Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.437

Rīgā 2009.gada 19.maijā (prot. Nr.32 45.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.1.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana” 3.1.4.1.5.apakš­aktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.3. prasības projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klienti – personas ar garīga rakstura traucējumiem.

4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. vienas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas infrastruktūras izveide un tiešās valsts pārvaldes iestāžu – valsts sociālās aprūpes centru – struktūrvienību modernizācija un aprīkošana, lai nodrošinātu un pilnveidotu to darbību un pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tai skaitā:

4.1.1. rekonstrukcija, renovācija un vides pielāgošana;

4.1.2. telpu aprīkošana, tai skaitā mēbeļu, tehnisko palīglīdzekļu, datoru un datorprogrammu, ierīču un materiālu iegāde nodarbību organizēšanai;

4.2. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde atlasi organizē divās projektu iesniegumu atlases kārtās, izņemot šo noteikumu 19.punktā minētajā gadījumā.

6. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 422 405 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 7 159 047 euro un valsts budžeta finansējums – 1 263 358 euro:

6.1. pirmajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai, kuras ietvaros tiks izveidota vienas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas infrastruktūra Kurzemes plānošanas reģionā, paredzēti 629 696 euro;

6.2. otrajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai, kuras ietvaros tiks veikta tiešās valsts pārvaldes iestāžu – valsts sociālās aprūpes centru – struktūrvienību modernizācija un aprīkošana Rīgas plānošanas reģionā, Zemgales plānošanas reģionā, Vidzemes plānošanas reģionā, Kurzemes plānošanas reģionā un Latgales plānošanas reģionā, paredzēti 7 792 709 euro.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1301 redakcijā)

6.1 Papildus aktivitātes otrās ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtas īstenotajam projektam Rīgas plānošanas reģionā pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 6.punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 623 231 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 529 745 euro un valsts budžeta finansējums – 93 486 euro.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1301 redakcijā)

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde, to kompetences sadalījums

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde ir Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

7.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

7.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.3. sniedz projektu iesniedzējiem informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

7.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

7.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

7.7. nodrošina metodisko palīgmateriālu izstrādi finansējuma saņēmējiem, kuri Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un kuri ir pasūtītāji minēto normatīvo aktu izpratnē;

7.8. saskaņo šo noteikumu 54.punktā minētos projektu grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei attiecīgu atzinumu;

7.9. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

7.10. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

8. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Sadarbības iestāde:

8.1. izstrādā vienošanās projektu;

8.2. aktivitātes ietvaros slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

8.3. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

8.4. sniedz informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanā un maksājumu veikšanā;

8.5. izskata un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegtos projektu progresa pārskatus;

8.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās nosacījumu izpildi;

8.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

8.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 53. un 55.punkta nosacījumus, kā arī 54.punktā minētajā gadījumā, ja atbildīgā iestāde atbilstoši šo noteikumu 7.8.apakšpunktam ir saskaņojusi projektu grozījumus;

8.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

8.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.819; 8.3.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs atbilstoši projektu iesniegumu atlases kārtām ir:

10.1. pirmajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai – tiešās valsts pārvaldes iestāde, kura saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu izstrādā valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un pārrauga tās īstenošanu;

10.2. otrajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai – tiešās valsts pārvaldes iestādes – valsts sociālās aprūpes centri –, kas izveidoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.746 "Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju''.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

11. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā neveido partnerību.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

12. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts īpašumā.

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējo attiecināmo finansējumu 15 procentu apmērā veido valsts budžeta finansējums.

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma:

14.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir 629 696 euro;

14.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu nosaka atbilstoši Labklājības ministrijas iekšējam normatīvajam aktam par plānu valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijai samazināta finansējuma apstākļos, bet ne vairāk kā 2 908 948 euro.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1301)

IV. Projektu iesniegumu atlase

15. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam (turpmāk – uzaicinājums).

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanai);

16.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

17. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

17.1. katras projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniedz vienu projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem dokumentiem:

17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (nav jāpievieno projekta iesniegumiem, ko plāno īstenot šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros);

17.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

17.2.3. dokumentiem, kas apliecina, ka īpašums, kurā projekta ietvaros paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumus, ir valsts īpašumā;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš;

17.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpēju atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

17.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. izvērtējot ieguldījumu alternatīvas, projekta iesniedzējs pamato, kā izvēlētā alternatīva nodrošina izmaksu ziņā visefektīvāko risinājumu;

17.8. projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā noteiktajā termiņā projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

17.8.1. personīgi papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”) vai nosūtīt pa pastu. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

17.8.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169)

18. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

19. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlases kārtu, ja:

19.1. šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

19.2. projekta iesniegums attiecīgajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir noraidīts;

19.3. projekta iesniegumi apstiprināti par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā attiecīgajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvā (komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji) iekļauj Labklājības ministrijas pārstāvjus, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām.

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

24.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

24.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo noteikto punktu skaitu.

25. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj apstiprināšanu ar nosacījumu.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētais nosacījums var ietvert:

26.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu par projekta iesniegumā iekļauto informāciju;

26.2. projekta īstenošanas laika precizēšanu vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

26.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 40. un 41.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus;

26.4. citu tiesiski pamatotu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj apstiprināšanu ar nosacījumu.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169)

27. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu, un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

27.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

27.2. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo iegūstamo punktu skaitu.

28. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

29. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

30. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

31. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 25. un 26.punktu.

32. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi iesniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

32.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

32.2. elektroniska dokumenta formā (informācijai par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

33. Komisija izvērtē šo noteikumu 32.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc tam, kad beidzies atbildīgās iestādes noteiktais informācijas iesniegšanas termiņš.

34. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas, kas ietver informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

35. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka pārvaldes lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33.punktā noteiktā termiņa beigām.

36. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 28.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

37. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

37.1. tiešās izmaksas, tai skaitā šādās izmaksu pozīcijās:

37.1.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas un uzraudzības izmaksas;

37.1.2. iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

37.1.3. būvniecības, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

37.2. netiešās izmaksas, tai skaitā šādās izmaksu pozīcijās:

37.2.1. informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiem;

37.2.2. projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas (attiecināmas projekta īstenošanas laikā);

37.3. neparedzētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169)

38. Šo noteikumu 37.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

38.1. izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību uzsākšanu, ja īsteno projektu šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

38.2. uzņēmuma līguma izmaksas būvprojekta (skiču projekta un tehniskā projekta) izstrādei, ja īsteno projektus šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

38.3. uzņēmuma līguma izmaksas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un remontdarbu uzraudzībai un autoruzraudzībai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

39. Šo noteikumu 37.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

39.1. ēku, būvju un inženierkomunikāciju tīklu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas, telpu remonta, teritorijas labiekārtošanas un vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

39.2. telpu aprīkošanas izmaksas, tai skaitā mēbeļu, tehnisko palīglīdzekļu, datoru un datorprogrammatūras, ierīču un nodarbību organizēšanai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas, šo noteikumu 4.1.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

40. Šo noteikumu 37.1.1. un 37.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

41. Šo noteikumu 37.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta tiešo attiecināmo izmaksu ietvaros.

42. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas, ja tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

43. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169)

44. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169)

45. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 6.punktā, neattiecina un projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas:

45.1. kas nav norādītas šo noteikumu 38., 39. un 42.punktā, 37.1.2., 37.2.1., 37.2.2. un 37.3.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 40. un 41.punktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

45.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 37.1.2., 38.1., 38.2.apakšpunktā un 46.punktā minētās izmaksas).

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

46. Izmaksas, kas šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minētajā projektu iesniegumu atlases kārtā radušās pirms vienošanās noslēgšanas un ir saistītas ar šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu, attiecina finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem.

47. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu plānošanu, finansēšanu un maksājumu veikšanu projekta ietvaros valsts budžeta iestādei nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus.

48. Projekta īstenošanu plāno vienā no šādiem laikposmiem:

48.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros – no vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2010.gada 28.februārim;

48.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros – no vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 31.decembrim, izņemot aktivitātes otrās ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtas īstenoto projektu Rīgas plānošanas reģionā, kura īstenošanas ilgums ir līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.451; MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.687)

49. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

50. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

51. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

52. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina 90 dienu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

53. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

54. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas saistītas ar:

54.1. projekta mērķi;

54.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

54.3. projekta īstenošanas termiņu;

54.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

54.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai plānojumu sadalījumā pa gadiem.

55. Nepārsniedzot šo noteikumu 40. un 41.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

55.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37.1.1., 37.1.2., 37.1.3., 37.2.1. un 37.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējo attiecināmo izmaksu summas;

55.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 38. un 39.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 37.1.1. un 37.1.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu apakšpozīcijas kopējo attiecināmo izmaksu summas;

55.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 37.1.2., 37.2.1. un 37.2.2.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējo attiecināmo izmaksu summas;

55.4. šo noteikumu 41.punktā noteikto izmaksu pārdali.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.169 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.437

(Pielikums grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1301)

KN437P1_PAGE_02.JPG (51023 bytes)

KN437P1_PAGE_03.JPG (126348 bytes)

KN437P1_PAGE_04.JPG (103475 bytes)

KN437P1_PAGE_05.JPG (87426 bytes)

KN437P1_PAGE_06.JPG (93882 bytes)

KN437P1_PAGE_07.JPG (30433 bytes)

KN437P1_PAGE_08.JPG (104228 bytes)

KN437P1_PAGE_09_1.JPG (52996 bytes)


Labklājības ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.437
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.169)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

Jā/Nē

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Ir iesniegts Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumu Nr.437 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”” (turpmāk – noteikumi) 17.8.1.apakšpunktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti noteikumu 17.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti

X

P

1.10.

Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 13.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumu 14.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz noteikumu 6.punktā noteikto attiecīgajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo maksimālo finansējuma apmēru

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst noteikumu 37., 38., 39. un 42.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.18.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteikumu 40. un 41.punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.19.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumu 48.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

Jā/Nē

2.1.

Projekta mērķis sekmē noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Ir veikts projekta ietekmes uz vidi novērtējums

X

P

2.4.

Projekta iesniegums pamato projekta īstenošanas nepieciešamību un identificē risināmās (tajā skaitā mērķa grupas) problēmas

X

P

2.5.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.6.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas (vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam)

X

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāl­tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāltehniskais nodrošinājums)

X

P

2.9.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.10.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst noteikumu 50. un 51.punktā noteiktajām prasībām

X

P

2.11.

Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām

X

N

2.12.

Īpašums, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir valsts īpašumā

X

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – piešķirot punktus

maksimālais iegūstamais punktu skaits

minimālais nepiecie­šamais punktu skaits

3.1.

Investīciju izlietojumu pamato projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģija

7

7

3.1.1.

Projekta iesniegumā iekļauts investīciju izlietojuma atbilstības novērtējums projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai

7

3.1.2.

Projekta iesniegumā nav iekļauts investīciju izlietojuma atbilstības novērtējums projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai vai projekta iesniegumā iekļautais investīciju izlietojums neatbilst vai daļēji atbilst projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai

0

3.2.

Projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu

10

5

3.2.1.

Iesniedzot projektu, ir izstrādāts katra investīciju objekta būvprojekts (tajā skaitā skiču projekts un tehniskais projekts), ja projektā nepieciešams izstrādāt būvprojektu

10

3.2.2.

Projekta iesniegums ietver katra investīciju objekta gatavības novērtējumu būvdarbu (tajā skaitā rekonstrukcijas un renovācijas) uzsākšanai, un ir apzināta nepieciešamā dokumentācija un darbību secība šo darbu uzsākšanai

5

3.2.3.

Projekta iesniegums neietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu

0

3.3.

Projekta īstenošanas ilgums

5

Kritērijs neietekmē lēmuma pieņemšanu, tikai nosaka priekšrocību projektiem ar īsāku īstenošanas termiņu

3.3.1.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 24 mēnešiem (ieskaitot)

5

3.3.2.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir no 24 līdz 30 mēnešiem (ieskaitot)

4

3.3.3.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir vairāk nekā 30 mēneši

0

3.4.

Projekta iesniegumā ir izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums

5

5

3.4.1.

Projekta iesniegumā ir izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums

5

3.4.2.

Projekta iesniegumā nav izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un nav piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums

0

3.5.

Projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas risku analīzi

5

5

3.5.1.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

5

3.5.2.

Projekta iesniegums neietver projekta īstenošanas risku analīzi

0

Kvalitātes kritēriji par horizontālām prioritātēm

3.6.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

8

2

3.6.1.

Projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai

8

3.6.2.

Projektā paredzētas divas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai

5

3.6.3.

Projektā paredzēta viena specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai

2

3.6.4.

Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai

0

Piezīmes.

* Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumus Nr.437 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakš­aktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem””.

** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 437Pieņemts: 19.05.2009.Stājas spēkā: 30.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 29.05.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
192565
{"selected":{"value":"06.11.2014","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2012","iso_value":"2012\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2012.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2012","iso_value":"2012\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2012.-11.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-01.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2010","iso_value":"2010\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2010.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2009","iso_value":"2009\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2009.-26.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)