditos, plānotajos pasākumos;

55.3. izmaiņas darbinieku amatu aprakstos un darbiniekiem plānojamās mācības;

55.4. operatoru iedalījumu pēc riska pakāpēm un papildpasākumu plānu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 88.panta 3.punktam;

55.5. plānotos kontroles apmeklējumus, tostarp ārpuskārtas kontroles apmeklējumus;

55.6. līgumu kopiju ar laboratoriju, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas dalībvalsts akreditācijas institūcijā, un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 izpildes kontrolei nepieciešamo plānoto paraugu ņemšanas plānu.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.411; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.507)

56. Kārtējā gada pārskatā kontroles institūcija norāda informāciju par:

56.1. iekšējiem kvalitātes auditiem, vadības pārskatiem un to rezultātiem;

56.2. saņemtajām sūdzībām par neatbilstībām Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 un šo noteikumu prasībām, kā arī to izskatīšanas kārtību;

56.3. darbiniekiem, to atbildību un notikušajām mācībām;

56.4. operatoriem un kontrolei pakļautajām platībām;

56.5. operatoriem piešķirtajiem un anulētajiem sertifikātiem un izziņām;

56.6. operatora kontroles apmeklējumiem, konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām;

56.7. operatoru noņemtajām norādēm produktu marķējumā;

56.8. veiktajiem produktu izsekojamības pasākumiem;

56.9. operatoru iedalījumu pēc riska pakāpēm un to izvērtējumu;

56.10. sadarbību ar laboratorijām, laboratorisko izmeklējumu programmu un to izpildi, kā arī par šo noteikumu 55.6.apakš­punktā noteikto paraugu analīžu rezultātiem;

56.11. problēmām attiecībā uz Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 un šo noteikumu piemērošanu un šo problēmu iespējamiem risinājumiem.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

57. Ja mainīta šo noteikumu 55.1.apakš­punktā norādītā kontroles insti­tūcijas dokumentācija, kontroles institūcijas rekvizīti, operatora rekvizīti vai darbības joma, kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās infor­mācijas saņemšanas rakstiski informē par to Pārtikas un veterināro dienestu.

58. Kontroles institūcija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.2.3., 11.2.4. un 11.3. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam, ja lēmums pieņemts attiecībā uz personu, kas nodarbojas ar bioloģisko sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla audzē­šanu un ir reģistrēta Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā vai Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

59. Kontroles institūcija katru gadu līdz 30.aprīlim elektroniski nosūta reģistrēšanai Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmā šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju, ievērojot datu centra noteikto datu formātu.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.411)

59.1 Datu centrs ir Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas pārzinis, kas:

59.11. uztur Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmu, tai skaitā bioloģiskās lauksaimniecības statistikas klasifikatoru;

59.12. katru gadu līdz 1.jūnijam sagatavo šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas kopsavilkumu un informāciju par bioloģiski audzēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;

59.13. katru gadu līdz 15.jūnijam sagatavo un nosūta Zemkopības ministrijai bioloģiskās lauksaimniecības statistikas kopsavilkumu par stāvokli uz konkrētā gada 1.janvāri atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 93.panta 2.punktā minētajām prasībām;

59.14. katru gadu līdz 5.septembrim nosūta kontroles institūcijai informāciju par katra īpašnieka vai pilnvarotās personas ganāmpulkā esošo lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un dzīvnieku vienību skaitu kārtējā gada 1.jūlijā.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.218; 59.14. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

60. Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc Zemkopības ministrijas vai datu centra pieprasījuma saņemšanas sniedz Zemkopības ministrijā vai datu centrā papildu informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības statistikas datiem.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā)

60.1 Kontroles institūcija lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā, kas ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa (turpmāk – lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs), ievada informāciju par individuāli apzīmējamā lauksaimniecības dzīvnieka vai lauksaimniecības dzīvnieku grupas atbilstību Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām:

60.1 1. mēneša laikā:

60.1 1.1. pēc šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;

60.1 1.2. pēc tam, kad saņemts šo noteikumu 49.punktā minētais lēmums par atļaujas izsniegšanu operatoram Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 4.punktā, 42.panta "a" apakšpunktā un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 47.panta "a" un "b" apakšpunktā minētajā gadījumā;

60.1 1.3. pēc normatīvajos aktos par dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos par bioloģisko lauksaimniecību, minētās atļaujas piešķiršanas;

60.1 2. 10 dienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas par katru bišu saimi;

60.1 3. divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2012., sk. 66.punktu)

60.2 Datu centrs:

60.2 1. nodrošina kontroles institūcijai autorizētu pieeju lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistram, ievērojot normatīvajos aktos par datu aizsardzību noteikto kārtību;

60.2 2. nodrošina kontroles institūcijai iespēju ievadīt šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par visu ganāmpulku, novietni vai katru individuāli apzīmējamu dzīvnieku vai katru dzīvnieku grupu;

60.2 3. ievada šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par katru individuāli apzīmējamu lauksaimniecības dzīvnieka pēcnācēju, ja tas ir reģistrēts ganāmpulkā vai novietnē, kas atbilst Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām;

60.2 4. ievada šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par katru individuāli apzīmējamu dzīvnieku, ja:

60.2 4.1. dzīvnieks ir iekļauts ganāmpulkā atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem;

60.2 4.2. ganāmpulkā ievesto pieaugušo lauksaimniecības dzīvnieku skaits viena kalendāra gada laikā nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 3.punktā noteikto.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā; 60.2 3. un 60.2 4.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2013., sk. 67.punktu)

60.3 Kontroles institūcija 10 dienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā ievadītās informācijas atbilstību Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2013., sk. 67.punktu)

60.4 Ja kontroles institūcija nav veikusi nepieciešamās korektīvās darbības vai tai deleģētās funkcijas saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 834/2007 27. panta 8. punktu, Zemkopības ministrija virza jautājumu par deleģēto pilnvaru atsaukšanu.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

61. Valsts augu aizsardzības dienests savā mājaslapā internetā publicē informāciju par šo noteikumu 29.punktā minēto sistēmu, lai nodrošinātu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 52.panta 2.punkta izpildi.

62. Ja operators maina kontroles institūciju, tad institūcija, kuras kontrolē bijis operators, nodod tās rīcībā esošo dokumentu kopijas par operatora kontro­lēm tai kontroles institūcijai, ko norādījis operators. Prasība iesniegt minēto doku­mentu kopijas attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.

62.1 Lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu izvērtēt kontroles institūcijas darbību trešajā valstī saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 834/2007 32.panta 2.punktu vai 33.panta 3.punktu, kontroles institūcija iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegumu (3.pielikums) un attiecīgu dokumentāciju, kā arī sniedz šādu informāciju:

62.1 1. bioloģiskās ražošanas prasības trešajā valstī un to atbilstība Padomes Regulas Nr. 834/2007 II, III un IV sadaļā un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām;

62.1 2. bioloģiskās ražošanas kontroles procedūras un dokumentācija trešajā valstī;

62.1 3. pierādījumi atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 11.panta 3.punkta "d" apakšpunktam;

62.1 4. uzņēmuma darbības joma, saražotās produkcijas daudzums, saimniecības platība, informācija par dalīto ražošanu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā)

62.2 Pārtikas un veterinārais dienests:

62.2 1. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 62.1 punktā minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas:

62.2 1.1. izskata dokumentus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu nosūta kontroles institūcijai rēķinu par uzraudzības vizīti trešajā valstī (turpmāk – uzraudzības vizīte) un uzraudzības ziņojuma sagatavošanu. Ja nav iesniegta visa šo noteikumu 62.1 punktā minētā informācija, Pārtikas un veterinārais dienests to pieprasa rakstiski;

62.2 1.2. vienojas ar kontroles institūciju par tās darbības izvērtēšanas procedūras sākuma datumu un gaitu;

62.2 2. pēc pilnīgas informācijas saņemšanas un šo noteikumu 62.2 1.1.apakšpunktā minētā rēķina samaksas dodas uzraudzības vizītē un 10 darbdienu laikā pēc tās izsniedz kontroles institūcijai uzraudzības ziņojumu;

62.2 3. 30 dienu laikā pēc kontroles institūcijas iekļaušanas Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 4. un 11.pantā minētajā sarakstā:

62.2 3.1. nosūta kontroles institūcijai rēķinu par tās darbības ikgadējo uzraudzību trešajā valstī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu;

62.2 3.2. vienojas ar kontroles institūciju par ikgadējās uzraudzības vizītes datumu un rēķina nosūtīšanas laiku;

62.2 4. nodrošina kontroles institūcijas uzraudzību un sagatavo uzraudzības ziņojumu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā)

62.3 Kontroles institūcija, izbeidzot savu darbību trešajā valstī, kā arī mainot savas darbības uzraudzības iestādi, rakstiski par to informē Pārtikas un veterināro dienestu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā)

62.4 Kontroles institūcija, veicot darbību trešajā valstī, izsniedz atļauju izmantot konvencionālu sēklas vai veģetatīvo pavairojamo materiālu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45. panta 1. punkta "b" apakšpunktu, kā arī ievērojot Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45. panta 2., 5., 6. un 7. punktā noteiktās prasības.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

X. Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu informēšana

63. Pārtikas un veterinārais dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis:

63.1. par neatbilstību vai pārkāpumu saistībā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 piemērošanu attiecībā uz citas dalībvalsts produktu saskaņā ar minētās Regulas 92. a pantu;

63.2. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 94.panta 1.punkta “c” apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

64. Valsts augu aizsardzības dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par iepriekšējā gadā izsniegtām atļaujām saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 55.pantu.

65. Zemkopības ministrija:

65.1. katru gadu līdz 1.jūlijam nosūta Eiropas Komisijai informāciju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 93.panta 1.punktu;

65.2. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 48.panta 3.punktu infor­mē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par šo noteikumu 30., 52. un 54.punktā minēto sistēmu pārzini;

65.3. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 94.panta 1.punkta “a” un “b” apakšpunktu informē Eiropas Komisiju par kompetentajām iestādēm un kontroles institūcijām bioloģiskajā lauksaimniecībā;

65.4. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 36.panta 4.punkta trešo daļu informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par lēmumu pieprasīt obligātos pasākumus.

XI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā)

66. Šo noteikumu 60.1 punkts, 60.2 1. un 60.2 2.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

67. Šo noteikumu 60.2 3. un 60.2 4.apakšpunkts un 60.3 punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

68. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto produktu īpatsvaru aprēķina latos.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

69. Šo noteikumu 2.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

70. Pārskatu par bioloģisko saimniecību par periodu līdz 2013.gada 31.decembrim sniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

1.pielikums

Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 507 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

Kontroles
institūcijas
rekvizīti

IESNIEGUMS PAR IEKĻAUŠANU BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KONTROLES SISTĒMĀ

(informāciju rakstīt drukātiem burtiem)

Es, _____________________________ , personas kods -
(likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis)
uzņēmumā _____________________________ , reģ. Nr.
(operatora nosaukums)
LAD klienta reģ. Nr.

vēlos veikt sertifikāciju saskaņā ar Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EEK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu, Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, un Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumiem Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" šādos darbības veidos (vajadzīgo atzīmēt):

1. Augkopības joma: 6. Produktu pārstrādes joma:
laukkopības nozare augkopības produktu pārstrāde
dārzeņkopības nozare lopkopības produktu pārstrāde
augļkopības nozare  
sēņu audzēšanas nozare 7. Sabiedriskās ēdināšanas joma:
atbilstoši 7.1. apakšpunktam
2. Savvaļas augu vākšanas joma atbilstoši 7.2. apakšpunktam
3. Lopkopības joma: 8. Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražošanas joma:
piena lopkopības nozare mēslošanas līdzekļa un substrāta ražošanai nepieciešamās izejvielas iegūšana savā bioloģiskajā saimniecībā
gaļas lopu audzēšanas nozare tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ražošana, kura marķējumā var izmantot norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība"
cūkkopības nozare
truškopības nozare    
aitkopības, kazkopības nozare 9. Produktu fasēšanas un uzglabāšanas joma:
putnkopības nozare produktu fasēšana
produktu uzglabāšana
4. Biškopības joma  
10.  Produktu tirdzniecības joma:
5. Akvakultūras joma: produktu tirdzniecība
dīķsaimniecības nozare produktu imports no trešajām valstīm
akvakultūras augu audzēšanas nozare  
   


Kopējā zemes platība (ha), no tās:
īpašumā (ha)
nomāti (ha)
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha), no tās:
īpašumā (ha)
nomāti (ha)
Sertificējamā platība (ha), no tās:
īpašumā (ha)
nomāti (ha)


Operatora juridiskā adrese:
, LV-


Operatora faktiskā adrese:
, LV-


Operatora deklarētās dzīvesvietas adrese:
, LV-


Kontakttālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese:  

Piekrītu, ka tiek publiskota šāda informācija (vajadzīgo atzīmēt):

kontakttālruņa numurs    
faksa numurs    
e-pasta adrese    

Apliecinu, ka esmu informēts par Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulas (EEK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu, Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, un Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumu Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" prasībām un apņemos tās ievērot.

(datums)*

(vārds un uzvārds)*

(paraksts)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485
Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamie pasākumi

(Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 507 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

Nr.p. k.

Regulas pants, punkts, Ministru kabineta noteikumu punkts

Neatbilstība

Pārkāpums, atkārtots pārkāpums(1, 2)

Veicamie pasākumi

Sankcija

1.

Regulas 834/2007
9. pants
Piesārņojums ar ĢMO

Nejaušs piesārņojums

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Dzīvniekiem izēdināta barība ar ĢMO

1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei vai nozarēm, ko ietekmējis piesārņojums

2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam
Apzināti izmantoti ĢMO Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

2.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "b" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
3. panta 1. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Izmantoti industriālajā lauksaimniecībā iegūti kūtsmēsli

1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību, ja produkts sagatavots izplatīšanai.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam vai attiecīgajai augkopības nozarei atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību, ja produkts sagatavots izplatīšanai.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei vai nozarēm, ko ietekmējis piesārņojums

3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

3.

Regulas 834/2007
10. pants
Izmantoti neatļauti līdzekļi Izmatots jonizējošais starojums Trešās puses darbības rezultāts Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Apzināti izmantots jonizējošais starojums Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai

4.

Regulas 889/2008
6. pants
Piesārņojums ar neatļautiem mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiem Nav ievēroti sēņu audzēšanas noteikumi 1 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu nozarei
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

5.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
3. panta 1. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiem Izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Nejaušs piesārņojums (trešās puses darbības rezultāts) Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

1 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

2 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai
3 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

6.

Regulas 889/2008
3. panta 2. un 3. punkts
Piesārņojums ar neatļautiem mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiem Izmantots slāpeklis (N) vairāk par 170 kg/ha 1 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Veikt korektīvās darbības
2 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Veikt korektīvās darbības
3 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

7.

Regulas 834/2007
13. panta 2. punkta "c" apakšpunkts;

Regulas 889/2008 6.d un 29.a pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Neatbilstības jūras aļģu ražošanā 1 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

8.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "h" un " j" apakšpunkts;

Regulas 889/2008 5. pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Nejaušs piesārņojums ar neatļautiem augu aizsardzības, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem augkopībā Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

Izmantoti neatļauti augu aizsardzības līdzekļi, un par to iepriekš ir informēta kontroles institūcija Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību
Izmantoti neatļauti augu aizsardzības līdzekļi, un par to iepriekš nav informēta kontroles institūcija Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

9.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "f" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
6.e panta 2. punkts un
25.s panta 2. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Neatļautu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu lietošana lopkopībā 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

10.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "a", "b", "f" un "g" apakšpunkts
Nav veikti profilaktiskie pasākumi Nav veikti pasākumi augsnes auglības nodrošināšanai, kaitēkļu, slimību un nezāļu ierobežošanai 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu augkopības jomai.

Veikt korektīvās darbības

3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

11.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "i" apakšpunkts
Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Izmantots konvencionālas izcelsmes sēklas materiāls bez VAAD atļaujas vai iesēti dīgstoši graudi, kas nav iegūti savā saimniecībā 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantots sēklas materiāls

3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
4 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

12.

Regulas 889/2008
45. panta 2. punkts
Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Sēklas materiāls kodināts ar neatļautām vielām 1 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei

2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

13.

Regulas 834/2007
12. panta 2. punkta "b" apakšpunkts,
13. panta 1. punkta "b" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
6.c panta 2. punkts

Nav ievērotas vidi saudzējošas prasības Savvaļas augu vākšana apdraud sugu saglabāšanos vai izraisa nevēlamas pārmaiņas ekosistēmās 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai

14.

Regulas 889/2008
25.b pants
Nav veikti profilaktiskie pasākumi Akvakultūras dzīvnieku ražošanā nav izmantoti filtri 1 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu.

Veikt korektīvās darbības

2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai

15.

Regulas 834/2007
13. panta 1. punkta "a" apakšpunkts;

Regulas 834/2007
12. panta 2. punkta "a" apakšpunkts

Nav veikti profilaktiskie pasākumi vai ir piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Savvaļas augu vākšana

nesertificētās platībās

1 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai

16.

Regulas 889/2008
25.n, 25.r, 25.s pants
Nav veikti profilaktiskie pasākumi Audzēšanas prasību neievērošana attiecībā uz gliemju audzēšanas apgabalu un austeru kultivēšanu 1 x konstatēti pārkāpumi

Izteikt brīdinājumu

2 x konstatēti pārkāpumi Izteikt brīdinājumu.

Veikt korektīvās darbības

3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei
4 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai

17.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "b" apakšpunkts,
15. panta 1. punkta "b" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
10., 11., 12., 14., 15., 18., 25.f, 25.g, 25.h, 32.a pants

Nav veikti profilaktiskie pasākumi Dzīvnieku (t. sk. akvakultūras dzīvnieku) labturības prasību neievērošana (minimālā platība, dzīvnieku blīvums/ha, turēšanas apstākļi) 1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai

18.

Regulas 834/2007
14. panta 1.b apakšpunkta "ix", "x" un "xi" iedaļa;

Regulas 889/2008
13. pants

Nav veikti profilaktiskie pasākumi Bišu saimju turēšanas apstākļu neievērošana 1 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu biškopības jomai

2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu jomai
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt noņemt produktam vai produktu partijai marķējumā norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

19.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "c" apakšpunkts,
15. panta 1. punkta "c" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
25.i pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Nav ievērotas prasības attiecībā uz dzīvnieku izcelsmi, reprodukcijas noteikumi vai hormonu lietošanas aizliegums 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu nozarei
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

20.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "d" apakšpunkts,
15. panta 1. punkta "d" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
19., 20., 21., 22., 25.k, 25.l pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Izmantotas konvencionālās izcelsmes barības sastāvdaļas (t. sk. akvakultūras dzīvniekiem, bitēm) 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt atkārtotu pārejas periodu lopkopības jomai
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

21.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "e" apakšpunkts,
15. panta 1. punkta "f" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
23., 24., 25., 25.t pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Dzīvnieku (t. sk. akvakultūras dzīvnieku, bišu saimju) neatbilstoša ārstēšana vai karences laika neievērošana 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

1 x – karences laika neievērošana, ja produkti realizēti pārstrādes uzņēmumam Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu lopkopības jomai

3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

22.

Regulas 834/2007
14. panta 1. punkta "a" apakšpunkts,
15. panta 1. punkta "a" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
9., 25.e pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem Dzīvnieku (t. sk. akvakultūras dzīvnieku, bišu saimju) neatbilstoša izcelsme 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei vai nozarēm, ko ietekmē neatbilstība

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu attiecīgajai nozarei vai jomai, kuru ietekmē neatbilstība
3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomā Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

23.

Regulas 834/2007
17. pants;

Regulas 889/2008 6.b panta 2. punkts;
17., 25.c pants

Nav nodrošināta produktu izsekojamība Nav ievērota nodalīšana 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei vai nozarēm, kuru ietekmē neatbilstība

3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomā Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

24.

Regulas 834/2007
23., 24. pants
Patērētāju maldināšana Nav ievēroti marķēšanas noteikumi 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomā Anulēt sertifikātu nozarei vai jomai, kuru ietekmē neatbilstība

25.

Regulas 834/2007
18. pants
Piesārņojums ar neatļautām vielām Nav ievēroti pārstrādātas barības ražošanas noteikumi 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomā Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu nozarei vai jomai, kuru ietekmē neatbilstība

26.

Regulas 834/2007
19. pants;

Regulas 889/2008
26., 30., 31., 35. pants

Nav ievēroti noteikumi attiecībā uz produktu pārstrādi

Nav nodrošināta izsekojamība, darbību nodalīšana, iekārtu tīrīšana, uzglabāšana, transportēšana, uzskaite 1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomā Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Noteikt vizīti par papildu samaksu

3 x atkārtojas viens un tas pats pārkāpums

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Anulēt sertifikātu pārstrādes jomai

27.

Regulas 834/2007
6., 19., 21. pants;

Regulas 889/2008
27., 28. pants

Izmantotas konvencionālās izejvielas vai pārtikas produktu sastāvdaļas

1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x atkārtojas viens un tas pats pārkāpums Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu pārstrādes jomai

28.

Regulas 889/2008
44. pants
Konvencionālā vaska izmantošana 1 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu biškopības jomai

2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu biškopības jomai
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

29.

Regulas 889/2008
IV sadaļa
Nav nodrošināta produktu izsekojamība Netiek veikta uzskaite, kārtoti reģistri, dokumentētas darbības, netiek sniegta informācija par izmaiņām uzņēmuma darbībā

1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Izteikt brīdinājumu vai veikt korektīvās darbības

2 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei vai jomai

Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Anulēt sertifikātu uzņēmumam

30.

Noteikumu Nr. 485
16., 16.1 un 18. punkts3

Nav nodrošināta produktu izsekojamība

Nav iesniegta informācija

1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Pieprasīt operatoram produkta marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x konstatēti pārkāpumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam
31. Noteikumu Nr. 485
8.2. apakšpunkts3
Nav ievērotas prasības Nav iesniegta informācija 1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam
Nav izpildīti nosacījumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam
32. Noteikumu Nr. 485
12.4 punkts3
Nav ievērotas prasības Netiek ievērota prasība celt augsnes auglību 1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Noteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
3 x konstatēti pārkāpumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam
33. Noteikumu Nr. 485
13.1 punkts3
Nav ievērotas prasības Nav ievēroti marķēšanas noteikumi 1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam
34. Noteikumu Nr. 485
60.4 punkts3
Nav ievērotas prasības Netiek veiktas korektīvās darbības vai tai deleģētās funkcijas 1 x konstatēti pārkāpumi Veikt korektīvās darbības Noteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Noteikt atkārtotu vizīti par papildu samaksu
3 x konstatēti pārkāpumi Ierosina atsaukt deleģētās funkcijas

Piezīmes.

1. Pārkāpumu atkārtotību vērtē piecu gadu periodā.

2. Padomes Regulas Nr. 834/2007 30. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto prasību piemēro, ja:

1) konstatēts smags pārkāpums – veikta darbība, kuras dēļ liela produktu apjoma marķējumā nav atļauts izmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību, lielas platības jāizslēdz no bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas, neatbilstoši produkti ilgstoši realizēti kā bioloģiski, apzināti sniegta maldinoša informācija;

2) konstatēts pārkāpums ar ilgstošām sekām – veikta darbība, kuras dēļ neatbilstoši produkti ir izplatīti lielam skaitam operatoru, kas izmanto šos produktus bioloģisko produktu apritē.

3. Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība".

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485
Pārskats par bioloģisko saimniecību

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 69.punktu)


2.1. pielikums

Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485
Pārskats par bioloģisko saimniecību

(Pielikums MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Pārskata periods 20_____.gada 1.janvāris–31.decembris

Juridiskās personas nosaukums  

 
Juridiskās personas reģistrācijas Nr.
           

 

       

 
Fiziskās personas (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds  

Fiziskās personas (pilnvarotās personas) personas kods

           

         

 
Juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese
 

 
Sertifikāta vai izziņas Nr.  

 
Kontroli veica:    
• sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte"    
• valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"    

Saimniekošanas veids

Lauksaimnieciskās (turpmāk – l/s) produkcijas ražotājs – audzētājs  
L/s produkcijas pārstrādātājs  
L/s produkcijas importētājs  

 

Platība

Rindas kods

ha

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (turpmāk – LIZ) kopā

10 000

 
Sertificētā LIZ

20 000

 

1.1.tabula

Augkopība

Kultūra

Rindas kods

Platība (ha) (precizitāte 0,01)

Saražotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)

Izlietotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)

Pārdošanas cena (euro/t)

Produkcijas tirdzniecības vietas (atzīmēt galvenās)*

pārdotā produkcija

saimniecībā izmantotā produkcija

realizēta ārpus Latvijas

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā l/s

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā l/s

kopā

kā pārejas perioda

kā bioloģiskās l/s

kopā

ES valstīs

trešajās valstīs

vidējā

bioloģiskās l/s

A

B

1

2

3

4

5

6

7

7a

8

9

9a

9b

9c

10

11

12

Graudaugi
(1100=1110+1111…+1117)

1100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vasaras kvieši

1110

                               
Ziemas kvieši

1111

                               
Rudzi

1112

                               
Mieži, vasaras, ziemas

1113

                               
Auzas

1114

                               
Tritikāle

1115

                               
Griķi

1116

                               
Graudaugu un pākšaugu mistri graudiem

1117

                               
Pākšaugi (sēklu produkcija)
(1200=1210+1211…+1214)

1200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zirņi

1210

                               
Pupiņas

1211

                               
Lopbarības pupas

1212

                               
Vīķi

1213

                               
Lupīna

1214

                               
Kartupeļi

1310

                               
Cukurbietes (bez sēkliniekiem)

1320

                               
Lopbarības saknes (bez sēkliniekiem)

1330

                               
Graudaugi, pākšaugi, to mistri zaļbarībai un skābbarībai

1340

                               
Tehniskās kultūras (1350=1351+1352…+1358)

1350

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Apiņi

1351

                               
Rapsis un ripsis

1352

                               
Ārstniecības augi**

1353

                               
Garšaugi

1354

                               
Lini

1355

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaņepes

1356

                               
Pārējās tehniskās kultūras

1357

                               
Ķimenes

1358

                               
Dārzeņi
Atklātā laukā, kopā (1400=1401+1402+...+1419)

1400

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Galviņkāposti

1401

                               
Ziedkāposti

1402

                               
Pārējie kāposti

1419

                               
Puravi

1403

                               
Salāti

1404

                               
Sīpoli lociņiem

1405

                               
Pārējie lapu un kātu dārzeņi

1406

                               
Gurķi

1407

                               
Tomāti

1408

                               
Kabači

1409

                               
Ķirbji

1410

                               
Pārējie augļu dārzeņi

1411

                               
Galda bietes

1412

                               
Burkāni

1413

                               
Sīpoli

1414

                               
Ķiploki

1415

                               
Mārrutki

1416

                               
Pārējie sakņaugu dārzeņi

1417

                               
Zaļie zirnīši

1418

                               
Segtās platības (kopējā izmantotā platība (m2))

1500

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tomāti (m2)

1501

                               
Gurķi (m2)

1502

                               
Salāti (m2)

1503

                               
Redīsi (m2)

1504

                               
Loki (m2)

1505

                               
Pārējie dārzeņi (m2)

1506

                               
Ziedi (m2/1000 gab.)

1507

                               
Stādi (m2/1000 gab.)

1508

                               
Zemenes (m2)

1509

                               
Sēnes (m2)

1510

                               
Dārzeņi sēklu ieguvei

1520

                               
Lopbarības augi
Zālāji, kopā
(1610=1611+1612)

1610

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Viengadīgie

1611

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ilggadīgie zālāji

1612

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No kopējiem zālājiem  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

siens

1615

x

x

x

                         

skābbarība

1616

x

x

x

                         

sēkla

1617

x

x

x

                         
Kukurūza zaļbarībai

1620

                               
Zaļmēslojuma kultūras

1710

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nektāraugi

1720

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lopbarības sakņaugi sēklu ieguvei

1730

                               
Pārējās kultūras

1740

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Papuve kā daļa no augsekas

2000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dabīgās ganības un pļavas

3000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

siens

3100

x

x

x

                         

skābbarība

3200

x

x

x

                         
Neizmantotās LIZ platības

5000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atmatas

6000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ziedi

7000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zem akvakultūras dīķiem

8000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


 
Datums***          
     

(paraksts***)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīmes.
1. x – nav jāaizpilda.
2. * Tirdzniecības vietas: T – tieši no saimniecības; TR – tirgus; L – lielveikali; V – veikali; BV – specializētie bioloģiskās produkcijas veikali; P – pārstrādei; E – eksportam; C – citur.
3. ** Ārstniecības augi, kas tiek kultivēti vai kas tiek ievākti no citām saimniecības LIZ platībām (augļu dārzi, pļavas, grāvmalas u.c.).
4. *** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.2.tabula

Augkopība

Kultūra

Rindas kods

Platības (ha) (precizitāte 0,01)

Saražotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)

Izlietotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)

Produkcijas tirdzniecības vietas (atzīmēt galvenās)**

Kopā stādījumi

t.sk. ražojošie*

pārdotā produkcija

saimniecībā izmantotā produkcija

pārdošanas cena (euro/t)

uzsākts pārejas periods (1.gads)

pārejas periodā (2.–3.gads)

bioloģiskā l/s

uzsākts pārejas periods (1.gads)

pārejas periodā (2.–3.gads)

bioloģiskā l/s

uzsākts pārejas periods (1.gads)

pārejas periodā (2.–3.gads)

bioloģiskā l/s

kā bioloģiskās l/s

kā pārejas perioda

kopā

vidējā

kā pārejas perioda

kā bioloģiskās l/s

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 a

11

12

13

13 a

14

15

Augļu dārzi un ogulāji kopā (4000=4010+4011+...+4023)

4000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ābeles

4010

                                 
Bumbieres

4011

                                 
Smiltsērkšķi

4012

                                 
Plūmes

4013

                                 
Ķirši

4014

                                 
Jāņogas

4015

                                 
Upenes

4016

                                 
Ērkšķogas

4017

                                 
Aronijas

4018

                                 
Zemenes

4019

                                 
Avenes

4020

                                 
Dzērvenes

4021

                                 
Augstās zilenes

4022

                                 
Pārējie

4023

                                 

 
Datums***          
     

(paraksts***)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīmes.
1. x – nav jāaizpilda.
2. * Ražojošie stādījumi – augļu koku un ogulāju stādījumi, izņemot jaunos stādījumus līdz pirmajai ražai.
3. ** Tirdzniecības vietas: T – tieši no saimniecības; TR – tirgus; L – lielveikali; V – veikali; BV – specializētie bioloģiskās produkcijas veikali; P – pārstrādei; E – eksportam; C – citur.
4. *** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.3.tabula

Savvaļas platība*

Kultūra

Rindas kods

Platības (ha) (precizitāte 0,01)

Ievāktā produkcija (kg) (precizitāte 0,1)

Izlietotā produkcija (kg) (precizitāte 0,1)

Pārdošanas cena (euro/kg)

Produkcijas tirdzniecības vietas (atzīmēt galvenās)**

pārdotā produkcija

saimniecībā izmantotā produkcija

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā l/s

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā l/s

kā bioloģiskās l/s

kā pārejas perioda

kopā

vidējā

kā pārejas perioda

kā bioloģiskās l/s

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Savvaļas platība

10

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ārstniecības augi

11

x

x

x

                     
ogas

12

x

x

x

                     
sēnes

13

x

x

x

                     
bērzu sulas

14

x

x

x

                     
pārējie (norādīt)…..

15

x

x

x

                     
…………

16

x

x

x

                     
…………

17

x

x

x

                     
Savvaļas platība dzīvnieku ganībām

20

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


 
Datums***          
     

(paraksts***)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīmes.
1. x – nav jāaizpilda.
2. * Savvaļas platība ir saimniecības platība, kas nav lauksaimniecībā izmantotā zeme.
3. ** Tirdzniecības vietas: T – tieši no saimniecības; TR – tirgus; L – lielveikali; V – veikali; BV – specializētie bioloģiskās produkcijas veikali; P – pārstrādei; E – eksportam; C – citur.
4. *** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.1.tabula

Lopkopība

Produkcijas veids Rindas kods Izaudzētie dzīvnieki (skaits) Pārdotie dzīvnieki Atstāti izmantošanai saimniecībā (skaits) Pārdošanas cena (euro par dzīvsvara kg)
pārejas perioda bioloģiskās l/s Latvijā ārpus Latvijas vidējā kā bioloģiskās l/s
        ES valstīs trešajās valstīs kopā      
     

skaits

dzīvsvars (kg) (precizitāte 0,1) skaits dzīvsvars (kg) (precizitāte 0,1) skaits dzīvsvars (kg) (precizitāte 0,1) skaits dzīvsvars (kg) (precizitāte 0,1)      

A

B

1

2

3

3a

4a

4b

4c

4d

4e

4

5

6

7

Dzīvi pārdotie dzīvnieki
Zirgi

50

                         
Liellopi

51

                         
Aitas

52

                         
Kazas

53

                         
Cūkas

54

                         
Putni

55

                         
Truši

56

                         
Bišu saimes

57

     

x

 

x

 

x

 

x

     
Pārējie

58

                         
Mufloni

59

                         
Brieži

60

                         

 
Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.2.tabula

Dzīvnieku izcelsmes produkcija

Produkcijas veids

Rindas kods

Saražotā produkcija (precizitāte 0,1)

Pārdotā produkcija (precizitāte 0,1)

Saimniecībā izmantotā produkcija (precizitāte 0,1)

Pārdošanas cena (euro par vienību)

pārejas perioda

bioloģiskās l/s

Latvijā

ārpus Latvijas

vidējā

kā bioloģiskās l/s

kā konvencionālā

kā bioloģiskā

ES valstīs

trešajās valstīs

kopā

A

B

1

2

3

4

4a

4b

4c

5

6

7

Gaļa kautsvarā, kg
Liellopu gaļa

111

                   
Aitas gaļa

112

                   
Kazas gaļa

113

                   
Cūkgaļa

114

                   
Putnu gaļa

115

                   
Trušu gaļa

116

                   
Pārējā gaļa

117

                   
Briežu gaļa

118

                   
Piens, piena produkti
Svaigpiens, l (120=121+…+123), t.sk.:

120

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

govs piens

121

                   
kazas piens

122

                   
aitas piens

123

                   
Piena produkcija saimniecībā (kg)
Pilnpiens

130

                   
Krējums

131

                   
Sviests

132

                   
Siers

133

                   
Biezpiens

134

                   
Jogurts

135

                   
Pārējā

136

                   
Olas, tūkst. gab.
Vistu olas, kopā

140

                   
no tām inkubācijai

142

                   
Pārējās olas

150

                   
Biškopības produkti, kg
Medus

160

                   
Vasks

170

                   
Ziedputekšņi

181

                   
Propoliss

182

                   
Peru pieniņš

183

                   
Bišu maize

184

                   
Akvakultūras produkti, kg
Vēži

191

                   
Zivis

192

                   
Pārējie

193

                   

Vidējais izslaukums no vienas govs, kg/gadā _______________________________________________

Vidējais izslaukums no vienas kazas, kg/gadā ______________________________________________

Vidējais olu skaits no vienas vistas gadā __________________________________________________

Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.1.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)

Eksportēts uz trešajām valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta (trešās) valstis

Izvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās ES valstis, uz kurām izved

A

B

1

1a

2

3

4

5

Gaļas apstrāde*
(2010=2011+2012+….+2017)

2010

x

x

x

x

x

x

Cūkgaļa

2011

           
Liellopu gaļa

2012

           
Aitu un kazu gaļa

2013

           
Putnu gaļa

2014

           
Trušu gaļa

2015

           
Briežu gaļa

2016

           
Pārējā gaļa

2017

           
Gaļas produktu ražošana un konservēšana**
(210=211+ 212+…….+217)

210

x

x

x

x

x

x

Cūkgaļa

211

           
Liellopu gaļa

212

           
Aitu un kazu gaļa

213

           
Putnu gaļa

214

           
Trušu gaļa

215

           
Briežu gaļa

216

           
Pārējā gaļa

217

           
Zivju un zivju produktu ražošana

220

x

x

x

x

x

x

……………

221

           
……………

222

           
……………

223

           

 
Datums***          
     

(paraksts***)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīmes.
1. * Gaļas apstrāde – kautķermeņu ieguve kautuvēs, sadalīšana, iepakošana, atdzesēšana, saldēšana.
2. ** Gaļas produktu ražošana un konservēšana – gaļas žāvēšana, kūpināšana, sālīšana, gaļas produktu (desu, cīsiņu, pastētes, rulešu, konservu utt.) ražošana
3. *** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.2.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)

Eksportēts uz trešajām valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta (trešās) valstis

Izvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās ES valstis, uz kurām izved

A

B

1

1a

2

3

4

5

Kartupeļu pārstrāde

310

           
Augļu, ogu un dārzeņu sulu ražošana

320

           
Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu pārstrāde un konservēšana (330=331+332)

330

x

x

x

x

x

x

Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu pārstrāde un konservēšana

331

           
Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu apstrāde, mazgāšana, iepakošana

332

           

 
Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.3.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)

Eksportēts uz trešajām valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta (trešās) valstis

Izvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās ES valstis, uz kurām izved

A

B

1

1a

2

3

4

5

Augu eļļas un dzīvnieku izcelsmes tauku ražošana
(410=411+412+413)

410

x

x

x

x

x

x

Neapstrādātas eļļas un tauku ražošana (iesk. kaņepju staku)

411

           
Rafinētas eļļas un tauku ražošana

412

           
Margarīna un tam līdzīgu pārtikas tauku ražošana

413

           

 
Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.4.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)

Eksportēts uz trešajām valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta (trešās) valstis

Izvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās ES valstis, uz kurām izved

A

B

1

1a

2

3

4

5

Piena pārstrāde un siera ražošana
(510=511+512+….+518)

510

x

x

x

x

x

x

Piena apstrāde (pasterizēts, sterilizēts u.c.)

511

           
Salds krējums

512

           
Jogurts

513

           
Krējums

514

           
Biezpiens

515

           
Sviests

516

           
Paniņas

517

           
Siers

518

           
Saldējums

520

           

 
Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.5.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)

Eksportēts uz trešajām valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta (trešās) valstis

Izvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās ES valstis, uz kurām izved

A

B

1

1a

2

3

4

5

Graudu un miltu produkcijas ražošana (610=611+612+613+614)

610

x

x

x

x

x

x

Graudu malšanas produktu (miltu, putraimu, pārslu u.c.) ražošana

611

           
Maizes, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

612

           
Sausiņu, cepumu un ilgi uzglabājamu konditorejas izstrādājumu ražošana

613

           
Makaronu, nūdeļu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

614

           
Cietes un cietes produktu ražošana (620=621+622+623)

620

x

x

x

x

x

x

Kartupeļu ciete

621

           
Graudaugu ciete

622

           
Pārējā ciete

623

           
Lopbarības ražošana

630

           
Suņu, kaķu u.c. dzīvnieku barības ražošana

640

           

 
Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.6.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)

Eksportēts uz trešajām valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta (trešās) valstis

Izvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās ES valstis, uz kurām izved

A

B

1

1a

2

3

4

5

Tējas, kafijas ražošana

710

           
Cukura ražošana

720

           
Kakao, šokolādes, konfekšu u.c. cukurotu konditorejas izstrādājumu ražošana

730

           
Garšvielu, piedevu ražošana

740

           
Homogenizētas un diētiskās pārtikas ražošana

750

           
Medus apstrāde, pārstrāde, iepakošana

760

           
Citu biškopības produktu apstrāde, pārstrāde, iepakošana

770

           
Gatavo ēdienu ražošana

780

           
Citu pārtikas produktu ražošana

790

           

 
Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.7.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)

Eksportēts uz trešajām valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta (trešās) valstis

Izvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)

Galvenās ES valstis, uz kurām izved

A

B

1

1a

2

3

4

5

Dzērienu ražošana (810=811+812….+ 818)

810

x

x

x

x

x

x

Destilētu alkoholisko dzērienu ražošana

811

           
Etilspirta ražošana no raudzētām izejvielām

812

           
Vīna ražošana

813

           
t.sk. no vīnogām

8130

           
Sidra un pārējo augļu un ogu vīnu ražošana

814

           
Pārējo nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

815

           
Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana

816

           
Alus ražošana

817

           
Iesala ražošana

818

           

 
Datums*          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.8.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādē izmantotās izejvielas

Izejvielas nosaukums

Rindas kods

Savā saimniecībā saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Iepirktais

no Latvijas ražotājiem (t) (precizitāte 0,001)

imports (t.sk. no ES valstīm) (t) (precizitāte 0,001)

galvenās importētājvalstis

A

B

1

2

3

4

Svaigpiens

11 000

       
Cūkgaļa

12 100

       
Liellopu gaļa

12 200

       
Aitu un kazu gaļa

12 300

       
Putnu gaļa

12 400

       
Trušu gaļa

12 500

       
Briežu gaļa

12 600

       
Pārējā gaļa

12 700

       
Zivis

13 100

       
Vēžveidīgie

13 200

       
Medus

14 000

       
Graudi

21 000

       
Milti

21 100

       
Kartupeļi

22 100

       
Dārzeņi

22 200

       
Augļi

22 300

       
Ogas

22 400

       
Sēnes

23 000

       
Rapsis

24 100

       
Linsēklas

24 200

       
Pārējie eļļas augi

24 300

       
Augi tējai

25 000

       
Garšaugi

26 000

       

 
Datums          
     

(paraksts*)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


3. pielikums

Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā)

Iesniegums kontroles institūcijas darbības izvērtēšanai trešajā valstī

1. Kontroles institūcija

1.1.  Nosaukums un
koda numurs
 

 

1.2. Juridiskā adrese  

 

1.3. Tālruņa numurs  
1.4. Faksa numurs  
1.5. E-pasta adrese  

 

1.6. Kontaktpersona  

1.7. Kontroles institūcijas reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzņēmumu/objektu reģistrā

             

2. Kontroles institūcija veiks bioloģiskās lauksaimniecības kontroli atbilstoši EK Regulas Nr. 834/2007

  32.pantam    
  33.pantam    

3. Trešās valstis un trešo valstu produktu kategorijas

Trešā valsts

Produktu kategorijas

   
   

4. Pievienotie dokumenti

4.1. Bioloģiskās ražošanas prasības trešajā valstī un to atbilstība Padomes Regulas Nr. 834/2007 II, III un IV sadaļai un Komisijas Regulai Nr. 889/2008  
4.2. Bioloģiskās ražošanas kontroles procedūras un dokumentācija trešajā valstī  
4.3. Pierādījumi atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 11.panta 3.punkta "d" apakšpunktam  
4.4. Informācija par uzņēmumu (darbības joma, saražotais daudzums, saimniecības platība, informācija par dalīto ražošanu)  

 

     

(datums*)

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


4. pielikums

Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

Iesniegums atļaujas saņemšanai importēt bioloģiskās lauksaimniecības produktus no trešajām valstīm uz Eiropas Savienību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008* 19.pantu

* Komisijas 2008.gada 8.decembra Regula Nr.1235, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm.

SVARĪGI

• Pirms iesnieguma aizpildīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet dokumentu "Norādījumi bioloģisko produktu importētājiem Eiropas Savienībā no trešām valstīm" (skat. Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv).

• Iesniegumu aizpildīt ar datoru vai drukātiem burtiem.

• Aizpildīto iesniegumu un tajā norādītos nepieciešamos dokumentus nosūtīt Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD).

• Ja 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas jūs nesaņemat apstiprinājumu, lūdzu, sazinieties ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD).

• Atļaujas izsniegšana ir maksas pakalpojums. Tas ietver izmaksas par darba dokumentu nosūtīšanu kompetentajām iestādēm Latvijā, kā arī importētāja un eksportētāja kontroles institūcijām.

A. Eiropas Savienības uzņēmējsabiedrība

1.daļa. Informācija par importētāju

1. Uzņēmējsabiedrības nosaukums*  
   
Juridiskā adrese  
   
Valsts  
   
Kontaktpersona  
   
Tālruņa numurs   Faksa nr.  
   
E-pasta adrese  

 
2. Eiropas Savienības kontroles iestādes nosaukums  

 
Importētāja reģistrācijas numurs (PVD)  
   

Lūdzu, atzīmējiet, ja sertifikāta kopija ir pievienota   

Piezīme. * Importētājam jāveic uzņēmējdarbība Latvijā.

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

2.daļa. Informācija par produktu(-iem), ko plānots ievest

3. Trešā valsts, no kuras produktus ievedīs    

4. Produktu saraksts: informācija par bioloģiskās lauksaimniecības produktu un/vai pārtikas produktiem, ko plānots ievest, un paredzamais daudzums gada laikā

Produkta apraksts (latviski), ja nepieciešams, zinātniskais nosaukums latīniski

Produkta apraksts (angliski)

CN kods

B/P* datumss

Paredzamais daudzums (kg, l)

         
         
         
         

* Lūdzu, norādiet, vai produkts ir sertificēts kā bioloģiskais (B) vai pārejas perioda (P), kā arī pārejas perioda uzsākšanas datumu.

Ja nepieciešams, turpiniet 4.punkta produktu sarakstu uz atsevišķas lapas pielikumā. Lūdzu, norādiet pielikuma numuru Produktu saraksta turpinājums ir pielikumā Nr.
Ja produkts sastāv vairāk nekā no vienas sastāvdaļas, lūdzu, produkta specifikācijas lapā (A pielikums) norādiet sīkāku informāciju par sastāvdaļām un katra produkta pārstrādē izmantotajiem palīglīdzekļiem Par produktu, kuram ir vairāk nekā viena sastāvdaļa, skatīt A pielikumu

 
 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

B. Uzņēmējsabiedrības trešajā valstī

3.daļa. Informācija par eksportētāju trešajā valstī

5. Uzņēmējsabiedrības nosaukums  
   
Juridiskā adrese  
   
Valsts  
   
Kontaktpersona  
   
Tālruņa numurs   Faksa nr.  
   
E-pasta adrese  
   
6. Eksportētāja kontroles institūcijas nosaukums  
   
Pēdējās pārbaudes datums  
   
Juridiskā adrese  
   
Kontaktpersona  
   
Tālruņa numurs   Faksa nr.  
   
E-pasta adrese  

Apliecinājums par kontroles institūcijas atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007 33.panta 1.punkta "b" apakšpunktā un 27.panta 5.punkta "c" apakšpunktā noteiktajām prasībām (turpmāk – apliecinājums par kontroles institūcijas atbilstību).

Apstiprinājums/Akreditācijas sertifikāts ir pievienots   

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

Aizpilda tikai tad, ja atšķiras no paziņojuma, kas sniegts saskaņā ar 6.punktu:

Lūdzu, norādiet trešās valsts kontroles institūcijas/iestādes nosaukumu un adresi, kura ir atbildīga par pārbaudes sertifikāta izsniegšanu produktam, ko plānots ievest Eiropas Savienībā, saskaņā ar Regulas Nr. 1235/2008 13.pantu.

Nav attiecināms

7. Kontroles institūcijas/iestādes nosaukums  
   
Juridiskā adrese  
   
Kontaktpersona  
   
Telefona numurs   Faksa nr.  
   
E-pasta adrese  

 
 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

4.daļa. Informācija par uzņēmēju, kas veicis pēdējo darbību ar produktu trešajā valstī

Lūdzu, atzīmējiet, ja eksportētājs un uzņēmējs, kas veicis pēdējo darbību ar produktu trešajā valstī, ir identiski. Tad jums nav jāaizpilda 4.daļa.

8. Uzņēmējsabiedrības nosaukums  
   
Juridiskā adrese  
   
Valsts  
   
Kontaktpersona  
   
Tālruņa nr.   Faksa nr.  
   
E-pasta adrese  

 
9. Šī uzņēmēja kontroles institūcijas nosaukums tāda pati kontroles institūcija kā eksportētājam (skat. informāciju 6.punktā)

cita
Nosaukums _________________________________________________________
Pēdējās pārbaudes datums ________________________________

Apliecinājums par kontroles institūcijas atbilstību.

Apstiprinājums/akreditācijas sertifikāts ir pievienots

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

5.daļa. Informācija par sagatavošanas/pārstrādes un lauksaimniecības ražošanas vienību trešajā valstī

Lūdzu, atzīmējiet, ja ir iesaistītas vairāk nekā trīs sagatavošanas/pārstrādes vienības un/vai piecas lauksaimniecības ražošanas vienības. Šajā gadījumā, lūdzu, pievienojiet shēmu, norādot produkta plūsmu un visas sagatavošanas vienības, kā arī iesaistītās lauksaimniecības ražošanas vienības. Tiek pieprasīta šāda informācija.

1. Sagatavošanas/pārstrādes vienības:

nosaukums un adrese, trešā valsts, kontroles institūcija trešajā valstī, pēdējās pārbaudes datums.

Lūdzu, pievienojiet sertifikāta kopijas.

2. Lauksaimniecības ražošanas vienības:

nosaukums un adrese, trešā valsts, kontroles institūcija trešajā valstī, bioloģiskā un konvencionālā platība, pārejas perioda sākuma datums, pirmās un pēdējās pārbaudes datums. Lūdzu, pievienojiet sertifikāta kopijas.

Ja jūs iesniegumam pievienojat shēmu ar nepieciešamo informāciju, jums nav jāaizpilda 10. un 12.aile. Svarīgi: lūdzu, vienmēr aizpildiet 11. un 13.aili.

Shēma pievienota pielikumā Nr. ___________

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

10. Sagatavošanas/pārstrādes vienības

Nosaukums un adrese

 

Trešā valsts

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

A

     
 
Produkts/pārstrādes veids

 

 

Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

 

 

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 


 
Nosaukums un adrese

 

Trešā valsts

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

B

     
 
Produkts/pārstrādes veids

 

 

Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

 

 

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 


 
Nosaukums un adrese

 

Trešā valsts

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

C

     
 
Produkts/pārstrādes veids

 

 

Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

 

 

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 

Piezīme. * Pierādījumi par kontroles institūcijas atbilstību. Lūdzu, paskaidrojiet sīkāk:
1.variants. Akreditācijas iestāde ir EA**/IAF*** loceklis:
** EA – Eiropas akreditācija;
*** Starptautiskās akreditācijas fonds;
2.variants. Trešās valsts kompetentā iestāde;
3.variants. Kompetentā Eiropas Savienības iestāde.

11. Sagatavošanas/pārstrādes vienību ražošanas noteikumi un kontroles pasākumi trešajā valstī

Lūdzu, norādiet atšķirības trešajā valstī no Regulas Nr. 834/2007 (III, IV un V sadaļas) noteikumiem Atšķirības skat. pielikumā Nr.

Atšķirību nav


 
Lūdzu, iesniedziet pierādījumus par to, kā kontroles institūcija, kura kontrolē eksportētāju, novērtējusi eksportētāja piegādātāja sertifikācijas līdzvērtību Regulai (EK) Nr. 834/2007 (ar grozījumiem).

Pierādījumi pievienoti pielikumā Nr.

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

12. Lauksaimnieciskās ražošanas vienības

Nosaukums un adrese

 

Bioloģiskā un konvencionālā platība

 

Pirmās pārbaudes datums

 

D

  Bioloģiskā (ha):

Konvencionālā (ha):

Pārejas periodā (ha):

 
   

 

 

  Pārejas perioda sākums

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

Trešā valsts

 

 

 

 

 

Produkts/statuss (konvencionāls (KO), pārejas perioda (P), bioloģiskais (B)) Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 


 
Nosaukums un adrese

 

Bioloģiskā un konvencionālā platība

 

Pirmās pārbaudes datums

 

E

  Bioloģiskā (ha):

Konvencionālā (ha):

Pārejas periodā (ha):

 
   

 

 

  Pārejas perioda sākums

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

Trešā valsts

 

 

 

 

 

Produkts/statuss (konvencionāls (KO), pārejas perioda (P), bioloģiskais (B)) Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 


 
Nosaukums un adrese

 

Bioloģiskā un konvencionālā platība

 

Pirmās pārbaudes datums

 

F

  Bioloģiskā (ha):

Konvencionālā (ha):

Pārejas periodā (ha):

 
   

 

 

  Pārejas perioda sākums

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

Trešā valsts

 

 

 

 

 

Produkts/statuss (konvencionāls (KO), pārejas perioda (P), bioloģiskais (B)) Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 


 
Nosaukums un adrese

 

Bioloģiskā un konvencionālā platība

 

Pirmās pārbaudes datums

 

G

  Bioloģiskā (ha):

Konvencionālā (ha):

Pārejas periodā (ha):

 
   

 

 

  Pārejas perioda sākums

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

Trešā valsts

 

 

 

 

 

Produkts/statuss (konvencionāls (KO), pārejas perioda (P), bioloģiskais (B)) Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 


 
Nosaukums un adrese

 

Bioloģiskā un konvencionālā platība

 

Pirmās pārbaudes datums

 

H

  Bioloģiskā (ha):

Konvencionālā (ha):

Pārejas periodā (ha):

 
   

 

 

  Pārejas perioda sākums

 

Pēdējās pārbaudes datums

 

Trešā valsts

 

 

 

 

 

Produkts/statuss (konvencionāls (KO), pārejas perioda (P), bioloģiskais (B)) Atzīmējiet, ja vienības sertifikāta kopija ir pievienota

Kontroles institūcija Tāda pati kā eksportētājam
Pilns nosaukums

 

Adrese

 

Pierādījums par kontroles institūcijas atbilstību*
 

 

 

 

 

 

Piezīme.* Pierādījumi par kontroles institūcijas atbilstību. Lūdzu, paskaidrojiet sīkāk:
1.variants. Akreditācijas iestāde ir EA**/IAF*** loceklis:
** EA – Eiropas akreditācija;
*** Starptautiskās akreditācijas fonds;
2.variants. Trešās valsts kompetentā iestāde;
3.variants. Kompetentā ES iestāde.

13. Lauksaimnieciskās ražošanas vienību ražošanas noteikumi un kontroles pasākumi trešajā valstī

Vai produktu ražo kooperatīvs, ražotāju grupa vai ražotājs saskaņā ar līgumu?

Jā. Pievienots B pielikums

   
Lūdzu, norādiet atšķirības trešajā valstī no Regulas Nr. 834/2007 (III un IV sadaļas) noteikumiem Atšķirības skat. pielikumā Nr.

Atšķirību nav


 
Lūdzu, iesniedziet pierādījumus par to, kā kontroles institūcija, kura kontrolē eksportētāju, novērtējusi eksportētāja piegādātāja sertifikācijas līdzvērtību Regulai (EK) Nr. 834/2007 (ar grozījumiem).

Pierādījumi pievienoti pielikumā Nr.

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

6.daļa. Pievienotie dokumenti

Lūdzu, norādiet pievienotos dokumentus, lai papildinātu iesniegumu atbilstoši PVD prasībām.

14. Kontroles institūcijas pārbaudes ziņojums trešajā valstī par:

eksportētāju

sagatavošanas/pārstrādes vienību(-ām)

lauksaimnieciskās ražošanas vienību (-ām)

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

7.daļa. Deklarācija

7.1.daļa. Eksportētāja trešajā valstī kontroles institūcijas deklarācija

Pēc šī iesnieguma saņemšanas esmu parakstījis vai apzīmogojis katru tā lapu. Apliecinu, ka:

• vienības, kas minētas šī iesnieguma 3., 4. un 5.daļā, ir bioloģiskās lauksaimniecības operatori, kas atbilst Regulas Nr. 834/2007 ražošanas noteikumiem un kontroles procedūrām;

• piemēroto ražošanas noteikumu un kontroles procedūru atšķirības no Regulas Nr. 834/2007 un tās grozījumu prasībām tika pārbaudītas un novērtētas katram 2.daļā minētajam produktam, kuru eksportētājs ir piegādājis un kurš ir saņemts no 4. un 5.daļā minētā piegādātāja;

• ņemot vērā šīs atšķirības, var uzskatīt, ka piemērotie ražošanas noteikumi ir līdzvērtīgi Regulā Nr. 834/2007 ar grozījumiem noteiktajiem un kontroles pasākumi ir tikpat efektīvi kā pārbaudes pasākumi saskaņā ar Regulu Nr. 834/2007 (ar grozījumiem);

• kontroles pasākumi tiek piemēroti konsekventi un efektīvi;

• ir ieviesta pastāvīga kontroles sistēma, kas nodrošina, ka neviens ĢMO un ĢMO atvasinājums netiek izmantots nevienā ražošanas ķēdes posmā un tas tiek kontrolēts;

• iesniedzēju nekavējoties informē kontroles institūcija, ja iepriekšminētie deklarācijas paziņojumi vairs nav piemērojami;

• visi produkti, kas minēti iesniegumā, ir ražoti saskaņā ar šādiem noteikumiem un procedūrām atbilstoši Regulai Nr. 889/2008:

→ nebioloģiskas izcelsmes pakaišu kūtsmēslus vai kaltētus pakaišu kūtsmēslus, vai dehidrētus mājputnu mēslus drīkst izmantot tikai tad, ja tie iegūti no ekstensīvās lopkopības (I pielikums);

→ etilēnu drīkst izmantot tikai banānu, kivi un kakiplūmju (hurmu) gatavināšanai un ananasu ziedu uzziedināšanai (II pielikums 6);

→ nav atļauts izmantot Čīles nitrātu vai nātrija nitrātu (skat. I pielikumu);

→ neizmanto antibiotikas streptomicīnu vai tetraciklīnu bakteriālās iedegas ierobežošanai;

→ neizmanto paralēlo ražošanu, ja vien tā nav veikta saskaņā ar Regulas Nr. 834/2007 40.pantu;

→ neizmanto hidrogēnperoksīdu vai ozonu kā pārstrādes palīglīdzekli (VIII B pielikums);

→ piegādātājam ir pienākums informēt kontroles institūciju, ja rodas aizdomas, ka produkts neatbilst sertifikācijas prasībām.

         

(datums)

 

(paraksts)

 

(amats uzņēmējsabiedrībā)


 
Vārds, uzvārds (drukātiem burtiem)  

 
 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

7.2.daļa. Eiropas Savienības importētāja deklarācija

Mana iesnieguma likumiskais pamats ir Regula Nr. 834/2007 ar grozījumiem. Paziņoju, ka:

• esmu izlasījis(-usi) un sapratis(-usi) Norādījumus bioloģisko produktu importētājiem Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, kas ir daļa no šī iesnieguma;

• produkts(-i), ko esmu paredzējis(-usi) importēt, atbilst Regulas Nr. 834/2007 33.panta nosacījumiem;

• piekrītu sankcijām nelikumību un pārkāpumu gadījumā saskaņā ar Regulas Nr. 834/2007 30.pantu un Regulas Nr. 889/2008 91.pantu (ar grozījumiem).

         

(datums)

 

(paraksts)

 

(amats uzņēmējsabiedrībā)


 
Vārds, uzvārds (drukātiem burtiem)  

 

Katram produktam izmantojiet atsevišķu lapu un pievienojiet produkta marķējumu

A pielikums

AIZPILDA TIKAI TAD, JA PRODUKTAM IR VAIRĀK NEKĀ VIENA SASTĀVDAĻA VAI LIETOTI PĀRSTRĀDES PALĪGLĪDZEKĻI

Produkta nosaukums:

Informācija par produkta sastāvu pārstrādes laikā:

 

Sastāvdaļu nosaukums

Svars (%)

Bioloģiskās lauksaimniecības sastāvdaļas    
     
     
     
Summa --------------------------------------------------------  
Nebioloģiskās lauksaimniecības sastāvdaļas    
     
     
     
Summa --------------------------------------------------------  
Nelauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļas (skatīt Regulas Nr. 889/2008 ar grozījumiem VIII A pielikumu)      
       
       
       
Summa    
Kopā   100 %

Pārstrādes palīglīdzekļu saraksts un citi izmantotie produkti

Pārstrādes palīglīdzekļi un citi produkti (skatīt Regulas Nr. 889/2008 ar grozījumiem VIII B pielikumu)  
   
   
   

 
 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)

 

B pielikums

IZMANTO TIKAI RAŽOTĀJU GRUPAS

15. Informācija par ražotāju grupu

Grupas tips:
kooperatīvs ražotājs ar līgumu cits. Lūdzu precizēt.
Skat. pielikumu _______

 
Sīklauksaimnieku skaits pēdējā pārbaudē

16. Iekšējā kontroles sistēma (IKS)

Piezīme. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet ražotāju grupas ārējās pārbaudes pēdējā ziņojuma atbilstošās lappuses numuru.

Vai ražotāju līgumi par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības standartiem un IKS ir pieejami?

Jā, skat.    

Vai ražotāju grupā ir noteikts atbildīgais par IKS?

Jā, skat.    

Vai ir pieejams katra sīklauksaimnieka uzņēmuma apraksts, iekļaujot lauku izvietojuma karti, kā arī sagatavošanas/pārstrādes un uzglabāšanas iekārtu apraksti?

Jā, skat.    

Vai konsultācijas un iekšējā kontrole ir nošķirtas?

Jā, skat.    

Vai IKS veikta vismaz reizi gadā 100 % visās sīksaimniecībās?

Jā, skat.    

Vai ir piemērotas sankcijas neatbilstību dēļ?

Jā, skat.    

17. Ārējā pārbaude

Piezīme. Ja atbilde uz jautājumu ir "Jā", lūdzu, norādiet ražotāju grupas ārējās pārbaudes ziņojuma atbilstošās lappuses numuru.

Sīksaimniecību skaits ārējās kontroles pēdējā pārbaudē

Sīksaimniecību procentuālais skaits ārējās kontroles pēdējā pārbaudē        %

Vai kontroles institūcija ir novērtējusi IKS?

Jā, skat.    

Vai kontroles institūcija ir apstiprinājusi IKS funkcionalitāti un efektivitāti?

Jā, skat.    

Pēc PVD pieprasījuma ir pieejams arī ārējās kontroles institūcijas trešajā valstī detalizēts ziņojums saskaņā ar Vadlīnijām bioloģisko ražotāju sertifikācijas shēmu līdzvērtības novērtēšanai, ko piemēro jaunattīstības valstīs (AGRI/03-64290-00-00-EN).

 

(eksportētāja kontroles institūcijas zīmogs vai atbildīgās personas paraksts)


5. pielikums

Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

Izdevēja iestāde

ATĻAUJA Nr. ...
importēt bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktus no trešajām valstīm uz Eiropas Savienību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 19.pantu izsniegta

1. Operatoram
(nosaukums un reģistrācijas Nr.)
 

 
Juridiskā adrese  

 
Tālruņa numurs  
Faksa numurs  
E-pasta adrese  

 
Kontaktpersona  

 
2. Uzņēmuma reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzņēmumu/objektu reģistrā
             

3. Kontroles institūcija, kura atbilstoši Padomes Regulai Nr. 834/2007 veikusi uzņēmuma kontroli bioloģiskās lauksaimniecības jomā _______________________________________________________________.

Sertifikāta Nr. _________

4. Trešā valsts, kontroles institūcija

Trešā valsts

Kontroles institūcija (nosaukums, adrese), kura sagatavojusi dokumentus atļaujas saņemšanai ievest produktus ar atsauci uz bioloģisko lauksaimniecību

   

5. Produkta ražotājs vai sagatavotājs

Nosaukums

Adrese

   

6. Informācija par produktu

Produkta tirdzniecības nosaukums

Daudzums

KN kods

     

Iesniegtā dokumentācija ir izskatīta, un tā apliecina, ka kontroles procedūras atbilst Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām.

Atļaujas derīguma termiņš _______________________________

Datums          
     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 485Pieņemts: 26.05.2009.Stājas spēkā: 11.06.2009. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 90 (4076), 10.06.2009.
Tulkojums:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tulkojums
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
193115
{"selected":{"value":"04.06.2016","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2014","iso_value":"2014\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2014.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2013","iso_value":"2013\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2013","iso_value":"2013\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2013.-09.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2012","iso_value":"2012\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2012","iso_value":"2012\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2012.-30.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2011","iso_value":"2011\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2011.-30.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2010","iso_value":"2010\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2010.-26.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2009","iso_value":"2009\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2009.-08.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.06.2016
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)