Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.858

Rīgā 2008.gada 21.oktobrī (prot. Nr.75 42.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.2.apakšaktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.1.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana” 3.1.4.1.2.apakš­aktivitāti “Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekti) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot infrastruktūru profesionālās rehabili­tācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju – Rīgas plānošanas reģionā atbalstītas trīs tādu institūciju struktūrvienības, kas sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus;

3.2. rezultāta rādītāju – par diviem procentiem palielinājies to personu skaits, kas izmantojušas atbalstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju pakalpojumus.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti. Prognozējama invaliditāte ir personas slimības vai traumas seku radīti funkcionāli ierobežojumi, kas var izraisīt invaliditāti, ja netiek nodrošināti nepieciešamie ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumi.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas ir šādas darbības:

5.1. mācību vides pielāgošana:

5.1.1. mācību telpu renovācija un vides pielāgošana;

5.1.2. mācību telpu datorizācija;

5.2. telpu renovācija un aprīkošana, lai profesionālās rehabilitācijas saņēmējiem nodrošinātu iespēju atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem atbilstoši klienta funkcionālajiem traucējumiem, spējām un attīstības līmenim:

5.2.1. telpu renovācija un vides pielāgošana;

5.2.2. telpu aprīkošana, tai skaitā ar ārstnieciskās vingrošanas un medicīniskām iekārtām;

5.3. telpu renovācija un aprīkošana, lai nodrošinātu pielāgotu dzīves vietu mērķa grupai profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas laikā;

5.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 525 392 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 146 583 lati un valsts budžeta finansējums – 378 809 lati.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.811 redakcijā)

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. nodrošina metodisko palīgmateriālu izstrādi finansējuma saņēmējiem, kuri projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kuri ir pasūtītāji minētā likuma izpratnē;

8.8. saskaņo šo noteikumu 67.punktā noteiktos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

8.9. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.10. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

9.3. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.4. sniedz informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavo­šanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.5. izskata un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus;

9.6. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

9.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.9. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 66. un 68.punktu, kā arī 67.punktu, ja atbildīgā iestāde ir saskaņojusi projekta grozījumus;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcija, kurai atbildība par minēto pakalpojumu sniegšanu noteikta tās darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos (valsts pārvaldes iestāde, kura sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus invalīdiem).

12. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā neveido partnerību.

13. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts īpašumā.

14. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

15. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 2 525 471 lats.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.167)

III. Projektu iesniegumu atlase

16. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam (turpmāk – uzaicinājums) saskaņā ar prasībām, kas šo noteikumu 11.punktā noteiktas projekta iesniedzējam.

17. Uzaicinājumā norāda:

17.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

17.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

17.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

17.4. mājaslapu internetā, kurā ievietots vienošanās projekts.

18. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

18.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

18.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem dokumentiem:

18.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

18.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem (attieci­nāms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

18.2.3. dokumentiem, kas apliecina, ka īpašums, kurā projekta ietvaros paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir valsts īpašumā;

18.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

18.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 25.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

18.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

18.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56. un 57.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

18.7. izvērtējot ieguldījumu alternatīvu, projekta iesniedzējs pamato, ka izvēlētā alternatīva nodrošina izmaksu ziņā visefektīvākā risinājuma īstenošanu;

18.8. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

18.8.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

18.8.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

18.9. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

19. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi tajā pašā dienā vai divu darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

20. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

20.1. šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajā termiņā projekta iesnie­dzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

20.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

20.3. projekta iesniegums apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

21. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

21.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

21.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

21.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

22. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

23. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 25.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

24. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.4.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

25. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

25.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

25.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

25.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

25.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

25.1.4. vai projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

25.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

25.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

25.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 18.8.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

25.1.8. vai projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

25.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 18.2.1., 18.2.2. un 18.2.3.apakšpunktā noteiktie dokumenti;

25.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

25.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

25.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

25.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

25.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā noteikto finansējuma apmēru;

25.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

25.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 50., 51., 52., 53., 55. un 56.punktā minētajām izmaksām;

25.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 54. un 57.punktā minēto izmaksu pozīciju un šo noteikumu 56.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmēra ierobežojumu;

25.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 61.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

25.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

25.2.1. vai projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 11.punktā minētajām projekta iesniedzējam noteiktajām prasībām;

25.2.2. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

25.2.3. vai infrastruktūra, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir valsts īpašumā;

25.2.4. vai projekta iesniegumā ir pamatota plānoto izdevumu nepiecie­šamība;

25.2.5. vai ir veikts projekta ietekmes uz vidi novērtējums;

25.2.6. vai projekta iesniegums pamato projekta īstenošanas nepieciešamību un identificē risināmās (tai skaitā mērķa grupas) problēmas;

25.2.7. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

25.2.8. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma un rezultāta rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

25.2.9. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas (vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam);

25.2.10. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

25.2.11. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

25.2.12. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

25.2.13. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 63. un 64.punktā noteiktajām prasībām;

25.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

25.3.1. projektā paredzētā institūcijas infrastruktūras attīstība veicina profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību mērķa grupai;

25.3.2. projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu;

25.3.3. investīciju izlietojumu pamato projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģija;

25.3.4. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību;

25.3.5. projekts vērsts uz infrastruktūras pilnveidošanu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti darbspējas vecumā, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju darba tirgū;

25.3.6. projekta īstenošanas ilgums;

25.3.7. projekta iesniegumā ir izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums;

25.3.8. projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas risku analīzi;

25.3.9. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

25.3.10. projekta ietvaros paredzēts īstenot aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai;

25.4. finansējuma piešķiršanas kritērijs – vai projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 25.1.1., 25.1.2., 25.1.3., 25.1.4., 25.1.5. un 25.1.6.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2. un 25.2.3.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem, šo noteikumu 25.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis vismaz trīs punktus, šo noteikumu 25.3.2., 25.3.8. un 25.3.10.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis katrā vismaz četrus punktus, šo noteikumu 25.3.3. un 25.3.7.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis katrā vismaz piecus punktus, šo noteikumu 25.3.4., 25.3.5. un 25.3.9.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis katrā vismaz divus punktus un kopā ir saņēmis vismaz 31 punktu, vērtējot pēc šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem.

26. Par šo noteikumu 25.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli 10 punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

26.1. projekta iesniegumā paredzēts, ka, attīstot institūcijas infrastruktūru, profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būs pieejami personām ar kustību traucējumiem – četri punkti;

26.2. projekta iesniegumā paredzēts, ka, attīstot institūcijas infrastruktūru, profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būs pieejami personām ar redzes traucējumiem – trīs punkti;

26.3. projekta iesniegumā paredzēts, ka, attīstot institūcijas infrastruktūru, profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būs pieejami personām ar dzirdes traucējumiem – trīs punkti;

26.4. projekta iesniegumā nav paredzēts, ka, attīstot institūcijas infra­struktūru, profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi būs pieejami mērķa grupai – nulle punktu.

27. Par šo noteikumu 25.3.2.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli septiņus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

27.1. uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir izstrādāts būvprojekts (tajā skaitā skiču projekts un tehniskais projekts), ja projektā nepieciešams izstrādāt būvprojektu, – septiņi punkti;

27.2. projekta iesniegumā ietverts katra investīciju objekta gatavības novērtējums, lai uzsāktu būvdarbus (tajā skaitā rekon­strukciju un renovāciju), tajā skaitā ir apzināta nepieciešamā dokumentācija un darbību secība, – četri punkti;

27.3. projekta iesniegumā nav ietverts projekta īstenošanas gatavības novērtējums – nulle punktu.

28. Par šo noteikumu 25.3.3.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli piecus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

28.1. projekta iesniegumā iekļauts investīciju izlietojuma atbilstības novērtējums projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai – pieci punkti;

28.2. projekta iesniegumā nav iekļauts investīciju izlietojuma atbilstības novērtējums projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai vai projekta iesniegumā iekļautais investīciju izlietojums neatbilst vai daļēji atbilst projekta iesniedzēja darbības attīstības stratēģijai – nulle punktu.

29. Par šo noteikumu 25.3.4.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli divus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniegumā iekļauta līdzšinēji veikto ieguldījumu analīze un pēctecības novērtējums – divi punkti;

29.2. projekta iesniegumā nav iekļauta līdzšinēji veikto ieguldījumu analīze un pēctecības novērtējums – nulle punktu.

30. Par šo noteikumu 25.3.5.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli piecus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakš­kritērijus un punktu skaitu:

30.1. pilnveidojot projektā plānoto infrastruktūru profesionālās rehabilitācijas ietvaros, personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā būs iespēja attīstīt profesionālās iemaņas – divi punkti;

30.2. pilnveidojot projektā plānoto infrastruktūru profesionālās rehabilitācijas ietvaros, personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā būs iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju – trīs punkti;

30.3. projekts nav vērsts uz infrastruktūras pilnveidošanu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti darbspējas vecumā, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju darba tirgū – nulle punktu.

31. Par šo noteikumu 25.3.6.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli piecus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

31.1. plānotais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 24 mēnešiem – pieci punkti;

31.2. plānotais projekta īstenošanas ilgums ir no 24 līdz 30 mēnešiem – četri punkti;

31.3. plānotais projekta īstenošanas ilgums ir vairāk par 30 mēnešiem – nulle punktu.

32. Par šo noteikumu 25.3.7.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli piecus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

32.1. projekta iesniegumā ir izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums – pieci punkti;

32.2. projekta iesniegumā nav izvērtētas ieguldījumu veikšanas alternatīvas un nav piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums – nulle punktu.

33. Par šo noteikumu 25.3.8.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli četrus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

33.1. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi – četri punkti;

33.2. projekta iesniegums neietver projekta īstenošanas risku analīzi – nulle punktu.

34. Par šo noteikumu 25.3.9.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli piecus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

34.1. projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – pieci punkti;

34.2. projektā paredzētas divas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – trīs punkti;

34.3. projektā paredzēta viena specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – divi punkti;

34.4. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai – nulle punktu.

35. Par šo noteikumu 25.3.10.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija at­bilstību var iegūt maksimāli četrus punktus, un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

35.1. projekta iesniegumā paredzēts, ka investīcijas informācijas tehnoloģijās uzlabos pakalpojumu sniegšanas kvalitāti – četri punkti;

35.2. projekta iesniegumā nav paredzēts, ka investīcijas informācijas tehnoloģijās uzlabos pakalpojumu sniegšanas kvalitāti – nulle punktu.

V. Lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšana un paziņošana

36. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

36.1. tā atbilstība šo noteikumu 25.1. un 25.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”;

36.2. tas šo noteikumu 25.3.1., 25.3.2., 25.3.3., 25.3.4., 25.3.5., 25.3.7., 25.3.8., 25.3.9. un 25.3.10.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 40.4., 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 40.9., 40.10., 40.11. un 40.12.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to;

36.3. tā atbilstība šo noteikumu 25.4.apakš­punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam ir novērtēta ar “Jā”.

37. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 45.punktā minētajā termiņā novērš konstatētos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

37.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 25.1.7., 25.1.8., 25.1.9., 25.1.10., 25.1.11., 25.1.12., 25.1.13., 25.1.14., 25.1.15., 25.1.16., 25.1.17. un 25.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 18.2.2. un 18.2.3.apakš­punktā noteiktie dokumenti;

37.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 25.2.4., 25.2.5., 25.2.6., 25.2.7., 25.2.8., 25.2.9., 25.2.10., 25.2.11., 25.2.12. un 25.2.13.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

38. Šo noteikumu 37.punktā minētais nosacījums var ietvert:

38.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

38.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

38.3. šo noteikumu 18.2.1.apakšpunktā minētā dokumenta pievienošanu;

38.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 54. un 57.punktā minēto izmaksu pozīciju un šo noteikumu 56.1.5.apakš­punktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmēra ierobežojumu;

38.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 25.1.7., 25.1.8., 25.1.9., 25.1.10., 25.1.11., 25.1.12., 25.1.13., 25.1.14., 25.1.15., 25.1.16., 25.1.17. un 25.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

39. Ja šo noteikumu 37. un 38.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 25.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem. Nosacījumu izpilde neietekmē kvalitātes kritēriju vērtēšanas rezultātus.

40. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu, un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

40.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 25.1.1., 25.1.2., 25.1.3., 25.1.4., 25.1.5. un 25.1.6.apakšpunktā minētajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

40.2. projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 18.2.2. un 18.2.3.apakš­punktā minētie dokumenti;

40.3. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2. un 25.2.3.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

40.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

40.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

40.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

40.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

40.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

40.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.7.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

40.10. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.8.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

40.11. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

40.12. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 25.3.10.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

40.13. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 25.4.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

41. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas noteikumiem.

43. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.8.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

44. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 37. un 38.punktu.

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

45.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

45.2. elektroniski (informācijai par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

46. Komisija izvērtē šo noteikumu 45.punktā minēto informāciju un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 45.punktā noteiktā termiņa beigām. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

47. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas dokumenta kopijas, kurš ietver informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

48. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā minētā termiņa beigām.

49. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 41.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

50. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

50.1. tiešās izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

50.1.1. izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanos projekta īstenošanai;

50.1.2. būvniecības, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

50.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

50.2. netiešās izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

50.2.1. informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas;

50.2.2. projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas (attiecināmas projekta īstenošanas laikā);

50.3. neparedzētās izmaksas.

51. Šo noteikumu 50.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta īstenošanas pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai (tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar iepirkumu procedūru īstenošanu un tehnisko projektu izstrādi). Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

52. Šo noteikumu 50.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

52.1. telpu renovācijas un vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

52.2. telpu aprīkošanas, datortehnikas un programmatūru iegādes izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

53. Šo noteikumu 50.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

53.1. uzņēmuma līguma izmaksas būvdarbu uzraudzībai;

53.2. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas.

54. Šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

55. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”.

56. Papildus šo noteikumu 50.punktā minētajām attiecināmo izmaksu pozīcijām plāno šādas neattiecināmās izmaksas:

56.1. projekta administrēšanas izmaksas, tajā skaitā šādas izmaksu apakšpozīcijas:

56.1.1. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu) izmaksas;

56.1.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas uzraudzībai;

56.1.3. pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

56.1.4. komunālo pakalpojumu izmaksas;

56.1.5. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preces un nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

56.2. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, plāno arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

57. Šo noteikumu 56.punktā minētās izmaksas finansē no valsts budžeta līdzekļiem, un šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

58. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

58.1. kas nav norādītas šo noteikumu 50., 51., 52., 53. un 55.punktā vai neatbilst šo noteikumu 54.punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

58.2. par kurām finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 51.punktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā termiņā;

58.3. šo noteikumu 56.punktā minētās izmaksas.

59. Projekta īstenošanas laikā papildus radušās izmaksas (tajā skaitā ar projekta izmaksu sadārdzinājumu saistītās izmaksas) finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējam nav pieejamas šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minētās izmaksas

60. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu plānošanu, finansēšanu un maksājumu veikšanu valsts budžeta iestāde veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus.

61. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2011.gada 1.jūlijam.

62. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

63. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

64. Finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

65. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā 90 dienu laikā no šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vai šo noteikumu 47.punktā minētā atzinuma spēkā stāšanās dienas.

66. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

67. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas saistītas ar:

67.1. projekta mērķi;

67.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

67.3. projekta īstenošanas termiņu;

67.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

67.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to sadalījuma plānojumu pa gadiem.

68. Nepārsniedzot šo noteikumu 54. un 57.punktā minēto izmaksu pozīciju un šo noteikumu 56.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpocīzijas apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

68.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2., 50.1.3., 50.2.1. un 50.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām;

68.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 51., 52. un 53.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2. un 50.1.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

68.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 50.2.1.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

68.4. šo noteikumu 54.punktā noteikto izmaksu pārdali;

68.5. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 56.1.1., 56.1.2., 56.1.3., 56.1.4. un 56.1.5.apakšpunktā minētajām izmaksu apakš­pozīcijām, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.858
Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 858Pieņemts: 21.10.2008.Stājas spēkā: 29.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 28.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182919
{"selected":{"value":"26.10.2011","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2010","iso_value":"2010\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2010.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2008","iso_value":"2008\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2008.-26.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.10.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva