Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1066

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 82.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"

(Noteikumu nosaukums MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu un Invaliditātes likuma 12.panta ceturto daļu
(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.1.aktivitātes "Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana" 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

2. Aktivitātes mērķis – ar kompleksu (vairākas mērķa grupas aptverošu un individuālām personas vajadzībām paredzētu) nodarbinātības un sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumu kopumu veicināt mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju – kompleksos atbalsta pasākumos iesaistītas 13 900 personas, no kurām:

3.1.1. Rīgas plānošanas reģionā – 2 483 personas;

3.1.2. Vidzemes plānošanas reģionā – 3 140 personas;

3.1.3. Kurzemes plānošanas reģionā – 2 379 personas;

3.1.4. Zemgales plānošanas reģionā – 2 093 personas;

3.1.5. Latgales plānošanas reģionā – 3 805 personas;

3.2. rezultāta rādītāju – 35 procenti no atbalstītajām personām kļūst ekonomiski aktīvas (strādā algotu darbu vai piedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem) sešu mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.

4. (Zaudējis spēku ar 01.06.2010., sk. 75.punktu)

4.1 Aktivitātes mērķa grupa ir:

4.1 1. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbnieki un bezdarbnieki, kas atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.panta 18.punktā noteiktajiem nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja un 19.punktā noteiktajiem īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3);

4.1 2. bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ieguvuši pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai darba tiesiskās attiecības līdz dalībai pasākumā ir bijušas nodibinātas līdz sešiem mēnešiem;

4.1 3. bezdarbnieki, kuru apgādībā ir bērns vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un kuri iesaistās kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kā arī atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

4.1 3.1. bezdarbniekam ir noteikta invaliditāte;

4.1 3.2. bezdarbnieks ir atzīts par trūcīgu personu;

4.1 4. personas ar I grupas redzes invaliditāti, kuras atbilst Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajām prasībām.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.770; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

5. (Zaudējis spēku ar 01.06.2010., sk. 75.punktu)

6. Projekta ietvaros atbalstāmas ir šādas darbības:

6.1. individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū (ne vairāk kā 32 stundas) šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem;

6.2. karjeras plānošanas konsultācijas šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem;

6.3. jauniešu darba prakse (ietverot teorētiskās apmācības) šo noteikumu 4.1 2.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, nodrošinot iespēju jauniešiem (bezdarbniekiem) iegūt darba iemaņas (prakse ilgst no sešiem līdz 12 mēnešiem);

6.4. atbalsta pasākumi šo noteikumu 4.1 3.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, nodrošinot apgādībā esoša bērna pieskatīšanu pie finansējuma saņēmēja izvēlētiem pakalpojuma sniedzējiem (ne ilgāk kā sešus mēnešus);

6.5. asistenta (līdz četrām stundām dienā), ergoterapeita un surdotulka (līdz sešām stundām dienā) pakalpojumi personām, kurām noteikta invaliditāte un kuras iesaistās kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;

6.5.1 pabalsta par asistenta izmantošanu (turpmāk – pabalsts) nodrošināšana (10 stundu nedēļā) šo noteikumu 4.14.apakšpunktā minētajai mērķa grupai, ja attiecīgā persona nesaņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros;

6.6. (zaudējis spēku ar 01.06.2010., sk. 75.punktu);

6.7. projekta vadība;

6.8. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

6.1 Šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista personas, kuras bezdarba periodā nav saņēmušas atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķa grupu bezdarbniekiem, un nav bijušas iesaistītas bezdarbnieku darba praksē vai apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

6.2 Šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros šo noteikumu 4.1 2.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekus nenodarbina nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.770 redakcijā)

7. Šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību organizēšanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) piemēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja šie noteikumi nenosaka citādi.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

8. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde minēto atlasi organizē vienu reizi.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.520 redakcijā)

9. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 572 487 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 430 692 lati un valsts budžeta finansējums – 1 141 795 lati.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde un to kompetences sadalījums

10. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

10.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

10.2. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam;

10.3. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

10.4. izvērtē projektu iesniegumu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

10.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

10.7. saskaņo šo noteikumu 66.punktā minētos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

10.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

10.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 9.punktā minētās aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

11. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

11.1. izstrādā vienošanās projektu;

11.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

11.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš Eiropas Savienības fondu ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kas ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

11.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

11.5. izskata un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus;

11.6. sniedz informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

11.7. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

11.8. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

11.9. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei;

11.10. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 65. un 67.punkta nosacījumus, bet 66.punktā minētajā gadījumā –, ja atbildīgā iestāde ir saskaņojusi projekta grozījumus;

11.11. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

11.12. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

11.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.770)

12. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Prasības projekta iesniedzējam

13. Projekta iesniedzējs ir iestāde (darba tirgus institūcija), kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

14. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

15. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 91,59 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk par šo noteikumu 9.punktā noteikto apmēru.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

16. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 13 572 487 lati.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

IV. Projektu iesniegumu atlase

17. Atbildīgā iestāde līdz 2009.gada 31.martam nosūta projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 13.punktā minētajām prasībām, uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.520 redakcijā)

18. Uzaicinājumā norāda:

18.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

18.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

18.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

18.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts;

18.5. šo noteikumu 60.punktā minēto projekta īstenošanas laikposmu.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.520)

19. Projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

19.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

19.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem dokumentiem:

19.2.1. (svītrots ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243);

19.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres, nomas un iegādes izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

19.2.3. (svītrots ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.520);

19.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš;

19.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 26.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

19.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām projekta aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, izvēlēto mērķa grupu un projekta īstenošanas noteikumiem;

19.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 68. un 69.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

19.7. projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

19.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

19.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

19.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243; MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.520)

20. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi tajā pašā dienā vai divu darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

21. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt ierobežotu projektu iesniegumu papildu atlasi, neievērojot šo noteikumu 17.punktā minēto termiņu uzaicinājuma nosūtīšanai, ja:

21.1. šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajā termiņā projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

21.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

21.3. projekta iesniegums ir apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 9.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummu.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.520 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

22. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

22.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

22.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

22.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis.

23. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

24. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 26.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

25. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 26.1. un 26.2.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 26.3.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

26. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

26.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

26.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

26.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

26.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

26.1.4. vai projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

26.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

26.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

26.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 19.7.1.apakšpunktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

26.1.8. vai projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

26.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, vai ir pievienoti šo noteikumu 19.2.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

26.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

26.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

26.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

26.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

26.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 15.punktā minēto finansējuma apmēru;

26.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 16.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

26.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 48., 49., 50., 51., 52., 53., 55., 56. un 68.punktā minētajām izmaksām;

26.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57., 69.punktā un 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu;

26.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 60.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

26.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

26.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

26.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

26.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

26.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

26.2.5. vai projekta iesniegumā plānotie iznākumu rādītāji un rezultātu rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

26.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

26.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

26.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

26.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

26.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

26.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 62. un 63.punktā minētajām prasībām;

26.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas kritēriji):

26.3.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem no teritorijām ar augstu bezdarba, īpaši ilgstošā bezdarba, līmeni;

26.3.2. projekta iesniegumā izvērtēta iespējamo pasākumu ietekme uz vietējo darba tirgu;

26.3.3. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību;

26.3.4. projektā paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (dzimumu līdztiesība, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesības);

26.3.5. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

26.3.6. projekts nodrošina inovatīvus pakalpojumus mērķa grupai;

26.3.7. projekts ietver komplekso atbalsta pasākumu izvērtējumu.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243; MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.520; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

27. Par šo noteikumu 26.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli 10 punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

27.1. projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita ir lielāks par vidējo rādītāju valstī vairāk nekā divas reizes – pieci punkti;

27.2. projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita ir lielāks par vidējo rādītāju valstī, bet ne vairāk kā divas reizes – trīs punkti;

27.3. projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita atbilst valsts vidējam rādītājam vai ir mazāks – divi punkti.

28. Par šo noteikumu 26.3.2.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli astoņus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

28.1. projekta iesniegumā analizēta iespējamo pasākumu ietekme uz vietējo darba tirgu – četri punkti;

28.2. projekta iesniegumā prognozēti darba tirgus rādītāji un situācijas uzlabojumi – četri punkti;

28.3. projekta iesniegumā nav analizēta iespējamo pasākumu ietekme uz vietējo darba tirgu un nav prognozēti darba tirgus rādītāji un situācijas uzlabojumi – nulle punktu.

29. Par šo noteikumu 26.3.3.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli trīs punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – trīs punkti;

29.2. projekts nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – nulle punktu.

30. Par šo noteikumu 26.3.4.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli piecus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

30.1. paredzētās aktivitātes sekmē trīs vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – pieci punkti;

30.2. paredzētās aktivitātes sekmē divu vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – trīs punkti;

30.3. paredzētās aktivitātes sekmē viena vienlīdzīgu iespēju pamatprincipa ievērošanu – viens punkts;

30.4. projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – nulle punktu.

31. Par šo noteikumu 26.3.5.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli deviņus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

31.1. projekta iesniegumā analizēti projekta īstenošanas termiņu riski – trīs punkti;

31.2. projekta iesniegumā analizēti projekta īstenošanas finanšu riski – trīs punkti;

31.3. projekta iesniegumā analizēti aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski – trīs punkti;

31.4. projekta iesniegumā nav analizēti projekta īstenošanas termiņu un finanšu riski, kā arī aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski – nulle punktu.

32. Par šo noteikumu 26.3.6.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli divus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

32.1. projekta iesniegums paredz inovatīvus izmēģinājumprojektus pakalpojumu sniegšanā mērķa grupai – divi punkti;

32.2. projekta iesniegums neparedz inovatīvus izmēģinājumprojektus pakalpojumu sniegšanā mērķa grupai – nulle punktu.

33. Par šo noteikumu 26.3.7.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību piešķir maksimāli trīs punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

33.1. projekta iesniegumā paredzēts komplekso atbalsta pasākumu izvērtējums – trīs punkti;

33.2. projekta iesniegumā nav paredzēts komplekso atbalsta pasākumu izvērtējums – nulle punktu.

VI. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu

34. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

34.1. tā atbilstība šo noteikumu 26.1. un 26.2.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”;

34.2. tas šo noteikumu 26.3.2., 26.3.3., 26.3.4. un 26.3.5.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 38.4., 38.5., 38.6. un 38.7.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai ir lielāks par to.

35. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 43.punktā noteiktajā termiņā novērš projekta iesniegumā konstatētos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

35.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 26.1.7., 26.1.8., 26.1.9., 26.1.10., 26.1.11., 26.1.12., 26.1.13., 26.1.14., 26.1.15., 26.1.16., 26.1.17. vai 26.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 19.2.2.apakšpunktā minētais dokuments;

35.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 26.2.2., 26.2.3., 26.2.4., 26.2.5., 26.2.6., 26.2.7., 26.2.8., 26.2.9., 26.2.10. vai 26.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

36. Šo noteikumu 35.punktā minētais nosacījums var ietvert:

36.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

36.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

36.3. (svītrots ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243);

36.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57. un 69.punktā, kā arī 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

36.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 26.1.7., 26.1.8., 26.1.9., 26.1.10., 26.1.11., 26.1.12., 26.1.13., 26.1.14., 26.1.15., 26.1.16., 26.1.17. un 26.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

37. Ja šo noteikumu 35. un 36.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 26.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

38. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

38.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 26.1.1., 26.1.2., 26.1.3., 26.1.4., 26.1.5. vai 26.1.6.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

38.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 19.2.2.apakšpunktā minētais dokuments;

38.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 26.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

38.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 26.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

38.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 26.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

38.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 26.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par vienu punktu;

38.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 26.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par sešiem punktiem.

39. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas noteikumiem.

41. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei nosūta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 19.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 35. un 36.punktu.

43. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par to izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

43.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

43.2. elektroniski (informācijai par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

44. Komisija izvērtē šo noteikumu 43.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā pārvaldes lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

45. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 44.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas dokumenta kopijas, kurš ietver informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 19.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

46. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 44.punktā noteiktā termiņa beigām.

47. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 39.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 19.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Projekta īstenošanas noteikumi

48. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

48.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

48.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

48.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

48.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

48.1.4. ar projekta darbībām tieši saistīto obligāto publicitātes pasākumu izmaksas;

48.1.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

48.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;

48.3. neparedzētās izmaksas.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

49. Šo noteikumu 48.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

49.1. izmaksas šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

49.1.1. ikmēneša stipendija 120 latu apmērā par viena mēneša darba dienām, ko izmaksā proporcionāli faktiskajam darba prakses vai teorētisko apmācību laikam attiecīgajā mēnesī;

49.1.2. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas;

49.1.3. nelaimes gadījumu darba prakses vietā apdrošināšanas izmaksas;

49.2. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.);

49.3. pabalsts šo noteikumu 6.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir 12 latu par vienu nedēļu, un to izmaksā reizi mēnesī.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.770; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

50. Šo noteikumu 48.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas – telpu īres un nomas izmaksas, kā arī iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

51. Šo noteikumu 48.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

51.1. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

51.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.5.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

51.2.1. ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

51.2.2. šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamās eksperta vai mācībspēku uzņēmuma līguma izmaksas nepārsniedz 300 latu par darba prakses vietu;

51.2.3. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) darba prakses vadītājam, kas strādā ar darba praksē iesaistītajiem bezdarbniekiem (viens darba vadītājs vada darba praksi pieciem bezdarbniekiem vai mazākam bezdarbnieku skaitam, ja darba devējs ir pieteicis mazāk darba prakses vietu), tai skaitā atalgojums nedrīkst pārsniegt 50 procentu no valstī noteiktās minimālās darba algas, ko izmaksā proporcionāli apmācāmo mērķa grupas dalībnieku skaitam, – par katru mērķa grupas dalībnieku darba prakses vadītājs saņem vienu piekto daļu no atlīdzības apmēra (attiecināms, ja īsteno šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);

51.3. projekta īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

51.4. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu), kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.520; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.770; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

52. Šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minētās izmaksas ietver darba prakses vietas pielāgošanai nepieciešamās iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas. Vienreizēja dotācija nepārsniedz 500 latu par vienas darba prakses vietas pielāgošanu, un to piešķir atbilstoši darba prakses devēja iesniegtajai darba prakses vietas pielāgošanas tāmei, kas atbilst ergoterapeita atzinumam. Šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz vienu procentu no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēra.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

53. Šo noteikumu 48.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas šo noteikumu 6.7.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

53.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

53.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

53.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

53.4. telpu īres un nomas izmaksas;

53.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

53.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

53.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

53.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

53.9. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.770).

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

54. Šo noteikumu 48.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

55. Attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.770 redakcijā)

56. (Zaudējis spēku ar 20.03.2010., sk. 77.punktu)

57. (Zaudējis spēku ar 20.03.2010., sk. 77.punktu)

58. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 9.punktā, neattiecina izmaksas:

58.1. kas nav norādītas šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55.punktā un 48.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 50., 52., 54., 69.punktā un 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumiem;

58.2. par kurām nav uzņemtas saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 53.9.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās nosacījumos noteiktajā termiņā;

58.3. šo noteikumu 56.punktā minētās izmaksas.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

59. Sniedzot atbalstu darba prakses devējiem bezdarbnieku nodarbināšanai, finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

59.1. finansējuma saņēmējs ar izvēlēto darba prakses devēju slēdz līgumu par pasākuma īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu darba prakses devējs:

59.1.1. no jauna izveido prakses vietu un slēdz līgumu par darba prakses īstenošanas kārtību. Līgumā par darba prakses īstenošanas kārtību nosaka darba prakses uzsākšanas un izbeigšanas nosacījumus, stipendiju saņemšanas kārtību, pušu pienākumus un tiesības, kā arī darba prakses periodu;

59.1.2. nodrošina teorētisko apmācību bezdarbniekam darba prakses laikā esošo pienākumu izpildes nodrošināšanai, ja darba prakses laiks ir garāks par sešiem mēnešiem, un pēc darba prakses devēja ieskatiem, ja darba prakse nepārsniedz sešus mēnešus (apmācību laiks nedrīkst pārsniegt pusi no kopējā darba prakses laika);

59.1.3. nodrošina kvalificētu darba prakses vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem apgūt darba praksei nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas (izņemot laiku, kad bezdarbnieks iegūst teorētiskās zināšanas). Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku;

59.1.4. atbilstoši ergoterapeita atzinumam pielāgo darba prakses vietu personām ar invaliditāti;

59.1.5. nodrošina personām ar invaliditāti nepieciešamo surdotulku, asistentu un citu speciālistu pakalpojumus;

59.2. ja pasākumos iesaistītas personas ar invaliditāti, pirms viņu pieņemšanas darba praksē finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits novērtē attiecīgajām personām piedāvātās darba prakses vietas un nosaka nepieciešamos pielāgojumus;

59.3. finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits pēc piedāvātās darba prakses vietas novērtēšanas iesniedz finansējuma saņēmējam rakstisku atzinumu par darba prakses vietas atbilstību un darba prakses vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši personas ar invaliditāti funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Ergoterapeits nosaka arī surdotulka pakalpojumu nepieciešamību personām ar dzirdes traucējumiem. Ja ergoterapeits atzinumā norāda, ka attiecīgās personas nodarbināšana darba prakses devēja piedāvātajā darba prakses vietā nav iespējama, pasākums pie izvēlētā darba prakses devēja netiek īstenots.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.770; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

60. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas līdz 2013.gada 30.jūnijam.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.520 redakcijā)

61. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

62. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

63. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

63.1 Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minēto izmaksu atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu vienošanās nosacījumos noteiktajos dokumentos.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

64. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 6.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina triju mēnešu laikā no šo noteikumu 34.punktā minētā lēmuma vai šo noteikumu 45.punktā minētā atzinuma spēkā stāšanās dienas.

65. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

66. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

66.1. projekta mērķi;

66.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

66.3. projekta īstenošanas termiņu;

66.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

66.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

67. Nepārsniedzot šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57. un 69.punktā, 49.1.1., 49.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

67.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 48.1.1., 48.1.2., 48.1.3., 48.1.4. un 48.1.5.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 49., 50., 51. un 52.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 48.1.1., 48.1.2., 48.1.3. un 48.1.5.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 48.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedz 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.4. šo noteikumu 54.punktā minēto izmaksu pārdali;

67.5. izmaksu pārdali šo noteikumu 56.punktā minētās pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1224, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

VII1. Pabalsta piešķiršanas, finansēšanas un saņemšanas nosacījumi

(Nodaļa MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

67.1 Lai saņemtu pabalstu šo noteikumu 49.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis jebkurā finansējuma saņēmēja teritoriālajā struktūrvienībā (filiālē) iesniedz rakstisku iesniegumu (var izmantot veidlapu, kas publicēta finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē) personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem). Iesniegumā norāda šādu informāciju:

67.1 1. personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

67.1 2. vēlamais saziņas veids (atzīmē vismaz vienu):

67.1 2.1. deklarētā dzīvesvietas adrese;

67.1 2.2. faktiskā dzīvesvietas adrese;

67.1 2.3. tālruņa numurs;

67.1 2.4. elektroniskā pasta adrese;

67.1 3. apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.

67.2 Šo noteikumu 67.1 punktā minētā iesnieguma iesniedzējs ar parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

67.3 Finansējuma saņēmēja amatpersona mēneša laikā pēc šo noteikumu 67.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda un izvērtē personas atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, nosakot arī pabalsta izmaksas datumu, vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības. Lēmumu adresātam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Pārbaudot personas atbilstību pabalsta saņemšanas nosacījumiem, finansējuma saņēmēja amatpersona pārbauda, vai persona nesaņem asistenta pakalpojumu kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kā arī izlases veidā var pārbaudīt šo noteikumu 67.1 3.apakšpunktā minēto apliecinājumu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citām kompetentajām institūcijām vai biedrībām un nodibinājumiem.

67.4 Pabalstu piešķir uz laiku, ne ilgāku par 2012.gada 31.decembri.

67.5 Finansējuma saņēmēja amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst šo noteikumu 4.1 4.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekam noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai vai saņem asistenta pakalpojumus šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.

67.6 Finansējuma saņēmēja amatpersonas izdoto administratīvo aktu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu finansējuma saņēmēja vadītājam viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Finansējuma saņēmēja vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no finansējuma saņēmēja vadītāja lēmuma spēkā stāšanās dienas.

67.7 Pabalstu piešķir ar nedēļu, kad saņemts šo noteikumu 67.1 punktā minētais iesniegums, un sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

67.8 Pabalstu finansējuma saņēmējs bez maksas pārskaita šo noteikumu 67.1 1.apakšpunktā minētajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

67.9 Persona, kurai piešķirts pabalsts, vai tās pilnvarotais pārstāvis piecu darbdienu laikā informē finansējuma saņēmēju par:

67.9 1. personas ievietošanu stacionārajā ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā, vai ieslodzījuma vietā;

67.9 2. to, ka personai piešķirts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;

67.9 3. to, ka persona saņem asistenta pakalpojumu šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības vai citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros;

67.9 4. citiem apstākļiem, kas var būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

67.10 Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona, kurai piešķirts pabalsts, neatbilst šo noteikumu 4.1 4.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekam noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai un ja persona, kurai piešķirts pabalsts, vai tās pilnvarotais pārstāvis:

67.10 1. iesniedz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 67.9 punktā minēto informāciju;

67.10 2. nav paziņojis par šo noteikumu 67.9 punktā minēto apstākļu iestāšanos, bet finansējuma saņēmējs šo informāciju ir saņēmis no kompetentajām institūcijām vai biedrībām un nodibinājumiem;

67.10 3. iesniedzot finansējuma saņēmējam iesniegumu par pabalsta saņemšanu, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

67.11 Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa.

67.12 Personai, kurai piešķirts pabalsts, ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam piešķirtā pabalsta izmaksai izlietotos finanšu līdzekļus par laikposmu, kopš iestājušies šo noteikumu 67.9 punktā minētie apstākļi, un persona, kurai piešķirts pabalsts, nav par to informējusi finansējuma saņēmēju vai ir sniegusi nepatiesas ziņas finansējuma saņēmējam.

67.13 Ja persona, kurai piešķirts pabalsts, nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu finansējuma saņēmējs piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

67.14 Finansējuma saņēmējs uzskaita šo noteikumu 4.1 4.apakšpunktā minētās mērķa grupas dalībniekus un tiem izmaksātā pabalsta apmēru.

VIII. Noslēguma jautājumi

68. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.770)

69. Līdz 2010.gada 19.martam šo noteikumu 48.2.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām un tās uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, izņemot šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās vadības personāla izmaksas, kuras uzskatāmas par neattiecināmām izmaksām.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.520 redakcijā)

70. Sākot ar 2010.gada 20.martu šo noteikumu 48.2.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas plāno un piemēro saskaņā ar normatīvajā aktā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.770 redakcijā)

71. Sadarbības iestāde vienošanās noteikumos ar finansējuma saņēmēju nosaka maksājuma pieprasījuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību šo noteikumu 68., 69. un 70.punktā minēto nosacījumu izpildei.

72. (Svītrots ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243)

73. Izdarot grozījumus projektā, kas paredz šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas piemērošanu, finansējuma saņēmējs iesniedz dokumentus, kas pamato budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksu aprēķinus un nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.520 redakcijā)

74. No 2010.gada 15.marta vairs neslēdz jaunus līgumus darba prasmju attīstībai darba vadītāja uzraudzībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu un 6.6.apakšpunktu. Saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu un 6.6.apakšpunktu uzņemtās līgumsaistības izbeidz līdz 2010.gada 31.maijam.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

75. Šo noteikumu 4. un 5.punkts un 6.6.apakšpunkts zaudē spēku 2010.gada 1.jūnijā.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

76. Šo noteikumu 48.1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 20.martā.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

77. Šo noteikumu 56. un 57.punkts zaudē spēku 2010.gada 20.martā.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.243 redakcijā)

78. Personām, kas šo noteikumu 67.1 punktā minēto iesniegumu ir iesniegušas līdz 2011.gada 1.februārim, pabalstu piešķir ar 2011.gada 1.janvāri.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1224 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1066

(Pielikums grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1044; MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.243)

KN1066P_PAGE_01.JPG (75773 bytes)

KN1066P_PAGE_02.JPG (49121 bytes)

KN1066P_PAGE_03.JPG (115026 bytes)

KN1066P_PAGE_04.JPG (102898 bytes)

KN1066P_PAGE_05.JPG (113737 bytes)

KN1066P_PAGE_06.JPG (101928 bytes)

KN1066P_PAGE_07.JPG (39431 bytes)

KN1066P_PAGE_09.JPG (52633 bytes)

KN1066P_PAGE_13.JPG (142339 bytes)

KN1066P_PAGE_14.JPG (18730 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1066Pieņemts: 22.12.2008.Stājas spēkā: 30.01.2009.Zaudē spēku: 19.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 29.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
187064
{"selected":{"value":"07.01.2011","content":"<font class='s-1'>07.01.2011.-18.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.01.2011","iso_value":"2011\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2011.-18.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-06.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2010","iso_value":"2010\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2010.-18.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-15.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.2010","iso_value":"2010\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2010.-31.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-19.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-18.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2009","iso_value":"2009\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2009.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.01.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)