Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.123

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 26.§)
Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas
Izdoti saskaņā ar likuma “Par tiesu varu28.2panta trešo un piekto daļu un 28.7pantu
(Grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.441)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ar tiesu darbu saistīto informāciju, kas publicējama mājaslapā internetā;

1.1.1 apjomu, kādā publicē tiesas lēmumus;

1.2. kārtību, kādā ar tiesu darbu saistīto informāciju publicē mājaslapā internetā;

1.3. kārtību, kādā tiesas nolēmumā aizsedz to informācijas daļu, kas atklāj fiziskās personas identitāti.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.441)

2. Tiesu informācija šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. ziņas par rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām un Augstāko tiesu, tiesnešiem un tiesas darbiniekiem;

2.2. informācija par vakantajām tiesnešu un tiesu darbinieku amatu vietām;

2.3. tiesu statistikas pārskati;

2.4. tiesu sludinājumi;

2.5. tiesvedības gaitas dati;

2.6. tiesu nolēmumi vai to pieejamās daļas;

2.7. Augstākās tiesas veidotā judikatūras datubāze;

2.8. aktuālie Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

3. Tiesu informāciju, izņemot šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto infor­māciju par Augstāko tiesu, publicē tiesu mājaslapā internetā (www.tiesas.lv) (turpmāk – tiesu portāls). Augstākās tiesas informāciju publicē Augstākās tiesas mājaslapā internetā (www.at.gov.lv).

4. Tiesu portāla darbību nodrošina Tiesu administrācija.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

II. Publicējamās tiesu informācijas apjoms

5. Šo noteikumu 3.punktā minētajās mājaslapās internetā publicē:

5.1. ziņas par tiesu;

5.2. informāciju par tiesnešu vai tiesas darbinieku amatu vakancēm un izsludinātajiem amatu konkursiem;

5.3. tiesas sēžu kalendāru;

5.4. tiesas nolēmumus šādā apjomā:

5.4.1. tiesas spriedumus likumā noteiktajā apjomā;

5.4.2. atklātā tiesas sēdē pieņemtus kasācijas instances tiesas lēmumus krimināllietās;

5.4.3. atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos tiesas lēmumus sabiedrību interesējošās lietās (piemēram, lēmumi, kurus publicējot tiek īstenota sabiedrības sociāli vai tiesiski izglītojošā funkcija) vai citus atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos tiesas lēmumus pēc tiesas ieskata;

5.4.4. aktuālus Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

5.4.1 judikatūras datubāzē iekļautajos tiesu nolēmumos paustās tēzes;

5.5. tiesu statistikas pārskatus:

5.5.1. par pirmajā instancē, apelācijas instancē un kasācijas instancē izska­tāmajām un izskatītajām administratīvajām lietām, civillietām, krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām;

5.5.2. par tiesu un tiesnešu darba rādītājiem pirmajā instancē un apelācijas instancē;

5.6. tiesvedības gaitas datus;

5.7. tiesvedības gaitas datiem pievienotos lietas materiālus.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.441)

6. Ziņas par tiesu publicē, norādot:

6.1. tiesas nosaukumu un adresi;

6.2. tiesas darbības teritoriju;

6.3. tiesas tālruņa un faksa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi;

6.4. tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vārdu un uzvārdu;

6.5. tiesnešu vārdu un uzvārdu;

6.6. tiesas konsultantu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

6.7. tā tiesas darbinieka vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kurš ir atbildīgs par sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem;

6.8. tiesas un tiesas kancelejas darbalaiku, tajā skaitā:

6.8.1. apmeklētāju pieņemšanas laiku;

6.8.2. dokumentu pieņemšanas un izsniegšanas laiku;

6.9. informāciju par lietu sadales plānu un tiesnešu specializāciju.

7. Informāciju par tiesnešu vai tiesas darbinieku amatu vakancēm un izsludinātajiem amatu konkursiem publicē, norādot:

7.1. tiesas nosaukumu;

7.2. vakanto amata vietu;

7.3. informāciju par kandidātam izvirzītajām prasībām;

7.4. pieteikuma iesniegšanas kārtību un termiņu.

8. Tiesas sēžu kalendāru publicē, norādot:

8.1. tiesas nosaukumu;

8.2. tiesas sēdes veidu (slēgta vai atklāta);

8.3. sēdes datumu, laiku un vietu;

8.4. lietas numuru un arhīva numuru;

8.5. prasītāja un atbildētāja vārdu un uzvārdu (fiziskai personai) vai nosaukumu (juridiskai personai) civillietā, pieteicēja un atbildētāja vārdu un uzvārdu (fiziskai personai) vai nosaukumu (juridiskai personai) administratīvajā lietā, apsūdzētā vārdu un uzvārdu krimināllietā, pie administratīvās atbildības saucamās personas vārdu un uzvārdu (fiziskai personai) vai nosaukumu (juridiskai personai) administratīvā pārkāpuma lietā (ja lieta procesuālajos likumos noteiktajā kārtībā izskatāma slēgtā tiesas sēdē, minētās ziņas aizstāj ar norādi “informācija nav izpaužama”);

8.6. prasības priekšmetu civillietā, pieteikuma priekšmetu administratīvajā lietā, Krimināllikuma pantu, daļu un punktu, uz kuru pamatojoties celta apsūdzība krimināllietā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu, daļu un punktu, pēc kura personu sauc pie administratīvās atbildības administratīvā pārkāpuma lietā (ja lieta procesuālajos likumos noteiktajā kārtībā izskatāma slēgtā tiesas sēdē, minētās ziņas aizstāj ar norādi “informācija nav izpaužama”);

8.7. tā tiesneša vārdu un uzvārdu, kura tiesvedībā lieta atrodas.

9. Tiesvedības gaitas datus publicē, norādot:

9.1. lietas numuru;

9.2. tiesas pavēstes numuru un datumu;

9.3. lietas ierosināšanas datumu;

9.4. tā tiesneša vārdu un uzvārdu, kura tiesvedībā lieta atrodas;

9.5. sēdes datumu, laiku un vietu;

9.6. informāciju par lietas ietvaros saņemtajiem pieteikumiem vai prasīju­miem, norādot:

9.6.1. pieteikuma vai prasījuma saņemšanas datumu;

9.6.2. pieteikuma veidu;

9.6.3. pieteikuma vai prasījuma iesniedzēju;

9.6.4. pieņemto lēmumu;

9.7. informāciju par lietas ietvaros pieņemtajiem lēmumiem, ar ko lieta netiek izlemta pēc būtības, bet kas tiek pieņemti atsevišķa procesuāla dokumenta veidā, norādot:

9.7.1. tās tiesas nosaukumu, kura pieņēmusi lēmumu;

9.7.2. datumu, kad pieņemts lēmums;

9.7.3. tā tiesneša vārdu un uzvārdu, kurš pieņēmis lēmumu;

9.7.4. lēmuma veidu;

9.8. informāciju par sūdzību (protestu), norādot:

9.8.1. sūdzības (protesta) veidu;

9.8.2. datumu, kad iesniegta sūdzība (protests);

9.8.3. tās tiesas nosaukumu, kura izskata sūdzību (protestu);

9.8.4. par sūdzības (protesta) virzību pieņemto lēmumu un pieņemtā lēmuma datumu;

9.9. lietas izskatīšanas rezultātu, norādot:

9.9.1. nolēmuma veida nosaukumu;

9.9.2. saīsinātā nolēmuma pasludināšanas datumu;

9.9.3. pilna nolēmuma sastādīšanas (pieejamības) datumu;

9.9.4. nolēmuma statusu (piemēram, spēkā esošs) un statusa izmaiņu datumu;

9.10. tās tiesas nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, kuras lietvedībā attiecīgajā brīdī atrodas lieta;

9.11. datumu un laiku, kad dati aktualizēti tiesu portālā.

10. Tiesvedības gaitas datu atlasi persona veic pēc lietas vai pavēstes numura.

10.1 Piekļuve tiesvedības gaitas datiem pievienotajiem lietas materiāliem tiek nodrošināta lietas dalībniekiem, ievērojot viņu procesuālo statusu lietā. Lai piekļūtu tiesvedības gaitas datiem pievienotajiem lietas materiāliem, lietas dalībnieks autorizējas portālā ar internetbankas starpniecību, izmantojot droša elektroniskā paraksta viedkarti, personas apliecību vai Tiesu administrācijas piešķirtos piekļuves rekvizītus.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

11. Tiesu portālā var publicēt arī citu nozīmīgu informāciju, kas saistīta ar tiesu darbu (piemēram, Tiesu administrācijas kontaktinformācija, informācija par tiesu maksas pakalpojumiem un to samaksas kārtību, informācija par tiesas izdevumiem un to samaksas kārtību, informācija par tiesu aktualitātēm).

III. Nolēmumu anonimizācija

12. Sagatavojot nolēmumu publicēšanai, datus, kas ļauj identificēt fizisko personu, dzēš, aizstājot ar atbilstošu norādi:

12.1. personas vārdu un uzvārdu – ar brīvi izvēlētu latviešu alfabēta lielo burtu (burtu, ar kuru aizstāt personas vārdu un uzvārdu, izvēlas tā, lai nolēmumā minētās personas varētu atšķirt vienu no otras);

12.2. personas kodu – ar vārdiem “personas kods”;

12.3. dzīvesvietas adresi – ar vārdu “dzīvesvieta”;

12.4. nekustamā īpašuma adresi – ar vārdu “adrese”;

12.5. nekustamā īpašuma kadastra numuru – ar vārdiem “kadastra numurs”;

12.6. automašīnas valsts reģistrācijas numuru – ar vārdiem “reģistrācijas numurs”;

12.7. kredītiestādes konta numuru – ar vārdiem "konta numurs".

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1585; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 431)

12.1 Ja papildus šo noteikumu 12.punktā minētajiem datiem nolēmums satur citus fizisku personu identificējošus datus, šos datus dzēš, aizstājot ar attiecīgu norādi.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1585 redakcijā)

12.2 Ja šo noteikumu 12.punkta piemērošana padara nolēmumu neskaidru un grūti uztveramu, to izņēmuma gadījumā var nepiemērot, nodrošinot fizisku personu identificējošu datu dzēšanu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1585 redakcijā)

13. Sagatavojot nolēmumu izsniegšanai, ja nav iespējama tā elektroniska apstrāde, nolēmumā aizsedz šo noteikumu 12.punktā minētos datus, nodrošinot, lai tie nav saskatāmi.

14. Sagatavojot nolēmumu publicēšanai vai izsniegšanai, dati par tiesnesi, prokuroru, zvērinātu advokātu, maksātnespējas procesa administratoru, zvērinātu notāru, tiesas piesēdētāju un tiesu izpildītāju netiek dzēsti vai aizsegti.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1585 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 431)

14.1 Šo noteikumu 12., 12.1, 12.2, 13. un 14.punkts neattiecas uz nolēmumiem, kurus pievieno tiesvedības gaitas datiem konkrētā lietā un kas ir pieejami tikai attiecīgās lietas dalībniekiem.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

14.2 Tiesas priekšsēdētājs organizē šo noteikumu 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. un 5.4.1 apakšpunktā minēto nolēmumu teksta savlaicīgu sagatavošanu publicēšanai tiesu portālā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

IV. Informācijas publicēšanas kārtība

15. Sagatavojot nolēmuma tekstu publicēšanai tiesu portālā, pārbauda, vai tas nesatur informāciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem informācijas atklātības jomā un fizisko personu datu aizsardzības jomā ir atzīstama par ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpuma objektu. Ja nolēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpuma objektu, attiecīgo daļu dzēš, aizstājot to ar norādi, kādēļ šī daļa nav vispārpieejama.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

16. Sagatavojot slēgtā tiesas sēdē pieņemta nolēmuma tekstu, tiesu portālā publicē tikai tiesas nolēmuma ievaddaļu un rezolutīvo daļu, ja tās pasludinātas publiski. Ja arī nolēmuma ievaddaļa un rezolutīvā daļa pasludināta slēgtā tiesas sēdē, šādu nolēmumu nepublicē.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

17. Grozījumus ziņās par tiesu Tiesu administrācija publicē tiesu portālā triju darbdienu laikā pēc grozījumu veikšanas.

18. Tiesu administrācija nodrošina, ka informācija par tiesnešu vai tiesas darbinieku amata vakancēm un izsludinātajiem amatu konkursiem tiek ievietota tiesu portālā ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 431)

19. Tiesu administrācija nodrošina tiesas sēžu kalendāra, tiesvedības gaitas datu un judikatūras datubāzes datu atjaunošanu no Tiesu informatīvās sistēmas tiesu portālā reizi diennaktī.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 441 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 431)

19.1 Tiesu administrācija šo noteikumu 10.1 punktā minētajām personām nodrošina piekļuves rekvizītu izsniegšanu:

19.1 1. fiziskai personai – piecu darbdienu laikā pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas Tiesu administrācijā. Iesniegumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi, pamatojumu piekļuves rekvizītu saņemšanai, kā arī vēlamo piekļuves rekvizītu saņemšanas veidu (ierodoties personiski Tiesu administrācijā vai pa pastu);

19.1 2. juridiskai personai – piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums ar Tiesu administrāciju.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

20. Šo noteikumu 5.4.1., 5.4.2. un 5.4.3. apakšpunktā minēto nolēmumu pieejamību tiesu portālā pēc to anonimizēšanas organizē tiesas priekšsēdētājs, bet šo noteikumu 5.4.1 apakšpunktā minētās informācijas pieejamību tiesu portālā nodrošina Tiesu administrācija.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

21. Tiesu administrācija katru gadu līdz 15.janvārim un līdz 15.jūlijam publicē tiesu portālā statistikas pārskatus.

22. Grozījumus Tiesu administrācijas kontaktinformācijā, informācijā par tiesu maksas pakalpojumiem un to samaksas kārtību, kā arī informācijā par tiesas izdevumiem un to samaksas kārtību Tiesu administrācija publicē tiesu portālā triju darbdienu laikā pēc grozījumu stāšanās spēkā.

23. Tiesu administrācija nekavējoties nodrošina saņemtās un tiesu portālā publicējamās informācijas ievietošanu tiesu portālā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.441 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 123Pieņemts: 10.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 17.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
187832
{"selected":{"value":"01.08.2017","content":"<font class='s-1'>01.08.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2017","iso_value":"2017\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2013","iso_value":"2013\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-31.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2009","iso_value":"2009\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2009.-31.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-29.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"