Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.750

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 25.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti “Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.prioritātes “Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.1.pasākuma “Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 3.3.1.5.aktivitāti “Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir komfortabla un droša satiksme pilsētu ielās, pilsētu infrastruktūras (maģistrālo ielu) sasaistes ar Eiropas komunikāciju tīklu un Via Baltica pilnveidošana, pieaugošās dzelzceļa kravu transporta negatīvās ietekmes mazināšana attiecībā uz pilsētu transporta sistēmu (tajās vietās, kur dzelzceļš sadala pilsētu vairākās daļās).

3. Aktivitātes mērķa grupa ir ceļu satiksmes dalībnieki.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projekta iesniegumu atlases veidā.

II. Aktivitātei un vienam projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms, pieļaujamā atbalsta intensitāte

5. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 28 961 303 euro. Nacionālo līdzfinansējumu projekta iesniedzējs var nodrošināt no saviem līdzekļiem vai valsts budžeta dotācijas. Valsts budžeta dotāciju projekta līdzfinansēšanai var saņemt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā pašvaldībām un plānošanas reģioniem piešķir valsts budžeta dotāciju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai. Minimālais nacionālā līdzfinansējuma apmērs ir 15 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām – 5 110 727 euro.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.345 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.182.)

7. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 28 961 303 euro. Maksimālais pieļaujamais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās Kohēzijas fonda projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.345 redakcijā)

III. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

8. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā:

8.1. atbilstoši savai kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums;

8.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

9. Atbildīgā iestāde trīs gadus pēc darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” slēgšanas nodrošina projekta radīto ieņēmumu uzraudzību, tajā skaitā to ieņēmumu atgūšanu vai ieturēšanu, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējuma apjomu.

10. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var būt vietējā pašvaldība, kuras teritorijā dzīvo vismaz 100 000 iedzīvotāju.

IV. Projektu atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

11. Projekta atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas komunikāciju tīklu elementiem (divlīmeņu šķērsojumu izbūve ar dzelzceļu, pievadceļu izbūve Eiropas komunikāciju tīklam, jaunu kravas autotransporta maršrutu attīstība).

12. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

12.1. pamatceļa (ielas) būvdarbi;

12.2. inženiertehnisko būvju būvniecība;

12.3. būvuzraudzība;

12.4. būvlaukuma ierīkošana un novākšana;

12.5. apbraucamo ceļu izbūve, nojaukšana un uzturēšana pamatceļa būvniecības laikā;

12.6. pievadceļu uzturēšana pamatceļa būvniecības laikā;

12.7. ceļa (ielas) kompleksam piederošo inženiertīklu būvdarbi, apgaismojuma izbūve un lietusūdens kanalizācijas izbūve;

12.8. satiksmes mezglu izveide un likvidācija, lai nodrošinātu satiksmei drošus pievienojumus pamatceļam;

12.9. veloceliņu un gājēju ceļu būvniecība;

12.10. labiekārtošanas darbi (autobusu pieturvietas, apzaļumošana);

12.11. satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšana un atjaunošana;

12.12. satiksmes vadības aprīkojuma uzstādīšana un atjaunošana;

12.13. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

12.14. pasākumi vides aizsardzības prasību nodrošināšanai;

12.15. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.7., 12.8., 12.9. un 12.10.apakšpunktā minēto izdevumu segšanai – ne vairāk kā 10 procentu no projekta attiecināmo izmaksu apjoma (tajā skaitā projekta iespējamā sadārdzinājuma kompensēšanai) projektiem, kuru kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, un ne vairāk kā pieci procenti – projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro;

12.16. neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi.

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.182; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.345)

13. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

13.1. zemes iegāde;

13.2. pazemes komunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, elektroenerģijas, sakaru, siltumapgādes) izbūve un pārbūve;

13.3. elektrības pieslēguma maksa;

13.4. projektēšana un autoruzraudzība;

13.5. ceļu drošības audits;

13.6. ekspertīzes;

13.7. citas ar projekta īstenošanu nedalāmi saistītas izmaksas.

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.182)

14. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 12. un 13.punktā minētās izmaksas. Projekta izmaksās neiekļauj administratīvās izmaksas.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.182 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu iesniegumu iesniegšana un projekta iesnieguma veidlapa

15. Atbildīgā iestāde uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

16. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, projekta iesniegumu noformē atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumam latviešu un angļu valodā.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.345)

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajam projekta iesniegumam pievieno šo noteikumu 1.pielikumā norādīto informāciju latviešu valodā.

18. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro, projektu iesniegumu noformē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.345)

19. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā (ar pasta starpniecību vai personīgi) vai elektroniska dokumenta formā.

20. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesnieguma un projekta izmaksu un ieguvumu analīzes oriģinālam un kopijai pievieno arī projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā).

21. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to nosūta uz elektroniskā pasta adresi inv_dep@sam.gov.lv. rojekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām.

22. Projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē kopā ar projekta iesniedzēja paraksttiesīgās personas parakstītu pavadvēstuli.

23. (Svītrots ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.686)

24. Aktivitātes ietvaros katra pašvaldība var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projektu iesniegumuvērtēšanas kritēriji

25. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

26. Vērtēšanas komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes vadītāja apstiprināts nolikums.

27. Vērtēšanas komisijā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus. Novērotāju statusā vērtēšanas komisijā var piedalīties vadošās iestādes pārstāvji.

28. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norāda projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).

29. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši kvalitātes kritērijiem, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norāda punktu skaitu vai projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).

30. Projekta iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

30.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

30.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

30.3. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

30.4. ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro, projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā, ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta latviešu un angļu valodā;

30.5. ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

30.6. projekta iesnieguma lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

30.7. projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

30.8. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai;

30.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un pievienoti noteiktie pielikumi;

30.10. projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām;

30.11. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

30.12. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

30.13. Kohēzijas fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apmērs ir aprēķināts pareizi;

30.14. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.345)

31. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

31.1. projekta iesniedzējs ir pašvaldība;

31.2. projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir iesniedzis tikai vienu projekta iesniegumu;

31.3. projekta iesniedzēja vidējais iedzīvotāju skaits pilsētā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2006.gadā ir vismaz 100 000 iedzīvotāju;

31.4. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

31.5. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu (spēja nodrošināt līdzfinansējumu bez aizņēmuma, vai arī, ja ir aizņēmums, saistības (aizņēmumi, galvojumi un ilgtermiņa saistības), kas jāatdod konkrētajā gadā, ir līdz 20 procentiem no saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem);

31.6. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem gadījumā, ja projekta izmaksas pieaug;

31.7. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma;

31.8. projekta iesniegumā ir raksturoti projekta ieviešanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze un tamlīdzīgi);

31.9. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas. Projektā vadības komandā tiks nodarbināti:

31.9.1. sertificēts būvinženieris ar vismaz triju gadu pieredzi autoceļu būvniecības jomā;

31.9.2. projekta vadītājs ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

31.9.3. grāmatvedis-finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē;

31.10. projekta īstenošanai nepieciešamā zeme ir projekta iesniedzēja īpašumā vai arī projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt nepieciešamo zemju iegādi savā īpašumā līdz būvniecības sākumam;

31.11. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze;

31.12. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 procenti;

31.13. projekta pašreizējā ekonomiskā neto vērtība (ENPV) ir lielāka par nulli;

31.14. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem;

31.15. projektam ir veikta jutīguma un risku analīze;

31.16. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

31.17. projekts savieno pilsētas daļas, kas atdalītas ar dabīgi vai mākslīgi veidotiem šķēršļiem un sasaista pilsētu ar Eiropas komunikāciju tīklu;

31.18. projekta īstenošana ir neatliekama – esošā transporta sistēma nenodrošina komfortablu un drošu satiksmi, strauji pieaug sastrēgumi, palielinās ceļu satiksmes negadījumu skaits, pieaugošā kravu transporta plūsma negatīvi ietekmē pilsētas transporta sistēmu un palielinās izmešu daudzums;

31.19. projekta īstenošanas rezultātā tiks optimizēti pilsētas pasažieru pārvadājumu maršruti – pasažieriem samazināsies ceļā pavadītais laiks;

31.20. projektam pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 90 000 000 euro;

31.21. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām būvniecības tirgus cenām projekta īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

31.22. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

31.23. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

31.24. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst ar Eiropas Savienības fondu vadību saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

31.25. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – nodrošināta objekta uzturēšana pēc projekta pabeigšanas.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.345)

32. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

32.1. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR). Punktus piešķir atbilstoši projekta ekonomiskā ienesīguma normas lielumam;

32.2. projekta īstenošanas laiks:

32.2.1. līdz vienam gadam – 3 punkti;

32.2.2. no viena gada (ieskaitot) līdz diviem gadiem – 2 punkti;

32.2.3. ilgāks par 2 gadiem (ieskaitot) – 1 punkts;

32.3. īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

32.4. īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti;

32.5. projekts savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar Eiropas komunikāciju tīklu, tādējādi radot priekšnoteikumus policentriskai attīstībai.

33. Šo noteikumu 32.1.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 80 procenti, 32.2.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 20 procenti.

34. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 32.1. un 32.2.apakšpunktā minētajā kritērijā, iegūto punktu skaitu reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

35. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem:

35.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.3., 30.4., 30.5., 30.7., 30.8., 30.9., 30.11., 30.12. un 30.14.apakšpunktā, 31.punktā un 32.3., 32.4. un 32.5.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī 32.1. un 32.2.apakšpunktā minētajos kritērijos kopā saņēmis vismaz 460 punktus;

35.2. sarindojot šo noteikumu 35.1.apakš­punktā minētajā kritērijā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši saņemto punktu skaitam, projekta iesniegumam projektu atlases kārtā pietiek finansējuma.

VII. Lēmuma pieņemšana

36. Projektu iesniegumus vērtē, ievērojot šajos noteikumos noteikto vērtēšanas kritēriju secību. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no vērtēšanas kritērijiem, izņemot šo noteikumu 30.6., 30.10. un 30.13.apakšpunktā minēto kritēriju, projekta iesnieguma atbilstību nākamajiem vērtēšanas kritērijiem nevērtē un projekta iesniegumu noraida.

37. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 30.6., 30.10. un 30.13.apakšpunktam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

38. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

40. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

41. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

42. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 39.punktā noteiktajā termiņā, šo noteikumu 40.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.

43. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 35 140 000 latu, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes nosūta projekta iesniegumu vadošajai iestādei.

44. Vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu, kas noslēgta starp atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju, atbildīgā iestāde norāda iepirkuma procedūras uzsākšanas termiņu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.750

(Pielikums grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.182)

KN750P1_PAGE_01.JPG (79300 bytes)

KN750P1_PAGE_03.JPG (105528 bytes)

KN750P1_PAGE_05.JPG (119494 bytes)

KN750P1_PAGE_06.JPG (79800 bytes)

KN750P1_PAGE_07.JPG (182792 bytes)

KN750P1_PAGE_08.JPG (50199 bytes)

KN750P1_PAGE_09.JPG (36385 bytes)

KN750P1_PAGE_10.JPG (36443 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.750

(Pielikums grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.182)

KN750P2_PAGE_01.JPG (80032 bytes)

KN750P2_PAGE_02.JPG (77180 bytes)

KN750P2_PAGE_04.JPG (120494 bytes)

KN750P2_PAGE_06.JPG (103885 bytes)

KN750P2_PAGE_07.JPG (95358 bytes)

KN750P2_PAGE_08.JPG (103097 bytes)

KN750P2_PAGE_09.JPG (137937 bytes)

KN750P2_PAGE_10.JPG (184524 bytes)

KN750P2_PAGE_11.JPG (19594 bytes)

KN750P2_PAGE_12.JPG (35817 bytes)

KN750P2_PAGE_13.JPG (37454 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 750Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 02.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 01.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181767
{"selected":{"value":"27.06.2014","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-26.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2009","iso_value":"2009\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2009.-07.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2008","iso_value":"2008\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2008.-04.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.06.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)