Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2009.gada 24.martā (prot. Nr.21 28.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības infrastruktūra" 3.1.2.1.aktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, modernizējot augstākās izglītības institūciju infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem traucējumiem, un nodrošinājumu ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir valsts un citu juridisko personu dibinātas augstākās izglītības institūcijas, augstākās izglītības institūciju akadēmiskais personāls, augstākās izglītības studiju programmās studējošie studenti, maģistranti un doktoranti.

3. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 9.punktā minētās darbības un sasniedzot iznākuma rādītāju – 31 augstākās izglītības institūcija, kurā līdz 2013.gada 31.decembrim modernizēta infrastruktūra un mācību aprīkojums.

4. Apakšaktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un privātiem līdzekļiem.Kopējais ierobežotās atlases ietvaros pieejamais finansējums ir 142 913 858 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 121 476 779 euro un nacionālais publiskais līdzfinansējums – 10 449 339 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu līdzfinansēšanai paredzētais valsts budžeta finansējums, un privātais līdzfinansējums – 10 987 740 euro, ko var veidot jebkuri finansējuma saņēmēja rīcībā esošie līdzekļi, tajā skaitā kredītresursi, Eiropas Savienības struktūrfondu projektu līdzfinansēšanai izsniegtais valsts aizdevums un citi valsts budžeta līdzekļi, kas nav Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu līdzfinansēšanai paredzētais valsts budžeta finansējums.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.355 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.644; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1333)

5. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – ierobežota atlase) veidā. Ierobežoto atlasi organizē ne vēlāk kā 60 darbdienas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu apakš­aktivitātē pieejamo finansējumu un ne vairāk kā divās kārtās. Ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti izsludināt projektu iesniegumu atlases kārtu, nosūtot uzaicinājumu projekta iesniedzējam, kas nav iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts.

6. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

6.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

6.1.1. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

6.1.2. izveido ierobežotas atlases vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija), izstrādā un apstiprina vērtēšanas komisijas nolikumu;

6.1.3. nosūta uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus;

6.1.4. vērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

6.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

6.3. saskaņo projekta grozījumus atbilstoši šo noteikumu 67.punktam;

6.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

6.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā minētais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kā arī uzrauga un kontrolē pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī;

6.6. izstrādā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

6.7. ievieto savā tīmekļa vietnē projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu un projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;

6.8. atbilstoši šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138/5) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 15. panta 2. punktā un 1. pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā (turpmāk – infrastruktūras amortizācijas periods) laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim nodrošina projekta ikgadēju uzraudzību un atbilstošo datu uzkrāšanu šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 257)

7. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

7.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās un līguma projektus par projekta īstenošanu, nosakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz tos saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

7.2. atbilstoši finansējuma saņēmēja juridiskajam statusam slēdz ar to vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu. Ja projekta ietvaros ir plānots veikt ieguldījumus infrastruktūras objektā, kas ir valsts vai privātpersonas dibinātas augstskolas lietojumā, tiek slēgta trīspusēja vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, iekļaujot arī infrastruktūras objekta īpašnieku;

7.3. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

7.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

7.5. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

7.6. sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par apakšaktivitātes īstenošanu un apakšaktivitātei pieejamā finansējuma apguvi, kā arī pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par atsevišķu projektu;

7.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

7.8. sagatavo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

7.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.10. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju, kas attiecas uz noslēgtās vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noteikumu prasībām un to izpildi;

7.11. uzkrāj datus par projektu īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

7.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par apakšaktivitātes ietvaros ar finansējuma saņēmēju noslēgto vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu;

7.13. apstiprina grozījumus projektā;

7.14. izveido publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismu, veic projekta ikgadēju uzraudzību un uzkrāj datus infrastruktūras amortizācijas periodā līdz 2020. gada 31. decembrim šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajā gadījumā. Pēc 2020. gada 31. decembra šajā apakšpunktā minētās funkcijas nodrošina atbildīgā iestāde saskaņā ar šo noteikumu 6.8. apakšpunkta nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr. 355; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 257)

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

9. Apakšaktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas ar augstākās izglītības institūciju infrastruktūras (turpmāk – infrastruktūra) modernizēšanu saistītas darbības:

9.1. augstākās izglītības institūciju ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija, ja nepieciešams, jaunu būvju būvniecība, iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, lai modernizētu vai uzsāktu īstenot studiju programmas kādā no šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajiem prioritārajiem virzieniem;

9.2. augstākās izglītības institūciju bibliotēku modernizēšana, ja augstākās izglītības institūcija modernizē vai uzsāk īstenot studiju programmas kādā no šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajiem prioritārajiem virzieniem;

9.3. augstākās izglītības institūcijas pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja augstākās izglītības institūcija modernizē vai uzsāk īstenot studiju programmas kādā no šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajiem prioritārajiem virzieniem.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 257)

II. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanas nosacījumi

10. Ierobežotai atlasei projekta iesniegumu var iesniegt valsts un citu juridisko personu dibinātas augstākās izglītības institūcijas.

11. Projekta iesnieguma iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu ierobežotā atlasē, ja atbildīgā iestāde to ir uzaicinājusi iesniegt projekta iesniegumu.

12. Apakšaktivitātes ietvaros atbalstu sniedz atbilstoši katram reģionam noteiktajai finansējuma sadalījuma reģionālajai kvotai. Finansējuma sadalījuma reģionālā kvota Rīgas plānošanas reģionā ir 56 procenti no apakšaktivitātē pieejamā finansējuma, un to aprēķina, izmantojot šādu formulu:

F= 0,56 x Faktiv, kur

FR– Rīgas plānošanas reģionam pieejamais finansējums;

Faktiv – apakšaktivitātei pieejamais finansējums.

13. Finansējuma kopējais apmērs Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes plānošanas reģionam ir 44 procenti no apakš­aktivitātē pieejamā finansējuma, un sadalījumā pa reģioniem to aprēķina, izmantojot šādu formulu:

F= 0,44 x Faktiv x kr/∑kr, kur

F – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionam pieeja­mais finansējums;

Faktiv – apakšaktivitātei pieejamais finansējums;

k– Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģiona rakstur­lielumu koeficients;

∑k– Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģiona rakstu­r­lielumu koeficientu summa;

kr = (br/∑br + 1,5 x mr/∑mr + 3xdr/∑dr + Br/∑Br + 1,5 x Mr/∑Mr + 3xDr/∑Dr + Pr/∑Pr) x Ar x Sr, kur

r – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģiona variante;

b – studējošo skaits (2007./2008.akadēmiskajā gadā) pilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

∑b  studējošo kopskaits (2007./2008.akadēmiskajā gadā) pilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

m – studējošo skaits (2007./2008.akadēmiskajā gadā) pilna laika maģistra, tajā skaitā medicīnas rezidentūras studiju programmās, šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

∑m  studējošo kopskaits (2007./2008.akadēmiskajā gadā) pilna laika maģistra, tajā skaitā medicīnas rezidentūras studiju programmās, šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

d – studējošo skaits (2007./2008.akadēmiskajā gadā) pilna laika doktora studiju programmās šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

∑d  studējošo kopskaits (2007./2008.akadēmiskajā gadā) pilna laika doktora studiju programmās šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

B – bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu skaits bakalaura un profesionālajās studiju programmās 2006./2007.akadēmiskajā gadā šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

∑B  bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu kopskaits bakalaura un profesionālajās studiju programmās 2006./2007.akadēmiskajā gadā šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

M – maģistra, tajā skaitā medicīnas rezidentūras, grādu ieguvušo personu skaits 2006./2007.akadēmiskajā gadā šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

∑M  maģistra, tajā skaitā medicīnas rezidentūras, grādu ieguvušo personu kopskaits 2006./2007.akadēmiskajā gadā šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

D – doktora grādu ieguvušo personu skaits 2006./2007.akadēmiskajā gadā šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

∑D  doktora grādu ieguvušo personu kopskaits 2006./2007.akadēmiskajā gadā šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minētajos prioritārajos virzienos;

P – akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu skaits;

∑P  akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu kopskaits;

A – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģiona teritoriālās attīstības koeficients;

S – ārpus Rīgas esoša plānošanas reģiona stratēģiskās attīstības indekss.

14. Ārpus Rīgas esoša plānošanas reģiona stratēģiskās attīstības indekss noteikts atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Stratēģiskās attīstības indekss Kurzemes plānošanas reģionam ir 3,18, Latgales plānošanas reģionam – 2,31, Vidzemes plānošanas reģionam – 4,00, Zemgales plānošanas reģionam – 1,00 un Rīgas plānošanas reģionam – 1,00.

15. Augstākās izglītības institūcijai pieejamo finansējumu aprēķina, izmantojot šādas formulas:

Fir = Fr x kir/∑kir;

FiR = FR x kiR/∑kiR, kur

i – 1, 2, ....., n – augstākās izglītības institūcijas variante;

Fir – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģiona augstākās izglītības institūcijai pieejamais finansējums;

FiR – Rīgas plānošanas reģiona augstākās izglītības institūcijai pieejamais finansējums;

FR – Rīgas plānošanas reģionam pieejamais finansējums;

kir – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģiona augstākās izglītības institūcijas raksturlielumu koeficients;

kiR – Rīgas plānošanas reģiona augstākās izglītības institūcijas raksturlielumu koeficients;

kir = (bi/∑bir + 1,5 x mi/∑mir + 3 x di/∑dir + Bi/∑Bir + 1,5 x Mi/∑Mir + 3 x Di/∑Dir + Pi/∑Pir + Ei/∑Eir) x  SAII;

kiR = (bi/∑biR + 1,5 x mi/∑miR + 3 x di/∑diR + Bi/∑BiR + 1,5 x Mi/∑MiR + 3 x Di/∑DiR + Pi/∑PiR) x  SAII, kur

R – Rīgas plānošanas reģiona variante;

b, m, d, B, M, D, P, Fr, r – šo noteikumu 13.punktā minētie raksturlielumi;

SAII – augstākās izglītības institūcijas stratēģiskās attīstības indekss.

16. Augstākās izglītības institūcijas stratēģiskās attīstības indeksu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

17. Ārpus Rīgas esoša reģiona vai Rīgas reģiona teritoriālās attīstības koeficients noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību, un izteikts šādos lielumos: Kurzemes plānošanas reģionam teritoriālās attīstības koeficients – 1,8, Latgales plānošanas reģionam – 3,3, Vidzemes plānošanas reģionam – 2,2, Zemgales plānošanas reģionam – 1,8 un Rīgas plānošanas reģionam – 1.

18. Projekta maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu nosaka individuāli, ņemot vērā iegūto punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un noteikto finansējuma sadalījuma reģionālo kvotu. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par 100000 euro, bet projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 38000000 euro.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1333)

19. Maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

20. Projekta īstenošanai paredzētā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanas kārtība un apmērs:

20.1. valsts dibinātajām koledžām līdzfinansējumu 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem;

20.2. valsts dibinātām augstskolām līdzfinansējumu 7,17 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pārējo līdzfinansējumu valsts dibinātām augstskolām 7,83 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina valsts dibināta augstskola;

20.3. citu juridisko personu dibinātām augstākās izglītības iestādēm projekta īstenošanai līdzfinansējumu 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina citu juridisko personu dibināta augstākās izglītības iestāde vai tās dibinātāji.

21. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami finanšu resursi pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, pārskaita finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu vienošanās dokumentā vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projektam paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un – ja projektā tas ir paredzēts – valsts budžeta finansējuma apmēra.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.355 redakcijā)

21.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru tās amortizācijas periodā izmanto šādu darbību īstenošanai:

21.1. ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai – augstākās izglītības institūcijas pamatdarbībai, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā;

21.2. saimnieciska rakstura darbībām, ja tās atbilst šādiem kritērijiem:

21.2.1. tā ir papildinoša saimnieciskā darbība, kas tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā augstākās izglītības institūcijas pamatdarbības jomā, tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un tai katru gadu iedalītais finansējums nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada finansējuma kapacitātes;

21.2.2. tie ir parastie papildpakalpojumi infrastruktūrā, ja pakalpojumus galvenokārt izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un tie neietekmē tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (pakalpojumi ir vietēji).

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

21.2 Ja projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru tās amortizācijas periodā izmanto saimnieciskai darbībai, pārsniedzot šo noteikumu 21.2.1. apakšpunktā minēto papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītās finansējuma kapacitātes apmēru, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

21.3 Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru izmanto saimniecisku un ar saimniecisku darbību nesaistītu pamatdarbību veikšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

21.1. pakalpojumu sniedz par pašizmaksu, neietverot to nolietojuma izmaksu daļu, kas tiek segta no publiskā finansējuma, un neiekļaujot uzcenojumu, ja infrastruktūras lietotājs (trešā puse) ir valsts dibināta augstākās izglītības institūcija un infrastruktūru izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības veikšanai;

21.2. ja infrastruktūras lietotājs (trešā puse) infrastruktūru izmanto saimnieciskās pamatdarbības veikšanai, pakalpojumu sniedz par tirgus cenu, ievērojot tirgus nosacījumus. Ja tirgus cena nav noteikta, finansējuma saņēmējs sniedz savu pakalpojumu par tādu cenu, kas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

21.2.1. cena atspoguļo pakalpojuma izmaksas, neietverot to nolietojuma izmaksu daļu, kas tiek segta no publiskā finansējuma, un iekļauj uzcenojumu, kas noteikts, pamatojoties uz tādiem uzcenojumiem, ko piemēro uzņēmumi, kuri darbojas attiecīgā pakalpojuma nozarē;

21.2.2. cena ir godīgas konkurences sarunu rezultāts, ko augstākās izglītības institūcija risina kā pakalpojuma sniedzēja, lai iegūtu maksimālo saimniecisko labumu brīdī, kad tiek noslēgts līgums, un tā sedz vismaz robežizmaksas.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

III. Projektu iesniegumu atlases kārtība

22. 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās atbildīgā iestāde sagatavo sarakstu, kurā norādītas augstākās izglītības institūcijas, kuras paredzēts uzaicināt iesniegt projekta iesniegumu, ņemot vērā šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minēto atbilstības kritēriju.

23. Atbildīgā iestāde sarakstā iekļautajām augstākās izglītības institūcijām 40 darbdienu laikā nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei.

24. Uzaicinājumā iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei norāda:

24.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 60 darbdienām pēc uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

24.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu, kārtību un veidu;

24.3. tīmekļa vietnes adresi, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanā izmantojamie dokumenti;

24.4. konkrētam potenciālajam projekta iesniedzējam pieejamo maksimālo attiecināmo izmaksu summu un tās aprēķina nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 15.punktam.

25. Projekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (2.pielikums), ievērojot šādus nosacījumus:

25.1. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesnieguma iesniedzējs nemaina un nedzēš;

25.2. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, tam pievieno identisku tā elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā;

25.3. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniegumu ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo.

26. Projekta iesniegumam pievieno:

26.1. rakstisku apliecinājumu par projektam nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu;

26.2. projekta iesnieguma iesniedzēja aptaujas lapu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

26.3. ja projekta iesnieguma iesniedzējs nav valsts dibināta augstākās izglītības institūcija, – Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu, kas izsniegta ne agrāk kā divus mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz minēto izziņu, atbildīgā iestāde to iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

26.4. aizpildītu finansējuma plānu valsts budžeta iestādēm (3.pielikums), ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde;

26.5. augstākās izglītības institūcijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģiju 2009.–2015.gadam;

26.6. pilnvarojumu, ja projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja pilnvarota persona;

26.7. būvobjekta labiekārtošanas darbu nepieciešamības pamatojumu, norādot precīzas labiekārtošanas darbu pozīcijas un to izmaksas, ja projekta iesniegumā ietverti šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minētie būvobjekta labiekārtošanas darbi;

26.8. valdījuma, lietojuma vai īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus par pamatlīdzekļiem, kuros projekta ietvaros ir plānots veikt ieguldījumus;

26.9. citus dokumentus, kas pamato projekta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

27. Projekta iesniegumu projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

27.1. papīra formā, pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas un augstākās izglītības institūcijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijas 2009.–2015.gadam elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā;

27.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

28. Šo noteikumu 23.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, elektroniskā veidā vai nosūta pa pastu.

29. Atbildīgā iestāde projekta iesnieguma saņemšanas dienā reģistrē projekta iesniegumu. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesnieguma iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

30. Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

31. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus. Vērtēšanas komisijas sastāvā var iekļaut arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvjus.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.355 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.644)

32. Vērtēšanas komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji, kā arī darbam vērtēšanas komisijā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

33. Uzsākot vērtēšanas komisijas darbu, tās locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja projekta iesnieguma izvēlē.

34. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

35. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – atbil­stoši šo noteikumu 37.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 38.pun­ktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 39.punktā minētajiem kvalitātes kri­tērijiem un 40.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

36. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar vērtējumu "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

37. Administratīvie kritēriji:

37.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

37.2. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

37.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

37.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

37.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (2.pielikums), un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

37.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā ar nepieciešamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu, projekta iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām;

37.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona;

37.8. projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.4., 26.6., 26.7. un 26.8.apakšpunktā minētie pielikumi;

37.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 80.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam (projekta īstenošanas termiņu un izmaksu sadalījumu pa gadiem valsts dibinātām augstākās izglītības institūcijām nosaka atbildīgā iestāde);

37.10. projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

37.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums procentos nepārsniedz šo noteikumu 19.punktā noteikto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru;

37.12. projekta iesniegumā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst šo noteikumu 18.punktā noteiktajai minimālo un maksimālo attiecināmo izmaksu summai;

37.13. projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem ir norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

37.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 53., 55., 56., 58. un 59.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

37.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 60., 61. un 62.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus.

38. Atbilstības kritēriji (projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji):

38.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam apakšaktivitātes mērķim;

38.2. projektā ir paredzēts īstenot vienu vai vairākas no šo noteikumu 9.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām;

38.3. projekta iesniegumā ir paredzēts uzlabot vai uzsākt īstenot vismaz vienu augstākās izglītības programmu kādā no šādiem prioritārajiem virzieniem:

38.3.1. augstākās izglītības tematiskajā grupā – dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas vai inženierzinātnes, ražošana un būvniecība;

38.3.2. augstākās izglītības tematiskajā jomā – veselības aprūpe (izņemot kosmetoloģijas izglītības programmu kopu), vides aizsardzība vai māksla (radošās industrijas) (izņemot dizaina izglītības programmu kopu);

38.3.3. augstākās izglītības programmu grupā:

38.3.3.1. pedagogu izglītība, kas ir saistīta ar prioritārajām augstākās izglītības tematiskajām grupām vai jomām, tai skaitā dabaszinātņu skolotājs, matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs, surdopedagogs (surdotulks);

38.3.3.2. lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība vai veterinārija;

38.3.3.3. sociālie pakalpojumi, lai nodrošinātu vai uzlabotu studiju iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

38.3.4. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, lai nodrošinātu vai uzlabotu studiju iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

38.4. projekta iesniegumam ir pievienota augstākās izglītības institūcijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009.–2015.gadam;

38.5. plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums augstākās izglītības institūcijas infrastruktūras modernizācijā atbilst izstrādātajai augstākās izglītības institūcijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijai 2009.–2015.gadam;

38.6. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

38.7. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

38.8. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

38.9. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

38.10. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

38.11. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta īstenošanas;

38.12. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

38.13. projekta iesniegumā ir veikta projekta izdevumu un ieguvumu ekonomiskā analīze;

38.14. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām;

38.15. projekta iesniedzējs ir valsts vai citu juridisko personu dibināta augstākās izglītības institūcija;

38.16. atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības klasifikāciju projekta iesnieguma iesniedzējs īsteno vismaz vienu pilna laika augstākās izglītības programmu kādā no šādiem prioritārajiem virzieniem:

38.16.1. augstākās izglītības tematiskajā grupā: dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas vai inženierzinātnes, ražošana un būvniecība;

38.16.2. augstākās izglītības tematiskajā jomā: veselības aprūpe (izņemot kosmetoloģijas izglītības programmu kopu), vides aizsardzība vai māksla (radošās industrijas) (izņemot dizaina izglītības programmu kopu);

38.16.3. augstākās izglītības programmu grupā:

38.16.3.1. pedagogu izglītība, ja attiecīgajā grupā īsteno augstākās izglītības programmu kopu, kas ir saistīta ar prioritārajām izglītības tematiskajām grupām vai jomām, tai skaitā dabaszinātņu skolotājs, matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs, surdopedagogs (surdotulks);

38.16.3.2. lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība vai veterinārija;

38.16.3.3. sociālie pakalpojumi, ja attiecīgajā grupā no 2007.gada 1.oktobra studē personas ar funkcionāliem traucējumiem;

38.16.4. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, ja attiecīgajā programmā no 2007.gadā 1.oktobra studē personas ar funkcionāliem traucējumiem;

38.17. infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu:

38.17.1. ir projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā – ja projekta iesniedzējs ir valsts iestāde;

38.17.2. ir projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā, vai, ja infrastruktūra ir valsts vai pašvaldības manta, lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, un ir ierakstīta zemesgrāmatā – ja projekta iesniedzējs ir valsts dibināta augstskola;

38.17.3. ir projekta iesniedzēja īpašumā vai, ja infrastruktūra ir valsts vai pašvaldības manta, lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, un ir ierakstīta zemesgrāmatā – ja projekta iesniedzējs ir privātpersonu dibināta augstskola.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.355)

39. Kvalitātes kritēriji:

39.1. projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

39.1.1. projektam ir augsta gatavība uzsākšanai – izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavota tehniskā dokumentācija aprīkojuma iepirkumam (trīs punkti);

39.1.2. projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai – ir sagatavots un pamatots iepērkamā aprīkojuma un veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei vai sagatavota tehniskā dokumentācija aprīkojuma iepirkumam (divi punkti);

39.1.3. projektam ir zema gatavība uzsākšanai – ir sagatavots un pamatots iepērkamā aprīkojuma un veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota (viens punkts);

39.1.4. projekts nav gatavs uzsākšanai – iepērkamā aprīkojuma saraksts un veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi (nulle punktu);

39.2. projekta īstenošanas risku (būvniecības un preču piegādes iepirkumu un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums) izvērtējums:

39.2.1. projekta iesniegumā ir veikts attiecīgo risku izvērtējums, izstrādāts pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

39.2.2. projekta iesniegumā attiecīgie riski izvērtēti daļēji, pasākumu plāns risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

39.2.3. projekta iesniegumā nav veikts attiecīgo risku izvērtējums vai projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji un nav izstrādāts pasākumu plāns risku novēršanai (nulle punktu);

39.3. analizējot izdevumus un ieguvumus, aprēķinātā projekta ekono­miskā ienesīguma norma (ERR) ir:

39.3.1. 20 procentu un vairāk (trīs punkti);

39.3.2. no 10 procentiem līdz 20 procentiem (neieskaitot) (divi punkti);

39.3.3. no viena procenta līdz 10 procentiem (neieskaitot) (viens punkts);

39.3.4. mazāka par vienu procentu (nulle punktu);

39.4. augstākās izglītības institūcijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijas 2009.–2015.gadam kvalitāte:

39.4.1. stratēģijas kvalitāti raksturo:

39.4.1.1. pamatota situācijas analīze:

39.4.1.1.1. ir analizētas tautsaimniecības un darba tirgus galvenās attīstības tendences saistībā ar augstākās izglītības institūcijā īstenotajiem studiju virzieniem un zinātnisko darbu;

39.4.1.1.2. ir izvērtēta augstākās izglītības institūcijas pašreizējā darbības efektivitāte, raksturojot konkrētus parametrus un to raksturlielumus: studējošo skaits un studiju programmu efektivitāte (grādu un kvalifikāciju ieguvušo skaita un imatrikulēto personu skaita attiecība), akadēmiskā personāla kvalifikācija, materiāltehniskais nodrošinājums, telpu un iekārtu izmantošanas intensitāte, galvenie Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda projektu ieguvumi 2004.–2006.gada plānošanas periodā (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir saņēmis 2004.–2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu);

39.4.1.1.3. ir izvērtēta augstākās izglītības institūcijas pašreizējā iekšzemes un starptautiskā konkurētspēja (studējošo skaita pieauguma dinamika, ārvalstu studējošo un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste, starptautiskās sadarbības veidi);

39.4.1.1.4. ir raksturots augstākās izglītības institūcijas līdzšinējais ieguldījums Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadam un Lisabonas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā;

39.4.1.2. stratēģija un rīcības programma:

39.4.1.2.1. ir noteiktas stiprās un vājās puses, draudi un iespējas;

39.4.1.2.2. ir izstrādāta stratēģija, noteiktas galvenās attīstības vajadzības un darbības virzieni, ņemot vērā tehnoloģiju un inovāciju attīstības virzienus un izvērtējot draudus, tajā skaitā demogrāfisko prognozi;

39.4.1.2.3. ir plānoti pamatoti skaitliski izmērāmi darbības rezultāti (studējošo skaita īpatsvara pieaugums prioritārajās studiju jomās, akadēmiskā personāla ar grādu īpatsvara pieaugums, rezultatīvā rādītāja – studiju programmu efektivitāte (grādu un kvalifikāciju ieguvušo skaita un imatrikulēto personu skaita attiecība), to pieaugums, jaunu starpdisciplināru programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide);

39.4.1.2.4. ir pamatota Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānoto ieguldījumu efektivitāte ekonomikas konkurētspējas (iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes, tajā skaitā pašnodarbinātības, produktivitātes un eksportspējas) palielināšanā;

39.4.2. stratēģijas novērtējums:

39.4.2.1. stratēģijā plānotajā attīstībā ir ņemti vērā visi šo noteikumu 39.4.1.apakš­punktā minētie parametri un to raksturlielumi, definēti skaitliski izmērāmi darbības rezultāti, sniegts skaidrs pamatojums izglītības institūcijas darbībai turpmākajos astoņos gados (pieci punkti);

39.4.2.2. stratēģijā plānotajā attīstībā daļēji ņemti vērā šo noteikumu 39.4.1.apakš­punktā minētie parametri un sniegts daļējs pamatojums izglītības institūcijas darbībai turpmākajos astoņos gados (trīs punkti);

39.4.2.3. stratēģijā plānotajā attīstībā šo noteikumu 39.4.1.apakšpunktā minētie parametri nav ņemti vērā, nav sniegts pamatojums izglītības institūcijas darbībai turpmākajos astoņos gados (nulle punktu);

39.5. projekta ietekme uz augstākās izglītības iestādes telpiskās infrastruktūras optimizāciju (saskaņā ar augstākās izglītības institūcijas finansēšanu kārtību), sekmējot ieguldījumu koncentrāciju, intensīvāku telpu un iekārtu izmantošanu, mazinot sadrumstalotību modernizējamo objektu izvēlē un novēršot nepamatotu atkārtošanos iekārtu iegādē:

39.5.1. optimizācija tiek plānota, vienojoties vairākām augstākās izglītības institūcijām un paredzot vienota studiju kompleksa izveidi (pieci punkti);

39.5.2. optimizācija tiek plānota vienā augstākās izglītības institūcijā, paredzot vienota studiju kompleksa izveidi (četri punkti);

39.5.3. optimizācija netiek plānota, bet projektā ir sniegts pamatojums, kā tiks nodrošināta telpu un iekārtu izmantošana, mazinot sadrumstalotību modernizējamo objektu izvēlē un nepamatotu atkārtošanos iekārtu iegādē (divi punkti);

39.5.4. rekonstrukcija neietekmē augstākās izglītības institūcijas telpiskās infrastruktūras optimizāciju, un projektā nav sniegts pamatojums, kā tiks nodrošināta telpu un iekārtu intensīvāka izmantošana un novērsta atkārtošanās iekārtu iegādē (nulle punktu);

39.6. projekta ietekme uz augstākās izglītības institūcijas cilvēkresursu izvietojuma teritoriāli telpisko organizāciju, normatīvajos aktos par augstākās izglītības institūcijas finansēšanu noteiktajās robežās sekmējot lielāka studentu skaita pieeju modernizētajiem infrastruktūras objektiem un modernizētajām studiju vietām:

39.6.1. salīdzinot ar esošo situāciju, modernizētajos objektos plānota studiju vietu skaita optimizācija, piemērojot to normatīvajos aktos par augstākās izglītības institūcijas finansēšanu noteiktajām prasībām attiecīgajā nozarē (četri punkti);

39.6.2. salīdzinot ar esošo situāciju, modernizētajos objektos nav plānota studiju vietu optimizācija, bet projekta iesniegumā ir pamatota ēku un telpu noslodzes efektivitāte (divi punkti);

39.6.3. salīdzinot ar esošo situāciju, modernizētajos objektos nav plānota studiju vietu optimizācija, un projekta iesniegumā nav pamatota ēku un telpu noslodzes efektivitāte (nulle punktu);

39.7. augstākās izglītības institūcijas ieguldījums nepieciešamo kvalificēto speciālistu sagatavošanā – šo noteikumu 38.16.apakšpunktā noteiktajos augstākās izglītības programmu prioritārajos virzienos augstākās izglītības tematiskajās grupās, tematiskajās jomās un programmu grupās pilna laika studiju programmās (pilna laika pamatstudijās, pilna laika maģistrantūrā, ieskaitot medicīnas rezidentus, un pilna laika doktorantūrā kopā) studējošo skaits 2007./2008.akadēmiskajā gadā:

39.7.1. 4501 un vairāk (pieci punkti);

39.7.2. no 3101 līdz 4500 (četri punkti);

39.7.3. no 1901 līdz 3100 (trīs punkti);

39.7.4. no 601 līdz 1900 (divi punkti);

39.7.5. no 20 līdz 600 (viens punkts);

39.7.6. mazāk par 20 (nulle punktu);

39.8. augstākās izglītības institūcijas īstenoto prioritāro programmu efektivitāte – šo noteikumu 38.16.apakšpunktā noteiktajās prioritārajās augstākās izglītības tematiskajās grupās, tematiskajās jomās un programmu grupās 2006./2007.akadēmiskajā gadā iegūto akadēmisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju skaits (akadēmisko grādu (bakalaura grāds, maģistra grāds, doktora grāds) vai profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu skaits kopā, ieskaitot pēc rezidentūras pabeigšanas noteiktā medicīnas specialitātē speciālista sertifikātu ieguvušo personu skaitu) attiecībā pret imatrikulēto personu skaitu minētajās augstākās izglītības tematiskajās grupās, tematiskajās jomās un programmu grupās:

39.8.1. 80 procentu un vairāk (pieci punkti);

39.8.2. no 56 procentiem līdz 80 procentiem (neieskaitot) (četri punkti);

39.8.3. no 40 procentiem līdz 56 procentiem (neieskaitot) (trīs punkti);

39.8.4. no 24 procentiem līdz 40 procentiem (neieskaitot) (divi punkti);

39.8.5. no 16 procentiem līdz 24 procentiem (neieskaitot) (viens punkts);

39.8.6. mazāk par 16 procentiem (nulle punktu);

39.9. augstākās izglītības institūcijas akadēmiskā personāla kvalifikācija – akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvars no kopējā akadēmiskā personāla skaita 2007./2008.akadēmiskajā gadā:

39.9.1. 53 procenti un vairāk (pieci punkti);

39.9.2. no 39 procentiem līdz 53 procentiem (neieskaitot) (četri punkti);

39.9.3. no 26 procentiem līdz 39 procentiem (neieskaitot) (trīs punkti);

39.9.4. no 19 procentiem līdz 26 procentiem (neieskaitot) (divi punkti);

39.9.5. no 5 procentiem līdz 19 procentiem (neieskaitot) (viens punkts);

39.9.6. mazāk par pieciem procentiem (nulle punktu);

39.10. augstākās izglītības institūcijas īstenotā starptautiskā sadarbība, ko raksturo šādi sadarbības veidi – starptautiskās sadarbības līgumi, starptautiskie projekti, akadēmiskā personāla apmaiņa vai studējošo apmaiņa:

39.10.1. augstākās izglītības institūcija īsteno trīs vai četrus minētos sadarbības veidus (pieci punkti);

39.10.2. augstākās izglītības institūcija īsteno divus no minētajiem sadarbības veidiem (trīs punkti);

39.10.3. augstākās izglītības institūcija īsteno vienu no minētajiem sadarbības veidiem (viens punkts);

39.10.4. augstākās izglītības institūcija neīsteno nevienu no minētajiem sadarbības veidiem (nulle punktu);

39.11. augstākās izglītības institūcijas konkurētspēja starptautiskajā akadēmiskajā vidē, ko raksturo šādi rādītāji – uz konkursa pamata piesaistītais ārvalstu akadēmiskais personāls, ārvalstu studējošo piesaiste vai studiju programmu īstenošana svešvalodās:

39.11.1. augstākās izglītības institūcija izpilda visus trīs minētos starptautiskās konkurētspējas rādītājus (pieci punkti);

39.11.2. augstākās izglītības institūcija izpilda divus no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (trīs punkti);

39.11.3. augstākās izglītības institūcija izpilda vienu no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (viens punkts);

39.11.4. augstākās izglītības institūcija neizpilda nevienu no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (nulle punktu);

39.12. projekta ietekme uz teritoriju līdzsvarotas attīstības horizontālo prioritāti – plānošanas reģionam, kurā plānots īstenot projektu, teritorijas attīstības indekss ir:

39.12.1. –1 un mazāks (četri punkti);

39.12.2. no –1 (neieskaitot) līdz –0,6 (ieskaitot) (trīs punkti);

39.12.3. no –0,6 (neieskaitot) līdz 0 (divi punkti);

39.12.4. lielāks par 0 (viens punkts);

39.13. ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošas augstākās izglītības institūcijas stratēģiskās attīstības indekss teritoriālās attīstības un jaunu studiju virzienu attīstības veicināšanai:

39.13.1. jaunu studiju virzienu attīstīšana divās vai vairākās izglītības tematiskajās jomās (lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārija vai mākslas (radošās industrijas), izņemot dizaina, amatniecības un lietišķās mākslas izglītības programmu kopas) vai izglītības tematiskajās grupās (dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas vai inženierzinātnes, ražošana un būvniecība), vai izglītības tematiskajā jomā veselības aprūpe, izņemot kosmetoloģijas izglītības programmu kopu (četri punkti);

39.13.2. jauna studiju virziena attīstīšana izglītības tematiskajā grupā: dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas vai inženierzinātnes, ražošana un būvniecība vai izglītības tematiskajā jomā: veselības aprūpe, izņemot kosmetoloģijas izglītības programmu kopu (trīs punkti);

39.13.3. jauna studiju virziena attīstīšana izglītības tematiskajā jomā: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība vai veterinārija, vai mākslas (radošās industrijas), izņemot dizaina, amatniecības un lietišķās mākslas izglītības programmu kopas (divi punkti);

39.13.4. universitāte, kas atrodas ārpus Rīgas plānošanas reģiona vai Rīgas plānošanas reģionā, vai augstākās izglītības institūcija, kas atrodas Rīgas plānošanas reģionā (viens punkts);

39.14. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

39.14.1. projektā paredzētas četras vai vairākas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai (pieci punkti);

39.14.2. projektā paredzēta viena, divas vai trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai (trīs punkti);

39.14.3. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai (nulle punktu);

39.15. projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

39.15.1. projektā ir paredzēta jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana studiju procesā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde studiju programmu un augstākās izglītības institūcijas bibliotēkas modernizēšanai, kā arī informācijas sis­tēmu vai komunikācijas tīklu uzlabošana studiju procesa efektivitātes paaugstināšanai un informācijas pieejamības uzlabošanai (pieci punkti);

39.15.2. projektā ir paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde studiju programmu modernizēšanai un informācijas sistēmu vai komunikācijas tīklu uzlabošana studiju procesa efektivitātes paaugstināšanai un informācijas pieejamības uzlabošanai (trīs punkti);

39.15.3. projektā ir paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde studiju programmu modernizēšanai (viens punkts);

39.15.4. projektā nav paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde studiju programmu modernizēšanai (nulle punktu).

40. Finansējuma piešķiršanas kritēriji:

40.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.12., 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.13., 38.15., 38.16. un 38.17.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 39.1., 39.3. un 39.8.apakšpunktā noteiktajos kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, šo noteikumu 39.2., 39.5. un 39.6.apakš­punktā noteiktajos kritērijos katrā ir saņēmis vismaz divus punktus, šo noteikumu 39.4. un 39.14.apakšpunktā noteiktajos kritērijos katrā ir saņēmis vismaz trīs punktus un kopā, vērtējot atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 30 punktu;

40.2. sarindojot šo noteikumu 40.1.apakš­punktā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek atlases kārtā pieejamā finansējuma reģionālās kvotas ietvaros.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

41. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 37., 38. un 40.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

42. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida un nevērtē tālāk, ja:

42.1. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5. vai 37.12.apakšpunktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

42.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.13., 38.15., 38.16. vai 38.17.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

42.3. atbilstoši šo noteikumu 38.17.apakšpunktā noteiktajam kritērijam nav pievienoti šo noteikumu 26.8.apakšpunktā minētie dokumenti;

42.4. projekta iesniegums šo noteikumu 39.1., 39.3. vai 39.8.apakšpunktā noteiktajā kritērijā nav ieguvis vismaz vienu punktu, 39.2., 39.5. vai 39.6.apakšpunktā noteiktajā kritērijā – vismaz divus punktus vai 39.4. vai 39.14.apakšpunktā noteiktajā kritērijā – vismaz trīs punktus;

42.5. projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 39.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir saņēmis mazāk par 30 punktiem;

42.6. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

43. Projektu iesniegumus, kas atbilst šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam, vērtē atbilstoši 40.2.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 40.2.apakšpunktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

44. Atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu var pieņemt arī ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu.

45. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu:

45.1. pilnveidot projektu saskaņā ar šādiem kritērijiem:

45.1.1. šo noteikumu 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.13., 37.14. vai 37.15.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

45.1.2. šo noteikumu 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 38.10., 38.11., 38.12. vai 38.14.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

45.2. ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteikto, veikt šādas darbības:

45.2.1. ja projekta iesniegumā ietvertā informācija ir neskaidra vai neprecīza, iesniegt papildu informāciju vai dokumentu, norādot pieprasītās papildu vai precizējošās informācijas saturu;

45.2.2. precizēt projekta attiecināmās izmaksas;

45.2.3. iesniegt šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.4., 26.6. un 26.7.apakšpunktā minētos pielikumus;

45.2.4. veikt citas atbildīgās iestādes noteiktās darbības, lai projektu varētu īstenot.

46. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta:

46.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

46.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstipri­nāšanu, apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā un kuru piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.708)

47. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktais termiņš nosacījumu izpildei nav ilgāks par 20 darbdienām pēc lēmuma paziņošanas.

48. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā noteiktajā termiņā. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai ne vairāk kā divas reizes.

49. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 47.punktā minētā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.355)

50. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju un sadarbības iestādi. Vienlaikus ar atzinumu atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā un kuru piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.708)

51. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai izpildi šo noteikumu 47.punktā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam.

52. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 51.punktā minētajā gadījumā projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt projekta iesniedzējam tā iesniegtās projekta iesnieguma kopijas.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.355)

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

53. Ievērojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu nosacījumus, projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

53.1. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

53.2. šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minēto prioritāro virzienu augstākās izglītības programmu īstenošanai ēku, būvju, telpu un infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas, ja nepieciešams, jaunu būvju būvdarbu izmaksas, kā arī būvobjekta labiekārtošanas izmaksas;

53.3. būvdarbu un aprīkojuma izmaksas ēku, telpu un infrastruktūras pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem;

53.4. šo noteikumu 38.16.apakšpunktā minēto prioritāro virzienu augstākās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo jaunu vai lietotu iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju, tai skaitā informācijas tehnoloģiju, iegādes izmaksas;

53.5. augstākās izglītības institūciju bibliotēku modernizēšanas izmaksas;

53.6. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, izņemot apmācību izmaksas;

53.7. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, ciktāl to nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

53.8. neparedzētās izmaksas.

54. Šo noteikumu 53.1., 53.2., 53.3., 53.4., 53.5. un 53.6.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās attiecināmās izmaksas.

55. Šo noteikumu 53.4.apakšpunktā minētajās izmaksās var ietvert:

55.1. jaunu iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes izmaksas augstākās izglītības prioritāro virzienu programmu īstenošanai un nodrošināšanai;

55.2. lietotu iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes izmaksas augstākās prioritāro virzienu izglītības programmu īstenošanai un nodrošināšanai (ja attiecīgās iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas nav iegādātas par publiskajiem līdzekļiem);

55.3. iekārtu, piederumu, tehnoloģiju un aprīkojuma piegādes, uzstādīšanas, remonta un apkalpošanas izmaksas, kā arī lietošanas tehniskās apmācības izmaksas.

56. Šo noteikumu 53.5.apakšpunktā minētajās izmaksās var ietvert:

56.1. jaunu iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes izmaksas;

56.2. ēku vai telpu renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksas.

57. Šo noteikumu 53.4. un 53.5.apakš­punktā minētās izmaksas veido ne mazāk kā 25 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

58. Šo noteikumu 53.6.apakšpunktā minētajās izmaksās var ietvert:

58.1. iepirkuma procedūras nodrošināšanas izmaksas;

58.2. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

58.3. tehniskās un finansiālās ekspertīzes izmaksas;

58.4. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas;

58.5. projekta īstenošanas gaitā radušos materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu.

59. Šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz vienu procentu no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un tās var ietvert iepirkuma procedūras nodrošināšanas izmaksas, tehniskā projekta izstrādes izmaksas un tehniskās vai finansiālās ekspertīzes izmaksas.

60. Šo noteikumu 53.6.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no šo noteikumu 53.2., 53.3., 53.4. un 53.5.apakš­punktā minēto izmaksu summas.

61. Šo noteikumu 53.7.apakšpunktā minētās izmaksas veido ne vairāk kā 0,2 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 35 571,80 euro.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1333)

62. Šo noteikumu 53.8.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un tās var tikt izmantotas tiešo attiecināmo izmaksu segšanai.

63. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

64. Projekta iesniegumā neietver un finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un privātajiem līdzekļiem nav attiecināmas šādas izmaksas:

64.1. nekustamā īpašuma (ēkas vai zemes) iegādes izmaksas;

64.2. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

64.3. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu vai tehnoloģiju iegādi (līzings), izņemot gadījumus, ja iekārtas vai tehnoloģijas īpašumtiesību pāreja ir paredzēta līdz projekta īstenošanas termiņa beigām;

64.4. kas nav norādītas šo noteikumu 53., 55., 56., 58., 59. un 65.punktā;

64.5. kas pārsniedz šo noteikumu 60., 61. un 62.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

64.6. kas nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

64.7. kas nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

64.8. kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm;

64.9. kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

65. (Svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.708.)

66. Grozījumus projektā veic atbilstoši kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

67. Sadarbības iestādē saskaņo projekta grozījumus ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

67.1. projekta mērķi;

67.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

67.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem.

68. Sadarbības iestāde, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo iestādi, vienošanās dokumentā vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos var ierosināt vienpusēju atkāpšanos no vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu.

69. Ievērojot šo noteikumu 60., 61. un 62.punktā minētos attiecināmo izmaksu ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt izmaksu pārdali šo noteikumu 53.2., 53.3., 53.4., 53.5. un 53.6.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros vai starp tām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām. Sadarbības iestāde izmaksu pārdali var neņemt vērā vai uzskatīt par nenotikušu, ja finansējuma saņēmējs to nav pamatojis.

70. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.708)

71. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 9.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu var izsludināt pirms projekta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā no projekta apstiprināšanas dienas.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.708 redakcijā)

72. Finansējuma saņēmējs nodrošina par projekta īstenošanu aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

73. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu var uzsākt pirms tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.708)

74. Ja finansējuma saņēmējam ieskaitītais avansa maksājums ir lielāks par 20 procentiem, finansējuma saņēmējs pirmo Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas vai avansa maksājuma saņemšanas. Finansējuma saņēmēja pirmais Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījums nav mazāks par 80 procentiem no avansa maksājuma apmēra.

75. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, finansējuma saņēmējs to sedz no saviem līdzekļiem.

76. Ja finansējuma saņēmējs neizpilda projekta iesniegumā ietvertos iznākuma rādītājus vai nepilda saistības, kas noteiktas vienošanās dokumentā vai līgumā par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde informē par to atbildīgo iestādi.

77. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt no finansējuma saņēmēja informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

78. Ja nepieciešams, atbildīgajai iestādei ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

79. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 78.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē, ar kuru noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, vai sniedz atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei lēmuma pamatojumu par grozījumu neierosināšanu projektā.

79.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka infrastruktūras amortizācijas periodā:

79.1. katru gadu papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītais finansējums nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada finansējuma kapacitātes. Ja kādā no kalendāra gadiem infrastruktūras amortizācijas periodā saimnieciskā darbība neatbilst šo noteikumu 21.2.1. apakšpunktā minētajiem papildinošās saimnieciskās darbības kritērijiem, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu;

79.2. parastos papildpakalpojumus galvenokārt izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un tie neietekmē tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (pakalpojumi ir vietēji).

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

79.2 Ja infrastruktūras amortizācijas periodā projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru izmanto šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētai saimnieciskai darbībai, finansējuma saņēmējs:

79.1. izstrādā kārtību, kādā institūcija nodrošina projekta atbilstību šo noteikumu 21.1, 21.3, 79.1 punktā un 79.2., 79.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

79.2. nodala augstākās izglītības institūcijas ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības un ar to īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no saimnieciskajām darbībām un ar to īstenošanu saistītām finanšu plūsmām;

79.3. nodala augstākās izglītības institūcijas pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām augstākās izglītības institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

79.3 Šo noteikumu 21.1 punktā minētās darbības atbalstāmas un šo noteikumu 21.1, 21.2, 21.3, 79.1 punktā un 79.2., 79.3. apakšpunktā minētie nosacījumi ir piemērojami infrastruktūras amortizācijas periodā.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

79.4 Finansējuma saņēmējam ir pienākums glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas visu infrastruktūras amortizācijas periodu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājums

80. Projekts īstenojams piecu gadu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.708)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.265
Stratēģiskās attīstības indeksa aprēķināšana
1.Pielikums Word formātā

1. Stratēģiskās attīstības indeksu (turpmāk – S) konkrētam ārpus Rīgas esošam plānošanas reģionam un augstākās izglītības institūcijai, kura īsteno augstākās izglītības programmas prioritārajos virzienos, nosaka, salīdzinot atbilstošo statistisko datu izkliedes rādītājus:

1.1. normētā novirze (t) – nenosaukts skaitlis, kas raksturo, cik standartnoviržu attālumā no vidējā aritmētiskā atrodas konkrētā variante xi, tāpēc to izmanto atsevišķu varianšu noviržu savstarpējai salīdzināšanai. Normētās novirzes vērtības aprēķina katram novērojuma rādītājam. Normēto novirzi izvēles kopai aprēķina, izmantojot šādu formulu (1):

ti – izvēles kopas konkrētā novērojuma normētās novirzes vērtība;

xi – i-tā novērojuma rādītājs;

i – variante (i = 1, 2, ..., n, n – paraugkopas apjoms);

– attiecīgā rādītāja vidējais aritmētiskais;

s – standartnovirze izvēles kopai;

1.2. standartnovirze – rādītājs, kuru aprēķina, izmantojot MS Excel funkciju STDEV vai šādu formulu (2):

xi – i-tā novērojuma rādītājs;

i – variante (i = 1, 2, ..., n, n – izvēles kopas apjoms);

– rādītāja vidējais aritmētiskais.

2.  Ārpus Rīgas esoša plānošanas reģiona (turpmāk – plānošanas reģions) stratēģiskās attīstības indeksu nosaka, salīdzinot normētās novirzes rādītājus (tr) novērojumam “plānošanas reģionā īstenoto augstākās izglītības programmu skaits katrā prioritārajā virzienā”. Katra plānošanas reģiona kopējās normēto noviržu vērtības veido ģenerālkopu:

2.1. normēto novirzi ģenerālkopai (Tr) aprēķina, izmantojot šādu formulu (3):

Tr – plānošanas reģionā īstenoto studiju programmu skaita kopējā normēto noviržu (turpmāk – plānošanas reģiona normētā novirze) vērtība;

– plānošanas reģionu normēto noviržu vērtību vidējais aritmētiskais;

σ – standartnovirze ģenerālkopai;

2.2. standartnovirzi ģenerālkopai aprēķina, izmantojot šādu formulu (4):

ƒ - statistiskais svars – darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits plānošanas reģionā;

Tr – plānošanas reģiona normētās novirzes vērtība;

– plānošanas reģionu normēto noviržu vērtību vidējais aritmētiskais;

2.3. plānošanas reģiona stratēģiskās attīstības indeksu (SAIR) nosaka, izmantojot formulu (5), ar nosacījumu, ka:

2.3.1. minimālās normētās novirzes vērtības gadījumā Sr = 1;

2.3.2. maksimālās normētās novirzes vērtības gadījumā Sr = 4;

3.  Augstākās izglītības institūcijas (turpmāk – institūcija) stratēģiskās attīstības indeksu nosaka, salīdzinot kopējo normēto noviržu vērtību (TAII) rādītājiem, kas raksturo institūcijas darbības kvalitāti 2007./2008.akadēmiskajā gadā (tabula):

3.1. institūcijā īstenoto prioritāro virzienu programmu (turpmāk – programma) efektivitāte. Programmu efektivitāti (EF) aprēķina, izmantojot šādu formulu (6):

KV – personu skaits, kas institūcijā ieguvušas kvalifikāciju prioritāro virzienu programmās;

IM – institūcijā prioritāro virzienu programmās imatrikulēto personu skaits;

3.2. institūcijas telpu izmantošanas intensitāte. Tā ir apgriezti proporcionāla studiju un zinātniskā darba telpu platībai (kvadrātmetri) uz vienu studējošo;

3.3. institūcijas konkurētspēja. To raksturo noslēgtie starptautiskie līgumi, līdzdalība starptautiskās programmās un projektos un apmaiņa ar akadēmisko personālu;

3.4. institūcijas kapacitāte prioritāro virzienu programmu īstenošanā. Kapacitāti raksturo institūcijā īstenojamo prioritāro virzienu programmu skaits;

Tabula

Stratēģiskā attīstības indeksa noteikšanai izmantojamie novērojuma rādītāji un to nozīmības svars

Nr.p.k.

Novērojuma rādītājs

Nozīmības svars

1.

Augstākās izglītības institūcijā īstenoto prioritāro virzienu programmu efektivitāte

0,3

2.

Augstākās izglītības institūcijas telpu izmantošanas intensitāte

0,2

3.

Augstākās izglītības institūcijas konkurētspēja

0,3

4.

Augstākās izglītības institūcijas kapacitāte prioritāro virzienu programmu īstenošanā

0,2

Nozīmības svaru summa

1,0

3.5. institūcijas stratēģiskās attīstības indeksu (SAII) nosaka, izmantojot formulu (7), ar nosacījumu, ka:

3.5.1. minimālās normētās novirzes vērtības gadījumā SAII = 1;

3.5.2. maksimālās normētās novirzes vērtības gadījumā SAII = 4;

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.708)

D daļa

 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns, latos:

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

1.

Projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas[1]

2.

Ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas, jaunu būvju būvdarbu izmaksas

2.1.

2.2.

3.

Būvdarbu un aprīkojuma izmaksas ēku, telpu un infrastruktūras pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem

4.

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes izmaksas

4.1.

4.2.

5.

Bibliotēku modernizēšanas izmaksas

5.1.

5.2.

6.

Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu [2]

6.1.

6.2.

7.

Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas[3]

8.

Neparedzētās izmaksas[4]

01.JPG (1001 bytes)

KOPĀ

01.JPG (1001 bytes)

100 %

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām:

[1] – ne vairāk kā 1 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

[2] – ne vairāk kā 10 % no tabulas 2., 3., 4. un 5.punktā noteikto izmaksu summas;

[3] – ne vairāk kā 0,2 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 25 000 latu;

[4] – ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.265
Finansēšanas plāns valsts budžeta iestādēm
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 24.03.2009.Stājas spēkā: 09.04.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 08.04.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
190349
{"selected":{"value":"21.06.2019","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.06.2019","iso_value":"2019\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2011","iso_value":"2011\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2010","iso_value":"2010\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2010.-23.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-22.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2009","iso_value":"2009\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2009.-09.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.06.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)