Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.54

Rīgā 2009.gada 20.janvārī (prot. Nr.6 13.§)
Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dekoratīvo augu pavairojamā materiāla – augu daļu, tai skaitā potcelmu, – un stādīšanai paredzētā materiāla (turpmāk – materiāls) atbilstības kritērijus un aprites kārtību šo noteikumu 1.pielikumā minētajām dekoratīvo augu ģintīm un sugām, kā arī to hibrīdiem.

2. Šie noteikumi neattiecas uz materiālu, kas paredzēts:

2.1. izmantošanai personiskām vajadzībām vai izplatīšanai gala lietotājam;

2.2. izvešanai (eksportam) uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis);

2.3. izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

2.4. selekcijas darbam;

2.5. ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

3. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

4. Materiāla audzētājs vai izplatītājs ir persona, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula), 65. pantu ir reģistrēta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (turpmāk – reģistrētā persona). Reģistrētā persona visos materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmos ir atbildīga par materiāla atbilstību Augu veselības regulā, Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – Regula 2019/2072), normatīvajos aktos par augu karantīnu un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un veic paškontroli atbilstoši šo noteikumu 7. un 9. punktam.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

4.1 Šo noteikumu 1. pielikumā neminētās dekoratīvo augu sugas un to hibrīdi atbilst prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kas minēti Regulā 2019/2072, un tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

II. Materiāla audzēšanas, pavairošanas un uzturēšanas prasības

5. Materiālu atļauts audzēt un pavairot, ja:

5.1. materiāla audzēšanas vai glabāšanas vieta atbilst Regulas 2019/2072 IV pielikuma D daļā un normatīvajos aktos augu karantīnas jomā noteiktajām fitosanitārajām prasībām;

5.2. tas iegūts tieši no materiāla, ko veģetācijas periodā dienests ir pārbaudījis un atzinis, ka tas nav inficēts vai invadēts ar Savienības karantīnas organismiem, tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu (turpmāk – augu karantīnas organismi), un šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē un citiem kaitīgiem organismiem;

5.3. ir ievēroti agrotehniskie un augu aizsardzības pasākumi, kas nodrošina veselīga un labi attīstīta materiāla izaudzēšanu;

5.4. tas ir nošķirts no citas izcelsmes un kvalitātes materiāla;

5.5. sēklām ir pietiekama dīgtspēja.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

6. Reģistrētā persona, kas audzē materiālu, kārto audzētavas grāmatu, kurā par audzēto materiālu norāda šādu informāciju:

6.1. suga un šķirne;

6.2. izejmateriāla izcelsme – etiķetes vai augu pases numurs. Ja reģistrētā persona pati pavairo materiālu, norāda dienesta pārbaudes akta numuru;

6.3. iestādītā materiāla daudzums;

6.4. audzēšanas platība;

6.5. apkarotā augiem kaitīgā organisma nosaukums, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, koncentrācija un lietošanas datums.

7. Reģistrētā persona, veicot paškontroli, periodiski novērtē materiāla kvalitātes atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām šādos materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmos:

7.1. pirms ražošanas procesa sākšanas;

7.2. materiāla sēšana, piķēšana, podošana, potēšana un stādīšana;

7.3. stādījumu vispārējā kopšana;

7.4. materiāla pavairošana un novākšana;

7.5. materiāla, telpu un darbarīku ķīmiskā apstrāde;

7.6. materiāla iesaiņošana, uzglabāšana un transportēšana.

8. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

9. Augu veselības regulas 14. panta 1. punktā minētajā gadījumā reģistrētā persona nekavējoties informē dienestu un īsteno dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus augu karantīnas organismu vai šo noteikumu 2. pielikumā minēto Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu izplatīšanās riska samazināšanai.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

III. Materiāla atbilstības pārbaude

10. Materiāla atbilstības kritēriji ir šādi:

10.1. ievērota audzējamās kultūras tīrība un šķirnes identitāte;

10.2. ievērotas šo noteikumu 5. un 6. punktā minētās prasības;

10.3. materiāls atbilst prasībām attiecībā uz augu karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem saskaņā ar Augu veselības regulas 3., 5., 32., 36. un 37. pantu un Regulas 2019/2027 3., 4. un 6. pantu un uz tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, kā arī šajos noteikumos minētajām prasībām;

10.4. materiāls vismaz vizuālajā pārbaudē audzēšanas vietā ir atzīts par brīvu no visiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem attiecībā uz konkrēto dekoratīvo augu pavairošanas materiālu, un tas ir brīvs no jebkuriem citiem kaitīgajiem organismiem, kas samazina materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti, vai jebkurām šādu organismu pazīmēm vai simptomiem;

10.5. materiāls, kas tiek tirgots, vismaz vizuālajā pārbaudē atbilst prasībām par Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtni un to pieļaujamo līmeni saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, un tas ir brīvs no jebkuriem citiem kaitīgajiem organismiem, kas samazina materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti, vai jebkurām šādu organismu pazīmēm vai simptomiem.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

11. No trešajām valstīm ievesto materiālu dienests pārbauda atbilstoši fitosanitārajām prasībām saskaņā ar normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto kārtību.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

12. Lai novērtētu materiāla atbilstību šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajām prasībām, dienests veic atbilstības pārbaudi.

13. Reģistrētā persona katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu par atbilstības pārbaudes un augu pases nepieciešamību. Iesniegumā norāda pārbaudāmā materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platības un pārbaudes vietu. Iesniegumam pievieno audzēto šķirņu sarakstu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

14. Dienests materiāla atbilstības pārbaudes laiku saskaņo ar reģistrēto personu.

15. Latvijā audzētajam materiālam atbilstības pārbaudi dienests veic:

15.1. veģetācijas periodā – vienu reizi;

15.2. rudenī vai pavasarī – pirms izplatīšanas. Ja augiem ir atsākusies veģetācija, veic papildu pārbaudi.

16. Ja atbilstības pārbaude pirms izplatīšanas veikta rudenī, bet izplatīšana notiek pavasarī un materiālam vēl nav beidzies miera periods, materiālu atkārtoti nepārbauda.

17. Lai saņemtu atļauju lietot etiķeti no trešajām valstīm ievestam materiālam, reģistrētā persona 24 stundu laikā pēc materiāla ievešanas iesniedz dienestā iesniegumu par atbilstības pārbaudes nepieciešamību un norāda pārbaudāmā materiāla sugu, šķirni, daudzumu un uzglabāšanas vietu.

18. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

19. Ja materiāls atbilst šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, dienests pieņem lēmumu atļaut lietot etiķeti.

20. Ja dienests atbilstības pārbaudes laikā konstatē, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests aizliedz izplatīt materiālu līdz trūkumu pilnīgai novēršanai.

21. Ja trūkumi nav novērsti dienesta noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

IV. Materiāla izplatīšana un uzskaite

22. Lai nodrošinātu materiāla partiju izsekojamību un iespēju pārbaudīt materiāla identitāti, reģistrētā persona, kas audzē vai izplata materiālu, un reģistrētā persona, kas nodarbojas tikai ar materiāla izplatīšanu, kārto etiķešu vai augu pasu uzskaites žurnālu (turpmāk – uzskaites žurnāls).

23. Uzskaites žurnālā norāda:

23.1. ieraksta datumu;

23.2. realizētā materiāla sugu un, ja nepieciešams, šķirni vai potcelma nosaukumu;

23.3. augu daudzumu vienā partijā un partiju skaitu;

23.4. etiķešu vai augu pasu izsekojamības kodu;

23.5. pavadzīmes numuru;

23.6. saņēmēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, adresi un tālruņa numuru;

23.7. ja materiālu izplata mazumtirdzniecībā, to norāda ailē “saņēmējs”.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

24. Ja materiāls iegādāts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, uzskaites žurnālā norāda materiāla sugu, šķirni, daudzumu, etiķetes vai augu pases numuru un izcelsmes valsti.

25. No trešajām valstīm ievestajam materiālam uzskaites žurnālā norāda sugu, šķirni, daudzumu un fitosanitārās robežkontroles dokumenta numuru.

26. Izrokot materiālu vai atdalot to no mātesauga, pārvietojot materiālu no audzēšanas vietas, to uzglabājot vai iesaiņojot un izplatot, pie katras partijas, kura ir pēc sastāva un izcelsmes viendabīgs materiāls un kurai ir viens nosūtītājs, piestiprina etiķeti.

27. Atļauts izplatīt materiālu ar etiķeti, ko izgatavojusi reģistrētā persona, ja etiķete satur šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju. Ja etiķetē norāda papildinformāciju, tā ir skaidri nošķirta (nodalīta ar robežlīniju) no šo noteikumu 3. pielikumā norādītās pamatinformācijas.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

28. Izplatot potcelmus, etiķetē norāda to tipu, sugu vai starpsugu hibrīdu.

29. Ja saiņošanas vai uzglabāšanas laikā apvieno dažādas izcelsmes vai dažādu partiju materiālu, etiķetē norāda partijas sastāvu un to personu reģistrācijas numurus, kuru materiāls ir jaunizveidotajā partijā.

30. Ja partija sastāv no vairākām iesaiņojuma vienībām vai saišķiem, etiķeti piestiprina pie katras iesaiņojuma vienības vai saišķa un uz tās norāda izsekojamības kodu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

31. Augu pasi sagatavo saskaņā ar Augu veselības regulas 83. pantu. Augu pases lietošanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos par augu karantīnu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

32. Ja materiālam saskaņā ar Augu veselības regulu nepieciešams pievienot augu pasi, etiķeti var apvienot ar augu pasi. Saskaņā ar Augu veselības regulas 83. pantu augu pases informācija ir skaidri nošķirta no etiķetes informācijas.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

33. Izsekojamības kods, ko piešķir Latvijā sagatavotajām etiķetēm, ietver:

33.1. tā veģetācijas perioda gada pēdējos divus ciparus, kurā veikta atbilstības pārbaude;

33.2. dienesta piešķirto etiķešu drukātāja kodu;

33.3. kārtas numuru etiķešu uzskaites žurnālā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

34. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

35. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

36. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

37. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

38. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

39. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

40. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

41. (Svītrots ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

42. Ja dienests konstatē, ka reģistrētā persona neievēro šajos noteikumos minētās prasības, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

43. Materiālu izplata ar atsauci uz šķirni, ja:

43.1. uz šo šķirni ir piešķirtas selekcionāra tiesības Latvijā vai tā ir aizsargāta ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām;

43.2. tā ir plaši pazīstama. Reģistrētā persona dienestu un pircēju pēc to pieprasījuma nodrošina ar tirdzniecībā esošas šķirnes aprakstu. Aprakstā ietver šādu informāciju:

43.2.1. šķirnes nosaukums un sinonīmi, ja tādi ir zināmi;

43.2.2. norādes par šķirnes uzturēšanu un izmantoto pavairošanas sistēmu;

43.2.3. norādes par šķirnes īpašībām un izpausmēm;

43.2.4. ja iespējams, norādes par šķirnes atšķirībām no tai līdzīgām šķirnēm.

44. Visu ar materiāla apriti saistīto dokumentāciju reģistrētā persona glabā trīs gadus.

V. Noslēguma jautājums

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumus Nr.125 “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 45.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 445; MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 339)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairojamā materiāla tirdzniecību;

2) Komisijas 1993.gada 23.jūnija Direktīvas 93/49EEK, ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairojamo materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK;

3) Komisijas 1999.gada 28.jūnija Direktīvas 99/66EEK, kurā izklāstītas prasības attiecībā uz etiķetēm vai citiem dokumentiem, ko piegādātājs izstrādājis atbilstīgi Padomes Direktīvai 98/56/EK;

4) Komisijas 1999.gada 28.jūnija Direktīvas 99/68/EK, ar ko nosaka papildnoteikumus attiecībā uz dekoratīvo augu šķirņu sarakstiem, kas glabājas pie piegādātājiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 98/56/EK;

5) Komisijas 2018. gada 21. marta Īstenošanas direktīvas 2018/484, ar ko attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sakarā tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu pavairošanas materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK;

6) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.54
Dekoratīvo augu ģintis un sugas

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

1. Ābeles Malus Mill.

2. Aprikozes Prunus armeniaca L.

3. Argirantēmas Argyranthemum Webbex Sch. Bip.

4. Atliektās bokarnas Beaucarnea Lem.

5. Baltstarītes Ornithogalum L.

6. Banānkoki Musa L.

7. Begonijas Begonia x hiemalis Fotsch

8. Bugenvilejas Bougainvillea Comm. Ex Juss.

9. Bumbieres Pyrus L.

10. Citrusaugi un to hibrīdi – CitrusL., CitrusL. hybrids

11. Dāvida fotīnija Photinia davidiana Decne.

12. Dracēnas Dracaena Vand. ex L.

13. Eriobotrijas Eriobtrya Lindl.

14. Fikusi Ficus L.

15. Forbesa sniedzīte Chionodoxa Boiss.

16. Fortunelas un to hibrīdi, Fortunella Swingle, Fortunella Swingle hybrids

17. Fuksijas Fuchsia L.

18. Gerberas Gerbera L.

19. Hiacintes Hyacinthus Tourn. ex L.

20. Himenokallas Hymenocallis Salisb.

21. Jaungvinejas hibrīdu balzamīnes Impatiens L. New Guinea Hybrids

22. Jukas Yucca L.

23. Kamasijas Camassia Lindl.

24. Kastaņas Castanea L.

25. Klintenes Cotoneaster Medik.

26. Korintes Amelanchier Medik.

27. Krasulas (naudas koks) Crassula L.

28. Krīnijas Crinum L.

29. Krizantēmas Chrysanthemum L.

30. Krokusi Crocus flavus Weston

31. Krūmcidonijas Chaenomele Lindl.

32. Lavandas Lavandula L.

33. Mājas plūme Prunus domestica L.

34. Mespils Mespilus Bosc ex. Spach

35. Muskares Muscari Mill.

36. Narcises Narcissus L.

37. Pahiras –Pachira Aubl.

38. Palmas šādu ģinšu un sugu palmas: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

39. Paprika (dārzeņpipari) Capsicum annuum L.

40. Parastā cidonija (aiva) Cydonia Mill.

41. Parastā mandele Prunus dulcis (Miller) Webb.

42. Pelargonijas Pelargonium L.

43. Persiks Prunus persica (L.) Batsch.

44. Pīlādži Sorbus L.

45. Priede Pinus L.

46. Plūmju ģints Prunus L.

47. Citas plūmju sugas: Prunus amygdalus Batsch, Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

48. Puškīnijas Puschkinia Adams.

49. Sansevjēra (līdakas aste) Sansevieria Thunb.

50. Saulgriezes Helianthus annuus L.

51. Sīpolaugi Allium L.

52. Sniegpulkstenītes Galanthus L.

53. Sternbergijas Sternbergia Waldst. & Kit.

54. Trejlapu citrons un tā hibrīdi – Poncirus Raf., Poncirus Raf. Hybrids

55. Tulpes Tulipa L.

56. Ugunsērkšķi (pirakantas) Pyracantha M. Roem.

57. Vilkābeles CrataegusTourn. ex L.

58. Vītollapu plūme Prunus salicina Lind.

59. Zilsniedzītes Scilla L.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.54
Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

Nr.
p.k.
Dekoratīvo augu ģintis un sugasSavienībā reglamentētie nekarantīnas organismiSavienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamais līmenis uz materiāla
1.Ābeles

Malus Mill.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

0 %
2.Aprikozes

Prunus armeniaca L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
3.Argirantēmas Argyranthemum Webb ex Sch. Bip.Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Krizantēmu pundurainības viroīds [CSVD00]

0 %
4.Atliektās bokarnas Beaucarnea Lem.Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
5.Baltstarītes Ornithogalum L.Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
6.Banānkoki

Musa L.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
7.Begonijas

Begonia x hiemalis Fotsch

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss

[TSWV00]

0 %
8.Bugenvilejas

Bougainvillea Comm. Ex Juss.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
9.Bumbieres

Pyrus L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

0 %
10.Citrusaugi

Citrus L.

Baktērijas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomustracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
11.Citrusaugu hibrīdi Citrus L. HybridsBaktērijas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomustracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
12.Dracēnas

Dracaena Vand. Ex L.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
13.Fikusi

Ficus L.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
14.Forbesa sniedzīte

Chionodoxa Boiss

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
15.Fortunelas un to hibrīdi

Fortunella Swingle Fortunella Swingle hibrīdi

Baktērijas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
16.Fuksijas

Fuchsia L.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

0 %
17.Gerberas

Gerbera L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
18.Hiacintes

Hyacinthus Tourn. Ex L.

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
19.Himenokallas Hymenocallis Salisb.Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
20.Jaungvinejas hibrīdu balzamīnes

Impatiens L.

Jaungvinejas hibrīdi

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
21.Jukas

Yucca L.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
22.Kamasijas

Camassia Lindl.

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
23.Kastaņas

Castanea L.

Sēnes un oomicētes 
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]0 %
24.Krasulas (naudas koks) Crassula L.Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
25.Krīnijas

Crinum L.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
26.Krizantēmas Chrysanthemum L.Sēnes un oomicētes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Krizantēmu pundurainības viroīds [CSVD00]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
27.Krokusi

Crocus flavus Weston

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
28.Lavandas

Lavandula L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %
29.Mājas plūme

Prunus domestica L.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
30.Muskares

Muscari Mill.

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
31.Narcises

Narcissus L.

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
32.Pahiras

Pachira Aubl.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
33.Palmas

Palmae L.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
34.Šādu ģinšu un sugu palmas:

Areca catechu L.,

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,

Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.,

Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson,

Brahea edulis H. Wendl.,

Butia capitata (Mart.) Becc.,

Calamus merrillii Becc.,

Caryota maxima Blume,

Caryota cumingii Lodd. Ex Mart.,

Chamaerops humilis L.,

Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart.,

Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc.,

Jubaea chilensis (Molina) Baill.,

Livistona australis C. Martius,

Livistona decora (W. Bull) Dowe,

Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,

Metroxylon sagu Rottb.,

Phoenix canariensis Chabaud,

Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq.,

Phoenix roebelenii O'Brien,

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,

Phoenix theophrasti Greuter,

Pritchardia Seem. & H. Wendl.,

Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier,

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook,

Sabal palmetto (Walter) Lodd. Ex Schult. & Schult. f.,

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

0 %
35.Paprika

Capsicum annuum L.

Baktērijas 
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
36.

Parastā mandele Prunus dulcis (Miller) Webb.

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
37.Pelargonijas Pelargonium L.Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %
38.Persiks

Prunus persica (L.) Batsch.

Baktērijas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
39.Priede

Pinus L.

Sēnes un oomicētes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

0 %
40.Plūmju ģints

Prunus L.

Baktērijas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

0 %
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
41.Šādas Prunus L. sugas:

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzland Fritsch.,

Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid,

Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb. and Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.

un citas pret plūmju virālo baku vīrusu uzņēmīgas Prunus L. sugas

Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
42.Puškīnijas

Puschkinia Adams

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
43.Sansevjēra (līdakas aste)

Sansevieria Thunb.

Kukaiņi un ērces 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

0 %
44.Saulgriezes

Helianthus annuus L.

Sēnes un oomicētes 
Sēklām:

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

0 %
45.Sīpolaugi

Allium L.

Nematodes 
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]0 %
46.Sniegpulkstenītes Galanthus L.Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
47.Sternbergijas

Sternbergia Waldst. & Kit.

Nematodes 
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]0 %
48.Trejlapu citrons un tā hibrīdi

Poncirus Raf., Poncirus Raf. hibrīdi

Baktērijas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

0 %
Sēnes un oomicētes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

0 %
49.Tulpes

Tulipa L.

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
50.Vītollapu plūme

Prunus salicina Lind.

Baktērijas 
Pseudomonas syringae pv. Persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusiem līdzīgas slimības un fitoplazmas 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

0 %
51.Zilsniedzītes

Scilla L.

Nematodes 
Dekoratīvo augu pavairošanas materiālam, izņemot sēklas

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.54
Etiķetē norādāmā informācija

(Pielikums MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 339 redakcijā)

Nr.
p.k.
InformācijaApzīmējums, kas parādās Latvijā sagatavotajā etiķetē
1.Norāde par EK kvalitātiEK kvalitāte
2.Tās ISO valsts kods, kurā izsniegta etiķeteLV
3.Valsts augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūraVAAD
4.Reģistrētās personas reģistrācijas numursReģ. Nr. VAAD
5.Reģistrētās personas vārds un uzvārds vai nosaukumsVārds un uzvārds vai nosaukums
6.Izsekojamības kods00 00 000
7.Sugas botāniskais nosaukumsXXXX
8.Šķirnes nosaukumsXXXX
9.Potcelma nosaukumsXXXX
10.DaudzumsXXXX gab.
11.Materiāla izcelsmes valsts, ja tas ievests no trešajām valstīmXXXX
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 54Pieņemts: 20.01.2009.Stājas spēkā: 24.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 23.01.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
186853
{"selected":{"value":"05.06.2020","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.06.2020","iso_value":"2020\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2018","iso_value":"2018\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2018.-04.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2015","iso_value":"2015\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2015.-30.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2009","iso_value":"2009\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2009.-26.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)