Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.940

Rīgā 2008.gada 11.novembrī (prot. Nr.80 52.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”
I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3.pasākuma “Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.3.aktivitātes “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” 3.1.3.3.1.apakš­aktivitāti “Speciālās izglītības iestāžu infrastruk­tūras un aprīkojuma uzlabošana” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma (turpmāk – projekta iesniegums) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem speciālās izglītības iestādēs.

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir izglītojamie speciālās izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestāžu pedagogi.

4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 16.punktā minētās darbības un sasniedzot iznākuma rādītāju – speciālās izglītības iestāžu skaits, kurās līdz 2013.gada 31.decembrim ir uzlabota infrastruktūra un mācību vide izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, – 64.

5. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk - ierobežota atlase) veidā. Ierobežoto atlasi organizē ne vēlāk kā 60 darbdienas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu un ne vairāk kā trijās kārtās. Atbildīgā iestāde izsludina otro projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātes pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums, nosūtot uzaicinājumu projekta iesniedzējam, kas nav iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts. Atbildīgā iestāde var izsludināt trešo projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums, nosūtot uzaicinājumu projekta iesniedzējam, kura pārziņā ir lielākais speciālās izglītības iestāžu skaits Latvijā.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.199 redakcijā)

6. Apakšaktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais ierobežotās atlases ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 716 032 lati.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.778 redakcijā)

7. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

8. Atbildīgā iestāde:

8.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

8.1.1. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

8.1.2. izveido ierobežotas atlases vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtē­šanas komisija), izstrādā un apstiprina vērtēšanas komisijas nolikumu;

8.1.3. nosūta uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus;

8.1.4. vērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

8.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.3. saskaņo šo noteikumu 58.punktā noteiktos projekta grozījumus;

8.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

8.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā noteiktās apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, uzrauga un kontrolē pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

8.6. izstrādā projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

8.7. ievieto savā tīmekļa vietnē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu un projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību.

9. Sadarbības iestāde:

9.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās projektu par projekta īstenošanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

9.2. slēdz vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) ar finansējuma saņēmēju un nosaka projekta īstenošanas noteikumus finansējuma saņēmējam;

9.3. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju, lai varētu plānot valsts budžeta līdzekļus projekta īstenošanai;

9.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.6. sagatavo informāciju par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi un iesniedz to atbildīgajā iestādē, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par atsevišķu projektu;

9.7. sagatavo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

9.8. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

9.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās noteikumu izpildi;

9.10. uzkrāj datus par projektu īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par apakš­aktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

9.12. apstiprina grozījumus projektā;

9.13. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

11. Ierobežotai atlasei projekta iesniegumu var iesniegt valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kas ir speciālās izglītības iestādes dibinātāja.

12. Projekta iesnieguma iesniedzējs vienas ierobežotas atlases kārtas ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

13. Projekta attiecināmo izmaksu minimālā kopsumma ir 70 280 latu, projekta attiecināmo izmaksu maksimālā kopsumma ir 1 054 206 lati.

14. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.199 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.199)

16. Apakšaktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības izglītības ieguves iespēju uzlabošanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem:

16.1. speciālās izglītības iestādes ēku, būvju, telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas darbi, lai nodrošinātu, ka izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem varētu piekļūt speciālās izglītības iestādei un tās telpām, kā arī uzturēties tajās;

16.2. mācību materiālu, tai skaitā elektroniskās apmācības un program­matūras iegāde, mācību aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde, tai skaitā mācību video un bibliotēkas fonda atjaunošana un papildināšana, kā arī mācībām nepieciešamo mēbeļu iegāde;

16.3. speciāli aprīkota autotransporta nodrošināšana izglītojamo pārvadājumiem.

III. Projektu iesniegumu atlases kārtība

17. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai, kas ir speciālās izglītības iestādes dibinātāja, iesniegt projekta iesniegumu.

18. Uzaicinājumā norāda:

18.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

18.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu, kārtību tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta veidā;

18.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanā izmantojamie dokumenti.

19. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums), ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā datorrakstā, aizpildot visas norādītās projekta iesnieguma veidlapas sadaļas;

19.2. projekta iesniegumam pievieno visus šo noteikumu 20.punktā norādītos pielikumus;

19.3. nodrošina projekta iesnieguma satura atbilstību šajos noteikumos minētajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

19.4. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz trijos eksemplāros (oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), pievienojot identisku tā elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā;

19.5. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), lapas sanumurētas un visi dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādi un noformēšanu;

19.6. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā;

19.7. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosauku­mus nemaina un nedzēš;

19.8. projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā nodrošina sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību;

19.9. nepieciešamās projekta izmaksas plāno pilnos latos atbilstoši šo noteikumu 46., 48., 49. un 51.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām un šo noteikumu 50., 52. un 53.punktā noteiktajam izmaksu apjoma ierobežojumam, pamatojot projektā plānotās izmaksas un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem;

19.10. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu;

19.11. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, projekta iesnieguma oriģinālu un kopijas ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo.

20. Projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus:

20.1. projekta iesniedzēja apliecinājumu par nepieciešamā līdzfinan­sējuma nodrošināšanu. Ja projekta iesniedzējs ir speciālās izglītības iestāde, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas valsts pārvaldes iestādes padotībā, projekta iesniegumam pievieno attiecīgās iestādes lēmumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu;

20.2. projekta iesnieguma iesniedzēja aptaujas lapu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

20.3. finansēšanas plāna projektu valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pieli­kums), ja speciālās izglītības iestāde ir tiešās valsts pārvaldes iestādes padotībā;

20.4. projekta iesniedzēja izziņa par projekta īstenošanas vietām, kurās tiks veikti projektā paredzētie būvdarbi un iekārtu uzstādīšana (norādot attiecīgās vietas adresi), un apliecinoša dokumenta kopija, kas norāda, ka infrastruktūra, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā (apliecināts ar zemesgrāmatā reģistrēta dokumenta kopiju);

20.5. citus dokumentus, kas pamato projekta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

21. Projekta iesniegumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

21.1. papīra formā;

21.2. elektroniska dokumenta formā.

22. Šo noteikumu 17.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniskā veidā vai nosūtot pa pastu.

23. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesnieguma iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem, kvalitātes kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

25. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vērtēšanas komisija, kuras sastāvā iekļauj pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Labklājības ministrijas.

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.199)

26. Vērtēšanas komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Darbam vērtēšanas komisijā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

27. Vērtēšanas komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

28. Pirms projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja projekta iesnieguma izvēlē.

29. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

30. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” un “Nē”, kur “Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst.

31. Administratīvie kritēriji:

31.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei;

31.2. projekta iesniegums iesniegts noteiktajā termiņā;

31.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

31.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

31.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 19.punktā norādītajai projekta iesnieguma veidlapai un ir aizpildīts;

31.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā ar nepieciešamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu, projekta iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai iesniegts elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām;

31.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

31.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3. un 20.4.apakšpunktā norādītie pielikumi;

31.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 66.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam;

31.10. projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

31.11. projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums procentos nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā noteikto līdzfi­nansējuma apjomu;

31.12. projekta minimālo attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par 70 280 latiem un maksimālo attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 1 054 206 latus;

31.13. projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

31.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 46., 48., 49. un 51.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

31.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 50., 52. un 53.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus.

32. Atbilstības kritēriji (projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji):

32.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam apakšaktivitātes mērķim;

32.2. projektā paredzēts īstenot kādu no šo noteikumu 16.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

32.3. vienai izglītības iestādei paredzētais attiecināmo izmaksu apjoms nepārsniedz 98 392 latus;

32.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

32.5. projekts un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

32.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

32.7. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

32.8. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

32.9. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta īstenošanas, tai skaitā izglītības iestādes dibinātāja apliecinājums par izglītības iestādes darbību ilgtermiņā, kas nav mazāks par pieciem gadiem. Ja izglītības iestāde ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, apliecinājumu sniedz augstāka iestāde vai amatpersona;

32.10. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanas un plānoto darbību īstenošanai;

32.11. projekta plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām;

32.12. projekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kas ir speciālās izglītības iestādes dibinātāja;

32.13. infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu:

32.13.1. ir projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, ja projekta iesniedzējs ir valsts iestāde;

32.13.2. ir projekta iesniedzēja īpašumā vai līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas beigu datumam tiks reģistrēta finansējuma saņēmēja īpašumā, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība.

33. Kvalitātes kritēriji:

33.1. speciālās izglītības iestādes pedagogu profesionālā kvalifikācija:

33.1.1. izglītības iestādē pedagogiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas un pieredzes darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām – nulle punktu;

33.1.2. izglītības iestādē mazāk nekā 30 procentiem pedagogu ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai pieredze darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām – viens punkts;

33.1.3. izglītības iestādē 30 procentiem un vairāk pedagogu ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai pieredze darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām – divi punkti;

33.2. projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

33.2.1. projekts nav gatavs uzsākšanai (iepērkamā aprīkojuma saraksts un veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi) – nulle punktu;

33.2.2. projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots pamatots iepērkamā aprīkojuma un veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota) – viens punkts;

33.2.3. projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots pamatots iepērkamā aprīkojuma un veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei vai sagatavota tehniskā dokumentācija aprīkojuma iepirkumam) – divi punkti;

33.2.4. projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izstrādāts būvdarbu teh­niskais projekts, sagatavota tehniskā dokumentācija aprīkojuma iepirkumam) – trīs punkti;

33.3. projekta izmaksu efektivitāte – to speciālās izglītības iestādes audzēkņu īpatsvars no kopējā izglītības iestādes audzēkņu skaita, kas projekta īstenošanas rezultātā mācīsies uzlabotā mācību vidē:

33.3.1. mazāk nekā 50 procentu – nulle punktu;

33.3.2. no 50 līdz 70 procentiem – viens punkts;

33.3.3. no 71 līdz 90 procentiem – divi punkti;

33.3.4. vairāk nekā 90 procentu – trīs punkti;

33.4. projekta īstenošanas risku (būvniecības pakalpojuma iepirkumu un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, ēkas konstrukcijas, kas apgrūtina veikt plānotās darbības (piemēram, liftu izbūve), pedagogu trūkums, kuriem ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai pieredze darbā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, un citi riski) izvērtējums:

33.4.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts – nulle punktu;

33.4.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi – viens punkts;

33.4.3. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai – divi punkti;

33.5. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

33.5.1. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – nulle punktu;

33.5.2. projektā paredzēta viena specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, – viens punkts;

33.5.3. projektā paredzētas divas līdz trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, ja nepieciešams, papildus Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam un nacionālajam finansējumam projekta aktivitāšu īstenošanai piesaistot citu līdzfinansējumu (projekta neattiecināmās izmaksas), – divi punkti;

33.5.4. projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, ja nepieciešams, papildus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam un nacionālajam finansējumam projekta aktivitāšu īstenošanai piesaistot citu līdzfinansējumu (projekta neattiecināmās izmaksas), – trīs punkti;

33.6. projekta iesniegums parāda sasaisti un savstarpēji papildinošu pozitīvu ietekmi ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”:

33.6.1. nav savstarpēji papildinošas ietekmes – nulle punktu;

33.6.2. ir savstarpēji papildinoša ietekme – ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu ir paredzēts integrēt izglītības iestādē vienu vai vairākus izglītojamos ar funkcionāliem traucējumiem – divi punkti;

33.7. projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

33.7.1. projektā nav paredzēta specializētas programmatūras un informā­cijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde speciālās izglītības iestāžu audzēkņu vajadzībām – nulle punktu;

33.7.2. projektā ir paredzēta informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde speciālās izglītības iestāžu audzēkņu vajadzībām – viens punkts;

33.7.3. projektā ir paredzēta specializētas programmatūras un informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde speciālās izglītības iestāžu audzēkņu vajadzī­bām – divi punkti.

34. Finansējuma piešķiršanas kritēriji:

34.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4., 31.5., 32.1., 32.2., 32.3., 32.12. un 32.13.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 33.2., 33.3. un 33.4.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz četrus punktus;

34.2. sarindojot šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajam kritērijam atbilstošos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātē vai atlases kārtā pieejamā finansējuma.

V. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

35. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma ap­stiprināšanu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 31., 32. un 34.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

36. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un nevērtēt to tālāk atbilstoši pārējiem šo noteikumu 31.punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, 32.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 34.punktā noteiktajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

36.1. neatbilst kādam no šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4., 31.5.apakšpunktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

36.2. neatbilst kādam no šo noteikumu 32.1., 32.2., 32.3., 32.12. vai 32.13.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

36.3. šo noteikumu 33.2., 33.3. un 33.4.apakš­punktā minētajā kvalitātes kritērijā saņēmis mazāk par vienu punktu;

36.4. neatbilst kādam no šo noteikumu 34.1. vai 34.2.apakšpunktā noteiktajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

37. Atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu var pieņemt arī ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos.

38. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos:

38.1. pilnveidot projektu saskaņā ar šādiem kritērijiem:

38.1.1. šo noteikumu 31.6., 31.7., 31.8., 31.9., 31.10., 31.11., 31.12., 31.13., 31.14. vai 31.15.apakšpunktā noteiktajiem administratīvajiem kritēri­jiem;

38.1.2. šo noteikumu 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9., 32.10. vai 32.11.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

38.2. ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteikto, veikt šādas darbības:

38.2.1. ja projekta iesniegumā ietvertā informācija ir neskaidra vai neprecīza, iesniegt papildu informāciju vai dokumentu, norādot pieprasītās papildu vai precizējošās informācijas saturu;

38.2.2. veikt citas atbildīgās iestādes noteiktās darbības, kas nemaina projekta kopējo vērtējumu, lai projektu varētu īstenot.

39. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

39.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstipri­nāšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstipri­nāšanu ar nosacījumu;

39.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstipri­nāšanu un divas apstiprinātā projekta apliecinātas kopijas vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektro­nisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktais termiņš nosacījumu izpildei nav ilgāks par 20 darbdienām no lēmuma nosūtīšanas dienas.

41. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā noteiktajā termiņā. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai ne vairāk kā divas reizes.

42. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām izvērtē informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā sagatavo atzinumu, ka projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus. Atzinums izvērtējams vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu.

43. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā minētā atzinuma sagatavošanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju un sadarbības iestādi. Vienlaikus ar šo noteikumu 42.punktā minēto atzinumu atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei divas apliecinātas projekta kopijas vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

44. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neievēro šo noteikumu 40.punktā noteikto termiņu, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no atzinuma sagatavošanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

45. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma noraidīšanu saņemšanas vai šo noteikumu 44.punktā minētajā gadījumā projekta iesnie­dzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt projekta iesniedzējam divas projekta iesnieguma kopijas.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

46. Ievērojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu nosacījumus, projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

46.1. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, ja tās saistītas ar šo noteikumu 33.2.apakš­punktā noteikto prasību izpildi (iepirkuma procedūras nodrošināšanas un tehniskā projekta izstrādes izmaksas);

46.2. speciālās izglītības iestādes ēku, būvju, telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas darbu izmaksas, lai izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu piekļuvi speciālās izglītības iestādei un tās telpām, kā arī uzturēšanos tajās;

46.3. speciāli aprīkota autotransporta iegādes izmaksas izglītojamo pārvadāšanai;

46.4. mācību materiālu, tai skaitā elektroniskās apmācības un programmatūras iegādes, mācību aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes, tai skaitā lokālo tīklu un interneta pieslēguma nodrošināšanas, mācību video un bibliotēkas fonda atjaunošanas un papildināšanas izmaksas, kā arī mācībām nepieciešamo mēbeļu iegādes izmaksas;

46.5. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

46.6. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar aktivitāšu īstenošanu;

46.7. neparedzētās izmaksas.

47. Šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3. 46.4. un 46.6.apaškpunktā noteiktās izmaksas ir projekta tiešās attiecināmās izmaksas.

48. Šo noteikumu 46.2.apakšpunktā noteiktās izmaksas var ietvert:

48.1. ēku, būvju, telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju rekon­strukcijas un renovācijas darbu izmaksas;

48.2. ēku, būvju, telpu pielāgošanas izmaksas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

48.3. būvobjekta labiekārtošanas darbu izmaksas.

49. Šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minētajās izmaksās var ietvert:

49.1. mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kā arī nepieciešamo mēbeļu iegādes izmaksas;

49.2. mācību video un bibliotēkas fonda atjaunošanas un papildināšanas izmaksas;

49.3. informācijas tehnoloģiju un programmatūras iegādes izmaksas, kā arī lokālo tīklu un interneta pieslēgumu nodrošināšanas izmaksas;

49.4. mācību iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju piegādes, uzstādīšanas, remonta un apkalpošanas izmaksas projekta īstenošanas laikā, kā arī lietošanas tehniskās apmācības izmaksas.

50. Šo noteikumu 46.5.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

51. Šo noteikumu 46.6.apakšpunktā noteiktās izmaksās var ietvert:

51.1. iepirkuma procedūras nodrošināšanas izmaksas;

51.2. būvdarbu tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

51.3. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.

52. Šo noteikumu 46.1.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz trīs procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, 46.6.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

53. Šo noteikumu 46.7.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, tās var tikt izmantotas projekta tiešo attiecināmo izmaksu segšanai.

54. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā, ir attiecināmās izmaksas.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.199 redakcijā)

55. Projekta iesniegumā neietver un finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda nav attiecināmas šādas izmaksas:

55.1. nekustamā īpašuma (ēkas vai zemes) iegādes izmaksas;

55.2. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

55.3. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu, mācību aprīkojuma, tehnoloģiju un mēbeļu iegādi, piemēram, līzings;

55.4. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 46., 48., 49. un 51.punktā;

55.5. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 50., 52. un 53.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

55.6. izmaksas, kuras nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

55.7. izmaksas, kuras nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

55.8. izmaksas, kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm;

55.9. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumen­tiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

55.10. izmaksas, kas radušās, veicot darbības, kas nav paredzētas vienošanās noteikumos;

55.11. izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata (attiecināms uz trešo projektu iesniegumu atlases kārtu).

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.199)

56. (Svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.710.)

57. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

58. Finansējuma saņēmējs pirms iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

58.1. projekta mērķi;

58.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

58.3. projekta sasniedzamiem iznākuma rādītājiem.

59. Sadarbības iestāde var ierosināt grozījumus projektā pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi.

60. Sadarbības iestāde, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo iestādi, vienošanās noteikumos minētajos gadījumos var ierosināt vienpusēji atkāpties no vieno­šanās.

61. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt izmaksu pārdali šo noteikumu 46.2., 46.3., 46.4., 46.5. un 46.6.apakš­punktā noteikto izmaksu pozīciju ietvaros un starp minētajām pozīcijām, ievērojot šo noteikumu 50., 52. un 53.punktā noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus un nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmām izmaksām. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par minētās izmaksu pārdales pamatotību.

(Grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.199)

62. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēg­šanas iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.710)

63. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 16.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu var izsludināt pirms projekta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā no projekta apstiprināšanas dienas.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.710 redakcijā)

64. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

65. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.710 redakcijā)

66. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 05.07.2011. noteikumu Nr.542 redakcijā)

67. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc vienošanās noslēgšanas, vienošanās noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.199 redakcijā)

68. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tos no tā rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav Eiropas Savienības fonda finansējums.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.199 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 15.03.2011. noteikumu Nr.199 redakcijā)

69. Šo noteikumu 14.punktā minētos nosacījumus attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitāti piemēro no 2006.gada 24.oktobra. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.aprīlim iesniedz sadarbības iestādē atbilstošu pieprasījumu par grozījumiem vienošanās noteikumos.

70. Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.778 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.940

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.710; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.199)


KN940P1_PAGE_01.JPG (104781 bytes)

KN940P1_PAGE_02.JPG (104110 bytes)

KN940P1_PAGE_03.JPG (92373 bytes)

KN940P1_PAGE_04.JPG (83289 bytes)

KN940P1_PAGE_05.JPG (75562 bytes)

KN940P1_PAGE_06.JPG (104272 bytes)

KN940P1_PAGE_07.JPG (99716 bytes)

KN940P1_PAGE_08.JPG (120710 bytes)

KN940P1_PAGE_09.JPG (167744 bytes)

KN940P1_PAGE_10.JPG (15345 bytes)

KN940P1_PAGE_11.JPG (22034 bytes)

KN940P1_PAGE_12.JPG (41397 bytes)

D daļa 

 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais   projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

 LVL

 %

attiecināmās

neattiecināmās

1.

Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)

1.1.

1.2.

2.

Speciālās izglītības iestādes ēku, būvju, telpu infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas, tai skaitā ēku, telpu un infrastruktūras pielāgošanas būvdarbu izmaksas, kā arī būvobjekta labiekārtošanas izmaksas kopā

  

 

  

  

  

  

2.1.

  

  

  

  

  

2.2.

  

  

  

  

  

3.

Mācību materiālu, tai skaitā elektroniskās apmācības un programmatūras iegādes, mācību aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes, tai skaitā lokālo tīklu un interneta pieslēguma nodrošināšanas, mācību video un bibliotēkas fonda atjaunošanas un papildināšanas izmaksas, kā arī mācībām nepieciešamo mēbeļu iegādes izmaksas kopā

3.1.

3.2.

4.

Speciāli aprīkota autotransporta iegādes izmaksas izglītojamo pārvadāšanai kopā

4.1.

4.2.

5.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas kopā (ne vairāk kā 2 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)

5.1.

5.2.

6.

Pakalpojumu un citas izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar aktivitāšu īstenošanu kopā (ne vairāk kā 10 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)

  

  

  

  

  

6.1.

  

  

  

  

  

  

6.2.

  

  

  

  

  

  

7.

Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)

 X

  

  

  

  

 KOPĀ

  

  

100 %

  

* Jāsakrīt ar 2.8.apakšpunktā norādītās aktivitātes numuru.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.940
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 940Pieņemts: 11.11.2008.Stājas spēkā: 06.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 05.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
184786
{"selected":{"value":"05.12.2012","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.12.2012","iso_value":"2012\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-04.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2011","iso_value":"2011\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2011.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2011","iso_value":"2011\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2011.-13.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-23.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2009","iso_value":"2009\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2009.-09.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2008","iso_value":"2008\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2008.-09.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.12.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)