Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.124

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 27 .§)
Dabas lieguma “Randu pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Randu pļavas” (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Dabas lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu piejūras pļavas, retās augu sabiedrības un augu sugas, ligzdojošos bridējputnus un ūdensputnus, kā arī caurceļojošo putnu barošanās un atpūtas vietas.

4. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

4.1. dabas lieguma zona;

4.2. dabas parka zona;

4.3. neitrālā zona.

5. Dabas lieguma platība ir 290 hektāru. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma ir norādīta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

6. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālo informatīvo zīmi, kuras paraugs, lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

II. Vispārēji aprobežojumi dabas liegumā

6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.punktā, 13.14., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.10., 16.11., 17.3., 17.4., 21.5., 23.2., 23.4., 23.5., 23.6., 33.1. un 33.4.apakšpunktā un 15.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

7. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

7.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem, novietot un glabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

7.2. novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus ražošanas un sadzīves notekūdeņus;

7.3. uzstādīt vēja elektrostacijas, izņemot neitrālo zonu;

7.4. dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem rakstiski informēta institūcija, kas ir atbildīga par ugunsdrošību un ugunsdzēsību;

7.5. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot neitrālo zonu, kā arī ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas un niedru pļaušanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts mainīt dabisko virszemes un zemūdens reljefu, izņemot:

8.1. neitrālo zonu;

8.2. gadījumus, ja tas ir nepieciešams šajos noteikumos pieļaujamo darbību veikšanai.

9. Visā dabas lieguma teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

9.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņu maiņu;

9.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

9.3. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

9.1 Vietējā pašvaldība bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un Valsts vides dienests zemes dzīļu izmantošanas licenci izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

10. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts to īpašumā vai lietojumā esošajās teritorijās ierobežot apmeklētāju pārvietošanos:

10.1. pa virszemes ūdensobjektiem, izņemot privātos un dabiskos virszemes ūdens­objektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā vai valdījumā un ir atbilstoši norobežoti un norādīti ar speciālām zīmēm;

10.2. pa ceļiem un takām, kuras norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas aizsargājamās teritorijas un tajā esošo infrastruktūras objektu apskatei.

11. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par aizsargājamā teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu un dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

III. Dabas lieguma zona

12. Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu jūras piekrastes pļavu kompleksu, kāpas un lagūnas un tām raksturīgo augu un dzīvnieku valsti, kā arī ligzdojošos bridējputnus un ūdensputnus un caurceļojošo putnu barošanās un atpūtas vietas.

13. Dabas lieguma zonā aizliegts:

13.1. ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu;

13.2. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru;

13.3. veikt jebkādu darbību, kuras rezultātā tiek mainīta dabiskās ūdensteces vai piekrastes ūdeņu esošā krasta līnija;

13.4. līdz 15.jūlijam pļaut zāli šo noteikumu 1.pielikumā norādītajās teritorijās. Izņēmuma gadījumā, ievērojot vietu un pavasara iestāšanās laiku, pļaušanu iespējams uzsākt agrāk, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

13.5. pļaujot zāli, izmantot tehniku, kas būtiski bojā augsnes virskārtu;

13.6. laikposmā no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam pļaut niedres;

13.7. ierīkot peldvietas;

13.8. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmoto­sporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus un Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;

13.9. uzstādīt telekomunikāciju torņus;

13.10. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

13.11. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) bioloģiski vērtīgās pļavas;

13.12. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

13.13. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecībai;

13.14. būvēt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

13.15. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

13.16. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

13.17. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamo koku novākšanu;

13.18. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

13.19. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, dzīvnieku pajūgiem un velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

14. Dabas lieguma zonā aizliegts cirst kokus kopšanas cirtē, izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šiem noteikumiem un meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

14.1. priežu audzēm – 60 gadus;

14.2. melnalkšņu un liepu audzēm – 50 gadus;

14.3. apšu audzēm – 30 gadus.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

15. Aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, purva un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

15.1. šo noteikumu 16.3. un 16.4.apakš­punktā minēto darbību veikšanai;

15.2. veloceliņa ierīkošanai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

15.3. ja tā saistīta ar inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju un periodisku uzturēšanu;

15.4. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai un apsaimniekošanai.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

16. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

16.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, kā arī ierīkot nometnes, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītošanas objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

16.2. ierīkot jaunus ceļus;

16.3. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, reno­vāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju un periodisku uzturēšanu;

16.4. veikt hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un renovāciju, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams:

16.4.1. upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģiskā režīma atjaunošanai, īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas nodrošināšanai vai citu dabas aizsardzības mērķu sasniegšanai;

16.4.2. lai novērstu teritorijas applūšanu ārpus aizsargājamās teritorijas;

16.5. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes);

16.6. atjaunot mežu, stādot vai sējot, un ieaudzēt mežu;

16.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīts zemes lietošanas veids;

16.8. vākt dabas materiālus kolekcijām;

16.9. veikt zinātniskās pētniecības darbus;

16.10. ierīkot jaunas kuģošanas līdzekļu bāzes vai piestātnes;

16.11. ierīkot laivu pievešanas ceļus ar zveju saistītu darbu veikšanai, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā norādītās vietas.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

17. Laikposmā no 1.augusta līdz 1.aprīlim bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt pasākumus īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu, kā arī īpaši aizsargājamo biotopu saglabāšanai:

17.1. izcirst kokus un krūmus šo noteikumu 1.pielikumā norādītajās teritorijās, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošanu;

17.2. dedzināt niedru platības pļavu biotopu atjaunošanai (par niedru dedzināšanu ir rakstiski jāinformē institūcija, kas ir atbildīga par ugunsdrošību un ugunsdzēsību);

17.3. izveidot mākslīgas salas jūras zīriņu ligzdošanai;

17.4. izveidot aplokus un nojumes savvaļas un šķirnes lopu ganīšanai.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

18. Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

18.1 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

19. Būvniecība dabas liegumā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

IV. Dabas parka zona

20. Dabas parka zona izveidota dabisko piekrastes biotopu kompleksu un apdraudēto sugu saglabāšanai, kā arī sabiedrības atpūtas un izglītošanas pasākumu organizēšanai.

21. Dabas parka zonā aizliegts:

21.1. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru;

21.2. cirst kokus kailcirtē un rekon­struktīvajā cirtē;

21.2.1 veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

21.2.1 1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

21.2.1 2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru;

21.3. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, dzīvnieku pajūgiem un velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

21.4. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

21.5. būvēt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams paredzēto sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

21.6. cirst kokus un krūmus laikposmā no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam;

21.7. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

21.8. pārveidot teritorijas dabiskās reljefa formas;

21.9. iznīcināt un bojāt dabisko zemsedzi, vācot savvaļas ogas un sēnes.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

22. Aizliegts cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimības inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja mežaudzes vecums pārsniedz:

22.1. priežu audzēm – 60 gadus;

22.2. melnalkšņu un liepu audzēm – 50 gadus;

22.3. apšu audzēm – 30 gadus.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

23. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

23.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku;

23.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, purva un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams veloceliņa ierīkošanai un tūrisma infrastruktūras objektu labiekārtošanai atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

23.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīts zemes lietošanas veids;

23.4. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju un periodisku uzturēšanu;

23.5. veikt meliorācijas sistēmu restaurāciju, rekonstrukciju un renovāciju;

23.6. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus);

23.7. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos;

23.8. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmoto­sporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus un Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu;

23.9. izveidot atpūtai piemērotu pludmali, atbrīvojot piekrastes daļu no apauguma;

23.10. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

24. Veicot pludmales ierīkošanas un uzturēšanas darbus, ievēro šādus nosacījumus:

24.1. nodrošina piemērotus apstākļus smilšu krupja populācijas saglabāšanai;

24.2. pļaut niedres un novākt apaugumu atļauts laikposmā no 1.augusta līdz 31.martam.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

25. Būvniecība dabas parka zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

V. Neitrālā zona

26. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu un veicinātu apdzīvotas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un apsaimniekošanu.

27. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

27.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija;

27.2. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, infrastruktūras stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus).

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

27.1 Apliecinājumu koku ciršanai galvenajā cirtē un sanitārajā cirtē Valsts meža dienests izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

28. (Svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

VI. Dabas pieminekļi

29. Noteikumi attiecas uz aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem) un teritoriju zem kokiem (mērot no stumbra līdz vainaga projekcijas ārējai malai), kā arī teritoriju 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

30. (Svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

31. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un teritorijā zem kokiem (mērot no stumbra līdz vainaga projekcijas ārējai malai) un akmeņiem aizliegts:

31.1. veikt jebkādu saimniecisko vai citu darbību, kuras dēļ tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā vai kultūrvēsturiskā vērtība;

31.2. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

31.3. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

31.4. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām, neizraisot pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

31.5. apkraut aizsargājamos kokus;

31.6. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koku barošanās režīmu;

31.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija;

31.8. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

31.9. būvēt pazemes būves;

31.10. novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus ražošanas un sadzīves notekūdeņus;

31.11. mainīt dabisko virszemes reljefu;

31.12. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

31.13. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

32. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama gadījumā, ja tas kļuvis bīstams un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

32.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām. Kokus izcērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

32.2 Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, saglabājami meža zemēs koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

33. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

33.1. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemē­ram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus);

33.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus;

33.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīts zemes lietošanas veids;

33.4. veikt arheoloģiskās izpētes darbus.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.900)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.124
Dabas lieguma “Randu pļavas“ funkcionālo zonu shēma
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.124
Dabas lieguma “Randu pļavas“ funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

1. Dabas parka zonas robežu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts
pēc plāna

X koordināta

Y koordināta

1.1.

1

520295

411750

1.2.

2

520497

412492

1.3.

3

520530

412940

1.4.

4

520573

412909

1.5.

5

520594

412897

1.6.

6

520609

412882

1.7.

7

520614

412874

1.8.

8

520621

412863

1.9.

9

520622

412838

1.10.

10

520639

412821

1.11.

11

520663

412811

1.12.

12

520631

412789

1.13.

13

520628

412773

1.14.

14

520622

412668

1.15.

15

520683

412663

1.16.

16

520683

412641

1.17.

17

520720

412641

1.18.

18

520717

412661

1.19.

19

520767

412658

1.20.

20

520677

412261

1.21.

21

520628

412150

1.22.

22

520627

412120

1.23.

23

520614

412067

1.24.

24

520519

411691

 

2. Neitrālās zonas robežu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts
pēc plāna

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

520674

412797

2.2.

2

520691

412797

2.3.

3

520712

412795

2.4.

4

520721

412788

2.5.

5

520744

412774

2.6.

6

520757

412770

2.7.

7

520760

412771

2.8.

8

520767

412784

2.9.

9

520768

412780

2.10.

10

520774

412689

2.11.

11

520690

413353

2.12.

12

520752

413588

2.13.

13

520796

413654

2.14.

14

520824

413646

2.15.

15

520820

413642

2.16.

16

520734

413352

2.17.

17

520672

412551

2.18.

18

520676

412580

2.19.

19

520717

412575

2.20.

20

520714

412546

2.21.

21

520619

412228

2.22.

22

520640

412283

2.23.

23

520659

412275

2.24.

24

520638

412220

2.25.

25

520294

410356

2.26.

26

520442

410344

2.27.

27

520441

410338

2.28.

28

520450

410321

2.29.

29

520424

410145

2.30.

30

520396

410144

2.31.

31

520395

410161

2.32.

32

520370

410168

2.33.

33

520370

410185

2.34.

34

520332

410202

2.35.

35

520306

410235

2.36.

36

520292

410327

2.37.

37

520682

405431

2.38.

38

520632

405689

2.39.

39

520751

405722

2.40.

40

520719

405696

2.41.

41

520737

405598

2.42.

42

520779

405498

3. Dabas lieguma zonā ietilpst pārējā dabas lieguma “Randu pļavas“ teritorija, kas neietilpst dabas parka un neitrālajā zonā.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada10.februāra noteikumiem Nr.124
Speciālā informatīvā zīme aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai un tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

02.JPG (5424 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green);

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1.  300 x 300 mm;

3.1.2.  150 x 150 mm;

3.1.3.  75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.124
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.900 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

15.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

16.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

PapelePopulus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma “Randu pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 124Pieņemts: 10.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 17.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
187833
{"selected":{"value":"27.09.2013","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)