Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1030

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 36.§)
Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos17.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu iesniegšanas, izskatīšanas un zemes gabala saņemšanas izlozes kārtību, kā arī lēmuma pieņemšanas un paziņošanas kārtību.

2. Šajos noteikumos lietotais termins “zemes gabals” atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā lietotajam terminam “zemes vienība”.

3. Centrālā zemes komisija izskata līdz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos16.pantā noteiktajam termiņam iesniegtos bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku (tai skaitā personu, kuras līdz 1940.gada 21.jūlijam uzsāka izpirkt (aizpirka) Latvijā atstātos vācu izceļotāju nekustamos īpašumus no Vispārējās Lauksaimniecības bankas vai Valsts zemes bankas, vai viņu mantinieku) (turpmāk – persona) pieprasījumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu (turpmāk – pieprasījums).

4. Centrālā zemes komisija lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu pieņem saskaņā ar šo noteikumu 54.punktu, ja zemes gabala platība atbilstoši kadastrālajai uzmērīšanai nepārsniedz normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu minēto pieļaujamo nesaisti.

5. Ja atbilstoši kadastrālajai uzmērīšanai zemes gabala platība, uz kuru atzītas īpašuma tiesības, pārsniedz normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu minēto pieļaujamo nesaisti, Valsts zemes dienests rīkojas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta sestās daļas 2.punktu. Attiecībā uz platību, kas nepārsniedz pieļaujamo nesaisti, Centrālā zemes komisija pieņem lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, bet uz platību, kas pārsniedz pieļaujamo nesaisti, – atzīst tiesības saņemt zemi īpašumā par samaksu.

6. Likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta trešās daļas 1.punktā minēto personu (turpmāk – 1.prioritātes pretendenti) pieprasījumu izskatīšanu šo noteikumu 19.punktā minētā Valsts zemes dienesta komisija organizē visā Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – valsts līmenis). Likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto personu (turpmāk – 2. un 3.prioritātes pretendenti) pieprasījumu izskatīšanu rajona teritorijā (turpmāk – rajona līmenis) šo noteikumu 18.punktā minētā Valsts zemes dienesta komisija organizē pēc pieprasījumu izskatīšanas pabeigšanas attiecīgā rajona visu vietējo pašvaldību teritorijās (turpmāk – vietējo pašvaldību līmenis).

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.256 redakcijā)

6.1 2. un 3.prioritātes pretendentu pieprasījumu izskatīšanu vietējo pašvaldību līmenī var apvienot ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

6.11. vismaz vienas rajona vietējās pašvaldības teritorijā zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes kopplatība ir mazāka par visu vietējās pašvaldības pretendentu (personu) pieprasījumos minēto zemes platību summu, kurus Centrālā zemes komisija atzinusi par pamatotiem (turpmāk – pieprasītās zemes platības);

6.12. attiecīgā rajona teritorijā zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes kopplatība ir lielāka par visu attiecīgā rajona vietējo pašvaldību teritorijās pretendentu (personu) pieprasīto zemes platību summu;

6.13. pretendentu (personu) kopskaits attiecīgā rajona teritorijā nepārsniedz 30.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

6.2 Ja 2. un 3.prioritātes pretendentu pieprasījumu izskatīšana vietējo pašvaldību līmenī ir apvienota ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī, pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona teritorijā uzsāk pēc tam, kad pabeigta pieprasījumu izskatīšana attiecīgā rajona visu vietējo pašvaldību teritorijās.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.256 redakcijā)

7. 2. un 3.prioritātes pretendentiem, kuru zemes īpašumi 1940.gada 21.jūlijā atradās Latvijas Republikas teritorijā – Kacēnu, Upmales, Linavas, Augšpils, Gauru un Purvmales pagastā –, ir tiesības pēc izvēles pretendēt uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi jebkurā Balvu rajona vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.61; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

8. 2. un 3.prioritātes pretendentu pieprasījumu izskatīšanu valsts līmenī šo noteikumu 19.punktā minētā Valsts zemes dienesta komisija organizē pēc tam, kad pabeigta pieprasījumu izskatīšana visā Latvijas Republikas teritorijā rajona līmenī.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.256 redakcijā)

9. Centrālā zemes komisija nepieņem lēmumu par likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos17.panta trešajā daļā minēto zemākas prioritātes personu pieprasījumiem, kamēr nav pieņemti visi lēmumi valsts līmenī par augstākas prioritātes personu pieprasījumiem.

10. Zemes gabala saņemšanas prioritātes un secības noteikšanai personai ir tiesības līdz 2009.gada 1.februārim iesniegt Centrālajā zemes komisijā bijušā zemes īpašuma robežu shēmu vai citu kartogrāfisko materiālu, pēc kura iespējams identificēt bijušā zemes īpašuma atrašanās vietu saskaņā ar spēkā esošo administratīvi teritoriālo iedalījumu.

11. Ja personai ir pastāvīgā lietošanā piešķirta zeme, par kuru nav pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai par kuru ir veikta priekšapmaksa zemes reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai personai zeme ir iznomāta saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, tad Centrālā zemes komisija atjauno zemes īpašuma tiesības uz šo zemi. Papildus Centrālā zemes komisija atjauno zemes īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi platībā, ko aprēķina, no pieprasītās zemes platības atņemot zemes platību, uz kuru atbilstoši iepriekš minētajam atjaunojamas īpašuma tiesības.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā)

12. Centrālā zemes komisija neatjauno zemes īpašuma tiesības uz zemes gabalu, kas atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem ir zemes starpgabals vai par kuru pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tas ir starpgabals, vai kura platība ir mazāka par 0,2 ha. Ja pretendentam (personai) ir tiesības pieprasīt tikai tādu zemes gabalu, kas ir mazāks par 0,2 hektāriem, viņš var pretendēt uz zemes gabalu 0,2 hektāru platībā. Šādā gadījumā Centrālā zemes komisija pieņem lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes platību, kuru pretendentam (personai) ir tiesības pieprasīt, bet uz zemi, kas pārsniedz šo platību, – atzīst tiesības saņemt zemi īpašumā par samaksu.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā)

13. Persona zaudē tiesības pretendēt uz zemi citas vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā (novadā, pagastā, pilsētas lauku teritorijā, novada pagastā vai novada pilsētas lauku teritorijā), ja tā ir atteikusies no izvēlētās vai izlozētās zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes (šo noteikumu 37. un 53.punkts).

14. Centrālā zemes komisija pieņem lēmumu par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības uz likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta pirmajā daļā minēto zemi, ja:

14.1. pieprasījums vai dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, nav iesniegti likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos16.pantā noteiktajā termiņā;

14.2. šo noteikumu 3.punktā minētajai vai kādai citai personai ir atjaunotas zemes īpašuma tiesības vai ir piešķirta kompensācija par bijušo zemes īpašumu, kas norādīts pieprasījumam pievienotajos dokumentos;

14.3. pieprasījumu par bijušo zemes īpašumu iesniegusi persona, kurai nav mantošanas priekšrocības saskaņā ar Civillikuma 389.panta trešajā daļā un 405.pantā noteikto mantošanas secību;

14.4. persona atteikusies no saskaņā ar šiem noteikumiem izvēlētā vai izlozētā zemes gabala vai tā daļas;

14.5. persona nav izvēlējusies nevienu zemes gabalu vai tā daļu likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta otrajā, 3.1, 3.2 un 3.3 daļā noteiktajās teritorijās vai nav iesniegusi iesniegumu šo noteikumu 33.punktā norādītajā termiņā;

14.6. pretendents (šo noteikumu 29.punkts) vai viņa pilnvarotais pārstā­vis neierodas uz izlozi;

14.7. Latvijas Republikas teritorijā nav zemes reformas pabeigšanai paredzētas zemes.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

15. Šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.3.apakš­punktā minētajos gadījumos lēmumu var pieņemt Centrālās zemes komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

16. Ja īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi atjauno citā vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – līdzvērtīga zeme), līdzvērtīgās zemes platību (ha) aprēķina, bijušā zemes īpašuma platību dalot ar zemes novērtējumu rudzu vienībās (t/ha) pašvaldībā, kurā tiek saņemta līdzvērtīga zeme, un reizinot ar zemes novērtējumu rudzu vienībās (t/ha) pašvaldībā, kurā atradās bijušais zemes īpašums, izmantojot šādu formulu:

Līdzvērtīgās zemes platība = a : b x c, kur

a – bijušā zemes īpašuma platība hektāros;

b – zemes novērtējums rudzu vienībās (t/ha) pašvaldībā, kurā tiek saņemta līdzvērtīga zeme (1.pielikums);

c – zemes novērtējums rudzu vienībās (t/ha) pašvaldībā, kurā atradās bijušais zemes īpašums (1.pielikums).

17. Līdzvērtīgas zemes saņemšanai citā pašvaldībā persona aprēķina bijušā zemes īpašuma novērtējumu rudzu vienībās (t/ha), reizinot bijušā zemes īpašuma platību (ha) ar zemes novērtējumu rudzu vienībās (t/ha) pašvaldībā, kurā atradās bijušais zemes īpašums (1.pielikums). Zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu novērtējumu rudzu vienībās (t/ha) uz 1940.gada 21.jūliju aprēķina Valsts zemes dienests (šo noteikumu 30.punkts).

18. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.439 “Valsts zemes dienesta nolikums” Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītājs izveido vienu vai vairākas komisijas, kas organizē vietējo pašvaldību un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes piedāvāšanu personām, tai skaitā izlozi. Komisijā iekļauj Valsts zemes dienesta pārstāvjus un vismaz vienu attiecīgās vietējās pašvaldības pārstāvi, kurš ir tiesīgs apstiprināt zemes gabala robežu shēmu (arī tad, ja zemes gabals tiek sadalīts).

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.61)

19. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.439 “Valsts zemes dienesta nolikums” Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors izveido komisiju, kura organizē valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes piedāvāšanu personām, tai skaitā izlozi. Komisijā iekļauj Valsts zemes dienesta pārstāvjus, vismaz vienu attiecīgās vietējās pašvaldības pārstāvi, kurš ir tiesīgs apstiprināt zemes gabala robežu shēmu (arī tad, ja zemes gabals tiek sadalīts), un vismaz vienu Centrālās zemes komisijas pārstāvi.

20. Centrālā zemes komisija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu izstrādā un apstiprina šo noteikumu 18.punktā minētās komisijas un 19.punktā minētās komisijas (turpmāk – Valsts zemes dienesta komisija) darbības kārtību. Uz Valsts zemes dienesta komisijas sēdi, kuras laikā iespējams veikt arī izlozi, Centrālās zemes komisijas un attiecīgās vietējās pašvaldības pārstāvi uzaicina rakstiski ne vēlāk kā 15 dienas pirms sēdes. Personu uzaicina uz Valsts zemes dienesta komisijas sēdi, kuras laikā iespējams veikt arī izlozi, atbilstoši šo noteikumu 46.punktam.

21. Persona uzrāda attiecīgajai Valsts zemes dienesta komisijai personu apliecinošu dokumentu, bet personas pilnvarotais pārstāvis papildus uzrāda arī pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

22. Valsts zemes dienesta komisijas sēdes protokolē. Sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi. Par izlozi var sastādīt atsevišķu protokolu (šo noteikumu 51.punkts).

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.61)

II. Pieprasījumu izskatīšanas kārtība

23. Centrālā zemes komisija sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestā personu sarakstu, kuras ir iesniegušas pieprasījumu un nepieciešamos īpašuma vai mantošanas tiesības apliecinošos dokumentus.

24. Šo noteikumu 23.punktā minētajā sarakstā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, radniecību ar bijušo zemes īpašnieku vai citu pamatu mantošanas tiesībām, personas norādīto adresi vai, ja tādas nav, deklarēto dzīvesvietas adresi, bijušā īpašuma nosaukumu vai citu arhīva izziņā norādīto īpašumu identificējošo informāciju, bijušā īpašuma kopējo platību un domājamās daļas platību zemes kopīpašuma gadījumā, zemes īpašnieka (1940.gada 21.jūlijā) vārdu un uzvārdu, bijušā zemes īpašuma atrašanās vietas nosaukumu 1940.gada 21.jūlijā, kā arī tagadējo atrašanās vietas nosaukumu (saskaņā ar spēkā esošo administratīvi teritoriālo iedalījumu) un īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasīto zemes platību.

25. Valsts zemes dienests sadarbībā ar pašvaldībām pārbauda, vai:

25.1. šo noteikumu 3.punktā minētajai vai citai personai nav atjaunotas zemes īpašuma tiesības vai piešķirta kompensācija par pieprasījumā norādīto bijušo zemes īpašumu;

25.2. personai zeme ir piešķirta pastāvīgā lietošanā;

25.3. persona atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai nomā zemi;

25.4. persona ir iekļauta attiecīgās pašvaldības zemes ierīcības projekta neapmierināto zemes pieprasītāju sarakstā.

26. Valsts zemes dienests sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, izmantojot Iedzīvotāju reģistra datus, pārbauda un apkopo informāciju par šo noteikumu 23.punktā minēto personu deklarētajām dzīvesvietām, lai noteiktu, kuru pašvaldību budžetos ieskaitāmi šo personu ienākuma nodokļi.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā)

27. Valsts zemes dienests iesniedz Centrālajā zemes komisijā lēmuma pieņemšanai sarakstu par šo noteikumu 23.punktā minētajām personām, par kuru pieprasījumā norādīto bijušo zemes īpašumu saskaņā ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošo informāciju nav pieņemts lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas piešķiršanu. Sarakstā papildus norāda ziņas:

27.1. par personām, kurām zeme ir piešķirta pastāvīgā lietošanā;

27.2. par personām, kurām zeme ir iznomāta atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai;

27.3. par pārējām personām (norāda šo noteikumu 25.4.apakšpunktā un 26.punktā minēto informāciju), kā arī norāda vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas nosaukumu, kurā personai saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – kadastra informācijas sistēma) datiem ir reģistrēts nekustamais īpašums;

27.4. vai personas pieprasījumu par bijušo zemes īpašumu iesniegušas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 4.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā;

27.5. vai personas īpašuma vai mantošanas tiesības apliecinošos dokumentus par pieprasījumā norādīto bijušo zemes īpašumu iesniegušas likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 20.panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā.

28. Valsts zemes dienests iesniedz Centrālajā zemes komisijā lēmuma pieņemšanai atsevišķu sarakstu par šo noteikumu 23.punktā minētajām personām, ja tām vai jebkurai citai personai jau ir atjaunotas zemes īpašuma tiesības vai piešķirta kompensācija par pieprasījumā norādīto bijušo zemes īpašumu.

29. Centrālā zemes komisija iesniedz Valsts zemes dienestā to personu sarakstus, kuras pretendē uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi (turpmāk – pretendents), grupējot pretendentus atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam uz 2009.gada 2.janvāri pēc vietējās pašvaldības administratīvajām teritorijām (novads, pagasts, pilsētas lauku teritorija, novada pagasts un novada pilsētas lauku teritorija), kurās bijušais zemes īpašums atrodas, ievērojot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta trešajā daļā minētos nosacījumus.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā)

30. Valsts zemes dienests par katru vietējās pašvaldības administratīvo teritoriju sagatavo sarakstu no kadastra informācijas sistēmas par zemes reformas pabeigšanai reģistrētajiem zemes gabaliem (turpmāk – zemes saraksts). Zemes sarakstā zemes gabalus iekļauj to platības augošā secībā un norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu, kopplatību, zemes novērtējumu rudzu vienībās (t/ha) un lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža platību, ja tāda ir.

31. Valsts zemes dienests zemes sarakstam pievieno grafisko attēlojumu un nosūta attiecīgajai vietējai pašvaldībai. Vietējā pašvaldība zemes sarakstu izvieto redzamā vietā pašvaldības telpās.

32. Piedāvājot zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi 1.prioritātes pretendentiem, Valsts zemes dienesta komisija nosūta visiem 1.prioritātes pretendentiem zemes sarakstus par katru Latvijas Republikas vietējās pašvaldības teritoriju. Piedāvājot zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi 2. un 3.prioritātes pretendentiem tikai vietējo pašvaldību līmenī, Valsts zemes dienesta komisija attiecīgo zemes sarakstu nosūta visiem pretendentiem, kuri pretendē uz zemi attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā. Apvienojot pieprasījumu izskatīšanu vietējo pašvaldību līmenī ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī saskaņā ar šo noteikumu 6.1 punktu un piedāvājot zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, Valsts zemes dienesta komisija vienlaikus nosūta:

32.1. tikai attiecīgās vietējās pašvaldības zemes sarakstu – visiem 2. un 3.prioritātes pretendentiem, kuri pretendē uz zemi to vietējo pašvaldību teritorijās, kurās zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes kopplatība ir lielāka par pieprasīto zemes platību summu;

32.2. zemes sarakstus par attiecīgā rajona visu vietējo pašvaldību teritorijām – visiem 2. un 3.prioritātes pretendentiem, kuri pretendē uz zemi to vietējo pašvaldību teritorijās, kurās zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes nav vai tās kopplatība ir mazāka par pieprasīto zemes platību summu. Valsts zemes dienesta komisija šiem zemes sarakstiem pievieno informāciju par visu pretendentu pieprasītajām platībām katrā vietējā pašvaldībā, lai pretendenti varētu izvēlēties zemes gabalus gan vietējo pašvaldību līmenī, gan rajona līmenī.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.256 redakcijā)

33. Pretendents mēneša laikā pēc zemes saraksta saņemšanas iesniedz Valsts zemes dienesta komisijā iesniegumu. Iesniegumā (2.pielikums) pretendents norāda visus tos no zemes saraksta izvēlētos zemes gabalus, uz kuriem vēlas pretendēt. Secībai, kādā zemes gabali iesniegumā ir norādīti, nav nozīmes. Līdzvērtīgas zemes saņemšanai citā pašvaldībā pretendents izvēlas zemes gabalus, salīdzinot bijušā zemes īpašuma novērtējumu rudzu vienībās (t/ha) ar zemes sarakstā esošo zemes gabalu novērtējumu rudzu vienībās (t/ha).

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā)

34. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

35. Ja vienu un to pašu zemes gabalu ir izvēlējušies vairāki vienas prioritātes pretendenti, kuriem ir vienāda Civillikumā noteiktā mantošanas kārtība un kuri atbilstoši likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos17.panta ceturtajai daļai ir vienas secības pretendenti, tad īpašuma tiesību atjaunošanas kārtību uz visu zemes gabala platību vai tās daļu nosaka lozējot (šo noteikumu III nodaļa). Reliģiskā organizācija pielīdzināma pirmās šķiras likumiskajam mantiniekam.

35.1 Valsts zemes dienesta komisija izskata iesniegumus par katru zemes gabalu (sākot ar lielāko) šādā secībā:

35.11. par zemes gabalu, par kuru saņemts tikai viena pretendenta iesniegums, ja nepieciešams, zemes gabalu sadalot;

35.12. par zemes gabalu, par kuru saņemti vairāki pretendentu iesniegumi un kura platība ir lielāka par visu uz to pieteikušos pretendentu pieprasīto zemes platību summu;

35.13. par zemes gabalu, par kuru saņemti vairāki pretendentu iesniegumi un kura platība ir mazāka par visu uz to pieteikušos pretendentu pieprasīto zemes platību summu, bet vienam no pretendentiem ir augstākas zemes īpašuma tiesību atjaunošanas priekšrocības atbilstoši likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta ceturtajai daļai;

35.14. par zemes gabalu, par kuru saņemti vairāki pretendentu iesniegumi un kura platība ir mazāka par visu uz to pieteikušos pretendentu pieprasīto zemes platību summu, un nevienam no pretendentiem nav augstākas zemes īpašuma tiesību atjaunošanas priekšrocības atbilstoši likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta ceturtajai daļai (vai tādas ir vairākiem pretendentiem).

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā)

35.2 Ja pēc pretendentu iesniegumu izskatīšanas vietējās pašvaldības, rajona vai valsts līmenī nav apmierināti visi pieprasījumi uz izvēlētajiem zemes gabaliem par pieprasīto zemes platību pilnā apjomā, bet attiecīgās vietējās pašvaldības vai rajona teritorijā vai visā Latvijas Republikas teritorijā ir palikuši zemes reformas pabeigšanai paredzēti zemes gabali, par kuriem nav saņemti šo pretendentu iesniegumi, Valsts zemes dienesta komisija, ievērojot īpašuma tiesību atjaunošanas priekšrocības un šo noteikumu 35. un 35.1 punktā minētos nosacījumus, katru zemes gabalu, sākot ar lielāko, piedāvā neapmierinātajiem pretendentiem. Zemes gabalus piedāvā, līdz visi pretendenti ieguvuši tiesības īpašuma tiesību atjaunošanai uz attiecīgajiem zemes gabaliem par pieprasīto zemes platību pilnā apjomā vai attiecīgajā teritorijā nav zemes reformas pabeigšanai paredzētas zemes, vai arī pretendenti neizvēlas nevienu piedāvāto zemes gabalu. Valsts zemes dienesta komisija sastāda sarakstu, kurā iekļauj pretendentus, kuri nav izvēlējušies nevienu piedāvāto zemes gabalu un kuriem nav tiesību atbilstoši likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 17.panta 3.2 un 3.3 daļai pretendēt uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi nākamajā (rajona vai valsts) līmenī, un nosūta to Centrālajai zemes komisijai.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.256 redakcijā)

36. Ja pretendents piekrīt saņemt izvēlēto zemes gabalu, viņš Valsts zemes dienesta komisijas sēdes laikā vai – ja pretendents uz komisijas sēdi nav ieradies – septiņu dienu laikā pēc komisijas priekšsēdētāja rakstiska uzaicināju­ma paraksta Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavoto izvēlētā zemes gabala vai tā daļas zemes robežu shēmu trijos eksemplāros zemes gabalam, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības. Valsts zemes dienesta komisija 10 dienu laikā pēc komisijas sēdes protokola parakstīšanas nosūta Centrālajai zemes komisijai lēmuma pieņemšanai protokola izrakstu un parakstīto zemes robežu shēmu (šo noteikumu 55.punkts).

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.61)

37. Ja pretendents atsakās parakstīt izvēlētā zemes gabala vai tā daļas zemes robežu shēmu, viņš zaudē tiesības pretendēt uz citu zemes gabalu vai tā daļu. Valsts zemes dienesta komisija šo faktu protokolē un 10 dienu laikā nosūta Centrālajai zemes komisijai lietas materiālus lēmuma (atteikuma) pieņemšanai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.

38. Ja pretendents iegūst tiesības īpašuma tiesību atjaunošanai uz zemes gabala platības daļu, tad Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa atbilstoši pieprasījumu izskatīšanas rezultātiem piešķir jaunajam zemes gabalam kadastra apzīmējumu un reģistrē to kadastra informācijas sistēmā, vienlaikus aktualizējot datus par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi. Līdz pašvaldības lēmuma pieņemšanai jaunajam zemes gabalam kadastra informācijas sistēmā ieraksta tādu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kāds bija zemes reformas pabeigšanai paredzētajam zemes gabalam, no kura jaunais zemes gabals tiek atdalīts.

39. Ja pēc 2. un 3.prioritātes pretendentu pieprasījumu izskatīšanas vietējo pašvaldību līmenī (izņemot gadījumu, ja apvieno pieprasījumu izskatīšanu vietējo pašvaldību līmenī ar pieprasījumu izskatīšanu attiecīgā rajona līmenī) attiecīgā rajona vietējās pašvaldības teritorijā paliek vienas prioritātes neapmierinātie pretendenti, Centrālā zemes komisija tos iekļauj šā rajona pretendentu sarakstā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.61; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

40. Ja pēc 2. un 3.prioritātes pretendentu pieprasījumu izskatīšanas attiecīgā rajona līmenī paliek vienas prioritātes neapmierinātie pretendenti, Centrālā zemes komisija tos iekļauj valsts līmeņa pretendentu sarakstā.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.61; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

41. Valsts zemes dienests pēc 1.prioritātes pretendentu pieprasījumu izskatīšanas visā Latvijas Republikas teritorijā un 2. un 3.prioritātes pretendentu pieprasījumu izskatīšanas vietējo pašvaldību, rajona vai valsts līmenī kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi. Aktualizēto zemes sarakstu Valsts zemes dienests nosūta attiecīgajai vietējai pašvaldībai.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

42. Valsts zemes dienesta komisija saskaņā ar šo noteikumu 41.punktu aktualizētos zemes sarakstus par attiecīgo rajonu nosūta visiem šo noteikumu 39.punktā minētajiem pretendentiem.

43. Valsts zemes dienesta komisija šo noteikumu 30.punktā minētos zemes sarakstus, kas ir aktualizēti saskaņā ar šo noteikumu 41.punktu, nosūta visiem šo noteikumu 40.punktā minētajiem pretendentiem.

44. Šo noteikumu 39. un 40.punktā minēto pretendentu pieprasījumus izskata šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

45. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

III. Zemes gabala izloze un saņemšana

46. Valsts zemes dienesta komisija ne vēlāk kā 15 dienas pirms komisijas sēdes, kuras laikā iespējams veikt arī izlozi, nosūta pretendentam informāciju par komisijas sēdes vietu, datumu un laiku. Minēto informāciju nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz šo noteikumu 33.punktā minētajā iesniegumā norādīto adresi.

47. Ja pretendents attiecīgajā komisijas sēdē nevar piedalīties, viņš rakstiski pilnvaro savu pārstāvi.

48. Ja pretendents vai viņa pilnvarotais pārstāvis neierodas uz izlozi, Valsts zemes dienesta komisija šo faktu protokolē un 10 dienu laikā nosūta lietas materiālus Centrālajai zemes komisijai lēmuma (atteikuma) pieņemšanai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.

49. Lai piedalītos izlozē, pretendents reģistrējas izlozei, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī norāda dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru. Ja pretendentu pārstāv pilnvarota persona, papildus uzrāda pilnvaru.

50. Pretendents, kas pirms izlozes iesniedzis šo noteikumu 33.punktā minēto iesniegumu un reģistrējies izlozei, tiek atzīts par izlozes dalībnieku.

51. Izlozes veidu nosaka un ar izlozes noteikumiem tās dalībniekus iepazīstina Valsts zemes dienesta komisijas vadītājs. Izlozes gaitu protokolē. Protokolā iekļauj pretendenta apliecinājumu par to, ka viņam nav pretenziju pret izlozes gaitu un tās rezultātiem. Apliecinājumu paraksta visi attiecīgie pretendenti. Ja pretendents protokolu neparaksta, protokolā par to izdara atzīmi un turpina izlozi.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.256)

52. Par izlozes uzvarētāju atzīst pretendentu, kas ir izvilcis pilno lozi. Izlozē uzvarējušais pretendents un pašvaldības pārstāvis paraksta Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavoto izlozētā zemes gabala vai tā daļas zemes robežu shēmu trijos eksemplāros. Valsts zemes dienesta komisija 10 dienu laikā nosūta Centrālajai zemes komisijai lēmuma pieņemšanai izlozes protokola izrakstu un parakstīto zemes gabala robežu shēmu.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.61)

53. Ja pretendents atsakās parakstīt izlozētā zemes gabala vai tā daļas zemes robežu shēmu, viņš zaudē tiesības pretendēt uz citu zemes gabalu vai tā daļu. Valsts zemes dienesta komisija šo faktu protokolē un 10 dienu laikā nosūta Centrālajai zemes komisijai lietas materiālus lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.

IV. Lēmuma pieņemšana un paziņošana

54. Divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 52. un 53.punktā minēto dokumentu saņemšanas Centrālā zemes komisija:

54.1. pieņem lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu (ja ir veikta zemes gabala kadastrālā uzmērīšana);

54.2. sagatavo atzinumu par īpašuma tiesību atjaunošanu. Atzinumam pievieno pretendenta parakstīto zemes gabala robežu shēmu (ja nav veikta zemes gabala kadastrālā uzmērīšana). Lēmumu atjaunot zemes īpašuma tiesības pieņem mēneša laikā pēc kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes robežu plāna saņemšanas.

55. Centrālā zemes komisija piecu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes:

55.1. par pieņemto lēmumu paziņo personai, nosūtot lēmumu pa pastu vai izsniedzot personai pret parakstu;

55.2. par pieņemto lēmumu informē attiecīgo pašvaldību un Valsts zemes dienestu.

56. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz saņemto Centrālās zemes komisijas lēmumu, aktualizē datus kadastra informācijas sistēmā.

57. Centrālās zemes komisijas lēmumu viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

58. Valsts zemes dienesta komisijas veiktās darbības – zemes piedāvāšana pretendentiem, tai skaitā izlozes veikšana, ir Centrālās zemes komisijas uzdevumā veiktas procesuālās darbības, lai varētu pieņemt Centrālās zemes komisijas lēmumu. Iebildumus par minētajām Valsts zemes dienesta komisijas veiktajām darbībām pretendents var izteikt, pārsūdzot Centrālās zemes komisijas lēmumu administratīvajā tiesā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1030
Vidējais viena hektāra zemes novērtējums zemes nacionalizācijas brīdī

Rajons, pagasts
(atbilstoši 1993.gada 10.februāra administratīvi teritoriālajam iedalījumam)

Balles

Rudzu vienības (t/ha)

1. Aizkraukles rajons:

1.1. Aiviekstes pagasts

27

1,9

1.2. Aizkraukles pagasts

36

2,5

1.3. Bebru pagasts

31

2,2

1.4. Daudzeses pagasts

26

1,8

1.5. Iršu pagasts

25

1,8

1.6. Klintaines pagasts

35

2,4

1.7. Kokneses pagasts

36

2,5

1.8. Kurmenes pagasts

26 

1,8

1.9. Mazzalves pagasts

29 

2,0

1.10. Neretas pagasts

30 

2,1

1.11. Pilskalnes pagasts

30 

2,1

1.12. Seces pagasts 

33 

2,3

1.13. Sērenes pagasts 

28 

2,0

1.14. Skrīveru pagasts 

42 

2,9

1.15. Staburaga pagasts 

28 

2,0

1.16. Sunākstes pagasts 

26 

1,8

1.17. Valles pagasts 

29 

2,0

1.18. Vietalvas pagasts 

25 

1,8

1.19. Zalves pagasts 

27 

1,9

2. Alūksnes rajons:

2.1. Apes lauku teritorija 

30 

2,1

2.2. Alsviķu pagasts 

26 

1,8

2.3. Annas pagasts 

30 

2,1

2.4. Gaujienas pagasts 

30 

2,1

2.5. Ilzenes pagasts 

30 

2,1

2.6. Jaunalūksnes pagasts

30 

2,1

2.7. Jaunannas pagasts 

30 

2,1

2.8. Jaunlaicenes pagasts 

25 

1,8

2.9. Kalncempju pagasts 

31 

2,2

2.10. Liepnas pagasts 

25 

1,8

2.11. Malienas pagasts 

29 

2,0

2.12. Mālupes pagasts 

29 

2,0

2.13. Mārkalnes pagasts 

26 

1,8

2.14. Pededzes pagasts 

26 

1,8

2.15. Trapenes pagasts 

36 

2,5

2.16. Veclaicenes pagasts 

26 

1,8

2.17. Virešu pagasts 

30 

2,1

2.18. Zeltiņu pagasts 

25 

1,8

2.19. Ziemeru pagasts 

25 

1,8

3. Balvu rajons:

3.1. Baltinavas pagasts 

31 

2,2

3.2. Balvu pagasts 

29 

2,0

3.3. Bērzkalnes pagasts 

27 

1,9

3.4. Bērzpils pagasts 

27 

1,9

3.5. Briežuciema pagasts 

30 

2,1

3.6. Krišjāņu pagasts 

25 

1,8

3.7. Kubuļu pagasts 

29 

2,0

3.8. Kupravas pagasts 

27 

1,9

3.9. Lazdukalna pagasts 

27 

1,9

3.10. Lazdulejas pagasts 

28 

2,0

3.11. Medņevas pagasts 

27 

1,9

3.12. Rugāju pagasts 

25 

1,8

3.13. Susāju pagasts 

27 

1,9

3.14. Šķilbēnu pagasts 

31 

2,2

3.15. Tilžas pagasts 

26 

1,8

3.16. Vectilžas pagasts 

27 

1,9

3.17. Vecuma pagasts 

27 

1,9

3.18. Vīksnas pagasts 

25 

1,8

3.19. Žīguru pagasts 

27 

1,9

4. Bauskas rajons:

4.1. Bārbeles pagasts 

33 

2,3

4.2. Brunavas pagasts 

41 

2,9

4.3. Ceraukstes pagasts 

59 

4,1

4.4. Codes pagasts 

53 

3,7

4.5. Dāviņu pagasts 

39 

2,7

4.6. Gailīšu pagasts 

59 

4,1

4.7. Iecavas pagasts 

38 

2,7

4.8. Īslīces pagasts 

64 

4,5

4.9. Mežotnes pagasts 

59 

4,1

4.10. Rundāles pagasts 

56 

3,9

4.11. Skaistkalnes pagasts 

38 

2,7

4.12. Stelpes pagasts 

38 

2,7

4.13. Svitenes pagasts 

64 

4,5

4.14. Vecsaules pagasts 

36 

2,6

4.15. Vecumnieku pagasts 

33 

2,3

4.16. Viesturu pagasts 

65 

4,6

5. Cēsu rajons:

5.1. Amatas pagasts 

25 

1,8

5.2. Drabešu pagasts 

33

2,3

5.3. Drustu pagasts 

28 

2,0

5.4. Dzērbenes pagasts 

26 

1,8

5.5. Inešu pagasts 

26 

1,8

5.6. Jaunpiebalgas pagasts 

25 

1,8

5.7. Kaives pagasts 

26 

1,8

5.8. Liepas pagasts 

32 

2,2

5.9. Līgatnes pagasts 

37 

2,6

5.10. Mārsnēnu pagasts 

34 

2,4

5.11. Mores pagasts 

28 

2,0

5.12. Nītaures pagasts 

29 

2,0

5.13. Priekuļu pagasts 

41 

2,9

5.14. Raiskuma pagasts 

31 

2,2

5.15. Raunas pagasts 

32 

2,2

5.16. Skujenes pagasts 

25 

1,8

5.17. Stalbes pagasts 

33 

2,3

5.18. Straupes pagasts 

34 

2,4

5.19. Taurenes pagasts 

27 

1,9

5.20. Vaives pagasts 

35 

2,5

5.21. Vecpiebalgas pagasts 

27 

1,9

5.22. Veselavas pagasts 

33 

2,3

5.23. Zaubes pagasts 

29 

2,0

5.24. Zosēnu pagasts 

25 

1,8

6. Daugavpils rajons:

6.1. Subates lauku teritorija 

32 

2,2

6.2. Ambeļu pagasts 

24 

1,7

6.3. Bebrenes pagasts 

30 

2,1

6.4. Biķernieku pagasts 

29 

2,0

6.5. Demenes pagasts 

32 

2,2

6.6. Dubnas pagasts 

33 

2,3

6.7. Dvietes pagasts 

33 

2,3

6.8. Eglaines pagasts 

32 

2,2

6.9. Kalkūnes pagasts 

33 

2,3

6.10. Kalupes pagasts 

33 

2,3

6.11. Laucesas pagasts 

37 

2,6

6.12. Līdumnieku pagasts

30 

2,1

6.13. Līksnas pagasts 

35 

2,5

6.14. Maļinovas pagasts 

31 

2,2

6.15. Medumu pagasts 

25 

1,8

6.16. Naujenes pagasts 

30 

2,1

6.17. Nīcgales pagasts 

34 

2,4

6.18. Pilskalnes pagasts 

34 

2,4

6.19. Salienas pagasts 

31 

2,2

6.20. Skrudalienas pagasts 

33 

2,3

6.21. Sventes pagasts 

35 

2,5

6.22. Šēderes pagasts 

32 

2,2

6.23. Tabores pagasts 

33 

2,3

6.24. Vaboles pagasts 

31 

2,2

6.25. Vecsalienas pagasts 

28 

2,0

6.26. Višķu pagasts 

36 

2,5

7. Dobeles rajons:

7.1. Auces lauku teritorija 

45 

3,1

7.2. Annenieku pagasts 

40 

2,8

7.3. Augstkalnes pagasts 

60 

4,2

7.4. Auru pagasts 

57 

4,0

7.5. Bēnes pagasts 

43 

3,0

7.6. Bērzes pagasts 

55 

3,9

7.7. Bikstu pagasts 

39 

2,7

7.8. Bukaišu pagasts 

55 

3,9

7.9. Dobeles pagasts 

53 

3,7

7.10. Īles pagasts 

36 

2,5

7.11. Jaunbērzes pagasts 

57 

4,0

7.12. Krimūnu pagasts 

57 

4,0

7.13. Lielauces pagasts 

36 

2,5

7.14. Naudītes pagasts 

40 

2,8

7.15. Penkules pagasts 

54 

3,8

7.16. Tērvetes pagasts 

60 

4,2

7.17. Ukru pagasts 

40 

2,8

7.18. Vītiņu pagasts 

45 

3,1

7.19. Zebrenes pagasts 

36 

2,5

8. Gulbenes rajons:

8.1. Beļavas pagasts 

27 

1,9

8.2. Daukstu pagasts 

32 

2,2

8.3. Druvienas pagasts 

28 

2,0

8.4. Galgauskas pagasts 

29 

2,0

8.5. Jaungulbenes pagasts 

28 

2,0

8.6. Lejasciema pagasts 

28 

2,0

8.7. Litenes pagasts 

27 

1,9

8.8. Lizuma pagasts 

30 

2,1

8.9. Līgo pagasts 

28 

2,0

8.10. Rankas pagasts 

30 

2,1

8.11. Stāmerienas pagasts 

31 

2,2

8.12. Stradu pagasts 

32 

2,2

8.13. Tirzas pagasts 

30 

2,1

9. Jelgavas rajons:

9.1. Kalnciema lauku teritorija

33 

2,3

9.2. Cenu pagasts 

38 

2,7

9.3. Elejas pagasts 

63 

4,4

9.4. Glūdas pagasts 

57 

4,0

9.5. Jaunsvirlaukas pagasts 

59 

4,1

9.6. Lielplatones pagasts 

64 

4,5

9.7. Līvbērzes pagasts 

54 

3,8

9.8. Ozolnieku pagasts 

38 

2,7

9.9. Platones pagasts 

60 

4,2

9.10. Sesavas pagasts 

63 

4,4

9.11. Sidrabenes pagasts 

44 

3,1

9.12. Svētes pagasts 

52 

3,6

9.13. Valgundes  pagasts 

33 

2,3

9.14. Vilces pagasts 

55 

3,8

9.15. Vircavas pagasts 

63 

4,4

9.16. Zaļenieku pagasts 

61 

4,3

10. Jēkabpils rajons:

10.1. Aknīstes lauku teritorija 

31 

2,2

10.2. Viesītes lauku teritorija

33 

2,3

10.3. Asares pagasts 

31 

2,2

10.4. Atašienes pagasts 

27 

1,9

10.5. Ābeļu pagasts 

29 

2,0

10.6. Dignājas pagasts 

30 

2,1

10.7. Dunavas pagasts 

30 

2,1

10.8. Elkšņu pagasts 

27 

1,9

10.9. Gārsenes pagasts 

32 

2,2

10.10. Kalna pagasts 

26 

1,8

10.11. Krustpils pagasts 

35 

2,4

10.12. Kūku pagasts 

33 

2,3

10.13. Leimaņu pagasts

27 

1,9

10.14. Mežāres pagasts 

29 

2,0

10.15. Rites pagasts 

26 

1,8

10.16. Rubenes pagasts 

30 

2,1

10.17. Salas pagasts 

32 

2,2

10.18. Saukas pagasts 

33 

2,3

10.19. Sēlpils pagasts 

28 

2,0

10.20. Variešu pagasts 

29 

2,0

10.21. Vīpes pagasts 

29 

2,0

10.22. Zasas pagasts 

31 

2,2

11. Krāslavas rajons:

11.1. Andrupenes pagasts 

22 

1,5

11.2. Andzeļu pagasts 

22 

1,5

11.3. Asūnes pagasts 

23 

1,6

11.4. Aulejas pagasts 

24 

1,7

11.5. Bērziņu pagasts 

27 

1,9

11.6. Dagdas pagasts 

27 

1,9

11.7. Ezernieku pagasts 

24 

1,7

11.8. Grāveru pagasts 

22 

1,5

11.9. Indras pagasts 

32 

2,2

11.10. Izvaltas pagasts 

28 

2,0

11.11. Kalniešu pagasts 

28 

2,0

11.12. Kaplavas pagasts 

28 

2,0

11.13. Kastuļinas pagasts 

27 

1,9

11.14. Kombuļu pagasts 

27 

1,9

11.15. Konstantinovas pagasts 

27 

1,9

11.16. Krāslavas pagasts 

28 

2,0

11.17. Ķepovas pagasts 

23 

1,6

11.18. Piedrujas pagasts 

32 

2,2

11.19. Robežnieku pagasts 

27 

1,9

11.20. Skaistas pagasts 

27 

1,9

11.21. Svariņu pagasts 

27 

1,9

11.22. Šķaunes pagasts 

27 

1,9

11.23. Šķeltovas pagasts 

25 

1,8

11.24. Ūdrīšu pagasts 

27 

1,9

12. Kuldīgas rajons:

12.1. Alsungas pagasts 

27 

1,9

12.2. Ēdoles pagasts 

27 

1,9

12.3. Gudenieku pagasts 

27 

1,9

12.4. Īvandes pagasts 

27 

1,9

12.5. Kabiles pagasts 

31 

2,2

12.6. Kurmāles pagasts 

27 

1,9

12.7. Laidu pagasts 

26 

1,8

12.8. Nīkrāces pagasts 

26 

1,8

12.9. Padures pagasts 

33 

2,3

12.10. Pelču pagasts 

28 

2,0

12.11. Raņķu pagasts 

30 

2,1

12.12. Rendas pagasts 

27 

1,9

12.13. Rudbāržu pagasts

29 

2,0

12.14. Rumbas pagasts 

28 

2,0

12.15. Skrundas pagasts 

30 

2,1

12.16. Snēpeles pagasts 

29 

2,0

12.17. Turlavas pagasts 

33 

2,3

12.18. Vārmes pagasts 

27 

1,9

13. Liepājas rajons:

13.1. Durbes lauku teritorija 

39 

2,7

13.2. Aizputes pagasts 

37 

2,6

13.3. Bārtas pagasts 

32 

2,2

13.4. Bunkas pagasts 

37 

2,6

13.5. Cīravas pagasts 

31 

2,2

13.6. Dunalkas pagasts 

38 

2,7

13.7. Dunikas pagasts 

27 

1,9

13.8. Embūtes pagasts 

29 

2,0

13.9. Gaviezes pagasts 

32 

2,2

13.10. Gramzdas pagasts 

32 

2,2

13.11. Grobiņas pagasts 

35 

2,4

13.12. Kalētu pagasts 

39 

2,7

13.13. Kalvenes pagasts 

29 

2,0

13.14. Kazdangas pagasts

39 

2,7

13.15. Lažas pagasts 

31 

2,2

13.16. Medzes pagasts 

37 

2,6

13.17. Nīcas pagasts 

28 

2,0

13.18. Otaņķu pagasts 

35 

2,5

13.19. Priekules pagasts 

39 

2,7

13.20. Rucavas pagasts 

26 

1,8

13.21. Sakas pagasts

23

1,6

13.22. Tadaiķu pagasts

38

2,7

13.23. Vaiņodes pagasts

32

2,2

13.24. Vecpils pagasts

28

2,0

13.25. Vērgales pagasts

31

2,2

13.26. Virgas pagasts

37

2,6

14. Limbažu rajons:

14.1. Ainažu lauku teritorija

29

2,0

14.2. Alojas lauku teritorija

30

2,1

14.3. Salacgrīvas lauku teritorija

31

2,2

14.4. Staiceles lauku teritorija

28

2,0

14.5. Braslavas pagasts

35

2,4

14.6. Brīvzemnieku pagasts

29

2,0

14.7. Katvaru pagasts

30

2,1

14.8. Lēdurgas pagasts

37

2,6

14.9. Liepupes pagasts

33

2,3

14.10. Limbažu pagasts

34

2,4

14.11. Pāles pagasts

35

2,4

14.12. Salacas pagasts

28

2,0

14.13. Skultes pagasts

32

2,2

14.14. Umurgas pagasts

32

2,2

14.15. Vidrižu pagasts

32

2,2

14.16. Viļķenes pagasts

32

2,2

15. Ludzas rajons:

15.1. Blontu pagasts

26

1,8

15.2. Briģu pagasts

25

1,7

15.3. Ciblas pagasts

26

1,8

15.4. Cirmas pagasts

31

2,2

15.5. Goliševas pagasts

25

1,7

15.6. Isnaudas pagasts

30

2,1

15.7. Istras pagasts

22

1,5

15.8. Lauderu pagasts

22

1,5

15.9. Līdumnieku pagasts

26

1,8

15.10. Malnavas pagasts

33

2,3

15.11. Mežvidu pagasts

30

2,1

15.12. Mērdzenes pagasts

25

1,7

15.13. Miglinieku pagasts

28

2,0

15.14. Nautrēnu pagasts

28

2,0

15.15. Nirzas pagasts

24

1,7

15.16. Nukšas pagasts

27

1,9

15.17. Pasienes pagasts

24

1,7

15.18. Pildas pagasts

26

1,8

15.19. Pureņu pagasts

30

2,1

15.20. Pušmucovas pagasts

25

1,7

15.21. Rundēnu pagasts

22

1,5

15.22. Salnavas pagasts

30

2,1

15.23. Zaļesjes pagasts

25

1,7

15.24. Zvirgzdenes pagasts

32

2,2

16. Madonas rajons:

16.1. Cesvaines lauku teritorija

28

2,0

16.2. Aronas pagasts

27

1,9

16.3. Barkavas pagasts

31

2,2

16.4. Bērzaunes pagasts

24

1,7

16.5. Dzelzavas pagasts

32

2,2

16.6. Ērgļu pagasts

30

2,1

16.7. Indrānu pagasts

29

2,0

16.8. Jumurdas pagasts

30

2,1

16.9. Kalsnavas pagasts

27

1,9

16.10. Lazdonas pagasts

30

2,1

16.11. Liezēres pagasts

27

1,9

16.12. Ļaudonas pagasts

30

2,1

16.13. Mārcienas pagasts

27

1,9

16.14. Mētrienas pagasts

31

2,2

16.15. Murmastienas pagasts

30

2,1

16.16. Ošupes pagasts

29

2,0

16.17. Praulienas pagasts

33

2,3

16.18. Sarkaņu pagasts

27

1,9

16.19. Sausnējas pagasts

27

1,9

16.20. Varakļānu pagasts

29

2,0

16.21. Vestienas pagasts

24

1,7

17. Ogres rajons:

17.1. Ķeguma lauku teritorija

34

2,4

17.2. Lielvārdes lauku teritorija

38

2,7

17.3. Birzgales pagasts

35

2,4

17.4. Jumpravas pagasts

38

2,7

17.5. Krapes pagasts

35

2,4

17.6. Ķeipenes pagasts

35

2,4

17.7. Lauberes pagasts

35

2,4

17.8. Lēdmanes pagasts

36

2,5

17.9. Madlienas pagasts

35

2,4

17.10. Mazozolu pagasts

30

2,1

17.11. Meņģeles pagasts

32

2,2

17.12. Ogresgala pagasts

35

2,4

17.13. Rembates pagasts

36

2,5

17.14. Suntažu pagasts

37

2,6

17.15. Taurupes pagasts

35

2,4

17.16. Tīnūžu pagasts

36

2,5

18. Preiļu rajons:

18.1. Aglonas pagasts

26

1,8

18.2. Aizkalnes pagasts

31

2,2

18.3. Galēnu pagasts

31

2,2

18.4. Jersikas pagasts

30

2,1

18.5. Pelēču pagasts

29

2,0

18.6. Preiļu pagasts

32

2,2

18.7. Riebiņu pagasts

32

2,2

18.8. Rožkalnu pagasts

30

2,1

18.9. Rožupes pagasts

30

2,1

18.10. Rudzātu pagasts

32

2,2

18.11. Rušonu pagasts

29

2,0

18.12. Saunas pagasts

32

2,2

18.13. Silajāņu pagasts

29

2,0

18.14. Sīļukalna pagasts

29

2,0

18.15. Stabulnieku pagasts

35

2,4

18.16. Sutru pagasts

35

2,4

18.17. Turku pagasts

30

2,1

18.18. Upmalas pagasts

35

2,4

18.19. Vārkavas pagasts

35

2,4

19. Rēzeknes rajons:

19.1. Audriņu pagasts

30

2,1

19.2. Bērzgales pagasts

29

2,0

19.3. Čornaja pagasts

26

1,8

19.4. Dekšāres pagasts

29

2,0

19.5. Dricānu pagasts

30

2,1

19.6. Feimaņu pagasts

27

1,9

19.7. Gaigalavas pagasts

30

2,1

19.8. Griškānu pagasts

26

1,8

19.9. Ilzeskalna pagasts

32

2,2

19.10. Kantinieku pagasts

31

2,2

19.11. Kaunatas pagasts

27

1,9

19.12. Lendžu pagasts

29

2,0

19.13. Lūznavas pagasts

29

2,0

19.14. Maltas pagasts

30

2,1

19.15. Mākoņkalna pagasts

24

1,7

19.16. Nagļu pagasts

30

2,1

19.17. Ozolaines pagasts

32

2,2

19.18. Ozolmuižas pagasts

32

2,2

19.19. Pušas pagasts

23

1,6

19.20. Rikavas pagasts

36

2,5

19.21. Sakstagala pagasts

31

2,2

19.22. Silmalas pagasts

31

2,2

19.23. Sokolu pagasts

36

2,5

19.24. Stoļerovas pagasts

26

1,8

19.25. Stružānu pagasts

31

2,2

19.26. Vērēmu pagasts

31

2,2

19.27. Viļānu pagasts

36

2,5

20. Rīgas rajons:

20.1. Baldones lauku teritorija

33

2,3

20.2. Saulkrastu lauku teritorija

38

2,7

20.3. Allažu pagasts

34

2,4

20.4. Ādažu pagasts

34

2,4

20.5. Babītes pagasts

38

2,7

20.6. Carnikavas pagasts

34

2,4

20.7. Daugmales pagasts

34

2,4

20.8. Garkalnes pagasts

34

2,4

20.9. Inčukalna pagasts

35

2,4

20.10. Krimuldas pagasts

40

2,8

20.11. Ķekavas pagasts

39

2,7

20.12. Mālpils pagasts

39

2,7

20.13. Mārupes pagasts

39

2,7

20.14. Olaines pagasts

36

2,5

20.15. Ropažu pagasts

32

2,2

20.16. Salas pagasts

35

2,4

20.17. Salaspils pagasts

38

2,7

20.18. Sējas pagasts

34

2,4

20.19. Siguldas pagasts

40

2,8

20.20. Stopiņu pagasts

34

2,4

21. Saldus rajons:

21.1. Brocēnu lauku teritorija

32

2,2

21.2. Blīdenes pagasts

32

2,2

21.3. Ezeres pagasts

37

2,6

21.4. Gaiķu pagasts

32

2,2

21.5. Jaunauces pagasts

41

2,9

21.6. Jaunlutriņu pagasts

36

2,5

21.7. Kursīšu pagasts

35

2,4

21.8. Lutriņu pagasts

36

2,5

21.9. Nīgrandes pagasts

33

2,3

21.10. Novadnieku pagasts

35

2,4

21.11. Pampāļu pagasts

33

2,3

21.12. Remtes pagasts

32

2,2

21.13. Rubas pagasts

33

2,3

21.14. Saldus pagasts

43

3,0

21.15. Šķēdes pagasts

31

2,2

21.16. Vadakstes pagasts

40

2,8

21.17. Zaņas pagasts

37

2,6

21.18. Zirņu pagasts

34

2,4

21.19. Zvārdes pagasts

40

2,8

22. Talsu rajons:

22.1. Valdemārpils lauku teritorija

31

2,2

22.2. Abavas pagasts

33

2,3

22.3. Balgales pagasts

35

2,4

22.4. Dundagas pagasts

26

1,8

22.5. Gibuļu pagasts

34

2,4

22.6. Īves pagasts

30

2,1

22.7. Kolkas pagasts

24

1,7

22.8. Kūļciema pagasts

31

2,2

22.9. Laidzes pagasts

36

2,5

22.10. Laucienes pagasts

34

2,4

22.11. Lībagu pagasts

34

2,4

22.12. Lubes pagasts

29

2,0

22.13. Mērsraga pagasts

24

1,7

22.14. Rojas pagasts

26

1,8

22.15. Strazdes pagasts

33

2,3

22.16. Valdgales pagasts

33

2,3

22.17. Vandzenes pagasts

35

2,4

22.18. Virbu pagasts

33

2,3

23. Tukuma rajons:

23.1. Cēres pagasts

31

2,2

23.2. Degoles pagasts

38

2,7

23.3. Džūkstes pagasts

43

3,0

23.4. Engures pagasts

26

1,8

23.5. Irlavas pagasts

37

2,6

23.6. Jaunpils pagasts

40

2,8

23.7. Jaunsātu pagasts

37

2,6

23.8. Kandavas pagasts

34

2,4

23.9. Lapmežciema pagasts

26

1,8

23.10. Lestenes pagasts

39

2,7

23.11. Matkules pagasts

31

2,2

23.12. Pūres pagasts

35

2,4

23.13. Sēmes pagasts

31

2,2

23.14. Slampes pagasts

42

2,9

23.15. Smārdes pagasts

36

2,5

23.16. Tumes pagasts

40

2,8

23.17. Vānes pagasts

2

2,2

23.18. Viesātu pagasts

31

2,2

23.19. Zantes pagasts

31

2,2

23.20. Zemītes pagasts

32

2,2

23.21. Zentenes pagasts

31

2,2

24. Valkas rajons:

24.1. Sedas lauku teritorija

33

2,3

24.2. Bilskas pagasts

27

1,9

24.3. Blomes pagasts

30

2,1

24.4. Brantu pagasts

28

2,0

24.5. Ērģemes pagasts

26

1,8

24.6. Ēveles pagasts

31

2,2

24.7. Grundzāles pagasts

26

1,8

24.8. Jērcēnu pagasts

33

2,3

24.9. Kārķu pagasts

27

1,9

24.10. Launkalnes pagasts

31

2,2

24.11. Palsmanes pagasts

26

1,8

24.12. Plāņu pagasts

31

2,2

24.13. Smiltenes pagasts

36

2,5

24.14. Trikātas pagasts

36

2,5

24.15. Valkas pagasts

34

2,4

24.16. Variņu pagasts

30

2,1

24.17. Vijciema pagasts

33

2,3

24.18. Zvārtavas pagasts

27

1,9

25. Valmieras rajons:

25.1. Mazsalacas lauku teritorija

33

2,3

25.2. Bērzaines pagasts

33

2,3

25.3. Brenguļu pagasts

35

2,4

25.4. Burtnieku pagasts

35

2,4

25.5. Dikļu pagasts

36

2,5

25.6. Ipiķu pagasts

32

2,2

25.7. Jeru pagasts

30

2,1

25.8. Kauguru pagasts

35

2,4

25.9. Kocēnu pagasts

35

2,4

25.10. Ķoņu pagasts

36

2,5

25.11. Lodes pagasts

30

2,1

25.12. Matīšu pagasts

35

2,4

25.13. Naukšēnu pagasts

33

2,3

25.14. Ramatas pagasts

33

2,3

25.15. Rencēnu pagasts

36

2,5

25.16. Sēļu pagasts

35

2,4

25.17. Skaņkalnes pagasts

32

2,2

25.18. Vaidavas pagasts

37

2,6

25.19. Valmieras pagasts

36

2,5

25.20. Vecates pagasts

36

2,5

25.21. Vilpulkas pagasts

35

2,4

25.22. Zilākalna pagasts

31

2,2

26. Ventspils rajons:

26.1. Piltenes lauku teritorija

34

2,4

26.2. Ances pagasts

26

1,8

26.3. Jūrkalnes pagasts

26

1,8

26.4. Popes pagasts

25

1,8

26.5. Puzes pagasts

30

2,1

26.6. Tārgales pagasts

34

2,4

26.7. Ugāles pagasts

31

2,1

26.8. Usmas pagasts

25

1,8

26.9. Užavas pagasts

28

1,9

26.10. Vārves pagasts

34

2,4

26.11. Ziru pagasts

29

2,0

26.12. Zlēku pagasts

30

2,1

27. Bijušais Abrenes apriņķis:

27.1. Bijušais Kacēnu pagasts

29

2,0

27.2. Bijušais Upmales pagasts

29

2,0

27.3. Bijušais Linavas pagasts

31

2,2

27.4. Bijušais Purvmalas pagasts

30

2,1

27.5. Bijušais Augšpils pagasts

30

2,1

27.6. Bijušais Gauru pagasts

29

2,0

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1030

(Pielikums MK 19.01.2010. noteikumu Nr.61 redakcijā)

Iesnieguma paraugs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1030Pieņemts: 16.12.2008.Stājas spēkā: 20.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 19.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
185430
{"selected":{"value":"09.04.2011","content":"<font class='s-1'>09.04.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.04.2011","iso_value":"2011\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2010","iso_value":"2010\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2010.-08.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2008","iso_value":"2008\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2008.-26.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.04.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)