Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.273

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 9.§)
Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības
likuma
6.panta trešo daļu, 11.panta 1.punktu un 22.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas un Šveices sadarbības programmas (turp­māk – sadarbības programma) vadības nodrošināšanas kārtību, tai skaitā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā vadošās iestādes funkcijas, kā arī piešķirtā finansējuma atgūšanas kārtību un strīdu risināšanas kārtību par pie­šķirtā finansējuma izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu, ja individuālā projekta vai apakšprojekta īstenotājs, starpniekinstitūcija vai īpašo atbalsta formu saņēmējs ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona.

2. Finanšu ministrija kā vadošās iestādes funkciju veicēja (turpmāk – vadošā iestāde) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā vadošās iestādes funkciju veicēja (turpmāk – aģentūra), maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un funkcionēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekšējās kontroles sistēmu. Par iekšējās kontroles sis­tēmas izveidošanu un tās atbilstību normatīvajiem aktiem ir atbildīgs attiecīgās iestādes vadītājs.

3. Ar sadarbības programmas līdzfinansēto programmu, grantu shēmu, individuālo projektu, apakšprojektu un īpašo atbalsta formu īstenošanu saistītos dokumentus visas to īstenošanā un vadībā iesaistītās puses glabā saskaņā ar Lat­vijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas–Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā (turpmāk – ietvar­līgums).

II. Projekta izklāsta un projekta iesnieguma sagatavošana un apstiprināšana

4. Attiecīgā nozares ministrija, iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kuru Ministru kabinets ir noteicis par atbildīgo institūciju sadarbības programmas atbalstāmo aktivitāšu īstenošanā, ir atbildīga par individuālā projekta iesniedzēja vai starpniekinstitūcijas izvirzīšanu un projekta izklāsta sagatavošanas nodrošināšanu.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

5. Ja saskaņā ar ietvarlīguma nosacījumiem nepieciešams, vadošā iestāde saskaņo grantu shēmas starpniekinstitūcijas izvēli ar Šveices kompetentajām iestādēm.

6. Sagatavojot projekta izklāstu, starp­niekinstitūcija un individuālā pro­jekta iesniedzējs ievēro ietvarlīgumā noteiktās prasības un nosacījumus, kā arī vadošās iestādes norādījumus par projekta izklāsta veidlapu un projekta izklāstā iekļaujamo vai tam pievienojamo informāciju.

7. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija projekta izklāstu iesniedz izskatīšanai vadošajā iestādē.

8. Vadošā iestāde 15 darbdienu laikā pēc projekta izklāsta saņemšanas no individuālā projekta iesniedzēja vai starpniek­institūcijas izvērtē projekta izklāsta atbilstību ietvarlīgumā noteiktajiem kritērijiem un projekta izklāsta sagata­vošanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieprasa starp­niekinstitūcijai vai individuālā projekta iesniedzējam precizēt projekta izklāstu vai iesniegt papildu skaidrojumus par to.

9. Vadošā iestāde iesniedz projekta izklāstu saskaņošanai vadības komitejā.

10. Pēc projekta izklāsta saskaņošanas vadības komitejā vadošā iestāde iesniedz projekta izklāstu apstiprināšanai Šveices Konfederācijas vēstniecībai Latvijas Republikā (turpmāk – Šveices vēstniecība). Šveices vēstniecības pienā­kums iesniegt projekta izklāstu Šveices kompetentajās iestādēs ir noteikts ietvarlīgumā.

11. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm vai Šveices vēstniecības saņem pieprasījumu sniegt papildu skaidrojumus vai precizējumus par iesniegto projekta izklāstu, tā par attiecīgo prasību informē starpniek­institūciju vai individuālā projekta iesniedzēju.

12. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija nodrošina šo noteikumu 11.punktā minēto papildu skaidrojumu vai precizējumu iesniegšanu vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā. Pēc papildu skaidrojumu vai precizējumu saņemšanas vadošā iestāde iesniedz tos Šveices vēstniecībai. Šveices vēstniecības pienākums iesniegt skaidrojumus vai preci­zējumus Šveices kompetentajās iestādēs ir noteikts ietvarlīgumā.

13. Vadošā iestāde pēc Šveices kompetento iestāžu lēmuma saņemšanas par projekta izklāsta apstiprināšanu:

13.1. informē par minēto lēmumu starp­niekinstitūciju vai individuālā pro­jekta iesniedzēju;

13.2. ja projekta izklāsts apstiprināts ar nosacījumiem, informē starp­niekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju par attiecīgo lēmumu un ie­sniedz Šveices kompetento iestāžu sniegtās rekomendācijas individuālā projekta iesnieguma izstrādē.

14. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm saņem lēmumu par projekta izklāsta noraidīšanu, tā informē par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgo nozares ministriju un individuālā projekta iesniedzēju vai starpniekinstitūciju, kā arī iesniedz Ministru kabinetā infor­matīvo ziņojumu par priekšlikumiem citu projekta aktivitāšu atbalstīšanai attiecīgās prioritātes ietvaros.

15. Sagatavojot projekta iesniegumu, starpniekinstitūcija un individuālā projekta iesniedzējs ievēro ietvarlīgumā noteiktās prasības un nosacījumus, kā arī vadošās iestādes norādījumus par projekta iesnieguma veidlapu un projekta iesniegumā iekļaujamo vai tam pievienojamo informāciju.

16. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija projekta iesnie­gumu iesniedz vadošajā iestādē 60 dienu laikā pēc šo noteikumu 13.1.apakš­punktā minētās informācijas saņemšanas.

17. Vadošā iestāde 30 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas no individuālā projekta iesniedzēja vai starp­niekinstitūcijas izvērtē projekta iesnieguma atbilstību ietvarlīgumā noteiktajiem kritērijiem un projekta iesnieguma sagatavošanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieprasa starp­niekinstitūcijai vai individuālā projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu skaidrojumus par to.

18. Vadošā iestāde iesniedz tās izskatīto projekta iesniegumu saskaņošanai vadības komitejā.

19. Pēc projekta iesnieguma saskaņošanas vadības komitejā vadošā iestāde iesniedz projekta iesniegumu apstiprināšanai Šveices vēstniecībā.

20. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm vai Šveices vēstniecības saņem pieprasījumu sniegt papildu skaidrojumus vai precizējumus par iesniegto projekta iesniegumu, tā par minēto prasību informē starpniekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju.

21. Individuālā projekta iesniedzējs vai starpniekinstitūcija nodrošina nepieciešamo papildu skaidrojumu vai projekta iesnieguma precizējumu iesniegšanu vadošajā iestādē tās noteiktajā termiņā. Pēc papildu skaidrojumu vai precizējumu saņemšanas vadošā iestāde iesniedz tos Šveices vēstniecībā.

22. Vadošā iestāde pēc Šveices kompetento iestāžu gala lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to starp­niekinstitūciju vai individuālā projekta iesniedzēju.

23. Ja vadošā iestāde no Šveices kompetentajām iestādēm saņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, tā informē par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgo nozares ministriju un individuālā projekta iesniedzēju vai starpniekinstitūciju, kā arī iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem citu projekta aktivitāšu atbalstīšanai attiecīgās prioritātes ietvaros.

III. Individuālā projekta un programmas īstenošana

24. Pēc tam kad no Šveices vēstniecības saņemts projekta līgums par individuālā projekta vai programmas īstenošanu, vadošā iestāde saskaņo minēto līguma projektu ar individuālā projekta iesniedzēju vai starpniekinstitūciju, aģentūru un maksājumu iestādi, kā arī vienojas ar Šveices kompetentajām iestādēm par minētā līguma noslēgšanu.

25. Pēc šo noteikumu 24.punktā noteiktās saskaņošanas vadošā iestāde nodrošina projekta līguma par individuālā projekta vai programmas īstenošanu no­slēg­šanu ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde pēc projekta līguma parakstīšanas 10 darbdienu laikā nosūta tā kopiju aģentūrai, maksājumu iestādei, kā arī starp­niekinstitūcijai vai individuālā projekta īstenotājam un par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgajai nozares ministrijai (ja individuālā projekta iesniedzējs vai starp­niekinstitūcija ir tiešās pārvaldes iestādes institu­cionālā padotībā esoša iestāde).

26. Ja par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgā nozares ministrija pieņem lēmumu par tās iesaistīšanos individuālā projekta vai programmas īste­nošanas nodrošināšanā, tā informē vadošo iestādi un paredz nozares ministrijas pienākumus un tiesības individuālā projekta vai programmas īstenošanā.

27. Aģentūra izstrādā īstenošanas lī­gu­ma paraugu, kas noslēdzams ar individuālā projekta īstenotāju vai starpniekinstitūciju un, ja vadošā iestāde informējusi aģentūru par šo noteikumu 26.pun­ktā minēto lēmumu, ar nozares ministriju. Individuālā projekta vai pro­grammas īstenošanas līguma paraugu aģentūra iesniedz vadošajā iestādē.

28. Vadošā iestāde atbalstīto īste­nošanas līguma paraugu iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.

29. Pēc projekta līguma par individuālā projekta vai programmas īstenošanu parakstī­šanas aģentūra saskaņo un slēdz ar individuālā projekta īstenotāju vai starp­niekinstitūciju un, ja attiecināms, ar nozares ministriju īstenošanas līgumu. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc parakstītā īstenošanas līguma saņemšanas no individuālā projekta īstenotāja vai starp­niekinstitūcijas un nozaru ministrijas nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

30. Ja, īstenojot individuālo projektu vai programmu, nepie­ciešams veikt grozījumus individuālā projekta vai programmas īstenošanas nosacījumos, kas iekļauti projekta līgumā, tai skaitā maksājumu plānā, indi­vi­duālā projekta īstenotājs vai starpniek­institūcija, vadošā iestāde, maksājumu iestāde vai aģentūra ierosina grozījumus līgumā. Maksājumu iestāde un aģentūra grozījumu priekšlikumus iesniedz vadošajā iestādē.

31. Individuālā projekta īstenotājs vai starpniekinstitūcija iesniedz grozījumu pieprasījumu aģentūrā. Aģentūra izvērtē grozījumu pieprasījuma pamatotību un nepieciešamību un iesniedz to vadošajā iestādē kopā ar vērtējumu par grozījumu pieprasījuma nepieciešamību un pamatotību. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt individuālā projekta īstenotājam vai starpniekinstitūcijai sniegt papildu skaidrojumu par grozījumu pieprasījuma pamatotību un to ietekmi individuālā projekta vai programmas mērķu un rezultātu sasniegšanā.

32. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaidro­jumu no aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas vai indivi­duālā projekta īstenotāja par grozījumu pieprasījumu.

33. Ja vadošā iestāde noraida grozījumu pieprasījumu, tā informē aģentūru un maksājumu iestādi (ja maksājumu iestāde ir ierosinājusi līguma grozījumus), norādot grozījumu pieprasījuma noraidīšanas iemeslus. Aģentūra šo informāciju nosūta starpniekinstitūcijai vai individuālā projekta īstenotājam.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

34. Ja vadošā iestāde atbalsta grozījumu pieprasījumu, tā iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kompetentajām iestādēm un pēc saskaņošanas apstiprina projekta līguma grozījumus.

35. Vadošā iestāde nosūta projekta līguma grozījumu kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei. Aģentūra projekta līguma grozījumu kopiju nosūta starpniekinstitūcijai vai individuālā projekta īstenotājam.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

36. Ja nepieciešams, aģentūra pēc šo noteikumu 35.punktā minētās infor­mācijas saņemšanas par projekta līguma grozījumiem sagatavo nepieciešamos grozījumus īstenošanas līgumā. Pēc īstenošanas līguma grozījumu parak­stīšanas aģentūra nosūta līguma grozījumu kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

37. Ja, īstenojot individuālo projektu vai programmu, nepie­ciešams veikt grozījumus individuālā projekta vai programmas īstenošanas nosacījumos, kā rezultātā jāveic grozījumi īstenošanas līguma parau­gā, aģentūra iesniedz vadošajā iestādē īstenošanas līguma parauga grozījumus. Vadošā iestāde tās atbalstītos īstenošanas līguma parauga grozījumus iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.

IV. Grantu shēmas un apakšprojektu īstenošana

38. Pēc tam kad no Šveices vēstniecības saņemts projekta līgums par grantu shēmas īste­nošanu, vadošā iestāde saskaņo minēto līguma projektu ar starpniekinstitūciju, aģentūru un maksājumu iestādi, kā arī vienojas ar Šveices kompetentajām iestādēm par minētā līguma noslēgšanu.

39. Pēc šo noteikumu 38.punktā noteiktās saskaņošanas vadošā iestāde nodrošina projekta līguma par grantu shēmas īste­nošanu noslēgšanu ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde pēc projekta līguma parakstīšanas 10 darb­dienu laikā nosūta tā kopiju aģentūrai, maksājumu iestādei, starp­niekinstitūcijai un par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgajai nozares ministrijai (ja starpniekinstitūcija ir tiešās pārvaldes iestādes institucionālā padotībā esoša iestāde).

40. Ja par atbalstāmās aktivitātes īstenošanu atbildīgā nozares ministrija pieņem lēmumu par tās iesaistīšanos grantu shēmas īstenošanas nodrošināšanā, tā informē vadošo iestādi un paredz nozares ministrijas pienākumus un tiesības grantu shēmas īstenošanā.

41. Aģentūra izstrādā īste­nošanas līguma paraugu, kas noslēdzams ar starpniek­institūciju un, ja vadošā iestāde informējusi aģentūru par šo noteikumu 40.punktā minēto lēmumu, – ar nozares ministriju. Īste­nošanas līguma paraugu aģentūra iesniedz vadošajā iestādē.

42. Vadošā iestāde tās atbalstīto īste­nošanas līguma paraugu iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.

43. Pēc projekta līguma par grantu shēmas īstenošanu parakstīšanas aģentūra to saskaņo un slēdz ar starpniekinstitūciju un, ja attiecināms, ar nozares ministriju īste­nošanas līgumu. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc parakstītā īste­nošanas līguma saņemšanas no starpniek­institūcijas un nozaru ministrijas nosūta tā kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

44. Starpniekinstitūcija izsludina apakšprojektu iesniegumu konkursu pēc projekta līguma noslēgšanas un apakšprojektu iesnie­gumu konkursa nolikuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.

45. Apakšprojekta iesniedzējs sagatavo apakšprojekta iesniegumu un iesniedz to starpniekinstitūcijai atbilstoši sadarbības programmas vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un apakšprojektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

46. Starpniekinstitūcija izveido un vada vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas komisija izvērtē apakšprojektu iesniegumus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajai kārtībai un vērtēšanas kritērijiem.

47. Starpniekinstitūcija pēc apakšprojekta iesnieguma izvērtēšanas, pama­tojoties uz vērtēšanas komisijas ieteikumu, pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Lēmumā par apakšprojekta iesnie­guma apstiprināšanu norāda maksimālo piešķiramā finansējuma apjomu attiecināmo izdevumu segšanai.

48. Starpniekinstitūcija informē apakšprojekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu un nosūta vadošajai iestādei sarakstu ar apstiprinātajiem un noraidītajiem apakšprojekta iesniegumiem.

49. Starpniekinstitūcija pēc apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanas slēdz apakšprojekta īstenošanas līgumu ar apakšprojekta īstenotāju par apakšprojekta īstenošanu.

50. Ja, īstenojot grantu shēmu, nepieciešams veikt grozījumus grantu shēmas īstenošanas nosacījumos, kas iekļauti projekta līgumā, tai skaitā maksājumu plānā, starpniekinstitūcija, vadošā iestāde, maksā­­jumu iestāde vai aģentūra ierosina grozījumus līgumā. Maksājumu iestāde un aģentūra grozījumu priekšlikumus iesniedz vadošajā iestādē.

51. Starpniekinstitūcija iesniedz grozījumu pieprasījumu aģentūrā. Aģentūra izvērtē grozījumu pieprasījuma pamatotību un nepieciešamību un iesniedz to vadošajā iestādē kopā ar vērtējumu par grozījumu pieprasījuma nepieciešamību un pamatotību. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt starpniek­institūcijai sniegt viedokli par grozījumu pieprasījuma pamatotību un to ietekmi grantu shēmas mērķu un rezultātu sniegšanā.

52. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaid­rojumu no aģentūras, maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas par gro­zījumu pieprasījumu.

53. Ja vadošā iestāde noraida grozījumu pieprasījumu, tā informē aģentūru un maksājumu iestādi (ja maksājumu iestāde ir ierosinājusi līguma grozījumus), norādot grozījumu pieprasījuma noraidīšanas iemeslus. Aģentūra šo informāciju nosūta starpniekinstitūcijai.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

54. Ja vadošā iestāde atbalsta grozījumu pieprasījumu, tā iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kompetentajām iestādēm un pēc saskaņošanas nodrošina projekta līguma grozījumu apstip­rināšanu.

55. Vadošā iestāde nosūta projekta līguma grozījumu kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei. Aģentūra projekta līguma grozījumu kopiju nosūta starpniekinstitūcijai.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

56. Ja nepieciešams, aģentūra pēc šo noteikumu 55.punktā saņemtās informācijas par projekta līguma grozījumiem sagatavo nepieciešamos grozījumus īste­nošanas līgumā. Pēc grantu shēmas īste­nošanas līguma grozījumu parakstīšanas aģentūra nosūta līguma grozījumu kopiju vadošajai iestādei un maksājumu iestādei.

57. Ja, īstenojot grantu shēmu, nepieciešams veikt grozījumus grantu shēmas īstenošanas nosacījumos, kā rezultātā jāveic grozījumi īste­nošanas līguma parau­gā, aģentūra iesniedz vadošajā iestādē īste­nošanas līguma parauga grozījumus. Vadošā iestāde tās atbalstītos īste­nošanas līguma parauga grozījumus iesniedz apstiprināšanai vadības komitejā.

V. Īpašo atbalsta formu īstenošana

58. Vadošā iestāde nodrošina, ka līgums, ko slēdz vadošā iestāde un Šveices Konfederācijas padomes pilnvarotā iestāde par Tehniskās palīdzības fonda un Projektu sagatavošanas fonda īstenošanu, tiek saskaņots ar aģentūru un maksājumu iestādi, kā arī ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde nodrošina minētā līguma noslēgšanu ar Šveices pilnvaroto iestādi un 10 darbdienu laikā pēc minētā līguma parakstīšanas nosūta tā kopiju aģentūrai un maksājumu iestādei.

59. Ja, īstenojot Tehniskās palīdzības fonda un Projektu sagatavošanas fonda atbalstu, nepieciešams veikt grozījumus minēto fondu īstenošanas nosa­cījumos, kas iekļauti šo noteikumu 58.punktā minētajā līgumā, tai skaitā maksā­jumu plānā, vadošā iestāde informē maksājumu iestādi un aģentūru par grozījumu nepieciešamību un pamatotību. Pēc minētā grozījumu pieprasījuma saskaņošanas ar maksājumu iestādi un aģentūru vadošā iestāde iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kom­petentajām iestādēm. Par Šveices kompetento iestāžu apstiprinātajiem grozījumu pieprasījumiem vadošā iestāde informē aģentūru un maksājumu iestādi.

60. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka Stipendiju fonda koordinējošo iestādi, saskaņojot izvēli ar Šveices kompetentajām iestādēm un vadošo iestādi.

61. Vadošā iestāde nodrošina, ka līgums, ko slēdz vadošā iestāde un Šveices kompetentās iestādes par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu, tiek saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un Stipendiju fonda koordinējošo iestādi, kā arī ar Šveices kompetentajām iestādēm. Vadošā iestāde nodrošina minētā līguma noslēgšanu ar Šveices kompetentajām iestādēm un 10 darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas nosūta tā kopiju Izglītības un zinātnes ministrijai un Stipendiju fonda koordinējošai iestādei.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

62. Pēc šo noteikumu 61.punktā minētā līguma noslēgšanas Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina vienošanās noslēgšanu ar Stipendiju fonda koordinējošo iestādi par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu. Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas informē par to vadošo iestādi.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

63. Stipendiju fonda koordinējošā iestāde izplata informāciju par Stipendiju fonda starpniekinstitūcijas izsludinātajiem Stipendiju fonda iesniegumu konkursiem un konsultē Stipendiju fonda dalībtiesīgās institūcijas par to dalības iespējām Stipendiju fonda iesniegumu sagatavošanā.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

64. Stipendiju fonda koordinējošā iestāde koordinē Latvijas puses vērtējumu piešķiršanu un atzinumu sniegšanu Stipendiju fonda starpniekinstitūcijai par tiem Stipendiju fonda iesniegumiem, ko atlasījusi Stipendiju fonda starpniekinstitūcija atbilstoši Stipendiju fonda administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

65. (Svītrots ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

66. (Svītrots ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

67. Ja, īstenojot Stipendiju fonda finansētās aktivitātes, nepieciešams veikt grozījumus nosacījumos, kas iekļauti šo noteikumu 61.punktā minētajā līgumā, tai skaitā maksājumu plānā, Stipendiju fonda koordinējošā iestāde, Izglītības un zinātnes ministrija vai vadošā iestāde ierosina grozījumus līgumā. Stipendiju fonda koordinējošā iestāde un Izglītības zinātnes ministrija grozījumu priekšlikumus iesniedz vadošajā iestādē.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

68. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par grozījumu pieprasījuma atbalstīšanu vai noraidīšanu. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt papildu skaidrojumu no Stipendiju fonda koordinējošās iestādes vai Izglītības un zinātnes ministrijas par grozījumu pieprasījumu.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

69. Ja vadošā iestāde noraida grozījumu pieprasījumu, tā informē par to Stipendiju fonda koordinējošo iestādi un Izglītības un zinātnes ministriju, pamatojot grozījumu pieprasījuma noraidīšanas iemeslus.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

70. Ja vadošā iestāde atbalsta grozījumu pieprasījumu, tā iesniedz grozījumu pieprasījumu Šveices vēstniecībā saskaņošanai ar Šveices kompetentajām iestādēm un pēc saskaņošanas apstiprina līguma gro­zījumus par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu.

71. Vadošā iestāde nosūta līguma grozījumu kopiju par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu Stipendiju fonda koordinējošai iestādei un Izglītības un zinātnes ministrijai.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

VI. Pārskatu un līdzekļu pieprasījumu iesniegšana un virzība

72. Starpniekinstitūcija, individuālā projekta īstenotājs un vadošā iestāde kā atbildīgā par Tehniskās palīdzības fonda un Projektu sagatavošanas fonda atbalsta īstenošanu (turpmāk – projekta īstenotājs) attiecīgajā īstenošanas līgumā vai līgumā, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu, noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz aģentūrā:

72.1. projekta starpposma pārskatu kopā ar pamatojošajiem dokumentiem un sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu;

72.2. projekta gada pārskatu;

72.3. projekta noslēguma pārskatu kopā ar pamatojošajiem dokumentiem.

73. Šo noteikumu 72.punktā minētās pārskatu veidlapas saskaņo Šveices kompetentās iestādes.

74. Pēc šo noteikumu 72.1., 72.2. vai 72.3.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas no projekta īstenotāja aģentūra 15 darbdienu laikā pārbauda iesnieg­tos pārskatus un pamatojošos dokumentus un apstiprina pārskatus. Ja aģentūra iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības, projekta īstenotājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīga aģentūras atzinuma saņemšanas šīs nepilnības novērš. Aģentūra precizēto pārskatu vai papildus iesniegto informāciju izskata 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no projekta īstenotāja.

75. Pamatojošos dokumentus, kuri iesniegti atbilstoši šo noteikumu 74.pun­ktam, aģentūra pārbauda izlases veidā, pamatojoties uz risku novērtē­jumu, kas saskaņots ar vadošo iestādi.

75.1 Pirms projekta starpposma pārskata iesniegšanas maksājumu iestādē aģentūra ir tiesīga veikt tehniskus labojumus starpposma pārskatā (papīra un elektroniska dokumenta formā), par to informējot individuālā projekta īstenotāju vai starpniekinstitūciju. Projekta starpposma pārskatā (papīra formā) norāda, ka labojumus veikusi aģentūra.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

76. Aģentūra tās apstiprināto projekta starpposma pārskatu kopā ar sadar­bības programmas līdzekļu pieprasījumu un vadošās iestādes apliecinājumu, projekta noslēguma pārskatu, kā arī pamatojošajiem dokumentiem, kuri jāsniedz Šveices kompetentajām iestādēm, iesniedz maksājumu iestādē, informējot par to vadošo iestādi.

77. Aģentūra tās apstiprināto projekta gada pārskatu iesniedz Šveices kompetentajām iestādēm, informējot par to vadošo iestādi.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

78. Maksājumu iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 76.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu (pamatojošos dokumentus pārbauda izlases veidā) un apstip­rina pieprasījumu. Ja nepieciešams, maksājumu iestāde var pieprasīt aģentūrai 10 darb­dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodrošināt iesniegtā līdzekļu pieprasījuma precizēšanu vai papildu informācijas iesniegšanu. Maksājumu iestāde var pieprasīt arī projekta īstenotājam 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodrošināt papildu informācijas iesniegšanu. Maksājumu iestāde 10 darbdienu laikā pēc precizējumu vai papildu informācijas saņemšanas to izvērtē.

79. Maksājumu iestāde iesniedz apstiprināto sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu Šveices kompetentajām iestādēm kopā ar projekta starpposma pārskatu un, ja attiecināms, projekta noslēguma pārskatu, kā arī citiem pamatojošajiem dokumentiem, kuri jāsniedz Šveices kompetentajām iestādēm, informējot par to vadošo iestādi un aģentūru (iesniedzot pavadvēstules kopiju).

80. Stipendiju fonda aktivitāšu ietvaros pārskatu un līdzekļu pieprasījumu iesniegšanu un virzību nosaka šo noteikumu 61.punktā minētais līgums.

VII. Uzraudzība un izvērtēšana

81. Individuālā projekta īstenotājs, starpniekinstitūcija vai nozares ministrija reizi gadā pēc vadošās iestādes pieprasījuma tās norādītajā termiņā sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē informāciju gada uzraudzības pārskata sagatavošanai, iekļaujot:

81.1. informāciju par izmaiņām individuālo projektu, grantu shēmu un programmu īstenošanas statusā kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata;

81.2. informāciju par individuālo projektu, grantu shēmu un programmu ieguldījumu attiecīgās sadarbības programmas prioritārajā jomā un to ietekmi uz mērķauditoriju;

81.3. informāciju par individuālo projektu, grantu shēmu un programmu ietekmi uz Latvijas Republikas un donorvalsts divpusējām attiecībām kopš iepriekšējā gada uzraudzības pārskata;

81.4. apliecinājumu, ka individuālā projekta, apakšprojekta vai programmas aktivitātes īstenotājs nesaņem finansējumu tādas pašas aktivitātes finansēšanai no jebkādiem citiem publiskajiem finanšu avotiem;

81.5. informāciju par publicitātes aktivitātēm, kas īstenotas kopš iepriekššējā gada uzraudzības pārskata, kā arī par nākamajā uzraudzības periodā plānotajām publicitātes aktivitātēm.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

82. Pēc šo noteikumu 81.punktā minētās informācijas saņemšanas vadošā iestāde sagatavo gada uzraudzības pārskatu un iesniedz to Šveices vēstniecībai.

83. Ja vadošā iestāde saņem informāciju par būtiskiem individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas grozījumiem, tā nodrošina minētās informācijas izvērtēšanu un iesniegšanu saskaņošanai vadības komitejā.

VIII. Finanšu kontrole un audits

84. Sadarbības programmas finanšu kontrole un audits šo noteikumu izpratnē ir:

84.1. pārbaude programmas, grantu shēmas, individuālā projekta, apakšprojekta vai īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētajām aktivitātēm) īstenošanas vietā;

84.2. programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētajām aktivitātēm) starpposma audits;

84.3. programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētajām aktivitātēm) noslēguma audits;

84.4. sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas audits.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427)

85. Aģentūra veic šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētās pārbaudes starpniekinstitūcijā, pie individuālo projektu īstenotāja un īpašo atbalsta formu finansējuma saņēmējiem, ja tas nepieciešams pēc pārskatos iekļautās informācijas novērtējuma veikšanas. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc veiktās pārbaudes tās rezultātus iesniedz vadošajā iestādē.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

86. Starpniekinstitūcija veic šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētās pārbaudes izlases veidā pie apakšprojekta īstenotājiem. Pārbaužu rezultātus pievieno līdzekļu pieprasījumam.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427)

87. Sadarbības programmas vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita struktūrvienības veic šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minēto auditu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekšējo auditu. Sadarbības programmas vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita struktūrvienības darbības pārskatā iekļauj kopsavilkumu par šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minētā audita ieteikumu ieviešanu (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

88. Sadarbības programmas vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita vidē iekļauj sadarbības programmas vadības sistēmu.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

89. Sadarbības programmas vadībā iesaistītās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minētā audita slēgšanas nodrošina iekšējā audita noslēguma ziņojuma kopijas un audita kopsavilkuma (2.pieli­kums) iesniegšanu Finanšu ministrijā.

90. Šo noteikumu 84.2. un 84.3.apakš­punktā minētos auditus veic neatkarīga auditoru kompānija par katru individuālo projektu, programmu, grantu shēmu vai īpašo atbalsta formu. Par neatkarīgas auditoru kompānijas izvēli konkursa kārtībā ir atbildīgs projekta īstenotājs. Šo noteikumu 84.2.apakšpunktā minētos auditus veic individuālajam projektam, programmai, grantu shēmai vai īpašo atbalsta formai, kuras īstenošanas laiks ir ilgāks par diviem gadiem un attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 500 000 Šveices franku ekvivalentu euro, projekta līgumā vai līgumā, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu, noteiktajā kārtībā un termiņos.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1206)

91. Šveices kompetento iestāžu vai to pilnvaroto auditoru kompāniju auditus veic sadarbības programmas finansētajiem individuālajiem projektiem, pro­grammām, grantu shēmām un īpašajām atbalsta formām, kā arī pie sadar­bības programmas finanšu vadībā iesaistītajām institūcijām un personām.

92. Sadarbības programmas vadībā iesaistītās institūcijas un personas atbilstoši šajos noteikumos minētajām funkcijām:

92.1. uzrāda auditoriem ar individuālo projektu, programmu, grantu shē­mu, apakšprojektu, īpašo atbalsta formu un finanšu instrumentu vadību saistītos dokumentus (arī elektroniska dokumenta formā);

92.2. nodrošina pieeju finanšu dokumentācijai, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo auditu;

92.3. nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

92.4. sniedz auditoriem informāciju par individuālo projektu, grantu shēmu, programmu, apakšprojektu un īpašo atbalsta formu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību.

93. Stipendiju fonda finansēto aktivitāšu ietvaros finanšu kontroles un audita veikšanas kārtība noteikta līgumā par Stipendiju fonda aktivitāšu īstenošanu.

94. Vadošā iestāde nodrošina, ka maksājumu iestādē tiek iesniegta informācija par šo noteikumu 84.punktā minēto pārbaužu un kontroles laikā konstatētajiem trūkumiem.

IX. Finansējuma plānošana un atmaksa valsts budžetā

95. Apstiprināto individuālo projektu, programmu, grantu shēmu un īpašo atbalsta formu (izņemot Stipendiju fonda finansētās aktivitātes) īstenotājam, kas nav valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir ministrija, no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts sadarbības programmas līdzfinansējums un nacionālais finansējums individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas īstenošanai saskaņā ar projekta līgumā vai līgumā, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu, apstiprināto sadarbības programmas līdzfinansējuma un nacionālā finansējuma proporciju.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

95.1 Individuālā projekta īstenotājam, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir ministrija, no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts nacionālais finansējums individuālā projekta vadības izmaksu nodrošināšanai.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

96. Stipendiju fonda finansēto aktivitāšu īstenošanai no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts nacionālais finansējums saskaņā ar šo noteikumu 61.punktā minēto līgumu.

97. Apakšprojekts tiek īstenots no grantu shēmas ietvaros piešķirtā finan­sējuma un apakšprojekta īstenotāja līdzekļiem saskaņā ar apakšprojekta īstenošanas līgumā noteikto apmēru un proporciju.

98. Ministrija vai cita centrālā valsts iestāde (turpmāk – centrālā valsts iestāde) sadarbības programmas līdzfinansējumu un nacionālo finansējumu apstiprināto individuālo projektu, programmu, grantu shēmu un īpašo atbalsta formu īstenošanai, ja to īstenotājs ir valsts budžeta iestāde, plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem par tās institucionālajā padotībā esošo individuālā projekta īstenotāju, starpniekinstitūciju, Stipendiju fonda koordinējošo iestādi un citu īpašo atbalsta formu finansējuma saņēmēju, izņemot gadījumu, kas noteikts šo noteikumu 101.punktā, un par sadarbības partneru finansējumu.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

99. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams ieplānot sadarbības programmas līdzfinansējumu un nacionālo finansējumu individuālo projektu, grantu shēmu, programmu vai īpašo atbalsta formu īstenošanai likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, centrālā valsts iestāde normatīvajos aktos par budžeta un finanšu jomu noteiktajā kārtībā pieprasa finansējumu attiecīgā individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas īstenošanai no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā)

100. Finanšu ministrija plāno sadarbības programmas līdzfinansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzības atmaksu valsts budžeta ieņēmumos un šo noteikumu 101.punktā minētajā gadījumā – individuālā projekta īstenotājam vai starpniekinstitūcijai kā ārvalstu finanšu palīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

101. Centrālā valsts iestāde plāno sadarbības programmas līdzfinansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzību par tās institucionālajā padotībā esošo individuālā projekta īstenotāju vai starpniekinstitūciju, ja saskaņā ar apstiprināto individuālo projektu tas tiek priekšfinansēts no sadarbības partnera līdzekļiem, un veic atmaksu attiecīgajam sadarbības partnerim. Sadarbības partneri un tā īstenotās individuālā projekta aktivitātes nosaka projekta līgumā.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

101.1 Finanšu ministrija plāno nacionālo finansējumu kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un veic atmaksu individuālā projekta īstenotājam, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, par tā priekšfinansētajām individuālā projekta vadības izmaksām.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

102. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus sagatavo atbilstoši kārtībai un termiņiem, kas noteikti nor­matīvajos aktos par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai centrālajai valsts iestādei nepieciešama papildu infor­mācija, sadarbības programmas vadībā iesaistītās institūcijas un personas sniedz pieprasīto informāciju.

X. Finansēšana un maksājumu veikšana

103. (Svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427)

104. Saskaņā ar attiecīgajā projekta līgumā un īstenošanas līgumā noteikto kārtību, kādā veic maksājumus individuālā projekta īstenotājam vai starpniekinstitūcijai, paredzams avansa maksājums vai vairāki starpposma maksājumi individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas ietvaros, ko veic, pamatojoties uz starpniekinstitūcijas vai individuālā projekta īstenotāja iesniegto sadarbības programmas līdzekļu pieprasījumu, projekta starpposma pārskatu (individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas īstenošanas pabeigšanas gadījumā – arī projekta noslēguma pārskatu) un citiem projekta līgumā un īstenošanas līgumā noteiktajiem pamatojošajiem dokumentiem.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

105. Saskaņā ar apakšprojekta īstenošanas līgumā noteikto kārtību, kādā veic maksājumu apakšprojekta īstenotājam, paredzams avansa maksājums, starp­posma maksājumi un noslēguma maksājums, pamatojoties uz apakšprojekta īstenotāja iesniegto pieprasījumu par apakšprojekta izdevumu segšanu.

106. Kārtību, kādā īpašo atbalsta formu ietvaros veic maksājumus, paredz attiecīgie līgumi, kas nosaka īpašo atbalsta formu īstenošanu.

107. Individuālā projekta īstenotājs un starpniekinstitūcija, kas ir valsts budžeta iestāde, īstenojot individuālo projektu, programmu vai grantu shēmu:

107.1. maksājumus veic no līdzekļiem, kas paredzēti centrālās valsts iestādes budžetā individuālo projektu, programmu vai grantu shēmu īstenošanai. Individuālā projekta īstenotājs vai starpniekinstitūcija sagatavo maksājuma rīkojumu un iesniedz to Valsts kasē;

107.2. iesniedz aģentūrā šo noteikumu 72.punktā minētos pārskatus.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

107.1 (Svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427)

107.2 Individuālā projekta īstenotājs, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, īstenojot individuālo projektu:

107.2 1. maksājumus veic no sadarbības programmas līdzfinansējuma un saviem līdzekļiem;

107.2 2. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427);

107.2 3. iesniedz aģentūrā šo noteikumu 72.punktā minētos pārskatus.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.370 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427)

108. Pēc līdzekļu saņemšanas no Šveices kompetentajām iestādēm aģentūra sagatavo maksājuma rīkojumu par sadarbības programmas līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos vai individuālā projekta īstenotājam, vai starpniekinstitūcijai vai maksājuma rīkojumu par sadarbības programmas līdzfinansējuma, kā arī nacionālā finansējuma pārskaitīšanu individuālā projekta īstenotājam, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, un virza attiecīgo rīkojumu tālāk atbilstoši šo noteikumu 76.punktā noteiktajai kārtībai.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

109. Ja individuālā projekta īstenotājs vai starpniekinstitūcija neiesniedz šo noteikumu 72.punktā minētos pārskatus attiecīgajā īstenošanas līgumā noteiktajos termiņos, aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par finansēšanas plānā individuālā projekta, programmas vai grantu shēmas īstenošanai paredzēto asignējumu apturēšanu.

110. Grantu shēmas ietvaros:

110.1. apakšprojekta īstenotājs veic maksājumus no saviem līdzekļiem un grantu shēmas ietvaros piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja apakšprojekta īstenošanas līgumā paredzēts avansa maksājums, kas nepārsniedz 20 procentus no kopējām apakšprojekta attiecināmajām izmaksām;

110.2. starpniekinstitūcija atbilstoši attiecīgajā īstenošanas līgumā un apakšprojekta īstenošanas līgumā paredzētajam sagatavo maksājuma rīkojumu par avansa maksājumu vai par faktiski veikto izdevumu atmaksu apakšprojekta īstenotājam apakšprojekta īstenošanas līgumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

XI. Neatbilstību izvērtēšana, ziņošana par konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu pārdale

(Nodaļa MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

111. Ar neatbilstību šo noteikumu izpratnē saprot jebkuru darbību vai bezdarbību, kas ir vērsta uz nelikumīgu sadarbības programmas finansējuma iegūšanu vai izmantošanu un atbilst projekta līgumā noteiktajam neatbilstību gadījumam.

112. Vadošā iestāde, aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde izvērtē katru iespējamo neatbilstību sadarbības programmas vadībā vai individuālā projekta, apakšprojekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas īstenošanā un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu (turpmāk – konstatētā neatbilstība).

113. Aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde par katru konstatēto neatbilstību, izņemot šo noteikumu 114.punktā minēto gadījumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas iesniedz (papīra formā un elektroniski) vadošajā iestādē ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām (3.pielikums).

114. Ziņojums par konstatētajām neatbilstībām nav jāiesniedz, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

114.1. neatbilstības apmērs ir mazāks par 4000 Šveices franku ekvivalentu euro;

114.2. neatbilstība ir konstatēta pirms tam, kad Šveices kompetentās iestādes ir veikušas sadarbības programmas līdzekļu atmaksu un ar neatbilstību saistītie izdevumi ir iekļauti projekta kārtējā starpposma vai noslēguma pārskatā kā neattiecināmie izdevumi.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1206)

115. Aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 114.1. vai 114.2.apakšpunktā minētās neatbilstības konstatēšanas iesniedz (papīra formā un elektroniski) vadošajā iestādē ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām (3.pielikums), ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

115.1. konstatētā neatbilstība ir saistīta ar darbību vai bezdarbību, kas rada aizdomas par noziedzīgu nodarījumu sadarbības programmas vadībā vai individuālā projekta, apakšprojekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas īstenošanā;

115.2. konstatētā neatbilstība rada draudus individuālā projekta, apakšprojekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas sekmīgai īstenošanai, ņemot vērā neatbilstības proporciju no kopējām individuālā projekta, apakšprojekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas attiecināmajām izmaksām vai tās būtiskumu;

115.3. konstatētā neatbilstība ir izraisījusi plašas publiskas diskusijas.

116. Aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 114.2.apakšpunktā minētās neatbilstības konstatēšanas iesniedz vadošajā iestādē ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām (3.pielikums), ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:

116.1. konstatētā neatbilstība pārsniedz 50 000 Šveices franku ekvivalentu euro;

116.2. aģentūra ar individuālā projekta īstenotāju, starpniekinstitūciju vai īpašās atbalsta formas īstenotāju vai starpniekinstitūcija ar apakšprojekta īstenotāju nevar vienoties par to izdevumu atzīšanu par neatbilstošiem, kuri pārsniedz 4000 Šveices franku ekvivalentu euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1206)

116.1 Pēc Šveices kompetento iestāžu pieprasījuma vadošā iestāde var lūgt aģentūrai, maksājumu iestādei, starpniekinstitūcijai vai Stipendiju fonda koordinējošajai iestādei piecu darbdienu laikā iesniegt ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām, kas atbilst šo noteikumu 114.1. vai 114.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem (3.pielikums) un par kuru nav ziņots saskaņā ar šo noteikumu 115. vai 116.punktu.

116.2 Vadošā iestāde nodrošina, lai tiktu izvērtēti visi aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas un Stipendiju fonda koordinējošās iestādes iesniegtie ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām, un, ja nepieciešams, ierosina kontroli vai veic to, lai gūtu pārliecību par neatbilstību konstatēšanas, novēršanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas pasākumu efektivitāti un pietiekamību.

116.3 Vadošā iestāde ziņo Šveices kompetentajām iestādēm par vadošās iestādes, aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas un Stipendiju fonda koordinējošās iestādes konstatētajām neatbilstībām šādos termiņos:

116.3 1. šo noteikumu 113., 115. un 116.punktā minētajā gadījumā – piecu darbdienu laikā pēc ziņojuma par konstatētajām neatbilstībām saņemšanas;

116.3 2. šo noteikumu 116.1 punktā minētajā gadījumā – 15 darbdienu laikā pēc Šveices kompetento iestāžu pieprasījuma saņemšanas.

116.4 Pēc Šveices kompetento iestāžu pieprasījuma vadošā iestāde ziņo par vadošās iestādes, aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas vai Stipendiju fonda koordinējošās iestādes veiktajiem pasākumiem šajos noteikumos minētajā kārtībā iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā. Lai nodrošinātu informācijas iesniegšanu Šveices kompetentajām iestādēm, vadošā iestāde pieprasa informāciju no aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas vai Stipendiju koordinējošās iestādes.

116.5 Ja individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas īstenošanā ir konstatēta neatbilstība, ar neatbilstību saistītie izdevumi jāiekļauj kā neattiecināmie izdevumi projekta starpposma vai noslēguma pārskatā. Starpniekinstitūcija apakšprojekta ietvaros konstatētos neatbilstoši veiktos izdevumus iekļauj programmas vai grantu shēmas starpposma vai noslēguma pārskatā kā neattiecināmos izdevumus. Aģentūra nodrošina projekta starpposma un noslēguma pārskatos iekļauto neatbilstoši veikto izdevumu uzskaiti.

116.6 Vadošā iestāde, aģentūra, maksājumu iestāde un starpniekinstitūcija nodrošina uzskaiti par katru tās konstatēto neatbilstību, veiktajiem pasākumiem neatbilstības novēršanai un neatbilstoši veikto izdevumu pārdalēm.

116.7 Aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un Stipendiju fonda koordinējošā iestāde, iesniedzot vadošajā iestādē ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām, var ierosināt piemērot finanšu korekciju, ja neatbilstība ir konstatēta publisko iepirkumu jomā. Vadošā iestāde izvērtē ierosinātās finanšu korekcijas apmēru un, iesniedzot Šveices kompetentajām iestādēm ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām, ziņojumā var iekļaut priekšlikumu piemērot finanšu korekciju. Lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu pieņem Šveices kompetentās iestādes.

116.8 Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 116.3 punktā minētās informācijas nosūtīšanas Šveices kompetentajām iestādēm elektroniski informē par to aģentūru un maksājumu iestādi.

116.9 Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc Šveices kompetento iestāžu lēmuma saņemšanas par finanšu korekcijas piemērošanu informē par to aģentūru, maksājumu iestādi vai Stipendiju fonda koordinējošo iestādi. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no vadošās iestādes par to rakstiski paziņo individuālā projekta īstenotājam vai starpniekinstitūcijai.

116.10 Par neatbilstošiem atzīto izdevumu līdzekļus nedrīkst izmantot to darbību finansēšanai individuālā projekta, programmas, grantu shēmas, īpašās atbalsta formas vai apakšprojekta ietvaros, kuru veikšana tika atzīta par neatbilstošu.

116.11 Individuālā projekta īstenotājs, starpniekinstitūcija, īpašās atbalsta formas īstenotājs var iesniegt aģentūrā pamatotu pieprasījumu saskaņot par neatbilstošiem atzīto izdevumu līdzekļu izmantošanu citu darbību finansēšanai individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai īpašās atbalsta formas ietvaros (turpmāk – pieprasījums).

116.12 Aģentūra izvērtē pieprasījuma pamatotību un nepieciešamību un 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tā atbalstīšanu vai noraidīšanu. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt individuālā projekta īstenotājam, starpniekinstitūcijai vai īpašās atbalsta formas īstenotājam sniegt papildu skaidrojumu par pieprasījuma pamatotību. Aģentūra par pieņemto lēmumu informē individuālā projekta īstenotāju, starpniekinstitūciju vai īpašās atbalsta formas īstenotāju. Ja aģentūra noraida pieprasījumu, tā norāda pieprasījuma noraidīšanas iemeslus.

116.13 Ja neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz šo noteikumu 114.1.apakšpunktā minēto apmēru, pieprasījumu izskata atbilstoši projekta līguma grozīšanas kārtībai. Attiecībā uz individuālo projektu vai programmu ievēro šo noteikumu 30., 31., 32., 33., 34., 35. un 36.punktu, attiecībā uz grantu shēmu – šo noteikumu 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56.punktu, bet attiecībā uz īpašo atbalsta formu – šo noteikumu 59.punktu.

116.14 Ja neatbilstība konstatēta apakšprojektā un neatbilstoši veikto izdevumu summa apakšprojekta ietvaros nepārsniedz šo noteikumu 114.1.apakšpunktā minēto apmēru, starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu pārdali tā paša apakšprojekta ietvaros vai citam apakšprojektam, attiecīgi par to informējot aģentūru.

XII. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

117. Ja individuālajā projektā, programmā, grantu shēmā vai īpašajā atbalsta formā ir konstatēta neatbilstība, kas nav iekļauta starpposma vai noslēguma pārskatā kā neattiecināmi izdevumi, aģentūra:

117.1. nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamā vai kārtējā sadarbības programmas līdzekļu pieprasījuma;

117.2. par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu informē vadošo iestādi un individuālā projekta īstenotāju vai starpniekinstitūciju.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

118. Ja apakšprojektā ir konstatēta neatbilstība:

118.1. starpniekinstitūcija nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas apakšprojekta īstenotājam;

118.2. un apakšprojekta īstenotājs ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, starpniekinstitūcija rakstiski informē vadošo iestādi, vēstules kopiju nosūtot tās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam, kura padotībā esošā valsts iestāde veikusi neatbilstošos izdevumus;

118.3. un apakšprojekta īstenotājs ir juridiskā persona, un nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 118.1.apakšpunktu, starpniekinstitūcija izdod administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, norādot administratīvā akta izpildes kārtību, termiņu un konta numuru Valsts kasē neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

119. Ja apakšprojekta īstenotājs neatbilstoši veiktos izdevumus nespēj atmaksāt termiņā, kāds norādīts šo noteikumu 118.3.apakšpunktā minētajā administratīvajā aktā:

119.1. apakšprojekta īstenotājs rakstiski informē starpniekinstitūciju par nepieciešamību mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu;

119.2. starpniekinstitūcija septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 119.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē iespēju mainīt ad­ministratīvā akta izpildei noteikto termiņu un triju darbdienu laikā pēc izvēr­tēšanas rakstiski informē apakšprojekta īstenotāju par izvērtēšanas rezultātiem.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427)

120. Vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu un maksājumu iestādi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kas radušies individuālā projekta, programmas, grantu shēmas, īpašās atbalsta formas vai apakšprojekta ietvaros, ja to īstenotājs ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

121. Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas atbilstoši šo noteikumu 117.1. vai 118.1.apakš­punktam, neatbilstoši veiktie izdevumi ir uzskatāmi par atgūtiem no individuālā projekta īstenotāja, starpniekinstitūcijas vai apakš­projekta īstenotāja, kas ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, ar brīdi, kad vadošā iestāde informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.427)

122. Šo noteikumu 118.3.apakšpunktā minēto neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai starpniekinstitūcija atver kontu Valsts kasē. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti minētajā kontā. Starpniekinstitūcija pēc neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma rīkojumu par atgūtā valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.370)

123. Ja individuālā projekta īstenotājam, starpniekinstitūcijai vai apakšprojekta īstenotājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, neatbilstoši veiktie izdevumi jāatmaksā Šveices kompetentajām iestādēm, Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu atmaksas veikšanai.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā)

124. Aģentūra un starpniekinstitūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

XIII. Kārtība, kādā risina strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu

125. Strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas tur­pinā­šanu, ja individuālā projekta vai apakšprojekta īstenotājs, starp­niekinstitūcija vai īpašo atbalsta formu saņēmējs ir tiešās pārvaldes iestāde vai atva­sināta publiska persona, risina sarunu ceļā, pusēm savstarpēji vienojoties, un panākto vienošanos noformē rakstiski.

126. Ja sarunu ceļā savstarpēju vienošanos nav iespējams panākt:

126.1. aģentūra rakstiski par to informē individuālā projekta īstenotāja, starpniek­institūcijas vai īpašo atbalsta formu saņēmēja institucionāli augstāko iestādi;

126.2. starpniekinstitūcija rakstiski par to informē apakšprojekta īste­notāja institucionāli augstāko iestādi.

127. Augstākā iestāde, ievērojot publiskās pārvaldes jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 126.punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par padotības iestādes rīcību, risinot strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu. Par pieņemto lēmumu augstākā iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē aģentūru vai starp­niekinstitūciju.

128. Ja aģentūra vai starpniekinstitūcija nepiekrīt augstākās iestādes pieņemtajam lēmumam, tā rakstiski informē vadošo iestādi par strīdu, kurā sarunu ceļā nav panākta savstarpēja vienošanās.

129. Vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli par strīdiem, kas saistīti ar piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu un kurus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.273
Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto individuālo projektu, programmu, grantu shēmu un īpašo atbalsta formu iekšējo auditu ieteikumu izpildes kopsavilkums

(ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienība)

Audita nosaukums

Audita numurs

Ārvalstu finanšu palīdzības finansētās aktivitātes

Auditētā institūcija

Plānotais audita laiks

no...līdz…

Faktiskais audita laiks

no...līdz…


Nr.
p.k.1

Auditoru konstatētie trūkumi

Ieteikums2

Prioritāte

Ieviešanas termiņš3

Atbildīgā amatpersona

Informācija par ieteikuma izpildi4

Apliecinājums
par izpildi5


Piezīmes.

1 Ieteikuma numurs atbilstoši iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikam.

2 Norāda visus ieteikumus, kas ietverti apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā.

3 Apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā norādītais ieteikumu ieviešanas termiņš.

4 Norāda informāciju par ieteikuma izpildi (“jā” vai “nē”) un faktisko ieteikuma izpildes datumu.

5 Norāda informāciju par veiktajiem pasākumiem ieteikuma īstenošanai.

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.273
Audita izpildes kopsavilkums

1.

Par auditu atbildīgā ministrija vai iestāde

2.

Programmas nosaukums

3.

Projekts

4.

Auditētās institūcijas

5.

Audita mērķis

6.

Galvenie konstatējumi un secinājumi

Ieteikumi

7.

Viedoklis par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.273

(Pielikums MK 19.06.2012. noteikumu Nr.427 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1206)

Ziņojums par konstatētajām neatbilstībām
Latvijas un Šveices sadarbības programma

1. Ziņojuma numurs

Ziņojuma numurs LV–X1

2. Ziņojuma veids (atzīmēt vienu iespējamo)

2.1. ziņojums par neatbilstībām
(saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumu Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 113.punktu)
2.2. ziņojums par neatbilstībām
(saskaņā ar noteikumu 115. vai 116.punktu)
2.3. vadošās iestādes pieprasītais ziņojums par neatbilstībām
(saskaņā ar noteikumu 116.1 punktu)

3. Neatbilstības apraksts

3.1. individuālā projekta, programmas, grantu shēmas, īpašās atbalsta formas vai apakšprojekta nosaukums un numurs
3.2. apakšprojekta2 kopējā summa euro (tai skaitā programmas, grantu shēmas vai Stipendiju fonda līdzfinansējums un apakšprojekta īstenotāja nacionālais finansējums)
3.3. nosacījums vai nosacījumi, kas tikuši pārkāpti
3.4. neatbilstības apraksts (tai skaitā tās veikšanā izmantoto darbību apraksts)
3.5. neatbilstoši veikto izdevumu veids un summa euro3 vai, ja maksājumi nav veikti, summas euro, kas būtu tikušas neatbilstoši samaksātas, ja neatbilstība nebūtu atklāta
3.6. laikposms vai datums, kad tika veikta neatbilstība
3.7. veids, kādā neatbilstība tikusi atklāta (tai skaitā tās sākotnējās informācijas datums un avots, kura vedinājusi uz aizdomām par neatbilstības esību)
3.8. nacionālās amatpersonas vai institūcijas, kas sagatavojušas oficiālo ziņojumu (arī iekšējos ziņojumus) par konstatētajām neatbilstībām, un šo ziņojumu sagatavošanas datumi
3.9. neatbilstības finansiālās sekas euro (tai skaitā maksājumu apturēšana un neatbilstoši veikto izdevumu summu atgūšanas iespējas)
3.10. citas iesaistītās valstis (ja attiecināms)
3.11. iesaistīto fizisko un/vai juridisko personu identitāte (izņemot gadījumu, ja šādai informācijai nav nozīmes neatbilstības novēršanā, ņemot vērā konkrētās neatbilstības veidu)
3.12. juridiskās un administratīvās procedūras (tai skaitā pēc neatbilstības konstatēšanas uzsāktais kriminālprocess) un attiecīgās procedūras stadija (tai skaitā neatbilstoši veikto izdevumu summu atgūšanas stadija)
3.13. pasākumi, kas veikti vai paredzēti, lai novērstu jau atklātās neatbilstības gadījumu atkārtošanos
3.14. cita informācija
Ziņojums sagatavots

(adrese, datums)

Ziņojumu sagatavoja

(amats, vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1 X – ziņojuma numurs pēc kārtas (neatkarīgi no ziņojuma veida). Ja konstatētas vairākas neatbilstības, par kurām jāziņo, par katru neatbilstību sagatavo atsevišķu ziņojumu un katram ziņojumam piešķir individuālu numuru.

2 Ziņojuma 3.2.apakšpunktu aizpilda tikai attiecībā uz apakšprojektu.

3 Neatbilstības apmēru norāda euro, ņemot vērā valūtas maiņas kursu datumā, kad veikts maksājums. Ja ar neatbilstību saistītie izdevumi ir iekļauti projekta starpposma vai noslēguma pārskatā, tos norāda arī Šveices frankos, izmantojot projekta starpposma vai noslēguma pārskatā lietoto valūtas maiņas kursu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 273Pieņemts: 31.03.2009.Stājas spēkā: 04.04.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 03.04.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
190194
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2012","iso_value":"2012\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2011","iso_value":"2011\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-17.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2009","iso_value":"2009\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2009.-20.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)