Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.816

Rīgā 2008.gada 30.septembrī (prot. Nr.70 24.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana"

(Noteikumu nosaukums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1603 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodar­binātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.1.pasākuma “Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 1.2.1.2.aktivitātes “Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti “Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana” (turpmāk – apakšaktivi­tāte);

1.2. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

3. Apakšaktivitātes mērķis ir īstenot reformas vispārējās izglītības pro­grammās, optimizējot dabaszinātņu un sabiedrības zinātņu apjomu un akcentējot zināšanu izmantošanu, pilnveidojot mācību priekšmetu saturu, mā­cību metodes un nodrošinājumu, uzlabojot mācību sasniegumu vērtēšanas sis­tēmu, veicinot interesi par dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetiem un sveš­valodu apguvi.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

4. Apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu veicina, īstenojot šo noteikumu 7.punktā minētās darbības un nodrošinot šādu iznākuma rādītāju sasniegšanu:

4.1. uzlabotas četras mācību priekšmetu programmas un komplekti pamat­izglītības otrajā posmā (7.–9.klasē) dabaszinātnēs (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikā (attiecas uz šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju);

4.2. uzlabota viena mācību priekšmetu programma un komplekts pamatizglītības otrajā posmā (7.–9.klasē), divas mācību priekšmetu programmas un komplekti vispārējā vidējā izglītībā un divas mācību priekšmetu programmas un komplekti profesionālajā vidējā izglītībā un arodizglītībā (turpmāk – sākotnējā profesionālā izglītība) latviešu valodā un literatūrā (attiecas uz šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju);

4.3. 1000 vispārējās izglītības pedagogu pilnveidojuši kompetenci un kva­lifikāciju atbilstoši uzlabotajam mācību saturam dabaszinātnēs (fizika, ķī­mija, bioloģija) un matemātikā (attiecas uz šo noteikumu 15.1.apakšpunktā mi­nēto projekta iesniedzēju);

4.4. 500 vispārējās izglītības pedagogu pilnveidojuši kompetenci un kva­lifikāciju atbilstoši uzlabotajam mācību saturam latviešu valodā un literatūrā (attiecas uz šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju).

5. Uzlabota mācību priekšmetu programma un komplekts šo noteikumu izpratnē ir pilnveidots mācību priekšmeta saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodika, tai skaitā metodiski materiāli pedagogiem un darba materiāli izglītojamiem.

6. Apakšaktivitātes mērķa grupas ir izglītojamie vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā izglītībā, vispārējās izglītības pedagogi un akadē­miskais personāls, kas iesaistīts pedagogu sagatavošanā un pedagoģijas un iz­glītības vadības zinātnēs.

7. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

7.1. dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas satura un apguves kvalitātes pilnveide:

7.1.1. mācību priekšmetu standartu un programmu ieviešanas monitoringa īstenošana 7.–12.klasē;

7.1.2. mācību priekšmetu satura pilnveide pamatizglītības otrajā posmā (7.–9.klasē);

7.1.3. mācību priekšmetu standartu un programmu uzlabošana nacionālā līmenī pamatizglītības otrajā posmā (7.–9.klasē);

7.1.4. mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana;

7.1.5. mācību metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana;

7.1.6. elektronisku mācību resursu izstrāde, vienlaikus uzlabojot infor­mācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes;

7.1.7. e-mācību vides izveide;

7.1.8. pasākumi, lai veicinātu interesi par dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetiem;

7.1.9. pedagogu tālākizglītības nodrošināšana atbilstoši uzlabotajam mācību saturam;

7.1.10. pedagogu studiju programmu uzlabošana;

7.2. padziļinātas valsts valodas apguves nodrošināšana vispārējās izglī­tības iestādēs (īpaši 7.–9.klasē) un profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā:

7.2.1. mācību priekšmetu satura pilnveide latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības pro­grammās pamatizglītības otrajā posmā (7.–9.klasē), latviešu valodā un literatūrā 10.–12.klasē, kā arī latviešu valodā un literatūrā sākotnējā profesionālajā izglītībā;

7.2.2. uzlaboto vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana mācību procesā un latviešu valodas un literatūras programmu uzlabošana un ieviešana mācību procesā;

7.2.3. mācību metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana, tai skaitā darbam lingvistiski neviendabīgās klasēs;

7.2.4. elektronisku mācību resursu izstrāde, vienlaikus uzlabojot infor­mācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes;

7.2.5. e-mācību vides izveide;

7.2.6. pasākumi, kas veicina valsts valodas apgūšanu;

7.2.7. pedagogu tālākizglītības nodrošināšana atbilstoši uzlabotajam mā­cību saturam mācību satura un valodas integrētai apguvei (bilingvālā izglītība);

7.2.8. pedagogu studiju programmu uzlabošana.

8. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 4 945 607 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 4 203 764 latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 741 843 latu apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.612 redakcijā)

9. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma ap­mērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo publisko finansējumu 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.

10. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, ko atbildīgā iestāde organizē vienā kārtā.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

11. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

12. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

12.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

12.1.1. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpil­dīšanas metodiku;

12.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

12.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

12.1.4. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

12.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

12.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

12.3. saskaņo šo noteikumu 64.punktā minētos projekta grozījumus;

12.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īsteno­šanu;

12.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

13. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

13.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā vienošanās projektu par projekta īstenošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

13.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos par projekta īstenošanu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

13.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

13.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

13.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

13.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakš­aktivitātes īstenošanu un pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par atsevišķu projektu;

13.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

13.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

13.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasī­jumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

13.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienoša­nās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

13.11. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 63. un 64.punktā minētās prasības;

13.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

13.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

14. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

15. Projekta iesniedzējs var būt:

15.1. valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas vispārējās izglītības satura un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izstrādē nacionālā līmenī;

15.2. valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts valodas apguves sis­tēmu.

16. Šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs īsteno šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, un šo noteikumu 15.2.apakš­punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno šo noteikumu 7.2.apakš­punktā minētās atbalstāmās darbības.

17. Projekta iesniedzēji projektu var īstenot sadarbībā ar rajonu vai republikas pilsētu izglītības pārvaldēm (pēc admi­nistratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas – ar institūcijām, kas ir pār­ņēmušas rajonu vai republikas pilsētu izglītības pārvalžu funkcijas), izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības programmas 7.–9.klasē vai 10.–12.kla­sē vai sākotnējās profesionālās izglītības programmas, vai augstākās izglītības institūcijām, kas īsteno pedagogu sagata­vošanas studiju programmas (turpmāk – sadarbības partneris). Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris noslēdz attiecīgu sadarbības līgumu.

18. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 351402 lati, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 3514020 latu.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

19. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām.

20. Uzaicinājumā norāda:

20.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

20.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

20.3. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

20.4. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu.

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

21.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

21.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

21.2.1. izglītības satura attīstības koncepcijas projekts, kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu, 34.4. un 35.2.apakš­punktu;

21.2.2. ja paredzēta šo noteikumu 17.punktā minētā sadarbība, – sadarbības līguma projekts (norāda sadarbības partnera pienākumus un tiesības projekta īstenošanā);

21.2.3. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

21.2.4. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

21.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas va­dītājs vai tā pilnvarota persona, un projekta iesniegumam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

22. Šo noteikumu 21.2.1.apakšpunktā minētā izglītības satura attīstības koncepcija ir dokuments, kurā projekta iesniedzējs sniedz detalizētu informāciju par pastāvošo situāciju un problēmām tajās jomās, kurās projekta iesniedzējs plāno īstenot projektu, nepieciešamo rīcību situācijas uzlabošanā un projektā plānoto darbību ieguldījumu noteikto problēmu risināšanā, sasniedzamos re­zultātus, galvenos uzdevumus, darbības virzienus un problēmu risinājuma va­riantus, plānoto darbību ieviešanas instrumentus un sistēmu, kā arī prognozi par sekām, kuras var rasties, ja problēmas netiks risinātas.

23. Projekta iesniedzējs noformē projekta iesniegumu, ievērojot šādas pra­sības:

23.1. projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

23.2. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to no­saukumus nemaina un nedzēš.

24. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

24.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

24.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

25. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi tajā pašā dienā vai 10 darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

26. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā –atbilstoši šo noteikumu 33.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 34.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 35.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 36.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

27. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.

28. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

29. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas nolikums.

30. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kas pārkāpj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma izvēlē vai noraidīšanā.

31. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

32. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstī­bas kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” un “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

33. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

33.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu iero­bežotai projekta iesniegumu atlasei;

33.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā ter­miņā;

33.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

33.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

33.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

33.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām – papīra formā (iesniegts nepieciešamais projekta iesnieguma eksemplāru skaits, iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām;

33.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

33.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 21.2.apakš­punktā minētie pielikumi;

33.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 61.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

33.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

33.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdz­finansējums nepārsniedz šo noteikumu 9.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

33.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst šo noteikumu 18.punktā minētajai minimālo attiecināmo izmaksu summai un maksimālo attiecināmo izmaksu summai;

33.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas sadalījumā pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

33.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas at­bilst šo noteikumu 50. un 54.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

33.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 52., 53. un 57.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

34. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji):

34.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 15.punktā minētā valsts pār­valdes iestāde;

34.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 3.punktā minētajam apakš­aktivitātes mērķim;

34.3. projekts paredz īstenot šo noteikumu 7.1.apakšpunktā vai 7.2.apakš­punktā minētās atbalstāmās darbības;

34.4. projekta iesniegumam ir pievienots izglītības satura attīstības koncepcijas projekts:

34.4.1. šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētajam projekta iesnie­dzējam – vispārējās izglītības satura reformai pamatizglītības otrajā posmā (7.–9.klasē) attiecīgajos mācību priekšmetos (attiecas uz šo noteikumu 7.1.apakš­punktā minētajām atbalstāmajām darbībām);

34.4.2. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajam projekta iesnie­dzējam – valsts valodas apguvei jauniešiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā (attiecas uz šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām);

34.5. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

34.6. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

34.7. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

34.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

34.9. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sekmē šo noteikumu 4.punktā minēto iznākuma rādītāju sasniegšanu;

34.10. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

34.11. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

34.12. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

34.13. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības;

34.14. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.

35. Kvalitātes kritēriji (specifiskie ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji):

35.1. projekts paredz savstarpējo sadarbību starp finansējuma saņēmējiem un rajonu vai republikas pilsētu izglītības pārvaldēm:

35.1.1. sadarbība nav paredzēta (0 punktu);

35.1.2. paredz informēt par projekta rezultātiem (viens punkts);

35.1.3. paredz iesaisti konkrētās projekta aktivitātēs (divi punkti);

35.2. šo noteikumu 21.2.1.apakšpunktā minētā izglītības satura attīstības koncepcijas projekta kvalitāte:

35.2.1. koncepcijas projekts izstrādāts zemā kvalitātē, īstenojamās darbības un sasniedzamie rezultāti formulēti neskaidri, koncepcijas projekta izstrādē netika iesaistītas par izglītības politikas veidošanu atbildīgās institūcijas (viens punkts);

35.2.2. koncepcijas projekts izstrādāts labā kvalitātē, īstenojamās darbības un sasniedzamie rezultāti formulēti saprotami, koncepcijas projekta izstrādē tika iesaistītas par izglītības politikas veidošanu atbildīgās institūcijas (divi punkti);

35.2.3. koncepcijas projekts izstrādāts augstā kvalitātē, īstenojamās darbības un sasniedzamie rezultāti formulēti precīzi, koncepcijas projekta izstrādē tika iesaistītas par izglītības politikas veidošanu atbildīgās institūcijas, projekts saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju (trīs punkti);

35.3. projekta rezultātu aprobācijas fāzē ir paredzēts iesaistīt izglītības iestādes:

35.3.1. nav paredzēts (0 punktu);

35.3.2. mazāk nekā 20 izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās izglītības programmas 7.–9.klasē vai 10.–12.klasē vai sākotnējās profesionālās izglītības programmas (viens punkts);

35.3.3. no 20 līdz 25 izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības programmas 7.–9.klasē vai 10.–12.klasē vai sākotnējās profesionālās izglītības programmas, no visiem plānošanas reģioniem (divi punkti);

35.3.4. vairāk nekā 25 izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas 7.–9.klasē vai 10.–12.klasē vai sākotnējās profesionālās izglītības programmas, no visiem plānošanas reģioniem (trīs punkti);

35.4. projektā plānotie rezultāti:

35.4.1. būs pieejami visiem pedagogiem, kuri māca dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas priekšmetus 7.–9.klasē (attiecas uz šo noteikumu 7.1.apakš­punktā minētajām atbalstāmajām darbībām) (viens punkts);

35.4.2. būs pieejami visiem pedagogiem, kas, īstenojot vispārējās izglītības vai sākotnējās profesionālās izglītības programmu, strādā ar jauniešiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā (attiecas uz šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām) (viens punkts);

35.4.3. nebūs pieejami visiem šo noteikumu 35.4.1. vai 35.4.2.apakš­punktā minētajiem pedagogiem (0 punktu);

35.5. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

35.5.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

35.5.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, nav iz­strādāts vai ir izstrādāts nepilnīgi pasākumu plāns identificēto risku novēršanai (viens punkts);

35.5.3. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

35.5.4. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

35.6. projekta plānotā ietekme uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu jauniešiem izglītībā un karjeras izveidē:

35.6.1. projekts šo jomu neskar (0 punktu);

35.6.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – ar projekta aktivitāšu palīdzību netieši tiek veicināta sabiedrībā pastāvošo stereotipu par dzimuma lomu izglītības un profesijas izvēlē mazināšana (viens punkts);

35.6.3. projektam ir tieša pozitīva ietekme – paredzēti specifiski pasākumi sabiedrībā pastāvošo stereotipu mazināšanai par dzimuma lomu izglītības un profesijas izvēlē (divi punkti);

35.7. projekta plānotā ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

35.7.1. projekts šo jomu neskar (0 punktu);

35.7.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – ar projekta aktivitāšu palīdzību netieši tiek veicināta informācijas sabiedrības veidošana un attīstība (viens punkts);

35.7.3. projektam ir tieša pozitīva ietekme – paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību (divi punkti).

36. Finansējuma piešķiršanas kritēriji:

36.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.12., 34.1., 34.2., 34.3., 34.4., 34.9. un 34.10.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, 35.1., 35.4. un 35.6.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 35.2., 35.3. un 35.5.apakš­punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis vismaz deviņus punktus;

36.2. sarindojot šo noteikumu 36.1.apakš­punktā minētajam kritērijam atbilstošos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātei pieejamā finansējuma.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

V. Lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu pieņemšana un paziņošana

37. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 33., 34. un 36.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

38. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

38.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.12., 34.1., 34.2., 34.3., 34.4., 34.9. vai 34.10.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

38.2. vērtējumā par atbilstību kādā no šo noteikumu 35.2., 35.3. vai 35.5.apakš­punktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par diviem punktiem vai kādā no šo noteikumu 35.1., 35.4. vai 35.6.apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu;

38.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

39. Projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam, vērtē atbilstoši šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

40. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma ap­stiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

40.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 33.6., 33.7., 33.8., 33.9., 33.10., 33.11., 33.13., 33.14., 33.15., 34.5., 34.6., 34.7., 34.8., 34.11., 34.12., 34.13. vai 34.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

40.2. izmaksu precizēšana ar nosacījumu, ka šo noteikumu 52., 53. un 57.punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

40.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās noslēgšanu par projekta īstenošanu.

41. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņem­šanas nosūta:

41.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstipri­nāšanu ar nosacījumu;

41.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstipri­nāšanu un divas apstiprinātā projekta apliecinātas kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

42. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesnie­dzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 20 darbdienas no lēmuma pieņemšanas dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

43. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums). Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

44. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 42.punktā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par apstiprinātu, un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

44.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

44.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar no­sacījumu, atzinumu un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

45. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to šo noteikumu 42.punktā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

46. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finan­sējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sa­gatavošanu un šo fondu ieviešanu.

47. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 45.punktā minētajos gadījumos projekta iesnie­dzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnie­guma kopijas.

48. Ja projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti sludināt projektu iesniegumu atlasi.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

49. Projekta ietvaros izmaksas iedala attiecināmās un neattiecināmās izmaksās. Šo noteikumu 50.1. un 50.2.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas. Šo noteikumu 50.4.apakšpunktā un 50.1 punktā minētās izmaksas ir projekta netiešās izmaksas.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.654)

50. Attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

50.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 7.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

50.2. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas;

50.3. neparedzētās izmaksas;

50.4. projekta administrēšanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

50.1 Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas uz darba līguma pamata ir neattiecināmās izmaksas, un tās sedz no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.654 redakcijā; punkts ir spēkā līdz 30.06.2010., sk. 74.punktu)

51. Šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, līdz dienai, kad šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minētajām izmaksām tiek piemērots Ministru kabineta noteiktais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, var ietvert šādas izmaksas:

51.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (konsultantiem, ekspertiem, speciālistiem, ar projekta īstenošanu saistītiem projekta struktūrvienību vadītājiem, asistentiem, lektoriem, redakto­riem, maketētājiem un citām projekta aktivitāšu īstenošanā iesais­tītajām personām), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja projekta īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

51.2. komandējumu un darba braucienu izdevumi;

51.3. semināru un konferenču organizēšanas pakalpojumu izmaksas;

51.4. pārējās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas:

51.4.1. preču iegādes un pakalpojumu, tai skaitā īres izmaksas, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai;

51.4.2. nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas – datorprogrammu amortizācijas, licenču un autortiesību izmaksas, kas ir noteiktas proporcionāli projekta īstenošanas laikposmam;

51.4.3. mācību un izziņas literatūras, periodikas un bibliotēku krājumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.654)

51.1 Sākot ar dienu, kad šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minētajām izmaksām tiek piemērots Ministru kabineta noteiktais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

51.1 1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (konsultantiem, ekspertiem, speciālistiem, lektoriem, redaktoriem, maketētājiem un citām projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

51.1 2. komandējumu un darba braucienu izdevumi šo noteikumu 51.11.apakšpunktā minētajām personām dalībai konferencēs, semināros, izstādēs, darba grupās un citos pasākumos, kas ir nepieciešami un pamatoti projekta aktivitāšu īstenošanai;

51.1 3. semināru un konferenču organizēšanas pakalpojumu izmaksas, tai skaitā transporta izdevumi semināra dalībniekiem un lektoriem nokļūšanai pasākuma norises vietā un īres izmaksas, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

51.1 4. pārējās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas:

51.1 4.1. preču iegādes un pakalpojumu izmaksas un ar to uzglabāšanu saistītās telpu īres izmaksas, ja iegādāto preču un pakalpojumu, kā arī projekta aktivitāšu ietvaros radīto produktu uzglabāšanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

51.1 4.2. nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas – datorprogrammu amortizācijas, licenču un autortiesību izmaksas, kas ir noteiktas proporcionāli projekta īstenošanas laikposmam;

51.1 4.3. mācību un izziņas literatūras, periodikas un bibliotēku krājumu izmaksas.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.654 redakcijā)

52. Šo noteikumu 50.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

53. Šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,5 procentus no šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

54. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

55. Šo noteikumu 50. un 54.punktā minētās izmaksas, kas radušās projekta ietvaros, var uzskatīt par attiecināmajām izmaksām no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

56. Izmaksas materiāltehnisko līdzekļu (ierīces mācību eksperimentu sagatavošanai un veikšanai, datortehnika, programmatūra, interaktīvās tāfeles, datu kameras un cits informāciju tehnoloģiju aprīkojums) iegādei izglītības iestādēm (izmēģinājumskolām) uzlabotā mācību satura aprobācijai, izņemot tām izglītības iestādēm, kuru dabaszinātņu mācību kabineti ir aprīkoti ar nepieciešamo aprīkojumu darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros vai Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvaros, plāno kā neattiecināmās izmaksas.

57. Šo noteikumu 56.punktā minētās neattiecināmās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 50.1., 50.2. un 50.3.apakšpunktā minētajām izmaksām, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

58. Šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

58.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

58.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

58.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

58.4. telpu īres, nomas izmaksas;

58.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

58.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

58.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

58.8. komandējuma vai darba braucienu izmaksas.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1603 redakcijā)

59. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj šādas izmaksas:

59.1. atgūstamo pievienotās vērtības nodokli;

59.2. parādu procentu izmaksas;

59.3. mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu, infrastruktūras, nekustamā īpa­šuma un zemes iegādes izmaksas.

60. Projekta ietvaros finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem izmaksas nav attiecināmas, ja tās:

60.1. nav norādītas šo noteikumu 50. vai 54.punktā;

60.2. neatbilst šo noteikumu 52., 53., 75. vai 76.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumam;

60.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai to maksā­jumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

60.4. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

60.5. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.654)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

61. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, un īsteno projektu ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

62. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

63. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 64. un 68.punktā minētos gadījumos.

64. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

64.1. projekta mērķi;

64.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

64.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma un uzraudzības rādītājiem;

64.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem;

64.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.654 redakcijā)

65. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt pro­jekta izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50.1. un 50.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 52.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu, kā arī minēto pozīciju ietvaros.

66. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pie­prasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 65.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts, tad sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

67. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

68. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

69. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 68.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas dienas sagatavo un iesniedz projekta gro­zījumu pieprasījumu sadarbības iestādē, ar kuru noslēgta vienošanās, vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

70. Ja finansējuma saņēmējs neizpilda projekta iesniegumā norādītos iznākuma rādītājus vai nenodrošina finansējuma apguvi termiņos un apmērā, ko nosaka vienošanās, vai nepilda citas saistības, kas noteiktas saskaņā ar vienošanos, sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi.

VIII. Noslēguma jautājumi

71. No dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, līdz Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minētās administratīvās izmaksas plāno kā attiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1603 redakcijā)

72. Pēc tam kad pieņemts Ministru kabineta lēmums par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanu, administratīvās izmaksas plāno saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1603 redakcijā)

73. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1603)

74. Šo noteikumu 50.1 punkts ir spēkā līdz 2010.gada 30.jūnijam.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.654 redakcijā)

75. Līdz 2010.gada 30.jūnijam šo noteikumu 50.4.apakšpunktā un 50.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas piemēro, nepārsniedzot piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.654 redakcijā)

76. No 2010.gada 1.jūlija šo noteikumu 50.4.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju piemēro saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.654 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.816

(Pielikums grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.654)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.816
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 816Pieņemts: 30.09.2008.Stājas spēkā: 24.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 23.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182753
{"selected":{"value":"19.09.2012","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2012","iso_value":"2012\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2012.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2010","iso_value":"2010\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2010.-10.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2009","iso_value":"2009\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2009.-03.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2008","iso_value":"2008\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2008.-29.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)