Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.455

Rīgā 2009.gada 19.maijā (prot. Nr.32 53.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodro­šināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.akti­vitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.akti­vitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"" (Latvijas Vēst­nesis, 2007, 207.nr.; 2008, 178.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.2.apakšpunktā vārdus "tehniskās palīdzības".

2. Aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "93 952 255 lati" ar skaitli un vārdu "84 557 031 lats".

3. Aizstāt 9.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "15 115 013 lati" ar skaitli un vārdu "13 603 512 latu".

4. Aizstāt 9.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "21 116 325 lati" ar skaitli un vārdu "19 004 693 lati".

5. Aizstāt 9.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "47 633 612 lati" ar skaitli un vārdu "42 870 251 lats".

6. Aizstāt 9.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "10 087 305 lati" ar skaitli un vārdu "9 078 575 lati".

7. Aizstāt 10.1.apakšpunktā:

7.1. skaitli un vārdu "12 847 761 lats" ar skaitli un vārdu "11 562 985 lati";

7.2. skaitli un vārdu "2 267 252 lati" ar skaitli un vārdu "2 040 527 lati".

8. Aizstāt 10.2.apakšpunktā:

8.1. skaitli un vārdu "17 948 876 lati" ar skaitli un vārdu "16 153 989 lati";

8.2. skaitli un vārdu "3 167 449 lati" ar skaitli un vārdu "2 850 704 lati".

9. Aizstāt 10.3.apakšpunktā:

9.1. skaitli un vārdu "40 488 570 latu" ar skaitli un vārdu "36 439 713 latu";

9.2. skaitli un vārdu "7 145 042 lati" ar skaitli un vārdu "6 430 538 lati".

10. Aizstāt 10.4.apakšpunktā:

10.1. skaitli un vārdu "8 574 209 lati" ar skaitli un vārdu "7 716 789 lati";

10.2. skaitli un vārdu "1 513 096 lati" ar skaitli un vārdu "1 361 786 lati".

11. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības aktivitātes attiecinā­mās izmaksas ir:

"16.1. atlīdzība (tai skaitā sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas darbi­nie­kam vai ierēdnim), kas ir noteikta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regu­lējumu (izņemot šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētās izmaksas) un norādīta attiecīgā Eiropas Savienības fonda tehniskās atlīdzības projekta iesniegumā, ja darba pienākumi saistīti tikai ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sa­vienības fondu darbības programmas papildinājumos norādīto aktivitāšu īste­nošanu;

16.2. attiecīgā Eiropas Savienības fonda revīzijas veicēju izdevumi;

16.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja pārbaužu izdevumi attiecīgā Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vietā, (izņemot izdevumus, kas saistīti ar ārpakalpojuma piesaistīšanu);

16.4. Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komitejas un attiecīgā Eiropas Savienības fonda apakš­komitejas darbības nodrošināšanas izdevumi;

16.5. ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto mācību, semināru un konferenču organizēšanas izdevumi, tai skaitā komandējuma izdevumi (izņemot izdevumus, kas saistīti ar dalības maksas segšanu). Izdevumi par lektoru piesaisti mācību, semināru un konferenču organizēšanai nav attiecināmi izdevumi (iz­ņemot plānošanas reģionu projektus un izdevumus Valsts kancelejas projekta horizontālās aktivitātes "Apmācības" ietvaros);

16.6. Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu iz­devumi, kā arī komunikācijas plānošanas un īstenošanas izdevumi, kas tieši sais­tīti ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām, izņemot plānošanas reģionu pro­jektiem. Reprezentatīvo materiālu iegādes izmaksas nav attiecināmie izdevumi;

16.7. izdevumi par atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes, plānošanas re­ģionu mājaslapu sadaļu uzturēšanu, ja tās attiecas uz Eiropas Savienības fondiem, kā arī izdevumi par Eiropas Savienības fondu mājaslapas uzturēšanu, bet ne vairāk kā 3 000 latu projekta īstenošanas laikā;

16.8. izdevumi par attiecīgā Eiropas Savienības fonda izvērtēšanas ekspertu pakalpojumiem;

16.9.  atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu informācijas sistēmas izveido­šanas, ieviešanas, attīstīšanas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi, ja attiecīgā informācijas sistēma ir tieši saistīta ar Eiropas Savienības fondu vadības infor­mācijas sistēmu; 

16.10. attiecīgā Eiropas Savienības fonda ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesu nodrošināšanas izdevumi (plānotie izdevumi pirms to veikšanas projektā saskaņojami ar sadarbības iestādi);

16.11. administratīvās izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanā:

16.11.1. telpu nomas vai telpu apsaimniekošanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas (apkure, elektrība un ūdensapgāde);

16.11.2. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fon­da vadības funkciju nodrošināšanā, bet ne vairāk kā 1000 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas laikā;

16.11.3. darba vietas aprīkojuma nomas izmaksas ierēdņiem un darbi­nie­kiem, kuri iesaistīti Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, bet ne vairāk kā 1000 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas lai­kā;

16.11.4. kancelejas preču izmaksas, bet ne vairāk kā 180 latu uz vienu ierēd­ni vai darbinieku gadā;

16.11.5. telekomunikāciju (mobilā telefona abonēšanas un sarunu maksa ne vairāk kā 15 latu uz vienu darbinieku mēnesī) un interneta izmaksas. Mobilā tele­fona iegādes izmaksas nav attiecināmi izdevumi;

16.11.6. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu un sabiedriskā trans­porta izmantošanu);

16.12. ceļa un komandējumu izdevumi, kas saistīti ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu pasākumu apmeklēšanu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;

16.13. citas izmaksas, kas iepriekš saskaņotas ar sadarbības iestādi un ir tieši saistītas ar šo noteikumu 15.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām."

12. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja darbinieks vai ierēdnis, veicot tiešos darba pienākumus, kas ir saistīti ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu darbības programmas papildinājumos norādīto aktivitāšu īstenošanu, neveic citus uzdevumus."

13. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radu­šās izmaksas var uzskatīt par attiecināmajām izmaksām, sākot ar 2008.gada 1.janvāri. Sākot ar 2009.gada 1.janvāri, izmaksas, kas minētas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.10., 16.11. un 16.12.apakšpunktā un ir veiktas atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Re­publikas tiesību aktiem, var līdzfinansēt no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības, ja tās ir saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2004.-2006.ga­da plānošanas perioda slēgšanas audita, noslēguma ziņojuma sagatavošanas (tajā skaitā noslēguma izdevumu deklarācijas un noslēguma maksājuma apliecināju­ma sagatavošanas) un dokumentu arhivēšanas izmaksām. Šo noteikumu 16.4., 16.6., 16.7. un 16.8.apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Sa­vienības struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda slēgšanu, norāda tikai Finanšu ministrija.''

14. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja šo noteikumu 16.6., 16.7., 16.11. un 16.12.apakšpunktā norādīto attiecināmo izmaksu ierobežojumi ir pārsniegti, izmaksu tālāka finansēšana no projekta līdzekļiem netiek nodrošināta."

15. Izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

''18. Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions, iesniedzot Eiropas Savienības fondu projekta iesniegumu (3.pielikums), tajā norāda tikai šo noteikumu 16.1., 16.5., 16.6., 16.7., 16.11. un 16.12.apakšpunktā norādītās attiecināmās izmaksas.

19. Iesniedzot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu vai priekšlikumus par grozījumiem projektā, šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un 16.8.apakš­punktā minētās attiecināmās izmaksas norāda tikai Finanšu ministrija. Pārējās šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas var norādīt šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un 16.8.apakš­punktā minētās attiecināmās izmaksas tikai gadījumā, ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošo iestādi."

16. Aizstāt 22.1 punktā skaitli "10" ar skaitli "5".

17. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi

40. Šo noteikumu 22.5.apakšpunktā minētās izmaksas ir uzskatāmas par pamatotām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta izmaksām, sākot ar 2008.gada 1.janvāri.

41. Izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 16.6., 16.7. un 16.12.apakš­punktā noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus vai turpmāk nav iekļaujamas attiecināmajos izdevumos, bet saistību veidā ir uzņem­­tas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas par attieci­nāmām izmaksām.

42. Šo noteikumu 16.11.2.apakšpunktā noteiktais ierobežojums neattiecas uz Kultūras ministriju kā atbildīgo iestādi Eiropas Savienības fondu vadībā. Kultūras ministrijai kā atbildīgajai iestādei Eiropas Savienības fondu vadībā darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības funkciju nodrošināšanā, paredzēt 1 500 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku, neņemot vērā jau faktiski veiktos izdevumus darba vietas aprīkojuma iegādei.''

18. Svītrot 3.pielikuma 2.sadaļas 2.12.apakšpunktu.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 6.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 455Pieņemts: 19.05.2009.Stājas spēkā: 06.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 05.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
192907
06.06.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)