Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.151

Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 5.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.1.pasākuma “Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 1.2.1.1.aktivitātes “Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana” 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir paaugstināt sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci, nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto profesionālās izglītības saturu, inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku, kā arī uzlabot profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu.

3. Šo noteikumu izpratnē sākotnējā profesionālā izglītība ietver profesionālo pamatizglītību, arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.

4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā mi­nētās darbības un veicinot šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

4.1. iznākuma rādītāju – 5000 profesionālās izglītības pedagogi, kas pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju, no kuriem:

4.1.1. Rīgas plānošanas reģionā – 2400;

4.1.2. Vidzemes plānošanas reģionā – 500;

4.1.3. Kurzemes plānošanas reģionā – 700;

4.1.4. Zemgales plānošanas reģionā – 500;

4.1.5. Latgales plānošanas reģionā – 900;

4.2. rezultāta rādītāju – vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu īpatsvars, kas pilnveidojuši savu kompetenci profesionālajā un vispārējā izglītībā, attiecībā pret kopējo pedagogu skaitu – 50 procenti.

5. Apakšaktivitātes mērķa grupas ir profesionālajā sākotnējā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistītie pedagogi, prakses vadītāji, amatnieki, kas iesaistīti profesionālajā (amatniecības) izglītībā, akadēmiskais personāls, kas iesaistīts pedagogu sagatavošanā, un studējošie, kas iegūst profesionālās izglītības pedagoga kvalifikāciju.

6. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

6.1. sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītībai un profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai nepieciešamo kursu izstrāde un īstenošana;

6.2. prakses vadītāju pedagoģiskās kompetences iegūšanai vai profesionālās un pedagoģiskās kompetences pilnveidei nepieciešamo kursu izstrāde un īstenošana;

6.3. sākotnējā profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās un pieredzes apmaiņas pasākumi pie nozares saimnieciskās darbības veicēja, pie amata meistara un citās profesionālās izglītības iestādēs;

6.4. pasākumi profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanas uzlabošanai atbilstoši modernizētajam profesionālās izglītības saturam, profesionālās izglītības attīstības vajadzībām un darba tirgus prasībām;

6.5. atbalsta pasākumi profesionālās izglītības pedagoga kvalifikācijas ieguvei;

6.6. inovatīvu risinājumu izstrāde un ieviešana profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju sagatavošanā un tālāk­izglītībā;

6.7. e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešana (tai skaitā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mācību priekšmeta apguvē vai praktisko mācību un mācību prakses īstenošanā) vai informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošana pedagogiem saistībā ar mācību satura vai mācību metožu uzlabošanu, ja tāda paredzēta projektā.

7. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 5 988 421 lats, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 5 090 154 latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 898 267 latu apmērā.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1239 redakcijā)

8. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Nacionālo publisko finansējumu 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.

9. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde ierobežoto projektu iesniegumu atlasi organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu un ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim, ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam, kura projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā vai ticis noraidīts.

10. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

10.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

10.1.1. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

10.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

10.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

10.1.4. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

10.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

10.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.3. saskaņo šo noteikumu 58.punktā minētos projekta grozījumus;

10.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

10.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

11. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

11.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā līguma un vienošanās projektus par projektu īstenošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

11.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju atbilstoši tā juridiskajam statusam līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

11.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

11.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

11.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

11.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

11.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

11.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

11.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

11.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtā līguma vai vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

11.11. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 57. un 58.punktā minētos nosacījumus;

11.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

11.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

12. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

13. Projekta iesniedzējs var būt:

13.1. Profesionālās izglītības administrācija;

13.2. augstākās izglītības institūcija, kas īsteno profesionālās izglītības pedagogu izglītošanas programmas;

13.3. sociālo partneru organizācija, kam deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī;

13.4. valsts pārvaldes iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno valsts politiku kultūrizglītībā un veic profesionālās kultūrizglītības administrēšanu.

14. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un īstenot individuāli vai partnerībā, noslēdzot ar partneri sadarbības līgumu par projekta īstenošanu. Ja projektu īsteno partnerībā, projekta iesniegumu iesniedz vadošais partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu un ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, par finansējuma saņēmēju. Ja projektā iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, un ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama).

15. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 210841 lats, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 4216824 lati.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

16. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 13.punktā minētajām prasībām.

17. Uzaicinājumā norāda:

17.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

17.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

17.3. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

17.4. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

18.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu vienā projektu iesniegumu atlases kārtā;

18.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

18.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Sa­vienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

18.2.2. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde) (2.pielikums);

18.2.3. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri) (3.pielikums);

18.2.4. sadarbības līguma projekts, norādot sadarbības partnera pienākumus un tiesības, atbildību, kā arī samaksas kārtību (ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri);

18.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona un projekta iesniegumam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723)

19. Lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 29.5.apakš­punktā minētajam kritērijam, projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

20.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”). Visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

20.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

21. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

22. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – atbilstoši šo noteikumu 29.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 30.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 31.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 32.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

23. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvjus.

24. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

25. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas nolikums.

26. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām, kā arī komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

27. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

28. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

29. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji) ir šādi:

29.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

29.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

29.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

29.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

29.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

29.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai arī projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

29.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

29.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

29.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 54.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

29.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdz­finansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

29.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdz­finansējums procentos nepārsniedz šo noteikumu 8.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

29.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 15.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 15.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

29.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

29.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 43. un 51.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

29.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā un 49. un 50.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609)

30. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji) ir šādi:

30.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 13.punktā minētā iestāde vai institūcija;

30.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakšaktivitātes mērķim;

30.3. projekts paredz īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 6.punktā minētās atbalstāmās darbības;

30.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

30.5. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

30.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

30.7. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

30.8. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šo noteikumu 4.punktā minēto rādītāju sasniegšanu;

30.9. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

30.10. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām;

30.11. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

30.12. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības;

30.13. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.

31. Kvalitātes kritēriji (specifiskie ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji) ir šādi:

31.1. projekts paredz savstarpējo sadarbību starp finansējuma saņēmējiem, lai īstenotu projektus un sasniegtu apakšaktivitātes mērķi:

31.1.1. sadarbību neparedz (0 punktu);

31.1.2. paredz, sagatavojot projekta iesniegumu, lai novērstu projektos plānoto aktivitāšu pārklāšanos (viens punkts);

31.1.3. paredz, sagatavojot projekta iesniegumu un informējot par projekta īstenošanu un rezultātiem (divi punkti);

31.1.4. paredz, sagatavojot projekta iesniegumu un informējot par projekta īstenošanu un rezultātiem, kā arī iesaistot konkrētu projekta aktivitāšu īstenošanā (trīs punkti);

31.2. projekta gatavība īstenošanas uzsākšanai:

31.2.1. mērķa grupas apmācību vajadzības nav noteiktas un tās plānots apzināt, uzsākot projekta īstenošanu (0 punktu);

31.2.2. mērķa grupas apmācību vajadzības ir apzinātas vispārīgi, izstrādāts nepieciešamo tālākizglītības kursu vispārīgais apraksts, apmācību vajadzības attiecīgajām pedagogu grupām paredzēts precizēt, uzsākot projekta īstenošanu (viens punkts);

31.2.3. mērķa grupas apmācību vajadzības attiecīgajām pedagogu grupām ir apzinātas, un izstrādāts nepieciešamo tālākizglītības kursu apraksts (divi punkti);

31.3. projektā īstenojamo aktivitāšu atbilstība profesionālās izglītības attīstības vajadzībām un darba tirgus prasībām:

31.3.1. projekta ietvaros apmācību vajadzības un īstenojamos kursus nav plānots izstrādāt sadarbībā ar darba devējiem vai attiecīgajām nozaru profesionālajām organizācijām vai izglītības iestādēm, kuras īsteno attiecīgā profila programmas (0 punktu);

31.3.2. projekta ietvaros apmācību vajadzības un īstenojamos kursus plānots izstrādāt sadarbībā ar darba devējiem vai attiecīgajām nozaru profesionālajām organizācijām vai izglītības iestādēm, kuras īsteno attiecīgā profila programmas (viens punkts);

31.3.3. projekta ietvaros apmācību vajadzības un īstenojamos kursus plānots izstrādāt sadarbībā ar darba devējiem vai attiecīgajām nozaru profesionālajām organizācijām un izglītības iestādēm, kuras īsteno attiecīgā profila programmas (divi punkti);

31.4. inovatīvu risinājumu (modernu mācību metožu, radošu un interaktīvu pieeju, modernu tehnoloģiju izmantošana un apguve mācību procesā, alternatīvu modeļu izveide pedagogu sagatavošanai un tālākizglītībai, sadarbības partneru iesaiste, kuriem ir pieredze un zināšanas inovatīvu risinājumu īstenošanā) izstrāde un ieviešana profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju sagatavošanā un tālākizglītībā:

31.4.1. nav paredzēta (0 punktu);

31.4.2. ir paredzēta (divi punkti);

31.5. projekta iesniegumā paredzētie risinājumi mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem:

31.5.1. nav sniegts skaidrojums, kā tiks nodrošināta mērķauditorijas informētība vai paredzēti vispārīgi informēšanas pasākumi, kas nav tieši vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (0 punktu);

31.5.2. paredzēti informēšanas pasākumi, kas ir vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (divi punkti);

31.6. projektā ir ņemtas vērā tiešās mērķauditorijas iespējas piedalīties tālāk­izglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumos, paredzot apmācību iespēju dažādošanu un pielāgošanu mērķauditorijas vajadzībām (elastīgs apmācību grafiks, sabiedriskā transporta pieejamība un citi faktori):

31.6.1. nav ņemtas vērā (0 punktu);

31.6.2. mērķauditorijas vajadzības apzinātas daļēji, iespēju dažādošana un pielāgošana ņemta vērā daļēji (viens punkts);

31.6.3. ir apzinātas mērķauditorijas vajadzības, paredzēta iespēju dažādošana un pielāgošana atbilstoši vajadzībām (trīs punkti);

31.7. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

31.7.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

31.7.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai ir izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

31.7.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

31.7.4. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

31.8. projekta ietekme uz teritorijas līdzsvarotas attīstības horizontālo prioritāti:

31.8.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kā tiks ievērots teritorijas līdzsvarotas attīstības princips projekta īstenošanā (0 punktu);

31.8.2. projektā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips ievērots, paredzot atbalsta sniegšanu profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem visos plānošanas reģionos vai paredzot savstarpējo sadarbību ar vismaz vienu augstākās izglītības institūciju, kas nodrošina profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu (viens punkts);

31.8.3. projektā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips ievērots, paredzot atbalsta sniegšanu profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem visos plānošanas reģionos atbilstoši profesionālās izglītības iestādēs esošo izglītojamo un pedagogu skaitam un reģionālā darba tirgus prasībām vai paredzot savstarpējo sadarbību ar visām augstākās izglītības institūcijām, kas nodrošina profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu (divi punkti);

31.9. projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu:

31.9.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (0 punktu);

31.9.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu (viens punkts);

31.9.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu (divi punkti);

31.9.4. sekmē triju pamatprincipu ievērošanu (trīs punkti);

31.10. projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

31.10.1. projekts neparedz mērķa grupas apmācību darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (0 punktu);

31.10.2. projektā paredzēta mērķa grupas apmācība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai un izmantošanai mācību procesā (viens punkts);

31.10.3. projektā paredzēta mērķa grupas apmācība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai un izmantošanai mācību procesā, kā arī e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanai pedagogu tālākizglītības procesā (divi punkti).

32. Finansējuma piešķiršanas kritērijs – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.3., 29.4., 29.5., 30.1., 30.2., 30.3., 30.8. un 30.9.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.6., 31.8., 31.9. un 31.10.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu un šo noteikumu 31.5. un 31.7.apakš­punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz divus punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes ietvaros pieejamā finansējuma.

V. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu un tā paziņošana

33. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 29., 30. un 32.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

34. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

34.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.3., 29.4., 29.5., 30.1., 30.2., 30.3., 30.8. vai 30.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

34.2. vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.6., 31.8., 31.9. vai 31.10.apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu vai par atbilstību kādam no šo noteikumu 31.5. vai 31.7.apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem – mazāk par diviem punktiem.

35. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 32.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

36. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

36.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 29.6., 29.7., 29.8., 29.9., 29.10., 29.11., 29.12., 29.13., 29.14., 29.15., 30.4., 30.5., 30.6., 30.7., 30.10., 30.11., 30.12. vai 30.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

36.2. izmaksu precizēšana, bet nepārsniedzot šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā un 49. un 50.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

36.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, lai noslēgtu vienošanos vai līgumu.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609)

37. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

37.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

37.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

38. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesnie­dzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

39. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums). Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

40. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

40.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

40.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar no­sacījumu, atzinumu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

41. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

42. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

43. Projektu ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

43.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm un kuras plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

43.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm:

43.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 6.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

43.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

43.2.3. projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (nepārsniedzot 2000 latu);

43.3. neparedzētās izmaksas.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.723 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609)

44. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723)

45. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723)

46. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723)

47. Šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

47.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

47.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

47.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļa nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu);

47.4. telpu īres, nomas izmaksas;

47.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

47.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

47.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

47.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

47.9. (svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609).

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.723 redakcijā)

47.1 Šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ir uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, un tās var ietvert valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.723 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609)

48. Šo noteikumu 43.2.1.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas var ietvert šādas izmaksas:

48.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

48.2. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723);

48.3. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723);

48.4. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723);

48.5. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723);

48.6. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723);

48.7. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723);

48.8. ar apmācību un semināru organizēšanu un īstenošanu saistītas izmaksas (transporta izdevumi dalībniekiem un lektoriem nokļūšanai pasākuma norises vietā, informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un telpu īres izmaksas, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, izdales materiālu nodrošinājums);

48.9. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, izņemot izmaksas, kas minētas šo noteikumu 47.punktā;

48.10. atbilstoši šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai atbalstāmajai darbībai stažēšanās un pieredzes apmaiņas izmaksas sākotnējās profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības pedagogiem un prakses vadītājiem;

48.11. izmaksas sākotnējās profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības pedagogu un prakses vadītāju dalībai tautsaimniecības nozaru pasākumos;

48.12. komandējuma izmaksas valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un prakses vadītāju dalībai stažēšanās, pieredzes apmaiņas un tautsaimniecības nozaru pasākumos, ja attiecīgie pedagogi un prakses vadītāji ir no profesionālās izglītības iestādēm, kurās īsteno izglītības programmas Latvijas tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609; MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.615)

49. Šo noteikumu 43.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723)

50. Šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,2 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un to izmanto šo noteikumu 43.1. un 43.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.723 redakcijā)

51. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

52. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 43. vai 51.punktā.

53. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

53.1. neatbilst šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā un 49. vai 50.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumam;

53.2. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

53.3. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai, izmaksu efektivitātei un lietderībai, un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm;

53.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

54. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas un īsteno projektu ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

54.1 Šo noteikumu 6.3. un 48.10.apakšpunktā minētos stažēšanās un pieredzes apmaiņas pasākumus un šo noteikumu 48.11.apakšpunktā minēto dalību tautsaimniecības nozaru pasākumos valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un prakses vadītājiem projektā var paredzēt ārpus Latvijas, ja attiecīgie pedagogi un prakses vadītāji ir no profesionālās izglītības iestādēm, kurās īsteno izglītības programmas Latvijas tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.615 redakcijā)

54.2 Šo noteikumu 54.1 punktā minēto stažēšanās un pieredzes apmaiņas pasākumu īstenošanai ārvalstīs ievēro vismaz šādas prasības:

54.2 1. iesaista valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs strādājošos profesionālās izglītības pedagogus un prakses vadītājus, kuriem ir pierādāma pieredze profesionālās izglītības programmu satura pilnveidē, metodisko materiālu izstrādē, metodisko pasākumu organizēšanā vai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē, ja attiecīgie pedagogi un prakses vadītāji ir no profesionālās izglītības iestādēm, kurās īsteno izglītības programmas Latvijas tautsaimniecībai prioritārajās nozarēs;

54.2 2. piesaista Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentu institūciju, kura ir tiesīga izsniegt apliecinājumu vai sertifikātu par pedagoga vai prakses vadītāja stažēšanos;

54.2 3. nodrošina stažēšanos vienas līdz piecu nedēļu garumā, ietverot praktiskās mācības, kurās pedagogs vai prakses vadītājs apgūst prasmes darbam ar modernām iekārtām un tehnoloģijām, kā arī efektīvas mācību metodes šo noteikumu 54.3 2.apakšpunktā minēto pienākumu izpildei;

54.2 4. nodrošina praktiskās pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām, kuras nodrošina profesionālās izglītības ieguvi, labās prakses piemēru pārņemšanai un ieviešanai Latvijas profesionālās izglītības sistēmā.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.609 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.615)

54.3 Finansējuma saņēmējs ar pedagogu vai prakses vadītāju, kurš piedalās stažēšanās pasākumā, un attiecīgo profesionālās izglītības iestādi slēdz trīspusēju līgumu, kurā paredz vismaz šādus nosacījumus:

54.3 1. pienākumu pedagogam un prakses vadītājam iesniegt profesionālās izglītības iestādei un finansējuma saņēmējam stažēšanās institūcijas izsniegtā apliecinājuma vai sertifikāta kopijas par stažēšanos;

54.3 2. pienākumu pedagogam un prakses vadītājam nodrošināt iegūto zināšanu un prasmju lietošanu mācību procesā un multiplicēšanu pedagogu un prakses vadītāju tālākizglītībai;

54.3 3. pienākumu pedagogam un prakses vadītājam pēc stažēšanās turpināt darbu profesionālās izglītības sistēmā;

54.3 4. pedagoga vai prakses vadītāja stažēšanās ilgumu un stažēšanās samaksas kārtību, kā arī nosacījumus par stažēšanās izdevumu atmaksu, ja trīspusējā līgumā paredzētie nosacījumi netiek izpildīti.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.609 redakcijā)

54.4 Atbildīgā iestāde šo noteikumu 7.punktā minētā finansējuma atlikumu var novirzīt projektam, kuram papildu finansējums ir nepieciešams, lai izpildītu šo noteikumu 6.3., 48.10., 48.11.apakšpunktā un 54.1 punktā minētos nosacījumus un nodrošinātu projekta ietvaros plānotā mērķa un iznākuma rādītāja sasniegšanu.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.609 redakcijā)

55. Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, pārskaita finansējuma saņēmējam (kas nav valsts budžeta iestāde) avansa maksājumu 20 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, vienošanās noteikumos vai līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

56. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

57. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 58.punktā minētos gadījumus.

58. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

58.1. projekta mērķi;

58.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

58.3. projekta sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem;

58.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem (attiecināms uz valsts budžeta iestādi, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā);

58.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu (attiecināms uz valsts budžeta iestādi, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā).

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.723 redakcijā)

59. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

59.1. starp šo noteikumu 43.2.1. un 43.2.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 49.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;

59.2. šo noteikumu 43.2.1. un 43.2.2.apakšpunktā minēto pozīciju ietvaros.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723)

60. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 59.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

61. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

62. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

63. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 62.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas dienas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

64. Ja finansējuma saņēmējs nesasniedz projekta iesniegumā norādīto iznākuma rādītāju vai nenodrošina finansējuma apguvi līgumā vai vienošanās noteikumos noteiktajā apmērā un termiņos, vai nepilda citas līgumā vai vienošanās noteikumos noteiktās saistības, sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi.

VIII. Noslēguma jautājumi

65. Lai noteiktu šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu attiecināmību un apmēru, Ministru kabinets lemj par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.723 redakcijā)

66. Līdz šo noteikumu 65.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai netiešās izmaksas netiek plānotas.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.723 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609)

67. Pēc šo noteikumu 65.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas netiešās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, un piemēro no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu. Izmaksas, kas finansējuma saņēmējam radušās netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumu maiņas dēļ (tai skaitā projektu iesniegumi iesniegti un apstiprināti atbilstoši citiem netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumiem), projektā uzskaita kā neattiecināmās izmaksas un finansē no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par nesadalītā finansējuma Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas pārdales kārtību.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.609 redakcijā)

68. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.723)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.151

(Pielikums grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.609)

KN151P1_PAGE_01.JPG (91676 bytes)

KN151P1_PAGE_02.JPG (49017 bytes)

KN151P1_PAGE_03.JPG (122484 bytes)

KN151P1_PAGE_04.JPG (89565 bytes)

KN151P1_PAGE_05.JPG (91002 bytes)

KN151P1_PAGE_06.JPG (93093 bytes)

KN151P1_PAGE_07.JPG (104985 bytes)

KN151P1_PAGE_08.JPG (114167 bytes)

KN151P1_PAGE_09.JPG (57668 bytes)

KN151P1_PAGE_10.JPG (28797 bytes)

KN151P1_PAGE_11.JPG (85758 bytes)

KN151P1_PAGE_12.JPG (57402 bytes)

KN151P1_PAGE_13.JPG (49514 bytes)

KN151P1_PAGE_14.JPG (163206 bytes)

KN151P1_PAGE_15.JPG (27558 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.151
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.151
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 151Pieņemts: 17.02.2009.Stājas spēkā: 07.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 06.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
188747
{"selected":{"value":"07.11.2013","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.11.2013","iso_value":"2013\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-06.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2011","iso_value":"2011\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2011.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2010","iso_value":"2010\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2010.-09.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2009","iso_value":"2009\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2009.-11.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.11.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)