Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.343

Rīgā 2009.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 19.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.2.pasākuma “Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.4.aktivitātes “Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība” 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir samazināt tādu jauniešu skaitu, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos izglītībā, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti un attīstot atbalsta sistēmas un personālu.

2.1 Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 4. punktā minētās darbības un veicinot šāda iznākuma rādītāja sasniegšanu – izveidoti astoņi pašvaldību iekļaujošās izglītības atbalsta centri Latvijas pilsētās.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.63 redakcijā)

3. Apakšaktivitātes mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, pašvaldības, pedagogi un atbalsta personāls, kā arī izglītojamie (jaunieši, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālās atstumtības riskam pakļautie izglītojamie).

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

4. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

4.1. atbalsta sistēmas izveide iekļaujošā izglītībā un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, atbilstošas metodikas, instrumentu, programmu un mācību līdzekļu izstrāde, tai skaitā pedagoģiskās korekcijas pamatprasmju nodrošināšana un profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde, e-resursu un e-mācību vides risinājumu izstrāde, nacionālās datubāzes izveide;

4.2. pedagogu un atbalsta personāla kompetences paaugstināšanai nepieciešamo kursu izstrāde un apmācība, mācību un informatīvo materiālu sagatavošana, ino­vatīvu risinājumu izstrāde un ieviešana;

4.3. iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšana, tai skaitā personāla un pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetences paaugstināšana;

4.4. iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei un darbībai nepieciešamā personāla (pedagogu un atbalsta personāla) sagatavošana un sagatavošanas kvalitātes uzlabošana, atbilstošu izglītības un tālākizglītības programmu un mācību līdzekļu izstrāde vai uzlabošana, inovatīvu risinājumu izstrāde un ieviešana, tai skaitā e-resursu un e-mācību vides risinājumu izstrāde un ieviešana mācību procesā.

5. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 4 216 824 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 584 300 latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 632 524 latu apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

6. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo publisko finansējumu 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.

7. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde ierobežoto projektu iesniegumu atlasi organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgajai iestādei ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam, kas tika uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu, ir iesniedzis projekta iesniegumu, bet vērtēšanas rezultātā projekts ir noraidīts.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

8. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

8.1.1. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

8.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

8.1.4. nosūta projektu iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.1.5. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

8.2. sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu par apstiprinātajiem projektiem;

8.3. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.4. saskaņo projektu grozījumus atbilstoši šo noteikumu 61.punktam;

8.5. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

8.6. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakš­aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē vienošanās vai līguma projektu par projekta īstenošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību;

9.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju atbilstoši tā juridiskajam statusam vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu;

9.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

9.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

9.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.6. sagatavo un iesniedz atbildīgajai iestādei informāciju par aktivitātes īstenošanu un aktivitātei pieejamā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apguvi;

9.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

9.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

9.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

9.10. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par noslēgtās vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu izpildes prasībām un to izpildi;

9.11. apstiprina grozījumus projektā atbilstoši šo noteikumu 60. un 61.punktam;

9.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par apakšaktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos vai līgumu ar finansējuma saņēmēju.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs var būt:

11.1. valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbības koordinēšanā nacionālā līmenī;

11.2. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

11.3. institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana;

11.4. izglītības iestāde, kas nodrošina iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei nepieciešamā personāla sagatavošanu.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

12. Projekta iesniedzējs pirms projekta iesnieguma iesniegšanas apzina iespējamos iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas dalībniekus un projekta iesniegumu iesniedz un projektu īsteno sadarbībā ar:

12.1. vismaz trijām biedrībām vai nodibinājumiem, kas vismaz trīs gadus darbojas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta jomā, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām un kuriem ir šādas sadarbības pieredze;

12.2. republikas pilsētu un novadu pašvaldībām, projektā iesaistot vismaz vienu pašvaldību no katra plānošanas reģiona.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

12.1 Projekta īstenošanā var iesaistīt citus iespējamos iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas dalībniekus.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

12.2 Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā pamato sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes nepieciešamību un to kompetences atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm, kā arī ar katru sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu par projekta īstenošanu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par 140 560 latiem, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 2 108 412 latus.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

14. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta pretendentam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

15.3. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

15.4. citu informāciju, ko atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

16. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

16.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

16.2.1. valsts budžeta iestādēm – sagatavots finansēšanas plāna projekts saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

16.2.2. iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas attīstības vai izveides un tās darbībai nepieciešamā personāla sagatavošanas un kvalitātes uzlabošanas koncepcija, kas izstrādāta saskaņā ar šo noteikumu 16.1 punkta un 29.3.apakšpunkta prasībām;

16.2.3. (svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631);

16.2.4. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums);

16.2.5. šo noteikumu 12.punktā minētā sadarbības līguma projekts par sadarbību projekta īstenošanā, kurā norādīti sadarbības partnera pienākumi un tiesības, atbildība, kā arī samaksas kārtība, ja par sadarbību projekta īstenošanā sadarbības partnerim tiek paredzēta samaksa;

16.2.6. radošās stipendijas piešķiršanas kārtības projekts, kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 54.punkta prasībām;

16.3. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 27.5.apakšpunktā minētajām prasībām, projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš;

16.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona. Projekta iesniegumam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

16.1 Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas attīstības vai izveides un tās darbībai nepieciešamā personāla sagatavošanas un kvalitātes uzlabošanas koncepcija ir dokuments, kurā projekta iesniedzējs, ievērojot nozares politikas plānošanas dokumentos (tai skaitā Valsts speciālās izglītības centra izstrādātajās Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas izveides nostādnēs) noteikto, sniedz detalizētu informāciju par esošo situāciju un problēmām jomās, kurās projekta iesniedzējs plāno īstenot projektu, nepieciešamo rīcību situācijas uzlabošanai un projektā plānoto darbību ieguldījumu noteikto problēmu risināšanā, sasniedzamos rezultātus, galvenos uzdevumus un problēmu risinājuma variantus, plānoto darbību ieviešanas instrumentus un sistēmu. Koncepcijas izstrādē ņem vērā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju un biedrību vai nodibinājumu līdzšinējo pieredzi un paveikto iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta jomā, kā arī paredz koordinētu sadarbību starp minētajām institūcijām iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidē.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

16.2 Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādas prasības un nosacījumus:

16.2 1. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minētajām prasībām, projekta iesniegumā sniedz argumentētu esošās problēmas pamatojumu atbilstoši apakšaktivitātes mērķim un mērķa grupai (jaunieši, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālās atstumtības riskam pakļautie izglītojamie), kuras vajadzībām plānota atbalsta sistēmas izveide apakšaktivitātē;

16.2 2. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minētajām prasībām, finansējuma saņēmējs nodrošina projektā plānoto aktivitāšu sasaisti ar apakšaktivitātes mērķi, definētajām problēmām, paredzētajiem problēmu risinājumiem un mērķa grupu (jaunieši, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālās atstumtības riskam pakļautie izglītojamie), kuras vajadzībām plānota atbalsta sistēmas izveide apakšaktivitātē;

16.2 3. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.10.apakšpunktā minētajām prasībām, projekta iesniegumā sniedz argumentētu pamatojumu projekta rezultātu ilgtspējai un uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas, norādot ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamos un pieejamos resursus, kā arī iesaistītās institūcijas un to pienākumus;

16.2 4. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajam kritērijam, projekta iesniegumam pievienotās koncepcijas apspriešanā iesaista vismaz trīs biedrības vai nodibinājumus, kas vismaz trīs gadus darbojas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta jomā;

16.2 5. ja atbalsta sistēmas vajadzībām projektā plānota jaunu struktūru (atbalsta centru vai citu) izveide, projekta iesniegumā sniedz detalizētu pamatojumu, norādot jaunās struktūras mērķi, uzdevumus, veicamās funkcijas un resursus darbības nodrošināšanai, pamatojot, kā tiks nodrošināta jaunās struktūras funkciju nepārklāšanās ar citu institūciju un organizāciju funkcijām.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju uz elektroniskā datu nesēja. Visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

17.2. elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, ievērojot šādas prasības:

17.2.1. elektroniskais dokuments ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

17.2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

18. Šo noteikumu 14.punktā minētajā uzaicinājumā noteiktais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

19. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde pro­jekta iesniedzējam izsniedz uzreiz vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā –atbilstoši šo noteikumu 27.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 28.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 29.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 30.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

21. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

22. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

23. Komisija darbojas saskaņā ar atbildīgās iestādes apstiprinātu komisijas nolikumu.

24. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpau­dīs trešajām personām, kā arī komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma izvēlē vai noraidīšanā.

25. Vērtēšanā ievēro šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmanto projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

26. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” un “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

27. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

27.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

27.2. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

27.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

27.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

27.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

27.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām – papīra formā (viens oriģināleksemplārs un divas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

27.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

27.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

27.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 52.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

27.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

27.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums procentos nepārsniedz šo noteikumu 6.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

27.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 13.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

27.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

27.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 41. un 49.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

27.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 43., 47. un 48.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

28. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji):

28.1. projekta iesniedzējs ir viena no šo noteikumu 11.punktā minētajām iestādēm;

28.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakšaktivitātes mērķim;

28.3. projekts paredz īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 4.punktā minētās atbalstāmās darbības;

28.4. projekta iesniegumam ir pievienota iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas attīstības vai izveides un tās darbībai nepieciešamā personāla sagatavošanas un kvalitātes uzlabošanas koncepcija;

28.5. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

28.6. projektā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

28.7. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

28.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

28.9. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām;

28.10. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

28.11. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības;

28.12. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.

29. Kvalitātes kritēriji (specifiskie ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji):

29.1. savstarpējā sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu īstenošanā un apakšaktivitātes mērķa sasniegšanā:

29.1.1. savstarpējā sadarbība nav paredzēta (0 punktu);

29.1.2. ir paredzēta sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, lai novērstu projektos plānoto aktivitāšu pārklāšanos (viens punkts);

29.1.3. ir paredzēta sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, kā arī savstarpēja informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu un rezultātiem (divi punkti);

29.1.4. ir paredzēta sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, kā arī savstarpēja informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu un rezultātiem un iesaiste konkrētu projektu aktivitāšu īstenošanā (trīs punkti);

29.2. projekta ietekme uz sadarbības uzlabošanu starp iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistītajām institūcijām:

29.2.1. projektā nav paredzēts uzlabot sadarbību starp iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistītajām institūcijām (0 punktu);

29.2.2. projektā ir paredzēts uzlabot sadarbību starp iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm vai izglītības iestādēm (viens punkts);

29.2.3. projektā ir paredzēts uzlabot sadarbību starp iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem (trīs punkti);

29.3. projekta iesniegumam pievienotā iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas attīstības koncepcijas vai sistēmas izveidei un darbībai nepieciešamā personāla sagatavošanas un tās kvalitātes uzlabošanas koncepcijas kvalitāte:

29.3.1. koncepcija izstrādāta zemā kvalitātē, īstenojamās darbības un sasniedzamie rezultāti formulēti neskaidri, koncepcija nav apspriesta ar citām iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistītajām institūcijām (viens punkts);

29.3.2. koncepcija izstrādāta labā kvalitātē, īstenojamās darbības un sasniedzamie rezultāti formulēti saprotami, koncepcija ir apspriesta ar citām iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistītajām institūcijām (divi punkti);

29.3.3. koncepcija izstrādāta augstā kvalitātē, īstenojamās darbības un sasniedzamie rezultāti formulēti precīzi, koncepcija ir apspriesta ar citām iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistītajām institūcijām, kā arī saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju (pieci punkti);

29.4. inovatīvu risinājumu (radošu un interaktīvu pieeju un modernu tehnoloģiju izmantošana mācību programmu un līdzekļu un modernu mācību metožu attīstībai, tai skaitā personāla sagatavošanai, kā arī jauni risinājumi sadarbībai ar iesaistītajām institūcijām) izstrāde un ieviešana iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidē vai sistēmas izveidei un darbībai nepieciešamā personāla sagatavošanā:

29.4.1. nav paredzēta projektā (0 punktu);

29.4.2. ir paredzēta projektā (divi punkti);

29.5. projekta iesniegumā paredzētie risinājumi mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projektā īstenotajiem pasākumiem:

29.5.1. nav sniegts skaidrojums, kā tiks nodrošināta mērķauditorijas informētība (0 punktu);

29.5.2. paredzēti vispārīgi informēšanas pasākumi, kas nav tieši vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (viens punkts);

29.5.3. paredzēti informēšanas pasākumi, kas ir tieši vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (divi punkti);

29.6. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

29.6.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai tie izvērtēti nepilnīgi, nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai (0 punktu);

29.6.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

29.6.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (divi punkti);

29.7. projekta ietekme uz teritorijas līdzsvarotas attīstības horizontālo prioritāti:

29.7.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kā projekta īstenošanā tiks ievērots teritorijas līdzsvarotas attīstības princips (0 punktu);

29.7.2. projekts paredz iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas attīstību un pieejamības uzlabošanu visos plānošanas reģionos vai paredz savstarpējo sadarbību ar vismaz vienu augstākās izglītības institūciju, kas nodrošina iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei nepieciešamā personāla sagatavošanu (viens punkts);

29.7.3. projekts paredz iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas attīstību un pieejamības uzlabošanu visos plānošanas reģionos, piemērojot vienlīdzīgu pieeju attiecībā uz visiem plānošanas reģioniem, vai paredz savstarpējo sadarbību ar visām augstākās izglītības institūcijām, kas nodrošina iekļaujošās izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei nepieciešamā personāla sagatavošanu (divi punkti);

29.8. projekta ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti:

29.8.1. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības un personu ar invaliditāti tiesību) nodrošināšanai (0 punktu);

29.8.2. projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes, kas veicina jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos izglītībā (viens punkts);

29.8.3. projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes, kas veicina vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu, tai skaitā arī jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos izglītībā (trīs punkti);

29.9. projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

29.9.1. projekts neparedz pasākumus informācijas sabiedrības sekmēšanai (0 punktu);

29.9.2. projektā ir paredzēts izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas informācijas pieejamības uzlabošanai par iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta pasākumu iespējām vai nepieciešamā personāla sagatavošanas un tālākizglītības iespējām (viens punkts);

29.9.3. projektā ir paredzēts izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas informācijas pieejamības uzlabošanai par iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta pasākumu iespējām vai nepieciešamā personāla sagatavošanas un tālākizglītības iespējām, kā arī e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanu sociālās atstumtības riska jauniešu integrācijai izglītībā vai pedagogu un atbalsta personāla sagatavošanas un tālākizglītības procesā (trīs punkti).

30. Finansējuma piešķiršanas kritērijs: ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3., 27.4., 27.5., 28.1., 28.2., 28.3. un 28.4.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.5., 29.6., 29.7., 29.8. un 29.9.apakš­punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 29.3.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis vismaz deviņus punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātē pieejamā finansējuma.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

31. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu apstiprināt projekta iesniegumu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 27., 28. un 30.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

32. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu noraidīt un tālāk nevērtēt, ja:

32.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3., 27.4. vai 27.5.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

32.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3. vai 28.4.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

32.3. vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.5., 29.6., 29.7., 29.8. vai 29.9.apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu vai šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā saņemts mazāk par diviem punktiem;

32.4. projekta iesniegums kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis mazāk par deviņiem punktiem.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

33. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

33.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 27.6., 27.7., 27.8., 27.9., 27.10., 27.11., 27.12., 27.13., 27.14., 27.15., 28.5., 28.6., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10., 28.11. vai 28.12.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

33.2. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kas vērsta uz vienošanās vai līguma noslēgšanu par projekta īstenošanu.

34. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta:

34.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

34.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

35. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

36. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

37. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta:

37.1. finansējuma saņēmējam – atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi;

37.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar no­sacījumu, atzinumu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

38. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

39. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

40. Projekta iesniedzējam ir tiesības 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 38.punktā minētajos gadījumos pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

VI. Attiecināmās izmaksas

41. Attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

41.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

41.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm:

41.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 4.punktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai;

41.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

41.2.3. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrēta kā pašnodarbināta persona);

41.3. neparedzētās izmaksas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268)

42. (Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

43. (Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

44. Šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

44.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

44.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

44.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

44.4. telpu īres, nomas izmaksas;

44.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

44.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

44.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

44.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

44.9. (svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268).

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

45. Šo noteikumu 41.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

45.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (pedagogiem, metodiķiem, augstskolas pasniedzējiem un citām projekta īstenošanā iesaistītajām personām), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

45.2. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešami un pamatoti komandējumu un darba braucienu izdevumi;

45.3. telpu īre, ja nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

45.4. nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas (datorprogrammu, datorprogrammu licenču un autortiesību iegādes izmaksas), kas ir noteiktas proporcionāli projekta īstenošanas laikposmam;

45.5. pedagogu un atbalsta personāla apmācības izmaksas, izņemot šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētās izmaksas;

45.6. ar aktivitātes darbībām saistītas mācību un izziņas literatūras iegādes izmaksas;

45.7. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, izņemot šo noteikumu 44.punktā minētās izmaksu pozīcijas;

45.8. radošā stipendija, kas pamatota un saistīta ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

45.9. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datortehnika, programmatūra, printeris, datu glabāšanas aprīkojums) īre (minētajai izmaksu pozīcijai nepārsniedzot trīs procentus no šo noteikumu 41.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas);

45.10. transporta izdevumi šo noteikumu 45.5.apakšpunktā minēto pedagogu un atbalsta personāla nokļūšanai apmācību norises vietā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268)

46. Radošā stipendija šo noteikumu izpratnē ir vienreizēja vai sistemātiski ilgākā laikposmā izmaksāta naudas summa personai radošā darba veikšanai. Radošā stipendija nav attiecināma uz pedagogiem, kas saņem mērķstipendiju darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros vai pretendē uz to. Radošās stipendijas atbalsta ietvaros radītie rezultāti ir publiski pieejami.

46.1 Šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemēro no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268)

47. Šo noteikumu 41.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no 41.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

48. Šo noteikumu 41.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 41.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

49. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

50. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 41. un 49.punktā.

51. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

51.1. nav norādītas šo noteikumu 41. vai 49.punktā;

51.2. neatbilst šo noteikumu 43., 47. vai 48.punktā un 45.9.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumam;

51.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 41.2.3.apakšpunktā minētās projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kuras ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

51.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

51.5. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

52. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu un īsteno projektu ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

53. Šo noteikumu 45.12.apakšpunktā minētās radošās stipendijas pretendentu atlasi konkursa kārtībā saskaņā ar radošās stipendijas piešķiršanas kārtību veic finansējuma saņēmējs.

54. Radošās stipendijas piešķiršanas kārtību finansējuma saņēmējs saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. Radošās stipendijas piešķiršanas kārtībā ietver vismaz šādas ziņas:

54.1. radošās stipendijas pretendentu atlases kritērijus;

54.2. pretendentu pieteikšanās kārtību;

54.3. konkursa kārtību;

54.4. radošās stipendijas piešķiršanas komisijas darba kārtību;

54.5. lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību par radošās stipendijas piešķiršanu;

54.6. radošo stipendiju apmēru un izmaksas kārtību;

54.7. konkursa rezultātu publiskošanas kārtību;

54.8. radošās stipendijas piešķiršanas līguma slēgšanas kārtību starp finansējuma saņēmēju un personu, kas saņem radošo stipendiju.

55. Finansējuma saņēmējs 15 darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi (pirms radošās stipendijas pretendentu atlases uzsākšanas) nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai radošās stipendijas piešķiršanas kārtību.

56. Izglītības un zinātnes ministrija 20 darbdienu laikā pēc radošās stipendijas piešķiršanas kārtības saņemšanas informē finansējuma saņēmēju par tās saskaņošanu vai atteikumu saskaņot radošās stipendijas piešķiršanas kārtību, norādot atteikuma iemeslus, turpmāk veicamos pasākumus un termiņu šo pasākumu veikšanai.

57. Ja finansējuma saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 56.punktā minēto pasākumu veikšanu, radošo stipendiju piešķiršanas kārtība uzskatāma par nesaskaņotu un šo noteikumu 45.8.apakšpunktā minētās izmaksas ir neattiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268)

57.1 Finansējuma saņēmējs 15 darbdienas pirms projekta aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas iesniedz sadarbības iestādē ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projekta ieviešanas etapu plānu un plānotos rezultātus.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

58. Sadarbības iestāde, ja tai pēc tam, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, termiņos un kārtībā, ko nosaka vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana, nepārsniedzot 20 procentus no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

60. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 61.punktā minētos gadījumus.

61. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

61.1. projekta mērķi;

61.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

61.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma un uzraudzības rādītājiem;

61.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā);

61.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā).

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

62. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali:

62.1. starp šo noteikumu 41.2.1., 41.2.2. un 41.2.3.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 47.punktā minēto izmaksu ierobežojumu;

62.2. šo noteikumu 41.2.1., 41.2.2. un 41.2.3.apakšpunktā minēto pozīciju ietvaros.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268)

63. Finansējuma saņēmējs, iesniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 62.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja šāds skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

64. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt no finansējuma saņēmēja informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

65. Ja nepieciešams, atbildīgajai iestādei ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

66. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 65.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē, ar kuru noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, vai sniedz atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei argumentētu pamatojumu par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

66.1 Apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido uzraudzības komiteju, kurā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un vismaz divu tādu biedrību vai nodibinājumu pārstāvjus, kas darbojas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā. Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.631 redakcijā)

67. Ja finansējuma saņēmējs nenodrošina finansējuma apguvi vienošanās nosacījumos vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā apmērā un termiņos vai nepilda citas vienošanās nosacījumos vai līgumā noteiktās saistības, sadarbības iestāde informē par to atbildīgo iestādi.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa svītrota ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.343

(Pielikums grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.631; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.268)

KN343P1_PAGE_01.JPG (104181 bytes)

KN343P1_PAGE_03.JPG (98619 bytes)

KN343P1_PAGE_05.JPG (86531 bytes)

KN343P1_PAGE_06.JPG (90530 bytes)

KN343P1_PAGE_07.JPG (63483 bytes)

KN343P1_PAGE_08.JPG (116324 bytes)

KN343P1_PAGE_09.JPG (42019 bytes)

KN343P1_PAGE_10.JPG (33166 bytes)

KN343P1_PAGE_11.JPG (87528 bytes)

KN343P1_PAGE_12.JPG (71760 bytes)

KN343P1_PAGE_14.JPG (165595 bytes)

KN343P1_PAGE_15.JPG (26696 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.343
Finansēšanas plāna projekts saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.343
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 343Pieņemts: 21.04.2009.Stājas spēkā: 29.04.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 28.04.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
191132
{"selected":{"value":"07.02.2014","content":"<font class='s-1'>07.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.02.2014","iso_value":"2014\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2011","iso_value":"2011\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2011.-06.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2010","iso_value":"2010\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2010.-14.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2009","iso_value":"2009\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2009.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.02.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)