Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.485

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 46.§)
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma
11.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību saskaņā ar:

1.1. Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulu (EEK) Nr. 834/2007 par biolo­ģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (turpmāk – Padomes Regula Nr. 834/2007);

1.2. Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles notei­kumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 889/2008);

1.3. Komisijas 2008.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1235/2008).

2. Padomes Regulas Nr. 834/2007 27., 30., 32. un 33.pantā un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 4.punktā, 18.panta 1.punktā, 25.c panta 1. un 2.punktā, 29.panta 1.punktā, 36.panta 2. un 3.punktā, 38.a panta 2.punktā, 40.panta 1.punkta "a" apakšpunkta "v" apakšpunktā un 2.punktā, 42. un 47.pantā, 58.panta 1.punkta "c" apakšpunktā, 95.panta 1. un 2.punktā, VIII pielikumā un Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 13. panta 1. punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 2.punktā, 91.panta 3.punktā un 92. a pantā noteiktās dalībvalsts funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr. 495 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

3. (Svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76)

4. Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45., 48., 50., 55. un 95.panta 6.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Valsts augu aizsardzības dienests.

5. Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteik­tās kontroles organizāciju funkcijas un Padomes Regulas Nr. 834/2007 28.panta 1.punkta “a” apakšpunktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātajās jomās veic:

5.1. biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”;

5.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Bioloģiskās lauksaimniecības sektors;

5.3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Bioloģiskās lauksaimniecības nodaļa.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 75)

II. Bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinoši dokumenti

6. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības produktus, ja vien tā nav Padomes Regulas Nr. 834/2007 28.panta 2.punktā minētā persona (turpmāk – operators), uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, vienā no šo noteikumu 5.punktā minētajām kontroles institūcijām (turpmāk – kontroles institūcija) iesniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 63.pantā noteikto informāciju un iesnie­­­gumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam:

6.1. par dzīvniekiem, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu – visu gadu;

6.2. par produktu apstrādi, pārstrādi, realizāciju, tai skaitā izmanto­šanu sabiedriskajā ēdināšanā, un importēšanu no trešajām valstīm – visu gadu;

6.3. par mēslošanas līdzekļu apriti – visu gadu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr. 495; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

7. Operators var iekļaut bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā sabiedriskās ēdināšanas jomu, ja tas atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 9. pantā, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 63., 64., 65., 66. un 67. pantā noteiktām prasībām un vienam no šādiem nosacījumiem:

7.1. mēneša laikā ēdienu gatavošanai iegādāto bioloģisko produktu (izņemot alkoholiskos dzērienus un trifeļu sēnes) īpatsvars (euro) atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

7.1.1. 30–60 procenti;

7.1.2. 61–90 procenti;

7.1.3. 91–100 procenti;

7.2. atsevišķu ēdienu porciju gatavošanai izmantotās sastāvdaļas atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem;

7.3. atsevišķu porcijas komponentu gatavošanai izmantotās sastāvdaļas atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem;

7.4. atsevišķas izejvielas, kas tiek izmantotas ēdienu gatavošanai, atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 507 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

8. Operators, kas nodrošina atbilstību šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajam nosacījumam, iesniedz kontroles institūcijā informāciju par ēdienu gatavošanai mēneša laikā iegādāto bioloģisko produktu īpatsvaru (euro) no kopējā iegādāto produktu apjoma (izņemot alkoholiskos dzērienus un trifeļu sēnes):

8.1. pirms darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā – vienlaikus ar šo noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu;

8.2. pēc darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā – reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1380; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.507)

8.1 Operators var iekļaut bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā mēslošanas līdzekļu ražošanas jomu, ja:

8.1 1. tas izejvielu mēslošanas līdzekļa ražošanai iegūst savā bioloģiskajā saimniecībā;

8.1 2. mēslošanas līdzeklis ir reģistrēts Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību un tas satur lauksaimniecības izcelsmes sastāvdaļas, kas iegūtas tikai bioloģiskajā lauksaimniecībā, un sastāvdaļas, kas nav lauksaimnieciskas izcelsmes un kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām;

8.1 3. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335).

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr. 654 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

8.2 (Svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76)

9. Kontroles institūcija, saņemot šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju un iesniegumu, izvērtē operatora atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008, kā arī šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu:

9.1. izsniegt sertifikātu šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minētajai darbībai, izņemot sabiedrisko ēdināšanu;

9.2. neizsniegt dokumentu, kas apliecina atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām;

9.3. izsniegt izziņu par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaim­niecību uzsākšanu (turpmāk – izziņa);

9.4. izsniegt sertifikātu ar apliecinājumu par tiesībām lietot norādi:

9.4.1. "30–60 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums" – šo noteikumu 7.1.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošajam operatoram;

9.4.2. "60–90 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums" – šo noteikumu 7.1.2.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošajam operatoram;

9.4.3. "90–100 % bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums" – šo noteikumu 7.1.3.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošajam operatoram;

9.5. izsniegt šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu ar apliecinājumu par atsevišķu ēdienu porciju, atsevišķu porcijas komponentu un atsevišķu izejvielu atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām;

9.6. izsniegt šo noteikumu 8.1 2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu par mēslošanas līdzekļa atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām. Šis sertifikāts satur apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība";

9.7. izsniegt šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1380; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

9.1 (Svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76)

10. Sertifikātā, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 9.1. un 11.1. apakšpunktu, norāda Komisijas Regulas Nr.  889/2008 XII pielikumā noteikto informāciju. Izziņā un šo noteikumu 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunktā minētajā sertifikātā norāda operatora nosaukumu, juridisko adresi, darbības jomu, kontroles institūcijas nosaukumu, adresi un koda numuru. Šo noteikumu 9.7. apakšpunktā minētajā sertifikātā norāda arī mēslošanas līdzekļa nosaukumu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr. 654 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

10.1 Kontroles institūcija anulē sertifikātu, ja operators gada laikā pēc sertifikāta saņemšanas neveic darbību bioloģiskās lauksaimniecības jomā vai nozarē.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

11. Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65. panta 3. punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas lemj par attiecīgā operatora atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. izsniegt sertifikātu šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajai darbībai vai izdarīt izmaiņas šo noteikumu 9. punktā minētajā sertifikātā;

11.2. atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajiem neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamajiem pasākumiem:

11.2.1. operatoram veikt korektīvās darbības, lai novērstu neatbilstības;

11.2.2. pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 91. panta 2. punktu;

11.2.3. noteikt atkārtotu pārejas periodu operatora uzņēmumam, jomai, nozarei vai laukam;

11.2.4. izslēgt operatoru no bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas un anulēt sertifikātu, kas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu izsniegts uzņēmumam, nozarei vai jomai;

11.2.5. noteikt atkārtotu pārbaudi;

11.3. neiekļaut operatoru kontroles sistēmā divus gadus pēc lēmuma pieņemšanas, ja konstatēts Padomes Regulas Nr. 834/2007 30. panta 1. punkta otrajā daļā minētais pārkāpums;

11.4. anulēt sertifikātu uzņēmumam, ja operatoram viena gada laikā konstatē piecas neatbilstības, kas ietekmē produkta bioloģisko statusu (piemēram, saskaņā ar šo noteikumu 1.1 pielikumu konstatē neatbilstību, par kuru būtu jānoņem atsauce par bioloģisko lauksaimniecību vai atsauce par pārejas periodu uz bioloģisko lauksaimniecību) un kas nav radušās trešo personu darbības dēļ.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 507 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146)

11.1 Operators šo noteikumu 11.punktā minētos kontroles institūcijas lēmumus var apstrīdēt:

11.1 1. biedrības "Vides kvalitāte" sertifikācijas institūcijas "Vides kvalitāte" padomē, ja lēmumu pieņēmusi sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte";

11.1 2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valdē, ja lēmumu pieņēmis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Bioloģiskās lauksaimniecības sektors;

11.13. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" valdē, ja lēmumu pieņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Bioloģiskās lauksaimniecības nodaļa.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr. 654 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 75)

11.2 Šo noteikumu 9. punktā minēto sertifikātu neizsniedz operatoram, ja tā:

11.2 1. dalībnieks ir juridiska persona, kam anulēts sertifikāts;

11.2 2. dalībnieks vai pārvaldes institūcijas amatpersona ir fiziska persona, kurai, esot individuālā komersanta vai komersanta dalībnieka statusā, anulēts sertifikāts;

11.2 3. darbība neatbilst šo noteikumu 13.1 punktā minētajām prasībām.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

III. Operatora pienākumi un tiesības

12. Operators izvēlas, kurā no šo noteikumu 5.punktā minētajām kon­troles institūcijām iesniegt iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaim­niecības kontroles sistēmā, un sedz kontroles institūcijas izdevumus, kas saistīti ar kontroli un uzraudzību atbilstoši Padomes Regulas Nr. 834/2007 28.panta 4.punktam.

12.1 Ja operators vēlas pārtraukt savu darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, tas kontroles institūcijā, kurā ir iesniedzis šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu, iesniedz iesniegumu par izslēgšanu no bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas:

12.1 1. līdz kārtējā gada 1. jūnijam, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētās darbības;

12.1 2. divu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kontroles institūcijas maiņu vai savas darbības pārtraukšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētās darbības.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

12.2 Ja operators vēlas mainīt kontroles institūciju, tas kontroles institūcijā, kurā ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētais iesniegums, iesniedz iesniegumu par kontroles institūcijas maiņu un jaunajā kontroles institūcijā iesniedz šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu. Operators var mainīt kontroles institūciju:

12.2 1. ja ir nokārtojis finanšu saistības ar iepriekšējo kontroles institūciju;

12.2 2. ne biežāk kā reizi divos gados.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

12.3 (Svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

12.4 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētos nosacījumus par augu maiņu, kā arī par augsnes auglības un bioloģiskās aktivitātes uzturēšanu un palielināšanu, operators nodrošina, ka:

12.4 1. augu maiņas plāns ir izstrādāts un iesniegts kontroles institūcijā kopā ar šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;

12.4 2. tauriņziežus kā galveno kultūraugu vai pasējā, tostarp zem graudaugiem (arī griķiem), sinepēm, vai facēlijas, ieskaitot tauriņziežus zālājā, tauriņziežus maisījumā ar graudaugiem vai stiebrzālēm, audzē platībā, kas aizņem vismaz 20 procentu no saimniecības aramzemes. Šajā platībā var ieskaitīt tauriņziežus, kas iesēti ilggadīgo stādījumu rindstarpās, ja rindstarpās paredzēta ilggadīgo stādījumu atjaunošana;

12.4 3. atšķirīgu sugu graudaugus vienā laukā audzē ne ilgāk kā trīs gadus pēc kārtas, bet vienas sugas graudaugus un soju, kas apstrādāta ar sojas inokulantu, kurš satur sojai specifisko gumiņbaktēriju Bradyrhizobium japonicum, – ne ilgāk kā divus gadus pēc kārtas;

12.4 4. krustziežu dzimtas kultūraugus vienā laukā audzē ne biežāk kā reizi četros gados;

12.4 5. pākšaugus, izņemot soju, kas apstrādāta ar sojas inokulantu, kurš satur sojai specifisko gumiņbaktēriju Bradyrhizobium japonicum, kartupeļus un vienas dzimtas dārzeņus, izņemot daudzgadīgos dārzeņus, atklātā laukā vienā un tajā pašā vietā audzē ne biežāk kā reizi trijos gados;

12.4 6. (svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148);

12.4 7. augļkopības saimniecībā:

12.4 7.1. ierīkojot jaunus augļu koku un ogulāju stādījumus, tos stāda un uztur šo noteikumu 1.2 pielikumā norādītajā optimālajā biezībā atkarībā no izvēlētās šķirnes īpašībām, audzēšanas veida (vienlaidus, jaukti stādījumi slejās vai grupās), kā arī saimniecībā izmantotās kopšanas tehnikas;

12.4 7.2. augļu dārzā var būt papuve vai zālājs, ko regulāri pļauj, un zāli sasmalcina vai nogana;

12.4 7.3. jaunajiem augļu kokiem apdobes mulčē;

12.4 7.4. ja nepieciešams, ir ierīkoti aizsargstādījumi, kuros kaitīgo organismu ienaidnieku savairošanai izvietoti vismaz 10 putnu būrīši vai laktas uz augļu dārza hektāru;

12.4 7.5. koku vainagus un ogulājus kopj, slimību un kaitēkļu bojātos zarus izgriež, kā arī bojātos augļus izvāc no dārza un iznīcina;

12.4 8. audzējot dārzeņus, ievēro izsējas un stādīšanas normas atbilstoši šo noteikumu 1.2 pielikumam.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

12.5 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minētās prasības, kas attiecas uz bioloģiskajā augkopībā izmantoto augsnes apstrādes un kultivācijas praksi, kā arī Komisijas Regulas Nr. 889/2008 71. un 72. panta prasības, operators nodrošina, ka saimniecībā ir izveidota lauku vēstures uzskaites sistēma, kurā par attiecīgo lauku norāda šādu informāciju:

12.5 1. lauka nosaukums vai numurs un platība;

12.5 2. audzētā kultūrauga suga un šķirne, kā arī priekšaugs;

12.5 3. agrotehniskie pasākumi un to īstenošanas datums;

12.5 4. kultūrauga sējas vai stādīšanas datums, izsējas norma vai izstādīšanas biezība;

12.5 5. izmantotā organiskā, minerālā mēslojuma un kaļķojamā materiāla veids, daudzums un iestrādes datums;

12.5 6. izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, deva un lietošanas datums;

12.5 7. iegūtās produkcijas veids un daudzums.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

12.6 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr.  834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā izvirzītos mērķus par tādu augstas kvalitātes dažādu pārtikas produktu un citu lauksaimniecības produktu ražošanu, kuri atbilst patērētāju pieprasījumam pēc precēm, operators, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanu, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu:

12.6 1. savā lauksaimnieciskajā darbībā gūst vismaz 200 euro lielus ieņēmumus no katra vienotajam platības maksājumam pieteiktās platības hektāra, izņemot šo noteikumu 12.7 punktā minētās platības. Šajos ieņēmumos netiek ieskaitīti saražoto preču krājumu atlikumi un saņemtais atbalsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību, par valsts atbalstu lauksaimniecībai un par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai;

12.6 2. katru gadu sagatavo un ikgadējās pārbaudes laikā kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētajiem ieņēmumiem atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam atbilstoši pielikumiem par ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu, kā arī par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada, ja tas nepieciešams, ievērojot šo noteikumu 58.1 punktā minēto prasību.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

12.7 Šo noteikumu 12.punktā minēto prasību par ieņēmumiem nepiemēro:

12.7 1. atmatai un papuvei;

12.7 2. ilggadīgajam stādījumam līdz četru gadu vecuma sasniegšanai;

12.7 3. ja operators ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā kalendāra gadā vai gadu pirms iepriekšējā gada;

12.7 4. platībai, kurā operators, kultūraugi vai dzīvnieki ir cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ gadā, par kuru tika sagatavota gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, un par šiem apstākļiem operators 15 dienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, ir iesniedzis pierādījumus kontroles institūcijai;

12.7 5. zālāju platībai trīs gadus no gada, kad operators Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs) pirmo reizi ir reģistrējis liellopus, aitas vai kazas un tie ir gaļas šķirnes dzīvnieki;

12.7 6. platībai, kas ir Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops un ko operators pieteicis atbalstam pasākumā "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

13. Operators, realizējot bioloģiskās lauksaimniecības produktu, mēslošanas līdzekli, kuram marķējumā vai etiķetē ir norāde "Bioloģiskā lauksaimniecība", un bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku, uzrāda sertifikātu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

13.1 Padomes Regulas Nr. 834/2007 23. pantā minēto terminu uzņēmuma nosaukumā var izmantot, ja operators ražo, pārstrādā un realizē tikai bioloģiskās lauksaimniecības produktus, kā arī operators, kurš bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ir iekļāvis sabiedriskās ēdināšanas jomu un kura darbība atbilst šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minētajam kritērijam.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

14. Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem atbilstošais operators norādi par bioloģisko lauksaimniecību var lietot vienīgi uzņēmuma reklāmas un informatīvajos materiālos.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

15. Operators, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un ir ieguvis sertifikātu ar apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minētajām prasībām, nodrošina, ka:

15.1. produkti, kas ražoti saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām, tiek pieņemti un uzglabāti, novēršot sajaukšanos ar konvencionālajiem produktiem;

15.2. ēdienu gatavošanā vienlaikus netiek izmantotas bioloģiskas izejvielas un tādas pašas konvencionālas vai pārejas periodā iegūtas izejvielas.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

15.1 Operators, kas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ir iekļāvis sabiedriskās ēdināšanas jomu, informē kontroles institūciju:

15.1 1. par visām izmaiņām ēdienu gatavošanā un dokumentos – divu darbdienu laikā;

15.1 2. ja tā darbība neatbilst šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, – līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam par iepriekšējo mēnesi.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

16. Operators, izņemot šo noteikumu 7. un 8.1 punktā minēto operatoru, katru gadu līdz 1.februārim kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļauto platību, audzētajām kultūrām, augu un dzīvnieku izcelsmes produkciju, saražotās, pārstrādātās un izlietotās produkcijas veidu un apjomu atbilstoši šo noteikumu 2. vai 2.1 pielikumam un informāciju par saražotās produkcijas atlikumu iepriekšējā gada 31.decembrī.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr. 218; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1380; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76)

16.1 Operators, kas ražo mēslošanas līdzekļus vai kas realizē savā saimniecībā iegūtus mēslošanas līdzekļus, katru gadu līdz 1.februārim kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā saražoto un realizēto bioloģiskās lauksaimniecības mēslošanas līdzekļu apjomu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

16.2 Operators, kas nodarbojas ar bioloģiskas, sertificētas sēklas un sēklas kartupeļu ražošanu, katru gadu līdz 30. jūnijam kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz informāciju par sertificēto sēklas un sēklas kartupeļu daudzumu no iepriekšējā gada ražas.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

17. Operators katru gadu attiecīgajā kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sis­tēmā, iesniedz iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai attiecībā uz Ko­misijas Regulas Nr. 889/2008:

17.1. 36. panta 2. un 3. punktā minēto lēmumu un 40. panta 2. punktā minēto atļauju – visu gadu;

17.2. 9. panta 4. punktā, 18. panta 1. punktā, 25.c panta 1. un 2. punktā, 42. panta "a" un "b" apakšpunktā minēto atļauju un 38.a panta 2. punktā minēto lēmumu – visu gadu;

17.3. 47. pantā minētajiem katastrofas gadījumiem – visu gadu, ja nepieciešams.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr. 495; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr. 507; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

17.1 Operators kopā ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai par pārejas perioda saīsināšanu platībai kontroles institūcijā iesniedz šādus dokumentus:

17.1 1. (svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76);

17.1 2. apliecinājumu no iepriekšējā zemes lietotāja par to, ka zemesgabali vismaz trīs gadus nav apstrādāti ar līdzekļiem, ko nav atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā;

17.1 3. zemes platības robežplānus;

17.1 4. lauka vēsturi vismaz par pēdējiem trim gadiem;

17.1 5. zemesgabalu lietošanas tiesību apliecinājumu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

17.2 Operators kopā ar šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minēto iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai kontroles institūcijā iesniedz informāciju par:

17.2 1. periodu, kurā piemērojama atkāpe;

17.2 2. to dzīvnieku sugu un skaitu, kuriem tiks dota cita, nevis bioloģiskā barība;

17.2 3. iegādei paredzētās minētās barības veidu un daudzumu;

17.2 4. barības devas aprēķinu visām dzīvnieku grupām saimniecībā.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

17.3 Lai saņemtu šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto atļauju dzīvnieku iepirkšanai, operators pirms atļaujas pieprasīšanas aktualizē informāciju par pieaugušiem lauksaimniecības un akvakultūras dzīvniekiem datu centra lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

18. Operators, kas vienlaikus apsaimnieko gan bioloģiskas, gan konvencionālas ražošanas vienības un kas ir iekļāvis kontroles sistēmā šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto jomu, katru gadu līdz 1.aprīlim kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 40.panta 1.punkta "a" apakšpunkta "v" apakšpunktā noteikto pārejas plānu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19. Operators saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 95.panta 6.punktu var lietot ēku un iekārtu tīrīšanas un dezin­fekcijas līdzekļus, ko Valsts augu aizsardzības dienests ir reģistrējis saskaņā ar nor­matīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un kuri paredzēti augkopībā izmantotu ēku un iekārtu tīrīšanai un dezinfekcijai.

19.1 Operators, kas minēts šo noteikumu 8.1 punktā, nodrošina, ka mēslošanas līdzeklis ir kontrolējams visos tā ražošanas, transportēšanas un tirdzniecības posmos.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

19.2 Nefasētu mēslošanas līdzekli atļauts realizēt tikai gala patērētājam.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19.3 Šo noteikumu 8.1 2.apakšpunktā minētais operators nodrošina, ka mēslošanas līdzeklim marķējumā vai etiķetē tiek noņemta norāde "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja kontroles institūcija konstatējusi, ka mēslošanas līdzeklis neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19.4 Operators saskaņo ar kontroles institūciju marķējuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām bioloģiskās lauksaimniecības produktu marķējuma prasībām.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

19.5 Operators sedz izdevumus par paraugu ņemšanu un laboratoriskajiem izmeklējumiem, ja Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65. panta 2. punktā minētajos paraugos konstatētas neatļautu vielu vai līdzekļu atliekvielas.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

19.6 Operators, kas atbild par bioloģiskās lauksaimniecības produktu sūtījumu no trešajām valstīm, gadījumos, ja ir ņemti paraugi, sedz izdevumus par valsts uzraudzības un kontroles darbībām dzīvnieku un preču robežkontrolē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

IV. Atļauju izsniegšana konvencionālās lauksaimniecības pārtikas produktu sastāvdaļu izmantošanai bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē

20. Iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.pantā minētajā gadījumā operators iesniedz Pārtikas un vete­rinārajā dienestā.

21. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 1.punktu 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz operatoram atļauju izmantot konven­cionālās lauksaimniecības izcelsmes pārtikas produkta sastāvdaļu, ja izpildīti Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 1.punkta nosacījumi un samaksāta valsts nodeva.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495)

22. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495)

23. Ja ir nepieciešams iekļaut Padomes Regulas Nr. 889/2008 IX pieli­kumā pārtikas sastāvdaļu, Zemkopības ministrija saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 29.panta 4.punktu iesniedz iesniegumu komitejai, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 37.pantu.

IV1. Atļauju izsniegšana produkta importam no trešajām valstīm

(Nodaļa svītrota ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

23.1 (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

23.2 (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

23.3 (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

23.4 (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

23.5 (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

V. Nacionālās atkāpes

24. Ja saimniecībā nav vairāk par 50 slaucamām govīm vai 20 zīdītājgovīm, var izmantot Komisijas Regulas Nr.  889/2008 39. pantā noteikto atkāpi un govis turēt piesietas.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

25. Ja bioloģiskajā saimniecībā nav vairāk par 100 mājputniem, kurus netur aplokos un kuri var brīvi pārvietoties, piemēro atkāpi, kas noteikta Ko­misijas Regulas Nr. 889/2008 23.panta 5.punktā.

25.1 Par industrializētas lauksaimniecības izcelsmes mēslošanas līdzekļiem uzskatāmi mēslošanas līdzekļi, kas iegūti konvencionālā saimniecībā, ja:

25.11. atgremotāju lauksaimniecības dzīvniekiem ganību periodā nav nodrošinātas ganības;

25.12. vienā novietnē ir vairāk par 100 liellopiem;

25.13. vienā novietnē ir vairāk par 100 sivēnmātēm vai 1000 nobarojamām cūkām;

25.14. putni tiek turēti sprostos.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

25.2 Lauksaimniecības dzīvniekiem atgremotājiem ir atļauts papildus dot tādus sintētiskos A, D un E vitamīnus, kas ir identiski no lauksaimniecības produktiem iegūtiem vitamīniem, lai tiem barībā nodrošinātu šo vitamīnu vajadzīgo daudzumu un izmantotu Komisijas Regulas Nr.  889/2008 VI pielikuma 3. punkta "a" iedaļā doto atļauju.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

25.3 Komisijas Regulas Nr.  889/2008 23. panta 5. punktā noteiktais periods, kad mājputnu ganāmpulku audzēšanas starplaikos aplokus atstāj tukšus, ir 28 dienas.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

VI. Produktu marķēšana

(Nodaļas nosaukums MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

26. Operators (izņemot šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā, kā arī 8.1 punktā minētajiem nosacījumiem atbilstošo operatoru) bioloģiskās lauksaimniecības produktus marķē atbilstoši normatīvajiem aktiem par produktu marķēšanu, kā arī saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 IV sadaļu un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 III sadaļu. Marķējumā norāda kontroles institūcijas kodu, ko Pārtikas un veteri­nārais dienests saskaņā ar šo noteikumu 45.3.apakšpunktu ir paziņojis savā tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

26.1 Operators saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 23.panta 4.punkta "b" un "c" apakšpunktu pārtikas preces sastāvdaļu sarakstā ar zvaigznīti (*) norāda visas bioloģiskās sastāvdaļas un saraksta beigās ievieto tekstu "Bioloģiskās sastāvdaļas: x %", kur "x" ir kopējā bioloģiskajā lauksaimniecībā ražoto sastāvdaļu proporcija attiecībā pret lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļu kopējo apjomu produktā.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā)

27. Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības logotipu neizmanto:

27.1. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335);

27.2. ēdienu porciju, atsevišķu porcijas komponentu un izejvielu mar­ķējumā – šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošais ope­rators;

27.3. mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļa marķējumā.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654)

27.1 (Svītrots ar MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76)

27.2 Ja operatoram ir izsniegts sertifikāts ar apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", operators marķējumā norāda arī tās kontroles institūcijas kodu, kura ir izsniegusi sertifikātu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

28. Operators, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu un ir saņēmis aplie­cinājumu saskaņā ar šo noteikumu 9.5.apakš­punktu, ēdienu porcijas vai atse­višķus porcijas komponentus marķē ar norādi par bioloģiskās ražošanas metodi, ja produkta lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas un izejvielas ir iegūtas saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 prasībām.

VII. Informācijas izvērtēšana par bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu un tās iekļaušana Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā

29. Valsts augu aizsardzības dienests Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļauj un savā tīmekļvietnē publicē šādu informāciju:

29.1. par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvo pavairošanas materiālu:

29.1.1. par sēklām un sēklas kartupeļiem (turpmāk – sēklas) – sugu un šķirni;

29.1.2. par veģetatīvo pavairošanas materiālu – sugu un šķirni;

29.1.3. teritoriju, kurā var piegādāt sēklas;

29.1.4. pārdevēja kontaktinformāciju;

29.2. par sagatavošanai paredzētajām bioloģiskajām sēklām un paredzēto bioloģisko veģetatīvo pavairošanas materiālu:

29.2.1. sugu un šķirni;

29.2.2. datumu, no kura būs pieejamas sēklas un veģetatīvais pavairošanas materiāls;

29.2.3. teritoriju, kurā var piegādāt sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu;

29.2.4. sēklu un veģetatīvā pavairošanas materiāla sagatavotāja kontaktinformāciju.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 79 redakcijā, kas grozīta ar ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

30. Sistēmas pārzinis ir Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iekļautās informācijas saglabāšanu:

30.1. sistēmas aktīvajā datubāzē:

30.1.1. sēklām – līdz sēklu atkārtotai pārbaudei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību vai līdz brīdim, kad sēklas ir nopirktas;

30.1.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam – līdz brīdim, kad veģetatīvais pavairošanas materiāls ir nopirkts;

30.2. sistēmas arhīva datubāzē – sešus gadus.

(Grozīts ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

31. Lai informāciju par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu iekļautu sistēmā, operators vai sēklu izplatīšanas uzņēmums ne vēlāk kā šo noteikumu 32.punktā minētajā termiņā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu. Iesniegumā papildus Komisijas Regulas Nr. 889/2008 51.panta 1.punktā noteiktajai informācijai norāda:

31.1. juridiskām personām – operatora vai sēklu izplatīšanas uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, fiziskām personām – vārdu, uzvārdu un personas kodu;

31.2. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sertifikāta numuru un kontroles institūcijas kodu;

31.3. reģistrācijas numuru Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;

31.4. informāciju par pieejamo sēklas vai veģetatīvo pavairošanas materi­ālu:

31.4.1. sēklām – sugu, šķirni, sēklas kategoriju un sēklas partijas numuru. Ja iesniegumā iekļauta informācija par citās valstīs sertificētu sēklu, – sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu vai tā kopiju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī apliecinājumu, ka sēklas ir bioloģiskas izcelsmes;

31.4.2. veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

31.4.2.1. sugu, šķirni;

31.4.2.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izdotā pārbaudes akta numuru un datumu, kad pieņemts lēmums lietot augu pasi vai apvienoto etiķeti–augu pasi;

31.4.2.3. bāzes, pirmsbāzes vai sertificētam materiālam – materiāla kategoriju un sertifikāta numuru;

31.4.3. (svītrots ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79);

31.4.4. teritoriju, kurā var piegādāt sēklas;

31.5. iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

31.1 Lai informāciju par sagatavošanai paredzētajām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām iekļautu sistēmā, operators pēc lauka apskates pabeigšanas iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu, norādot:

31.1 1. juridiskām personām – operatora nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, fiziskām personām – vārdu, uzvārdu un personas kodu;

31.1 2. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sertifikāta numuru un kontroles institūcijas kodu;

31.1 3. sēklaudzētāja kodu;

31.1 4. sugu un šķirni;

31.1 5. teritoriju, kurā var piegādāt sēklas;

31.1 6. iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

31.2 Lai informāciju par sagatavošanai paredzēto bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvo pavairošanas materiālu iekļautu sistēmā, operators vai veģetatīvā pavairošanas materiāla izplatīšanas uzņēmums līdz 30. aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

31.2 1. juridiskai personai – operatora vai veģetatīvā pavairošanas materiāla izplatīšanas uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu;

31.2 2. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sertifikāta numuru un kontroles institūcijas kodu;

31.2 3. reģistrācijas numuru Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;

31.2 4. sugu un šķirni;

31.2 5. teritoriju, kurā var piegādāt veģetatīvo pavairošanas materiālu;

31.2 6. iesnieguma iesniedzēja vai viņa pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu un datumu.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

32. Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš sistēmā:

32.1. par sēklām:

32.1.1. par segto platību un atklātā lauka dārzeņiem – 20. janvāris;

32.1.2. par labību, izņemot šo noteikumu 32.1.5. apakšpunktā minēto ziemāju labību, lopbarības augiem, izņemot šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētos ziemāju lopbarības augus, par bietēm, liniem, vasaras rapsi, vasaras ripsi un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem – 5. februāris;

32.1.3. par kartupeļiem – 5. aprīlis;

32.1.4. par ziemas rapsi, ziemas ripsi un citām sugām, kurām ir ziemāju forma, izņemot šo noteikumu 32.1.5. apakšpunktā minēto ziemāju labību, – 20. jūlijs;

32.1.5. par ziemāju labību – 5. septembris;

32.2. par veģetatīvās pavairošanas materiālu:

32.2.1. izmantošanai segtajās platībās – 20. janvāris;

32.2.2. par zemenēm, rabarberiem, sparģeļiem audzēšanai atklātā laukā – 5. aprīlis un 20. jūlijs;

32.2.3. par citiem atklātā lauka dārzeņiem – 5. aprīlis un 15. septembris;

32.2.4. par augļu kokiem un krūmogulājiem – 5. aprīlis un 15. septembris.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

33. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31., 31.1 un 31.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu 31., 31.1 un 31.2 punktā minētajām prasībām un 32. punktā noteiktajam termiņam un, ja iesniegtā informācija atbilst minētajām prasībām, iekļauj to sistēmā.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 79 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

34. Ja Valsts augu aizsardzības dienests, izvērtējot informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 31., 31.1 un 31.2 punktu, konstatē, ka tā neatbilst minētā punkta prasībām vai normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, par veģetatīvo pavairošanas materiālu vai par bioloģisko lauk­saimniecību, Valsts augu aizsardzības dienests par to rakstiski informē operatoru. Operators neatbilstības novērš 10 darbdienu laikā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas saņemšanas. Līdz neatbilstību novēršanai informāciju sistēmā neiekļauj.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79, kas grozīta ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

34.1 Ja Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 31., 31.1 un 31.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas nav informējis operatoru par informācijas iekļaušanu sistēmā vai par atteikumu to iekļaut, uzskata, ka informācija ir iekļauta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

35. Operators vienas darbdienas laikā pēc izmaiņām sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumā rakstiski par to informē Valsts augu aiz­sardzības dienestu. Valsts augu aizsardzības dienests informāciju sistēmā atjauno triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas

36. Valsts augu aizsardzības dienests noraida operatora iesniegto reģistrācijas iesniegumu vai svītro jau izdarītu reģistrācijas ierakstu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 50.panta 2.punktu. Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā rakstiski informē operatoru par šo lēmumu.

VIII. Atļauju izsniegšana konvencionālās sēklas (sēklu maisījumu) un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

37. Valsts augu aizsardzības dienests:

37.1. sistēmā norāda sugas, kurām piešķirta vispārējā atļauja saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 8.punktu un lēmumu par vispārējās atļaujas piešķiršanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

37.2. izsniedz individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi (turpmāk – individuālā atļauja) saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5.punktu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.411)

38. Lai saņemtu individuālo atļauju, operators iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

38.1. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņē­mumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

38.2. sertifikāta numuru un kontroles insti­tūcijas koda numuru;

38.3. tās sugas un šķirnes nosaukumu, kuras izmantošanai vēlas saņemt atļauju (sēklu maisījumiem norāda tirdzniecības nosaukumu);

38.4. nepieciešamo sēklas materiāla vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

38.5. paskaidrojumu par konkrētiem apstākļiem individuālās atļaujas nepie­ciešamībai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5.punktu;

38.6. (svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148);

38.7. (svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148);

38.8. iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, parakstu, datumu;

38.9. datumu, kad samaksāta valsts nodeva par atļaujas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr. 495; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654)

39. Operators iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā šo noteikumu 38. punktā minēto iesniegumu ne agrāk par šo noteikumu 32. punktā minēto termiņu un ne vēlāk kā līdz šādam termiņam:

39.1. par sēklām:

39.1.1. par dārzeņiem, labību, izņemot šo noteikumu 39.1.3. apakšpunktā minēto ziemāju labību, kartupeļiem, bietēm, lopbarības augiem, izņemot šo noteikumu 39.1.2. apakšpunktā minētos ziemas lopbarības augus, liniem, vasaras rapsi, vasaras ripsi un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem – līdz 15. jūnijam;

39.1.2. par ziemas rapsi, ziemas ripsi un citām sugām, kurām ir ziemāju forma, izņemot šo noteikumu 39.1.3. apakšpunktā minēto ziemāju labību, – līdz 20. augustam;

39.1.3. par ziemāju labību – līdz 15. oktobrim;

39.2. par veģetatīvās pavairošanas materiālu:

39.2.1. par zemenēm, rabarberiem, sparģeļiem un citiem dārzeņiem – līdz 20. septembrim;

39.2.2. par augļu kokiem un krūmogulājiem – līdz 20. maijam un 15. oktobrim.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

40. Ja iesniegumā nav norādīta visa šo noteikumu 38.punktā minētā infor­mācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstiski pieprasa izdarīt precizējumus. Precizējumus operators veic 10 darbdienu laikā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma saņemšanas.

41. Valsts augu aizsardzības dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32. punktā minētā termiņa vai pēc šo noteikumu 31., 31.1 un 31.2 punktā minētā iesnieguma iesniegšanas, ja tas iesniegts pēc minētā termiņa, izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu:

41.1. izsniegt individuālo atļauju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5. un 7.punktu;

41.2. neizsniegt individuālo atļauju.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

42. Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu izsniegt individuālo atļauju pieņem, ja operators ir:

42.1. ievērojis šo noteikumu un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta prasības par individuālās atļaujas piešķiršanas nosacījumiem;

42.2. samaksājis valsts nodevu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.495)

43. Par pieņemto lēmumu Valsts augu aizsardzības dienests operatoru rakstiski informē 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā lēmu­ma pieņemšanas.

44. Valsts augu aizsardzības dienests atļaujā norāda:

44.1. izdevējiestādi;

44.2. individuālās atļaujas numuru;

44.3. operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

44.4. sugu vai norādi “sēklu maisījums”;

44.5. šķirni vai – sēklu maisījumam – tirdzniecības nosaukumu;

44.6. saskaņā ar šo noteikumu 38.4.apakš­punktu operatora norādīto sēklas vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu;

44.7. pamatojumu individuālās atļaujas saņemšanai atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45.panta 5.punktam;

44.8. individuālās atļaujas izdošanas datumu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

IX. Institūciju kompetence

45. Pārtikas un veterinārais dienests:

45.1. informāciju par apstiprinātajām kontroles institūcijām un kontroles institūcijai izsniegtā apstiprinājuma anulēšanu publicē savā tīmekļvietnē;

45.2. piešķirot kontroles institūcijām koda numuru, izmanto terminu BIO, lai norādītu par bioloģiskās ražošanas metodi, un veido atsauces numuru kā div­ciparu skaitli 01, 02 vai 03;

45.3. paziņo kontroles institūcijām koda numuru un šo informāciju ievieto Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē;

45.4. veic kontroles institūciju uzraudzību un katru gadu pārbauda līdz pieciem procentiem no kontrolei pakļautajiem operatoriem atbilstoši operatoru riska novērtējumam;

45.5. lai izpildītu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 91.panta 3.punktā no­tei­k­tās prasības, atklājot produktu, kas neatbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem, kaut gan attiecīgais produkts ir marķēts kā atbilstošs, aptur šā produkta izplatīšanu vai izņem to no apgrozības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izplatīšanai nederī­gas pārtikas turpmākās izmantošanas kārtību;

45.6. (svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

46. Ja šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētās pārbaudes laikā tiek konstatētas neatbilstības Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 un šo noteikumu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests divu darbdienu laikā pēc pārbaudes nosūta kontroles institūcijai attiecīgu ziņojumu. Kontroles institūcija piecu darbdienu laikā pēc Pārtikas un veterinārā dienesta ziņojuma saņemšanas nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam atbildi par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu Pārtikas un veterinārā dienesta konstatētās neatbilstības.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

46.1 Kontroles institūcija, konstatējot, ka mēslošanas līdzeklis neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, par to nekavējoties informē Valsts augu aizsardzības dienestu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību veic nepieciešamos pasākumus.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.654 redakcijā)

46.2 Kontroles institūcija, konstatējot neatbilstību vai pārkāpumu operatora darbībā vai tā ražotā produkta neatbilstību, saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.  889/2008 92. panta 4. punktu 48 stundu laikā informē Pārtikas un veterināro dienestu. Ja pārkāpums vai neatbilstība konstatēta citas kontroles institūcijas kontrolei pakļautā operatora darbībā vai tā ražotajam produktam, informē arī attiecīgo kontroles institūciju.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 146 redakcijā)

46.3 Lai īstenotu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 92. panta 5. punktā noteikto prasību nodrošināt informācijas apmaiņu, šo noteikumu 5. punktā minētā kontroles institūcija, saņemot pieprasījumu no citas kontroles institūcijas, informē par:

46.3 1. platības, dzīvnieka un produkta statusu – bioloģisks, pārejas perioda vai konvencionāls;

46.3 2. dzīvniekiem;

46.3 3. saražotās produkcijas veidu un daudzumu;

46.3 4. iepirkto un realizēto produktu veidu un daudzumu.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

46.4 Kontroles institūcija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē Pārtikas un veterināro dienestu par operatoriem, kuri to iesnieguši kontroles institūcijā.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 146 redakcijā)

47. Kontroles institūcija par pārejas perioda saīsināšanu platībai Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

47.1. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto operatora iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai par pārejas perioda saīsināšanu platībai un šo noteikumu 17.1 punktā minētos dokumentus;

47.2. kontroles institūcijas detalizētu riska analīzi, kurā novērtēts, vai zemesgabals vismaz trīs gadus nav ticis apstrādāts ar produktiem vai vielām, ko nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, un informāciju par augu maiņu, kas minētajā periodā īstenota katrā zemesgabalā;

47.3. šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētajai riska analīzei nepieciešamo laboratorijas veikto izmeklējumu rezultātus, kas iegūti akreditētā laboratorijā par kontroles institūcijas ņemtiem augsnes vai augu paraugiem no katra zemesgabala, ja ir identificēts risks, ka attiecīgajā zemesgabalā varētu būt izmantoti bioloģiskajā lauksaimniecībā neatļauti produkti vai vielas;

47.4. kontroles institūcijas sagatavotu ziņojumu pēc operatora veiktās konkrētā zemesgabala apsekošanas;

47.5. kontroles institūcijas lēmumu par to, vai attiecīgajai platībai ir saīsināms pārejas periods, norādot periodu, kas uzskatāms par bioloģiskās ražošanas sākuma periodu katrā attiecīgajā zemesgabalā, kā arī to zemesgabalu kopējo platību, kuriem saīsināms pārejas periods.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

47.1 Kontroles institūcija par paralēlo ražošanu Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

47.1 1. operatora pārejas plānu apstiprināšanai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 40. panta 1. punktu;

47.1 2. operatora iesniegumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 40. panta 2. punktu.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 328 redakcijā)

48. Kontroles institūcija reizi mēnesī iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto operatoru iesniegumus un pamatojumu atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9. panta 4. punktā, 18. panta 1. punktā, 25.c panta 1. un 2. punktā, 42. panta "a" un "b" apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī 38.a panta 2. punktā minētā lēmuma pieņemšanai.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

48.1 Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētā operatora iesnieguma saņemšanas apseko saimniecību un iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā operatora iesniegumu un pamatojumu atļaujas izsniegšanai Komisijas Regulas Nr.  889/2008 47. pantā minētajos gadījumos, kā arī ziņojumu par apsekojuma rezultātiem.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

49. Pārtikas un veterinārais dienests 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 47. punktā minētā iesnieguma un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu un nosūta to kontroles institūcijai. Kontroles institūcija par piešķirto atļauju informē operatoru. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146)

50. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48.1 punktā minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu un nosūta to kontroles institūcijai. Kontroles institūcija par piešķirto atļauju informē operatoru.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 79 redakcijā)

51. Pārtikas un veterinārais dienests 10 darbdienu laikā pēc pārejas plāna un kontroles institūcijas atzinuma saņemšanas par operatora iespējām īstenot pārejas plānu izvērtē to un nosūta apstiprinājumu kontroles institūcijai. Kontroles institūcija par apstiprināto pārejas plānu informē operatoru.

52. (Svītrots ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

52.1 (Svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

53. Kontroles institūcija Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

53.1. informāciju par anulētajiem sertifikātiem un operatoru produktu marķējumā noņemtajām šo noteikumu 26.punktā minētajām norādēm – divu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

53.2. informāciju par sertifikātiem, kas izsniegti šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā jomā, – piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas;

53.3. informāciju par kopējo sertificēto platību un operatoru sarakstu, kas bijuši pakļauti kontrolei līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, – katru gadu līdz 10.janvārim;

53.4. gada darbības programmu atbilstoši šo noteikumu 55.punktam – katru gadu līdz 31.martam;

53.5. gada pārskatu atbilstoši šo noteikumu 56.punktam – katru gadu līdz 31.janvārim;

53.6. operatora iesniegto pārejas plānu un atzinumu par operatora iespējām īstenot šo noteikumu 18.punktā minēto pārejas plānu – katru gadu līdz 1.maijam;

53.7. informāciju par operatoru, kam nav izsniegts sertifikāts saskaņā ar šo noteikumu 11.2 3. apakšpunktu, – 24 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

53.8. informāciju par neatbilstošiem produktiem, kuru analīzēs konstatētas bioloģiskajā lauksaimniecībā neatļautas vielas, – divu darbdienu laikā pēc pozitīvu analīžu rezultātu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 654, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146)

54. Pārtikas aprites uzraudzības informācijas sistēmas pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests. Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina datubāzes uztu­rēšanu par bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļautajiem opera­toriem.

55. Kārtējā gada darbības programmā kontroles institūcija norāda Padomes Regulas 834/2007 27.panta 5.punkta “b” apakš­punktā un 6.punktā minēto informāciju un:

55.1. izmaiņas institūcijas struktūrā, produktu bioloģiskās lauksaim­niecības kontroles procedūrā, kvalitātes rokasgrāmatā (turpmāk – institūcijas dokumentācija);

55.2. plānotos iekšējos kvalitātes auditus un plānotos pasākumus;

55.3. darbinieku amatu aprakstus un darbiniekiem plānotās mācības;

55.4. operatoru iedalījumu pēc riska pakāpēm un papildpasākumu plānu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 88.panta 3.punktam;

55.5. plānotos kontroles apmeklējumus, tostarp ārpuskārtas kontroles apmeklējumus;

55.6. līgumu kopiju ar laboratoriju, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas dalībvalsts akreditācijas institūcijā, un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 izpildes kontrolei nepieciešamo plānoto paraugu ņemšanas plānu.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr. 507; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146)

56. Kārtējā gada pārskatā kontroles institūcija norāda informāciju par:

56.1. iekšējiem kvalitātes auditiem, vadības pārskatiem un to rezultātiem;

56.2. saņemtajām sūdzībām par neatbilstībām Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 un šo noteikumu prasībām, kā arī to izskatīšanas kārtību;

56.3. darbiniekiem, to atbildību un notikušajām mācībām;

56.4. operatoriem un kontrolei pakļautajām platībām;

56.5. operatoriem piešķirtajiem un anulētajiem sertifikātiem un izziņām;

56.6. operatora kontroles apmeklējumiem, konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām;

56.7. operatoru noņemtajām norādēm produktu marķējumā;

56.8. veiktajiem produktu izsekojamības pasākumiem;

56.9. operatoru iedalījumu pēc riska pakāpēm un to izvērtējumu;

56.10. sadarbību ar laboratorijām, laboratorisko izmeklējumu programmu un to izpildi, kā arī par šo noteikumu 55.6.apakš­punktā noteikto paraugu analīžu rezultātiem;

56.11. problēmām attiecībā uz Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008 un šo noteikumu piemērošanu un šo problēmu iespējamiem risinājumiem.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.654)

57. Ja mainīta šo noteikumu 55.1.apakš­punktā norādītā kontroles insti­tūcijas dokumentācija, kontroles institūcijas rekvizīti, operatora rekvizīti vai darbības joma, kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās infor­mācijas saņemšanas rakstiski informē par to Pārtikas un veterināro dienestu.

58. Kontroles institūcija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.2.3., 11.2.4. un 11.3. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam, ja lēmums pieņemts attiecībā uz personu, kas nodarbojas ar bioloģisko sēklu vai veģetatīvā pavairošanas materiāla audzē­šanu un ir reģistrēta Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā vai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

58.1 Kontroles institūcija izvērtē, vai gadā pirms iepriekšējā taksācijas gada ir bijuši attiecīgie ieņēmumi, ja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu liecina, ka operators nav nodrošinājis šo noteikumu 12.6 punktā minētos minimālos ieņēmumus.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

59. Kontroles institūcija katru gadu līdz 30.aprīlim elektroniski nosūta reģistrēšanai datu centra Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmā šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju, ievērojot datu centra noteikto datu formātu.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr. 218 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 411; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76)

59.1 Datu centrs ir Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas pārzinis, kas:

59.11. uztur Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmu, tai skaitā bioloģiskās lauksaimniecības statistikas klasifikatoru;

59.12. katru gadu līdz 1.jūnijam sagatavo šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas kopsavilkumu un informāciju par bioloģiski audzēto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;

59.13. katru gadu līdz 15.jūnijam sagatavo un nosūta Zemkopības ministrijai bioloģiskās lauksaimniecības statistikas kopsavilkumu par stāvokli uz konkrētā gada 1.janvāri atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 93.panta 2.punktā minētajām prasībām;

59.14. katru gadu līdz 5.septembrim nosūta kontroles institūcijai informāciju par katra īpašnieka vai pilnvarotās personas ganāmpulkā esošo lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un dzīvnieku vienību skaitu kārtējā gada 1.jūlijā.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.218; 59.14. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

60. Kontroles institūcija 10 darbdienu laikā pēc Zemkopības ministrijas vai datu centra pieprasījuma saņemšanas sniedz Zemkopības ministrijā vai datu centrā papildu informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības statistikas datiem.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.495 redakcijā)

60.1 Kontroles institūcija lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā, ievada informāciju par individuāli apzīmējamā lauksaimniecības dzīvnieka vai lauksaimniecības dzīvnieku grupas atbilstību Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām:

60.1 1. mēneša laikā:

60.1 1.1. pēc šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;

60.1 1.2. pēc tam, kad saņemts šo noteikumu 49.punktā minētais lēmums par atļaujas izsniegšanu operatoram Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 4.punktā, 42.panta "a" apakšpunktā un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 47.panta "a" un "b" apakšpunktā minētajā gadījumā;

60.1 1.3. pēc normatīvajos aktos par dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos par bioloģisko lauksaimniecību, minētās atļaujas piešķiršanas;

60.1 2. 10 dienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas par katru bišu saimi;

60.1 3. divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.2.4.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr. 218 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

60.2 Datu centrs:

60.2 1. nodrošina kontroles institūcijai autorizētu pieeju lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistram, ievērojot normatīvajos aktos par datu aizsardzību noteikto kārtību;

60.2 2. nodrošina kontroles institūcijai iespēju ievadīt šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par visu ganāmpulku, novietni vai katru individuāli apzīmējamu dzīvnieku vai katru dzīvnieku grupu;

60.2 3. ievada šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par katru individuāli apzīmējamu lauksaimniecības dzīvnieka pēcnācēju, ja tas ir reģistrēts ganāmpulkā vai novietnē, kas atbilst Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām;

60.2 4. ievada šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par katru individuāli apzīmējamu dzīvnieku, ja:

60.2 4.1. dzīvnieks ir iekļauts ganāmpulkā atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem;

60.2 4.2. ganāmpulkā ievesto pieaugušo lauksaimniecības dzīvnieku skaits viena kalendāra gada laikā nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 3.punktā noteikto.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā; 60.2 3. un 60.2 4.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2013., sk. 67.punktu)

60.3 Kontroles institūcija 10 dienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā ievadītās informācijas atbilstību Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2013., sk. 67.punktu)

60.4 Ja kontroles institūcija nav veikusi nepieciešamās korektīvās darbības vai tai deleģētās funkcijas saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 834/2007 27. panta 8. punktu, Zemkopības ministrija virza jautājumu par deleģēto pilnvaru atsaukšanu.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

60.5 Kontroles institūcija divu darbdienu laikā pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz apstiprinājumu, ka šo noteikumu 29. punktā minētajā sistēmā ievietojamā informācija par pavairojamo materiālu atbilst operatora kontrolē konstatētajam un pavairojamais materiāls atbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

61. Valsts augu aizsardzības dienests savā tīmekļvietnē publicē:

61.1. informāciju par šo noteikumu 29. punktā minēto sistēmu, lai nodrošinātu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 52. panta 2. punkta izpildi;

61.2. sarakstu ar Latvijā reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā esošās visas darbīgās vielas ir iekļautas Komisijas Regulas Nr. 889/2008 II pielikuma sarakstā.

(MK 06.02.2018. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

62. Ja operators maina kontroles institūciju, tad institūcija, kuras kontrolē bijis operators, nodod tās rīcībā esošo dokumentu kopijas par operatora kontro­lēm tai kontroles institūcijai, ko norādījis operators. Prasība iesniegt minēto doku­mentu kopijas attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.

62.1 Lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu izvērtēt kontroles institūcijas darbību trešajā valstī saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 834/2007 32.panta 2.punktu vai 33.panta 3.punktu, kontroles institūcija iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegumu (3.pielikums) un attiecīgu dokumentāciju, kā arī sniedz šādu informāciju:

62.1 1. bioloģiskās ražošanas prasības trešajā valstī un to atbilstība Padomes Regulas Nr. 834/2007 II, III un IV sadaļā un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām;

62.1 2. bioloģiskās ražošanas kontroles procedūras un dokumentācija trešajā valstī;

62.1 3. pierādījumi atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 11.panta 3.punkta "d" apakšpunktam;

62.1 4. uzņēmuma darbības joma, saražotās produkcijas daudzums, saimniecības platība, informācija par dalīto ražošanu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā)

62.2 Pārtikas un veterinārais dienests:

62.2 1. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 62.1 punktā minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas:

62.2 1.1. izskata dokumentus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem, nosūta kontroles institūcijai rēķinu par uzraudzības vizīti trešajā valstī (turpmāk – uzraudzības vizīte) un uzraudzības ziņojuma sagatavošanu. Ja nav iesniegta visa šo noteikumu 62.1 punktā minētā informācija, Pārtikas un veterinārais dienests to pieprasa rakstiski;

62.2 1.2. vienojas ar kontroles institūciju par tās darbības izvērtēšanas procedūras sākuma datumu un gaitu;

62.2 2. pēc pilnīgas informācijas saņemšanas un šo noteikumu 62.2 1.1.apakšpunktā minētā rēķina samaksas dodas uzraudzības vizītē un 10 darbdienu laikā pēc tās izsniedz kontroles institūcijai uzraudzības ziņojumu;

62.2 3. 30 dienu laikā pēc kontroles institūcijas iekļaušanas Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 4. un 11.pantā minētajā sarakstā:

62.2 3.1. nosūta kontroles institūcijai rēķinu par tās darbības ikgadējo uzraudzību trešajā valstī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem;

62.2 3.2. vienojas ar kontroles institūciju par ikgadējās uzraudzības vizītes datumu un rēķina nosūtīšanas laiku;

62.2 4. nodrošina kontroles institūcijas uzraudzību un sagatavo uzraudzības ziņojumu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

62.3 Kontroles institūcija, izbeidzot savu darbību trešajā valstī, kā arī mainot savas darbības uzraudzības iestādi, rakstiski par to informē Pārtikas un veterināro dienestu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā)

62.4 Kontroles institūcija, veicot darbību trešajā valstī, izsniedz atļauju izmantot konvencionālu sēklas vai veģetatīvo pavairojamo materiālu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45. panta 1. punkta "b" apakšpunktu, kā arī ievērojot Komisijas Regulas Nr. 889/2008 45. panta 2., 5., 6. un 7. punktā noteiktās prasības.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.507 redakcijā)

X. Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu informēšana

63. Pārtikas un veterinārais dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis:

63.1. par neatbilstību vai pārkāpumu saistībā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 piemērošanu attiecībā uz citas dalībvalsts produktu saskaņā ar minētās Regulas 92. a pantu;

63.2. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 94.panta 1.punkta “c” apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335)

64. Valsts augu aizsardzības dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par iepriekšējā gadā izsniegtām atļaujām saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 55.pantu.

65. Zemkopības ministrija:

65.1. katru gadu līdz 1.jūlijam nosūta Eiropas Komisijai informāciju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 93.panta 1.punktu;

65.2. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 48.panta 3.punktu infor­mē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par šo noteikumu 30. un 54.punktā minēto sistēmu pārzini;

65.3. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 94.panta 1.punkta “a” un “b” apakšpunktu informē Eiropas Komisiju par kompetentajām iestādēm un kontroles institūcijām bioloģiskajā lauksaimniecībā;

65.4. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 36.panta 4.punkta trešo daļu informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par lēmumu pieprasīt obligātos pasākumus.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79)

XI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 27.03.2012. noteikumu Nr.218 redakcijā)

66. Šo noteikumu 60.1 punkts, 60.2 1. un 60.2 2.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

67. Šo noteikumu 60.2 3. un 60.2 4.apakšpunkts un 60.3 punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

68. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto produktu īpatsvaru aprēķina latos.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

69. Šo noteikumu 2.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

70. Pārskatu par bioloģisko saimniecību par periodu līdz 2013.gada 31.decembrim sniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1380 redakcijā)

71. Šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētie ieņēmumi no savas lauksaimnieciskās darbības pirms 2017. gada ir vismaz 170 euro no katra vienotajam platības maksājumam pieteiktās platības hektāra.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 507 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 328)

 

Kontroles
institūcijas
rekvizīti

IESNIEGUMS PAR IEKĻAUŠANU BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KONTROLES SISTĒMĀ

(informāciju rakstīt drukātiem burtiem)

Es,_____________________________ ,personas kods      -     
 (likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis)             
uzņēmumā_____________________________ ,reģ. Nr.            
 (operatora nosaukums)             
LAD klienta reģ. Nr.        

vēlos veikt sertifikāciju saskaņā ar Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EEK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu, Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, un Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumiem Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" šādos darbības veidos (vajadzīgo atzīmēt):

1.Augkopības joma:6.Produktu pārstrādes joma:
 laukkopības nozare  augkopības produktu pārstrāde
 dārzeņkopības nozare  lopkopības produktu pārstrāde
    biškopības produktu pārstrāde
 augļkopības nozare  citu produktu pārstrāde
 sēņu audzēšanas nozare7.Sabiedriskās ēdināšanas joma:
    atbilstoši 7.1. apakšpunktam
2. Savvaļas augu vākšanas joma  atbilstoši 7.2. apakšpunktam
      
3.Lopkopības joma:8.Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražošanas joma:
  piena lopkopības nozare  mēslošanas līdzekļa un substrāta ražošanai nepieciešamās izejvielas iegūšana savā bioloģiskajā saimniecībā
  gaļas lopu audzēšanas nozare  tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ražošana, kura marķējumā var izmantot norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība"
  cūkkopības nozare   
  truškopības nozare  
  aitkopības nozare9.Produktu pirmapstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas, savākšanas un transportēšanas joma:
  kazkopības nozare  produktu pirmapstrāde
  putnkopības nozare  produktu fasēšana
  zirgkopības nozare  produktu uzglabāšana
  briežkopības nozare  produktu savākšana
  cita nozare  produktu transportēšana
 
4. Biškopības joma 
   10. Produktu tirdzniecības joma:
5.Akvakultūras joma:  produktu tirdzniecība
  dīķsaimniecības nozare  produktu imports no trešajām valstīm
  akvakultūras augu audzēšanas nozare   
     

 

Kopējā zemes platība (ha), no tās: 
īpašumā (ha) 
nomāti (ha) 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha), no tās: 
īpašumā (ha) 
nomāti (ha) 
Sertificējamā platība (ha), no tās: 
īpašumā (ha) 
nomāti (ha) 

 

Operatora juridiskā adrese:  
 , LV- 

 

Operatora faktiskā adrese:  
 , LV- 

 

Operatora deklarētās dzīvesvietas adrese:  
 , LV- 

 

Kontakttālrunis, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts): 
   

Piekrītu, ka tiek publiskota šāda informācija (vajadzīgo atzīmēt):

kontakttālruņa numurs  
faksa numurs  
elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts)  

Apliecinu, ka esmu informēts par Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulas (EEK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu, Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, un Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumu Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" prasībām un apņemos tās ievērot.

   

(datums)*

(vārds un uzvārds)*

(paraksts)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485
Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamie pasākumi

(Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr. 507 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 335; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148; MK 06.02.2018. noteikumiem Nr. 76; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 79; MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 146)

Nr.p. k.

Regulas pants, punkts, Ministru kabineta noteikumu punkts

Neatbilstība

Pārkāpums, atkārtots pārkāpums (1, 2)

Veicamie pasākumi

Sankcija

1.

Regulas 834/2007
9. pants
Piesārņojums ar ĢMO

Nejaušs piesārņojums

 

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 

Dzīvniekiem izēdināta barība ar ĢMO

1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei vai nozarēm, ko ietekmējis piesārņojums

 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuNoteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam
Apzināti izmantoti ĢMO Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

2.


Regulas 834/200712. panta 1. punkta "b" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
3. panta 1. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiemIzmantoti industriālajā lauksaimniecībā iegūti kūtsmēsli

1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību, ja produkts sagatavots izplatīšanai.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam vai attiecīgajai augkopības nozarei atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
2 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību, ja produkts sagatavots izplatīšanai.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei vai nozarēm, ko ietekmējis piesārņojums

 
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

3.

Regulas 834/2007
10. pants
Izmantoti neatļauti līdzekļiIzmatots jonizējošais starojumsTrešās puses darbības rezultāts

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
Apzināti izmantots jonizējošais starojumsPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai

4.

Regulas 889/2008
6. pants
Piesārņojums ar neatļautiem mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiemNav ievēroti sēņu audzēšanas noteikumi1 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu nozarei
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

5.

Regulas 834/2007 12. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunkts;

Regulas 889/2008 3. panta 1. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiemNejaušs piesārņojums – trešās personas darbības dēļ 

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
Izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi (izņemot slāpekli saturošus līdzekļus)1 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
2 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai
3 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai
Izmantoti neatļauti slāpekļa mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļi Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai

6.

Regulas 889/2008
3. panta 2. un 3. punkts
Piesārņojums ar organiskiem mēslošanas līdzekļiemIzmantots slāpeklis (N) vairāk par 170 kg/ha1 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiVeikt korektīvās darbības 
2 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiVeikt korektīvās darbības 
3 x izmantoti neatļauti mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

7.


Regulas 834/200713. panta 2. punkta "c" apakšpunkts;

Regulas 889/2008 6.d un 29.a pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiemNeatbilstības jūras aļģu ražošanā1 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

8.

Regulas 834/2007

12. panta 1. punkta "h" apakšpunkts;

Regulas 889/2008

5. pants

Piesārņojums ar neatļautiem augu aizsardzības, tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekļiem

Nejaušs piesārņojums ar neatļautiem augu aizsardzības, tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekļiem augkopībā

 

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 

Izmantoti neatļauti augu aizsardzības līdzekļi, un par to iepriekš ir informēta kontroles institūcija

 

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
Izmantoti neatļauti augu aizsardzības līdzekļi, un par to iepriekš nav informēta kontroles institūcija 1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantoti neatļautie līdzekļi

 
 2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai

9.


Regulas 834/200714. panta 1. punkta "f" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
6.e panta 2. punkts un
25.s panta 2. punkts

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiemNeatļautu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu lietošana lopkopībā1 x konstatēti pārkāpumiIzteikt brīdinājumu 
2 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

 
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

10.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "a", "b", "f" un "g" apakšpunkts
Nav veikti profilaktiskie pasākumiNav veikti pasākumi augsnes auglības nodrošināšanai, kaitēkļu, slimību un nezāļu ierobežošanai1 x konstatēti pārkāpumiIzteikt brīdinājumu 
2 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu augkopības jomai.

Veikt korektīvās darbības

 
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

11.

Regulas 834/2007
12. panta 1. punkta "i" apakšpunkts;

Regulas 889/2008 45. panta 1. punkta "b" apakšpunkts un 2. punkts

Nav ievērotas prasības

Bez Valsts augu aizsardzības dienesta atļaujas izmantots konvencionālas izcelsmes sēklas materiāls1 x konstatēti pārkāpumiIzteikt brīdinājumu 
2 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu laukam, nozarei vai nozarēm atkarībā no kultūras un platības, kurā izmantots sēklas materiāls

 
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuNoteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
4 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

12.

Regulas 889/2008
45. panta 2. punkts
Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiemSēklas materiāls kodināts ar neatļautām vielām1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei

 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuNoteikt atkārtotu pārejas periodu uzņēmumam
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

13.

Regulas 834/200712. panta 2. punkta "b" apakšpunkts,13. panta 1. punkta "b" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
6.c panta 2. punkts

Nav ievērotas vidi saudzējošas prasībasSavvaļas augu vākšana apdraud sugu saglabāšanos vai izraisa nevēlamas pārmaiņas ekosistēmās1 x konstatēti pārkāpumiIzteikt brīdinājumu 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai

14.

Regulas 889/2008
25.b pants
Nav veikti profilaktiskie pasākumiAkvakultūras dzīvnieku ražošanā nav izmantoti filtri1 x konstatēti pārkāpumi

Izteikt brīdinājumu.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai

15.


Regulas 834/200713. panta 1. punkta "a" apakšpunkts;

Regulas 834/2007
12. panta 2. punkta "a" apakšpunkts

Nav veikti profilaktiskie pasākumi vai ir piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiem

Savvaļas augu vākšana

nesertificētās platībās

1 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai

16.

Regulas 889/2008

25. n, 25. r un 25. s pants

Nav īstenoti profilaktiskie pasākumiAudzēšanas prasību neievērošana attiecībā uz gliemju audzēšanas apgabalu un austeru kultivēšanu1 x konstatēti pārkāpumi

Izteikt brīdinājumu.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuNoteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai

17.

Regulas 834/200714. panta 1. punkta "b" apakšpunkts un15. panta 1. punkta "b" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
10., 11., 12., 14., 15., 18., 25. f, 25. g, 25. h un 32. a pants

Noteikumu Nr. 1204 22., 26., 28. un 29. punkts

Nav īstenoti profilaktiskie pasākumiDzīvnieku, tostarp akvakultūras dzīvnieku, labturības prasību – minimālās platības, dzīvnieku blīvuma/ha, turēšanas apstākļu – neievērošana1 x konstatēti pārkāpumi

Izteikt brīdinājumu.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuNoteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai

18.

Regulas 834/2007
14. panta 1.b apakšpunkta "ix", "x" un "xi" iedaļa;

Regulas 889/2008
13. pants

Nav ievērotas prasībasBišu saimju turēšanas apstākļu neievērošana1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu biškopības jomai

 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt noņemt produktam vai produktu partijai marķējumā norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

19.

Regulas 834/200714. panta 1. punkta "c" apakšpunkts,15. panta 1. punkta "c" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
25.i pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiemNav ievēroti reprodukcijas noteikumi vai hormonu lietošanas aizliegums1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarēPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu nozarei
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

20.

Regulas 834/200714. panta 1. punkta "d" apakšpunkts,15. panta 1. punkta "d" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
19., 20., 21., 22., 25.k, 25.l pants

Piesārņojums ar neatļautiem līdzekļiemIzmantotas konvencionālās izcelsmes barības sastāvdaļas (t. sk. akvakultūras dzīvniekiem, bitēm)1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarēPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu jomai vai nozarei
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

21.

Regulas 834/200714. panta 1. punkta "e" apakšpunkts un15. panta 1. punkta "f" apakšpunkts;

Regulas 889/2008
23., 24., 25. un 25. t pants

Piesārņojums ar neatļautiem ārstniecības līdzekļiem vai nav izpildītas prasības.

Dzīvnieku, tostarp akvakultūras dzīvnieku un bišu saimju, neatbilstoša ārstēšana vai karences laika neievērošana, neatbilstošas darbības vai turēšanas apstākļi

Dzīvnieku, tostarp akvakultūras dzīvnieku un bišu saimju, neatbilstoša ārstēšana vai karences laika neievērošana

1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē;

1 x – karences laika neievērošana

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu lopkopības jomai

 
2 x – karences laika neievērošanaPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu nozarei

3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

3 x – karences laika neievērošana

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam
22.

Regulas 834/2007

14. panta 1. punkta "a" apakšpunkts, 15. panta 1. punkta "a" apakšpunkts;

Regulas 889/2008

9., 25.e un 42. pants;

Noteikumu Nr. 1204 15., 16., 16.1, 16.2 un 24. punkts4

Nav ievērotas prasībasIepirkti dzīvnieki regulā atļautajā vecumā, svarā un skaitā bez kompetentās institūcijas atļaujas, ja atļauja ir nepieciešama1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarēIzteikt brīdinājumu 
Dzīvnieku (tostarp akvakultūras dzīvnieku, bišu saimju, putnu) neatbilstoša izcelsme (izņemot gadījumu, kad vienu reizi iepirkti dzīvnieki regulā atļautajā vecumā, svarā un skaitā bez kompetentās institūcijas atļaujas, ja atļauja ir nepieciešama)1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu nozarei vai nozarēm, kuru ietekmē neatbilstība

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarēPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu attiecīgajai nozarei vai jomai, kuru ietekmē neatbilstība
3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarēPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

23.


Regulas 834/200717. pants;

Regulas 889/2008 6.b panta 2. punkts;
17., 25.c pants

Nav nodrošināta produktu izsekojamībaNav ievērota nodalīšana1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei vai nozarēm, kuru ietekmē neatbilstība

 
3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomāPieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

24.


Regulas 834/200723., 24. un 29. pants;

Regulas 889/2008 31., 58. un 59. pants

Patērētāju maldināšanaNav ievēroti marķēšanas noteikumi1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
3 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomā Anulēt sertifikātu nozarei vai jomai, kuru ietekmē neatbilstība
Nebioloģiskā produkcija realizēta kā bioloģiskā  Anulēt sertifikātu uzņēmumam bez tiesībām divus gadus pieteikties sertifikācijai
25.

Regulas 834/200718. pants;

Regulas 889/2008 26., 30., 31., 32., 33., 35. un 66. pants

Piesārņojums ar neatļautām vielāmNav ievēroti barības ražošanas un tirdzniecības noteikumi1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē vai jomāPieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu nozarei vai jomai, kuru ietekmē neatbilstība
26.

Regulas 834/200719. pants;

Regulas 889/2008
26., 30., 31., 33., 34., 35. un 66. pants

Nav ievērotas prasībasNav ievēroti pārtikas ražošanas un tirdzniecības noteikumi1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x atkārtojas viens un tas pats pārkāpums

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Anulēt sertifikātu pārstrādes jomai
26.1

Regulas 889/2008

91. panta 2. punkts

Piesārņojums ar neatļautām vielām tirdzniecībāNejaušs piesārņojums – trešās personas darbības dēļ Pieprasīt operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību 

27.


Regulas 834/20076., 19., 21. pants;

Regulas 889/2008
27., 28. pants

 

Izmantotas konvencionālās izejvielas vai pārtikas produktu sastāvdaļas

1 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

 
2 x konstatēti pārkāpumi attiecīgajā nozarē

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības

Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x atkārtojas viens un tas pats pārkāpumsPieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu pārstrādes jomai

28.

Regulas 889/2008
44. pants
 Konvencionālā vaska izmantošana1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu biškopības jomai

 
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu biškopības jomai
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

29.

Regulas 889/2008
IV sadaļa
Nav nodrošināta produktu izsekojamībaNetiek veikta uzskaite, kārtoti reģistri, dokumentētas darbības, netiek sniegta informācija par izmaiņām uzņēmuma darbībā

1 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Izteikt brīdinājumu vai veikt korektīvās darbības

 

2 x konstatēti pārkāpumi

Pieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību.

Veikt korektīvās darbības.

Noteikt atkārtotu pārejas periodu attiecīgajai nozarei vai jomai

Noteikt vizīti par papildu samaksu
3 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt atsaukt produktu no tirdzniecības, operatoram produkta vai produktu partijas marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuAnulēt sertifikātu uzņēmumam

29.1

Noteikumu Nr. 485 12.6 punkts3Nav iesniegta informācija 1 x konstatēti pārkāpumiVeikt korektīvās darbības 
atkārtoti konstatēti pārkāpumiIzteikt brīdinājumu 
Nav ievērotas prasības konstatēti pārkāpumiIzteikt brīdinājumu 

30.

Noteikumu Nr. 485 16., 16. 1 un 18. punkts 3Nav nodrošināta produktu izsekojamība 1 x konstatēti pārkāpumiVeikt korektīvās darbībasIzteikt brīdinājumu
2 x konstatēti pārkāpumiPieprasīt operatoram produkta marķējumā neizmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecībuIzteikt brīdinājumu
3 x konstatēti pārkāpumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam

31.

Noteikumu Nr. 485
8.2. apakšpunkts 3
Nav ievērotas prasībasNav iesniegta informācija1 x konstatēti pārkāpumiVeikt korektīvās darbībasNoteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam
Nav izpildīti nosacījumi  Anulēt sertifikātu uzņēmumam

32.

Noteikumu Nr. 485 12. 4 punkts 3Nav ievērotas prasībasNetiek ievērota prasība celt augsnes auglību vai netiek ievērotas augļkopības un dārzeņkopības prasībaskonstatēti pārkāpumiIzteikt brīdinājumu 

33.

Noteikumu Nr. 485
13. 1 punkts 3
Nav ievērotas prasībasNav ievēroti marķēšanas noteikumi1 x konstatēti pārkāpumiVeikt korektīvās darbībasNoteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Anulēt sertifikātu uzņēmumam

34.

Noteikumu Nr. 485
60. 4 punkts 3
Nav ievērotas prasībasNetiek veiktas korektīvās darbības vai tai deleģētās funkcijas1 x konstatēti pārkāpumiVeikt korektīvās darbībasNoteikt vizīti par papildu samaksu
2 x konstatēti pārkāpumi Noteikt atkārtotu vizīti par papildu samaksu
3 x konstatēti pārkāpumi Ierosina atsaukt deleģētās funkcijas

Piezīmes.

1. Pārkāpumu atkārtotību vērtē piecu gadu periodā.

2. Padomes Regulas Nr. 834/2007 30. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto prasību piemēro, ja:

1) konstatēts smags pārkāpums – veikta darbība, kuras dēļ liela produktu apjoma marķējumā nav atļauts izmantot norādi par bioloģisko lauksaimniecību, lielas platības jāizslēdz no bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas, neatbilstoši produkti ilgstoši realizēti kā bioloģiski, apzināti sniegta maldinoša informācija;

2) konstatēts pārkāpums ar ilgstošām sekām – veikta darbība, kuras dēļ neatbilstoši produkti ir izplatīti lielam skaitam operatoru, kas izmanto šos produktus bioloģisko produktu apritē.

3. Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība".

4. Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību.

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 26. maija noteikumiem Nr. 485
Kultūraugu stādīšanas un izsējas optimālā biezība

(Pielikums MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

1. tabula

Augļu koku un ogulāju stādīšanas optimālā biezība

Nr.
p. k.

Kultūraugs

Stādīšanas attālums (m)

Augu daudzums (gab.)

uz 1 ha

uz 1 m 2

uz rindas 1 m

1.

Ābeles

4–8 x 1–6

200–2500

  

2.

Bumbieres

4–8 x 2,5–6

200–1000

  

3.

Saldie ķirši

4–6 x 2,5–5

300–1000

  

4.

Skābie ķirši

4–6 x 1,5–4

400–1700

  

5.

Plūmes

4–7 x 2,5–4

350–1000

  

6.

Aveņu un kazeņu dzinumi 

5000–7000

0,5–10

1–20

7.

Upenes

3–4 x 0,6–1

2500–5000

  

8.

Jāņogas

3–4 x 0,5–1,2

2000–6000

  

9.

Ērkšķogas un citi krūmogulāji

3–4 x 0,5–1,5

1500–6000

  

10.

Krūmcidonijas

3–4 x 0,5–2,5

1500–5500

  

11.

Krūmmellenes

3–4 x 0,5–1,2

2000–5500

  

12.

Dzērveņu vertikālie dzinumi ar ziediem  

2000–6000

 

13.

Zemenes

0,7–1,2 x 0,2–0,3

25 000–50 000

3–5

3–5

14.

Smiltsērkšķi

2 x 3–4

1250–1650

  

15.

Aronijas

3–5 x 1,5–2

   

16.

Dārza pīlādži

pundurauguma šķirnes 3–5 x 1,5–2;

dabiskie puspunduri 4–6 x 3–4;

lielā auguma šķirnes 4–8 x 4–6

   

17.

Vīnogulāji

1,5 x 3

   

18.

Persiki

3 x 5

   

19.

Aprikozes

3–4 x 5

   

20.

Plūškoki (ēdamo augļu šķirnes)

3,5–4 x 5–6

417–570

  

21.

Irbenes

3 x 4

   

22.

Korintes

0,5–1 x 3–5

   

23.

Sausserži (ēdamo augļu šķirnes)

1,5–2 x 2,5–3

   

24.

Kizili

1,5–2 x 4

   

25.

Aktinīdijas

2–3 x 4–5

400–500

  

26.

Citronliānas

1–2 x 4

   

27.

Lazdas (ēdamo augļu šķirnes)

4 x 4;

3 x 3;

4 x 6

   

28.

Valrieksti

12 x 10

   

29.

Zīdkoki

5 x 6

   

30.

Eiropas ciedru priede (stādījumos, no kuriem iegūst ēdamos riekstus)

4 x 4

   

31.

Sibīrijas ciedru priede (stādījumos, no kuriem iegūst ēdamos riekstus)

5 x 6

   

32.

Nevienmērīgi jaukti ogulāju un augļukoku stādījumi

Audzē, laukā neveidojot atvērumus, kas lielāki par 0,1 ha

2. tabula

Dārzeņu izsējas un stādīšanas normas

Nr.

p. k.

Kultūraugs

Augu skaits, 1000 gab./ha

1.Galviņkāposti (baltie un sarkanie) 
1.1.agrīnas šķirnes (veģetācijas periods īsāks par 60 dienām)

50–70

1.2.vidēji agrīnas šķirnes (veģetācijas periods – 60–70 dienu)

50–60

1.3.vidēji vēlīnas un vēlīnas šķirnes svaigam patēriņam un uzglabāšanai (veģetācijas periods – 90–150 un vairāk dienu)

30–40

1.4.vidēji agrīnas, vidēji vēlīnas un vēlīnas šķirnes pārstrādei (galviņas svars – 6–12 kg)

25–30

1.5.ātri augošas šķirnes uzglabāšanai (veģetācijas periods – 100–110 dienu, galviņas svars – 2–4 kg)

30–40

2.Ziedkāposti

24–30

3.Brokoļi

24–30

4.Pekinas kāposti

50–70

5.1.Parīzes tipa šķirnes

15 000–25 000

5.2.miniatūrie burkāni

15 000–25 000

5.3.Amsterdamas un Imperator tipa šķirnes

4000–7000

5.4.Nantes un Nantes/ Berlikum tipa šķirnes

1200–1500

5.5.Šantenē, Berlikum un Flakē tipa šķirnes

800

6.Galda bietes

500–700

7.Sīpoli 
7.1.sīpoli no sīksīpoliem

750

7.2.sīpoli no sēklas

750–1000

8.Ķiploki

150–160

9.Lauka gurķi

25–30

10.Siltumnīcas gurķi

17–30

11.Kolrābji

40–70

12.Kāļi

400–800

13.Dilles

500–700

14.Pastinaki

400–800

15.Rutki

400–800

16.Rāceņi

400–800

17.Turnepši

400–800

18.Sakņu selerijas

25–60

19.Kātu selerijas

70–80

20.Lapu selerijas

70–80

21.Sakņu pētersīļi

400–800

22.Lapu pētersīļi

70–80

23.Puravi

140–200

24.Salāti 
24.1.lapu salāti

80–120

24.2.mīkstie galviņsalāti un batāvijas

80–120

24.3.kraukšķīgie salāti ( iceberg tipa šķirnes)

60–80

24.4.salātlapiņas ( baby-leaf)

10 000–12 000

24.5.romiešu salāti ( Cos, Kos)

80–200

24.6.salātu cigoriņi ( Radičio un Cukerhut tipa šķirnes)

80–120

25.Spināti

1200–2000

26.Kabači (arī cukini un patisoni)

5–15

27.Ķirbji

3–12

28.Mangolds

30–50

29.Cukurkukurūza

50–60

30.Redīsi

1500–3000

31.Japānas rutki ( daikoni)

12–20

32.Zirņi

800–1200

33.Pupiņas

70–100

34.Dārza pupas

60–80

35.Sīpolloki

600–3000

36.Rabarberi

10–12

37.Topinambūri

50–70

38.Skābenes

200–300

39.Sparģeļi

14–17

40.Virziņkāposti (Savojas kāposti)

30–60

41.Rožu kāposti (Briseles kāposti)

30–45

42.Ķīnas kāposti ( pakčoi, tatsoi un līdzīgi)

50–70

43.Paprika

25–30

44.Baklažāni

35–40

45.Tomāti (lauka)

30–50

46.Tomāti (siltumnīcas)

22–40

47.Mārrutki

35–50

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485
Pārskats par bioloģisko saimniecību

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 69.punktu)

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 146 redakcijā)

Pārskats par bioloģisko saimniecību

Pārskata periods 20_____. gada 1. janvāris–31. decembris

Juridiskās personas nosaukums 
  
Juridiskās personas reģistrācijas Nr.
            
Fiziskās personas (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds 
  
Fiziskās personas (pilnvarotās personas) personas kods
      .      
Juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese 
Sertifikāta vai izziņas Nr.  
Kontroli veica: 
• sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte"  
   
• SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"  
Saimniekošanas veids:  
   
Lauksaimnieciskās (turpmāk – l/s) produkcijas ražotājs – audzētājs  
   
L/s produkcijas pārstrādātājs  
   
L/s produkcijas importētājs  
   
PlatībaRindas kodsha
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (turpmāk – LIZ) kopā10 000 
Sertificētā LIZ20 000 

1.1. tabula

Augkopība

KultūraRindas kodsPlatība (ha)
(precizitāte 0,01)
Saražotā produkcija (t)
(precizitāte 0,001)
Izlietotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)Pārdo-
šanas cena
biolo-
ģiskās
 l/s
pro-
dukcijai**
(euro/t)
Atlikums uz 31. decembri
pārdotā produkcijasaim-
niecībā izman-
totā pro-
dukcija*
1. pārejas gadā2. pārejas gadābiolo-
ģiskā
l/s
1. pārejas gadā2. pārejas gadābiolo-
ģiskās
l/s
pro-
dukcija
1. pārejas gadāpārejas periodā (2. gads)biolo-
ģiskās
l/s
pro-
dukcija
AB12345677a891011
Graudaugi
(1100=1110+1111…+1117)
1100xxxxxxxxxxxx
Vasaras kvieši1110            
Ziemas kvieši1111            
Rudzi1112            
Mieži, vasaras, ziemas1113            
Auzas1114            
Tritikāle1115            
Griķi1116            
Graudaugu un pākšaugu mistri graudiem1117            
Pākšaugi (sēklu produkcija)
(1200=1210+1211…+1214)
1200xxxxxxxxxxxx
Zirņi1210            
Pupiņas1211            
Lauka pupas1212            
Vīķi vasaras, ziemas1213            
Lupīna1214            
Kartupeļi1310            
Cukurbietes (bez sēklu laukiem)1320            
Lopbarības saknes (bez sēklu laukiem)1330            
Graudaugi, pākšaugi, to mistri zaļbarībai un skābbarībai1340            
Tehniskās kultūras (1350=1351+1352…+1358)1350xxxxxxxxxxxx
Apiņi1351            
Rapsis un ripsis1352            
Ārstniecības augi***1353            
Garšaugi1354            
Lini1355   xxxxxxxxx
Kaņepes (sēklu ieguvei)1356            
Pārējās tehniskās kultūras1357            
Ķimenes1358            
Atklātā laukā, kopā (1400=1401+1402+...+1418)1400xxxxxxxxxxxx
Galviņkāposti1401            
Ziedkāposti1402            
Pārējie kāposti1419            
Puravi1403            
Salāti1404            
Sīpoli lociņiem1405            
Pārējie lapu un kātu dārzeņi1406            
Gurķi1407            
Tomāti1408            
Kabači1409            
Ķirbji1410            
Pārējie augļu dārzeņi1411            
Galda bietes1412            
Burkāni1413            
Sīpoli1414            
Ķiploki1415            
Mārrutki1416            
Pārējie sakņaugu dārzeņi1417            
Zaļie zirnīši1418            
Segtās platības
(kopējā izmantotā platība (m2))
1500   xxxxxxxxx
Tomāti (m2)1501            
Gurķi (m2)1502            
Salāti (m2)1503            
Redīsi (m2)1504            
Loki (m2)1505            
Pārējie dārzeņi (m2)1506            
Ziedi (m2/1000 gab.)1507            
Stādi (m2/1000 gab.)1508            
Zemenes (m2)1509            
Sēnes (m2)1510            
Dārzeņi sēklu ieguvei1520            
Aramzemē sētie zālāji, kopā
(1610=1611+1612)
1610xxxxxxxxxxxx
Viengadīgie1611   xxxxxxxxx
Ilggadīgie zālāji1612   xxxxxxxxx
No kopējiem zālājiem xxxxxxxxxxxx
siens1615xxx         
skābbarība1616xxx         
sēkla1617xxx         
Kukurūza zaļbarībai1620            
Zaļmēslojuma kultūras1710   xxxxxxxxx
Nektāraugi1720   xxxxxxxxx
Lopbarības sakņaugi sēklu ieguvei1730            
Pārējās kultūras1740   xxxxxxxxx
Papuve kā daļa no augsekas2000   xxxxxxxxx
Dabīgās ganības un pļavas3000   xxxxxxxxx
siens3100xxx         
skābbarība/
skābsiens
3200xxx         
Neizmantotās LIZ platības5000   xxxxxxxxx
Atmatas6000   xxxxxxxxx
Ziedi7000   xxxxxxxxx
Zem akvakultūras dīķiem8000   xxxxxxxxx
Datums****     
   (paraksts****) (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. x – Nav jāaizpilda.

2.* Izmantotā produkcija lopbarībai lauksaimniecības dzīvniekiem saimniecībā, mājražošanā vai pārstrādē, kā sēklas materiāls vai cits pašpatēriņš.

3. ** Neiekļaujot cenu par pārejas perioda produkciju.

4. *** Ārstniecības augi, kas tiek kultivēti.

5. **** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.2. tabula

Augkopība

KultūraRin-
das kods
Platības (ha) (precizitāte 0,01)Saražotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)Izlietotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)Pārdo-
šanas cena
biolo-
ģiskās
l/s
pro-
duk-
cijai***
(euro/t)
Atlikums uz 31. decembri
Kopā stādījumit. sk. ražojošie*pārdotā produkcijasaim-
niecībā izman-
totā
pro-
dukcija**
uzsākts pārejas periods (1. gads)pārejas periodā (2.–3. gads)

biolo-ģiskāl/s

 

uzsākts pārejas periods (1. gads)pārejas periodā (2.–3. gads)

biolo-ģiskāl/s

 

1. pārejas gadāpārejas periodā (2.–3. gads)biolo-
ģiskās
l/s
pro-
dukcija
1. pārejas gadāpārejas periodā
(2.–3. gads)
biolo-
ģiskās l/s
pro-
dukcija
AB1234567891010 a11121314
Augļu dārzi un ogulāji kopā (4000=4010+4011+...+4023)4000xxxxxxxxxxxxxxx
Ābeles4010               
Bumbieres4011               
Smilts-ērkšķi4012               
Plūmes4013               
Ķirši4014               
Jāņogas4015               
Upenes4016               
Ērkšķogas4017               
Aronijas4018               
Zemenes4019               
Avenes4020               
Dzērvenes4021               
Krūm-mellenes4022               
Cidonijas4024               
Pārējie4023               
Datums****     
   (paraksts****) (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. x – Nav jāaizpilda.

2.* Ražojošie stādījumi – augļu koku un ogulāju stādījumi, izņemot jaunos stādījumus līdz pirmajai ražai.

3. ** Izmantotā produkcija saimniecībā, mājražošanā vai pārstrādē vai cits pašpatēriņš.

4. *** Neiekļaujot cenu par pārejas perioda produkciju.

5. **** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.3. tabula

Savvaļas platības*

Platība, produkcija
Rindas kods
Platības (ha) (precizitāte 0,01)
Ievāktā produkcija (kg) (precizitāte 0,1)
Izlietotā produkcija (kg) (precizitāte 0,1)
Pārdošanas cena
bioloģiskās l/s produkcijai***
(euro/kg)
pārdotā produkcija
saimniecībā izmantotā produkcija**
1. pārejas gadā
2. pārejas gadā
biolo-
ģiskā
l/s
1. pārejas gadā
2. pārejas gadā
biolo-
ģiskās
l/s
pro-
dukcija
1. pārejas gadā
pārejas periodā
biolo-
ģiskās
l/s
 pro-
dukcija
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Savvaļas platība
10
 
 
 
x
x
x
x
x
x
x
x
ārstniecības augi
11
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
ogas
12
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
sēnes
13
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
bērzu sulas
14
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
pārējie
15
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
(norādīt)
…………
16
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
…………
17
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
Savvaļas platība dzīvnieku ganībām
20
 
 
 
x
x
x
x
x
x
x
x
Datums****     
   (paraksts****) (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. x – Nav jāaizpilda.

2.* Savvaļas platība ir saimniecības platība, kas nav lauksaimniecībā izmantotā zeme.

3. **Izmantotā produkcija saimniecībā, mājražošanā vai pārstrādē vai cits pašpatēriņš.

4. *** Neiekļaujot cenu par pārejas perioda produkciju.

5. **** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.2. tabula

Dzīvnieku izcelsmes produkcija

Produkcijas veids
Rindas kods
Saražotā produkcija
(precizitāte 0,1)
Pārdotā produkcija (precizitāte 0,1)
Saimniecībā izmantotā produkcija
(precizitāte 0,1)
Bioloģiskās l/s produkcijas pārdošanas cena
(euro par vienību)
Atlikums uz 31. decembri
pārejas periodā
bioloģiskās l/s produkcija
pārejas periodā
bioloģiskās l/s produkcija
A
B
1
2
3
4
5
7
8
Gaļa kautsvarā, kg*
 
Liellopu gaļa
111
 
 
 
 
 
 
 
Aitas gaļa
112
 
 
 
 
 
 
 
Kazas gaļa
113
 
 
 
 
 
 
 
Cūkgaļa
114
 
 
 
 
 
 
 
Putnu gaļa
115
 
 
 
 
 
 
 
Trušu gaļa
116
 
 
 
 
 
 
 
Pārējā gaļa
117
 
 
 
 
 
 
 
Briežu gaļa
118
 
 
 
 
 
 
 
Piens, piena produkti
 
Svaigpiens, l (120=121+…+123), t. sk.:
120
x
x
x
x
x
x
x
govs piens
121
 
 
 
 
 
 
 
kazas piens
122
 
 
 
 
 
 
 
aitas piens
123
 
 
 
 
 
 
 
Piena produkcija saimniecībā pašpatēriņam (kg)
 
Pilnpiens
130
 
 
x
x
x
x
x
Krējums
131
 
 
x
x
x
x
x
Sviests
132
 
 
x
x
x
x
x
Siers
133
 
 
x
x
x
x
x
Biezpiens
134
 
 
x
x
x
x
x
Jogurts
135
 
 
x
x
x
x
x
Pārējā
136
 
 
x
x
x
x
x
Olas, tūkst. gab.
 
Vistu olas, kopā
140
 
 
 
 
 
 
 
no tām inkubācijai
142
 
 
 
 
 
 
 
Pārējās olas
150
 
 
 
 
 
 
 
Biškopības produkti, kg
 
Medus
160
 
 
 
 
 
 
 
Vasks
170
 
 
 
 
 
 
 
Ziedputekšņi
181
 
 
 
 
 
 
 
Propoliss
182
 
 
 
 
 
 
 
Peru pieniņš
183
 
 
 
 
 
 
 
Bišu maize
184
 
 
 
 
 
 
 
Akvakultūras produkti, kg
 
Vēži
191
 
 
 
 
 
 
 
Zivis
192
 
 
 
 
 
 
 
Pārējie
193
 
 
 
 
 
 
 
Datums**     
   (paraksts**) (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. x – Nav jāaizpilda.

2. * Informāciju par iegūto gaļas produkciju norāda saimniecības, kuras gaļas ieguvei izmanto kautuves pakalpojumus vai kuras gaļu iegūst savā saimniecībā un izmanto pašpatēriņam.

3. ** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.1. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde*

Produkcijas veidsRindas kodsKopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)
Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)Eksportēts uz trešajām valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās eksporta (trešās) valstisIzvests uz ES valstīm
(t) (precizitāte 0,001)
Galvenās ES valstis, uz kurām izvedAtlikums uz 31. decembri (t)
AB11a23456
Gaļas apstrāde**
(2010=2011+2012+….+2017)
2010xxxxxxx
Cūkgaļa2011       
Liellopu gaļa2012       
Aitu un kazu gaļa2013       
Putnu gaļa2014       
Trušu gaļa2015       
Briežu gaļa2016       
Pārējā gaļa2017       
Gaļas produktu ražošana un konservēšana***
(210=211+ 212+…….+217)
210xxxxxxx
Cūkgaļa211       
Liellopu gaļa212       
Aitu un kazu gaļa213       
Putnu gaļa214       
Trušu gaļa215       
Briežu gaļa216       
Pārējā gaļa217       
Zivju un zivju produktu ražošana220xxxxxxx
……………221       
……………222       
……………223       
Datums****     
   (paraksts****) (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. x – Nav jāaizpilda.

2. * Tabulu aizpilda uzņēmumi (kautuves un pārstrādes uzņēmumi), kas nodarbojas ar:

• dzīvnieku kaušanu, iepērkot dzīvus dzīvniekus;

• gaļas vai zivju produktu apstrādi, ražošanu vai konservēšanu.

3. ** Gaļas apstrāde – kautķermeņu ieguve kautuvēs, sadalīšana, iepakošana, atdzesēšana, saldēšana.

4. *** Gaļas produktu ražošana un konservēšana – gaļas žāvēšana, kūpināšana, sālīšana, gaļas produktu (desu, cīsiņu, pastētes, rulešu, konservu utt.) ražošana

5. **** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.2. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veidsRindas kodsKopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)
Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)Eksportēts uz trešajām valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās eksporta (trešās) valstisIzvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)Galvenās ES valstis, uz kurām izvedAtlikums uz 31. decembri (t)
AB11a23456
Kartupeļu pārstrāde310       
Augļu, ogu un dārzeņu sulu ražošana320       
Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu pārstrāde un konservēšana (330=331+332)330xxxxxxx
Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu pārstrāde un konservēšana331       
Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu apstrāde, mazgāšana, iepakošana332       
Datums*     
   (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.3. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veidsRindas kodsKopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)
Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)Eksportēts uz trešajām valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās eksporta (trešās) valstisIzvests uz ES valstīm (t) (precizitāte 0,001)Galvenās ES valstis, uz kurām izvedAtlikums uz 31. decembri (t)
AB11a23456
Augu eļļas un dzīvnieku izcelsmes tauku ražošana
(410=411+412+413)
410xxxxxxx
Neapstrādātas eļļas un tauku (tostarp kaņepju staka) ražošana411       
Rafinētas eļļas un tauku ražošana412       
Margarīna un tam līdzīgu pārtikas tauku ražošana413       
Datums*     
   (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.4. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veidsRindas kodsKopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)
Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)Eksportēts uz trešajām valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās eksporta (trešās) valstisIzvests uz ES valstīm
(t) (precizitāte 0,001)
Galvenās ES valstis, uz kurām izvedAtlikums uz 31. decembri (t)
AB11a23456
Piena pārstrāde un siera ražošana
(510=511+512+….+518)
510xxxxxxx
Piena apstrāde (pasterizēts, sterilizēts u. c.)511       
Salds krējums512       
Jogurts513       
Krējums514       
Biezpiens515       
Sviests516       
Paniņas517       
Siers518       
Saldējums520       
Datums*     
   (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.5. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veidsRindas kodsKopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)
Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)Eksportēts uz trešajām valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās eksporta (trešās) valstisIzvests uz ES valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās ES valstis, uz kurām izvedAtlikums uz 31. decembri (t)
AB11a23456
Graudu un miltu produkcijas ražošana (610=611+612+613+614)610xxxxxxx
Graudu malšanas produktu (miltu, putraimu, pārslu u. c.) ražošana611       
Maizes, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana612       
Sausiņu, cepumu un ilgi uzglabājamu konditorejas izstrādājumu ražošana613       
Makaronu, nūdeļu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana614       
Cietes un cietes produktu ražošana (620=621+622+623)620xxxxxxx
Kartupeļu ciete621       
Graudaugu ciete622       
Pārējā ciete623       
Lopbarības ražošana630       
Suņu, kaķu u. c. dzīvnieku barības ražošana640       
Datums*     
   (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.6. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veidsRindas kodsKopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)
Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)Eksportēts uz trešajām valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās eksporta (trešās) valstisIzvests uz ES valstīm
(t) (precizitāte 0,001)
Galvenās ES valstis, uz kurām izvedAtlikums uz 31. decembri (t)
AB11a23456
Tējas, kafijas ražošana710       
Cukura ražošana720       
Kakao, šokolādes, konfekšu u. c. cukurotu konditorejas izstrādājumu ražošana730       
Garšvielu, piedevu ražošana740       
Homogenizētās un diētiskās pārtikas ražošana750       
Medus apstrāde, pārstrāde, iepakošana760       
Citu biškopības produktu apstrāde, pārstrāde, iepakošana770       
Gatavo ēdienu ražošana780       
Citu pārtikas produktu ražošana790       
Datums*     
   (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.7. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veidsRindas kodsKopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)
Realizēts Latvijā (t) (precizitāte 0,001)Eksportēts uz trešajām valstīm (t)
(precizitāte 0,001)
Galvenās eksporta (trešās) valstisIzvests uz ES valstīm
(t) (precizitāte 0,001)
Galvenās ES valstis, uz kurām izvedAtlikums uz 31. decembri (t)
AB11a23456
Dzērienu ražošana (810=811+812….+ 818)810xxxxxxx
Destilētu alkoholisko dzērienu ražošana811       
Etilspirta ražošana no raudzētām izejvielām812       
Vīna ražošana813       
 t. sk. no vīnogām8130       
Sidra un pārējo augļu un ogu vīnu ražošana814       
Pārējo nedestilēto dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām815       
Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana816       
Alus ražošana817       
Iesala ražošana818       
Datums*     
   (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.8. tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādē izmantotās izejvielas

Izejvielas nosaukumsRindas kodsSavā saimniecībā saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)Iepirktais
no Latvijas ražotājiem (t) (precizitāte 0,001)imports (t. sk. no ES valstīm) (t) (precizitāte 0,001)galvenās importētājvalstis
AB1234
Svaigpiens11 000    
Cūkgaļa12 100    
Liellopu gaļa12 200    
Aitu un kazu gaļa12 300    
Putnu gaļa12 400    
Trušu gaļa12 500    
Briežu gaļa12 600    
Pārējā gaļa12 700    
Zivis13 100    
Vēžveidīgie13 200    
Medus14 000    
Graudi21 000    
Milti21 100    
Kartupeļi22 100    
Dārzeņi22 200    
Augļi22 300    
Ogas22 400    
Sēnes23 000    
Rapsis24 100    
Linsēklas24 200    
Pārējie eļļas augi24 300    
Augi tējai25 000    
Garšaugi26 000    
Datums*     
   (paraksts*) (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.411 redakcijā)

Iesniegums kontroles institūcijas darbības izvērtēšanai trešajā valstī

1. Kontroles institūcija

1.1.  Nosaukums un
koda numurs
 

 

1.2. Juridiskā adrese 

 

1.3. Tālruņa numurs 
1.4. Faksa numurs 
1.5. E-pasta adrese 

 

1.6. Kontaktpersona 

1.7. Kontroles institūcijas reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzņēmumu/objektu reģistrā

       

2. Kontroles institūcija veiks bioloģiskās lauksaimniecības kontroli atbilstoši EK Regulas Nr. 834/2007

 32.pantam  
 33.pantam  

3. Trešās valstis un trešo valstu produktu kategorijas

Trešā valsts

Produktu kategorijas

  
  

4. Pievienotie dokumenti

4.1. Bioloģiskās ražošanas prasības trešajā valstī un to atbilstība Padomes Regulas Nr. 834/2007 II, III un IV sadaļai un Komisijas Regulai Nr. 889/2008 
4.2. Bioloģiskās ražošanas kontroles procedūras un dokumentācija trešajā valstī 
4.3. Pierādījumi atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 11.panta 3.punkta "d" apakšpunktam 
4.4. Informācija par uzņēmumu (darbības joma, saražotais daudzums, saimniecības platība, informācija par dalīto ražošanu) 

 

   

(datums*)

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485
Iesniegums atļaujas saņemšanai importēt bioloģiskās lauksaimniecības produktus no trešajām valstīm uz Eiropas Savienību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008* 19.pantu

(Pielikums svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

5. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.485

(Pielikums svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 148)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 485Pieņemts: 26.05.2009.Stājas spēkā: 11.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 10.06.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
193115
{"selected":{"value":"05.07.2024","content":"<font class='s-1'>05.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2024","iso_value":"2024\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2024","iso_value":"2024\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2024.-04.07.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2021","iso_value":"2021\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2021.-01.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.2020","iso_value":"2020\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2020.-02.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2019","iso_value":"2019\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-19.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2018","iso_value":"2018\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2018.-21.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-08.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2017","iso_value":"2017\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-24.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2014","iso_value":"2014\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2014.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2013","iso_value":"2013\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2013","iso_value":"2013\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2013.-09.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2012","iso_value":"2012\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2012","iso_value":"2012\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2012.-30.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2011","iso_value":"2011\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2011.-30.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2010","iso_value":"2010\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2010.-26.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2009","iso_value":"2009\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2009.-08.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"