Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.881

Rīgā 2008.gada 21.oktobrī (prot. Nr.75 63.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.prioritātes “Augstākā izglītība un zinātne” 1.1.2.pasākuma “Augstākās izglītības attīstība” 1.1.2.1.aktivitātes “Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai” 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir palielināt augsti kvalificētu – maģistra grādu iegu­vušo – speciālistu skaitu, īpaši dabaszinātņu, matemātikas, informācijas teh­noloģiju, inženierzinātņu, veselības aprūpes, vides zinātņu un radošo industriju jomā, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības attīstību uz inovāciju pamata.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā minēto darbību un veicinot šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

3.1. iznākuma rādītāju – 2500 maģistrantu, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām;

3.2. rezultāta rādītājus:

3.2.1. vismaz 80 procentu Eiropas Sociālā fonda atbalstu saņēmušo maģistrantu ieguvuši maģistra grādu līdz 2015.gada 31.augustam;

3.2.2. Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām maģistrantūrā pirms iestā­šanās doktorantūrā saņēmuši 50 procentu doktorantu no kopējā doktorantūras studentu skaita.

4. Aktivitātes mērķa grupas ir maģistranti, augstākās izglītības institūcijas un akadēmiskais personāls. Akadēmiskais personāls šo noteikumu izpratnē ir netiešā mērķa grupa.

5. Augstākās izglītības institūcija šo noteikumu izpratnē ir valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā Latvijas Republikā reģistrēta augstskola neatkarīgi no tās juridiskā statusa.

6. Projekta ietvaros atbalstāmā darbība ir mērķstipendijas nodrošināšana maģistrantam, kas studē maģistra studiju programmā kādā no šādiem prioritārajiem virzieniem:

6.1. izglītības tematiskajā grupā:

6.1.1. dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas;

6.1.2. inženierzinātnes, ražošana un būvniecība;

6.1.3. lauksaimniecība;

6.2. izglītības tematiskajā jomā:

6.2.1. veselības aprūpe;

6.2.2. vides aizsardzība;

6.2.3. transporta pakalpojumi;

6.2.4. māksla (starpdisciplinārā studiju programmā).

7. Šajos noteikumos minētā mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, kuru piešķir maģistrantam maģistra studiju programmas apguvei un maģistra grāda ieguvei.

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

8.1.1. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas, projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību;

8.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

8.1.3. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas reglamentu;

8.1.4. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

8.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.3. saskaņo šo noteikumu 77.punktā minētos projekta grozījumus;

8.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu;

8.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 11.punktā minētais pieejamais finansējums aktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

8.6. ievieto savā tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

9. Sadarbības iestā­des funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā standart­vienošanās un standartlīguma projektu par projekta īstenošanu un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajai iestādei;

9.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu atbilstoši finansējuma saņēmēja juridiskajam statusam un no­saka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem no­­teikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību;

9.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

9.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

9.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam;

9.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanu un aktivitātei pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par atsevišķu projektu;

9.7. sagatavo aktivitātes maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

9.8. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju, tai skaitā izlases veidā pārbauda maģistranta apliecinājumā (4.pielikums) sniegtās informācijas patiesumu;

9.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās vai līguma noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

9.10. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 76.punktā minētās prasības;

9.11. uzkrāj datus par projekta īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kār­tībā;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos vai līgumu ar finansējuma saņēmēju;

9.13. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.741)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

11. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 11 668 995 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 10 447 581 euro apmērā un nacionālais publiskais finansējums 1 221 414 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533; MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1038; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1332)

12. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 89,53 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo publisko finansējumu 10,47 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem neatkarīgi no finansējuma saņēmēja juridiskā statusa.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533)

13. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, ko atbildīgā iestāde organizē vismaz divās kārtās. Ja iepriekšējā projektu iesniegumu atlases kārtā nav apgūts aktivitātei pieejamais publiskais finansējums, arī ja iesniegtais projekta iesniegums ir noraidīts, atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

14. Aktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais publiskais finansējums ir 8 655 023 euro. Aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais publiskais finansējums ir 3 013 972 euro. Aktivitātes nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nepieciešams, organizē par aktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1038; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1332)

II. Prasības projekta iesniedzējam

15. Projekta iesniedzējs var būt augstākās izglītības institūcija, kura īsteno vienu vai vairākas maģistra studiju programmas šo noteikumu 6.punktā minētajās izglītības tematiskajās grupās vai tematiskajās jomās.

16. Ja projekta iesniedzējs ir privātpersonas dibināta augstākās izglītības institūcija, tā papildus šo noteikumu 15.punktā noteiktajām prasībām atbilst šādiem nosacījumiem:

16.1. tai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu;

16.2. tā nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas sta­dijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

17. Projekta iesniedzējs projektu var īstenot sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām, zinātniskajiem institūtiem vai komercsabiedrībām (turpmāk – sadarbības partneris). Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris noslēdz attiecīgu sadarbības līgumu maģistra studiju programmu īstenošanā.

18. Projekta attiecināmo izmaksu minimālā un maksimālā kopsumma pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir no 25 000 euro līdz 7 000 000 euro, otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā – no 25 000 euro līdz 1 565 160 euro.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1332 redakcijā)

19. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ievērojot šo noteikumu 18.punktā minētos projekta attiecināmo izmaksu kopsummas ierobežojumus, augstākās izglītības institūcijai pieejamo finansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Fi = 0,27 x M x A x T, kur

Fi – pieejamais finansējuma apmērs augstākās izglītības institūcijai (latos);

0,27 – koeficients, kas aprēķināts, ņemot vērā pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu un augstākās izglītības institūcijās kopējo 2007./2008.akadēmiskajā gadā studējošo maģistrantu skaitu šo noteikumu 6.punktā minētajos prioritārajos virzienos, un paredz finansiālā atbalsta sniegšanu konkursa kārtībā;

M – maģistrantu skaits attiecīgajā augstākās izglītības institūcijā prioritārajās izglītības tematiskajās grupās un tematiskajās jomās 2007./2008.akadēmiskajā gadā;

A – finansiālā atbalsta apmērs vienam maģistrantam mēnesī (latos);

T – maksimālais finansiālā atbalsta ilgums mēnešos vienam maģis­trantam.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

19.1 Otrās un, ja nepieciešams, nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ievērojot šo noteikumu 18.punktā minētos projekta attiecināmo izmaksu kopsummas ierobežojumus, augstākās izglītības institūcijai pieejamo finansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

FI – augstākās izglītības institūcijai pieejamais finansējums (latos);

F2k – aktivitātes otrajai vai nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais finansējums (latos);

I – augstākās izglītības institūcijas variante ( I = 1, 2, ....., n; n – augstākās izglītības institūciju skaits);

ΔMI – studējošo skaita pieaugums augstākās izglītības institūcijā tajās pilna laika maģistra studiju programmās (ieskaitot profesionālās maģistra studiju programmas), kuras tiek īstenotas šo noteikumu 6.punktā minētajos prioritārajos virzienos un kurās laikposmā no 2007.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 1.oktobrim ir palielinājies studējošo skaits;

∑ΔMI – kopējais studējošo skaita pieaugums tajās pilna laika maģistra studiju programmās (ieskaitot profesionālās maģistra studiju programmas), kuras tiek īstenotas šo noteikumu 6.punktā minētajos prioritārajos virzienos un kurās laikposmā no 2007.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 1.oktobrim ir palielinājies studējošo skaits.
(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

20. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu par mazāku finansējuma apmēru, nekā aprēķināts augstākās izglītības institūcijai saskaņā ar šo noteikumu 19. vai 19.1 punktā minēto formulu.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

21. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 40 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai atbildīgā iestāde uzaicinājumu nosūta ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.maijam. Uzaicinājumu nosūta pro­jekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

21.1 Izglītības un zinātnes ministrija pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē uzaicināmo projektu iesniedzēju sarakstu.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

22. Uzaicinājumā norāda:

22.1. attiecīgajai kārtai pieejamo finansējuma apmēru, projektam pieļau­jamo minimālo un maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu un augstākās izglītības institūcijai pieejamā finansējuma aprēķina nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 19. vai 19.1punktā minētajām prasībām;

22.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darb­dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

22.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

22.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

22.5. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

23.1. vienā projektu iesniegumu atlases kārtā var iesniegt vienu projekta iesniegumu;

23.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros – 1.pielikums, otrās un, ja nepieciešams, nākamās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros – 1.1 pielikums) un šādi pielikumi:

23.2.1. šo noteikumu 63.punktā minētais nolikums vai tā projekts, kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 64.punktā noteiktajām prasībām;

23.2.2. šo noteikumu 66.punktā minētā līguma projekts, ko noslēdz finansējuma saņēmējs un maģistrants un kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 66.punktā noteiktajām prasībām;

23.2.3. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts nodomu protokols par projekta ietvaros plānoto sadarbību maģistra studiju programmu īstenošanā;

23.2.4. šo noteikumu 17.punktā minētā sadarbības līguma projekts par sadarbību maģistra studiju programmu īstenošanā, tajā norādot sadarbības partnera pienākumus un tiesības, kā arī plānoto samaksas kārtību;

23.2.5. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm (2.pielikums);

23.2.6. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

23.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, un projekta iesniegumam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533; MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

24. (Svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

25. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var ie­sniegt:

25.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā, valsts budžeta iestādes pievieno šo noteikumu 23.2.5.apakš­punktā minētā finansēšanas plāna elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā, – visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

25.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

25.1 Otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

25.1 1. papīra formā, pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, – visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

25.1 2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ievērojot šādas prasības:

25.1 2.1. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

25.1 2.2. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

26. Šo noteikumu 21.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniski vai nosūtot pa pastu:

26.1. ja projekta iesniegumu iesniedz ar pasta starpniecību, par tā iesnieg­šanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

26.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā šo apgalvojumu pamato;

26.3. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesnieg­šanas datumu uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

27. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma nosūta pa pastu vai elektroniski elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

28. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – atbilstoši šo noteikumu 35.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 36.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 37.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 38.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

28.1 Otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā – vispirms atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad – šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

29. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas un Augstākās izglītības padomes pārstāvjus.

30. Komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

31. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpau­dīs trešajām personām. Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka viņi savā darbībā nepārkāpj normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un ievēro ierobežojumus, kas noteikti Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

32. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas reglaments.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

33. Vērtēšanu veic, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnie­guma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

34. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar vērtējumu “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

35. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji) ir šādi:

35.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projekta iesniegumu atlasei;

35.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

35.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

35.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

35.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

35.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām – papīra formā (iesniegts nepieciešamais projekta iesnieguma eksemplāru skaits, iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

35.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

35.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

35.9. projekta īstenošanas termiņš un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 74.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

35.10. projektam pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

35.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinan­sējums nepārsniedz šo noteikumu 12.punktā minēto pieļaujamo līdzfinansējuma apmēru;

35.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 18.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 18.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

35.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas sadalījumā pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

35.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 52. un 58.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

35.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 54., 56. un 57.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

36. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji) ir šādi:

36.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 15.punktā minētā institūcija;

36.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam aktivitātes mērķim;

36.3. projekta atbalstāmās darbības atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

36.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

36.5. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

36.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

36.7. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

36.8. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šo noteikumu 3.punktā minētā iznākuma rādītāja sasniegšanu;

36.9. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

36.10. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

36.11. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam pro­jekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības;

36.12. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda un projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.

37. Kvalitātes kritēriji (specifiskie ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji) ir šādi:

37.1. augstākās izglītības institūcijas kapacitāte prioritāro maģistra studiju programmu īstenošanā – studējošo skaits pilna laika maģistra studiju pro­grammās noteiktajās prioritārajās izglītības tematiskajās grupās un jomās 2007./2008.akadēmiskajā gadā:

37.1.1. vairāk nekā 550 (pieci punkti);

37.1.2. no 401 līdz 550 (četri punkti);

37.1.3. no 201 līdz 400 (trīs punkti);

37.1.4. no 61 līdz 200 (divi punkti);

37.1.5. no 1 līdz 60 (viens punkts);

37.1.6. nav (0 punktu);

37.2. augstākās izglītības institūcijas akadēmiskā personāla potenciāls maģistra studiju programmu īstenošanā – profesoru un asociēto profesoru skaits 2007./2008.akadēmiskajā gadā:

37.2.1. vairāk nekā 150 (pieci punkti);

37.2.2. no 101 līdz 150 (četri punkti);

37.2.3. no 61 līdz 100 (trīs punkti);

37.2.4. no 31 līdz 60 (divi punkti);

37.2.5. no 1 līdz 30 (viens punkts);

37.2.6. nav (0 punktu);

37.3. augstākās izglītības institūcijas īstenoto maģistra studiju programmu efektivitāte – maģistra grādu ieguvušo skaits attiecībā pret maģistra studiju programmās imatrikulēto personu skaitu (izteikts procentos):

37.3.1. vairāk nekā 80 procentu (pieci punkti);

37.3.2. no 60 līdz 80 procentiem (trīs punkti);

37.3.3. mazāk nekā 60 procentu (viens punkts);

37.4. Eiropas Sociālā fonda atbalsta efektivitāte – plānotais maģistra grādu ieguvušo skaits attiecībā pret plānoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmēju skaitu maģistra studiju programmās (izteikts procentos):

37.4.1. vairāk nekā 97 procenti (pieci punkti);

37.4.2. no 97 līdz 90 procentiem (trīs punkti);

37.4.3. no 90 līdz 80 procentiem (viens punkts);

37.4.4. mazāk nekā 80 procentu (0 punktu);

37.5. projekta iesniegums demonstrē sasaisti (savstarpēji papildinoša pozitīva ietekme) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām augstākās izglītības programmu un zinātnes infrastruktūras modernizācijai:

37.5.1. ir savstarpēji papildinoša ietekme (divi punkti);

37.5.2. nav savstarpēji papildinošas ietekmes (0 punktu);

37.6. projekta iesniegumā ir paredzēts, ka projekta īstenošana notiek sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām vai zinātniskajiem institūtiem maģistra studiju programmu īstenošanā:

37.6.1. projekta iesniedzējam jau ir izstrādāts un darbojas sadarbības mehānisms, kas paredz par zinātniskā darba vadītājiem piesaistīt attiecīgā pētī­jumu jomā vadošus zinātniekus vai akadēmisko personālu, tai skaitā no citiem zinātniskajiem institūtiem vai ārvalstu augstskolām, vai komercsabiedrībām, un ir paredzēta esošās sadarbības turpināšana projekta īstenošanā (pieci punkti);

37.6.2. projekta iesniegumā ir paredzēts piesaistīt vienu vai vairākus zinātniskos institūtus vai komercsabiedrības, un ar tiem ir paredzēts noslēgt sadarbības līgumu, to apliecinot ar nodomu protokolu (trīs punkti);

37.6.3. projekta iesniegumā ir paredzēts piesaistīt vienu vai vairākas augstākās izglītības institūcijas, un ar tām ir paredzēts noslēgt sadarbības līgumu, to apliecinot ar nodomu protokolu (viens punkts);

37.6.4. projekta iesniegumā nav norādīta informācija par plānoto sadarbību (0 punktu);

37.7. augstākās izglītības institūcijas īstenotā starptautiskā sadarbība, ko raksturo šādi sadarbības veidi: starptautiskās sadarbības līgumi, starptautiskie projekti, akadēmiskā personāla apmaiņa, studējošo apmaiņa:

37.7.1. augstākās izglītības institūcija īsteno trīs vai četrus minētos sadarbības veidus (trīs punkti);

37.7.2. augstākās izglītības institūcija īsteno divus no minētajiem sadarbības veidiem (divi punkti);

37.7.3. augstākās izglītības institūcija īsteno vienu no minētajiem sadarbības veidiem (viens punkts);

37.7.4. augstākās izglītības institūcijai nav neviena no minētajiem sadarbības veidiem (0 punkti);

37.8. augstākās izglītības institūcijas konkurētspēja starptautiskajā akadēmiskajā vidē, ko raksturo šādi rādītāji: uz konkursa pamata piesaistītais ārvalstu akadēmiskais personāls, ārvalstu studējošo piesaiste, studiju programmu īstenošana svešvalodās:

37.8.1. augstākās izglītības institūcija izpilda visus trīs minētos starptautiskās konkurētspējas rādītājus (trīs punkti);

37.8.2. augstākās izglītības institūcija izpilda divus no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (divi punkti);

37.8.3. augstākās izglītības institūcija izpilda vienu no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (viens punkts);

37.8.4. augstākās izglītības institūcijai nav neviena no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem (0 punktu);

37.9. projekta ieguldījums augstākās izglītības institūcijas vai institūciju inovatīvās kapacitātes paaugstināšanā:

37.9.1. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz vairākām augstākās izglītības institūcijām (trīs punkti);

37.9.2. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz atsevišķiem studiju virzieniem (divi punkti);

37.9.3. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz atsevišķām studiju programmām (viens punkts);

37.10. projekta īstenošanas risku izvērtējums (iespējamais izmaksu sadār­dzinājums, nepietiekams akadēmiskā personāla nodrošinājums, nepietiekams maģistrantūrā studēt gribētāju skaits, reflektantu nepietiekama akadēmiskā vai zinātniskā kapacitāte, studējošo skaita samazinājums un citi riski):

37.10.1. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, izstrādāts pasā­kumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

37.10.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

37.10.3. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai (viens punkts);

37.10.4. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

37.11. projekta iesniedzēja reģionālais izvietojums:

37.11.1. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionā (četri punkti);

37.11.2. Rīgas plānošanas reģionā (viens punkts);

37.12. projektā paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamat­principu (dzimuma līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu:

37.12.1. paredzētie pasākumi sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu (pieci punkti);

37.12.2. paredzētie pasākumi sekmē divu pamatprincipu ievērošanu (trīs punkti);

37.12.3. paredzētie pasākumi sekmē viena pamatprincipa ievērošanu (viens punkts);

37.12.4. nav paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (0 punktu);

37.13. projekta plānotā ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

37.13.1. projekts paredz atbalstu maģistra studijām informācijas tehno­loģiju jomā, kā arī paredz palielināt maģistra grādu ieguvušo skaitu informācijas tehnoloģiju studiju programmās (divi punkti);

37.13.2. projekts paredz atbalstu maģistra studijām informācijas tehnoloģiju jomā, nepalielinot maģistra grādu ieguvušo skaitu informācijas tehnoloģiju studiju programmās (viens punkts);

37.13.3. projektā nav paredzēts atbalsts maģistra studijām informācijas tehnoloģiju jomā (0 punktu).

38. Finansējuma piešķiršanas kritēriji ir šādi:

38.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.12., 36.1., 36.2., 36.3. un 36.8.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, 37.2., 37.4., 37.6. un 37.12.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 37.10.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis vismaz 14 punktus;

38.2. sarindojot šo noteikumu 38.1.apakš­punktā minētajam kritērijam atbilstošos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma.

V. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā

(Nodaļas nosaukums MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

39. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt, ja atbilstība visiem šo noteikumu 35., 36. un 38.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

40. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un nevērtēt tālāk projekta iesniegumu, ja:

40.1. privātpersonas dibināta augstākās izglītības institūcija neatbilst šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

40.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.12., 36.1., 36.2., 36.3. vai 36.8.apakš­punktā minētajiem kritērijiem;

40.3. vērtējumā par atbilstību kādā no šo noteikumu 37.2., 37.4., 37.6., 37.12.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem tas saņēmis mazāk par vienu punktu vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 37.10.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par diviem punktiem;

40.4. projekta iesniegums neatbilst 38.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

41. Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstipri­nāšanu, var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu:

41.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 35.6., 35.7., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.13., 35.14., 35.15., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7., 36.9., 36.10., 36.11. vai 36.12.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam;

41.2. izmaksu precizēšana, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegts šo noteikumu 54., 56. un 57.punktā minētais izmaksu ierobežojums;

41.3. projekta iesniegumā augstākās izglītības institūcijai pieprasītā finan­sējuma apmēra samazināšana atbilstoši šo noteikumu 19.punktā minētajai aprēķinu formulai;

41.4. projekta izmaksu precizēšana sadalījumā pa gadiem;

41.5. privātpersonas dibināta augstākās izglītības institūcija nodrošina atbilstību šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

41.6. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veik­šana, kura ir vērsta uz vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu.

42. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

42.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma ap­stip­rināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

42.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma ap­stip­rināšanu un divas apstiprinātā projekta apliecinātas kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

42.3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesnie­dzējs, – lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kopiju un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.apakšpunktam un 2.pielikumam projekta iesniedzēja iesniegto informāciju.

43. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

44. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums). Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

45. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

45.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

45.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar no­sacījumu, atzinumu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

45.3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesnie­dzējs, – lēmuma par projekta apstiprināšanu ar no­sacījumu kopiju, atzinuma kopiju un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.apakš­punktam un 2.pielikumam projekta iesniedzēja iesniegto informāciju.

46. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

47. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finan­sējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas no­drošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

48. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, rakstiski informē par noslēgto vienošanos ministriju, kuras institucionālā padotībā atrodas finansējuma saņēmējs.

49. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, tajā noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.741 redakcijā)

50. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 46.punktā minētajos gadījumos projekta iesnie­dzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesniegu­ma kopijas.

V1. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu otrajā un nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā

(Nodaļa MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

50.1 Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt, ja atbilstība visiem šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā", kā arī šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minēto projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju kopvērtējumā projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 14 punktus.

50.2 Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un nevērtēt tālāk projekta iesniegumu, ja:

50.2 1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.1., 2.1.2. un 2.2.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

50.2 2. vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 3.1., 3.2., 3.4. un 3.10.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem tas saņēmis mazāk par vienu punktu vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par diviem punktiem, vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.3. vai 3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par trim punktiem;

50.2 3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

50.3 Atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu:

50.3 1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. un 2.1.11.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

50.3 2. izmaksu precizēšana, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegts šo noteikumu 54., 56. un 57.punktā minētais izmaksu ierobežojums;

50.3 3. projekta iesniegumā augstākās izglītības institūcijai pieprasītā finansējuma apmēra samazināšana atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktā minētajai aprēķinu formulai;

50.3 4. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kas saistīta ar šo noteikumu 50.3 1., 50.3 2. un 50.3 3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir vērsta uz vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu.

50.4 Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

50.4 1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

50.4 2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprināto projekta iesniegumu:

50.4 2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināleksemplāru, kuru piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

50.4 2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

50.4 3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesniedzējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija –, lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu (kopiju) un atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikuma 6.1.apakšpunktam un 2.pielikumam projekta iesniedzēja iesniegto informāciju.

50.5 Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā (termiņu nosaka no 10 līdz 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas) nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

50.6 Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu.

50.7 Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

50.7 1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

50.7 2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprināto projekta iesniegumu:

50.7 2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināleksemplāru, kuru piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

50.7 2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

50.7 3. ministrijai, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesniedzējs – valsts dibināta augstākās izglītības institūcija –, lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu (kopiju), atzinumu (kopiju) un atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikuma 6.1.apakšpunktam un 2.pielikumam projekta iesniedzēja iesniegto informāciju.

50.8 Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

50.9 Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

50.10 Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, rakstiski informē par noslēgto vienošanos ministriju, kuras institucionālā padotībā atrodas finansējuma saņēmējs.

50.11 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

51. Projekta ietvaros izmaksas iedala attiecināmās un neattiecināmās izmaksās.

52. Attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

52.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm;

52.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm:

52.2.1. mērķstipendijas izmaksas;

52.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

52.2.3. projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

52.3. neparedzētās izmaksas (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

53. Šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

53.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

53.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

53.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

53.4. telpu īres, nomas izmaksas;

53.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

53.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

53.7. interneta, pasta un telekomunikāciju pakalpojumu izmaksas;

53.8. komandējuma vai darba braucienu izmaksas;

53.9. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā)

54. Šo noteikumu 52.2.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma vai pakalpojuma līguma izmaksas, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājs. Minēto izmaksu kopsumma var būt ne vairāk kā pieci procenti no šo noteikumu 52.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 7114,36 euro.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1332)

55. Šo noteikumu 52.2.1.apakšpunktā minēto mērķstipendiju 426,86 euro mēnesī piešķir šo noteikumu 6.punktā minētajam maģistrantam 10 mēnešus gadā. Kopējais mērķstipendijas piešķiršanas ilgums vienam maģistrantam maģistra studiju programmas apguvei un maģistra grāda ieguvei nepārsniedz 20 mēnešus triju gadu laikā.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1332)

56. Šo noteikumu 52.2.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 52.2.1.apakšpunktā noteikto izmaksu summas.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā)

57. Šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 52.2.1.apakš­punktā minētajām izmaksām un var tikt izmantota šo noteikumu 52.2.1.apakšpunktā noteikto izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533)

58. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā)

59. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

59.1. nav norādītas šo noteikumu 52. un 58.punktā;

59.2. neatbilst šo noteikumu 54., 56. un 57.punktā minētajam izmaksu ierobežojumam;

59.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 52.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

59.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533; MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

60. Mērķstipendiju var piešķirt maģistrantam, kurš studē pilna laika studijās valsts budžeta finansētajās vai maksas studiju vietās kādā no šo noteikumu 6.punktā minētajiem prioritārajiem virzieniem.

61. Maģistrants vienlaikus nevar saņemt mērķstipendiju un atlīdzību:

61.1. darbības programmas ‘’Cilvēkresursi un nodarbinātība’’ papildinā­juma 1.1.1.2.aktivitātes ‘’Cilvēkresursu piesaiste zinātnei’’ projektu ietvaros;

61.2. darbības programmas ‘’Uzņēmējdarbība un inovācijas’’ papildinā­juma 2.1.1.1.aktivitātes ‘’Atbalsts zinātnei un pētniecībai’’, 2.1.2.1.1.apakš­aktivitātes ‘’Kompetences centri’’ vai 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes ‘’Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde’’ projektu ietvaros;

61.3. darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" projektu ietvaros (attiecināms uz šo noteikumu 66.punktā minētajiem līgumiem par mērķstipendijas piešķiršanu, ko noslēdz pēc 2011.gada 31.maija);

61.4. citā maģistra studiju programmā tās apguvei vai maģistra grāda ieguvei darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" projektu ietvaros papildus maģistra studiju programmai, kurā tas pretendē uz mērķstipendiju.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220; MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.741)

62. Mērķstipendiju apakšaktivitātes ietvaros maģistrantam var piešķirt tikai vienas maģistra studiju programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.741)

63. Mērķstipendiju maģistrantam piešķir konkursa kārtībā saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

64. Šo noteikumu 63.punktā minētajā nolikumā ietver vismaz šādus noteikumus:

64.1. prasības maģistrantam, lai varētu pretendēt uz mērķstipendiju, tai skaitā prasību iesniegt maģistranta apliecinājumu (4.pielikums) par atbilstību šo noteikumu 61.punktā minētajām prasībām;

64.2. maģistrantu pieteikšanās kārtību;

64.3. konkursa organizēšanas kārtību;

64.4. mērķstipendijas piešķiršanas komisijas darba kārtību;

64.5. lēmuma par mērķstipendijas piešķiršanu pieņemšanas un apstrīdē­šanas kārtību;

64.6. konkursa rezultātu publiskošanas kārtību;

64.7. līguma par mērķstipendijas piešķiršanu starp augstākās izglītības institūciju un maģistrantu slēgšanas kārtību;

64.8. mērķstipendijas izmaksas kārtību;

64.9. maģistranta atbildību.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.741)

65. Finansējuma saņēmējs izveido vienu vai vairākas mērķstipendijas piešķiršanas komisijas, kuru sastāvā iekļauj augstākās izglītības institūcijas administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo paš­pārvaldes pārstāvjus. Komisijas sastāvā var iekļaut nozaru ārējos ekspertus.

66. Ne vēlāk kā 40 darbdienu laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas finansējuma saņēmējs ar maģistrantu rakstiski slēdz līgumu par mērķstipendijas piešķiršanu. Līgumā ietver vismaz šādus noteikumus:

66.1. augstākās izglītības institūcijas saistības atbalsta sniegšanai maģistrantam maģistra studiju programmas apguvei un maģistra grāda ieguvei;

66.2. maģistranta saistības maģistra studiju programmas apguvei un maģistra grāda ieguvei, paredzot, ka saistības izpildāmas triju gadu laikā pēc imatrikulācijas;

66.3. termiņa pagarinājuma nosacījumus;

66.4. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

66.5. informācijas apmaiņas kārtību.

67. Finansējuma saņēmējs līgumu ar maģistrantu par mērķstipendijas piešķiršanu slēdz uz gadu.

67.1 Finansējuma saņēmējs pirms šo noteikumu 67.punktā minētā līguma noslēgšanas pārbauda šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minētajā maģistranta apliecinājumā sniegtās informācijas patiesumu:

67.1 1. ja maģistranta apliecinājumā sniegtā informācija ir patiesa, finansējuma saņēmējs noslēdz šo noteikumu 67.punktā minēto līgumu ar maģistrantu par mērķstipendijas piešķiršanu, pievienojot līgumam šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minēto maģistranta apliecinājumu kā līguma neatņemamo sastāvdaļu;

67.1 2. ja maģistranta apliecinājumā sniegtā informācija nav patiesa, finansējuma saņēmējs neslēdz šo noteikumu 67.punktā minēto līgumu ar maģistrantu par mērķstipendijas piešķiršanu.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.741 redakcijā)

68. Mērķstipendijas izmaksas ir attiecināmas ar nākamo kalendāra mēnesi pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas, bet ne agrāk kā pēc atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Mērķstipendiju sāk izmaksāt pēc šo noteikumu 66.punktā minētā līguma noslēgšanas.

69. Ja maģistrants pārtrauc studijas, finansējuma saņēmējs, sākot ar nākamo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas, pārtrauc mērķstipendijas izmaksu maģistrantam.

70. Ja maģistrants augstākās izglītības institūcijas noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, finansējuma saņēmējs pārtrauc mērķstipendijas izmaksu.

71. Ja maģistrants ir pārtraucis studijas vai finansējuma saņēmējs ir pārtraucis mērķstipendijas izmaksu maģistrantam, mērķstipendiju konkursa kārtībā piešķir nākamajam maģistrantam, kurš ieguvis augstāku novērtējumu.

72. Pēc studiju pārtraukuma, ja tas nepārsniedz vienu akadēmisko gadu, maģistrants var atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju šo noteikumu 63.punktā minētajā konkursa kārtībā.

73. Ja maģistrants ir saņēmis mērķstipendiju pēc tam, kad ir pārtraucis studijas, viņš atmaksā finansējuma saņēmējam nepamatoti saņemto mērķ­stipendiju pilnā apmērā par minēto laikposmu. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ieturēt nepamatoti izmaksātās summas no nākamajiem mērķstipendijas maksājumiem, ja tādi tiek veikti.

74. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas un īsteno projektu ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

75. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

76. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 77.punktā minētajos gadījumos.

77. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

77.1. projekta mērķi;

77.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

77.3. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220);

77.4. projektā sasniedzamajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem;

77.5. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220);

77.6. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533).

78. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

78.1. starp šo noteikumu 52.2.1. un 52.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 55. un 56.punktā minēto izmaksu ierobežojumu;

78.2. šo noteikumu 52.2.1. un 52.2.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā)

79. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 78.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts, tad sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

80. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējuma saņēmējs līdz 2011.gada 31.decembrim nodrošina finansējuma apguvi ne mazāk kā 60 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

80.1 Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējuma saņēmējs līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina finansējuma apguvi ne mazāk kā 60 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

81. Ja finansējuma saņēmējs neizpilda projekta iesniegumā norādītos iznākuma rādītājus vai rezultāta rādītājus sadalījumā pa gadiem vai nenodrošina finansējuma apguvi šo noteikumu 80. vai 80.1punktā noteiktajā apmērā un termiņos, vai nepilda vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktās saistības, sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi. Šajā gadījumā atbildīgajai iestādei ir tiesības ierosināt projekta finansējuma samazināšanu vai pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

VIII. Noslēguma jautājumi

82. Šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu attiecināmību un apmēru pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā nosaka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

82.1 Līdz šo noteikumu 82.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai netiešās izmaksas netiek plānotas, izņemot šo noteikumu 52.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas, kas tiek plānotas saskaņā ar šo noteikumu 54.punktu.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.533 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.220)

83. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas netiešās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemēro no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 52.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

84. Šo noteikumu 83.punktā minēto nosacījumu izpildes kārtību sadarbības iestāde iekļauj vienošanās dokumentā vai līgumā par projekta īstenošanu.

85. Šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā plāno un piemēro kā faktiskās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

86. Šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās izmaksas otrajā un, ja nepieciešams, nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā ietver projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.881

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.533)

KN881P1_PAGE_01.JPG (84507 bytes)

KN881P1_PAGE_02.JPG (51342 bytes)

KN881P1_PAGE_03.JPG (131968 bytes)

KN881P1_PAGE_04.JPG (91922 bytes)

KN881P1_PAGE_05.JPG (17222 bytes)

KN881P1_PAGE_06.JPG (91368 bytes)

KN881P1_PAGE_07.JPG (102391 bytes)

KN881P1_PAGE_08.JPG (40907 bytes)

KN881P1_PAGE_09.JPG (103979 bytes)

KN881P1_PAGE_10.JPG (65319 bytes)

KN881P1_PAGE_11.JPG (20826 bytes)

KN881P1_PAGE_12.JPG (78845 bytes)

KN881P1_PAGE_13.JPG (39491 bytes)

KN881P1_PAGE_14.JPG (42398 bytes)

KN881P1_PAGE_15.JPG (144790 bytes)

KN881P1_PAGE_16.JPG (40716 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.881

(Pielikums MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.881

KN881P2_PAGE_1.JPG (36794 bytes)

KN881P2_PAGE_2.JPG (46082 bytes)

KN881P2_PAGE_3.JPG (24213 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.881
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 22.03.2011. noteikumu Nr.220 redakcijā)

Darbības programmas numurs un nosaukums

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība

Prioritātes numurs un nosaukums 1.1. Augstākā izglītība un zinātne
Pasākuma numurs un nosaukums 1.1.2. Augstākās izglītības attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums 1.1.2.1. Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums 1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai
Projektu iesniegumu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase (2.kārta)
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei  

N

1.2. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

1.3. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

1.4. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas  

P

1.6. Projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām – papīra formā, ir iesniegts nepieciešamais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (iesnieguma oriģināls un kopijas (ja paredzētas) ir cauršūtas (caurauklotas)), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu  

P

1.7. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona  

P

1.8. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu minētie pielikumi

P

1.9. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam  

P

1.10. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos  

P

1.11. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto līdzfinansējuma apmēru  

P

1.12. Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo attiecināmo izmaksu summu  

P

1.13. Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām  

P

1.14. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām  

P

1.15. Projekta iesniegumā plānotās projekta īstenošanas izmaksas nepārsniedz noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus  

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1. Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji    
2.1.1. Projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim – palielināt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaitu, īpaši dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, veselības aprūpes, vides zinātņu un radošo industriju jomā, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības attīstību uz inovāciju pamata  

N

2.1.2. Projekts paredz īstenot šādu atbalstāmo darbību – mērķstipendiju nodrošināšana maģistra studijām noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajās prioritārajās izglītības tematiskajās grupās, jomās un programmu grupās

N

2.1.3. Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

P

2.1.4. Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

P

2.1.5. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

2.1.6. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

2.1.7. Projektā plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šāda aktivitātes iznākumu rādītāja sasniegšanu – 2 500 maģistranti, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām

P

2.1.8. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

P

2.1.9. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā

P

2.1.10. Projekta iesniegumā norādītās projekta īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un plānotās darbības

P

2.1.11. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
2.2.1. Projekta iesniedzējs ir augstākās izglītības institūcija, kas īsteno maģistra studiju programmu vai programmas šādās izglītības tematiskajās grupās, tematiskajās jomās vai programmu grupās: dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; lauksaimniecība; veselības aprūpe; vides aizsardzība; transporta pakalpojumi, māksla (starpdisciplinārās studiju programmās)

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktu skala)

3.1. Augstākās izglītības institūcijas kapacitāte prioritāro maģistra studiju programmu īstenošanā – studējošo skaits pilna laika maģistra studiju programmās noteiktajās prioritārajās izglītības tematiskajās grupās un jomās 2010./2011.akadēmiskajā gadā

Jāiegūst
vismaz
1 punkts

3.1.1. vairāk nekā 550

5

3.1.2. 401–550

4

3.1.3. 201–400

3

3.1.4. 61–200

2

3.1.5. 1–60

1

3.1.6. nav

0

3.2. Augstākās izglītības institūcijas akadēmiskā personāla potenciāls maģistra studiju programmu īstenošanā – profesoru un asociēto profesoru skaits 2010./2011.akadēmiskajā gadā

Jāiegūst
vismaz
1 punkts

3.2.1. vairāk nekā 150

5

3.2.2. 101–150

4

3.2.3. 61–100

3

3.2.4. 31–60

2

3.2.5. 1-30

1

3.2.6. nav

0

3.3. Augstākās izglītības institūcijas īstenoto maģistra studiju programmu efektivitāte – pēdējos divos akadēmiskajos gados maģistra grādu ieguvušo skaits pret maģistra studiju programmās imatrikulēto personu skaitu (izteikts procentos)

Jāiegūst
vismaz
3 punkti

3.3.1. vairāk nekā 80 %

5

3.3.2. 60–80 %

3

3.3.3. mazāk nekā 60 %

0

3.4. Eiropas Sociālā fonda atbalsta efektivitāte – projektā plānotais maģistra grādu ieguvušo skaits pret plānoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta saņēmēju skaitu maģistra studiju programmās (izteikts procentos)

Jāiegūst
vismaz
1 punkts

3.4.1. vairāk nekā 97 %

5

3.4.2. 90–97 %

3

3.4.3. 80–89 %

1

3.4.4. mazāk nekā 80 %

0

3.5. Zinātnisko institūciju, ārvalstu augstākās izglītības institūciju vai uzņēmumu iesaistīšana maģistra studiju programmu īstenošanā

Jāiegūst
vismaz
3 punkti

3.5.1. projekta iesniedzējam ir izveidots un tiek īstenots sadarbības mehānisms, kas paredz studiju programmu īstenošanā piesaistīt attiecīgā pētījumu jomā vadošus zinātniekus no zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem vai akadēmisko personālu no ārvalstu augstākās izglītības institūcijām, un ir paredzēta esošās sadarbības turpināšana projekta īstenošanā

5

3.5.2. projekta iesniedzējam nav izveidots sadarbības mehānisms, bet projektā ir paredzēts piesaistīt vienu vai vairākas zinātniskās institūcijas vai uzņēmumus vai ārvalstu augstākās izglītības institūcijas studiju programmu īstenošanā un ar tiem ir paredzēts noslēgt sadarbības līgumu, to apliecinot ar nodomu protokolu

3

3.5.3. projektā nav paredzēts piesaistīt zinātniskās institūcijas, uzņēmumus vai ārvalstu augstākās izglītības institūcijas studiju programmu īstenošanā

0

3.6. Augstākās izglītības institūcijas īstenotā starptautiskā sadarbība, ko raksturo šādi sadarbības veidi: 1) starptautiskās sadarbības līgumi, 2) starptautiskie projekti, 3) akadēmiskā personāla apmaiņa, 4) studējošo apmaiņa

Kritērijs
nav izslēdzošs

3.6.1. augstākās izglītības institūcija īsteno trīs vai četrus minētos sadarbības veidus

3

3.6.2. augstākās izglītības institūcija īsteno divus no minētajiem sadarbības veidiem

2

3.6.3. augstākās izglītības institūcija īsteno vienu no minētajiem sadarbības veidiem

1

3.6.4. augstākās izglītības institūcijai nav neviena no minētajiem sadarbības veidiem

0

3.7. Augstākās izglītības institūcijas konkurētspēja starptautiskajā akadēmiskajā vidē, ko raksturo šādi rādītāji: 1) uz konkursa pamata piesaistītais ārvalstu akadēmiskais personāls, 2) ārvalstu studējošo piesaiste, 3) studiju programmu īstenošana svešvalodās

Kritērijs
nav izslēdzošs

3.7.1. augstākās izglītības institūcija atbilst visiem trijiem minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem

3

3.7.2. augstākās izglītības institūcija atbilst diviem no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem

2

3.7.3. augstākās izglītības institūcija atbilst vienam no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem

1

3.7.4. augstākās izglītības institūcija neatbilst nevienam no minētajiem starptautiskās konkurētspējas rādītājiem

0

3.8. Projekta ieguldījums augstākās izglītības institūcijas vai institūciju inovatīvās kapacitātes paaugstināšanā

Kritērijs
nav izslēdzošs

3.8.1. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz vairākām augstākās izglītības institūcijām

3

3.8.2. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz atsevišķiem studiju virzieniem

2

3.8.3. projekts veicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu attiecībā uz atsevišķām studiju programmām

1

3.8.4. projekts neveicina tehnoloģiju pārnesi un komercializācijas spējas paaugstināšanu

0

3.9. Projekta īstenošanas risku (iespējamais resursu sadārdzinājums, nepietiekams akadēmiskā personāla nodrošinājums, nepietiekams maģistrantūrā studēt gribētāju skaits, nepietiekama reflektantu akadēmiskā vai zinātniskā kapacitāte, studējošo skaita samazinājums un citi riski) izvērtējums

Jāiegūst
vismaz
2 punkti

3.9.1. projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.9.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

3.9.3. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji, nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai

1

3.9.4. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtējums
(punktu skala)

3.10. Projektā paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu

Jāiegūst
vismaz
1 punkts

3.10.1. paredzētie pasākumi sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu

5

3.10.2. paredzētie pasākumi sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

3

3.10.3. paredzētie pasākumi sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

3.10.4. nav paredzēti pasākumi, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/Nē)

4.1. Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.1., 2.1.2. un 2.2.1.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, 3.1., 3.2., 3.4. un 3.10.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 1 punktu, 3.3. un 3.5.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 3 punktus, 3.9.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 2 punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 14 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

Piezīmes.
1. Projekta iesniegumus vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāiegūst, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.
2. Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" vai "Nē" saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:
N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida;
P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.881

(Pielikums MK 27.09.2011. noteikumu Nr.741 redakcijā)

Maģistranta apliecinājums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 881Pieņemts: 21.10.2008.Stājas spēkā: 14.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 13.11.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
183727
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2013","iso_value":"2013\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2011","iso_value":"2011\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2011.-14.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2011","iso_value":"2011\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2011.-05.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2010","iso_value":"2010\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2010.-31.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2008","iso_value":"2008\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2008.-28.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)