Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.827

Rīgā 2008.gada 6.oktobrī (prot. Nr.71 26.§)
Dabas parka “Bauska” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām” 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka “Bauska” (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas parks izveidots, lai saglabātu īpaši aizsargājamus biotopus, īpaši aizsargājamo augu, bezmugurkaulnieku un dzīvnieku sugu dzīvotnes un lai saglabātu bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgus parkus, kultūrvēsturisko ainavu, kā arī unikālus kultūras pieminekļus un ģeomorfoloģiskos un ģeoloģiskos dabas pieminekļus.

4. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

4.1. dabas lieguma zona;

4.2. dabas parka zona;

4.3. aizsargājamo ainavu zona;

4.4. neitrālā zona.

5. Dabas parka platība ir 892,9 hektāri. Dabas parka funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts– šo noteikumu 2.pielikumā.

6. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi, kuras paraugs, lietošanas un izmantošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 8.1., 12.16., 17.7., 18.3., 18.4., 21.3. un 29.1.apakšpunktā un 14.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.587 redakcijā)

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

7. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

7.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves, kā arī piesārņot vidi ar atkritumiem, uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās un dedzināt atkritumus;

7.2. dedzināt sauso zāli un niedres;

7.3. pārvietoties ar ūdens motocikliem;

7.4. 10 metru platā joslā gar Mūsu, Mēmeli un Lielupi dabas parka teritorijā aizliegta pļavu uzaršana, kultivēšana vai citāda iznīcināšana un pārveidošana, izņemot platības, kas jau ir apstrādātas atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem, un platības ar ierīkotu zālienu;

7.5. novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus ražošanas un sadzīves notekūdeņus;

7.6. mainīt dabiskās zemes un zemūdens reljefa formas;

7.7. uzstādīt vēja elektrostacijas;

7.8. aizsegt skatus uz raksturīgajiem ainavas elementiem un vērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā (ainaviski nozīmīgi skati, skatu punkti), būvējot jaunas būves, izņemot būvniecību neitrālajā zonā;

7.9. stādīt kokaugus (izņemot meža atjaunošanu), kas aizsegs skatu no skatu punktiem uz vēstures, kultūras un ainavas vērtībām, kas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā (ainaviski nozīmīgi skati, skatu punkti), izņemot kokaugu stādīšanu neitrālajā zonā.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

8. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

8.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

8.2. veikt arheoloģiskos izpētes darbus;

8.3. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

9. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa gājēju takām un veloceliņiem, kas norādīti šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēti parka apskatei.

10. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par aizsargājamā teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

III. Dabas lieguma zona

11. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamus pļavu biotopus, upju straujteču biotopus, kā arī īpaši aizsargājamo putnu sugu – griezes (Crex crex) un ormanīša (Porzana porzana) dzīvotnes, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.

12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. pārvietoties ar ūdens motocikliem;

12.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

12.3. pļaut pļavas un tīrumus virzienā no malām uz centru;

12.4. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

12.5. cirst dobumainus, kā arī nokaltušus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamos kokus un to daļas (kokus, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus), kā arī aizvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem. Bīstamos kokus pēc novākšanas atstāj mežaudzē ciršanas vietā;

12.6. veikt jebkādu darbību, kuras dēļ mainās dabiskās ūdensteces vai ūdenstilpes krasta līnija;

12.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, pajūgiem un velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

12.8. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

12.9. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām vietām, kas speciāli ierīkotas šim nolūkam;

12.10. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdzēsību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

12.11. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587);

12.12. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

12.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot augsnes apstrādi medījamo dzīvnieku piebarošanas laucēs;

12.14. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

12.15. ierīkot jaunas iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

12.16. būvēt un ierīkot jaunas hidrotehniskās būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumiem un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

13. Aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams:

13.1. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

13.2. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu būvniecībai;

13.3. inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurācijai, renovācijai vai rekon­strukcijai, vai ceļu rekonstrukcijai.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

14. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

14.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku;

14.2. ierīkot jaunus ceļus;

14.3. restaurēt, renovēt vai rekonstruēt inženierkomunikācijas un citas inženierbūves vai rekonstruēt ceļus;

14.4. rekonstruēt un renovēt esošās hidrotehniskās būves un meliorācijas sistēmas;

14.5. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes, laipas uz pāļiem);

14.6. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587);

14.7. vākt dabas materiālus kolekcijām;

14.8. veikt zinātniskās pētniecības darbus;

14.9. ierīkot jaunas un paplašināt esošās kuģošanas līdzekļu bāzes vai piestātnes;

14.10. ieaudzēt mežu un atjaunot mežu stādot vai sējot.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

15. Būvniecība dabas lieguma zonā pieļaujama tikai tūrisma infrastruktūras un apsaimniekošanas vajadzībām šo noteikumu 1.pielikumā norādītajās vietās atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

IV. Dabas parka zona

16. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgus parkus, aizsargājamus biotopus, aizsargājamu putnu, bezmugurkaulnieku, sikspārņu un augu dzīvotnes, kā arī unikālas kultūrvēsturiskās vērtības (tai skaitā Mežotnes pilskalna apkārtni, teritoriju pie Priedīšu kapiem, Ziedoņu parku, Bauskas pils apkārtni, Ķirbaksalu, Jumpravmuižas parku un Mežotnes parku).

17. Dabas parka zonā aizliegts:

17.1. pļaut pļavas un tīrumus virzienā no malām uz centru;

17.2. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

17.3. veikt mežsaimniecisko darbību Mežotnes pilskalnā, Vīna kalnā un nogāzē starp tiem, izņemot koku ciršanu ainavu cirtē un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) vai to daļu aizvākšanu;

17.4. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, pajūgiem un velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

17.5. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot uguns­kurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdzēsību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

17.6. sadalīt dabas parka zonā ietilpstošos zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par pieciem hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par pieciem hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

17.7. būvēt un ierīkot jaunas hidrotehniskās būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzētajiem biotopu atjaunošanas pasākumiem un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

17.8. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām vietām, kas speciāli ierīkotas šim nolūkam;

17.9. organizēt alpīnistu treniņus vai sacensības pa dolomīta atsegumiem.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

18. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

18.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 100 cilvēku, izņemot Bauskas pils apkārtni un Pilskalna parka teritoriju, Mežotnes pils parku un Mežotnes pilskalnu;

18.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

18.3. restaurēt, renovēt un rekonstruēt inženierkomunikācijas un citas inženierbūves vai rekonstruēt ceļus;

18.4. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes);

18.5. ierīkot jaunas iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

18.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

18.7. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

18.1 Dabas parka zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, kritalu un svaigi vēja gāztu koku, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.587 redakcijā)

19. Būvniecība dabas parka zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

V. Ainavu aizsardzības zona

20. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai aizsargātu un saglabātu teritorijai raksturīgo kultūrvidi, ainaviski nozīmīgas vietas un skatus, un ainavu tās daudzveidībā, kā arī nodrošinātu sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabai saudzīgu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

21. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

21.1. veikt jebkādu darbību, kas neatgriezeniski pārveido reģionam raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti;

21.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar dzīvniekiem, pajūgiem un velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

21.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes);

21.4. būvēt jaunas un paplašināt esošas būves, kas traucēs vizuālajai saiknei ar ainavu un ieņems tām neatbilstošu dominējošu lomu;

21.5. aizsegt skatus uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām, būvējot jaunas būves;

21.6. stādīt kokaugus, kas aizsegs skatus no skatu punktiem uz vēstures, kultūras un ainavas vērtībām.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

22. Būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

23. Paredzētā ceļu, inženierkomunikāciju un citu būvju būvniecība pielāgojama esošās teritorijas raksturīgajai ainavai.

VI. Neitrālā zona

24. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību un apsaimniekošanu.

25. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VII. Dabas pieminekļi

26. Noteikumi attiecas uz šādiem dabas pieminekļiem:

26.1. aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli “Jumpravas dolomīta atsegums”;

26.2. aizsargājamiem kokiem – vietējo un svešzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem izmēriem).

27. (Svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

28. Dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem aizliegts:

28.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras dēļ tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;

28.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

28.3. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām saskaņā ar šo noteikumu 28.2.apakš­punktu;

28.4. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

28.5. būvēt pazemes būves;

28.6. novadīt ūdenstilpēs un ūdenstecēs neattīrītus ražošanas un sadzīves notekūdeņus un notekūdeņu dūņas;

28.7. mainīt dabisko virszemes reljefu.

29. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

29.1. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes);

29.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus;

29.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

30. Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

30.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

30.2. cirst kokus kailcirtē;

30.3. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587).

31. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

31.1. tīrīt dabas pieminekļus;

31.2. organizēt nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

31.3. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

32. (Svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

33. 10 metru rādiusā, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas, ap aizsargājamiem kokiem aizliegts:

33.1. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

33.2. apkraut aizsargājamos kokus;

33.3. mainīt vides apstākļus – ūdens un barošanās režīmu;

33.4. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587);

33.5. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

33.6. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587).

33.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to nociršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un 10 metru platā joslā no tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.587 redakcijā)

34. Aizsargājamā koka nociršana (aizvākšana) pieļaujama, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

34.1 Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.587 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.587)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.827
Dabas parka "Bauska" funkcionālo zonu shēma

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.587 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.827
Dabas parka "Bauska" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.587 redakcijā)

I. Dabas parka zona

1. Dabas parka zonas I daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

1.1.

78.

253811

503032

1.2.

79.

253936

503090

1.3.

80.

254030

503018

1.4.

81.

254168

502953

1.5.

82.

254161

502925

1.6.

83.

254213

502880

1.7.

84.

254262

502876

1.8.

85.

254351

502766

1.9.

86.

254434

502700

1.10.

87.

254457

502665

1.11.

88.

254486

502593

1.12.

89.

254562

502600

1.13.

90.

254590

502590

1.14.

91.

254592

502649

1.15.

92.

254677

502641

1.16.

93.

254902

502673

1.17.

94.

255058

502756

1.18.

95.

255124

502809

1.19.

96.

255130

502773

1.20.

97.

255215

502648

1.21.

98.

255305

502771

1.22.

99.

255306

502807

1.23.

100.

255294

502824

1.24.

101.

255371

503001

1.25.

102.

255305

503002

1.26.

103.

255195

503027

1.27.

104.

255161

503043

1.28.

105.

255141

503057

1.29.

106.

255099

503045

1.30.

107.

255036

503063

1.31.

108.

255090

503261

1.32.

109.

255059

503280

1.33.

110.

254833

503349

1.34.

111.

254792

503393

1.35.

428.

254772

503438

1.36.

429.

254697

503467

1.37.

430.

254548

503555

1.38.

431.

254531

503583

1.39.

432.

254343

503492

1.40.

383.

254297

503461

1.41.

384.

253963

503745

1.42.

385.

253657

503933

1.43.

386.

253463

503962

1.44.

387.

253206

503946

1.45.

388.

253071

503982

1.46.

389.

253006

504035

1.47.

372.

252950

504188

1.48.

371.

252926

504259

1.49.

370.

252917

504456

1.50.

369.

252929

504614

1.51.

368.

252940

504657

1.52.

367.

252896

504953

1.53.

366.

252906

504965

1.54.

352.

252895

505131

1.55.

351.

252871

505201

1.56.

350.

252842

505251

1.57.

310.

252778

505341

1.58.

309.

252713

505659

1.59.

308.

252503

505872

1.60.

307.

252503

505999

1.61.

306.

252430

506217

1.62.

305.

252409

506317

1.63.

304.

252436

506321

1.64.

303.

252439

506349

1.65.

302.

252372

506515

1.66.

301.

252415

506649

1.67.

300.

252455

506649

1.68.

299.

252476

506630

1.69.

298.

252522

506694

1.70.

297.

252435

506885

1.71.

296.

252444

506918

1.72.

279.

252446

507003

1.73.

278.

252391

506952

1.74.

277.

252317

506857

1.75.

276.

252250

506935

1.76.

275.

252189

506990

1.77.

274.

252179

507023

1.78.

273.

252155

507012

1.79.

272.

252157

506976

1.80.

271.

252130

506955

1.81.

270.

252098

506949

1.82.

162.

252084

506920

1.83.

163.

252069

506892

1.84.

164.

251967

506934

1.85.

165.

251519

506982

1.86.

166.

251456

507032

1.87.

167.

251353

507232

1.88.

168.

251311

507508

1.89.

169.

251295

507889

1.90.

170.

251121

508455

1.91.

171.

251033

508689

1.92.

172.

250992

508838

1.93.

173.

251000

508963

1.94.

174.

250982

508956

1.95.

175.

250977

509025

1.96.

176.

250990

509044

1.97.

177.

250936

509512

1.98.

178.

250922

509537

1.99.

179.

250912

509578

1.100.

155.

250809

509582

1.101.

161.

250856

509292

1.102.

160.

250876

509180

1.103.

159.

250896

508969

1.104.

158.

250923

508954

1.105.

154.

251089

508337

1.106.

153.

251261

507305

1.107.

152.

251280

507271

1.108.

151.

251296

507158

1.109.

150.

251373

507014

1.110.

149.

251481

506933

1.111.

148.

251452

506916

1.112.

147.

251449

506884

1.113.

146.

251404

506909

1.114.

145.

251075

507714

1.115.

144.

251150

507748

1.116.

143.

251106

507909

1.117.

142.

251038

507911

1.118.

141.

250919

508308

1.119.

27.

250919

508308

1.120.

28.

250901

508269

1.121.

29.

250873

508232

1.122.

30.

250745

508138

1.123.

31.

250737

508070

1.124.

32.

250755

507953

1.125.

33.

250819

507823

1.126.

34.

251023

507538

1.127.

35.

251052

507326

1.128.

36.

251089

507244

1.129.

37.

251154

507150

1.130.

38.

251171

507085

1.131.

39.

251153

507032

1.132.

40.

251408

506484

1.133.

41.

251491

506501

1.134.

253.

251802

506553

1.135.

252.

251881

506492

1.136.

268.

252019

506470

1.137.

267.

252017

506546

1.138.

266.

251985

506544

1.139.

265.

251915

506635

1.140.

264.

252029

506772

1.141.

263.

252043

506796

1.142.

262.

252142

506725

1.143.

261.

252226

506579

1.144.

295.

252232

506593

1.145.

294.

252342

506300

1.146.

293.

252354

506216

1.147.

292.

252644

505594

1.148.

291.

252675

505489

1.149.

290.

252699

505466

1.150.

289.

252706

505405

1.151.

288.

252689

505349

1.152.

287.

252257

506334

1.153.

286.

252714

505294

1.154.

335.

252774

505147

1.155.

334.

252724

505136

1.156.

333.

252687

505106

1.157.

332.

252626

505117

1.158.

331.

252556

505102

1.159.

330.

252516

505163

1.160.

329.

252449

505176

1.161.

50.

252453

505182

1.162.

51.

252358

505023

1.163.

52.

252306

505001

1.164.

53.

252304

504811

1.165.

54.

252368

504740

1.166.

55.

252400

504675

1.167.

56.

252453

504648

1.168.

58.

252648

504329

1.169.

349.

252648

504332

1.170.

348.

252691

504317

1.171.

347.

252839

504458

1.172.

346.

252908

504027

1.173.

345.

252929

504017

1.174.

344.

253012

503934

1.175.

343.

253408

503868

1.176.

420.

253603

503841

1.177.

419.

254003

503609

1.178.

418.

254035

503567

1.179.

417.

254108

503511

1.180.

416.

254187

503448

1.181.

415.

254225

503394

1.182.

414.

254254

503363

1.183.

413.

254375

503271

1.184.

412.

254873

503001

1.185.

411.

254860

502965

1.186.

410.

254694

503055

1.187.

409.

254521

503092

1.188.

408.

254266

503239

1.189.

407.

254231

503247

1.190.

406.

254151

503361

1.191.

405.

254113

503378

1.192.

404.

254069

503422

1.193.

403.

254059

503457

1.194.

402.

254016

503488

1.195.

401.

253788

503575

1.196.

400.

253690

503422

1.197.

399.

253612

503513

1.198.

398.

253574

503470

1.199.

421.

253530

503438

2. Dabas parka zonas II daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

2.1.

1.

251966

511301

2.2.

202.

251904

511321

2.3.

203.

251848

511137

2.4.

204.

251747

511027

2.5.

205.

251621

510952

2.6.

206.

251277

510944

2.7.

207.

251517

510920

2.8.

208.

251483

510937

2.9.

209.

251409

510919

2.10.

210.

251241

510959

2.11.

211.

251182

510948

2.12.

212.

251082

510882

2.13.

213.

251074

510844

2.14.

214.

251148

510565

2.15.

215.

251138

510336

2.16.

216.

251124

510311

2.17.

217.

251086

510169

2.18.

218.

251081

510102

2.19.

219.

251050

509980

2.20.

220.

251003

509909

2.21.

221.

250976

509840

2.22.

222.

250985

509648

2.23.

127.

251083

509651

2.24.

128.

251154

509669

2.25.

129.

251134

509726

2.26.

130.

251154

509949

2.27.

131.

251138

509949

2.28.

132.

251132

510022

2.29.

133.

251227

510496

2.30.

134.

251217

510569

2.31.

135.

251298

510707

2.32.

136.

251339

510748

2.33.

137.

251544

510885

2.34.

138.

251699

510955

2.35.

139.

251905

511123

2.36.

140.

251944

511210

3. Dabas parka zonas III daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

3.1.

180.

250888

509959

3.2.

181.

250958

509966

3.3.

182.

250985

509972

3.4.

183.

251011

509997

3.5.

184.

251070

510205

3.6.

185.

250947

510152

4. Dabas parka zonas IV daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

4.1.

12.

251125

510984

4.2.

13.

251189

511047

4.3.

14.

251188

511063

4.4.

15.

250925

510997

4.5.

189.

250901

510985

4.6.

190.

250956

510652

4.7.

191.

250921

510659

4.8.

192.

250916

510625

4.9.

193.

250954

510280

4.10.

194.

250943

510167

4.11.

195.

251073

510237

4.12.

196.

251080

510299

4.13.

197.

251098

510406

4.14.

198.

251115

510440

4.15.

199.

251090

510643

4.16.

200.

251052

510895

4.17.

201.

251072

510946

II. Ainavu aizsardzības zona

5. Ainavu aizsardzības zonas I daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

5.1.

328.

252811

506702

5.2.

327.

252693

506645

5.3.

326.

252662

506516

5.4.

325.

252638

506496

5.5.

324.

252527

506286

5.6.

323.

252467

506359

5.7.

303.

252439

506349

5.8.

304.

252436

506321

5.9.

322.

252450

506237

5.10.

437.

252440

506217

5.11.

436.

252475

506125

5.12.

435.

252494

506135

5.13.

434.

252563

505976

5.14.

433.

252580

505961

5.15.

321.

252597

505963

5.16.

320.

252643

505984

5.17.

319.

252677

505938

5.18.

318.

252640

505886

5.19.

317.

252645

505853

5.20.

316.

252775

505624

5.21.

315.

252888

505666

5.22.

314.

252943

505488

5.23.

313.

252935

505463

5.24.

312.

252845

505440

5.25.

311.

252880

505261

5.26.

365.

253081

505310

5.27.

364.

253181

505131

5.28.

363.

253142

505118

5.29.

362.

253124

505029

5.30.

361.

253174

505000

5.31.

360.

253276

504797

5.32.

359.

253255

504779

5.33.

358.

253406

504496

5.34.

357.

253445

504468

5.35.

356.

253611

504253

5.36.

355.

253617

504190

5.37.

354.

253581

504131

5.38.

353.

253590

504100

5.39.

427.

253681

504039

5.40.

426.

253681

504039

5.41.

425.

254062

503750

5.42.

424.

254145

503682

5.43.

423.

254231

503715

5.44.

422.

254173

503657

5.45.

432.

254353

503492

5.46.

431.

254531

503583

5.47.

430.

254548

503555

5.48.

429.

254697

503467

5.49.

428.

254772

503438

6. Ainavu aizsardzības zonas II daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

6.1.

73.

253390

503806

6.2.

74.

253436

503741

6.3.

75.

253539

503482

6.4.

76.

253523

503463

6.5.

77.

253530

503438

6.6.

398.

253574

503470

6.7.

397.

253554

503518

6.8.

396.

253498

503613

6.9.

395.

253539

503661

6.10.

394.

253408

503836

6.11.

393.

253355

503819

7. Ainavu aizsardzības zonas III daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

7.1.

369.

252929

504614

7.2.

370.

252917

504456

7.3.

371.

252926

504259

7.4.

372.

252950

504188

7.5.

390.

253103

504024

7.6.

391.

253281

504087

7.7.

392.

253484

504003

7.8.

382.

253549

504062

7.9.

381.

253492

504130

7.10.

380.

253420

504174

7.11.

379.

253396

504218

7.12.

378.

253399

504219

7.13.

377.

253386

504253

7.14.

376.

253297

504362

7.15.

375.

253293

504378

7.16.

374.

253095

504469

7.17.

373.

252977

504638

8. Ainavu aizsardzības zonas IV daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

8.1.

115.

251728

507791

8.2.

116.

251646

508011

8.3.

117.

251568

508761

8.4.

118.

251418

508759

8.5.

119.

251333

508951

8.6.

120.

251323

509081

8.7.

121.

251266

509197

8.8.

122.

251170

509161

8.9.

240.

251143

509193

8.10.

239.

251139

509060

8.11.

238.

251180

508993

8.12.

237.

251193

508935

8.13.

236.

251232

508925

8.14.

235.

251235

508753

8.15.

234.

251254

508722

8.16.

233.

251200

508681

8.17.

232.

251114

508690

8.18.

231.

251116

508640

8.19.

230.

251148

508575

8.20.

229.

251120

508567

8.21.

228.

251333

507927

8.22.

227.

251340

507665

8.23.

226.

251422

507697

8.24.

225.

251445

507654

8.25.

224.

251405

507599

8.26.

223.

251493

507439

8.27.

260.

251573

507508

8.28.

259.

251530

507560

8.29.

258.

251595

507632

8.30.

257.

251640

507581

8.31.

256.

251736

507676

8.32.

255.

251757

507651

III. Neitrālā zona

9. Neitrālās zonas I daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

9.1.

353.

253590

504100

9.2.

354.

253581

504131

9.3.

355.

253617

504190

9.4.

356.

253611

504253

9.5.

357.

253445

504468

9.6.

358.

253406

504496

9.7.

359.

253255

504779

9.8.

360.

253276

504797

9.9.

361.

253174

505000

9.10.

362.

253124

505029

9.11.

363.

253142

505118

9.12.

364.

253181

505131

9.13.

365.

253081

505310

9.14.

311.

252880

505261

9.15.

350.

252842

505251

9.16.

351.

252871

505201

9.17.

352.

252895

505131

9.18.

366.

252906

504965

9.19.

367.

252896

504953

9.20.

368.

252940

504657

9.21.

369.

252929

504614

9.22.

373.

252977

504638

9.23.

374.

253095

504469

9.24.

375.

253293

504378

9.25.

376.

253297

504362

9.26.

377.

253386

504253

9.27.

378.

253399

504219

9.28.

379.

253396

504218

9.29.

380.

253420

504174

9.30.

381.

253492

504130

9.31.

382.

253549

504062

10. Neitrālās zonas II daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

10.1.

336.

252548

506126

10.2.

337.

252574

506065

10.3.

338.

252655

505975

10.4.

339.

252725

506035

10.5.

340.

252672

506151

10.6.

341.

252642

506124

10.7.

342.

252595

506186

11. Neitrālās zonas III daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

11.1.

41.

251491

506501

11.2.

42.

251504

506481

11.3.

43.

251571

506438

11.4.

44.

252002

506279

11.5.

45.

252051

506232

11.6.

46.

252095

506213

11.7.

47.

252529

505454

11.8.

48.

252549

505335

11.9.

49.

252542

505273

11.10.

50.

252453

505182

11.11.

329.

252449

505176

11.12.

330.

252516

505163

11.13.

331.

252556

505102

11.14.

332.

252626

505117

11.15.

333.

252687

505106

11.16.

334.

252724

505136

11.17.

335.

252774

505147

11.18.

286.

252714

505294

11.19.

285.

252691

505286

11.20.

284.

252663

505325

11.21.

283.

252636

505327

11.22.

282.

252560

505674

11.23.

281.

252335

506061

11.24.

280.

252294

506231

11.25.

269.

252219

506323

11.26.

287.

252257

506334

11.27.

261.

252226

506579

11.28.

262.

252142

506725

11.29.

263.

252043

506796

11.30.

264.

252029

506772

11.31.

265.

251915

506635

11.32.

266.

251985

506544

11.33.

267.

2520017

506546

11.34.

268.

252019

506470

11.35.

252.

251881

506492

11.36.

253.

251802

506553

12. Neitrālās zonas IV daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

12.1.

254.

251803

507682

12.2.

255.

251757

507651

12.3.

256.

251736

507676

12.4.

257.

251640

507581

12.5.

258.

251595

507632

12.6.

259.

251530

507560

12.7.

260.

251573

507508

12.8.

223.

251493

507439

12.9.

241.

251458

507408

12.10.

242.

251522

507326

12.11.

243.

251464

507308

12.12.

244.

251526

507203

12.13.

245.

251536

507153

12.14.

246.

251607

507054

12.15.

247.

251771

507069

12.16.

248.

251789

507098

12.17.

249.

251900

507026

12.18.

250.

251912

506995

12.19.

251.

251950

506989

12.20.

162.

252084

506920

12.21.

270.

252098

506949

12.22.

271.

252130

506955

12.23.

272.

252157

506976

12.24.

273.

252155

507012

12.25.

274.

252179

507023

12.26.

275.

252189

506990

12.27.

276.

252250

506935

12.28.

277.

252317

506857

12.29.

278.

252391

506952

12.30.

279.

252446

507003

12.31.

296.

252444

506918

12.32.

297.

252435

506885

12.33.

298.

252522

506694

12.34.

299.

252476

506630

12.35.

300.

252455

506649

12.36.

301.

252415

506649

12.37.

302.

252372

506515

12.38.

303.

252439

506349

12.39.

323.

252467

506359

12.40.

324.

252527

506286

12.41.

325.

252638

506496

12.42.

326.

252662

506516

12.43.

327.

252693

506645

12.44.

328.

252811

506702

13. Neitrālās zonas V daļas robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

13.1.

25.

250770

509862

13.2.

26.

250705

509862

13.3.

188.

250899

508387

13.4.

187.

250943

508397

13.5.

186.

250985

508385

13.6.

154.

251089

508337

13.7.

158.

250923

508954

13.8.

159.

250896

508969

13.9.

160.

250876

509180

13.10.

161.

250856

509292

13.11.

155.

250809

509582

13.12.

156.

250805

509662

13.13.

157.

250809

509867

IV. Dabas lieguma zona

14. Dabas parka "Bauska" teritorija, kas neietilpst dabas parka zonā, ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

Piezīme. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.827
Speciālā informatīvā zīme aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai un tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1.  300 x 300 mm;

3.1.2.  150 x 150 mm;

3.1.3.  75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.827
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.587 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m
augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

10.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

11.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

14.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

15.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

16.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

17.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

18.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

19.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

20.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

21.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

22.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

23.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

24.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

25.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

Papele Populus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka “Bauska” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 827Pieņemts: 06.10.2008.Stājas spēkā: 11.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 10.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182196
{"selected":{"value":"01.09.2012","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2008","iso_value":"2008\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2008.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)