Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.939

Rīgā 2008.gada 11.novembrī (prot. Nr.80 51.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 13.11.2012. noteikumu Nr.776 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības infrastruktūra" 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma (turpmāk – projekta iesniegums) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

2. Aktivitātes mērķis ir profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi.

4. (Svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

4.1 Šo noteikumu ietvaros profesionālās izglītības iestādei piemēro vienu no šādiem statusiem:

4.1 1. profesionālās izglītības kompetences centrs – profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās attiecīgās nozares pamatprofesijās un kuras uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un būt par jaunāko tehnoloģiju apguves vietu gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kā arī pildīt eksaminācijas centru funkcijas, tajā skaitā neformālās izglītības atzīšanai;

4.1 2. profesionālās izglītības iestāde ar specializāciju – profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas iemaņu apgūšanai pamatprofesijās un kvalifikācijas ieguvei pamatprofesiju specializācijā noteiktā izglītības programmā;

4.1 3. profesionālās izglītības iestāde pamatiemaņu apgūšanai – profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas, kurās gūst pamatiemaņas vienā vai vairākās profesijās un kurās ir visa nepieciešamā materiālā bāze pamatiemaņu apgūšanai;

4.1 4. profesionālās izglītības iestādes filiāle – profesionālās izglītības iestādes struktūrvienība, kas teritoriāli atdalīta no profesionālās izglītības iestādes un kas īsteno izglītības programmas, kurās gūst pamatiemaņas vienā vai vairākās profesijās.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā)

4.2 Šo noteikumu izpratnē infrastruktūras (jaunbūves, renovējamas un rekonstruējamas būves) uzlabošana var ietvert profesionālās izglītības iestādes ēku, būvju un telpu, tai skaitā dienesta viesnīcu, rekonstrukciju, renovāciju, jaunas ēkas būvniecību, esošo būvju vai to daļu nojaukšanu, ēku, būvju un telpu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un citus šo noteikumu VII nodaļā minētos būvniecības darbus, ja minētā infrastruktūras uzlabošana tiek veikta esošā profesionālās izglītības iestādes ēku kompleksā. Jaunas ēkas būvniecība tiek atbalstīta, ja jaunbūves izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā esošas ēkas rekonstrukcija.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298)

4.3 Profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir dokuments, kas saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju vai citu ministriju, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā, un kurā noteikts profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas rezultātā plānotais profesionālās izglītības iestādes statuss saskaņā ar šo noteikumu 4.1 1., 4.1 2., 4.1 3. vai 4.1 4.apakšpunktu, kā arī atbilstoši iestādes statusam noteikta plānotā turpmākā izglītības iestādes darbība un attīstība, plānotais audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā, nepieciešamās investīcijas infrastruktūras uzlabošanai un profesionālās izglītības iestādei aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums. Minētajā stratēģijā norāda arī citas publisko vai privāto līdzekļu ietvaros plānotās investīcijas profesionālās izglītības iestādes infrastruktūrā, pamatojot, kā tiks nodrošināta citu investīciju nepārklāšanās ar aktivitātē plānotajām.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā)

5. Projektu iesniegumu atlase aktivitātē notiek ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – ierobežota atlase) veidā. Ierobežoto atlasi atbildīgā iestāde organizē ne vēlāk kā 60 dienas pēc šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minētā profesionālās izglītības iestāžu saraksta apstiprināšanas par visu pieejamo reģionālā finansējuma kvotu un atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu kvotu.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.682; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

6. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta un pašvaldību līdzfinansējuma. Kopējais ierobežotās atlases ietvaros pieejamais finansējums ir 31 525 101 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 27 111 569 euro un nacionālais publiskais līdzfinansējums – vismaz 4 413 532 euro.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.776 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1297)

7. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina atbildīgās iestādes funkcijas. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

7.1.1. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.1.2. izveido ierobežotas atlases vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija);

7.1.3. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.1.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

7.2. sagatavo apstiprinātajam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam (turpmāk – projekts) nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu;

7.3. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.4. saskaņo šo noteikumu 60.punktā noteiktos projekta grozījumus;

7.5. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu;

7.6. nodrošina šo noteikumu 6.punktā noteiktās aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma nepārsniegšanu un uzrauga un kontrolē pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

7.7. izstrādā projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.8. ievieto savā mājaslapā internetā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu un projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību.

8. Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina sadarbības iestādes funkcijas. Sadarbības iestāde:

8.1. kopīgi ar atbildīgo iestādi izstrādā standartvienošanos par projekta īstenošanu;

8.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu un nosaka projekta īstenošanas noteikumus finansējuma saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

8.3. veic projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju, kas nepieciešama valsts budžeta līdzekļu pieprasīšanai, lai īstenotu projektu;

8.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.5.1 veic projektu iepirkumu pirmspārbaudes;

8.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par projekta īstenošanu un tam pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

8.7. sagatavo maksājumu rīkojumu īstermiņa prognozi un Eiropas Reģionālās attīstības fonda izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem un iesniedz to maksājumu iestādē;

8.8. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam, kas saistīta ar vienošanās noteikumu izpildi;

8.10. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.682; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanas noteikumi

10. Ierobežotai atlasei projekta iesniegumu var iesniegt valsts, pašvaldības vai citu juridisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde, kas reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā, vai tās dibinātājs, ja atbildīgā iestāde profesionālās izglītības iestādi vai tās dibinātāju ir uzaicinājusi iesniegt projekta iesniegumu.

11. Projekta iesnieguma iesniedzējs ierobežotas atlases ietvaros var iesniegt vienu vai divus projekta iesniegumus. Divus projekta iesniegumus var iesniegt, ja profesionālās izglītības iestādē plānotais audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā ir 800 vai vairāk.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā)

11.1 Projekta iesniedzējs – Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša vai pašvaldību dibināta profesionālās izglītības iestāde – līdztekus šo noteikumu 11.punktā minētajiem iesniegumiem var iesniegt papildu projektu iesniegumus, ja atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumam par profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas saskaņošanu ir atbalstīta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu piešķiršana:

11.1 1. dienesta viesnīcas infrastruktūras uzlabošanai;

11.1 2. papildu darbību veikšanai, lai nodrošinātu mācību aprīkojuma modernizāciju, kas saskaņota ar atbilstošu darba devēju organizāciju, ēku rekonstrukcijas vai renovācijas pilnīgu pabeigšanu, tai skaitā gadījumos, kad vienā ēkā tika plānoti ieguldījumi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem, bet Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts nav atbalstīts.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.682 redakcijā)

12. Aktivitātes ietvaros atbalsts tiek sniegts atbilstoši katram plānošanas reģionam noteiktajai plānošanas reģiona profesionālās izglītības iestāžu kvotai un plānošanas reģiona finansējuma kvotai.

13. Plānošanas reģiona profesionālās izglītības iestāžu kvota katram plānošanas reģionam ir šāda:

13.1. Kurzemes plānošanas reģionā viena profesionālās izglītības iestāde;

13.2. Latgales plānošanas reģionā divas profesionālās izglītības iestādes;

13.3. Rīgas plānošanas reģionā astoņas profesionālās izglītības iestādes;

13.4. Vidzemes plānošanas reģionā divas profesionālās izglītības iestādes;

13.5. Zemgales plānošanas reģionā divas profesionālās izglītības iestādes.

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

14. Plānošanas reģiona finansējuma kvota katram plānošanas reģionam ir šāda:

14.1. Kurzemes plānošanas reģionā 1 901 651 euro;

14.2. Latgales plānošanas reģionā 1 352 538 euro, tai skaitā Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm un pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, kurām saskaņā ar Izglītības likumu Kultūras ministrija nodrošina valsts budžeta dotāciju pedagogu atlīdzības segšanai, līdz 1 352 538 euro;

14.3. Rīgas plānošanas reģionā 19 037 218 euro, tai skaitā Labklājības ministrijas pakļautībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm līdz 1 362 995 euro, Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm un pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, kurām saskaņā ar Izglītības likumu Kultūras ministrija nodrošina valsts budžeta dotāciju pedagogu atlīdzības segšanai, līdz 2 498 823 euro;

14.4. Vidzemes plānošanas reģionā 5 867 206 euro;

14.5. Zemgales plānošanas reģionā 3 366 488 euro.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1297)

14.1 (Svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

14.2 (Svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

14.3 (Svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

15. Projekta attiecināmo izmaksu minimālā kopsumma ir 280 000 euro, projekta attiecināmo izmaksu maksimālā kopsumma ir 2 800 000 euro.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1297)

16. Ja pēc šo noteikumu 22.punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas divas vai vairākas aktivitātē atbalstāmās profesionālās izglītības iestādes tiek apvienotas vai viena vai vairākas aktivitātē atbalstāmās profesionālās izglītības iestādes tiek pievienotas citai profesionālās izglītības iestādei, projekta iesniegumu iesniedz atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmējs, kas pēc apvienošanas īsteno šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētās programmas. Ja projekts tiek apstiprināts, saistību un tiesību pārņēmējs kļūst par finansējuma saņēmēju.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā)

17. Profesionālās izglītības iestādei aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija vai cita ministrija, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā, ievērojot vismaz šādus kritērijus:

17.1. šo noteikumu 14.punktā minētās plānošanas reģiona finansējuma kvotas katram plānošanas reģionam;

17.2. izglītības iestādē plānotais audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā;

17.3. izglītības iestādē nepieciešamā platība uz vienu audzēkni, kas nepārsniedz 10 m2 (izņemot dienesta viesnīcas);

17.4. 1 m2 būvniecības izmaksas latos, kas nepārsniedz Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē (www.em.gov.lv) publicētajā analītiskajā būvizmaksu katalogā 2009.gadam noteiktās būvizmaksas;

17.5. mācību iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas uz vienu audzēkni, kas nepārsniedz 1000 latu;

17.6. izglītības iestādes specializācija invalīdu profesionālajā izglītībā un profesionālās piemērotības noteikšanā.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298)

18. Vērtējot profesionālās izglītības iestādi atbilstoši šo noteikumu 34.3.3., 34.3.4., 34.3.5. un 34.3.7.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tiek ņemti vērā dati uz 2009.gada 1.oktobri.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

19. Maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 86 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējo finansējumu – ne mazāk kā 14 procentu no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas – veido nacionālais publiskais līdzfinansējums. Valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm līdzfinansējumu projekta īstenošanai nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldību vai citu juridisko personu dibinātas profesionālās izglītības iestādes, īstenojot projektu, nodrošina nacionālo līdzfinansējumu no saviem līdzekļiem.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1008 redakcijā; sk. 72.punktu)

19.1 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami finanšu resursi pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, pārskaita finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu vienošanās dokumentā noteiktajos termiņos un kārtībā.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā)

III. Atbalstāmās darbības

20. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

20.1. mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju modernizācija, tajā skaitā to iegāde, kā arī profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju nodrošināšana vismaz vienā profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmā šādās prioritārās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās:

20.1.1. mehānika un metālapstrāde;

20.1.2. enerģētika;

20.1.3. elektronika un automātika;

20.1.4. ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija;

20.1.5. mašīnzinības;

20.1.6. pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.7. tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.8. kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.9. poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.10. būvniecība un civilā celtniecība;

20.1.11. lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

20.1.12. veterinārija;

20.1.13. individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss);

20.1.14. mākslas (radošās industrijas) grupas;

20.2. profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, telpu, tai skaitā dienesta viesnīcu, un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija vai jaunbūves būvniecība;

20.3. bibliotēkas un vismaz divu dabaszinātņu kabinetu (matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai informācijas tehnoloģiju (turpmāk – mācību kabineti)) modernizācija;

20.4. profesionālās izglītības iestāžu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298)

IV. Projektu iesniegumu atlases kārtība

21. Atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu un modernizējamo izglītības programmu sarakstu sagatavo četru mēnešu laikā šādā kārtībā:

21.1. Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot šo noteikumu 13. un 14.punktā noteiktās kvotas un šo noteikumu 34.2.15.1., 34.2.15.2., 34.2.15.3. un 34.2.15.4.apakšpunkta nosacījumus, un plānošanas reģionu priekšlikumus, izstrādā un nosūta saraksta projektu Labklājības ministrijai un Kultūras ministrijai;

21.2. Labklājības ministrija saskaņā ar šo noteikumu 21.1.apakšpunktā sniegto saraksta projektu piecu darbdienu laikā no saraksta projekta saņemšanas sniedz atzinumu Izglītības un zinātnes ministrijai par profesionālās izglītības iestādēm, kuras atbilst šo noteikumu 34.2.15.2.apakšpunkta prasībām;

21.3. Kultūras ministrija saskaņā ar šo noteikumu 21.1.apakšpunktā sniegto saraksta projektu piecu darbdienu laikā no saraksta projekta saņemšanas sniedz atzinumu Izglītības un zinātnes ministrijai par sarakstā iekļautajām Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm;

21.4. Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā saņemtos atzinumus, precizē saraksta projektu un nosūta to plānošanas reģionu attīstības padomēm par attiecīgajā reģionā atbalstāmajām profesionālās izglītības iestādēm un tajās modernizējamām izglītības programmām;

21.5. plānošanas reģionu attīstības padomes 20 darbdienu laikā, ievērojot reģiona darba tirgus prasības, sniedz atzinumu Izglītības un zinātnes ministrijai par saņemto saraksta projektu, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgā plānošanas reģiona profesionālās izglītības iestāžu kvotas ietvaros sniedz priekšlikumus par grozījumiem saraksta projektā par tās teritorijā atbalstāmajām profesionālās izglītības iestādēm un tajās modernizējamām izglītības programmām;

21.6. atbildīgā iestāde izvērtē šo noteikumu 21.2., 21.3. un 21.5.apakš­punktā noteiktajā kārtībā saņemtos atzinumus un izsvītro no saraksta projekta profesionālās izglītības iestādes un tajās modernizējamās izglītības programmas, kas neatbilst šo noteikumu 34.2.15.1., 34.2.15.2., 34.2.15.3. un 34.2.15.4.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, informējot plānošanas reģionu attīstības padomes. Precizēto saraksta projektu un atzinumus Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomei (turpmāk – apakš­padome), pievienojot šo noteikumu 21.1. un 21.4.apakšpunktā minētos sākotnējos saraksta projektus. Apakšpadome 20 darbdienu laikā izvērtē precizēto saraksta projektu, sākotnējos saraksta projektus un saņemtos atzinumus un sniedz atzinumu atbildīgajai iestādei par atbalstāmajām profesionālās izglītības iestādēm un modernizējamām izglītības programmām;

21.7. atbildīgā iestāde izvērtē šo noteikumu 21.6.apakšpunkta kārtībā saņemto atzinumu un apstiprina atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu un modernizējamo izglītības programmu sarakstu.

22. Atbildīgā iestāde uzaicina iesniegt projekta iesniegumu atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu sarakstā iekļauto atbalstāmo profesionālās izglītības iestādi vai tās dibinātāju. Uzaicinājumā iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei norāda:

22.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām;

22.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu, kārtību tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta veidā;

22.3. mājaslapas adresi internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanā izmantojamie dokumenti.

23. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums). Sagatavojot projekta iesniegumu un aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, ievēro šādus nosacījumus:

23.1. projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā datorrakstā, aizpildot visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas;

23.2. projekta iesniegumam pievieno visus šo noteikumu 24.punktā norādītos dokumentus;

23.3. projekta iesniegumu papīra formā iesniedz trijos eksemplāros (oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), pievienojot identisku tā elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā;

23.4. projekta iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), lapas sanumurētas, un visi dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādi un noformēšanu;

23.5. projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā;

23.6. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš;

23.7. projekta iesnieguma veidlapas sadaļu aizpildīšanā nodrošina sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību;

23.8. nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 47., 49., 51. un 53.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām un šo noteikumu 50., 54., 55. un 56.punktā noteiktajam izmaksu apjoma ierobežojumam, pamatojot projektā plānotās izmaksas un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem;

23.9. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu;

23.10. projekta iesnieguma oriģinālu un kopijas ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo.

24. Projekta iesniegumam pievieno:

24.1. projekta iesniedzēja apliecinājumu par nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu (izņemot valsts budžeta iestādes);

24.2. (svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298);

24.3. ja projekta iesnieguma iesniedzējs nav tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona – Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas izsniegta ne vēlāk kā divus mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu. Projekta iesniedzējs var pilnvarot atbildīgo iestādi iegūt ziņas no Valsts ieņēmumu dienesta;

24.4. projekta iesnieguma iesniedzēja sagatavotu finansēšanas plāna projektu (2.pielikums);

24.5. citus dokumentus, kas pamato projekta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

24.6. Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotas Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju vērtēšanas komisijas lēmuma izrakstu par profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas saskaņošanu (attiecas uz Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām vai pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm) vai citas ministrijas apliecinājumu, ja profesionālās izglītības iestāde ir citas ministrijas padotībā, par profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas saskaņošanu un apliecinājumu par profesionālās izglītības iestādes darbības nodrošināšanu ilgtermiņā;

24.7. Valsts nekustamo īpašumu aģentūras apliecinājumu, ka attiecīgajā administratīvajā teritorijā nav tādas ēkas, ko varētu izmantot par profesionālās izglītības iestādes dienesta viesnīcu, ja projekta iesniegumu, kurā paredz jaunas ēkas būvniecību dienesta viesnīcas vajadzībām, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša iestāde, vai attiecīgās pašvaldības un Valsts nekustamo īpašumu aģentūras apliecinājumus, ka attiecīgajā administratīvajā teritorijā nav tādas ēkas, ko varētu izmantot par profesionālās izglītības iestādes dienesta viesnīcu, ja attiecīgo projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības dibināta iestāde.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298)

25. Projekta iesniegumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

25.1. papīra formā, pievienojot identisku tā elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā;

25.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

26. Šo noteikumu 22.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniskā veidā vai nosūtot pa pastu.

27. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesnieguma iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

28. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem.

29. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vērtēšanas komisija, kuras sastāvā iekļauj pārstāvjus no Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298)

30. Vērtēšanas komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Darbam vērtēšanas komisijā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

31. Vērtēšanas komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

32. Vērtēšanas komisijas locekļi un eksperti pirms projektu iesniegumu vērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja projekta iesnieguma izvēlē.

33. Projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar atbildīgās iestādes apstiprinātu vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

34. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

34.1. administratīvie kritēriji:

34.1.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei;

34.1.2. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

34.1.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

34.1.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

34.1.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši norādītajai projekta iesnieguma veidlapai un ir aizpildīts;

34.1.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā ar nepieciešamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu (oriģināls un divas apliecinātas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai ir iesniegts elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām, kā arī visi iesniegtie dokumenti ir noformēti atbilstoši noteiktajām prasībām;

34.1.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

34.1.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 24.punktā norādītie pielikumi;

34.1.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 68. un 69.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam;

34.1.10. projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

34.1.11. projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 19.punktā noteikto līdzfinansējuma apjomu;

34.1.12. projekta minimālo attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par 196 785 latiem, un maksimālo attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 1 967 851 latu;

34.1.13. projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem ir norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un saskan ar projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

34.1.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 47., 49., 51. un 53.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

34.1.15. projekta plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 17.punktā, 47.7.apakšpunktā, 50., 54., 55., 56.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;

34.2. atbilstības kritēriji (projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji):

34.2.1. projekts atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim;

34.2.2. projektā ir paredzēts uzlabot vismaz vienu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu prioritārās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās;

34.2.3. projektā paredzētos līdzekļus plānots ieguldīt ēkās (būvēs), kurās tiek īstenotas profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas prioritārajās tematiskajās jomās vai programmu grupās un kas ir attiecīgās profesionālās izglītības iestādes dibinātāja īpašumā;

34.2.4. projektā paredzēts īstenot vienu vai vairākas no šādām atbalstāmajām darbībām:

34.2.4.1. profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju, infrastruktūras (jaunbūves, renovējamas un rekonstruējamas būves) uzlabošana;

34.2.4.2. iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana (iegāde), lai modernizētu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas, tajā skaitā profesionālo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju nodrošināšana;

34.2.4.3. bibliotēku un vismaz divu mācību kabinetu modernizācija;

34.2.4.4. profesionālās izglītības iestāžu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

34.2.5. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

34.2.6. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

34.2.7. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

34.2.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

34.2.9. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

34.2.10. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

34.2.11. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

34.2.12. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanā noteiktajām publicitātes prasībām;

34.2.13. projekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts, pašvaldības vai juridisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde, kas reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā, vai tās dibinātājs;

34.2.14. profesionālās izglītības iestāde, kuras infrastruktūru paredzēts uzlabot, 2006./2007.mācību gadā īsteno vismaz vienu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu prioritārajās tematiskajās jomās vai programmu grupās;

34.2.15. izglītības iestāde, kas projektā būs labumsaņēmējs, atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

34.2.15.1. izglītības iestādē klātienes grupās profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās 2006.gada 1.oktobrī mācījās 400 un vairāk (Rīgā 600 un vairāk, Republikas pilsētās 500 un vairāk) audzēkņu, tajā tiek īstenota vismaz viena prioritārās tematiskās jomas vai programmu grupas programma, un tā ir saņēmusi plānošanas reģionu attīstības padomes un apakš­padomes atzinumu par modernizējamajām izglītības programmām. Apakš­padomes atzinumu sagatavo, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu un reģionu atzinumu par modernizējamām izglītības programmām;

34.2.15.2. izglītības iestāde ir specializējusies invalīdu profesionālajā izglītībā, nodrošinot sociālo un profesionālo rehabilitāciju nacionālā vai reģionālā mērogā, vai izglītības iestādē Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izveidojusi atbalsta punktu profesionālās piemērotības noteikšanai un profesionālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai (tajā skaitā profesionālās izglītības iespēju nodrošināšanai) invalīdiem. Atbilstību kritērijam apliecina Labklājības ministrijas sniegts atzinums, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu;

34.2.15.3. izglītības iestāde īsteno vismaz vienu reģionālas nozīmes prioritāro jomu vai grupu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu, un tā ir saņēmusi plānošanas reģionu attīstības padomes un apakšpadomes atzinumu par iekļaušanu atbalstāmo izglītības iestāžu sarakstā un par modernizējamām izglītības programmām;

34.2.15.4. izglītības iestāde ir specializējusies mākslu (radošās industrijas) grupas profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanā, un tā ir saņēmusi reģionu atzinumu par iekļaušanu atbalstāmo izglītības iestāžu sarakstā un par modernizējamām izglītības programmām;

34.3. kvalitātes kritēriji:

34.3.1. projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

34.3.1.1. projekts nav gatavs uzsākšanai – iepērkamā aprīkojuma saraksts un veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi (nulle punktu);

34.3.1.2. projektam ir zema gatavība uzsākšanai – ir sagatavots un pamatots iepērkamā aprīkojuma un veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota (viens punkts);

34.3.1.3. projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai – ir sagatavots un pamatots iepērkamā aprīkojuma un veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei, sagatavota tehniskā dokumentācija aparatūras iepirkumam (divi punkti);

34.3.1.4. projektam ir augsta gatavība uzsākšanai – izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavota tehniskā dokumentācija aprīkojuma iepirkumam (trīs punkti);

34.3.2. projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums:

34.3.2.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (nulle punktu);

34.3.2.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

34.3.2.3. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

34.3.2.4. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti kvalitatīvi, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

34.3.3. izglītības iestādē prioritāro tematisko jomu vai programmu grupu skaits, kurās tiek īstenotas arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas:

34.3.3.1. viena prioritārā tematiskā joma vai programmu grupa (divi punkti);

34.3.3.2. divas prioritārās tematiskās jomas vai programmu grupas (četri punkti);

34.3.3.3. trīs prioritārās tematiskās jomas vai programmu grupas (seši punkti);

34.3.3.4. četras un vairāk prioritārās tematiskās jomas vai programmu grupas (astoņi punkti);

34.3.4. izglītības iestādes klātienes audzēkņu kopējais skaits, kuri mācās ēkās, kas ir attiecīgās izglītības iestādes dibinātāja īpašumā:

34.3.4.1. mazāk par 300 audzēkņiem (viens punkts);

34.3.4.2. no 300 līdz 399 audzēkņiem (divi punkti);

34.3.4.3. no 400 līdz 499 audzēkņiem (trīs punkti);

34.3.4.4. 500 un vairāk audzēkņu (četri punkti);

34.3.5. izglītības iestādē prioritāro tematisko jomu vai programmu grupu programmās studējošo klātienes audzēkņu skaits, izteikts procentos no kopējā audzēkņu skaita:

34.3.5.1. mazāk par 33 procentiem (viens punkts);

34.3.5.2. no 33 līdz 67 procentiem (divi punkti);

34.3.5.3. vairāk par 67 procentiem (trīs punkti);

34.3.6. izglītības iestādes atskaitīto audzēkņu skaits, izteikts procentos no kopējā audzēkņu skaita (vidēji 2005./2006.mācību gadā un 2006./2007.mācību gadā):

34.3.6.1. vairāk par 20 procentiem (nulle punktu);

34.3.6.2. no 15,1 līdz 20 procentiem (viens punkts);

34.3.6.3. no 10 līdz 15 procentiem (divi punkti);

34.3.6.4. mazāk par 10 procentiem (trīs punkti);

34.3.7. projektā modernizētās studiju vietas izmaksu efektivitātes koeficients – izglītības iestādes kopējais klātienes audzēkņu skaits attiecināts pret atbilstošajam reģionam pieejamo plānoto finanšu resursu apjomu (uz miljons EUR):

34.3.7.1. mazāk par 15 (viens punkts);

34.3.7.2. no 15 līdz 45 (divi punkti);

34.3.7.3. no 46 līdz 90 (trīs punkti);

34.3.7.4. vairāk par 90 (četri punkti);

34.3.8. izglītības iestāde ir specializējusies audzēkņu ar funkcionāliem traucējumiem izglītošanā un viņu profesionālās piemērotības noteikšanā:

34.3.8.1. nav specializējusies (nulle punktu);

34.3.8.2. reģionālas nozīmes izglītības iestāde specializējusies audzēkņu ar funkcionāliem traucējumiem izglītošanā (viens punkts);

34.3.8.3. nacionālas nozīmes izglītības iestāde specializējusies audzēkņu ar funkcionāliem traucējumiem izglītošanā (trīs punkti);

34.3.9. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

34.3.9.1. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai (nulle punktu);

34.3.9.2. projektā paredzētas viena līdz trīs specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai (viens punkts);

34.3.9.3. projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai (trīs punkti);

34.3.10. projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

34.3.10.1. projekts šo jomu neskar (nulle punktu);

34.3.10.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – ar projekta aktivitāšu palīdzību netieši tiek veicināta informācijas sabiedrības veidošana un attīstība (viens punkts);

34.3.10.3. projektam ir tieša pozitīva ietekme – paredzēti konkrēti pa­sākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību (trīs punkti).

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

VI. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

35. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstipri­nāšanu, ja atbilstība šo noteikumu 34.1. un 34.2.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”, kā arī atbilstība 34.3.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta vismaz ar astoņiem punktiem.

36. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un nevērtēt tālāk atbilstoši šo noteikumu 34.1.apakšpunktā noteiktajiem administra­tīvajiem kritērijiem un 34.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem, ja projekta iesniegums neatbilst kādam no:

36.1. šo noteikumu 34.1.1., 34.1.2., 34.1.3., 34.1.4., 34.1.5., 34.1.6., 34.1.7., 34.1.10., 34.1.11. vai 34.1.12.apakšpunktā noteiktajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

36.2. šo noteikumu 34.2.1., 34.2.2., 34.2.3., 34.2.4., 34.2.13., 34.2.14. vai 34.2.15.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

37. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un nevērtēt tālāk atbilstoši 34.3.apakšpunktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, ja projekta iesniegums šo noteikumu 34.3.1.apakšpunktā noteiktajā kvalitātes kritērijā nav saņēmis vismaz vienu punktu, bet šo noteikumu 34.3.2.apakš­punktā – vismaz divus punktus.

38. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja projekta iesniegums atbilstoši šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir saņēmis mazāk par astoņiem punktiem.

39. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos:

39.1. pilnveidot projektu saskaņā ar šādiem kritērijiem:

39.1.1. šo noteikumu 34.1.8., 34.1.9., 34.1.13., 34.1.14. vai 34.1.15.apakš­punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

39.1.2. šo noteikumu 34.2.5., 34.2.6., 34.2.7., 34.2.8., 34.2.9., 34.2.10., 34.2.11. vai 34.2.12.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

39.2. ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteikto, veikt šādas darbības:

39.2.1. ja projekta iesniegumā ietvertā informācija ir neskaidra vai neprecīza, iesniegt papildu informāciju vai dokumentu, norādot pieprasītās informācijas saturu;

39.2.2. precizēt projekta attiecināmās izmaksas;

39.2.3. precizēt projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas, ja pārsniegts šo noteikumu 17.punktā minētais profesionālās izglītības iestādei aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums;

39.2.4. veikt citas atbildīgās iestādes noteiktās darbības, lai projektu varētu īstenot.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

40. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta:

40.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu vai noraidīšanu, vai apstiprināšanu ar nosacījumu;

40.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

41. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktais termiņš nosacījumu izpildei nav ilgāks par 20 darbdienām no lēmuma nosūtīšanas.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā noteiktajā termiņā. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai ne vairāk kā divas reizes.

43. Atbildīgā iestāde šo noteikumu 42.punktā minēto informāciju izvērtē 20 darbdienu laikā pēc tās iesniegšanas. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā sagatavo atzinumu, ka projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

44. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā atzinuma sagatavošanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju un sadarbības iestādi. Vienlaikus ar šo noteikumu 43.punktā minēto atzinumu atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei divas projekta kopijas vai projektu elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

45. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neievēro šo noteikumu 41.punktā noteikto termiņu, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no atzinuma sagatavošanas nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam.

46. Mēneša laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma noraidīšanu saņemšanas vai šo noteikumu 45.punktā minētajā gadījumā projekta iesnie­dzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt projekta iesniedzējam divas projekta iesnieguma kopijas.

VII. Projekta īstenošanas noteikumi. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

47. Ievērojot Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu nosacījumus, projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

47.1. (svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298);

47.2. mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju, tai skaitā informācijas tehnoloģiju iegādes izmaksas, bibliotēkas un vismaz divu mācību kabinetu modernizēšanas izmaksas;

47.3. ēku, būvju, telpu, tai skaitā dienesta viesnīcu, un infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas vai jaunbūves izmaksas, tai skaitā ēku, telpu un infrastruktūras pielāgošanas būvdarbu izmaksas, kā arī būvobjekta labiekārtošanas izmaksas;

47.4. to projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, kas atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu;

47.5. pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar aktivitāšu īstenošanu, kā arī pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, ja tās ir saistītas ar šo noteikumu 34.3.1.apakšpunktā noteikto prasību izpildi;

47.6. neparedzētās izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 48.punktā minēto izmaksu segšanai;

47.7. nekustamā īpašuma (zemes) iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

47.8. izglītības iestādes ēku un telpu, tai skaitā dienesta viesnīcu, energoefektivitātes pasākumi, ievērojot nosacījumu, ka minētie energoefektivitātes pasākumi nedrīkst pārklāties ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros plānotajām darbībām.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298; MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.1008)

48. Šo noteikumu 47.2., 47.3., 47.5., 47.7. un 47.8.apakšpunktā noteiktās izmaksas ir projekta tiešās attiecināmās izmaksas.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

49. Šo noteikumu 47.2.apakšpunktā noteiktajās izmaksās var ietvert:

49.1. profesionālās izglītības programmu modernizācijai nepieciešamo mācību iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, tai skaitā transportlīdzekļu iegādes izmaksas profesionālās izglītības programmu īstenošanai;

49.2. bibliotēkas un vismaz divu mācību kabinetu modernizācijai nepieciešamo mācību iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas;

49.3. informācijas tehnoloģiju, tai skaitā iekšējo tīklu un interneta pieslēgumu izveides un programmatūras iegādes izmaksas;

49.4. mācību iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju piegādes, uzstādīšanas, remonta un apkalpošanas izmaksas, kā arī lietošanas tehniskās apmācības izmaksas.

50. Šo noteikumu 47.2.apakšpunktā noteiktās izmaksas ir ne mazāk kā 15 procentu no kopējām projekta attiecināmām izmaksām, izņemot dienesta viesnīcas. Šo noteikumu 49.3.apakšpunktā noteiktās izmaksas ir ne mazākas par 49 800,51 euro, ja profesionālās izglītības iestāde ir šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā minētais profesionālās izglītības kompetences centrs vai 4.1 2.apakšpunktā minētā profesionālās izglītības iestāde ar specializāciju.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663; MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1297)

51. Šo noteikumu 47.3.apakšpunktā noteiktajās izmaksās var ietvert:

51.1. ēku, būvju, telpu rekonstrukcijas, renovācijas, jaunas ēkas būvniecības un esošo būvju vai to daļu nojaukšanas izmaksas;

51.2. ēku, būvju, tai skaitā jaunbūvju, telpu pielāgošanas izmaksas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

51.3. būvobjekta labiekārtošanas darbu izmaksas.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

52. Projekta iesniegumā ietverot šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētos būvobjekta labiekārtošanas darbus projekta iesniedzējs sniedz pamatojumu būvobjekta labiekārtošanas darbu nepieciešamībai, kā arī norāda precīzas labiekārtošanas darbu pozīcijas un to izmaksas.

53. Šo noteikumu 47.5.apakšpunktā noteiktajās izmaksās var ietvert:

53.1. iepirkuma procedūras nodrošināšanas izmaksas;

53.2. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

53.3. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.

54. Šo noteikumu 47.4.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz 0,2 procentus no projekta tiešajām izmaksām.

55. Šo noteikumu 47.5.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

56. Šo noteikumu 47.6.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

57. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

58. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

58.1. (svītrots ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663);

58.2. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu iegādi, piemēram, līzings;

58.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

58.4. projekta administrēšanas izmaksas;

58.5. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 47., 49., 51., 53. un 57.punktā vai pārsniedz šo noteikumu 47.7.apakšpunktā, 50., 54., 55. un 56.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

58.6. izmaksas, kuras nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

58.7. izmaksas, kuras nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā, izņemot šo noteikumu 53.1. un 53.2.apakšpunktā minētās izmaksas, vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

58.8. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

58.9. izmaksas, kas veiktas uz darba līguma pamata.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663; MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.1008)

58.1 Projekta iesniedzējs, kas ir valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde, šo noteikumu 58.punktā noteiktās neattiecināmās izmaksas projektā neplāno. Projekta iesniedzējs, kas nav valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde, projektā var plānot šo noteikumu 58.punktā noteiktās neattiecināmās izmaksas, tās sedzot no projekta iesniedzēja rīcībā esošiem līdzekļiem, kas nav valsts budžeta līdzekļi.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

59. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

60. Finansējuma saņēmējs pirms iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

60.1. projekta mērķi;

60.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

60.3. (svītrots ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.682);

60.4. projekta sasniedzamiem iznākumu rādītājiem;

60.5. neparedzēto izmaksu pārdali;

60.6. projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjomu vai to sadalījumu pa gadiem.

60.1 Ja projekta īstenošanas laikā ir radies finanšu līdzekļu atlikums tāda finansējuma saņēmēja projektā, kurš īsteno vairākus projektus atbilstoši šo noteikumu 11. un 11.1 punktam, tad to var novirzīt citu šī finansējuma saņēmēja projektu īstenošanai aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, ka, veicot finanšu līdzekļu pārdali, tiek ievērotas šo noteikumu 14.punktā noteiktās plānošanas reģiona finansējuma kvotas un 15.punktā noteiktā projekta attiecināmo izmaksu minimālā un maksimālā kopsumma, finanšu līdzekļu atlikums projektā nav radies šo noteikumu 71.1 punktā minētajos gadījumos, kā arī finansējuma pārdales rezultātā tiek nodrošinātas papildu darbības papildu uzraudzības rādītāju sasniegšanai esošā projekta ietvaros. Finansējuma saņēmējs, lai veiktu attiecīgus grozījumus projektos, iesniedz atbildīgajā iestādē detalizētu finansējuma pārdales pamatojumu un saņem atbildīgās iestādes saskaņojumu pirms projekta grozījumu iesniegšanas sadarbības iestādē.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.776 redakcijā)

61. Sadarbības iestāde var ierosināt grozījumus projektā pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi.

62. Sadarbības iestāde, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo iestādi, vienošanās noteikumos minētajos gadījumos var ierosināt vienpusēju atkāpšanos no vienošanās par projekta īstenošanu.

63. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt izmaksu pārdali šo noteikumu 47.2., 47.3., 47.4., 47.5., 47.7. un 47.8.apakšpunktā noteikto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot šo noteikumu 47.7.apakšpunktā, 50., 54., 55. un 56.punktā noteiktos attieci­nāmo izmaksu ierobežojumus un nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmām izmaksām. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par izmaksu pārdales pamatotību.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

64. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu, pirms tiek noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē.

(Grozīts ar MK 28.12.2009. noteikumiem Nr.1663)

65. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 20.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā 180 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta apstiprināšanu.

66. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas aktuālās infor­mācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

67. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā)

68. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 28.12.2009. noteikumu Nr.1663 redakcijā)

69. (Svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

70. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tos no saviem budžeta līdzekļiem un uzskaita saskaņā ar vienošanās noteiktajām prasībām.

71. (Svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.298)

71.1 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros, izņemot gadījumus, kad par attiecīgā finansējuma izlietošanu ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.776 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1008 redakcijā)

72. Šo noteikumu 19.punktā minētos grozījumus attiecībā uz līdzfinansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm piemēro no 2006.gada 24.oktobra. Finansējuma saņēmējs līdz 2013.gada 30.septembrim iesniedz sadarbības iestādē līguma par projekta īstenošanu attiecīgu grozījumu pieprasījumu (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.776)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.939
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.939
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 939Pieņemts: 11.11.2008.Stājas spēkā: 04.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 03.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
184629
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2012","iso_value":"2012\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-04.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2010","iso_value":"2010\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2010.-07.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2010","iso_value":"2010\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2010.-02.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2010","iso_value":"2010\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2010.-30.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2008","iso_value":"2008\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2008.-06.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)