Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) indivīds - dzīvs dzīvnieks, kā arī nedzīvs dzīvnieks, augs, ķērpis vai tā daļa, vai izstrādājums, kura pavaddokumentā, marķējumā, uz iepakojuma vai etiķetes norādīts, ka tas satur auga, ķērpja vai nedzīva dzīvnieka daļu."

2. Papildināt 4.pantu ar 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"13) valsts nodevas apmēru par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanu, kā arī šīs nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus;

14) kārtību, kādā izveido un uztur datu reģistru, kurā reģistrē starptautiskās tirdzniecības apdraudētos savvaļas dzīvniekus, to īpašniekus un turētājus, kā arī starptautiskās tirdzniecības apdraudēto augu audzētājus;

15) to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība;

16) to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus;

17) ekspertu sertificēšanas kārtību un kārtību, kādā izsniedz un reģistrē sertifikātu, pagarina tā termiņu un anulē to, kā arī sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību."

3. 5.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) organizē nepieciešamo pasākumu veikšanu īpaši aizsargājamo sugu populāciju uzturēšanai un, ja nepieciešams, nodrošina biotopu izveidošanu;

3) nolūkā nodrošināt sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzību, pamatojoties uz monitoringa rezultātiem, nodrošina pasākumu veikšanu visu sugu un biotopu, īpaši prioritāro dabisko biotopu veidu un prioritāro sugu daudzveidības un teritorijas saglabāšanai, uzturēšanai, atjaunošanai, iznīcināto biotopu atjaunošanai un sugu aizsardzībai;";

papildināt pantu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"101) nodrošina ziņojumu sagatavošanu atbilstoši Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību prasībām un noteiktajos termiņos;";

papildināt pantu ar 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"15) nodrošina starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas dzīvnieku, to īpašnieku un turētāju, kā arī starptautiskās tirdzniecības apdraudēto augu audzētāju reģistrāciju;

16) var noteikt to īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošu īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu sarakstu, kuru dzīvotņu vai atrašanās vietu atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai;

17) veic dabisko dzīvotņu un sugu, īpaši prioritāro dabisko dzīvotņu veidu un prioritāro sugu aizsardzības statusa uzraudzību;

18) veicina izglītošanu un informācijas pieejamību par nepieciešamību aizsargāt savvaļas faunu un floru, saglabāt biotopus, sugas un to dzīvotnes."

4. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Valsts zivsaimniecības pārvalde" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūra".

5. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā

Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums nepieciešams, lai izveidotu mikroliegumus un izstrādātu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānu, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos."

6. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Pasākumi labvēlīga sugu un biotopu aizsardzības statusa nodrošināšanai

(1) Lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem savvaļas faunas un floras sugu indivīdiem, kurus izmanto vai iegūst savvaļā, attiecīgā kompetentā valsts iestāde vai pašvaldība, pamatojoties uz monitoringa un pētījumu rezultātiem, lemj par šādu pasākumu noteikšanu:

1) pagaidu vai vietēja rakstura aizliegumu iegūt savvaļas indivīdus un izmantot konkrētas populācijas attiecīgajā teritorijā;

2) nosacījumiem attiecībā uz indivīdu ieguves laikposmiem, kā arī ieguves paņēmieniem;

3) populāciju aizsardzībai piemērotiem medību un zvejas noteikumiem;

4) licenču vai kvotu sistēmas izveidošanu īpatņu ieguvē;

5) noteikumiem par indivīdu pirkšanu, pārdošanu, piedāvāšanu pārdošanai, turēšanu pārdošanai vai transportēšanu pārdošanai;

6) dzīvnieku sugu pavairošanu nebrīvē, kā arī augu sugu mākslīgu pavairošanu stingri kontrolētos apstākļos, lai mazinātu indivīdu ieguvi savvaļā;

7) citiem nepieciešamiem pasākumiem.

(2) Dabas aizsardzības pārvalde apkopo informāciju par šā panta pirmajā daļā minētajiem piemērotajiem pasākumiem un izvērtē to ietekmi uz labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu sugām un biotopiem."

7. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5) Informācija par šā likuma 5.panta 16.punktā minētajā sarakstā iekļauto īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietām uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss tiek noteikts uz laiku, kamēr īpaši aizsargājamā suga vai īpaši aizsargājamais biotops iekļauts minētajā sarakstā, un šī informācija ir pieejama saskaņā ar Informācijas atklātības likumu."

8. Izteikt 14.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) lai novērstu nopietnu kaitējumu it īpaši labībai, mājlopiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem un citiem īpašuma veidiem;".

9. 14.1 pantā:

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Persona, kura lūdz piemērot izņēmumu šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei informāciju, kurā norāda:

1) sugu, uz kuru attiecas izņēmums;

2) līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, ar kādiem plānots sagūstīt vai nonāvēt putnus;

3) laiku un vietu vai citus apstākļus, kādos nepieciešams piemērot izņēmumu.

(3) Dabas aizsardzības pārvalde, izvērtējot šā panta pirmajā daļā minētā izņēmuma piemērošanu, lemj par:

1) tā piemērošanu sugai, uz kuru attiecas izņēmums;

2) līdzekļiem, pasākumiem vai paņēmieniem, ar kādiem atļauts sagūstīt vai nonāvēt putnus, kā arī ar kādiem ierobežojumiem tos atļauts izmantot;

3) laiku un vietu, kā arī citiem apstākļiem un nosacījumiem, kādos piemērojams izņēmums;

4) nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem.

(4) Dabas aizsardzības pārvalde apkopo informāciju par piemērotajiem izņēmumu gadījumiem, kā arī uzrauga nosacījumu ievērošanu katrā izņēmuma gadījumā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

10. Papildināt 20.pantu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) veikti pētījumi, lai noskaidrotu, cik pamatoti ir reintroducēt sugas, kas savā teritorijā ir vietējās sugas, gadījumos, kad tas varētu sekmēt šo sugu saglabāšanu;

6) veikti pētījumi, lai pamatotu, ka reintrodukcija ir efektīvs līdzeklis labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai sugām, un ņemta vērā citu valstu pieredze;

7) ir notikusi sabiedriskā apspriešana Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 4.panta 13. un 14.punkts un 5.panta 15.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

5. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta 15. un 16.punktā minētos noteikumus.

6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 4.panta 17.punktā minētos noteikumus.

7. Šā likuma 6.1 pants stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 7.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 27.maijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 10.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.05.2009.Stājas spēkā: 10.06.2009.Tēma: Dzīvnieku aizsardzība; Vides tiesības; Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 27.05.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 25.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
192452
10.06.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)