Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Rīgā 2009.gada 20.janvārī (prot. Nr.6 26.§)
Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 55.panta otro daļu
1. Vispārīgais jautājums

(Nodaļas nosaukums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

2. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

2. Vispārīgās prasības ārstniecības iestādēm

3. Ārstniecības iestāde, ievērojot būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktās prasības:

3.1. atrodas atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā;

3.2. nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

4. Ārstniecības iestādēs, kurās nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši šo noteikumu 3.2.apakšpunktam:

4.1. ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām;

4.2. ir ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināta informācija, kādā ārstniecības iestāde personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina iespēju saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus. Informācija ietver īsu, pacientam saprotamu skaidrojumu par iestādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju, vietu un veidu personām ar funkcionāliem traucējumiem, kontaktus papildu informācijas saņemšanai un to ārstniecības iestāžu uzskaitījumu, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kuri konkrētajā ārstniecības iestādē personām ar funkcionāliem traucējumiem nav pieejami;

4.3. ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi iekļūt ārstniecības iestādē, ja tas ir veselības centrs vai stacionārā ārstniecības iestāde. Veselības centrā, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir pieejama vismaz viena tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem, bet stacionārā ārstniecības iestādē vismaz viena tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama katrā stāvā, kur tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā; sk. 187.punktu)

4.1 Ārstniecības iestāde savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu un vides pieejamības nodrošināšanu. Ārstniecības iestādes, kurās nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši šo noteikumu 3.2.apakšpunktam, tīmekļa vietnē ievieto arī ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināto informāciju par kārtību, kādā ārstniecības iestāde nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

5. Ārstniecības iestāde ir tiesīga iekļaut nosaukumā vārdus “universitātes” vai “klīniskā”, ja tā atbilst šo noteikumu 3.9. un 5.3.apakšnodaļā minētajām prasībām.

6. Ārstniecības iestādē ir nodrošināta pieeja šādai informācijai:

6.1. atbilstības apliecinājumi (sertifikāti), kas piešķirti ārstniecības iestādei un kas apliecina tās atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, vai to kopijas;

6.2. ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras pacientiem sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (vārds, uzvārds, profesija, specialitāte, pieņemšanas laiks un vieta);

6.3. ārstniecības iestādē pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi.

7. Reklāmā par piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ārstniecības iestāde norāda ārstniecības iestādes ārstniecības iestāžu reģistra kodu un piemērotību veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

8. Ārstniecības iestāde izmanto medicīniskās tehnoloģijas, kas apstiprinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību.

9. Ārstniecības iestāde medicīnisko ierīču ekspluatācijā un tehniskajā uzraudzībā ievēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par medicīnisko ierīču reģistrāciju, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu, ekspluatāciju un tehnisko uzraudzību.

10. Ārstniecības iestādē ir lietošanā esošo un valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts, kā arī tiek nodrošināta šo līdzekļu metroloģiskā kontrole atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

11. Ārstniecības iestādei, kas veic medicīniski radioloģiskās procedūras vai medicīnisko apstarošanu, ir speciāla atļauja (licence) vai atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtību un kārtību, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos.

12. Ārstniecības iestāde lieto dezinfekcijas līdzekļus, kas reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas prasības darbībām ar biocīdiem. Dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumus veic saskaņā ar ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātajām higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasībām.

13. Ārstniecības iestādes telpu plānojums un darba organizācija atbilst normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē.

14. Ārstniecības iestādē ir pieejama vadītāja apstiprināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtība. Ārstniecības iestādē (izņemot zobu tehnisko laboratoriju un klīniskās diagnostikas laboratoriju) ir nodrošināti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamie medikamenti un medicīniskās ierīces.

15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medikamentu nosaukumus un daudzumu ārstniecības iestādē nosaka iestādes vadītājs atbilstoši ārstniecības iestādes vispārējai noslodzei un esošajam un plānotajam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu skaitam. Ārstniecības iestādes vadītājs apstiprina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamā medikamentu minimuma sarakstu (ārstniecības iestādē un tās struktūrvienībās), nosakot medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību, kā arī norādot par medikamentu minimuma krājuma papildināšanu atbildīgo amatpersonu.

16. Ārstniecības iestādē nodarbināto (arī ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu) pienākumus, pilnvaras un atbildību nosaka ārējie un iekšējie normatīvie akti, darba līgums vai profesionālā dienesta līgums un ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumi. Ārstniecības iestādē nodarbināto (arī ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu) izglītība un kvalifikācija atbilst izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

17. Lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus, ārstniecības iestāde veic šādus pasākumus:

17.1. ievieš un nodrošina nepārprotamu pacientu identifikāciju visā ārstniecības procesa laikā, izmantojot vismaz divus identifikatorus (piemēram, pacienta vārds, uzvārds un personas kods);

17.2. nodrošina efektīvu komunikāciju starp pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām un pacientu, tai skaitā nodrošina:

17.2.1. savlaicīgu kritisko izmeklējumu (tādas diagnostisko izmeklējumu novirzes no normas, kas visticamāk liecina par nopietnu risku pacienta veselībai) rezultātu paziņošanu attiecīgā pacienta ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personām vai pacientam;

17.2.2. nepieciešamos medicīniskos dokumentus saskaņā ar medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem attiecīgā pacienta ārstniecībā iesaistītām ārstniecības personām atsevišķos ārstēšanas posmos vai pacientu nosūtot vai pārvedot starp struktūrvienībām vienas ārstniecības iestādes ietvaros, vai pacientu nosūtot vai pārvedot uz citu ārstniecības iestādi;

17.3. nodrošina risku mazinošus pasākumus ķirurģijā un anestēzijā;

17.4. nodrošina risku mazinošus pasākumus augsta riska pacientiem vai pacientu grupām, kas saistīti ar pacientu vecumu, veselības stāvokli un nepieciešamību pēc īpašās aprūpes (piemēram, krišanas risks, pašnāvības risks, veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās risks atkarībā no manipulācijas vai saslimšanas);

17.5. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu iekšējo pacientu drošības ziņošanas–mācīšanās sistēmu, kas nodrošina informācijas vākšanu un analīzi par gadījumiem, kuru dēļ radies vai varēja rasties ar veselības aprūpi saistīts kaitējums pacientam (pacientu drošības gadījumiem), un risku mazināšanas pasākumus, lai samazinātu attiecīgu gadījumu atkārtošanās iespējas un nodrošinātu atgriezenisku saiti pacienta drošības jautājumos iesaistītajām ārstniecības personām;

17.6. ievieš un uztur drošu zāļu aprites sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

17.7. nodrošina ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku mazināšanas pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē;

17.8. ievieš un uztur pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēmu;

17.9. nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu rezultātu analīzi;

17.10. regulāri veic pacientu aptauju par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.10.2017., sk. grozījumu 3. punktu)

18. Ārstniecības iestādē ir pieejamas informācijas tehnoloģijas ar atbilstošu interneta pieslēgumu un programmatūru, kas nodrošina pacientu datu uzglabāšanu un apstrādi, ievērojot informācijas pieejamības ierobežojumus.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2011., sk. 182.punktu)

19. Ja ārstniecības iestāde izmanto datorprogrammu, kas saistīta ar e-veselības centrālajām informācijas sistēmām, ārstniecības iestādē ir izstrādāti un ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināti informācijas drošības noteikumi un noteikumi par medicīniskās informācijas apstrādes kārtību.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2011., sk. 182.punktu)

20. Asins sagatavošanas nodaļas un asins kabineti atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, kā arī kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai.

20.1 Ārstniecības iestāde, kurā veic asins vai asins komponentu pārliešanu, nodrošina šo noteikumu 20. punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz:

20.11. to ārstniecības personu kvalifikāciju, kuras veic asins vai asins komponentu pārliešanu;

20.12. ieviestām procedūrām asins vai asins komponentu pārliešanas datu reģistrēšanai saskaņā ar medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un apstiprinātajām asins vai asins komponentu pārliešanas medicīniskajām tehnoloģijām;

20.13. ieviestām procedūrām paziņošanai par jebkādām nopietnām blaknēm un nevēlamiem notikumiem, kas ir attiecināmi uz asiņu un asins komponentu kvalitāti un drošumu.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

22. Ārstniecības iestādes, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un grūtniecēm, nodrošina:

22.1. ārstniecības iestādes vides pieejamību personām ar bērnu ratiņiem, kā arī iespēju bērnu ratiņus atstāt drošā vietā;

22.2. bērna pārtīšanas galdu vai līdzvērtīgi pielāgotu vietu pacientu uzgaidāmajā telpā vai pacientu pieņemšanas telpā;

22.3. sēdvietas pacientiem, ja veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai pacientiem nepieciešams gaidīt rindā.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 184.punktu)

3. Prasības ambulatorajām ārstniecības iestādēm
3.1. Vispārīgās prasības

23. Ambulatorajā ārstniecības iestādē pacientam sniedz primāro veselības aprūpi vai sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, tai skaitā ārstniecību dienas stacionārā.

24. Ambulatorajā ārstniecības iestādē ir:

24.1. pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu;

24.2. pacientu reģistrācijas telpa vai vieta;

24.3. pacientu pieņemšanas telpa (kabinets);

24.4. neinvazīvo manipulāciju, invazīvo manipulāciju vai procedūru telpa (atbilstoši iestādes ārstnieciskās darbības jomai);

24.5. pacientu un personāla tualete. Ja ambulatorā ārstniecības iestāde atrodas dzīvojamā ēkā, sanitāro mezglu iekārto atsevišķi no dzīvojamo telpu sanitārā mezgla;

24.6. pacientu un personāla tualete, kas piemērota izmantošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

25. Ambulatorā ārstniecības iestādē, kurā ir trīs vai vairāk ārstniecības vai diagnostikas kabineti, papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam ir:

25.1. telpa pacientu aprūpes aprīkojuma glabāšanai;

25.2. personāla garderobes telpa vai vieta.

26. Ambulatorā ārstniecības iestādē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai ir:

26.1. fonendoskops;

26.2. ierīce netiešai arteriālā asinsspiediena mērīšanai. Ja ārstniecības iestādē tiek apkalpoti arī bērni, ierīcei jābūt ar visu vecuma grupu pacientiem atbilstošu izmēru aprocēm;

26.3. ierīces medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai;

26.4. ierīces ārējās asiņošanas apturēšanai un brūču pārsiešanai;

26.5. ierīce plaušu mākslīgai ventilācijai manuālā režīmā un vismaz triju izmēru caurspīdīgas vai puscaurspīdīgas elpināšanas maskas;

26.6. ierīces elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai (vismaz triju izmēru elpvadi);

26.7. ierīces kuņģa satura atsūkšanai un kuņģa skalošanai;

26.8. ierīces apgaismošanai (atbilstoši sniegto pakalpojumu jomai);

26.9. medicīniskā kušete, procedūru galds, krēsli, funkcionālā gulta vai funkcionālais krēsls (atbilstoši sniegto pakalpojumu jomai);

26.10. ierīces imobilizācijai un pacientu pārvietošanai;

26.11. ierīces, kas nodrošina higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības, tai skaitā ierīces darbinieku individuālajai aizsardzībai.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 862)

26.1 Šo noteikumu 26.7. un 26.10. apakšpunkts neattiecas uz zobārstniecības kabinetu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā)

26.2 Šo noteikumu 26.3., 26.5., 26.6., 26.7. 26.8., 26.9. un 26.10. apakšpunkts neattiecas uz psihoterapeita kabinetu un optometrista kabinetu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.04.2020. noteikumiem Nr. 230)

27. Ambulatorā ārstniecības iestādē (izņemot zobārstniecības kabinetu, psihoterapeita kabinetu un optometrista kabinetu), kurā ir trīs vai vairāk ārstniecības vai diagnostikas kabinetu, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai papildus šo noteikumu 26. punktā minētajam ir:

27.1. skābekļa ierīce;

27.2. sterils dzemdību komplekts;

27.3. ierīces vēdera izejas aiztures novēršanai;

27.4. ierīces urīna aiztures vai nesaturēšanas novēršanai.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1463; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 862; MK 21.04.2020. noteikumiem Nr. 230)

3.2. Prasības speciālista (ārsta, tai skaitā ģimenes ārsta, funkcionālā speciālista, ārsta palīga (feldšera), vecmātes, māsas) kabinetam

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

28. Speciālista kabinets ir ambulatora ārstniecības iestāde, kurā ārstniecības persona sniedz pacientam ambulatoro veselības aprūpi, tai skaitā ārstnieciskas, profilaktiskas un veselību veicinošas procedūras vai manipulācijas.

29. Speciālista kabinets atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

30. Speciālista kabinetā, kurā izmanto invazīvas medicīniskās tehnoloģijas, papildus šo noteikumu 29.punktā minētajam ir paredzēta atsevišķa telpa invazīvu medicīnisko tehnoloģiju izmantošanai. Telpā ir atsevišķi nodalīta vieta aseptisko manipulāciju veikšanai un vieta septisko manipulāciju veikšanai vai ir atsevišķa aseptisko manipulāciju telpa un septisko manipulāciju telpa.

3.3. Prasības zobārstniecības kabinetam un zobu tehniskajai laboratorijai

31. Zobārstniecības kabinets ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur tiek veikta pacienta mutes dobuma orgānu un ar tiem saistīto žokļu un sejas slimību diagnostika un ārstēšana, kā arī minēto slimību profilakse.

32. Zobu tehniskā laboratorija ir ārstniecības iestāde vai tās struktūr­vienība, kur izgatavo zobu protēzes.

33. Zobārstniecības kabinets atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

34. Ja zobārstniecības kabineta pacientu pieņemšanas telpā ir izvietota vairāk nekā viena zobārstniecības iekārta, zobārstniecības iekārtas savstarpēji norobežo.

35. Zobārstniecības kabinetā ir:

35.1. zobārstniecības krēsls, kurā iespējams novietot pacientu horizontālā stāvoklī;

35.2. elektroinstalācijai un komunikācijām pievienota zobārstniecības iekārta ar šādu aprīkojumu:

35.2.1. pistole ūdenim un gaisam;

35.2.2. turbīna (augstu apgriezienu uzgalis ar gaisa un ūdens dzesēšanu);

35.2.3. mikromotors ar regulējamu ātrumu un uzgali ar gaisa un ūdens dzesēšanu;

35.2.4. siekalu atsūcējs;

35.3. zobu rentgendiagnostikas aparāts, izņemot šādus gadījumus:

35.3.1. zobārstniecības kabinets atrodas ārstniecības iestādē, kur iespējams saņemt zobu rentgendiagnostikas pakalpojumus;

35.3.2. zobārstniecības kabinets atrodas izglītības iestādē un ir paredzēts izglītības iestādes bērnu zobārstniecības aprūpei – profesionālai zobu higiēnai un vienkāršā kariesa ārstēšanai;

35.4. ierīce paaugstinātas skābekļa koncentrācijas nodrošināšanai ieelpojamā gaisā;

35.5. ārstniecības personāla aizsarglīdzekļi (aizsargcimdi, plastikāta sejas aizsargs vai vienreizējās lietošanas maskas, aizsargbrilles);

35.6. pacientu uzskaites kartotēkas vieta;

35.7. sterilizācijas vieta vai telpa, kurā ir:

35.7.1. ar ūdensvadu (ūdensmaisītāju) aprīkota izlietne, kura ir pievienota kanalizācijai;

35.7.2. trauki medicīnisko instrumentu apstrādei pirms sterilizācijas;

35.7.3. autoklāvs vai karstā gaisa sterilizators, vai konteiners instrumentu trans­portēšanai;

35.8. zobārstniecības kabinetā sniegto pakalpojumu apjomam atbilstošs zobārstniecības instrumentu daudzums;

35.9. nodrošināta medicīnisko materiālu un instrumentu uzglabāšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību.

36. Amalgamas plombu pārpalikumus savāc un nodod komersantiem, kuriem ir atļauja bīstamo atkritumu apsaimniekošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību. Lai nepieļautu dzīvsudraba iekļūšanu kanalizācijas ūdeņos un tiešu vai netiešu nonākšanu vidē, zobārstniecības iekārtas izvadi ir aprīkoti ar amalgamas atdalītājiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulas Nr. 2017/852 par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1102/2008, 10. pantā noteiktajām prasībām.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

37. Lai varētu lietot vispārējo anestēziju, zobārstniecības kabinetā ir:

37.1. ierīces medikamentu parenterālai ievadīšanai;

37.2. ierīces šķīdumu parenterālai ievadīšanai;

37.3. ierīce ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzors, infuzomats);

37.4. ierīces centrālo vēnu punkcijas veikšanai;

37.5. ierīce infūzijas šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā;

37.6. skābekļa inhalācijas ierīce ar skābekļa plūsmu, ne mazāku par 10 litriem minūtē, un plūsmas mērītājs;

37.7. ierīce plaušu mākslīgai ventilācijai automātiskā un manuālā režīmā;

37.8. elpināšanas maskas (zīdaiņiem, bērniem un pieaugušajiem);

37.9. laringeālās maskas;

37.10. kombinētā barības vada–trahejas caurule;

37.11. ierīces elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai (vismaz triju izmēru elpvadi);

37.12. krikotireotomijas komplekts;

37.13. laringoskops ar vismaz trijiem dažādu izmēru taisnajiem un liektajiem spoguļiem;

37.14. visu izmēru orotraheālās un nazotraheālās intubācijas caurules;

37.15. mutes plētējs;

37.16. aspirācijas sūknis;

37.17. vismaz triju izmēru kuņģa zondes;

37.18. vispārējās anestēzijas aparāts, ja tiek lietota inhalācijas anestēzija;

37.19. defibrilators;

37.20. medikamenti vispārējās anestēzijas nodrošināšanai;

37.21. aprīkojums šādu pacienta parametru novērošanai vispārējās anestēzijas laikā:

37.21.1. sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardioskopija, elektro­kardiogrāfija un arteriālā asinsspiediena mērīšana, izmantojot neinvazīvās metodes);

37.21.2. elpošana un ventilācija;

37.21.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

37.21.4. ķermeņa temperatūra;

37.22. nodrošināta nepārtraukta pacienta novērošana, skābekļa inhalācija, plaušu mākslīgā ventilācija un aspirācijas profilakse vispārējās anestēzijas laikā.

38. Zobu tehniskajā laboratorijā ir:

38.1. darba telpa ar dabisko un kombinēto apgaismojuma sistēmu;

38.2. pasūtījumu pieņemšanas vieta vai telpa;

38.3. sanitārais mezgls.

39. Zobu tehniskās laboratorijas darba telpā ir:

39.1. darba vieta ar gāzes pievadu, laboratorijas degli vai spirta lampiņu un elektroslīpmašīnu ar autonomu putekļu savācēju;

39.2. ūdens izlietne ar speciālu nosēdumu trauku, lai nodrošinātu ģipša daļiņu efektīvu uztveršanu un aizturi;

39.3. slēgts laboratorijas pulēšanas skapis ar autonomu putekļu savācēju;

39.4. laboratorijas ģipša galds ar ģipša tilpni;

39.5. liešanas krāsns;

39.6. gāzes plīts;

39.7. lodēšanas iekārta.

40. Zobu tehniskajā laboratorijā virs liešanas krāsnīm, gāzes plītīm, lodēšanas iekārtām un polimerizācijas darba vietām ir vietējās nosūces iekārtas, kuras nosūc putekļus vai dzīvsudraba tvaikus un kuras ir apgādātas ar attiecīgiem filtriem atbilstoši to lietošanas instrukcijām.

41. Zobu tehniskās laboratorijas darba telpā, kas paredzēta darbam ar minerālskābēm (telpā nedrīkst būt vairāk par 200 ml no katra nomināla) un metāla daļu lodēšanai, ir vilkmes skapis ar šādiem parametriem:

41.1. izmērs nav mazāks par 1,5 m x 0,7 m;

41.2. darba atvere nav mazāka par 1 m x 0,5 m;

41.3. autonomās, mehāniskās vilkmes gaisa kustības ātrums nav mazāks par 0,7 m/s.

3.4. Prasības ārstu praksei

42. Ārsta prakse atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

3.5. Prasības veselības centram

43. Veselības centrs ir ārstniecības iestāde, kurā pacientam sniedz primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi vismaz trijās ārstu specialitātēs.

44. Veselības centrs atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

45. Veselības centrā ir:

45.1. vismaz viens ģimenes ārsta kabinets (ģimenes ārsta prakses darbavieta);

45.2. vismaz divu ārstu speciālistu kabineti;

45.3. vismaz divas no šādām struktūrvienībām:

45.3.1. rehabilitācijas ambulatorā nodaļa, kurā ir ārsta rehabilitologa un vismaz divu dažādu profesiju funkcionālo speciālistu kabineti;

45.3.2. zobārstniecības kabinets;

45.3.3. dienas stacionārs;

45.3.4. diagnostikas struktūrvienība.

3.6. Prasības ambulatorajai rehabilitācijas iestādei

46. Ambulatorā rehabilitācijas iestāde ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur pacientam sniedz rehabilitācijas pakalpojumus vairāku visaptverošu vai specializētu (tai skaitā tehniskās ortopēdijas) rehabilitācijas programmu veidā.

47. Ambulatorā rehabilitācijas iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

48. Ambulatorajā rehabilitācijas iestādē ir:

48.1. rehabilitācijas telpas (kabineti) rehabilitologam un vismaz vienas profesijas funkcionālajam speciālistam;

48.2. medicīniskās ierīces slimību diagnostikai, pacienta fizikālai izmeklēšanai un funkcionālo spēju novērtēšanai (funkcionēšanas laboratorija);

48.3. pacientu tualete, kas piemērota personām ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā aprīkota ar pogu palīdzības izsaukšanai.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

3.7. Prasības dienas stacionāram

49. Dienas stacionārs ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus iestādes darba laika, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un ir nodrošināta gultasvieta.

50. Dienas stacionārs atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

51. Dienas stacionārā atbilstoši ārstnieciskās darbības apjomam ir:

51.1. diagnostikas, ārstniecības, rehabilitācijas un aprūpes struktūrvienība;

51.2. ambulatoro operāciju zāle.

52. Dienas stacionārā, kurā pacientam veic ambulatorās operācijas, ir:

52.1. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

52.1.1. pacienta fizikālā izmeklēšana;

52.1.2. elektrokardiogrāfijas veikšana, ja ārstniecības iestādē nav pieejams elektrokardiogrāfijas kabinets;

52.1.3. medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana;

52.1.4. infūzijas šķīdumu uzturēšana infūzijai piemērotā temperatūrā;

52.1.5. ārējās asiņošanas apturēšana;

52.1.6. plaušu mākslīgā ventilācija manuālā režīmā (medicīnisko ierīču komplektā ir arī vismaz triju izmēru caurspīdīgas vai puscaurspīdīgas elpināšanas maskas);

52.1.7. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana (vismaz triju izmēru elpvadi);

52.1.8. kuņģa satura atsūkšana un kuņģa skalošana;

52.1.9. vēdera izejas aiztures novēršana;

52.1.10. urīna aiztures vai nesaturēšanas novēršana;

52.1.11. pacientu pārvietošana;

52.2. nodrošināta iespēja veikt pastāvīgu skābekļa inhalāciju;

52.3. aspirācijas sūknis;

52.4 asins kabinets vai noslēgts līgums ar Valsts asinsdonoru centru par asins komponentu saņemšanu konkrētam recipientam gadījumā, ja nepieciešams nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

(Grozīts ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

53. Ambulatoro operāciju zālē ir medicīniskās ierīces šādu rādītāju novērošanai vispārējās un vietējās anestēzijas laikā:

53.1. sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardioskopija, elektrokar­diogrāfija un arteriālā asinsspiediena mērīšana, izmantojot neinvazīvās metodes);

53.2. elpošanas funkcija un ventilācija;

53.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

53.4. ķermeņa temperatūra.

54. Ja vispārējā anestēzijā izmanto gaistošos anestēzijas līdzekļus, nodrošina pacienta izelpotā gaisa izvadi no telpām.

3.8. Prasības tehniskās ortopēdijas iestādei

55. Tehniskās ortopēdijas iestāde ir specializēta ambulatora rehabilitācijas iestāde, kurā pacientam atbilstoši diagnozei, funkcionālo spēju ierobežojumiem un sociālajai situācijai izgatavo vai pielāgo individuālus vai daudzkārt lietojamus tehniskos palīglīdzekļus (asistīvās tehnoloģijas). Tehniskās ortopēdijas iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm. Ir šādas tehniskās ortopēdijas iestādes:

55.1. tehniskās ortopēdijas kabineti;

55.2. tehniskās ortopēdijas centri;

55.3. dzirdes protezēšanas centri.

56. Tehniskās ortopēdijas iestādē nodrošina:

56.1. telpu plānojuma atbilstību tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas vai pielāgošanas tehnoloģiskajiem procesiem;

56.2. pacientu telpu nodalīšanu no darbnīcas telpām, tai skaitā pacientu tualeti, kas piemērota personām ar funkcionāliem traucējumiem;

56.3. tehnisko palīglīdzekļu izvēli atbilstoši pacienta diagnozei, funkcionālo spēju ierobežojumiem un sociālajai situācijai;

56.4. tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un pielāgošanu;

56.5. iznomāto un atpakaļ saņemto tehnisko palīglīdzekļu dezinfekciju, mazgāšanu un žāvēšanu (ja tehniskos palīglīdzekļus iznomā);

56.6. pacientu apmācību palīglīdzekļu lietošanā un trenēšanu nepiecieša­majā apjomā un kvalitātē;

56.7. vēlīno rezultātu kontroli.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

57. Tehniskās ortopēdijas centrs nodrošina pakalpojumus, kas saistīti ar tehnisko palīglīdzekļu rūpniecisko un individuālo izgatavošanu, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus, lai apmācītu pacientus to lietošanā.

58. Tehniskās ortopēdijas kabinets rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus pielāgo pacientam vai izgatavo tos pacientam individuāli.

59. Dzirdes protezēšanas centrā izgatavo pacientam atbilstošu individuālo auss ieliktni vai atbilstoši pacienta dzirdes funkcijām pielāgo dzirdes protēzi (dzirdes apa­rātu, kohleāro implantu), to attiecīgi pārbaudot, noskaņojot vai ieprogrammējot.

60. Dzirdes protezēšanas centrā ir:

60.1. otoplastikas kabinets;

60.2. dzirdes aparātu programmēšanas un noskaņošanas kabinets;

60.3. kohleāro implantu pārbaudes un programmēšanas kabinets.

3.9. Prasības ambulatorajai universitātes klīnikai

61. Ambulatorā universitātes klīnika ir ambulatora ārstniecības iestāde, kas veic ārstnieciskās darbības, kā arī saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp universitāti un ambulatoro ārstniecības iestādi, atbilstoši valstī akreditētām studiju programmām apmāca studējošos un veic pētniecības darbu medicīnā.

62. Ambulatorā universitātes klīnika atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

63. Ambulatorās universitātes klīnikas vadītājs ir ārstniecības persona ar doktora grādu medicīnā un ne mazāk kā triju gadu pieredzi akadēmiskajā darbā. Ambulatorās universitātes klīnikas vadītāju ieceļ amatā vai atbrīvo no tā universitātes satversmē paredzētajā kārtībā.

3.10. Prasības medicīnas laboratorijām

(Apakšnodaļa MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1183 redakcijā)

63.1 Medicīnas laboratorija ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kurā veic bioloģiskus, mikrobioloģiskus, imunoloģiskus, ķīmiskus, imūnhematoloģiskus, hematoloģiskus, biofizikālus, citoloģiskus, patoloģiskus vai citus no cilvēka iegūtu materiālu izmeklējumus.

63.2 Laboratorijas darba organizācija nodrošina nepieciešamos resursus un darba kārtību, lai sniegtu laboratorijas pakalpojumus nepieciešamā un atbilstošā kvalitātē, ieskaitot izmeklējumus ārpus laboratorijas telpām pie pacienta gultas un ekspresdiagnostiku.

63.3 Laboratorija izstrādā personāla vadības politiku un laboratorijas organizatorisko struktūru, nosaka darbinieku pienākumus, atbildību, pilnvaras, kā arī paredzētajam darbam nepieciešamos personāla resursus un kompetenci.

63.4 Personāla resursi atbilst noteikto uzdevumu veikšanai un kvalitātes prasību izpildei:

63.41. laboratorijas vadības personālam ir atbilstoša kompetence organizatoriskajās, administratīvajās, izglītības, konsultatīvajās un tehniskajās darbībās un kvalitātes sistēmas vadībā sniedzamo pakalpojumu jomā;

63.42. laboratorijas tehniskajam personālam ir atbilstoša kompetence jomā, kas saistīta ar attiecīgo izmeklēšanas procedūru mērķi, rīcību, rezultātu novērtēšanu un profesionālo atzinumu sniegšanu.

63.5 Laboratorija uztur šādu informāciju par personāla atbilstību noteikto uzdevumu veikšanai:

63.51. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

63.52. specializāciju vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu konkrētajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas;

63.53. mācības, pieredzi un kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas;

63.54. amata aprakstus;

63.55. mācību plānu vai programmu;

63.56. darba drošības apmācību apliecinošo dokumentu kopijas.

63.6 Laboratorija vai tās struktūrvienības atrodas telpās, kurās laboratoriskos izmeklējumus var veikt, neietekmējot izmeklējumu rezultātu kvalitāti, kvalitātes kontroles procedūras, personāla drošību un pacientu aprūpes pakalpojumus. Šie nosacījumi tiek ievēroti primāro paraugu savākšanas un izmeklēšanas vietās arī ārpus laboratorijas pastāvīgajām darba telpām, paraugu ņemšanas un savākšanas punktos.

63.7 Prasības telpu mikroklimatam un vides nosacījumiem nosaka un uztur, ņemot vērā telpās veicamās darbības un atbilstošās specifikācijas, ja tas var ietekmēt izmeklējumu rezultātu kvalitāti.

63.8 Blakus esošās darba zonas, kurās notiek nesavietojamas darbības, ir savstarpēji atdalītas, lai novērstu kontaminācijas iespējas.

63.9 Laboratorijā dokumentē un kontrolē telpu un darba zonu pieejamību un to izmantošanu, lai pasargātu laboratorijas tehniskos resursus, dokumentus un izmeklējamo materiālu no neatļautas piekļūšanas tiem.

63.10 Laboratorija ir nodrošināta ar atbilstošām komunikāciju sistēmām, kas nepieciešamas efektīvai ziņojumu pārraidīšanai atkarībā no veicamā darba apjoma un specifikas.

63.11 Laboratorijā ir ierīces, kas nodrošina laboratorijas pakalpojumu izpildi:

63.111. izmeklēšanas iekārtas un mērīšanas līdzekļi (turpmāk – iekārtas);

63.112. reaģenti, references materiāli, kalibrēšanas materiāli (turpmāk – reaģenti);

63.113. izmeklēšanas sistēmas, izmeklējamo paraugu ņemšanas laboratorijas ierīces un piederumi.

63.12 Iekārtas (tās uzstādot un lietojot ikdienā) uzrāda spēju sasniegt prasītos izmeklējumu rezultātus. Saskaņā ar ražotāju instrukcijām laboratorija izstrādā un dokumentē šādas programmas:

63.121. iekārtu tehniskās uzraudzības programma;

63.122. iekārtu metroloģiskās pārbaudes programma;

63.123. iekārtu apkopes programma.

63.13 Laboratorijā izmantotās analītiskās iekārtas iekļauj laboratorijas ierīču sarakstā un to lietošanas vietās nodrošina personālam, kas lieto attiecīgo iekārtu, saprotamā veidā formulētu šādu dokumentāciju:

63.131. laboratorijas ierīču ekspluatācijas instrukcijas;

63.132. darba drošības noteikumi darbam ar laboratorijas ierīci;

63.133. norādījumi laboratorijas ierīces apkopei.

63.14 Par katru iekārtu, kuru lieto izmeklējumu veikšanā, ir tehniskās dokumentācijas oriģināls un uzskaites karte, kas satur šādu informāciju:

63.141. iekārtas nosaukums;

63.142. iekārtas ražotājs, tipa identifikācija un sērijas numurs;

63.143. ražotāja pārstāvja vai piegādātāja kontaktpersona un tālruņa numurs;

63.144. ekspluatācijas uzsākšanas datums;

63.145. pašreizējā atrašanās vieta;

63.146. stāvoklis saņemšanas brīdī (jauna, lietota, atjaunota);

63.147. dati par kalibrēšanu vai verificēšanu;

63.148. dati par tehnisko uzraudzību;

63.149. iekārtas bojājumi, nepareiza darbība, modifikācija vai remonts.

63.15 Reaģentu kartotēka satur šādu informāciju par to atbilstību paredzētajai lietošanai:

63.151. nosaukums, kods, sērijas numurs, daudzums;

63.152. piegādātājs;

63.153. derīguma termiņš;

63.154. glabāšanas noteikumi;

63.155. lietošanas noteikumi;

63.156. lietošanas sākuma un beigu datums.

63.16 Ar iekārtām strādā personāls, kurš ir apmācīts iekārtu lietošanā un apkopē un kuram ir laboratorijas vadītāja pilnvarojums darbam ar iekārtu.

63.17 Laboratorijā dokumentē procedūru rīcībai ar darbam neatbilstošām laboratorijas ierīcēm, nosakot atbildīgās personas šādās jomās:

63.171. marķēšana un izolēšana;

63.172. bojājuma izvērtēšana un turpmākā rīcība;

63.173. obligāto pārbaužu noteikšana un veikšana;

63.174. lēmuma pieņemšana par darbības atsākšanu;

63.175. ietekmes izvērtēšana uz veiktajiem izmeklējumiem un pacientu informēšana, ja nepieciešams.

63.18 Ja izmeklējumu datu vākšanā, apstrādē, protokolēšanā, paziņošanā, glabāšanā vai labošanā tiek lietotas laboratorijas informācijas sistēmas vai automatizētās izmeklēšanas iekārtas, laboratorija nodrošina, ka:

63.181. datoru programmas un pacientu datubāzes ir aizsargātas, lai novērstu nepilnvarotu personu piekļūšanu tām, izmaiņu izdarīšanu programmās vai to iznīcināšanu;

63.182. datori un automatizētās izmeklēšanas iekārtas tiek uzturētas atbilstošos vides apstākļos, garantējot to pareizu funkcionēšanu.

63.19 Atbilstoši laboratorijā sniegtajiem pakalpojumiem laboratorija dokumentē informācijas materiālu izmeklējamo paraugu savākšanai un rīcībai ar tiem. Laboratorija nodrošina, ka informācijas materiāls ir pieejams pacientiem un laboratorijas personālam aktuālā versijā. Informācijas materiālā norāda:

63.191. laboratorijā lietotās izmeklēšanas metodes;

63.192. prasības pacientu sagatavošanai pirms izmeklējamo paraugu savākšanas un faktorus, kas būtiski var ietekmēt izmeklējumu rezultātus;

63.193. termiņu, kādā tiek veikti izmeklējumi;

63.194. laikposmu, kurā iespējams pieprasīt atkārtotus un papildu izmeklējumus;

63.195. izmeklējamo paraugu savākšanas, ņemšanas, marķēšanas, uzglabāšanas nosacījumus un izmeklējamo paraugu ņemšanas laboratorijas ierīču izvēli un lietojumu;

63.196. izmeklējamā parauga atraidīšanas kritērijus un procedūru, ja tas tiek atraidīts;

63.197. īpašu rīcību un nosacījumus izmeklējamā parauga transportēšanai;

63.198. izmeklējuma pieprasījuma veidlapas lietošanu;

63.199. izmeklējuma piekrišanas apliecinājuma veidlapas lietošanu, ja nepieciešams.

63.20 Laboratorija izstrādā izmeklējuma pieprasījuma veidlapu, kurā ietver šādu informāciju:

63.201. pacienta identifikācija;

63.202. ārsta vai citas personas identifikācija, kura ir pilnvarota pieprasīt izmeklējumu un izmantot iegūto informāciju;

63.203. izmeklēšanas pārskata nosūtīšanas adrese;

63.204. izmeklējamā parauga tips un izcelsmes anatomiskā vieta (ja nepieciešams);

63.205. pieprasītie izmeklējumi;

63.206. klīniskā informācija par pacientu;

63.207. izmeklējamā parauga savākšanas datums un laiks;

63.208. imūnhematoloģiskiem izmeklējumiem asins grupa AB0 sistēmā;

63.209. izmeklējamā parauga saņemšanas datums un laiks laboratorijā;

63.2010. saņemtā parauga atbilstības novērtējums.

63.21 Laboratorijā lieto izmeklēšanas metodes, kuras apmierina laboratorijas pakalpojumu lietotāju vajadzības un ir piemērotas veicamajiem izmeklējumiem. Izmeklēšanas procedūras, ieskaitot paraugu ņemšanu, ir dokumentētas un attiecīgajam personālam pieejamas darba vietā. Ražotāja izsniegtos lietošanas norādījumus (lietotāja rokasgrāmata, reaģentu ieliktņi) var izmantot kā procedūras sastāvdaļu, ja šie norādījumi ir laboratorijas darbiniekiem saprotamā valodā. Izmeklēšanas metodes apraksts ietver šādu obligāto informāciju:

63.211. izmeklējuma mērķis;

63.212. izmeklēšanā lietotās metodes princips;

63.213. izpildījuma specifikācija izmeklēšanas metodei;

63.214. izmeklēšanai piemērotais izmeklējamā parauga tips;

63.215. nepieciešamās iekārtas un reaģenti vai piederumi;

63.216. kalibrēšanas procedūras;

63.217. izmeklēšanas procedūras darba gaita;

63.218. kvalitātes kontroles procedūras;

63.219. izmeklējumu rezultātu ietekmējošie faktori;

63.2110. izmeklējumu rezultātu aprēķināšanas princips;

63.2111. izmeklējumu rezultātu bioloģiskie references intervāli;

63.2112. izmeklējumu rezultātu kritiskie lielumi (kur tas nepieciešams);

63.2113. izmeklējumu rezultātu interpretācija.

63.22 Ja laboratorija paredz mainīt izmeklēšanas metodi un tādēļ var būtiski atšķirties izmeklējumu rezultāti vai to interpretācija, izmaiņu iespējamās sekas izskaidro pacientiem pirms izmeklēšanas metodes maiņas.

63.23 Laboratorijā dokumentē procedūras izmeklēšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai:

63.231. iekšējai kvalitātes kontrolei;

63.232. ārējai kvalitātes kontrolei.

63.24 Laboratorija atbilstoši tās darbības jomai dokumentē iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu, norādot:

63.241. programmu;

63.242. atbildīgās personas;

63.243. kontroles kritērijus;

63.244. kontroles rezultātu izvērtējumu;

63.245. korektīvās un preventīvās darbības, to izpildi un efektivitātes izvērtējumu.

63.25 Laboratorija atbilstoši tās darbības jomai piedalās ārējās kvalitātes kontroles programmās, dokumentējot:

63.251. plānu;

63.252. kontroles rezultātu izvērtējumu;

63.253. korektīvās un preventīvās darbības, to izpildi un efektivitātes izvērtējumu.

63.26 Ja nav pieejamas ārējās kvalitātes kontroles programmas, laboratorija izstrādā un lieto citus izmeklēšanas procesa ārējās kvalitātes kontroles mehānismus, īstenojot paraugu apmaiņu ar citām laboratorijām.

63.27 Laboratorijā dokumentē apliecinājumus izmeklējumu rezultātu salīdzināmībai (korelāciju) klīniski pieņemamajā intervālā izmeklējumiem, kurus veic, izmantojot atšķirīgas izmeklēšanas metodes, darbību veicot dažādās vietās vai ar atšķirīgu tehnisko nodrošinājumu.

63.28 Laboratorijā dokumentē šādas pēcizmeklēšanas procedūras:

63.281. procedūru rīcībai ar izmeklējumu rezultātu protokoliem, kas nosaka protokolu noformēšanu, izmaiņu izdarīšanu tajos un personāla atbildību. Protokoli satur izmeklējuma un pacienta identifikāciju, visus mērījumus, oriģinālos novērojumus, aprēķinus un aprēķinos iegūtos izmeklējumu rezultātus, izmeklēšanas datumu, kā arī tās personas identifikāciju, kas veica izmeklēšanu;

63.282. procedūru izmeklējumu rezultātu paziņošanai, kas nosaka pilnvarota un kompetenta personāla sistemātisku izmeklējumu rezultātu pārskatīšanu, izvērtējot to atbilstību pieejamajai klīniskajai informācijai par pacientu un izmeklējumu rezultātu apstiprināšanu un paziņošanu, izmeklējumu rezultātu paziņošanas veidu, ieskaitot izmeklējumu rezultātu paziņošanu pa tālruni, un termiņu, kurā izmeklēšanas rezultātus paziņo;

63.283. procedūru, kas nosaka rīcību ar vitāli svarīgo izmeklējumu rezultātiem, kas iegūti kritiskajos intervālos, un to paziņošanas kārtību.

63.29 Izmeklēšanas rezultātu pārskati satur šādu informāciju:

63.291. tās laboratorijas identifikāciju, kurā sagatavots pārskats;

63.292. izmeklējuma identifikāciju;

63.293. pacienta identifikāciju;

63.294. izmeklējuma pasūtītāja identifikāciju un adresi;

63.295. parauga savākšanas datumu un laiku, ja tas ir būtiski;

63.296. izmeklējamā parauga tipu;

63.297. izmeklējuma rezultātus;

63.298. bioloģiskos references intervālus;

63.299. izmeklējuma rezultātu interpretāciju, ja nepieciešams;

63.2910. atbildīgās personas identifikāciju un parakstu;

63.2911. pārskata sagatavošanas datumu;

63.2912. atzīmes par izmeklējamā parauga neatbilstību izmeklēšanai.

63.30 Laboratorijā dokumentē procedūru bioloģisko, ķīmisko un citu bīstamību. Laboratorijas vadība nosaka bīstamību identifikāciju, bīstamo zonu noteikšanu un marķēšanas zīmju lietojumu, kā arī ir atbildīga par regulāru bīstamību identifikācijas sistēmas pārskatīšanu un aktualizāciju un personāla informēšanu. Laboratorija nosaka kārtību, kādā rīkojas nelaimes gadījumos un nelabvēlīgos atgadījumos, un to dokumentēšanas kārtību (negadījuma sīks apraksts, izraisītāja novērtējums, korektīvo un preventīvo darbību veikšana).

63.31 Personāla individuālie aizsardzības līdzekļi ir piemēroti un tiek lietoti atbilstoši darba specifikai.

63.32 Laboratorija nosaka kārtību sadarbībai ar laboratorijas pacientiem, ieskaitot sūdzību izskatīšanu.

63.33 Laboratorija nodrošina šādus konsultatīvos pakalpojumus:

63.331. piedalās laboratorijas pacientus izglītojošās sanāksmēs;

63.332. sniedz konsultācijas par izmeklējumiem un to izvēli laboratorijā;

63.333. izstrādā kārtību, kādā var apmeklēt laboratoriju un saņemt nepieciešamo informāciju, un nodrošina to.

63.34 Laboratorijā dokumentē korektīvo darbību procedūru, nosakot:

63.341. atbildīgo personu korektīvās darbības izvēlei un veikšanai;

63.342. kārtību, kādā veic neatbilstību cēloņu analīzi;

63.343. korektīvo darbību izvēli, samērojot ar problēmas svarīgumu un iespējamo risku;

63.344. korektīvo darbību plānu;

63.345. korektīvo darbību veikšanas uzraudzību un darbību efektivitātes novērtēšanu identificēto problēmu novēršanā.

63.35 Šo noteikumu 3.10.apakšnodaļā minētās prasības neattiecas uz medicīnas laboratorijām, kas akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci".

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

3.11. Prasības sociālo pakalpojumu sniedzēju veselības punktam

(Apakšnodaļa MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

63.36  Sociālā pakalpojuma sniedzēja veselības punkts ir sociālā pakalpojuma sniedzēja struktūrvienība, un tas atbilst šo noteikumu 3.2. apakšpunktā, 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17. (izņemot 17.3. apakšpunktu) un 18. punktā noteiktajām prasībām. Sociālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina informāciju, kādi veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti sociālā pakalpojuma ietvaros.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

63.37 Sociālā pakalpojuma sniedzēja veselības punktam papildus prasībām, kas sociālā pakalpojuma sniedzējam noteiktas sociālo pakalpojumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos, un higiēnas prasībām, kas noteiktas sociālās aprūpes institūcijām, piemēro šādas prasības:

63.37 1. sociālā pakalpojuma sniedzēja veselības punktā ir telpas, lai nodrošinātu:

63.37 1.1. pacientu apskati un izmeklēšanu;

63.37 1.2. ārstnieciskās procedūras un manipulācijas (tai skaitā brūču apstrādi un pārsiešanas), izņemot ķirurģiskās  manipulācijas;

63.37 1.3. ārstniecības personālam slēgtu vietu medicīnas ierīcēm un materiāliem;

63.37 1.4. medicīnisko rehabilitāciju, ja šāds pakalpojums tiek nodrošināts;

63.37 1.5. zāļu uzglabāšanu un sadali slēgtā telpā vai vietā;

63.37 2. sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijas vadītājs nosaka atbildīgo personu par veselības punktu un izstrādā kārtību veselības punkta darbībai, kā arī nodrošina, ka veselības punktā pakalpojumus sniedz ārstniecības persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst izglītības jomu un ārstniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

63.37 3. ja sociālais pakalpojums tiek sniegts ar izmitināšanu, sociālā pakalpojuma sniedzējs papildus nodrošina:

63.37 3.1. telpu, lai nodrošinātu pacientu novērošanu neskaidras diagnozes gadījumā un izolāciju infekcijas slimības gadījumā, ja klients nav izvietots vienvietīgā istabā;

63.37 3.2. medicīnas ierīces pacienta fizikālai izmeklēšanai atbilstoši šo noteikumu 26. punktam, izņemot šo noteikumu 26.6., 26.7. un 26.10. apakšpunktā minētās prasības;

63.37 4. ja veselības punktā tiek nodrošinātas vairāku ārstu speciālistu konsultācijas vai medicīniskās rehabilitācijas nodarbības individuāli vai grupā,  sociālā pakalpojuma sniedzējs iekārto vismaz vienu telpu, kur speciālisti darbojas, ievērojot darba grafiku un nodrošinot, ka ārstniecības personu vai citu speciālistu darba laiki nepārklājas un telpa ir piemērota profesionālās darbības veikšanai.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

63.38 Sociālā pakalpojuma sniedzēja veselības punktā ir:

63.38 1. medicīnas ierīces pacienta fizikālai izmeklēšanai atbilstoši sniegtajam pakalpojumam;

63.38 2. medicīnas ierīces medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai, ja šāds pakalpojums tiek nodrošināts;

63.38 3. ierīces ārējās asiņošanas apturēšanai, brūču apstrādei un pārsiešanai.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

3.12. Prasības mobilajam kabinetam

(Apakšnodaļa MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

63.39 Mobilais kabinets (transportlīdzeklis) ir ambulatora ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kurā ārstniecībai nepieciešamās telpas un medicīnas ierīces ir izvietotas un uzstādītas atbilstoši sniegto pakalpojumu jomai.

63.40 Mobilais kabinets atbilst vispārīgajām prasībām, kas šajos noteikumos noteiktas ārstniecības iestādēm, izņemot prasības, kas minētas šo noteikumu 3., 4., 5. un 22.punktā.

63.41 Mobilais kabinets atbilst vispārīgajām prasībām, kas šo noteikumu 23.punktā, 24.4.apakšpunktā un 26.punktā noteiktas ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

3.13. Prasības ārstniecības iestādei, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pacienta dzīvesvietā

(Apakšnodaļa MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

63.42 Ārstniecības iestāde, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pacienta dzīvesvietā (turpmāk – veselības aprūpe mājās), atbilst vispārīgajām prasībām, kas šajos noteikumos noteiktas ambulatorajām iestādēm.

63.43 Ārstniecības iestāde, kura sniedz tikai veselības aprūpi mājās, atbilst vispārīgajām prasībām, kas šo noteikumu 6.1.apakšpunktā, 7., 8., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā noteiktas ārstniecības iestādēm, kā arī vispārīgajām prasībām, kas šo noteikumu 24.2.apakšpunktā noteiktas ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

63.44 Nodrošinot veselības aprūpi mājās, māsai vai ārsta palīgam somā ir:

63.44 1. ierīce netiešai arteriālā asinsspiediena mērīšanai;

63.44 2. fonendoskops;

63.44 3. termometrs;

63.44 4. ierīce apgaismošanai;

63.44 5. medikamenti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai (atbilstoši ārstniecības iestādes vadītāja noteiktajam);

63.44 6. līdzekļi un ierīces, kas nodrošina higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības:

63.44 7. dezinfekcijas līdzekļi roku, ādas un virsmu tīrīšanai;

63.44 8. konteiners izlietotiem asiem priekšmetiem;

63.44 9. atkritumu maiss medicīniskajiem atkritumiem;

63.44 10. individuālie aizsardzības līdzekļi – vienreizlietojami sterili un nesterili cimdi, priekšauti, uzroči, cepures, maskas, bahilas –, ko izvēlas atbilstoši veicamajai aprūpes darbībai pirms tās veikšanas, izvērtējot savu un pacienta iespējamo inficēšanos, kā arī medicīnisko ierīču un apkārtējās vides priekšmetu kontaminācijas riska pakāpi ar infekcijas slimību izraisītājiem;

63.44 11. darba tērps;

63.44 12. personāla identifikācijas apzīmējums.

(Grozīts ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

63.45 Nodrošinot veselības aprūpi mājās, māsai vai ārsta palīgam atbilstoši attiecīgajai personai nozīmētajai manipulācijai somā ir:

63.45 1. ierīce glikozes līmeņa noteikšanai asinīs;

63.45 2. ierīces medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai – dažādu izmēru šļirces ar adatām, perifēro vēnu katetri, mandrēnas, intravenozās ievades sistēmas, venozais žņaugs, infūziju statīvs;

63.45 3. sterils brūču pārsiešanas komplekts un nesterili brūču pārsēji;

63.45 4. sterili un nesterili skalpeļi, šķēres, pincetes;

63.45 5. vismaz divu izmēru sterili urīna katetri, urīna savācējmaiss;

63.45 6. leikoplasti, plāksteri;

63.45 7. ierīces vēdera izejas aiztures novēršanai – klizmas komplekts;

63.45 8. vakuuma sūknis traheostomas aprūpei, ja mājas aprūpē ir pacients ar traheostomu.

(Grozīts ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

63.46 Nodrošinot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mājās, fizioterapeitam, fizioterapeita asistentam, audiologopēdam, ergoterapeitam, ergoterapeita asistentam atbilstoši pacientam nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma veidam ir komplekts ar minimālām ierīcēm terapijas mērķa sasniegšanai atbilstoši ārstniecības iestādes vadītāja noteiktajam un šo noteikumu 63.44 1., 63.44 2., 63.44 7., 63.44 10., 63.44 11. un 63.44 12.apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.400)

63.47 Ārstniecības iestāde, kas sniedz mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā (turpmāk – paliatīvā aprūpe mājās), papildus šo noteikumu 63.43, 63.44, 63.45 un 63.46 punktā minētajām prasībām nodrošina:

63.47 1. aprīkojumu pacientu pārvietošanai:

63.47 1.1. transporta nestuves;

63.47 1.2. kausveida nestuves;

63.47 1.3. paklāju pacienta nešanai;

63.47 1.4. transportēšanas krēslu;

63.47 2. 12 novadījumu elektrokardiogrāfu;

63.47 3. defibrilatoru;

63.47 4. hemoglobinometru;

63.47 5. perfuzoru.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

63.48 Ārstniecības iestādei, kas sniedz paliatīvo aprūpi mājās, ir telpas, lai nodrošinātu:

63.48 1. vietu medicīnas ierīcēm un materiāliem;

63.48 2. zāļu uzglabāšanu un sadali;

63.48 3. slēgtu vietu medicīniskās dokumentācijas glabāšanai;

63.48 4. vietu tehnisko palīglīdzekļu uzglabāšanai.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

63.49 Ārstniecības iestāde, kas sniedz paliatīvo aprūpi mājās, nodrošina:

63.49 1. sadarbību ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

63.49 2. pacienta transportēšanu, lai nodrošinātu izmeklējumus vai manipulācijas ārpus pacienta dzīvesvietas;

63.49 3. tehniskos palīglīdzekļus un to lietošanas apmācību;

63.49 4. apmācības un konsultatīvo atbalstu tuviniekiem par veselības aprūpes jautājumiem diennakts režīmā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

63.50 Nodrošinot paliatīvo aprūpi mājās, mobilās komandas sastāvā ir:

63.50 1. sertificēts paliatīvās aprūpes ārsts vai internists, vai ģimenes ārsts, vai neatliekamās medicīnas ārsts, vai geriatrs, vai anesteziologs reanimatologs;

63.50 2. ārsta palīgs vai medicīnas māsa;

63.50 3. sertificēts fizioterapeits;

63.50 4. sertificēts ergoterapeits;

63.50 5. sertificēts uztura speciālists;

63.50 6. koordinators.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

4. Prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm
4.1. Vispārīgās prasības

64. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde ir ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kurā ir dispečerdienests un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kas diennakts režīmā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī, kā arī ārkārtas medicīniskajās situācijās.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

65. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde, ja tā ir patstāvīga ārstniecības iestāde, var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes filiāles, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības punktus, kas ir attiecīgās iestādes struktūrvienības.

66. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir:

66.1. medicīnisko, administratīvo, saimniecisko un tehnisko dienestu telpas;

66.2. dispečerdienests ar telpām un speciāli aprīkotām darba vietām un personālu;

66.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personāls;

66.4. operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi;

66.5. medicīniskais aprīkojums, ierīces un medikamenti neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai;

66.6. aprīkojuma, ierīču un medikamentu rezerve atbilstoši izvērtētajiem ārkārtas medicīnisko situāciju riskiem, kas noteikti katastrofu medicīnas plānā;

66.7. sakaru līdzekļi.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

67. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, kā arī reģionālajā struktūrvienībā, tai skaitā brigāžu atbalsta centrā, ir šādas telpas vai funkcionāli piemērotas telpas zonas:

67.1. personāla darbam un atpūtai;

67.2. personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

67.3. personāla higiēnas vajadzībām;

67.4. medicīnisko ierīču un cita inventāra glabāšanai un apmaiņai.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

68. Dispečerdienesta darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir:

68.1. telefona līnijas operatīvai izsaukumu pieņemšanai atbilstoši neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes noslodzei, bet ne mazāk kā divas;

68.2. tiešās telefona līnijas ar stacionāro ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes struktūrvienībām;

68.3. radiosakari ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes struktūrvienībām, stacionāro ārstniecības iestāžu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts policiju;

68.4. nepārtraukts, automatizēts izsaukumu pieteikšanas procesa ieraksts un operatīvi noklausāmu ierakstu sistēma ar iespēju saglabāt ierakstus arhīvā ne mazāk kā trīs mēnešus;

68.5. ierakstu sinhronizācija ar precīzā laika pulksteņu sistēmu;

68.6. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā stāvokļa reģistrācija;

68.7. automatizēta datu uzkrāšana, glabāšana un regulāra darbības apjoma, kvalitātes un operativitātes statistiskā analīze;

68.8. apziņošanas sistēma neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nosūtīšanai izsaukumā;

68.9. nodrošināta rezerves elektroenerģijas sistēma;

68.10. detalizēta apkalpes teritorijas karte ar atzīmētiem paaugstinātas bīstamības objektiem.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

69. Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes (brigāžu) izvietošanas vieta (telpas), kur uzturas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde ārpus neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukuma izpildes laika.

70. Neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā ir šādas telpas vai funkcionāli piemērotas telpas zonas:

70.1. personāla darbam un atpūtai;

70.2. personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

70.3. personāla higiēnas vajadzībām.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

70.1 Papildus šo noteikumu 67. un 70. punktā minētajām prasībām attiecībā uz telpām vai funkcionāli piemērotām telpas zonām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, kā arī reģionālajā struktūrvienībā un neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā tiek nodrošināta vieta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa novietošanai ar iespēju veidot elektroenerģijas pieslēgumu.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

71. Personāla un medicīnisko resursu nomainīšanas kārtība neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā ir noteikta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vadītāja rīkojumu.

4.2. Prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādei

72. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde ir neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas mobila struktūrvienība, kuras rīcībā ir operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis, kas atbilst šo noteikumu 4.3.apakšnodaļā noteiktajām prasībām, sakaru līdzekļi un medicīniskais aprīkojums.

73. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

74. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

74.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā ir vismaz divas ārstniecības personas un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs.  Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē ir vismaz viena neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kuru vada: 

74.11. neatliekamajā medicīnā sertificēts ārsta palīgs;

74.12. neatliekamajā medicīnā vai anestezioloģijā, reanimatoloģijā sertificēts ārsts.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

75. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

76. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

76.1 (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

76.2 (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

76.3 Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā otra ārstniecības persona ir ārsta palīgs vai māsa.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

77. Papildus šo noteikumu  74.1 un 76.3 punktā minētajām prasībām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kuru sastāvu nosaka dienesta direktors, ņemot vērā šādas prasības:

77.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs ir ārsts vai neatliekamajā medicīnā sertificēts ārsta palīgs;

77.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā ir operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs, ja šos pienākumus neveic cita brigādes sastāvā esošā persona;

77.3. papildus šo noteikumu 77.1. un 77.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā var iekļaut  ārsta palīgu vai māsu, vai medicīnas asistentu.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā; punkta jaunā redakcija attiecībā uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, kuru sastāvu nosaka dienesta direktors, stājas spēkā 01.01.2023., sk. 192. punktu)

78. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

79. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

80. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

80.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz attālināti vai uz vietas stacionārā ārstniecības iestādē. Specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošina ārsti, kas savas profesionālās prasmes uztur, ikdienā strādājot universitātes slimnīcā vai specializētā ārstniecības iestādē. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai veido:  

80.11. pieaugušo reanimācijas brigādi; 

80.12. bērnu intensīvās terapijas brigādi; 

80.13. neonatologa brigādi; 

80.14. speciāli komplektētu ārsta brigādi atbilstoši stacionārās ārstniecības iestādes pieprasījumam.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

4.3. Prasības operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim

81. Operatīvais medicīniskais trans­portlīdzeklis ir atbilstoši prasībām marķēts un aprīkots transportlīdzeklis, ko izmanto neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu izpildei vai minētās palīdzības nodrošināšanai, kā arī tādu pacientu pārvietošanai, kuriem transportēšanas laikā var būt nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.400)

82. Operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī:

82.1. ir mobilo radiosakaru iekārta, kas ir sertificēta un reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtību;

82.2. ir medicīniskās aparatūras darbības instrukcijas, ekspluatācijas noteikumi un norādījumi par to apkopi (minētie dokumenti ir valsts valodā);

82.3. aprīkojums ir novietots un nostiprināts tā, lai braukšanas laikā tas netiktu bojāts un neapdaudētu transportlīdzekļa salonā esošo cilvēku drošību;

82.4. grīdas pārsegums ir izturīgs un viegli tīrāms;

82.5. salonā ir ar drošības atslēgu aizslēdzams medikamentu nodalījums;

82.6. visas salona durvis atvērtā stāvoklī ir fiksējamas un aprīkotas ar slēdzenēm, lai tās bez atslēgas varētu aizslēgt un atslēgt no salona iekšpuses, ar atslēgu aizslēgt no ārpuses, kā arī ar atslēgu atslēgt no ārpuses, ja tās ir aizslēgtas no iekšpuses. Transportlīdzekļa vadītājs saņem skaņas vai vizuālos signālus par to, ka transportlīdzekļa kustības laikā kādas no durvīm nav pilnībā aizvērtas;

82.7. salona aizmugurējā daļā ir novietots vismaz viens skābekļa balons, kura tilpums nav mazāks par 10 litriem;

82.8. pie griestiem ir infūzijas maisu turētāji, kas nodrošina minimālo infūziju kapacitāti 5 kg un iespēju uzkārt neatkarīgi vienu no otra divus infūziju maisus ar standarta infūzijas sistēmu, nodrošinot piekļūšanu pie pacienta atslēgas kaula, elkoņa un pēdas locītavas zonām;

82.9. visi krēsli ir aprīkoti ar drošības jostām un pagalvjiem.

82.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var būt cita veida operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, kuri atbilst šo noteikumu 82.1. un 82.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām un tiek izmantoti neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atbalsta nodrošināšanai.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.400 redakcijā)

4.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nodrošinājums ar aprīkojumu un medicīnisko ierīču minimumu

83. Ierīces pacienta nešanai:

83.1. galvenās nestuves;

83.2. kausveida nestuves;

83.3. krēsls sēdoša pacienta nešanai;

83.4. paklājs pacienta nešanai.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

84. Ierīces un materiāli traumu guvuša pacienta imobilizācijai:

84.1. cieto imobilizācijas apkakļu komplekts;

84.2. šinu komplekts ekstremitāšu imobilizācijai;

84.3. īsā mugurkaula fiksācijas ierīce;

84.4. trakcijas šina;

84.5. trīsstūrveida lakatiņi (vismaz četri);

84.6. vakuuma matracis;

84.7. garais mugurkaula imobilizācijas dēlis ar galvas imobilizatoru un drošības siksnām.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

84.1 Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nodrošinājumam pieļaujams izmantot kombinētas ierīces, kas apvieno divu vai vairāku šo noteikumu 83. un 84. punktā minēto ierīču funkcijas.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

85. Ierīces elpošanas funkciju nodrošināšanai:

85.1. stacionārs medicīniskā skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 1500 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min;

85.2. pārnēsājams medicīniskā skābekļa balons ar gāzes ietilpību vismaz 300 l, aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo kapacitāti vismaz 15 l/min;

85.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu aprīkojumā ir nostiprināma (pievienojama stacionārai skābekļa padeves sistēmai), pārnēsājama plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce ar maināmu skābekļa koncentrāciju, kas nodrošina palīgventilācijas režīmu un paredzēta visu vecuma grupu pacientiem, darbināma ar akumulatoru un elektrību, obligāta reanimācijas un intensīvās terapijas brigādēm;

85.4. nostiprināma pārnēsājama atsūkšanas ierīce (sūknis), kas nodrošina minimālo negatīvo spiedienu, ne mazāku par 500 mm Hg, un minimālo kapacitāti, ne mazāku par 1000 ml, darbināma ar baterijām un elektrību (220 V, 12 V);

85.5. pozitīva beigu izelpas spiediena (PEEP) vārstule (pielāgojama vai komplektā ar elpināmo maisu) vai plaušu mākslīgās ventilācijas aparāts ar PEEP funkciju.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

86. Ierīces diagnostikai:

86.1. ierīce neinvazīvai arteriālā asinsspiediena mērīšanai (ar aproču izmēriem no 10 cm līdz vismaz 60 cm);

86.2. fonendoskops;

86.3. termometrs;

86.4. glikometrs (ar stripiem);

86.5. pildspalvas tipa kabatas lukturītis.

87. Ierīces dzīvību apdraudošu sarežģījumu novēršanai:

87.1. defibrilators ar monitoru, 12 novadījumu elektrokardiogrāfa moduli, ārējo kardiostimulatoru, pulsa oksimetra moduli, neinvazīvā asinsspiediena moduli, datu pārraides moduli un drukas ierīci;

87.2. ierīces dzīvības uzturēšanas pasākumiem:

87.2.1. ar roku darbināma elpināšanas ierīce ar caurspīdīgām vai puscaurspīdīgām maskām visu vecumu grupu pacientiem, ar rezervuāru un skābekļa plūsmas pievades iespējām;

87.2.2. orofaringeālo un nazofaringeālo elpvadu komplekts;

87.2.3. mehāniski darbināma atsūkšanas ierīce (sūknis);

87.2.4. elpceļu atsūkšanas katetri (cietie, mīkstie);

87.2.5. konikotomijas komplekts;

87.2.6. komplekts laringoskopijas veikšanai: laringoskops (metāla, ar rokturi un atbilstošiem spoguļiem), Magila spaile, vadītājstieple, endotraheālās intubācijas caurules (visām vecuma grupām) ar konektoriem, šļirce manšetes uzpūšanai, intubācijas caurules fiksējošie materiāli vai alternatīvi līdzekļi elpošanas funkcijas nodrošināšanai;

87.2.7. infūziju instrumentārijs, ieskaitot dažādu izmēru perifērās venozās pieejas katetrus un to fiksējošos materiālus, intravenozās ievades sistēmas un šļirces ar adatām;

87.3. intraosālās pieejas komplekts;

87.4. ierīces spriedzes pneimotoraksa ārstēšanai;

87.5. maskas ar sprauslas miglotāju medikamentu inhalācijām;

87.6. perfuzors.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

88. Aprīkojums aprūpes nodrošināšanai:

88.1. brūču pārsiešanai un ārējās asiņošanas apturēšanai:

88.1.1. pārsēji;

88.1.2. žņaugs arteriālās asiņošanas apturēšanai;

88.2. materiāli apdegumu un ķīmisku vielu lokālās iedarbības pārklāšanai;

88.3. aukstumu radoša pakete;

88.4. segas (vismaz divas);

88.5. gultasveļa (viens komplekts);

88.6. līķa pārklājs;

88.7. maiss atvemtās masas savākšanai vai nierveida šālīte;

88.8. vienreizējās lietošanas urīnpūšļa katetrizācijas komplekts;

88.9. konteiners atkritumiem;

88.10. vienreizējās lietošanas kuņģa zondes visu vecumu pacientiem ar piltuvi ūdens ievadīšanai un/vai skalošanas šļirci;

88.11. cimdi vienreizējai lietošanai;

88.12. komplekts neatliekamām dzemdībām (vienreizējai lietošanai);

88.13. autoledusskapis vai aukstuma soma, ja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ekipējumā ir medikamenti, kuru glabāšanai ir nepieciešams īpašs temperatūras režīms;

88.14. termoskapis infūzijas šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā;

88.15. lubrikants.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

89. Aizsardzības un glābšanas ierīces:

89.1. materiāli roku, ādas un virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai;

89.2. cietušo šķirošanas kartes (vismaz 10);

89.3. drošības jostu un apģērba pārgriezējs;

89.4. pārnēsājams prožektors.

90. Individuālās aizsardzības līdzekļi:

90.1. gaismu atstarojošs darba apģērbs ar personāla identifikācijas apzīmējumu  – "V. Uzvārds";

90.2. nesterilie medicīniskie cimdi un aizsargapavi;

90.3. aizsargķivere;

90.4. veste ar uzrakstu "Vadības ārsts";

90.5. sejas maska ar aizsargekrānu vai aizsargbrilles.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

91. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes aprīkojuma, medicīnisko ierīču un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medikamentu vienību daudzumu, kam jāatrodas transportlīdzeklī, nosaka atbilstoši attiecīgās brigādes vidējai diennakts noslodzei, esošajam un plānotajam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumu skaitam.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

91.1 Specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu aprīkojumu, medicīniskās ierīces, medikamentus un to apjomu nosaka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

5. Prasības stacionārajām ārstniecības iestādēm
5.1. Vispārīgās prasības

92. Slimnīca ir ārstniecības iestāde, kur pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un nosaka diagnozi, kā arī pacientu ārstē. Pacients slimnīcā visu diennakti atrodas pastāvīgā un nepārtrauktā ārstniecības personu aprūpē un uzraudzībā līdz noteiktas diagnostikas vai ārstniecības pakāpes sasniegšanai.

93. Stacionārās ārstniecības iestādes ir:

93.1. daudzprofilu slimnīca;

93.2. universitātes slimnīca;

93.3. specializētā slimnīca;

93.4. aprūpes slimnīca.

94. Stacionārajā ārstniecības iestādē ir šādas struktūrvienības:

94.1. stacionārās nodaļas, kurās pacientam tiek nodrošināta gultasvieta un diennakts aprūpe;

94.2. uzņemšanas nodaļa;

94.3. struktūrvienības, kuras veic ārstnieciskās darbības, nenodrošinot gultasvietu;

94.4. struktūrvienības, kuras nodrošina ar ārstnieciskām darbībām saistīto funkciju veikšanu:

94.4.1. dezinfekcijas un sterilizācijas dienests;

94.4.2. diagnostiskās, laboratoriju un pacientu funkcionālo spēju novērtēšanas struktūrvienības;

94.4.3. patoloģijas nodaļa ar morgu vai telpām mirušo uzglabāšanai;

94.5. administrācija;

94.6. saimnieciski tehniskie dienesti.

95. Stacionārajā ārstniecības iestādē var nebūt šo noteikumu 94.4.1., 94.4.2. un 94.4.3.apakšpunktā minētās struktūrvienības. Šādā gadījumā stacionārā ārstniecības iestāde slēdz līgumus ar citām institūcijām, kas nodrošina attiecīgos pakalpojumus.

96. Stacionārajā ārstniecības iestādē atbilstoši tās sniegtajiem pakalpojumiem papildus šo noteikumu 94.punktā minētajām struktūrvienībām var būt šādas struktūrvienības:

96.1. intensīvās terapijas nodaļa;

96.2. diagnostiskās radioloģijas nodaļa;

96.3. endoskopiju nodaļa:

96.3.1. gastrointestinālo endoskopiju nodaļa;

96.3.2. elpceļu endoskopiju nodaļa;

96.4. ambulatorā nodaļa;

96.5. operāciju bloks;

96.6. anestezioloģijas dienests;

96.7. asins kabinets;

96.8. fizikālās medicīnas kabinets;

96.9. rehabilitācijas dienests;

96.10. medicīnas laboratorija;

96.11. klīniskās fizioloģijas laboratorija;

96.12. dienas stacionārs.

97. Zāļu apriti ārstniecības iestādē organizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādi, uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu ārstniecības iestādēs.

98. Stacionārajā ārstniecības iestādē pacientiem nodrošina:

98.1. diennakts gultasvietu un ēdināšanu;

98.2. tehnisku iespēju no jebkuras pacientu palātas un tualetes telpas jebkurā diennakts laikā izsaukt dežurējošo ārstniecības personu.

99. Stacionārās ārstniecības iestādes funkcionālos un instrumentālos diagnostiskos izmeklējumus nodrošina:

99.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā – stundas laikā;

99.2. steidzamās medicīniskās palīdzības gadījumā – 24 stundu laikā;

99.3. plānveida medicīniskās palīdzības gadījumā – 72 stundu laikā.

99.1 Lai nodrošinātu pacienta hospitalizāciju atbilstoši noteiktajam veselības stāvoklim, stacionārā ārstniecības iestāde reizi dienā sniedz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam informāciju par:

99.1. kopējo gultu skaitu atbilstoši sniegto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profiliem;

99.2. brīvo un pieejamo gultu skaitu atbilstoši sniegto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profiliem;

99.3. pieejamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem;

99.4. pieejamo mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtu un orgānu aizstājējterapijas iekārtu skaitu un to noslogojumu.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 359 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.10.2020., sk. 191. punktu)

99.IV un V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa nodrošina  radiosakarus kā alternatīvu saziņas kanālu diennakts režīmā saziņai ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 193. punktu)

100. Stacionārajā ārstniecības iestādē atbilstoši tās sniegtajiem pakalpojumiem papildus šo noteikumu 96.punktā minētajām struktūrvienībām var būt šādas profilam atbilstošas stacionārās nodaļas:

100.1. aprūpes nodaļa;

100.2. rehabilitācijas nodaļa otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;

100.3. dzemdību nodaļa;

100.4. bērnu nodaļas:

100.4.1. vispārējā bērnu slimību nodaļa;

100.4.2. dažādu profilu bērnu slimību nodaļas;

100.4.3. jaundzimušo patoloģijas nodaļa;

100.4.4. jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa;

100.5. psihiatriskajā profilā:

100.5.1. psihiatrijas nodaļa;

100.5.2. psihiatriskās rehabilitācijas nodaļa;

100.5.3. krīzes stāvokļu nodaļa;

100.6. narkoloģiskajā profilā:

100.6.1. neatliekamās narkoloģiskās palīdzības nodaļa;

100.6.2. psihoterapijas nodaļa;

100.6.3. narkoloģiskās rehabilitācijas nodaļa;

100.7. internajā profilā:

100.7.1. iekšķīgo slimību nodaļa;

100.7.2. kardioloģijas nodaļa;

100.7.3. reimatoloģijas nodaļa;

100.7.4. plaušu slimību un tuberkulozes nodaļa;

100.7.5. endokrinoloģijas nodaļa;

100.7.6. nefroloģijas nodaļa;

100.7.7. gastroenteroloģijas nodaļa;

100.7.8. ķīmijterapijas nodaļa;

100.7.9. hematoloģijas nodaļa;

100.7.10. autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu (kaulu) smadzeņu transplantācijas nodaļa;

100.7.11. alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu (kaulu) smadzeņu transplantācijas nodaļa;

100.7.12. neiroloģijas nodaļa;

100.7.13. infekcijas slimību nodaļa;

100.7.14. dermatoloģijas un veneroloģijas nodaļa;

100.7.15. radioterapijas nodaļa ar slēgto jonizējošā starojuma avotu;

100.7.16. radionuklīdās terapijas nodaļa;

100.7.17. paliatīvās aprūpes nodaļa;

100.8. ķirurģiskajā profilā:

100.8.1. ķirurģijas nodaļa;

100.8.2. neiroķirurģijas nodaļa;

100.8.3. torakālās ķirurģijas nodaļa;

100.8.4. sirds ķirurģijas nodaļa;

100.8.5. asinsvadu ķirurģijas nodaļa;

100.8.6. hemodialīzes nodaļa;

100.8.7. uroloģijas nodaļa;

100.8.8. plastiskās ķirurģijas nodaļa;

100.8.9. transplantoloģijas nodaļa;

100.8.10. traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļa;

100.8.11. audu termisko bojājumu nodaļa;

100.8.12. ginekoloģijas nodaļa;

100.8.13. oftalmoloģijas nodaļa;

100.8.14. otorinolaringoloģijas nodaļa;

100.8.15. mutes, sejas un žokļu ķirurģijas nodaļa.

101. Stacionārās ārstniecības iestādes ambulatorā nodaļa, speciālistu kabineti, rehabilitācijas dienests un dienas stacionārs atbilst šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

102. Šo noteikumu 101.punktā minētajās stacionāro ārstniecības iestāžu struktūrvienībās papildus šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām prasībām ir:

102.1. katrā iestādes stāvā vismaz viena tualetes un dušas telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem;

102.2. katrā palātā viena funkcionālā gultasvieta, kas nav īsāka par diviem metriem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

102.1 Daudzprofilu un specializētās slimnīcas ir nodrošinātas ar alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu – stacionāro ģeneratoru, kā arī degvielas rezerves apjomu, lai panāktu ģeneratora darbības nepārtrauktību ne mazāk kā 24 stundas. Stacionārais ģenerators ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā nodrošina šādu slimnīcas struktūrvienību, aprīkojuma un medicīnisko tehnoloģiju darbības nepārtrauktību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un dzīvību uzturošo funkciju veikšanā, kā arī citu pakalpojumu sniegšanā:

102.1 1. neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļa, intensīvās terapijas nodaļa, operāciju bloks;

102.1 2. citas slimnīcas struktūrvienības, kas nepieciešamas pamatfunkciju nodrošināšanai (piemēram, dzemdību nodaļa, asins kabinets), tehniskais aprīkojums (dežūrapgaismojums, drošības un piekļuves sistēmas, videonovērošana, informācijas tehnoloģiju sistēmas);

102.1 3. ventilācijas sistēma, siltuma piegāde, ūdens un kanalizācijas apgādes sistēma;

102.1 4. skābekļa piegādes sistēma.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 781 redakcijā; punkts stājas spējā 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

102.2 Par stacionāro ģeneratoru darbības nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu 102.1 punktu ir atbildīgs stacionārās ārstniecības iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta slimnīcas darbības nepārtrauktība ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā, kā arī nodrošina stacionāro ģeneratoru regulāru darbības kontroli.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 781 redakcijā; punkts stājas spējā 01.01.2024., sk. grozījumu 2. punktu)

102.Stacionārā ārstniecības iestāde veic operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa kustības plūsmas organizēšanu ārstniecības iestādes teritorijā un informē par to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, norādot teritorijas shematisko attēlojumu, kā arī ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotajām izmaiņām par tām informē dienestu.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

5.2. Prasības daudzprofilu slimnīcai

103. Daudzprofilu slimnīca sniedz visaptverošu sekundāro un selektīvu terciāro stacionāro veselības aprūpi, speciālistu sekundāro ambulatoro palīdzību, neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina sekundārās veselības aprūpes specializētās palīdzības pieejamību 24 stundas diennaktī.

104. Daudzprofilu slimnīcā ir nodrošinātas ārstu speciālistu diennakts dežūras vismaz šādās specialitātēs:

104.1. internajā medicīnā;

104.2. ķirurģijā;

104.3. anestezioloģijā un reanimatoloģijā.

105. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa nodrošina šādu funkcionālo un instrumentālo diagnostisko izmeklējumu pieejamību:

105.1. rentgenoskopija;

105.2. rentgenogrāfija;

105.3. ultrasonogrāfija (vispārējā);

105.4. datortomogrāfija;

105.5. klīniskajā fizioloģijā vitālo funkciju monitorēšana;

105.6. gremošanas sistēmas endoskopija;

105.7. elpceļu endoskopija.

106. Daudzprofilu slimnīca nodrošina rezidentu apmācību. Slimnīcā ir ārstniecības personas, kurām ir Latvijas Ārstu biedrības apstiprinātas tiesības apmācīt izglītojamos un ārstniecības personas noteiktās specialitātēs, kā arī rezidentu apmācībai atbilstošas mācību telpas teorētiskām apmācībām un medicīnas izdevumu krājums, pieejams internets un elektroniskās informācijas resursi.

107. Daudzprofilu slimnīcā ārstniecības procesa nepārtrauktības un pēctecības nodrošināšanai ir pieejams transportlīdzeklis pacientu pārvešanai (arī guļus stāvoklī).

108. (Svītrots no 01.01.2024. ar MK 30.11.2021. noteikumiem Nr. 781; sk. grozījumu 2. punktu)

109. Daudzprofilu slimnīcā var veidot slēgta tipa aptieku. Slēgta tipa aptiekas atbilstību novērtē saskaņā ar aptieku darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

110. Daudzprofilu slimnīcā ir:

110.1. medicīnas laboratorija, kas akreditēta saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci";

110.2. diagnostiskās radioloģijas nodaļa:

110.2.1. rentgendiagnostikas kabinets (ar iespēju veikt rentgenoskopijas un rentgenogrāfijas);

110.2.2. ultrasonogrāfijas kabinets;

110.2.3. datortomogrāfijas kabinets;

110.3. klīniskās fizioloģijas laboratorija ar elektrokardiogrāfijas kabinetu;

110.4. endoskopijas kabinets:

110.4.1. gremošanas sistēmas endoskopijas kabinets;

110.4.2. elpceļu endoskopijas kabinets.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.370; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

111. Daudzprofilu slimnīcā veido atsevišķas uzņemšanas nodaļas pacientiem, kuriem paredzēta plānveida ārstēšana, un pacientiem, kuriem paredzēta neatliekamā ārstēšana, vai kopēju uzņemšanas nodaļu, kurā ir nodalīta pacientu plūsma atbilstoši stacionēšanas veidam.

112. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā ir šādas telpas:

112.1. gaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

112.2. pacientu izmeklēšanai;

112.3. dzīvību uzturošo funkciju stabilizācijai;

112.4. ārstnieciskajām procedūrām un manipulācijām;

112.5. pacientu higiēnas vajadzībām, tai skaitā norobežotas dušas telpas;

112.6. pacientu ar infekcijas slimībām izolācijai;

112.7. bīstamu un agresīvu pacientu novērošanai un izolācijai;

112.8. kontaminētu pacientu dekontaminācijai, nodrošināta ar atsevišķu ieeju;

112.9. ambulatoro pacientu izmeklēšanai;

112.10. imobilizācijas aprīkojuma apmaiņas fonda glabāšanai;

112.11. personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

112.12. personāla higiēnas vajadzībām;

112.13. personāla atpūtai;

112.14. tualete un norobežota dušas telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem;

112.15. telpa dekontaminācijai, kura ir aprīkota ar līdzekļiem un ierīcēm, kas nodrošina higiēniskās un pretepidēmiskās prasības, dezinfekcijas līdzekļiem roku, ādas un virsmu tīrīšanai, atkritumu maisiem kontaminētiem atkritumiem un atsevišķu sanitāro mezglu (tualete un dušas telpa).

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1463; MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784; 112.15. apakšpunkts stājas spēkā 01.04.2023., sk. 194. punktu)

113. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas aprīkojuma apmaiņas fondā (ko izmanto apmaiņai ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aprīkojumu) ir šādas medicīniskās ierīces:

113.1. cietās kakla imobilizācijas apkakles;

113.2. garie mugurkaula imobilizācijas dēļi;

113.3. trakcijas šinas augšstilba lūzumu imobilizācijai;

113.4. cietās šinas ekstremitāšu imobilizācijai;

113.5. vakuummatrači.

114. Daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas dzīvībai vitālo funkciju stabilizācijas telpā ir:

114.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

114.1.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens), izmantojot neinvazīvās metodes;

114.1.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

114.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

114.1.4. ķermeņa temperatūra;

114.2. vismaz viena pārvietojama funkcionāla gulta ar centralizētu skābekļa padeves sistēmu;

114.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

114.3.1. plaušu mākslīgā ventilācija;

114.3.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana;

114.3.3. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

114.3.4. defibrilācija;

114.3.5. skābekļa nodrošināšana pacienta pārvietošanas laikā.

114.1 Ja daudzprofilu slimnīcā ir atsevišķa uzņemšanas nodaļa pacientiem, kuriem paredzēta neatliekamā ārstēšana, un uzņemšanas nodaļa pacientiem, kuriem paredzēta plānveida ārstēšana, tad uz daudzprofilu slimnīcas plānveida pacientu uzņemšanas nodaļu attiecas šo noteikumu 112.1., 112.2., 112.5., 112.11., 112.12., 112.13. un 112.14.apakšpunktā minētās prasības.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

5.3. Prasības universitātes slimnīcai

115. Universitātes slimnīca ir daudzprofilu slimnīca, kurā ir studiju un pētniecības procesam piemēroti apstākļi, atbilstoši docētāju, studējošo un pētnieku vajadzībām aprīkotas telpas, tehniskais nodrošinājums un infrastruktūra.

116. Universitātes slimnīca atbilst šo noteikumu 5.2.apakšnodaļā daudzprofilu slimnīcai noteiktajām prasībām.

117. Universitātes slimnīcā atbilstoši universitātes satversmei un pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu līgumu ar ārstniecības iestādi izveido klīnikas. Universitātes slimnīca īsteno akadēmiskās izglītības un pētniecības programmas un projektus, kā arī nodrošina ārstniecības pakalpojumus vismaz trijās klīnikās atbilstoši to darbības jomai.

118. Universitātes slimnīcā strādā universitātes docētāji, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar slimnīcu un kuru darbības joma atbilst ārstniecības iestādes profilam.

5.4. Prasības specializētajai slimnīcai

119. Specializētā slimnīca sniedz specializētu sekundāro vai terciāro veselības aprūpi vienā vai vairākos profilos un nodrošina speciālistu sekundāro ambulatoro palīdzību. Specializētajā slimnīcā visu diennakti ir nodrošināta vismaz viena ārsta dežūra.

120. Specializētās slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā ir telpas:

120.1. gaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

120.2. pacientu apskatei un izmeklēšanai;

120.3. ārstnieciskajām procedūrām un manipulācijām;

120.4. pacientu higiēnas vajadzībām, tai skaitā norobežotas dušas telpas;

120.5. pacientu ar infekcijas slimībām izolācijai un pacientu novērošanai, ja ir neskaidra diagnoze, kā arī bīstamu un agresīvu pacientu novērošanai un izolācijai;

120.6. ārstu un ārstu palīgu darbam;

120.7. māsu darbam;

120.8. personāla apģērba maiņai un uzglabāšanai;

120.9. personāla higiēnas vajadzībām;

120.10. personāla atpūtai;

120.11. tualete un norobežota dušas telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

121. Specializētās slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kurā uzņem traumu guvušus pacientus, ir aprīkojuma apmaiņas fonds (apmaiņai ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aprīkojumu), kas sastāv no šādām ierīcēm:

121.1. cietās kakla imobilizācijas apkakles;

121.2. garie mugurkaula imobilizācijas dēļi;

121.3. trakcijas šinas augšstilba lūzumu imobilizācijai;

121.4. cietās šinas ekstremitāšu imobilizācijai;

121.5. vakuummatrači.

121.1 Specializētā psihiatrijas slimnīcā, kur ievieto pacientus ar akūtiem psihisko procesu darbības traucējumiem, ir elektrokonvulsīvās terapijas aparāts.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

122. Specializētajā rehabilitācijas slimnīcā ir:

122.1. stacionārā nodaļa;

122.2. ambulatorā nodaļa, kurā ir vismaz:

122.2.1. fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta kabinets;

122.2.2. funkcionālo spēju novērtēšanas laboratorija;

122.2.3. funkcionālo speciālistu kabineti.

123. Specializētajā rehabilitācijas slimnīcā nodrošina:

123.1. pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanu, nosakot piemērotāko uzņemšanas laiku (veic pacientu atlasi), uzņemšanu un individuālā rehabilitācijas plāna sagatavošanu atbilstoši pacienta diagnozei, funkcionālo spēju ierobežojumiem un sociālajai situācijai;

123.2. rehabilitācijas tehnoloģiju izmantošanu nepieciešamajā apjomā un kvalitātē atbilstoši rehabilitācijas plānam;

123.3. turpmākā medicīniskās un sociālās rehabilitācijas plāna sagatavošanu konkrētajam pacientam, viņu izrakstot;

123.4. vēlīno rezultātu kontroli.

5.5. Prasības aprūpes slimnīcai

124. Aprūpes slimnīca ir ārstniecības iestāde, kur pacientam pēc slimības paasinājuma novēršanas līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai nodrošina stacionāro veselības aprūpi, ja viņam ir ilgstoša vai hroniska slimība. Aprūpes slimnīcā nav nepieciešama ārsta dežūra visu diennakti.

125. Aprūpes slimnīcas pacientu uzņemšanas nodaļā ir telpas:

125.1. gaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

125.2. pacientu apskatei un izmeklēšanai (var būt apvienota ar ārstniecisko procedūru un manipulāciju telpu);

125.3. ārstnieciskajām procedūrām un manipulācijām;

125.4. pacientu higiēnas vajadzībām, tai skaitā norobežotas dušas telpas;

125.5. pacientu ar infekcijas slimībām izolācijai;

125.6. pacientu novērošanai, ja ir neskaidra diagnoze;

125.7. bīstamu un agresīvu pacientu novērošanai un izolācijai;

125.8. tualete un norobežota dušas telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

126. Aprūpes slimnīcas pacientu uzņemšanas nodaļā ir medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

126.1. pacienta fizikālā izmeklēšana (fonendoskops un ierīce netiešā arteriālā asinsspiediena mērīšanai);

126.2. higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasību nodrošināšana, tai skaitā personāla individuālā aizsardzība;

126.3. medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana;

126.4. ārējās asiņošanas apturēšana;

126.5. brūču apstrāde un pārsiešana;

126.6. mikrobioloģiska izmeklējamā materiāla paņemšana, uzglabāšana un transportēšana;

126.7. pacientu pārvietošana.

127. Aprūpes slimnīcas stacionārajā nodaļā ir:

127.1. pacientu palātas;

127.2. pacientu dušas vai vannas telpa;

127.3. pacientu tualetes;

127.4. pacientu atpūtas telpa;

127.5. tīrās veļas noliktava;

127.6. netīrās veļas noliktava;

127.7. procedūru kabinets;

127.8. telpas pacientu kopšanas līdzekļu uzglabāšanai;

127.9. telpas ārstu un māsu darbam;

127.10. telpas personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

127.11. telpas personāla higiēnas vajadzībām;

127.12. telpas personāla atpūtai;

127.13. telpas medicīniskajai un sociālajai rehabilitācijai.

5.6. Prasības stacionāra nodaļām
5.6.1. Prasības intensīvās terapijas nodaļai

128. Intensīvās terapijas nodaļā pacients atrodas nepārtrauktā ārstniecības personu aprūpē un uzraudzībā, saņem intensīvu ārstēšanu, dzīvībai svarīgu funkciju koriģēšanu, uzturēšanu un aizvietošanu, kā arī pretsāpju terapiju. Intensīvās terapijas nodaļas struktūras pamatvienība ir viena intensīvās terapijas pacienta gultasvieta.

129. Intensīvās terapijas nodaļā, ja nepieciešams, nodrošina pacienta izolāciju. Izolācijas palātā ir priekštelpa roku mazgāšanai un personāla apģērba maiņai. Pie ieejas palātā ir izvietotas izolācijas instrukcijas. Kontaminētam ārstnieciskam un pacientu aprūpes aprīkojumam nodrošina atsevišķu utilizāciju.

130. Intensīvās terapijas nodaļas palātā ir:

130.1. personālam nodrošināta brīva pieeja pacienta gultas galvgalim un tehniskām kontaktligzdām;

130.2. personālam labi saskatāms sienas pulkstenis;

130.3. dienasgaismas avots;

130.4. tālrunis sakaru nodrošināšanai nodaļas un slimnīcas ietvaros un vizuāla trauksmes sistēma;

130.5. funkcionālas pacientu gultas.

131. Intensīvās terapijas nodaļā ir:

131.1. autonoms centralizēts rezerves elektroenerģijas avots, kurš aktivizējas, ja ir pārtraukta centrālās elektroenerģijas padeve medicīniskajām ierīcēm, kas paredzētas dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanai;

131.2. avārijas apgaismojums;

131.3. viena līmeņa grīdu klājums.

(131.1.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2011., sk. 182.punktu)

132. Intensīvās terapijas nodaļas pacienta gultasvietā ir nodrošināta šādu parametru novērošana:

132.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes; arteriālais asinsspiediens, izmantojot invazīvās metodes);

132.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

132.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

132.4. ķermeņa temperatūra (perifērā un centrālā).

133. Intensīvās terapijas nodaļas pacienta gultasvietā ir nodrošināta centralizēta skābekļa padeves sistēma un ir medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

133.1. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana (trahejas intubācija, krikotireotomija un traheotomija);

133.2. skābekļa inhalācija (medicīniskās ierīces komplektā ir plūsmas mērītājs un mitrinātājs);

133.3. plaušu mākslīgā ventilācija (enerģētiski darbināms);

133.4. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

133.5. defibrilācija;

133.6. skābekļa nodrošinājums pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.2. Prasības operāciju blokam

134. Operāciju blokā ir:

134.1. sanitārās caurlaides telpas personālam;

134.2. operāciju zāle;

134.3. roku pirmsoperācijas apstrādes telpa;

134.4. telpa sterilām medicīniskām ierīcēm;

134.5. telpa nesterilām medicīniskām ierīcēm;

134.6. telpa pacientu novērošanai pēc vispārējās anestēzijas;

134.7. telpa operāciju zāles aprīkojuma (ierīču, aparatūras) glabāšanai.

135. Operāciju zālēs un roku pirmsoperācijas apstrādes telpā ievēro pilnīgu aseptikas režīmu. Ārpus operāciju bloka izvietotajās operāciju zālēs var būt atvieglots aseptikas režīms, ievērojami nesamazinot aseptikas līmeni.

5.6.3. Prasības anestezioloģijas dienestam

136. Anestezioloģijas dienests pacientiem nodrošina anestēziju un dzīvībai svarīgo organisma funkciju uzturēšanu:

136.1. ķirurģisko operāciju un manipulāciju laikā;

136.2. pirmsanestēzijas un pēcanestēzijas aprūpē;

136.3. sāpju terapijā;

136.4. intensīvajā terapijā un reanimācijā, ja slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas ir apvienotas;

136.5. detoksikācijas metožu lietošanas laikā, ja slimnīcas anestezio­loģijas un intensīvās terapijas nodaļas ir apvienotas.

137. Gaistošos anestēzijas līdzekļus vispārējai anestēzijai lieto telpās, kur ir nodrošināta pacienta izelpotā gaisa izvade.

138. Daudzprofilu slimnīcas, specializētas slimnīcas un universitātes slimnīcas operāciju zālē vispārējās un vietējās anestēzijas laikā anestezioloģijas dienests nodrošina šādu parametru novērošanu:

138.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes; arteriālais asinsspiediens, izmantojot invazīvās metodes);

138.2. elpošanas funkcijas un ventilācija (elpošanas tilpums, minūtes ventilācijas tilpums, spiediens elpceļos, ogļskābās gāzes koncentrācija izelpojamā gaisā);

138.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

138.4. ķermeņa temperatūra;

138.5. neiromuskulārās pārvades kontrole, lietojot muskuļu relaksantus.

5.6.4. Prasības dzemdību nodaļai

139. Dzemdību nodaļas darbību nodrošina operāciju nodaļa, anestezioloģijas nodaļa un asins kabinets.

139.1 Dzemdību nodaļā diennakts dežūras klātienē nodrošina:

139.1 1. ginekologs, dzemdību speciālists;

139.1 2. vecmāte;

139.1 3. anesteziologs, reanimatologs;

139.1 4. operāciju māsa;

139.1 5. pediatrs vai neonatologs, ja dzemdību skaits gadā lielāks par 1000.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā)

140. Dzemdību nodaļā ir dzemdību bloks, kurā ir:

140.1. uzņemšanas telpa;

140.2. pirmsdzemdību apskates telpa;

140.3. vismaz divas pirmsdzemdību palātas;

140.4. dzemdību zāle;

140.5. pacientu dušas telpa;

140.6. pacientu tualetes;

140.7. tualete un dušas telpa pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

141. Dzemdību nodaļā ir pēcdzemdību bloks, kurā ir:

141.1. jaundzimušo aprūpes telpa;

141.2. pēcdzemdību apskates telpa;

141.3. palātas mātei ar bērnu;

141.4. pacientu dušas telpa;

141.5. pacientu tualetes;

141.6. telpa tīrās veļas uzglabāšanai;

141.7. telpa netīrās veļas uzglabāšanai;

141.8. tualete un dušas telpa pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

142. Jaundzimušo aprūpes telpā ir:

142.1. siltuma galds;

142.2. personālam brīvi pieejams pacienta gultas galvgalis;

142.3. ierīces apgaismošanai;

142.4. personālam labi saskatāms pulkstenis ar laika fiksāciju;

142.5. nodrošināta jaundzimušā fizioloģiskā aprūpe un, ja nepieciešams, – reanimācija, kā arī šādu parametru novērošana:

142.5.1. pacienta elpošana, sirdsdarbība un asins cirkulācija (elpošanas funkcija, elektrokardiogramma, arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinva­zīvās metodes);

142.5.2. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija).

143. Jaundzimušo aprūpes telpā pacienta gultasvietā ir nodrošināta centralizēta skābekļa padeve ar iespējām regulēt skābekļa koncentrāciju, ierīci skābekļa sildīšanai un mitrināšanai un aprīkojumu, kas paredzēts:

143.1. normotermijas nodrošināšanai;

143.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai un aspirācijai;

143.3. elpināšanai ar pozitīvu skābekļa spiedienu ieelpā;

143.4. ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzori);

143.5. skābekļa nodrošinājumam pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.5. Prasības jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai

144. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas palātā ir:

144.1. personālam nodrošināta brīva pieeja pacienta gultas galvgalim un tehniskām kontaktligzdām;

144.2. personālam labi saskatāms pulkstenis ar laika fiksāciju;

144.3. dienasgaismas avots;

144.4. tālrunis sakaru nodrošināšanai;

144.5. vizuāla trauksmes sistēma nodaļas ietvaros;

144.6. centralizēta skābekļa padeves sistēma ar iespēju regulēt un kontrolēt skābekļa koncentrāciju, ierīci skābekļa sildīšanai un mitrināšanai;

144.7. saspiesta gaisa padeves sistēma;

144.8. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

144.8.1. enerģētiski darbināma plaušu mākslīgā ventilācija;

144.8.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana un aspirācija;

144.8.3. normotermijas nodrošināšana;

144.8.4. šķīdumu uzturēšana infūzijai piemērotā temperatūrā un apgaismojumā;

144.8.5. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

144.8.6. normotermijas un skābekļa nodrošināšana pacienta pārvietošanas laikā.

145. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas palātā pacienta gultasvietā nodrošina šādu parametru novērošanu:

145.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma un arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

145.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

145.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

145.4. ķermeņa temperatūra (perifērā un centrālā).

146. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā ir:

146.1. autonoms centralizēts rezerves elektroenerģijas avots, kurš aktivizējas, ja ir pārtraukta centrālās elektroenerģijas padeve medicīniskajām ierīcēm, kas nodrošina dzīvībai svarīgas funkcijas;

146.2. avārijas apgaismojums;

146.3. viena līmeņa grīdu klājums.

(146.1.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2011., sk. 182.punktu)

147. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, ja nepieciešams, nodrošina pacienta izolāciju. Pie ieejas palātā ir individuālā izolācijas instrukcija, kas nosaka ārstniecības līdzekļu un pacientu aprūpes aprīkojuma utilizācijas kārtību. Kontaminētam ārstnieciskam un pacientu aprūpes aprīkojumam nodrošina atsevišķu utilizāciju.

5.6.6. Prasības jaundzimušo patoloģijas nodaļai

148. Jaundzimušo patoloģijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacienta gultasvietā ir:

148.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

148.1.1. pacienta sirdsdarbība un cirkulācija (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

148.1.2. elpošanas funkcija un ventilācija;

148.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

148.1.4. centrālā un perifērā ķermeņa temperatūra;

148.2. nodrošināta centralizēta, regulējamas koncentrācijas skābekļa padeves sistēma ar skābekļa siltinātāju un mitrinātāju;

148.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

148.3.1. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai un aspirācijai;

148.3.2. normotermijas nodrošināšanai;

148.3.3. ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzori, infūzijas sūkņi);

148.3.4. šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā un apgaismojumā;

148.3.5. normotermijas un skābekļa nodrošināšanai pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.6.1 Prasības perinatālās aprūpes centram

(Apakšnodaļa MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

148.1 Perinatālās aprūpes centrs ir ārstniecības iestādes struktūrvienība, kas pacientam sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību grūtniecības sarežģījumu gadījumā (grūtniecības patoloģiju diagnostika un ārstēšana, ja konstatētas augļa anomālijas, kā arī invazīvu procedūru nepieciešamība), dzemdībās un jaundzimušā perinatālajā periodā (no 22 pilnām grūtniecības nedēļām līdz septiņām pilnām dienām pēc dzemdībām).

148.2 Perinatālās aprūpes centrā ir:

148.2 1. prenatālās diagnostikas nodaļa;

148.2 2. dzemdību nodaļa;

148.2 3. jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa.

148.3 Perinatālās aprūpes centra prenatālās diagnostikas nodaļā ir:

148.3 1. ultrasonogrāfijas kabinets ar ultrasonoskopijas aparātu (ne vecāku par septiņiem gadiem) ar:

148.3 1.1. abdominālo zondi ar frekvenci, ne mazāku par 5 MHz;

148.3 1.2. vaginālo zondi ar frekvenci, ne mazāku par 7 MHz;

148.3 1.3. tālummaiņas (zoom) iespēju;

148.3 1.4. iespēju atkārtot iepriekš veiktu darbību (cineloop funkcija) ar mazāko mērījuma soli, ne lielāku par 0,1 mm;

148.3 1.5. krāsu vai spēka doplera funkciju;

148.3 1.6. dzemdniecības un ginekoloģijas un I trimestra skrīninga programmatūru un augļa ehokardioskopijas programmatūru;

148.3 2. invazīvo manipulāciju telpa.

148.4 Perinatālās aprūpes centra dzemdību nodaļā diennakts dežūras nodrošina:

148.4 1. ginekologs, dzemdību speciālists;

148.4 2. vecmāte;

148.4 3. neonatologs;

148.4 4. anesteziologs, reanimatologs;

148.4 5. operāciju māsa;

148.4 6. bērnu aprūpes māsa.

148.5 Perinatālās aprūpes centra dzemdību nodaļā visu diennakti ir pieejamas:

148.5 1. ierīces un cilvēkresursi epidurālās atsāpināšanas, spinālās anestēzijas un vispārējās anestēzijas veikšanai un anestēzijas ierīces narkozes nodrošināšanai;

148.5 2. medicīnas laboratorija.

148.6 Perinatālās aprūpes centra dzemdību nodaļā papildus dzemdību nodaļai noteiktajām prasībām ir:

148.6 1. vienvietīgas dzemdību istabas ar funkcionālām dzemdību gultām–galdiem katrā istabā;

148.6 2. viens kardiotokogrāfs (ārējais) uz katru dzemdību gultu, tai skaitā vismaz divi ar dvīņu monitorēšanas iespēju;

148.6 3. vismaz viena augļa invazīvas monitorēšanas ierīce dzemdībās, kas nodrošina ST segmenta analīzi augļa elektrokardiogrammā (STAN) vai augļa skalpa pH paņemšanu;

148.6 4. vismaz viens perfūzijas sūknis (perfuzors) uz katru dzemdību gultu, vismaz viens infūzijas sūknis šķīdumu ievadei, ierīce ievadāmā infūzijas šķīduma sasildīšanai;

148.6 5. regulējamas plūsmas skābekļa padeves sistēma ne mazāk kā 15 l/min ar plūsmas mērītāju un ierīci skābekļa mitrināšanai, komplektēta ar pieaugušo elpošanas kontūru ar vienreizējas lietošanas masku ar rezervuāru skābekļa padevei brīvā plūsmā (dzemdētājai);

148.6 6. bezēnu procedūru lampa;

148.6 7. vitālo funkciju monitors (piemērots neinvazīvai asinsspiediena, hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija SpO2), pulsa frekvences mērīšanai) vismaz viens uz trijām dzemdību gultām ar manšetēm un sensoriem pieaugušajiem un jaundzimušajiem;

148.6 8. pieaugušo reanimācijas ierīces;

148.6 9. vismaz divas vakuuma sistēmas ar regulējamu negatīvo spiedienu pieaugušo un jaundzimušo vajadzībām, tajā skaitā viena piemērota augļa vakuumekstrakcijai;

148.6 10. apsildāms jaundzimušo reanimācijas galds, ieelpas un izelpas spiediena kontrolēta ventilācijas sistēma ar regulējamas koncentrācijas skābekli (integrētu reanimācijas galdā vai atsevišķu);

148.6 11. vismaz viens endotraheālās intubācijas komplekts ar 0 un 1 izmēra laringoskopa mēlītēm, ar ne mazāk kā divām intubācijas caurulītēm no katra jaundzimušajiem piemērota izmēra – 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm un 4 mm;

148.6 12. transporta inkubators jaundzimušā pārvadāšanai stacionārajā ārstniecības iestādē.

(148.6 3. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. 186.punktu)

148.7 Perinatālās aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā diennakts dežūras nodrošina:

148.7 1. neonatologs;

148.7 2. bērnu aprūpes māsa (vismaz viena uz trijām gultasvietām).

148.8 Perinatālās aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā papildus noteiktajām prasībām jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai ir:

148.8 1. pacientu gultasvietu skaitam atbilstošs skaits iekārtu jaundzimušā optimālas temperatūras nodrošināšanai (atvērtās reanimācijas sistēmas vai inkubatori);

148.8 2. vismaz viens reanimācijas galds vai cita reanimācijai piemērota virsma ar siltuma izstarotāju un reanimācijas ierīcēm;

148.8 3. ieelpas un izelpas spiediena kontrolēta ventilācijas sistēma ar regulējamas koncentrācijas skābekli (integrētu reanimācijas galdā vai atsevišķu);

148.8 4. vismaz viens endotraheālās intubācijas komplekts ar 0 un 1 izmēra laringoskopa mēlītēm, vismaz pa divām intubācijas caurulītēm no katra jaundzimušajiem piemērota izmēra – 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm un 4 mm;

148.8 5. pacienta gultasvietā papildus šo noteikumu 148.1.apakšpunktā noteiktajam nodrošināta vismaz viena ierīce invazīvai asinsspiediena mērīšanai;

148.8 6. viens monitors ar elektroencefalogrāfijas moduli vai atsevišķa elektroencefalogrāfijas ierīce;

148.8 7. uz vienu reanimācijas gultu vismaz trīs perfūzijas sūkņi (perfuzatori);

148.8 8. vismaz viens vakuumsūknis ar manometru un regulējamu vakuumu uz divām gultasvietām;

148.8 9. vismaz viena fototerapijas lampa uz divām pacientu gultasvietām;

148.8 10. vienreizējās lietošanas asins apmaiņas operācijas komplekts;

148.8 11. torakocentēzes komplekts;

148.8 12. pārvietojams procedūru galds ar ierīcēm un medikamentiem neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai jaundzimušajam;

148.8 13. pozicionēšanas ierīces;

148.8 14. bezēnu manipulāciju lampa;

148.8 15. vilkmes skapis medikamentu sagatavošanai;

148.8 16. parenterālās barošanas sagatavošanas ierīce;

148.8 17. pacienta gultasvietā centralizēta skābekļa (divas ligzdas) un saspiestā gaisa padeves sistēma (divas ligzdas), kas ar pieejamām ierīcēm ļauj nodrošināt elpošanas atbalstu ar regulējamas koncentrācijas skābekli:

148.8 17.1. katrā pacienta gultasvietā vismaz viena izeja skābeklim ar plūsmas mērītāju; skābekļa plūsma līdz 10 l/min, papildus viens mazas plūsmas rotometrs;

148.8 17.2. uz trijām pacientu gultasvietām vismaz divas ierīces neinvazīvam jaundzimušo elpošanas atbalstam ar pastāvīga pozitīva elpceļu spiediena (CPAP) nodrošinājumu;

148.8 17.3. uz trijām pacientu gultasvietām viens jaundzimušajam (tai skaitā ar mazu dzimšanas svaru) piemērots mākslīgās plaušu ventilācijas aparāts;

148.8 18. katrā pacienta gultasvietā vismaz 12 iezemētas kontaktligzdas elektriskās strāvas nodrošinājumam;

148.8 19. radioloģiskās diagnostikas ierīces (pārvietojamas ierīces, izmeklējums veicams nodaļā uz vietas):

148.8 19.1. rentgenogrāfija;

148.8 19.2. ultrasonogrāfija ar iespēju veikt neirosonoskopiju, vēdera dobuma sonoskopiju un ehokardioskopiju.

(148.8 3., 148.8 15., 148.8 16. un 148.8 17. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. 186.punktu)

5.6.7. Prasības psihiatrijas nodaļai

149. Psihiatrijas nodaļā ir īpašs logu un durvju stiprinājums un nodrošinā­jums, kā arī pastiprināts logu un durvju stiprinājums pacientu novērošanas palātā.

150. (Svītrots ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

5.6.8. Prasības alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļai

151. Alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļā personāls iekļūst caur sanitārās caurlaides telpu. Sanitārās caurlaides telpā personāls uzvelk sterilu apģērbu un apavus, ko vēlāk izejot novelk.

152. Lai nodrošinātu diagnostisko, ārstniecisko un pacientu aprūpes funkciju izpildi, alogēno un autologo perifērisko asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļā ir:

152.1. vitālo funkciju stabilizācijas telpa;

152.2. nodrošinātas gultasvietas intensīvās terapijas nodaļā;

152.3. procedūru telpa;

152.4. telpa pacientu kopšanas līdzekļu glabāšanai;

152.5. telpas ārstu darbam;

152.6. telpas māsu darbam;

152.7. telpas personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

152.8. telpas personāla higiēnas vajadzībām;

152.9. telpas personāla atpūtai.

153. Alogēno un autologo perifēro asiņu cilmes šūnu un kaulu smadzeņu transplantācijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpas pacienta gultasvietā ir:

153.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

153.1.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma un arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

153.1.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

153.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

153.1.4. ķermeņa temperatūra;

153.2. nodrošināta centralizēta, regulējamas koncentrācijas skābekļa padeves sistēma;

153.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

153.3.1. plaušu mākslīgā ventilācija (enerģētiski darbināma);

153.3.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana;

153.3.3. nodrošināta ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi);

153.3.4. defibrilācija;

153.3.5. nodrošināta skābekļa padeve pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.9. Prasības infekcijas slimību nodaļai

154. Infekcijas slimību nodaļas telpu plānojums nodrošina iespēju ievietot nodaļā vismaz divu plūsmu pacientus:

154.1. ar infekcijas slimībām, kuras izplatās gaisa–pilienu ceļā;

154.2. ar citām infekcijas slimībām.

155. Infekcijas slimību nodaļā nodrošina:

155.1. pilnīgu pacientu un personāla izolāciju darbam bīstamo infekcijas slimību apstākļos;

155.2. infekciozā materiāla apstrādi un dezinfekciju;

155.3. infekcijas slimību specifisko imūnbioloģisko profilaksi un ārstēšanu;

155.4. tualeti un dušas telpu pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

5.6.10. Prasības radionuklīdās terapijas nodaļai

156. Radionuklīdās terapijas nodaļa ir slēgta vispārējai (publiskai) pieejai. Radionuklīdās terapijas nodaļā ir kontroles un pārraudzības zona.

157. Radionuklīdās terapijas nodaļas kontroles zonā ir šādas telpas:

157.1. pacientu palātas ar individuālām tualetēm un dušas telpām ar notekūdeņu novadīšanu uz kanalizācijas notekūdeņu tvertnēm, kas paredzētas to glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai, un atgriezenisko sakaru sistēmu ar personālu;

157.2. dzīvībai vitālo funkciju stabilizācijas telpa;

157.3. telpa slimnieku izmantotās gultasveļas glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai;

157.4. telpas radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanai, fasēšanai un ievadīšanai pacientam;

157.5. telpas atkārtoti lietojamo instrumentu, ierīču un piederumu glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai;

157.6. telpa cieto radioaktīvo atkritumu pagaidu glabāšanai līdz nodošanai institūcijām, kuras ir tiesīgas veikt radioaktīvo atkritumu apglabāšanu un ilgstošo glabāšanu;

157.7. palātas pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem, aprīkotas ar individuālām tualetēm un dušas telpām, notekūdeņu novadīšanu uz kanalizācijas notekūdeņu tvertnēm, kas paredzētas to glabāšanai līdz radioaktīvā piesārņojuma sabrukšanai, un atgriezenisku sakaru sistēmu ar personālu.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

158. Radionuklīdās terapijas nodaļas pārraudzības zonā ir šādas telpas:

158.1. personāla higiēnas telpas un telpa, kurā ir skapīši personāla darba apģērbam;

158.2. telpa uzkopšanas līdzekļu glabāšanai.

159. Radionuklīdās terapijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacienta gultasvietā ir monitoringa ierīce, kas nodrošina šādu parametru novērošanu:

159.1. pacienta sirdsdarbību un asins cirkulāciju (elektrokardiogramma; arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

159.2. elpošanas funkciju un ventilāciju;

159.3. hemoglobīna skābekļa saturāciju (pulsa oksimetriju);

159.4. ķermeņa temperatūru.

160. Radionuklīdās terapijas nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacientu gultasvietas ir nodrošinātas ar centralizētu skābekļa padeves sistēmu un ierīcēm, kas paredzētas:

160.1. plaušu mākslīgai ventilācijai (enerģētiski darbināma);

160.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai;

160.3. ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķīdumu parenterālai ievadīšanai (perfuzori, infuzomati);

160.4. defibrilācijai;

160.5. skābekļa nodrošinājumam pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.11. Prasības radioterapijas nodaļai ar slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem un ar jonizējošo starojumu ģenerējošām iekārtām

161. Radioterapijas nodaļā ar slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem un ar jonizējošo starojumu ģenerējošām iekārtām ir:

161.1. uzgaidāmā telpa;

161.2. telpas ārstu darbam;

161.3. pacientu tualetes;

161.4. telpas personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

161.5. personāla higiēnas telpas;

161.6. telpas personāla atpūtai;

161.7. plānošanas darba stacija (dozu aprēķina telpa) medicīnas fiziķu un plānošanas tehniķu darbam;

161.8. dozimetrijas dienesta telpa;

161.9. arhīvs ar personas datu aizsardzības nodrošinājumu;

161.10. lineārā elektronu paātrinātāja kabinets, kurā ir:

161.10.1. vadības pults telpa;

161.10.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.10.3. tehnisko iekārtu telpas vai vieta;

161.11. distances gamma terapijas kabinets, kurā ir:

161.11.1. vadības pults telpa;

161.11.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.11.3. tehnisko iekārtu telpas;

161.12. brahiterapijas kabinets, kurā ir:

161.12.1. vadības pults telpa;

161.12.2. telpa endostatu ievadīšanai (var būt apvienota ar apstarošanas procedūru telpu);

161.12.3. telpa endostatu pozicionēšanas kontrolei (var būt apvienota ar apstarošanas procedūru telpu);

161.12.4. apstarošanas procedūru telpa;

161.13. īsfokusa (tuvfokusa) rentgenterapijas kabinets, kurā ir:

161.13.1. vadības pults telpa;

161.13.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.14. dziļās rentgenterapijas kabinets, kurā ir:

161.14.1. vadības pults telpa;

161.14.2. apstarošanas procedūru telpa;

161.15. topometrijas kabinets, kurā ir:

161.15.1. vadības pults telpa;

161.15.2. topometrijas telpa;

161.15.3. laboratorijas telpa (ja tiek veikta rentgentopometrija);

161.16. simulatora kabinets, kurā ir:

161.16.1. vadības pults telpa;

161.16.2. simulatora telpa;

161.16.3. laboratorijas telpa (ja tiek veikta rentgentopometrija);

161.17. tualete un dušas vai vannas telpa pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

162. Radioterapijas nodaļā ar slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem un ar jonizējošo starojumu ģenerējošām iekārtām ir šādas ierīces:

162.1. trīsdimensiju ūdens fantoms;

162.2. kalibrēta jonizācijas kamera;

162.3. dozu plānošanas sistēma (dozu sadalījuma atlants) (konkrētam aparātam);

162.4. ierīces lineārā elektronu paātrinātāja kabinetā:

162.4.1. vadības pults;

162.4.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors pacientu novērošanai apstarošanas laikā;

162.4.3. lineārais paātrinātājs;

162.4.4. pacientu in vivo dozimetrijas iekārta;

162.4.5. ikdienas dozimetrijas iekārta;

162.4.6. optiskā sistēma pacientu pozicionēšanai;

162.4.7. pacientu pozicionēšanas un imobilizācijas ierīces;

162.5. ierīces distances gamma terapijas kabinetā:

162.5.1. vadības pults;

162.5.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors pacientu novērošanai apstarošanas laikā;

162.5.3. distances gamma terapijas apa­rāts ar jonizējošā starojuma avotu;

162.5.4. pacientu in vivo dozimetrijas iekārta;

162.5.5. optiskā sistēma pacientu pozicionēšanai;

162.5.6. pacientu pozicionēšanas un imobilizācijas ierīces;

162.6. ierīces brahiterapijas kabinetā:

162.6.1. vadības pults (izņemot manuālu brahiterapiju);

162.6.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors pacientu novērošanai apstarošanas laikā;

162.6.3. endostatu komplekts;

162.6.4. rentgenaparāts vai ultrasono­grāfs (endostatu pozicionēšanas kontrolei);

162.6.5. neatkarīgs dozimetriskās kontroles aparāts radioaktīvo impulsu reģistrācijai, pieslēgts pie nepārtraukta enerģētiskā avota (izņemot manuālu brahiterapiju);

162.6.6. brahiterapijas aparāts ar jonizējošā starojuma avotu;

162.6.7. jonizējošā starojuma avotu avārijas konteiners (konteineri, ja izmanto vairākus avotus);

162.6.8. īpaši seifi vai konteineri jonizējošā starojuma avotu glabāšanai (ja veic manuālo brahiterapiju);

162.6.9. ginekoloģiskais krēsls ar noņemamu kājgali vai funkcionālā gulta brahiterapijas izpildīšanai;

162.6.10. bezēnu lampa;

162.7. ierīces īsfokusa (tuvfokusa) rentgenterapijas kabinetā:

162.7.1. vadības pults;

162.7.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.7.3. rentgenterapijas aparāts ar aplikatoru komplektu;

162.8. ierīces dziļās rentgenterapijas kabinetā:

162.8.1. vadības pults;

162.8.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.8.3. rentgenterapijas aparāts ar aplikatoru komplektu;

162.9. ierīces topometrijas kabinetā:

162.9.1. vadības pults;

162.9.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.9.3. topometrijas iekārta;

162.9.4. aprīkojums rentgenfilmu attīstīšanai un negatoskops (ja tiek veikta rentgentopometrija);

162.9.5. Kaļiņičenko lineāls pacienta topometriskās kartes izveidošanai (ja tiek veikta rentgentopometrija);

162.9.6. datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses uzņēmumu foto­palielinātājs (ja tiek veikta rentgentopometrija);

162.9.7. negatoskops;

162.10. ierīces simulatora kabinetā:

162.10.1. vadības pults;

162.10.2. atgriezeniska sarunu iekārta un monitors (logs ar atbilstoša biezuma svina stiklu pacientu novērošanai apstarošanas laikā);

162.10.3. simulators;

162.10.4. aprīkojums rentgenfilmu attīstīšanai un negatoskops (ja tiek veikta rentgensimulācija);

162.10.5. optiskā sistēma pacientu pozicionēšanai;

162.10.6. pacientu pozicionēšanas un imobilizācijas ierīces.

5.6.12. Prasības audu termisko bojājumu nodaļai

163. Audu termisko bojājumu nodaļā ne mazāk kā 10 procenti no kopējā nodaļas gultu skaita ir paredzēti vitālo funkciju stabilizācijai.

164. Audu termisko bojājumu nodaļas vitālo funkciju stabilizācijas telpā pacienta gultasvietā ir:

164.1. nodrošināta šādu parametru novērošana:

164.1.1. pacienta sirdsdarbība un asins cirkulācija (elektrokardiogramma un arteriālais asinsspiediens, izmantojot neinvazīvās metodes);

164.1.2. elpošanas funkcijas un ventilācija;

164.1.3. hemoglobīna skābekļa saturācija (pulsa oksimetrija);

164.1.4. ķermeņa temperatūra;

164.2. nodrošināta centralizēta, regulējamas koncentrācijas skābekļa padeves sistēma;

164.3. medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

164.3.1. plaušu mākslīgā ventilācija (enerģētiski darbināma);

164.3.2. elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšana;

164.3.3. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infuzomati);

164.3.4. defibrilācija;

164.3.5. nodrošināta skābekļa padeve pacienta pārvietošanas laikā.

5.6.13. Prasības insulta vienībai

(Apakšnodaļa MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā)

164.1 Insulta vienībā pacientam nodrošina:

164.1 1. vizuālās diagnostikas izmeklējumu (galvas smadzeņu datortomogrāfiju vai magnētiskās rezonanses izmeklēšanu) 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

164.1 2. datortomogrāfijas vai magnētiskās rezonanses kontrastangiogrāfiju 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

164.1 3. ultrasonoloģisko (transtorakālo ehokardiogrāfiju, ekstrakraniālo doplerogrāfiju) izmeklēšanu;

164.1 4. laboratoriskos izmeklējumus (ieskaitot koagulogrammu) 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā;

164.1 5. nepārtrauktu vitālo rādītāju (arteriālā spiediena, elektrokardiogrammas, elpošanas funkcijas, skābekļa saturācijas) un asins glikēmijas, ķermeņa temperatūras monitorēšanu pacienta gultasvietā;

164.1 6. agrīno medicīnisko rehabilitāciju un atlasi tālākai rehabilitācijai.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā; 164.1 2. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2019., sk. 189. punktu)

164.2 Insulta pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu, ārstēšanu un agrīnu rehabilitāciju nodrošina multidisciplināra komanda (neirologs, māsa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, funkcionālie speciālisti).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2022. noteikumiem Nr. 784)

164.3 Insulta vienība nodrošina šo noteikumu 130. punktā minētās prasības.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā)

164.4 Insulta vienības pacienta gultasvietā ir nodrošināta centralizēta skābekļa padeves sistēma un ir medicīniskās ierīces šādu ārstniecisko darbību veikšanai:

164.4 1. skābekļa inhalācija (medicīniskās ierīces komplektā ir plūsmas mērītājs un mitrinātājs);

164.4 2. ilgstoša precīzi dozēta medikamentu un šķīdumu parenterāla ievadīšana (perfuzori, infūzijas sūkņi).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā)

6. Prasības diagnostikas iestādēm un struktūrvienībām

165. Diagnostikas ārstniecības iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm. Diagnostikas struktūrvienība var būt citas ārstniecības iestādes sastāvdaļa.

6.1. Prasības diagnostiskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas un endoskopijas iestādei vai struktūrvienībai

166. Diagnostiskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas un endoskopijas ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība nodrošina funkcionālos un instrumentālos diagnostiskos izmeklējumus pacienta veselības stāvokļa novērtēšanai, kā arī ārstēšanu.

167. Diagnostiskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas un endoskopijas ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība elektroinstalāciju izvieto tā, lai ierīču pieslēgšanai izmantotu minimālu papildu kabeļu skaitu un kabeļi nešķērsotu telpas daļas, pa kurām pārvietojas pacienti un ārstniecības personas.

6.2. Prasības radionuklīdās diagnostikas iestādei vai struktūrvienībai

168. Lai nodrošinātu radionuklīdos diagnostiskos izmeklējumus un novērtētu pacienta veselības stāvokli, radionuklīdās diagnostikas ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība izmanto īpašus farmakoloģiskus preparātus, kuri iezīmēti ar radioaktīviem izotopiem.

169. Radionuklīdās diagnostikas ārstniecības iestādē vai tās struktūr­vienībā ir atbilstoši marķētas kontroles un pārraudzības zonas.

170. Radionuklīdās diagnostikas ārstniecības iestādes vai tās struktūr­vienības kontroles zona ir aprīkota atbilstoši prasībām, kas noteiktas:

170.1. radiācijas aizsardzības nodrošinājumam;

170.2. signalizācijas pieslēguma apsardzes dienestam;

170.3. gaisa apmaiņas nodrošinājumam atbilstoši lietojamiem radioaktī­vajiem farmaceitiskajiem preparātiem.

171. Radionuklīdās diagnostikas kabineta kontroles zonā ir:

171.1. radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanas telpa;

171.2. radioaktīvo farmaceitisko preparātu fasēšanas un sagatavošanas telpa to ievadīšanai (var būt apvienota ar radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanas telpu);

171.3. radioaktīvo farmaceitisko preparātu ievadīšanas telpa vai vieta;

171.4. diagnostiskās aparatūras kabinets;

171.5. diagnostiskās aparatūras darba stacijas telpa;

171.6. radioaktīvo atkritumu glabāšanas telpa.

172. Radionuklīdās diagnostikas kabineta pārraudzības zonā ir:

172.1. pacientu reģistrācijas telpa;

172.2. pacientu uzgaidāmā telpa ar radiācijas aizsardzības nodrošinājumu un tualeti;

172.3. ārsta kabinets vai ārsta darba stacijas vieta (var būt apvienots ar diagnostiskās aparatūras kabinetu un diagnostiskās aparatūras darba stacijas telpu);

172.4. telpa personāla apģērba maiņai un glabāšanai;

172.5. personāla higiēnas telpa.

173. Radionuklīdās diagnostikas kabineta radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanas, fasēšanas un sagatavošanas telpā ir:

173.1. atsevišķi norobežota fasēšanas vieta (telpa);

173.2. svina konteineri gatavo radioaktīvo farmaceitisko preparātu glabāšanai un ģeneratoru glabāšanai;

173.3. dozu kalibrators pacientam ievadāmo radioaktīvo farmaceitisko preparātu mērīšanai.

174. Radionuklīdās diagnostikas kabineta radioaktīvo farmaceitisko preparātu ievadīšanas telpā vai vietā ir:

174.1. neatkarīga dozimetriskā ierīce;

174.2. aprīkojums injekciju veikšanai;

174.3. konteineri cieto radioaktīvo atkritumu savākšanai, marķēšanai un glabāšanai līdz to sabrukšanai.

175. Radionuklīdās diagnostikas kabineta diagnostiskās aparatūras telpā ir:

175.1. radionuklīdās diagnostiskas apa­ratūra;

175.2. svina konteineri cieto radioaktīvo atkritumu glabāšanai līdz to sabrukšanai.

176. Radionuklīdās diagnostikas kabinetā ir ārsta darba stacija, kas ierīkota ārsta kabinetā vai ārsta darba vietā.

177. Radionuklīdās diagnostikas kabineta kontroles zonā ir:

177.1. radiācijas avārijas likvidācijas un dezaktivācijas līdzekļi;

177.2. personāla individuālie dozimetri (ārpus darba laika nodrošina, lai tie neatrastos jonizējošā starojuma zonā).

6.1 Prasības Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm

(Nodaļa MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

177.1 Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestāde sniedz Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem primāro veselības aprūpi vai sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, tai skaitā ārstniecību dienas stacionārā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

177.2 Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestāde atbilst šajos noteikumos noteiktajām vispārīgajām prasībām ārstniecības iestādēm un vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

177.3 Nacionālo bruņoto spēku vienības ārstniecības iestāde (turpmāk –vienības ārstniecības iestāde) ir ārstniecības iestāde, kurā ārstniecības personas sniedz Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi vienību uzdevumu izpildes laikā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

177.4 Vienības ārstniecības iestāde atbilst vispārīgajām prasībām, kas šajos noteikumos noteiktas ārstniecības iestādēm, izņemot prasības, kas minētas šo noteikumu 3. un 4. punktā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

177.5 Vienības ārstniecības iestādē ir:

177.5 1. administratīvās un saimnieciskās telpas;

177.5 2. ārstniecības līdzekļu glabāšanas telpas;

177.5 3. ārstniecības līdzekļi.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

177.6 Vienības ārstniecības iestāde var veidot pagaidu medicīniskās palīdzības punktus atbilstoši Ārstniecības likuma 55.1 panta pirmajai daļai.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 358 redakcijā)

7. Noslēguma jautājumi

178. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumus Nr.77 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 31.nr.; 2003, 167., 180.nr.; 2006, 37.nr.; 2008, 117.nr.).

179. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1463)

180. Stacionārās ārstniecības iestādes, kurām atbilstības apliecinājumi (sertifikāti) ir piešķirti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2009.gada 1.jūnijam paziņo ārstniecības iestāžu reģistram par attiecīgās stacionārās ārstniecības iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām atbilstoši iestādes darbības profilam.

181. Ārstniecības iestādēm (izņemot stacionārās ārstniecības iestādes), kurām atbilstības apliecinājumi (sertifikāti) ir piešķirti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāziņo ārstniecības iestāžu reģistram par attiecīgās ārstniecības iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un tām piešķirtie atbilstības apliecinājumi (sertifikāti) ir spēkā.

182. Šo noteikumu 18., 19. un 108.punkts, 87.3., 90.4., 131.1. un 146.1.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

183. Šo noteikumu 17.punkts un 68.2., 84.4., 85.4., 87.6.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.370)

184. Šo noteikumu 4., 22. un 102.punkts un 24.6., 48.3., 112.14., 120.11., 125.8., 140.7., 141.8., 155.4., 157.7. un 161.17.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

185. Ārstniecības iestāde līdz 2017. gada 31. decembrim nodrošina medicīnas laboratorijas akreditāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci".

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1463 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 765; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 862)

186. Šo noteikumu 148.6 3., 148.8 3., 148.8 15., 148.8 16. un 148.8 17.apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

187. Šo noteikumu 4.punkts attiecas uz ārstniecības iestādēm, kas ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā līdz 2014.gada 1.janvārim.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

188. Ārstniecības iestādes, kas Ārstniecības iestāžu reģistrā ir reģistrētas līdz 2014.gada 1.janvārim, līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniedz Ārstniecības iestāžu reģistram paziņojumu par vides pieejamību ārstniecības iestādē. Ja ārstniecības iestādē vides pieejamība ir nodrošināta atbilstoši šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām vai vides pieejamība nav nodrošināta, paziņojumā norāda:

188.1. informāciju par iemesliem, kāpēc vides pieejamība nav nodrošināta, un plānotajiem pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai;

188.2. termiņu, kādā ir plānots nodrošināt vides pieejamību;

188.3. informāciju par kārtību, kādā tiek nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

189. Šo noteikumu 164.1 2. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 862 redakcijā)

190. Lai izvērtētu turpmāku neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu iespējamo attīstību, līdz 2022. gada 31. decembrim Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests papildus šo noteikumu 4.2. apakšnodaļā noteiktajām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kuru sastāvā ir:

190.1. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsta palīgs vai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā sagatavots ārsts, kurš ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs, un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs;

190.2. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsta palīgs vai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā sagatavots ārsts, kurš ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā sagatavots medicīnas asistents un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs;

190.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā sagatavots ārsts, kurš ir neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs, ārsta palīgs vai neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēta medicīnas māsa un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs, ja šos pienākumus neveic kāda no neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā esošām ārstniecības personām.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 759 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.11.2021. noteikumiem Nr. 781)

191. Šo noteikumu 99.1 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 359 redakcijā)

192. Šo noteikumu 77. punkts attiecībā uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, kuru sastāvu nosaka dienesta direktors, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

193. Šo noteikumu 99.2 punkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

194. Šo noteikumu 112.15. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. aprīlī.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 20.01.2009.Stājas spēkā: 12.02.2009.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 11.02.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
187621
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2023","iso_value":"2023\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2023","iso_value":"2023\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-31.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2022","iso_value":"2022\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2022","iso_value":"2022\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2022.-15.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2021","iso_value":"2021\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2021.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2020","iso_value":"2020\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2020.-02.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2020","iso_value":"2020\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2020.-30.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2020","iso_value":"2020\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2020.-12.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-23.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2018","iso_value":"2018\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2017","iso_value":"2017\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-28.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2015","iso_value":"2015\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2015.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2014","iso_value":"2014\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-01.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2010","iso_value":"2010\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2009","iso_value":"2009\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2009.-12.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"