Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.239

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 45.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti “Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpo­jumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.4.aktivitāti “Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt stabilu reģionālas nozīmes transporta ostu darbību, kurās notiek starptautiskie kravu pārvadājumi, tādējādi nodrošinot ostu funkcionēšanu un veicinot reģionu attīstību.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir kravu nosūtītāji un saņēmēji, kā arī iedzīvotāji reģionos, kuros atrodas ostas.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var būt mazās ostas pārvalde.

6. Kopējais aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 473 578 lati. Privāto līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs. Minimālais privātais līdzfinansējums ir 15 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – 612 985 lati.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.753 redakcijā)

7. Minimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 351 402 lati. Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 1 757 010 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

8. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde.

9. Atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija.

10. Sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

11. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde slēdz starpresoru vienošanos, lai nodrošinātu pastāvīgu atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes sadarbību aktivitātes īstenošanā, veicot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.pantā noteiktos pienākumus.

12. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

12.1. atbildīgajai iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

12.1.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanas vadību, analizēt problēmas aktivitātes īstenošanā un sniegt vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai priekšlikumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

12.1.2. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

12.1.3. izstrādāt un apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un veidlapas;

12.1.4. publicēt projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un veidlapas Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā www.sam.gov.lv;

12.1.5. nodrošināt projekta iesnieguma vērtēšanu;

12.1.6. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstipri­nāšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informēt par to projekta iesniedzēju;

12.1.7. nodrošināt aktivitātes īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

12.1.8. kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu izveidošanu un izmantošanu, uzkrāt datus par projektu iesniegumiem;

12.2. sadarbības iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

12.2.1. izstrādāt vienošanās projektu par projekta īstenošanu;

12.2.2. slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanas nosacījumiem;

12.2.3. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

12.2.4. sniegt informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavo­šanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību valsts budžeta finanšu vadībai un valsts budžeta līdzekļu plānošanai Eiropas Savienības fonda līdzfinan­sēto projektu īstenošanai, maksājumu veikšanai un izdevumu deklarācijas sagatavošanai;

12.2.5. izskatīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un veikt maksājuma pieprasījumu pārbaudi, apstiprināt maksājuma pieprasījumos iekļauto attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un iesniegt tos maksājumu iestādē;

12.2.6. sagatavot izdevumu deklarācijas un iesniegt tās vadošajā iestādē;

12.2.7. sagatavot maksājuma prognozes un iesniegt tās maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

12.2.8. nodrošināt projektu risku izvērtējumu, katru gadu sagatavot projektu īstenošanas vietu pārbaužu plānu, nodrošināt pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

12.2.9. publicēt mājaslapā internetā (www.cfla.gov.lv) informāciju par projektiem;

12.2.10. nodrošināt informācijas uzkrāšanu par projektiem un šīs informā­cijas nodošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā;

12.2.11. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā plānot un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī (tai skaitā
sniegt finansējuma saņēmējam informāciju par vienošanās nosacījumu izpildi) un uzraudzīt publicitātes pasākumus projektu īstenošanas vietās;

12.2.12. reizi pusgadā atbilstoši kompetencei sagatavot ziņojumu par finanšu līdzekļu apguvi un aktivitātes īstenošanas progresu, iznākuma un rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī projektu īstenošanas gaitā konstatētajām problēmām, reizi gadā – ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu aktivitātes ietvaros un iesniegt tos atbildīgajai iestādei;

12.2.13. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli (tai skaitā Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī);

12.2.14. izdarīt vienošanās grozījumus, ja nepieciešams, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.131)

13. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

14. Projekta atbalstāmās darbības ir molu un koplietošanas hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, krasta nostiprinājumu izbūve, kuģu kanālu un ostas akva­torijas padziļināšana mazajās ostās, kur notiek starptautiskie kravu pārvadājumi.

15. Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta tikai tāda publiskā infrastruktūra, kura ir brīvi pieejama jebkuram lietotājam uz nediskriminējošiem principiem, tādējādi neradot tiešas vai netiešas priekšrocības ne mazās ostas pārvaldei, ne ostas infrastruktūras lietotājam un neietekmējot konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

16. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

16.1. izmaksas, kas veiktas, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu;

16.2. būvlaukuma sagatavošana un novākšana;

16.3. būvdarbi;

16.4. būvuzraudzība;

16.5. ekspertīzes;

16.6. ar vides aizsardzības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

16.7. ar ugunsdrošības un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

16.8. pamatdarbībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

16.9. labiekārtošanas darbi;

16.10. infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvdarbi;

16.11. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

16.12. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minēto izdevumu segšanai – ne vairāk kā pieci procenti no projekta attiecināmo izmaksu apjoma.

17. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

17.1. pievienotās vērtības nodoklis;

17.2. zemju iegāde;

17.3. projektēšana un autoruzraudzība;

17.4. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

17.5. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumen­tiem;

17.6. pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes vai darbu veikšanas izmaksas iepirkumiem, kuriem saskaņā ar publisko iepirkumu jomu reglamen­tējošiem normatīvajiem aktiem bija jāveic atbilstoša iepirkuma procedūra, bet kuriem šāda procedūra nav veikta vai arī ir veikta, neievērojot likuma prasības;

17.7. citas šo noteikumu 16.punktā neminētās izmaksas.

18. Projekta izmaksās neiekļauj projekta administratīvās izmaksas.

19. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 16. un 17.punktā minētās izmaksas.

IV. Projektu iesniegumu atlases uzsākšanas kārtība, projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi un projekta iesnieguma veidlapa

20. Atbildīgā iestāde, nosūtot attiecīgu vēstuli, uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu.

21. Projektu iesniegumu atlasi uzsāk 2009.gadā.

22. Projekta iesniegumu iesniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā.

23. Projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā un datorrakstā atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (pielikums).

24. Projekta iesniegumam jābūt pilnībā aizpildītam, un tam pievienojami šādi pielikumi un pavaddokumenti:

24.1. kredītiestādes garantijas vēstule vai pierādījumi (pašvaldības lēmums par galvojumu) par iespējām piesaistīt kredītresursus projekta īstenošanai nepieciešamajā apjomā (ja projekta iesniedzējs plāno līdzfinansēt projektu no kredīta līdzekļiem);

24.2. projekta vadības grupā nodarbinātā projekta vadītāja dzīves apraksts (Curriculum Vitae) (minētajam projektu vadītājam ir vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu vadīšanā);

24.3. projekta vadības grupā nodarbinātā grāmatveža finansista dzīves apraksts (Curriculum Vitae) (minētajam grāmatvedim finansistam ir vismaz triju gadu pieredze finanšu uzskaitē);

24.4. ostas pārvaldes lēmums, ka ostu pārvalde ir gatava īstenot projektu, norādot līdzfinansējuma apjomu;

24.5. ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums un Vides pārrau­dzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (ja projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums);

24.6. Reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi vai izziņa, ka tehniskie noteikumi nav nepieciešami (ja projektam nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums);

24.7. tehniskā projekta kopija;

24.8. izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu kopija;

24.9. paraksta tiesības apliecinošs dokuments – personai, kas paraksta projekta iesniegumu;

24.10. cita veida informācija, kas pēc projekta iesniedzēja uzskatiem ir būtiska lēmuma pieņemšanai (piemēram, aprēķini, kartes, shēmas);

24.11. projekta iesnieguma elektroniskā versija uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā). Projekta iesnieguma elektroniskajā versijā var neiekļaut projekta iesnieguma pielikumus.

25. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona.

26. Projekta iesniegumu iesniedz pa pastu, elektroniski vai personīgi.

27. Ja projekta iesniegumu iesniedz pa pastu vai personīgi, tad:

27.1. iesniedz vienu projekta iesnieguma oriģināleksemplāru un vienu kopiju;

27.2. projekta iesnieguma lapas ir numurētas;

27.3. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots);

27.4. projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam;

27.5. projekta iesniegumam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā). Projekta iesnieguma elektroniskajā versijā var neiekļaut projekta iesnieguma pielikumus;

27.6. projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

28. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski:

28.1. to nosūta uz elektroniskā pasta adresi inv_dep@sam.gov.lv;

28.2. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

29. Ja pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atbildīgā iestāde saņem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošus projektu iesniegu­mus, kuriem piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa ir mazāka par aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu, tad par atlikušo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu atbildīgā iestāde 2009.gadā rīko otro projektu iesniegumu atlases kārtu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji

30. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un apstiprina tās nolikumu.

31. Vērtēšanas komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

32. Vērtēšanas komisijā iekļauj Satiksmes ministrijas (tai skaitā atbildīgās iestādes) pārstāvjus. Novērotāju statusā vērtēšanas komisijā var piedalīties vadošās iestādes pārstāvji.

33. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus atbilstoši administra­tīvajiem kritērijiem, projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, projekta atbilstības kritērijiem, kvalitātes kritērijiem par horizontālajām prioritātēm un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norādot projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).

34. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus atbilstoši kvalitātes kritērijam, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norādot punktu skaitu.

35. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

35.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

35.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

35.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

35.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

35.5. ir iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektro­niska dokumenta formā);

35.6. iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

35.7. projekta iesnieguma lapas ir numurētas (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

35.8. projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

35.9. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai;

35.10. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

35.11. projekta iesniegumam ir pievienoti visi pielikumi un pavaddoku­menti;

35.12. ja projekta iesniedzējs plāno līdzfinansēt projektu no kredīta līdzekļiem, ir pievienota kredītiestādes garantijas vēstule vai pierādījumi par iespējām piesaistīt kredītresursus projekta īstenošanai nepieciešamajā apjomā;

35.13. projekta iesniegumam papīra dokumenta formā ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot);

35.14. projekta iesnieguma finansēšanas plānā un budžeta kopsavilkumā nav aritmētisku kļūdu;

35.15. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāso­jumu, svītrojumu vai papildinājumu (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

35.16. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja parakst­tiesīgā persona vai tās pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaras apliecinošs dokuments);

35.17. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apmērs ir aprēķināts pareizi;

35.18. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos.

36. Šo noteikumu 35.12.apakšpunktā minētie pierādījumi ir pašvaldības lēmums par galvojumu mazās ostas pārvaldei nodrošināt līdzfinansējumu.

37. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem:

37.1. projekta iesniedzējs ir mazās ostas pārvalde;

37.2. projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir iesniedzis tikai vienu projekta iesniegumu;

37.3. projekta iesniedzēja pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 1 757 010 latu;

37.4. projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

37.5. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

37.6. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu;

37.7. projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs nodroši­nās finansējumu no saviem līdzekļiem;

37.8. projekta iesniegumā ir raksturoti projekta ieviešanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija, pienākumi un materiāltehniskā bāze);

37.9. projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas. Projekta vadībā tiks nodarbināti:

37.9.1. viens projekta vadītājs ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

37.9.2. viens grāmatvedis finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē.

38. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem projekta atbilstības kritērijiem:

38.1. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma;

38.2. projekts nodrošina “n+2” un “n+3” principa ievērošanu;

38.3. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze;

38.4. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – pieci procenti;

38.5. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 procenti;

38.6. projekta ieguvumu un izmaksu attiecība (turpmāk – B/C) lielāka par viens;

38.7. tiek nodrošināta projekta dzīvotspēja pēc tā ieviešanas – ieņēmumi pēc projekta īstenošanas segs visas ekspluatācijas izmaksas (naudas plūsma ir pozitīva);

38.8. projekta iesniegumā ir veikts risku izvērtējums un paredzēti pasākumi projekta īstenošanas risku mazināšanai;

38.9. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

38.10. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;

38.11. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

38.12. mazās ostas kuģu ceļa un akvatorijas esošais dziļums nepārsniedz 6,5 metrus, tādējādi samazinot ostas kapacitāti un kravu transportēšanas efektivitāti;

38.13. osta iepriekšējā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir nodrošinājusi ne mazāk kā 200 tūkstošu tonnu kravu apgrozījumu ar Eiropas Savienības valstīm;

38.14. projektam ir izstrādāts tehniskais projekts;

38.15. projekta infrastruktūra saskaņā ar likumu “Par ostām” atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā;

38.16. projekts nodrošina ostas infrastruktūras pieejamību koplietošanas vajadzībām;

38.17. projekts atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt stabilu reģionālas nozīmes transporta ostu darbību, kurās notiek starptautiskie kravu pārvadājumi, tādējādi nodrošinot ostu funkcionēšanu un veicinot reģionu attīstību;

38.18. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

38.19. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

38.20. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas atbilst šajos noteikumos noteiktajām izmaksām un to apjomam.

39. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

39.1. projekta ieguvumu un izmaksu attiecība B/C (aprēķinā ņem vērā lietotāju ieguvumus – laika un resursu ietaupījumu, ekspluatācijas izmaksu samazinājumu un negadījumu izmaksu samazinājumu attiecībā pret sākotnējo ieguldījumu un uzturēšanas izmaksām). Punktus piešķir atbilstoši B/C lielumam. Kritērija īpatsvars ir 70 procenti;

39.2. projekts veicina kuģošanas drošības uzlabošanu (kritērija īpatsvars ir pieci procenti):

39.2.1. tieši – divi punkti;

39.2.2. netieši – viens punkts;

39.2.3. nemaz – nulle punktu;

39.3. projekts veicina vides piesārņojuma riska samazināšanu (kritērija īpatsvars ir pieci procenti):

39.3.1. tieši – divi punkti;

39.3.2. netieši – viens punkts;

39.3.3. nemaz – nulle punktu;

39.4. projekta īstenošanas laiks (kritērija īpatsvars ir 20 procenti):

39.4.1. līdz vienam gadam (ieskaitot) – trīs punkti;

39.4.2. no viena līdz diviem gadiem (ieskaitot) – divi punkti;

39.4.3. ilgāks par diviem gadiem – viens punkts.

40. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem par horizontālajām prioritātēm:

40.1. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (piemēro projektiem, uz kuriem tas attiecas);

40.2. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – objekta uzturēšana piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

41. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 39.punktā minētajos kritērijos, iegūto punktu skaitu katrā kritērijā reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

42. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem:

42.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 35.15., 35.16., 35.18., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 38.10., 38.11., 38.12., 38.13., 38.14., 38.15., 38.16., 38.17., 38.18., 38.19., 38.20., 40.1. un 40.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.3. un 39.4.apakšpunktā minētajos kritērijos saņēmis kopā vismaz 90 punktu;

42.2. sarindojot šo noteikumu 42.1.apakš­punktā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus dilstošā secībā (sākot ar vislielāko punktu skaitu ieguvušo projekta iesniegumu), attiecīgajā atlases kārtā projekta iesniegumam ir pieejams pietiekams finansējums.

VI. Lēmuma pieņemšanas kārtība

43. Vērtēšanas komisija vērtēšanas procesu uzsāk, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

44. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no vērtēšanas kritērijiem (izņemot šo noteikumu 35.7., 35.14. un 35.17.apakšpunktu), projekta iesnieguma atbilstību nākamajiem vērtēšanas kritērijiem nevērtē un projekta iesniegumu noraida.

45. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 35.7., 35.14. un 35.17.apakšpunktam, atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

46. Projektu iesniegumus, kuri atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem vai kuros nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 35.7., 35.14. un 35.17.apakšpunktam, izvērtē saskaņā ar atbilstības kritērijiem.

47. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 37. un 38.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem nevērtē un projekta iesniegumu noraida.

48. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 37. un 38.punktā minēta­jiem atbilstības kritērijiem, to vērtē atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

49. Ja projekta iesniegums šo noteikumu 39.punktā minētajos vērtēša­nas kritērijos ir saņēmis mazāk par 90 punktiem, to noraida.

50. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošos projektu iesniegumus sarindo dilstošā secībā atbilstoši punktu skaitam, kas saņemts šo noteikumu 39.punktā minētajos kvalitātes vērtēšanas kritērijos.

51. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 42.2.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam, to noraida.

52. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

53. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

54. Vērtēšanas komisija vērtē un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.131)

55. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

56. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 53.punktā minētajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam negatīvu atzinumu.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

57. Projekta iesniedzējs, iesniedzot un īstenojot projektu, partnerību neveido.

58. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē publisko iepirkumu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavotu iepirkuma plānu. Ja nepieciešams, finansējuma saņēmējs projekta aktivitāšu īstenošanas laikā var aktualizēt iepirkuma plānu un iesniegt to izskatīšanai sadarbības iestādē.

59. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem finansējuma saņēmējs slēdz ar darbu izpildītāju līgumu par darbu izpildi, piegādēm un pakalpojumiem un nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

60. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj par vienošanās par projekta īstenošanu laušanu.

61. Finansējuma saņēmējs sniedz sadarbības iestādei pilnu informāciju par projekta īstenošanu (tai skaitā iesniedz projekta progresa pārskatus un katru gadu – projekta īstenošanas pārskatus (pēcprojekta pārskats)).

62. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs saņemt avansa maksājumu 20 procentu apmērā no apstiprinātā projekta kopējā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

63. Projekta ietvaros izmaksājamās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma summas maksājuma veidus (avansa maksājums, starpposma maksājums un noslēguma maksājums), to apmērus un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņus nosaka vienošanās par projekta īstenošanu starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju.

64. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta ieviešanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos tiktu ievietota finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir).

65. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu.

66. Projekts īstenojams līdz 2015.gada 31.augustam. Šajā termiņā jābūt pabeigtām visām projekta aktivitātēm un veiktiem visiem maksājumiem projekta ietvaros.

67. Maksājuma pieprasījumu sagatavo un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja izdevumus atmaksā latos vai Eiropas Savienības vienotajā valūtā.

(MK 09.02.2010. noteikumu Nr.131 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.239
Finanšu ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 239Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 18.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 17.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
189261
{"selected":{"value":"07.10.2011","content":"<font class='s-1'>07.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.10.2011","iso_value":"2011\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2010","iso_value":"2010\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2010.-06.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2009","iso_value":"2009\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2009.-17.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.10.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)