Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.859

Rīgā 2008.gada 21.oktobrī (prot. Nr.75 41.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.1.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana” 3.1.4.1.3.apakš­aktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot infrastruktūru sociālo pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditāti (personas, kurām ir slimības vai traumas seku radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kas var izraisīt invaliditāti, ja netiek veikti nepieciešamie ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumi), pilnveidojot sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti, un valsts atbalsta sistēmu invalīdiem – personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju, ja īsteno projektu, kura ietvaros tiks izveidota infrastruktūra sociālo pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes traucējumiem, – izveidoti divi sociālās rehabilitācijas centri personām ar dzirdes invaliditāti (viens Rīgas plānošanas reģionā, viens Kurzemes plānošanas reģionā);

3.2. iznākuma rādītājus, ja īsteno projektu, kura ietvaros tiks izveidota infrastruktūra sociālo pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar redzes traucējumiem:

3.2.1. izveidotas četras specializētās darbnīcas personām ar redzes traucējumiem (viena Rīgas plānošanas reģionā, viena Kurzemes plānošanas reģionā, divas Latgales plānošanas reģionā);

3.2.2. uzlabota vides pieejamība sešos rehabilitācijas un dienas centros personām ar redzes traucējumiem (divos Rīgas plānošanas reģionā, divos Kurzemes plānošanas reģionā, divos Latgales plānošanas reģionā);

3.3. rezultāta rādītāju – atbalstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums par diviem procentiem.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar redzes traucējumiem un personas ar dzirdes traucējumiem.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas ir šādas darbības:

5.1. sociālās rehabilitācijas centru izveide un aprīkošana to darbības un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai personām ar dzirdes traucējumiem;

5.2. specializēto darbnīcu izveide un aprīkošana to darbības un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai personām ar redzes traucējumiem;

5.3. vides pieejamības uzlabošana sociālās rehabilitācijas un dienas centros personām ar redzes traucējumiem;

5.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 610 841 lats, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 519 215 latu un valsts budžeta finansējums 91 626 lati.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.168 redakcijā)

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un izdod administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 60.punktā noteiktos projekta grozījumus, bet, ja radušies iebildumi, sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā līguma projektu;

9.2. slēdz līgumu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju;

9.3. izskata Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.4. sniedz informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību valsts budžeta finanšu vadībai un valsts budžeta līdzekļu plānošanai Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.5. izskata un apstiprina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam par līguma noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 59. un 61.punktu, kā arī 60.punktā minētajā gadījumā, ja atbildīgā iestāde atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktam ir saskaņojusi projekta grozījumus;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Prasības projektu iesniedzējiem

11. Projektu iesniedzēji var būt sabiedriskās organizācijas, kuru pamat­darbības veids ir pakalpojumu sniegšana un atbalsts personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, ja attiecīgā sabiedriskā organizācija:

11.1. reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, tās darbības mērķis ir sekmēt personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, šā mērķa sasniegšanai tā sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visā Latvijā, tai ir reģionālās struktūrvienības visos Latvijas plānošanas reģionos, tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz pakalpojumus personām ar dzirdes traucējumiem;

11.2. apvieno vismaz 3000 redzes invalīdu, pārstāv un aizstāv to intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās, veicina tās biedru vispusīgu rehabilitā­ciju, adaptāciju un integrāciju sabiedrībā, tai ir teritoriālās struktūrvienības visos Latvijas plānošanas reģionos.

12. Pēc attiecīgā projekta apstiprināšanas projekta iesniedzējs ir vienīgais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā neveido partnerību. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda finansējuma saņēmēja īpašumā.

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 610 841 lats.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.168 redakcijā)

IV. Projektu iesniegumu atlase

15. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) nosūta šādos termiņos:

15.1. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam līdz 2008.gada 30.decembrim;

15.2. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam līdz 2009.gada 30.decembrim.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 30 die­nām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. tīmekļa vietni internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavo­šanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

16.4. tīmekļa vietni internetā, kurā ievietots līguma projekts.

17. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

17.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

17.2.3. dokumentiem, kas apliecina, ka īpašums, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

17.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 45., 46., 47., 48., 49. un 50.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniegumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un piedāvāts visefektīvākais risinājums;

17.8. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.8.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

17.8.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

17.9. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 16.2.apakšpunktā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

18. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi tajā pašā dienā vai divu darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

19. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt ierobežotu projektu iesniegumu papildu atlasi, ja:

19.1. šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajā termiņā kāds no šo noteikumu 11.punktā minētajiem projekta iesniedzējiem nav iesniedzis projekta iesniegumu;

19.2. kāds no iesniegtajiem projekta iesniegumiem ir noraidīts;

19.3. projekta iesniegumi ir apstiprināti par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

20.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē internetā (www.lm.gov.lv/sf.).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

24. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 17.8.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 17.2.1., 17.2.2. un 17.2.3.apakš­punktā minētie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 45., 46., 47., 48. un 50.punktā minētajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 49.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 53.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā ir pamatota plānoto izdevumu nepieciešamība;

24.2.3. vai ir veikts projekta ietekmes uz vidi novērtējums;

24.2.4. vai projekta iesniegums pamato projekta īstenošanas nepieciešamību un identificē risināmās (tajā skaitā mērķa grupas) problēmas;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma un rezultāta rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2.7. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas vismaz piecus gadus;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 55. un 56.punktā noteiktajām prasībām;

24.2.12. vai projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 11.1. vai 11.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam;

24.2.13. vai infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir projekta iesniedzēja īpašumā;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

24.3.1. projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu;

24.3.2. projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas risku analīzi;

24.3.3. projekts paredz sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, nodrošinot mērķtiecīgu, visaptverošu un savstarpēji papildinošu atbalstu;

24.3.4. projekts nodrošina līdzšinējo ieguldījumu pēctecību;

24.3.5. projekta iesniegumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un piedāvāts visefektīvākais risinājums;

24.3.6. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

25. Par šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt septiņus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

25.1. uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir izstrādāts būvprojekts (tajā skaitā skiču projekts un tehniskais projekts), ja projektā nepieciešams izstrādāt būvprojektu, – septiņi punkti;

25.2. projekta iesniegums ietver katra investīciju objekta gatavības novērtējumu būvdarbu (tajā skaitā rekonstrukcijas un renovācijas) uzsākšanai, tajā skaitā ir apzināta nepieciešamā dokumentācija un darbību secība šo darbu uzsākšanai, – četri punkti;

25.3. projekta iesniegums neietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu – 0 punktu.

26. Par šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt četrus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

26.1. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenoša­nas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi – četri punkti;

26.2. projekta iesniegums neietver projekta īstenošanas risku analīzi – 0 punktu.

27. Par šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt sešus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

27.1. projekts paredz sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem – seši punkti;

27.2. projekts paredz sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem – trīs punkti;

27.3. projekts neparedz sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem – 0 punktu.

28. Par šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt piecus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

28.1. projekts nodrošina līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – pieci punkti;

28.2. projekts nenodrošina līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – 0 punktu.

29. Par šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt 10 punktu. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniegumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un piedāvāts visefektīvākais risinājums – 10 punktu;

29.2. projekta iesniegumā nav sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums – 0 punktu.

30. Par šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt 10 punktu. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

30.1. projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, – 10 punktu;

30.2. projektā paredzētas divas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, – pieci punkti;

30.3. projektā paredzēta viena specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, – divi punkti.

VI. Administratīvā akta pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

31.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”;

31.2. tas šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5. un 24.3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņem punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 35.4., 35.5., 35.6., 35.7., 35.8. un 35.9.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 40.punktā noteiktajā termiņā novērš iesniegumā konstatētos trūkumus, ja iestājies viens no šādiem apstākļiem:

32.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2. un 17.2.3.apakš­punktā minētais pielikums;

32.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10. un 24.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

33. Šo noteikumu 32.punktā minētais nosacījums var ietvert:

33.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

33.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

33.3. šo noteikumu 17.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu;

33.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 49.punktā minētās izmaksu pozīcijas apmēra ierobežojumu;

33.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

34. Ja šo noteikumu 32. un 33.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem. Nosacījumu izpilde neietekmē kvalitātes kritēriju vērtēšanas rezultātus.

35. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu, un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

35.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. vai 24.1.6.apakšpunktā minētajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

35.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2. un 17.2.3.apakš­punktā minētais pielikums;

35.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1., 24.2.12. vai 24.2.13.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

35.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

35.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

35.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trīs punktiem;

35.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

35.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par 10 punktiem;

35.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem.

36. Administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

37. Administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par līguma slēgšanas noteikumiem.

38. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc administratīvā akta pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz līgumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.8.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

39. Administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 32. un 33.punktu.

40. Administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nav ilgāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt:

40.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

40.2. elektroniski (informācijai par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

41. Komisija izvērtē šo noteikumu 40.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā noteiktā termiņa beigām sagatavo atzinumu par administratīvajā aktā ietverto nosacī­jumu izpildi. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā administratīvajam aktam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

42. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi, divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas dokumenta kopijas, kurš ietver informāciju par administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz līgumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

43. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par to, ka administratīvajā aktā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām.

44. Ja pieņemts administratīvais akts noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 36.punktā minētajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Projekta īstenošana

45. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

45.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

45.1.1. ar sagatavošanos projekta īstenošanai saistītās izmaksas;

45.1.2. būvniecības, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

45.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

45.2. netiešās izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

45.2.1. informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu;

45.2.2. projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas (attiecināmas projekta īstenošanas laikā);

45.3. neparedzētās izmaksas.

46. Šo noteikumu 45.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai (tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar iepirkumu procedūru īstenošanu un tehnisko projektu izstrādi). Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

47. Šo noteikumu 45.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

47.1. ēku un būvju būvniecības, rekon­strukcijas, renovācijas un telpu remonta izmaksas;

47.2. vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas šo noteikumu 5.3.apakš­punktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

47.3. mēbeļu, iekārtu, datortehnikas un programmatūru iegādes izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

48. Šo noteikumu 45.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

48.1. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

48.2. uzņēmuma līguma izmaksas būvprojekta un tehniskā projekta izstrādei (ja tas nav izstrādāts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai);

48.3. uzņēmuma līguma izmaksas būvprojekta, rekonstrukcijas, renovā­cijas un remontdarbu uzraudzībai.

49. Šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

50. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”.

51. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

51.1. kas nav norādītas šo noteikumu 45., 46., 47., 48. un 50.punktā vai neatbilst šo noteikumu 49.punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

51.2. par kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 46.punktā minētās izmaksas) un par kurām nav veikti maksājumi līgumā noteiktajā termiņā.

52. Izmaksas, kas projekta īstenošanā radušās papildus (tajā skaitā ar projekta izmaksu sadārdzinājumu saistītās izmaksas), ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam nav pieejamas šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās izmaksas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

53. Projekta īstenošanu plāno ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.janvārim.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.370 redakcijā)

54. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

55. Īstenojot projektu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktos informācijas un publicitātes pasākumus.

56. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

57. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā 90 dienu laikā no šo noteikumu 31.punktā minētā lēmuma vai šo noteikumu 42.punktā minētā atzinuma spēkā stāšanās dienas.

58. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda finansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājuma veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, maksimālajā apmērā noteikto avansa maksājumu saņem atbilstoši līguma noteikumiem.

59. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

60. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas saistītas ar:

60.1. projekta mērķi;

60.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

60.3. projekta īstenošanas termiņu;

60.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

60.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

61. Nepārsniedzot šo noteikumu 49.punktā minēto attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumu un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

61.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2., 45.1.3., 45.2.1. un 45.2.2.apakš­punktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 46., 47. un 48.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2. un 45.1.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 45.2.1.apakšpunktā minētās pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.4. izmaksu pārdali šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3., 48.2. un 48.3.apakšpunktā minēto apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 20 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.5. šo noteikumu 49.punktā minēto izmaksu pārdali.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.859
Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 859Pieņemts: 21.10.2008.Stājas spēkā: 29.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 28.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182920
{"selected":{"value":"24.04.2010","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.04.2010","iso_value":"2010\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2010","iso_value":"2010\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2010.-23.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2008","iso_value":"2008\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2008.-26.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.04.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva