Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.682

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 26.§)
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas “Pārrobežu sadarbība” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) programmas “Pārrobežu sadarbība” (turpmāk – programma) apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu, kurā ietverti apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

2. Programmas mērķis ir veicināt vienmērīgu un ilgtspējīgu Latvijas Republikas pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību.

3. Programmas apakšprojekti (turpmāk – apakšprojekts) ietver pārrobežu sadarbības aktivitātes vienā vai vairākās finanšu instrumenta prioritātēs: vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar īpašām vajadzībām, cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, kā arī akadēmiskie pētījumi.

4. Apakšprojekta aktivitātes īsteno šādās teritorijās (turpmāk – programmas teritorija):

4.1. Latvijas Republikas Eiropas kopējo statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (turpmāk – NUTS III) līmeņa reģionos: Kurzeme, Zemgale, Latgale, Rīga, Pierīga, Vidzeme;

4.2. Igaunijas Republikas NUTS III līmeņa reģionos: Dienvidigaunija, Rietumigaunija;

4.3. Lietuvas Republikas NUTS III līmeņa reģionos: Klaipēda, Telši, Šauļi, Panevēža, Utena;

4.4. Krievijas Federācijas Pleskavas apgabalā;

4.5. Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabalā.

5. Atklātajam konkursam pieejamo līdzfinansējumu (turpmāk – programmas līdzfinansējums) veido finanšu instrumenta un Latvijas Republikas valsts budžeta līdzfinansējums.

6. Apakšprojektu iesniedz un līdzfinansē saskaņā ar šiem noteikumiem un finanšu instrumenta vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Programmas apsaimniekotājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.367)

II. Apakšprojekta finansēšana

8. Apakšprojektu finansē no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un tā sadarbības partnera līdzekļiem un līdzfinansē no programmas līdzfinansējuma līdzekļiem. Programmas atklāta konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums apakšprojektiem ir EUR 2 602 304 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.239)

9. Maza apjoma apakšprojekts ir apakšprojekts, kurā pieprasītais programmas līdzfinansējums ir no EUR 5 000 līdz EUR 50 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

10. Liela apjoma apakšprojekts ir apakš­projekts, kurā pieprasītais programmas līdzfinansējums ir no EUR 50 001 līdz EUR 500 000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

11. Apakšprojektam pieprasītais programmas līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

12. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošina finansējumu apakšprojektam vismaz 15 procentu apmērā no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

13. Sadarbības partneri, kas ir reģistrēti programmas teritorijā ārpus Latvijas Republikas, viena apakšprojekta ietvaros var pretendēt ne vairāk kā uz 20 procentiem no pieprasītā programmas līdzfinansējuma apakšprojektam.

14. Maza apjoma apakšprojektam ārpakalpojumu izmaksas, kas minētas šo noteikumu 30.3.apakšpunktā, nedrīkst pārsniegt 50 procentus no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Apakšprojektam investīciju izmaksas, kas minētas šo noteikumu 30.5.1.apakš­punktā, nedrīkst pārsniegt 30 procentus no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

16. Liela apjoma apakšprojektam ārpakalpojumu izmaksas, kas minētas šo noteikumu 30.3.apakšpunktā, un investīciju izmaksas, kas minētas šo noteikumu 30.5.2.apakšpunktā, kopā veido ne vairāk kā 75 procentus no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

17. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta finanšu aprēķinus veic Eiropas Savienības vienotajā valūtā.

III. Prasības apakšprojekta iesniedzējam un sadarbības partnerim un apakšprojekta iesniedzēja un sadarbības partnera pienākumi

18. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs kopā ar vienu vai vairākiem programmas teritorijā reģistrētiem sadarbības partneriem izstrādā un iesniedz apakšprojekta iesniegumu. Vismaz viens apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sadarbības partneris ir reģistrēts programmas teritorijā ārpus Latvijas Republikas.

19. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, biedrība vai nodibinājums.

20. Sadarbības partneris var būt tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēts programmas teritorijā. Sadarbības partneris piedalās apakšprojekta īstenošanā ar savu finansējumu.

21. Lai pretendētu uz programmas līdzfinansējumu, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs:

21.1. ir iepazinies ar visiem šajos noteikumos minētajiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos īstenot;

21.2. ir tieši atbildīgs par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu, apakšprojekta īstenošanu un vadību, kā arī par rezultātiem un to uzturēšanu;

21.3. nodrošina, lai apakšprojekts tiktu īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, vienlīdzīgu iespēju un labas pārvaldības principus;

21.4. var nodrošināt stabilus un pietiekamus finanšu līdzekļus un citus resursus, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta īstenošanas nepārtrauktību;

21.5. var nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo cilvēku skaitu, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas, pieredze un izpratne par apakšprojekta darbības jomu;

21.6. apņemas nodrošināt finanšu instrumenta publicitātes prasību ievērošanu ar apakšprojekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

21.7. nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

21.8. apņemas 10 gadus pēc apakšprojekta pabeigšanas glabāt un pēc pieprasījuma uzrādīt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrīt, ka Latvijas Republikas vai finanšu instrumenta pārstāvji pārbauda apakšprojekta dokumentāciju, kā arī veic kontroli un auditu apakšprojekta īstenošanas vietā pirms apakšprojekta apstiprināšanas, apakšprojekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

21.9. ir atbildīgs par apakšprojekta iesniegumā sniegto ziņu patiesumu un pareizību;

21.10. ir atbildīgs par to, lai apsaimniekotājam iesniegtā apakšprojekta iesnieguma kopija pilnībā atbilstu apakšprojekta iesnieguma oriģinālam;

21.11. nav iesniedzis konkrēto projekta iesniegumu līdzfinansēšanai no citiem finanšu avotiem, tas ir, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nepretendē saņemt līdzfinansējumu konkrētā apakšprojekta īstenošanai no citiem finansēšanas avotiem;

21.12. nodrošina apakšprojekta īstenošanas laikā iepirkto pamatlīdzekļu un būvniecības, renovācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas procesā radīto vērtību saglabāšanu un uzturēšanu vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas. Zaudējumus, kas radušies iepirkto pamatlīdzekļu un būvniecības radīto vērtību bojājumu dēļ, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

22. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs paraksta apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājumu (1.pielikums). Sadarbības partneris paraksta partnerības apliecinājumu (2.pielikums).

23. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris ir tieši ie­saistīti apakšprojekta īstenošanā, tie nedrīkst darboties kā starpnieki, bet apakšprojektu īsteno, galvenokārt izmantojot savus cilvēkresursus.

24. Lai pretendētu uz programmas līdzfinansējumu, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam nedrīkst būt nodokļu vai citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu, tā profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi, tas nav veicis krāpšanas, korupcijas vai kādas citas pretlikumīgas darbības un ar spēkā esošu lēmumu nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību.

25. Ja tiek konstatēts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vai sadarbības partneris ir centies ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā vai, neievērojot normatīvo aktu nosacījumus, centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības, konfidenciālu informāciju, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam tiek liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu, un apsaimniekotājs ir tiesīgs vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

26. Ja apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas laikā tiek konstatēts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vai sadarbības partneris apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam tiek liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu, un apsaimniekotājs ir tiesīgs vērsties tiesīb­aizsardzības institūcijās.

27. Atklātā konkursa ietvaros apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt neierobežotu skaitu apakšprojekta iesniegumu.

IV. Apakšprojekta atbalstāmās aktivitātes un attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

28. Apakšprojekta ietvaros ir atbalstāmas šādas aktivitātes:

28.1. plānošanas un attīstības dokumentu, stratēģiju un pētījumu sagatavošana;

28.2. jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu, tai skaitā e-pakalpojumu, kā arī izmēģinājumprojektu izstrāde, datubāzu izveidošana un attīstība;

28.3. sanāksmju, semināru, konferenču, apmācību, izstāžu un nometņu (turpmāk – pasākums) rīkošana un dalība pasākumos;

28.4. pieredzes apmaiņa, tehnoloģiju un zināšanu nodošana un kapacitātes paaugstināšana;

28.5. būvdarbi, ieskaitot rekonstrukciju, renovāciju un restaurāciju, iekārtu un tehnikas iegāde un uzstādīšana, citas investīcijas infrastruktūrā;

28.6. sadarbības tīklu un partnerības izveidošana un attīstība;

28.7. informācijas izplatīšana, sabiedrisko attiecību un reģiona tūrisma kampaņu organizēšana.

29. Apakšprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās apakšprojekta īstenošanas laikā, ir noteiktas apakšprojekta īstenošanas līgumā, ir faktiski veiktas un ir reāli apmaksātas (izņemot ieguldījumu natūrā), kā arī ja:

29.1. ir nepieciešamas apakšprojekta aktivitāšu īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā apakšprojekta iesniegumā un veiktas, ievērojot drošas finanšu vadības principus, tai skaitā izmaksu lietderības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principu;

29.2. ir veiktas un atspoguļotas apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, kā arī tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

29.3. ir veiktas atbilstoši publiskā iepirkuma normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pamatotas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentiem.

30. Apakšprojekta attiecināmās izmaksas ir:

30.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera apakšprojekta vadībā iesaistītā personāla, kā arī apakšprojekta īstenošanas laikā aktivitāšu ietvaros piesaistīto darbinieku izmaksas, kas kopā ar šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētajām izmaksām nepārsniedz 10 procentus no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

30.1.1. bruto alga. Tai jābūt pamatotai, kā arī noteiktai atbilstoši ekonomiskuma un efektivitātes principam un vidējai tirgus likmei par līdzvērtīga darba veikšanu. Algu noteikšanai piemēro algas stundas likmi, ko atrunā darba līgumā;

30.1.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

30.1.3. darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas – tikai uz pilnu slodzi pieņemtajiem darbiniekiem;

30.1.4. vietējo un ārvalstu komandējumu un dienesta braucienu izmaksas apakšprojekta vadībā iesaistītajam personālam atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām:

30.1.4.1. komandējuma transporta izmaksas nedrīkst būt augstākas par cenu, kas atbilst ekonomiskajai klasei;

30.1.4.2. komandējuma izdevumi apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un Latvijas Republikā reģistrēto sadarbības partneru darbiniekiem atlīdzināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām;

30.1.4.3. komandējuma izdevumi programmas teritorijā ārpus Latvijas Republikas reģistrēto sadarbības partneru darbiniekiem atlīdzināmi saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajām izdevumu normām;

30.2. administratīvās izmaksas, kas kopā ar šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētajām izmaksām nepārsniedz 10 procentus no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

30.2.1. transporta izdevumi – sabiedriskā transporta un degvielas izmaksas;

30.2.2. pasta, tālruņa, mobilā tālruņa un citi sakaru pakalpojumi;

30.2.3. telpu, platības noma;

30.2.4. komunālie maksājumi, kas atbilstoši Likumam par dzīvojamo telpu īri ir noteikti kā pamatpakalpojumi un ir nesaraujami saistīti ar telpas lietošanu;

30.2.5. kancelejas un biroja preču izmaksas;

30.3. ārpakalpojumu izmaksas:

30.3.1. konsultantu un ekspertu izmaksas, ko veido atalgojums apakšprojekta ietvaros piesaistītajiem konsultantiem un ekspertiem specifisku jautājumu risināšanai. Konsultantu un ekspertu izmaksas nedrīkst pārsniegt atbilstošas kvalifikācijas konsultantu un ekspertu pakalpojumu tirgus cenas;

30.3.2. mājaslapas izveide un uzturēšana;

30.3.3. ārpakalpojumu sniedzēju bukleti un publikācijas, lielformāta plakāti, informācijas stendi un informācijas plāksnes atbilstoši finanšu instrumenta noteiktajām publicitātes un informācijas prasībām;

30.3.4. ar apakšprojekta īstenošanu un apakšprojekta īstenošanas līguma prasību izpildi saistīto citu ārpakalpojumu izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 30.3.1., 30.3.2., 30.3.3.apakšpunktā un nav pretrunā ar šo noteikumu 31.punktu;

30.4. pasākumu organizēšanas iz­maksas:

30.4.1. ar pasākumu tehnisko nodrošināšanu saistītās izmaksas – telpu un aprīkojuma īre, tulka pakalpojumi, drukāšana. Izklaides izmaksas pasākumos nav attiecināmās izmaksas;

30.4.2. pasākuma plānā paredzētās ēdināšanas izmaksas. Vienas reizes ēdināšanas izdevumi – pusdienas vai vakariņas – vienam pasākuma dalībniekam nedrīkst pārsniegt 18 latu (ar pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN), vienas kafijas pauzes izdevumi vienam pasākuma dalībniekam nedrīkst pārsniegt četrus latus (ar PVN);

30.4.3. pasākumu dalības maksas apakšprojekta vadībā iesaistītajam personālam;

30.5. investīciju izmaksas:

30.5.1. lietotas vai jaunas tehnikas un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kas atbilst tirgus cenām. Ja tiek iegādāts lietots aprīkojums, tā cena nepārsniedz aprīkojuma tirgus vērtību, ņemot vērā aprīkojuma amortizāciju, un ir mazāka par līdzīga jauna aprīkojuma cenu. Aprīkojuma pārdevējs deklarē aprīkojuma izcelsmi un apliecina, ka tas nav iegādāts, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un finanšu instrumenta, Eiropas Savienības dalībvalsts vai jebkuras citas ārvalsts palīdzības, kā arī nacionālo līdzfinansējumu;

30.5.2. būvdarbu, rekonstrukcijas, renovācijas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar investīcijām infrastruktūrā un kas ir veiktas, pamatojoties uz apakšprojekta īstenošanas līgumu, un maksātas, pamatojoties uz rēķiniem. Būvdarbiem ir jābūt veiktiem saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

30.5.3. lietotas vai jaunas tehnikas un aprīkojuma uzstādīšana, būvdarbi, renovācija, rekonstrukcija un citu infrastruktūras objektu būvniecība, kā arī citas investīcijas infrastruktūrā, ja tās ir veiktas tikai Latvijas Republikas teritorijā;

30.6. apakšprojekta audita izmaksas;

30.7. publicitātes izmaksas atbilstoši finanšu instrumenta noteiktajām publicitātes un informācijas prasībām;

30.8. PVN un citi nodokļi un nodevas, ja tie nav atgūstami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

30.9. ieguldījumi natūrā, kas nepārsniedz 20 procentus no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un tā sadarbības partneru finansējuma apakšprojektam un ko veido iekārtu, materiālu vai telpu piešķīrums, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs un kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt.

31. Apakšprojekta neattiecināmās izmaksas ir:

31.1. PVN un citi nodokļi un nodevas, ja tie ir atgūstami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

31.2. izmaksas, kuru segšanai jau ir piešķirts finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, valsts vai citu finanšu avotu finansējums;

31.3. maksājumi par naudas pārvedumiem;

31.4. maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar īres vai nomaksas pirkšanas līgumiem, pamatlīdzekļu nolietojumu un bojājumu novēršanu, ja pamatlīdzekļi iegādāti, izmantojot Latvijas Republikas valsts, Eiropas Kopienas, finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu, kā arī pamatlīdzekļu kārtējo un kapitālo remontu izmaksas;

31.5. izmaksas, kas rodas, pildot apakšprojekta īstenotāja funkcijas, un rastos neatkarīgi no projekta īstenošanas;

31.6. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūts labums, piemēram, apmaksātas ēdienreizes vai kompensācija par transporta izdevumiem, lai nokļūtu no dzīvesvietas līdz darbavietai;

31.7. nodokļi, kas samaksāti par darba devēja sniegtajiem materiālajiem labumiem darbiniekiem;

31.8. maksājumi politiskām vai reliģiskām aktivitātēm;

31.9. dažādi procentu maksājumi, valūtas maiņas komisijas nauda un citas finansiālas izmaksas, izņemot maksājumus par atsevišķa bankas konta atvēršanu un uzturēšanu projektam;

31.10. zaudējumu kompensācija;

31.11. līgumsodi, finanšu sodi un tiesāšanās izmaksas;

31.12. neparedzēti maksājumi vai izdevumi, kas radušies no neparedzētām saistībām;

31.13. jebkuras izmaksas, kas nav veiktas programmas īstenošanas laikā vai apakš­projekta īstenošanas līguma ietvaros;

31.14. parādi;

31.15. apakšprojekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

31.16. zemes, ēku (būvju) iegādes izmaksas;

31.17. izmaksas, kas saistītas ar individuālo sponsorēšanu, individuālajām stipendijām, kā arī valodas kursu izmaksas.

32. Apakšprojekta ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas saistītas ar normatīvajos aktos noteiktajiem komercdarbības atbalsta pasākumiem – jebkāda tieša vai netieša palīdzība atsevišķām komercsabiedrībām, kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētajām komercsabiedrībām vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

V. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

33. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu, ievietojot konkursa sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un divos publiski pieejamos un pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas laikrakstos, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv) un apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.raplm.gov.lv) (turpmāk – apsaimniekotāja mājaslapa).

34. Atklāta konkursa sludinājumā norāda apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, laiku un vietu.

35. Lai pieteiktos programmas līdzfinansējuma saņemšanai, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo un iesniedz apsaimniekotājam aizpildītu apakšprojekta iesnieguma veidlapu (3.pielikums), kas ir pieejama apsaimniekotāja mājaslapā.

36. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesnieguma veidlapai pievieno šādus pavaddokumentus:

36.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājumu par piedalīšanos apakšprojektā un visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos; norāda apakšprojekta kopējās izmaksas, tai skaitā apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja ieguldījumu apakšprojektā, kā arī priekšfinansēšanas avotus (1.pielikums);

36.2. dokumentu, kas apliecina apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja juridisko statusu:

36.2.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinātu apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja nolikuma vai statūtu kopiju (neattiecas uz valsts iestādēm);

36.2.2. reģistrācijas apliecības kopiju, ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts vai pašvaldības izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, biedrība vai nodibinājums;

36.3. attiecīgās institūcijas izsniegtu izziņu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu piešķiršanu apakšprojekta iesniedzējam pēc apakšprojekta apstiprināšanas, ja tādus ir paredzēts piesaistīt. Izziņā norāda piešķiramo finansējumu tādā apmērā, lai kopā ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem finansētu pirmajā apakšprojekta īstenošanas gadā plānotos izdevumus. Ja kredītresursus vai citus līdzekļus piešķir institūcija vai persona, kas nav kredītiestāde, nav valsts vai pašvaldība vai nav valsts vai pašvaldības iestāde, papildus iesniedz šādas institūcijas gada pārskatu par iepriekšējo gadu vai kādu citu dokumentu, kas apliecina līdzekļu pieejamību izziņā norādītajā apmērā;

36.4. ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība, – pašvaldības lēmumu par piedalīšanos apakšprojektā, norādot tā kopējās izmaksas, tai skaitā pašvaldības ieguldījumu apakšprojektā, un programmas finansējumu tādā apmērā, lai kopā ar apakšprojekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem finansētu pirmajā apakšprojekta īstenošanas gadā plānotos izdevumus;

36.5. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinātu ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopiju vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcijas vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav ar PVN apliekamā persona;

36.6. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinātu apakšprojekta iesniedzēja gada pārskata kopiju par iepriekšējo gadu vai, ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, – pārskatu par laikposmu no apakšprojekta iesniedzēja institūcijas dibināšanas datuma;

36.7. ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesniegšanas dienas izsniegtu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu parādu, vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja piekrišanas vēstuli, kurā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pilnvaro apsaimniekotāju pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja nodokļu parādiem (ir vai nav);

36.8. ja apakšprojekta iesniegumu vai kādus citus tam pievienotos dokumentus paraksta persona, kurai nav tiesību pārstāvēt apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūciju, – apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcijas vadītāja pilnvaru (vai tās apliecinātu kopiju) minētajai personai parakstīt apakšprojekta iesniegumu vai kādus citus tam pievienotos dokumentus;

36.9. apakšprojekta vadībā iesaistīto personu dzīvesgājuma aprakstus (Curriculum Vitae) vai darba uzdevumus un nepieciešanās kvalifikācijas aprakstu apakšprojekta vadībā iesaistītajiem darbiniekiem;

36.10. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinātu īpašumtiesības vai nomu apliecinošu dokumentu kopiju, ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja īpašumā, nomā vai valdījumā esošajā īpašumā paredzēta iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcija, renovācija vai restaurācija:

36.10.1. zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma norakstu – zemesgrāmatas apliecību par zemi, uz kuras paredzēta būvniecība, vai par ēkām, kurās paredzēta rekonstrukcija, renovācija vai restaurācija;

36.10.2. zemes vai ēku ilgtermiņa nomas līgumu, kas nostiprināts uz laiku no apakšprojekta īstenošanas sākuma līdz tā pabeigšanai un uz turpmākajiem 10 gadiem;

36.10.3. ja apakšprojektā ir plānota iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcija, renovācija vai restaurācija, – būvvaldes saskaņotu tehnisko projektu un būveksperta apstiprinātu būvniecības izmaksu tāmi;

36.11. ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs atrodas finanšu stabilizācijas procesā, – finanšu ministra rakstisku akceptu finanšu stabilizācijas projektam saskaņā ar likumu “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”.

37. Par katru sadarbības partneri, kas minēts apakšprojekta iesnieguma veidlapas 1.3.3.apakšpunktā, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumam pievieno pielikumus šādā secībā:

37.1. sadarbības partnera apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju vai juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopiju (neattiecas uz sadarbības partneri, kas ir valsts vai pašvaldības iestāde);

37.2. partnerības apliecinājumu apakšprojektam uz sadarbības partnera veidlapas (2.pielikums). Ja sadarbības partneris ir reģistrēts Latvijas Republikā, pievieno partnerības apliecinājumu latviešu valodā. Ja sadarbības partneris ir reģistrēts programmas teritorijā ārpus Latvijas Republikas, pievieno partnerības apliecinājumu angļu valodā;

37.3. ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas izsniegtu attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā un tam nav nodokļu parādu. Ja attiecīgās valsts likumdošanā šādas izziņas izsniegšana nav paredzēta, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā un tam nav nodokļu parādu;

37.4. par sadarbības partneri, kas reģistrēts programmas teritorijā ārpus Latvijas Republikas, – ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas izsniegtu attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu. Ja attiecīgās valsts likumdošanā šādas izziņas izsniegšana nav paredzēta, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tam nav nodokļu parādu;

37.5. par sadarbības partneri, kas reģistrēts Latvijas Republikā, – ne agrāk kā mēnesi pirms apakšprojekta iesniegšanas dienas izsniegtu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, vai sadarbības partnera piekrišanas vēstuli, kurā sadarbības partneris pilnvaro apsaimniekotāju pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par apakšprojekta sadarbības partnera nodokļu parādiem (ir vai nav);

37.6. sadarbības partnera apliecinātu gada pārskata kopiju par 2007.gadu, vai, ja sadarbības partneris ir biedrība vai nodibinājums, – pārskatu par laikposmu no sadarbības partnera institūcijas dibināšanas datuma;

37.7. sadarbības partnera apliecinātu viena īpašumtiesības vai nomu apliecinoša dokumenta kopiju, ja vietējā sadarbības partnera īpašumā, nomā vai valdījumā esošajā īpašumā paredzēta iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcija, renovācija vai restaurācija:

37.7.1. zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma norakstu – zemesgrāmatas apliecību par zemi, uz kuras paredzēta būvniecība, vai par ēkām, kurās paredzēta rekonstrukcija, renovācija vai restaurācija;

37.7.2. zemes vai ēku ilgtermiņa nomas līgumu, kas nostiprināts uz laiku, no apakšprojekta īstenošanas sākuma līdz tā pabeigšanai un uz turpmākajiem desmit gadiem;

37.8. pašvaldības lēmumu par piedalīšanos apakšprojektā, norādot pašvaldības ieguldījumu apakšprojektā un programmas priekšfinansējumu tādā apmērā, lai kopā ar apakšprojekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem segtu pirmajā apakšprojekta īstenošanas gadā plānotos izdevumus, ja sadarbības partneris ir pašvaldība.

38. Ja šo noteikumu 37.punktā minētie dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, tiem pievieno sadarbības partnera apliecinātus dokumentu tulkojumus angļu valodā.

39. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs, aizpildot apakšprojekta iesnieguma veidlapu, ievēro šādus nosacījumus:

39.1. apakšprojekta iesniegumu sagatavo un aizpilda atbilstoši apakšprojekta iesnieguma veidlapai un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

39.2. apakšprojekta iesnieguma veidlapu aizpilda datorrakstā latviešu valodā, bet apakšprojekta kopsavilkumu – latviešu un angļu valodā. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību;

39.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona apliecina visas apakšprojekta iesniegumam pievienoto dokumentu kopijas;

39.4. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja iesniegtajos dokumentos nedrīkst būt neatrunātu labojumu un dzēsumu;

39.5. dokumenta rekvizītu “paraksts” veidlapā un pievienojamajos dokumentos neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

39.6. visu informāciju norāda precīzi un detalizēti, lai apakšprojekta iesniegumu varētu izvērtēt atbilstoši apakšprojektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

40. Apakšprojekta iesniegumu var nosūtīt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, vai iesniegt personīgi:

40.1. ja apakšprojekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar elektronisko parakstu, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts uz apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi – pasts@raplm.gov.lv pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes sistēmas. Elektroniskā pasta ailē “tēma” jāraksta norāde “Programma LV0017”;

40.2. ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz personīgi, par iesniegšanas datumu uzskata apsaimniekotāja zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

41. Ja apakšprojekta iesniegums saņemts pēc konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, iesniegumu neatver un apsaimniekotājs informē apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju par vietu un laiku, kad apakšprojekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ. Apakšprojektu iesniegumus, kas elektroniska dokumenta veidā saņemti pēc konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, neizskata.

42. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms atklāta konkursa termiņa beigām.

43. Apakšprojekta iesniegumam pievieno satura rādītāju.

44. Dokumentus apakšprojekta iesniegumā sakārto šādā secībā:

44.1. apakšprojekta iesnieguma veidlapa;

44.2. apakšprojekta iesnieguma satura rādītājs;

44.3. apakšprojekta budžets (budžeta līniju pozīciju atšifrējums un izmaksu pamatojums) (4.pielikums);

44.4. šo noteikumu 36.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā;

44.5. šo noteikumu 37.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā.

45. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz personīgi, uz aploksnes norāda šādu informāciju:

45.1. adresāts – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

45.2. norāde “Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma “Pārrobežu sadarbība””;

45.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja pilns nosaukums un adrese;

45.4. apakšprojekta nosaukums.

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.367)

46. Apakšprojekta iesniegumu un visus šo noteikumu 36. un 37.punktā minētos dokumentus iesniedz vienā eksemplārā, kā arī iesniedz vienu apliecinātu kopiju un pievieno apakšprojekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju kompaktdiskā (CD). Apakšprojekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Apakšprojekta iesniegumam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un cauršūtiem vai caurauklotiem, iesnieguma veidlapai jābūt apzīmogotai un parakstītai, parakstam – atšifrētam.

VI. Apakšprojekta iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

47. Apsaimniekotājs izstrādā un apstiprina atklāta konkursa apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu. Nolikumā nosaka komisijas izveidošanas un darbības kārtību.

48. Komisija apakšprojekta iesniegumus vērtē atbilstoši vērtēšanas kritērijiem divos posmos. Pirmajā posmā apakšprojekta iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem – šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētajiem tehniskās vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Otrajā posmā apakšprojekta iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 50.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

49. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

49.1. tehniskie vērtēšanas kritēriji:

49.1.1. apakšprojekta iesniegums ir iesniegts vienā no šādiem veidiem:

49.1.1.1. personīgi, aizzīmogotā iepakojumā – aploksnē vai kastē;

49.1.1.2. elektroniska dokumenta veidā – ar laika zīmogu, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

49.1.2. apakšprojekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

49.1.3. apakšprojekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā, un ir iesniegta viena apliecināta kopija – ja apakšprojekta iesniegums netiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā;

49.1.4. apakšprojekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija ir cauršūta vai caurauklota – ja apakšprojekta iesniegums netiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā;

49.1.5. apakšprojekta iesniegums sagatavots datorrakstā latviešu valodā, īss apakšprojekta apraksts ir sniegts latviešu un angļu valodā;

49.1.6. visas apakšprojekta iesnieguma oriģināleksemplāra un kopijas lapas ir numurētas – ja apakšprojekta iesniegums netiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā;

49.1.7. apakšprojekta iesniegumam ir pievienots apakšprojekta iesniegums elektroniskā veidā kompaktdiskā (CD), un tas atbilst oriģinālam – ja apakšprojekta iesniegums netiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā;

49.1.8. apakšprojekta iesnieguma veidlapas visi lauki, izņemot paraksta daļu, ir aizpildīti datorrakstā;

49.1.9. apakšprojekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts Eiropas Savienības vienotajā valūtā;

49.1.10. apakšprojekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši apakšprojekta iesnieguma veidlapas nosacījumiem;

49.1.11. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir pievienojis apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājumu, un par katru sadarbības partneri ir pievienots partnerības apliecinājums;

49.1.12. apakšprojekta iesniegumā ir iekļauti visi šo noteikumu 36. un 37.punktā minētie pavaddokumenti;

49.1.13. apakšprojekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu, papildinājumu – ja apakšprojekta iesniegums netiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā;

49.1.14. apakšprojekta budžetā nav aritmētisku kļūdu;

49.1.15. ja šo noteikumu 37.punktā minētie dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, tiem ir pievienots apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecināts dokumentu tulkojums latviešu valodā;

49.1.16. sadarbības partneris piedalās apakšprojekta īstenošanā ar savu finansējumu;

49.2. atbilstības vērtēšanas kritēriji:

49.2.1. apakšprojekta iesniegums atbilst programmas mērķim – veicināt vienmērīgu un ilgtspējīgu Latvijas Republikas pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību;

49.2.2. apakšprojekta ietvaros plānotās aktivitātes ietver pārrobežu sadarbības aktivitātes vienā vai vairākās finanšu instrumenta prioritātēs: vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērnu ar īpašām vajadzībām, cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība un akadēmiskie pētījumi;

49.2.3. apakšprojekta aktivitātes tiek īstenotas programmas teritorijā;

49.2.4. apakšprojekta iesniegumā plānotie rezultāti, to rādītāji un ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs apakšprojekta mērķa sasniegšanu;

49.2.5. apakšprojekta budžetā iekļautie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, atbilstoši tirgus cenām un nepieciešami apakšprojekta īstenošanai;

49.2.6. apakšprojekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

49.2.7. apakšprojektam pieprasītais programmas līdzfinansējums maza apjoma apakšprojektam nav mazāks par EUR 5 000 un nav lielāks par EUR 50 000;

49.2.8. apakšprojektam pieprasītais programmas līdzfinansējums liela apjoma apakšprojektam nav mazāks par EUR 50 001 un nav lielāks par EUR 500 000;

49.2.9. no programmas apakšprojektam pieprasītais līdzfinansējuma apmērs ir līdz 85 procentiem no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

49.2.10. apakšprojekta aktivitātes, kas saistītas ar būvdarbiem, ēku būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju, iekārtu un tehnikas uzstādīšanu, kā arī ar citām investīcijām infrastruktūrā, plānots īstenot Latvijas Republikā;

49.2.11. sadarbības partneriem, kas ir reģistrēti programmas teritorijā ārpus Latvijas Republikas, viena apakšprojekta ietvaros ir paredzēts piešķirt ne vairāk kā 20 procentus no apakšprojektam pieprasītā programmas līdzfinansējuma;

49.2.12. apakšprojekta īstenošanas laiks nepārsniedz noteikto maksimālo apakšprojekta īstenošanas ilgumu, un apakšprojekta īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2010.gada 28.decembri;

49.2.13. apakšprojekta ietvaros plānotās aktivitātes netiek finansētas citu finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta aktivitāšu, Eiropas Savienības fondu vai citu finanšu atbalsta instrumentu ietvaros;

49.2.14. apakšprojekta iesniedzējam ir vismaz viens sadarbības partneris, kas ir reģistrēts programmas teritorijā ārpus Latvijas Republikas;

49.2.15. apakšprojekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši finanšu instrumenta noteiktajām prasībām;

49.2.16. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja juridiskais statuss atbilst šo noteikumu 19.punktā minētajām prasībām;

49.2.17. sadarbības partnera juridiskais statuss atbilst šo noteikumu 20.punktā minētajām prasībām;

49.2.18. apakšprojekta iesniegumā ir pamatota konkrētā sadarbības partnera piesaistes nepieciešamība.

50. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

50.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam un sadarbības partnerim vai partneriem ir pieredze projektu vadībā;

50.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam un sadarbības partnerim vai partneriem ir zināšanas apakšprojekta aktivitāšu jomā;

50.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam un sadarbības partnerim vai partneriem ir pietiekama apakšprojekta vadības kapacitāte, ieskaitot personālu, aprīkojumu un spēju veikt apakšprojekta finanšu vadību, lai noteiktajā laikā nodrošinātu apakšprojekta īstenošanu, kā arī apakšprojekta īstenošanas nepārtrauktību;

50.4. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir stabili un pietiekami finanšu resursi;

50.5. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja plānotās aktivitātes skaidri norāda uz pārrobežu ietekmi, sadarbības elements ir skaidri definēts;

50.6. apakšprojekta iesniegums atbilst pašreizējām Latvijas Republikas pierobežas reģiona vai reģionu vajadzībām un problēmām, tai skaitā apakšprojekta iesniegumā ir pamatots un norādīts, kā apakšprojekts papildina citus apstiprinātus vai plānotus projektus, kas ir finansēti vai kurus ir plānots finansēt no citām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un finanšu instrumenta aktivitātēm, Eiropas Savienības fondu vai citiem finanšu atbalsta instrumentiem;

50.7. apakšprojekta iesniegumā ierosinātās aktivitātes ir piemērotas un iespējamas, un ar tām var sasniegt paredzētos mērķus un rezultātus;

50.8. apakšprojekta iesniegumā ir ņemta vērā veiktā problēmu analīze un ārējie faktori, kā arī paredzēts to novērtējums;

50.9. apakšprojekta iesniegumā ir skaidri definēti tiešie saņēmēji un mērķa grupas, to izvēle ir pamatota, un plānotās apakšprojekta aktivitātes sekmēs mērķa grupu vajadzību apmierināšanu;

50.10. apakšprojekta iesniegums satur pievienotās vērtības elementus kā novatoriska pieeja, labas prakses modeļi, nediskriminācijas veicināšana, labvēlīga ietekme uz vidi;

50.11. sadarbības partneru iesaistīšanās līmenis apakšprojektā un tā īstenošanā ir atbilstošs apakšprojekta saturam;

50.12. mērķa grupu un tiešo saņēmēju iesaistīšanās līmenis apakšprojektā un tā īstenošanā ir atbilstošs apakšprojekta saturam;

50.13. apakšprojekta aktivitātes ir īstenojamas apakšprojekta iesniegumā norādītajā laika grafikā;

50.14. apakšprojekta iesniegums ietver piemērotus un objektīvi pārbaudāmus rezultātu novērtēšanas rādītājus;

50.15. īstenotajam apakšprojektam ir paredzēts multiplikatīvs (atkārtošanās) efekts;

50.16. apakšprojekta sagaidāmie rezultāti ir ilgtspējīgi:

50.16.1. politiski – apakšprojekta īstenošana veicinās strukturālas izmaiņas, piemēram, tiks uzlaboti normatīvie akti, vispārējas normas un metodes;

50.16.2. finansiāli – aktivitātes tiks finansētas arī pēc tam, kad finanšu instrumenta līdzfinansējums būs izmantots;

50.16.3. institucionāli – tiks nodrošināta apakšprojekta sagaidāmo rezultātu īstenošana arī pēc tam, kad apakšprojekts tiks pabeigts. Īpašumtiesības uz rezultātiem nemainīsies;

50.17. attiecība starp paredzētajām izmaksām un gaidāmajiem rezultātiem ir apmierinoša;

50.18. plānotie izdevumi ir nepieciešami apakšprojekta īstenošanai.

51. Apakšprojekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” , kur “Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst.

52. Apakšprojekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē no 0 līdz 5 punktiem saskaņā ar šādu punktu skalu: 0 = ja attiecīgais kvalitātes kritērijs nav izpildīts, 1 = ļoti vāji, 2 = vāji, 3 = apmierinoši, 4 = labi, 5 = ļoti labi. Kopējais maksimālais kvalitātes kritēriju punktu skaits – 90 punkti.

53. Komisija vispirms izvērtē projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

54. Laikā, kad tiek vērtēta apakšprojekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs vienu reizi rakstiski var pieprasīt apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas novērst konstatētās nepilnības un sniegt trūkstošo informāciju vai paskaidrojumus. Pieprasījumu apsaimniekotājs nosūta pa pastu un pa faksu.

55. Ja konstatētās nepilnības neietekmē vērtēšanu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs virza apakšprojekta iesniegumu vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ar nosacījumu. Šajā gadījumā netiek veiktas šo noteikumu 54.punktā minētās darbības.

56. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs šo noteikumu 54.punktā minētajā termiņā iesniedz apsaimniekotājam nepieciešamo papildinformāciju, nosūtot pa pastu vai pa faksu, vai iesniedzot personīgi. Apsaimniekotājs pēc papildinformācijas saņemšanas apakšprojekta iesniegumu vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

57. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 49.1.1., 49.1.2., 49.1.3., 49.1.4., 49.1.5., 49.1.7., 49.1.8., 49.1.9., 49.1.10., 49.1.12., 49.1.13., 49.2.1., 49.2.2., 49.2.3., 49.2.7., 49.2.8., 49.2.9, 49.2.10., 49.2.11., 49.2.12., 49.2.14., 49.2.15., 49.2.16. 49.2.17. vai 49.2.18.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, komisija neturpina konkrētā apakšprojekta iesnieguma vērtēšanu.

58. Apakšprojektu iesniegumus, kas atbilst visiem šo noteikumu 49.1.1., 49.1.2., 49.1.3., 49.1.4., 49.1.5., 49.1.7., 49.1.8., 49.1.9., 49.1.10., 49.1.12. un 49.1.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un daļēji atbilst 49.1.6., 49.1.11., 49.1.14. un 49.1.15.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī atbilst visiem šo noteikumu 49.2.1., 49.2.2., 49.2.3., 49.2.7., 49.2.8., 49.2.9, 49.2.10., 49.2.11., 49.2.12., 49.2.14., 49.2.15., 49.2.16., 49.2.17. un 49.2.18.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un daļēji atbilst 49.2.4., 49.2.5., 49.2.6. un 49.2.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ar nosacījumu.

59. Komisijas sekretāri piecu darbdienu laikā sagatavo un iesniedz izskatīšanai vērtēšanas komisijā ziņojumu par apakšprojekta iesniegumu novērtējumu atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

60. Komisija piecu darbdienu laikā izskata un sniedz atzinumu par šo noteikumu 59.punktā minēto ziņojumu.

61. Ja tiek pieņemts šo noteikumu 57.punktā minētais lēmums, apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē par to apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju.

62. Apakšprojektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, vērtē saskaņā ar šo noteikumu 50.punktu.

63. Apakšprojektu iesniegumus atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē komisija un ārējie eksperti.

64. Pēc apakšprojektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem komisija sastāda apakšprojektu iesniegumu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, sagatavo un iesniedz apsaimniekotājam priekšlikumu par apakšprojektu iesniegumu atbalstīšanu.

65. Ja divi apakšprojektu iesniegumi iegūst vienādu punktu skaitu, komisijai ir tiesības izvērtēt apakšprojekta ietekmi uz nacionāla vai reģionāla līmeņa problēmu risināšanu un piešķirt prioritāti tam apakšprojekta iesniegumam, kurā paredzēta problēmu risināšana plašākā mērogā.

66. Komisijas sekretāri 10 darbdienu laikā sagatavo un iesniedz izskatīšanai komisijā ziņojumu par apakšprojektu iesniegumu novērtējumu atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

67. Komisija izskata un 10 darbdienu laikā sniedz atzinumu par šo noteikumu 66.punktā minēto ziņojumu.

68. Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, ja apakšprojekta iesniegums saskaņā ar apakšprojektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem ieguvis vismaz 51 punktu un pēc komisijas ieteikuma ir iekļauts atbalstāmo apakšprojektu iesniegumu sarakstā un ja konkursā pieejamais programmas līdzfinansējums ir pietiekams apakšprojekta īstenošanai.

69. Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu, ja apakšprojekta iesniegums saskaņā ar apakšprojektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis mazāk par 51 punktu un pēc komisijas ieteikuma nav iekļauts atbalstāmo apakšprojektu iesniegumu sarakstā vai ja konkursā pieejamais programmas līdzfinansējums nav pietiekams apakšprojekta īstenošanai.

70. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas informē apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

71. Lēmumā par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam jāpilda saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu. Novēršot nepilnības apakšprojekta iesniegumā, attiecināmo izmaksu kopsummu nedrīkst palielināt.

72. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc apsaimniekotāja lēmuma izsūtīšanas par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu jānovērš apsaimniekotāja konstatētās nepilnības. Ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs neievēro minēto nosacījumu, apakšprojekta iesniegumu noraida.

73. Apsaimniekotājs lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Likumā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadību noteiktajā termiņā, par apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienu pieņemot atklāta konkursa sludinājumā minēto apakšprojekta iesniegumu iesniegšanas beigu datumu.

VII. Apakšprojekta īstenošanas līguma slēgšana

74. Pēc lēmuma pieņemšanas par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu apsaimniekotājs 15 darbdienu laikā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam nosūta vēstuli par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu un uzaicina apakšprojekta iesniedzēju ierasties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un 30 darbdienu laikā ar programmas apsaimniekotāju noslēgt apakšprojekta īstenošanas līgumu (turpmāk – līgums).

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.367)

75. Pirms līguma noslēgšanas apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs programmas apsaimniekotājam iesniedz attiecīgās institūcijas lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu apakšprojektam. Lēmumā norāda apakšprojektam piešķiramā finansējuma apmēru.

76. Programmas apsaimniekotājs slēdz līgumu ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju (turpmāk – apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs). Līgumā norāda līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību.

77. Ja šo noteikumu 72.punktā minēto iemeslu dēļ līgums ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju netiek noslēgts, programmas apsaimniekotājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir guvis nākamo augstāko punktu skaitu kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju izvērtēšanā.

VIII. Apakšprojekta īstenošana, maksājumu veikšanas kārtība un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanas uzraudzība

78. Apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir atbildīgs par apakšprojekta īstenošanu atbilstoši līgumam un nodrošina paredzēto mērķu sasniegšanu un pārskatu iesniegšanu par apakšprojekta īstenošanas gaitu.

79. Apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina konta atvēršanu Valsts kasē projekta finanšu pārskaitījumiem.

80. Apakšprojektam, kura īstenošanas termiņš nav ilgāks par sešiem mēnešiem, apsaimniekotājs var piešķirt avansa maksājumu ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējā apakšprojektam piešķirtā finansējuma, ko izmaksā pēc līguma parakstīšanas. Atlikušo programmas līdzfinansējuma daļu apakšprojektam apsaimniekotājs izmaksā pēc tam, kad tas ir apstiprinājis apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu, kas iesniegts kopā ar izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijām un apakšprojekta noslēguma pārskatu.

81. Apakšprojektam, kura īstenošanas termiņš ir ilgāks par sešiem mēnešiem, apsaimniekotājs var piešķirt avansa maksājumu ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējā apakšprojektam piešķirtā finansējuma, ko izmaksā pēc līguma parakstīšanas. Nākamos maksājumus, kuru kopējā summa nepārsniedz 65 procentus no apakšprojektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma summas, apsaimniekotājs izmaksā vienādās daļās pēc tam, kad tas ir apstiprinājis apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu, kas iesniegts kopā ar izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijām un apakšprojekta starpposma pārskatu. Atlikušo programmas līdzfinansējuma daļu apakšprojektam apsaimniekotājs izmaksā pēc tam, kad tas ir apstiprinājis apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu, kas iesniegts kopā ar izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijām un apakšprojekta noslēguma pārskatu.

82. Apakšprojekta īstenošanas beigās apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs veic apakšprojekta auditu. Neatkarīga audita atzinumu pievieno apakšprojekta noslēguma pārskatam. Atzinumā norāda, vai visi saņemtie un veiktie maksājumi ir precīzi, ticami un pamatoti ar atbilstošiem attaisnojošiem dokumentiem. Auditora atzinums atspoguļo attiecināmo izdevumu summu, kas radusies un segta saskaņā ar līgumu.

83. Apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs apakšprojektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu uzsāk pēc līguma noslēgšanas.

84. Ja tiek konstatētas neatbilstības apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam piešķirtā programmas finansējuma izlietojumā, apsaimniekotājs nosaka termiņu to novēršanai. Ja konstatētās neatbilstības noteiktajā termiņā netiek novērstas, apsaim­niekotājs uzsāk nepamatoti veikto izdevumu atgūšanas procedūru.

85. Visas izmaiņas, kas saistītas ar apakšprojekta īstenošanu, ja tās neietekmē apakšprojekta mērķi un aktivitātes un nemainās kopējais apakšprojekta budžets, apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs saskaņo ar apsaimniekotāju atbilstoši līgumam.

86. Apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs saskaņā ar līgumu nodrošina neizlietoto līdzekļu vai neattaisnoti veikto izdevumu uzskaiti un atmaksāšanu.

87. Ja finansējuma saņēmējs apakšprojekta īstenošanas laikā nepilda līguma noteikumus, apsaimniekotājs ir tiesīgs lauzt līgumu, neizmaksāt gala maksājumu un uzsākt izmaksāto līdzekļu atgūšanas procedūru.

88. Apsaimniekotājam ir tiesības līguma darbības laikā, kā arī pēc maksājumu veikšanas pieprasīt no apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja papildu informāciju par apakšprojekta īstenošanu, kā arī veikt pārbaudes apakšprojekta īstenošanas vietā.

89. Apakšprojekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 18 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk par 2010.gada 28.decembri.

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.682
Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums

1. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas “Pārrobežu sadarbība” apakšprojektu atklāta konkursa nolikumā, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot.

2. Apakšprojekta mērķi un apakšprojekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, ja tie nosaka papildu prasības saistībā ar apakšprojekta ietvaros īstenojamajām aktivitātēm.

3. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs, lai apakšprojekts tiktu īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, vienlīdzīgu iespēju un labas pārvaldības principus.

4. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir tieši atbildīgs par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu, apakšprojekta īstenošanu un vadību, kā arī par tā rezultātiem. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav starpnieks.

5. Apakšprojektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas ar apsaimniekotāju.

6. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs, lai apakšprojekts netiktu īstenots ilgāk par 18 mēnešiem no apakšprojekta īstenošanas līguma noslēgšanas brīža. Līdz minētajam termiņam apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs būs beidzis visas aktivitātes un veicis visus maksājumus.

7. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta īstenošanas nepārtrauktību. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs var nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze apakšprojekta darbības jomā vai izpratne par to.

8. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav apzināti sniedzis nepatiesu vai sagrozītu informāciju. Līdz ar to apakšprojekta iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs piekrīt, ka apsaimniekotājs to pārbauda.

9. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.

10. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi, tas nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības un ar spēkā esošu lēmumu nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību.

11. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apņemas nodrošināt finanšu instrumenta publicitātes prasību ievērošanu ar apakšprojekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos.

12. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanai nav saņēmis citu līdzfinansējumu no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem, vai citiem finanšu avotiem.

13. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav pārkāpis līguma noteikumus citu līgumu ietvaros, kas slēgti ar apsaimniekotāju, vai citu projektu ietvaros, kas ir līdzfinansēti no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem.

14. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, samaksājis nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

15. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām apakšprojektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un sadarbības partneriem) panāk vienošanos ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs par to informē apsaimniekotāju un iesniedz tam attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

16. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs pēc apsaimniekotāja pieprasījuma sniedz tam nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

17. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja institūcija apņemas 10 gadus pēc apakšprojekta pabeigšanas glabāt un pēc pieprasījuma uzrādīt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrīt Latvijas Republikas vai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms apakšprojekta apstiprināšanas, apakšprojekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

18. Apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina apakšprojekta laikā iepirkto pamatlīdzekļu un būvniecības, renovācijas, restaurācijas vai rekonstrukcijas procesā radīto vērtību saglabāšanu un uzturēšanu vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas. Zaudējumus, kas rodas, ja minētās vērtības tiek bojātas, finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, nav ievērojis normatīvajos aktos noteiktās prasības, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, tam tiks liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu, un apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Kopējais apakšprojekta budžets, ieskaitot programmas līdzfinansējumu, apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja finansējumu un sadarbības partneru finansējumu ir EUR . Ja apakšprojekta iesniegums tiks apstiprināts programmas līdzfinansējuma saņemšanai, ar šo tiek garantēts apakšprojekta finansējums šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, un ieguldījums natūrā šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja finansējuma.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs:

Vārds, uzvārds _______________________________________

Iestāde, juridiskā persona _______________________________________

Amats _______________________________________

Paraksts* _______________________________________

Datums* _______________________________________

Z.v.*

Piezīme.

* Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.682
Partnerības apliecinājums apakšprojektam

_____________________________________________________________
(apakšprojekta nosaukums)

Lai nodrošinātu veiksmīgu apakšprojekta īstenošanu, apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja sadarbības partneris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

1. Pirms apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas apsaimniekotājam sadarbības partneris ir iepazinies ar apakšprojekta iesniegumu un izpratis savu lomu apakšprojekta īstenošanā.

2. Sadarbības partneris ar spēkā esošu tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav atzīts par vainojamu attiecīgo nozari regulējošu normatīvo aktu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, nav veicis profesionālās darbības pārkāpumus saskaņā ar sadarbības partnera valsts normatīvajiem aktiem.*

3. Sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.

4. Sadarbības partneris ir veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, samaksājis nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

5. Sadarbības partneris nav pārkāpis līguma noteikumus citu līgumu ietvaros, kas slēgti ar apsaimniekotāju, vai citu projektu ietvaros, kas ir līdzfinansēti no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem, vai citu finanšu instrumentu līdzekļiem.

6. Sadarbības partnerim ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, cilvēkresursi un administratīvā kapacitāte, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta aktivitāšu īstenošanas nepārtrauktību.

7. Sadarbības partneris nav saņēmis citu līdzfinansējumu no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzekļiem, vai citiem finanšu avotiem apakšprojekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanai.

8. Sadarbības partneris pilnvaro apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju parakstīt apakšprojekta ieviešanas līgumu ar apsaimniekotāju un pārstāvēt sadarbības partneri visos ar apakšprojekta īstenošanu saistītajos darījumos.

9. Sadarbības partneris apņemas regulāri sniegt apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam pilnīgu informāciju par apakšprojekta ieviešanas gaitu.

10. Sadarbības partneris pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām apakšprojektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm un partneriem) panāk vienošanos ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēju. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs par to informē apsaimniekotāju un iesniedz tam attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

11. Sadarbības partneris nav apzināti sniedzis nepatiesu vai sagrozītu informāciju un piekrīt, ka apsaimniekotājs to pārbauda.

12. Sadarbības partneris apņemas apakšprojektu īstenot sabiedrības interesēs, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, vienlīdzīgu iespēju un labas pārvaldības principus.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta iesniegums ir izlasīts un tā saturs ir saprotams.

Ar šo tiek apliecināts, ka apakšprojekta sadarbības partneris apzinās, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka apakšprojekta sadarbības partneris apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, nav ievērojis normatīvajos aktos noteiktās prasības, ir centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt apsaimniekotāju apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas procesā, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt programmas līdzfinansējumu, un programmas apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Kopējais apakšprojekta budžets, ieskaitot programmas līdzfinansējumu, apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja finansējumu un sadarbības partneru finansējumu ir EUR . Ja apakšprojekta iesniegums tiks apstiprināts programmas līdzfinansējuma saņemšanai, ar šo tiek garantēts apakšprojekta finansējums šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, un ieguldījums natūrā šādā apmērā: EUR _______, tas ir, _____ % no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.

Sadarbības partneris*

Vārds, uzvārds _______________________________________

Iestāde, juridiskā persona _______________________________________

Amats _______________________________________

Paraksts** _______________________________________

Datums** _______________________________________

Z.v. **

Piezīmes.

1.* Saskaņā ar Krimināllikuma 70.1 pantu juridiskajai personai piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi neattiecas uz valsti, pašvaldībām un citām publisko tiesību juridiskajām personām.

2.** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 Partnerības apliecinājuma apakšprojektam tulkojums angļu valodā

Partnership Statement for the Sub-project

___________________________________________________________
 (title of the sub-project)

To ensure successful implementation of the sub-project the cooperation partner agrees with the following principles of good partnership practice:

1. Before submission of the sub-project application to the Intermediary the cooperation partner have familiarized himself with the sub-project application form and have recognized his role within the sub-project.

2. The cooperation partner according to the judgment enforced by the court or resolution of other competent authority has not been declared responsible for violating legal acts of the respective industry, as well substantial violation of environmental protection, competition and labour laws, or breached the legal acts of the origin country of the cooperation partner regarding the professional activities.

3. The cooperation partner has not been declared insolvent, its business activities have not been suspended or interrupted and there are no bankruptcy proceedings started.

4. The cooperation partner has made compulsory social insurance payments, fully paid taxes and other compulsory payments imposed by the state or local government in the terms stipulated by the legal acts of the Republic of Latvia.

5. The cooperation partner has not breached any contractual provisions against the other contracts that have been concluded with the Intermediary or within other contracts that have been co-financed by the bilateral Norwegian Financial Mechanism or European Economic Area Financial Mechanism, or any other financial instruments’ contracts.

6. The cooperation partner possesses sufficient human, financial and administrative capacity to ensure co-financing and continuity in the implementation of sub-project activities that have been assign to its organisation.

7. The activities which cooperation partner will carry out in the framework of the sub-project do not benefit from the Norwegian Financial Mechanism or European Economic Area Financial Mechanism or any other funding sources.

8. The cooperation partner authorizes the sub-project applicant to sign a cooperation agreement with the Intermediary and to represent it in all deals concerning the implementation of the sub-project.

9. The cooperation partner undertakes the duty to provide the sub-project applicant regular information regarding the implementation of the sub-project.

10. Before submission of a proposal concerning the substantial amendments to the sub-project (for example, amendments related to the activities and partners), the cooperation partner must reach an agreement with the sub-project applicant. If it is not possible to reach such agreement, the sub-project applicant informs the Intermediary about this fact and submits to the Intermediary a respective proposal on the necessary amendments.

11. The cooperation partner does not submit any false or corrupt information and agree that the Intermediary will check it.

12. The cooperation partner undertakes the duty to implement the project in the interests of the society to act in accordance with sustainable development, equal opportunities irrespective of age and disability and good governance principles.

This is to confirm that the sub-project application has been read and the content of it is understandable.

This is to confirm that the cooperation partner of the sub-project is aware that in the case it will be established that the cooperation partner of the sub-project by purpose or by negligence have provided false information, or by breaching the conditions of respective legal acts have tried to obtain information of limited access or attempted to influence the Intermediary during the evaluation process of sub-projects applications, the sub-project applicant will be denied to receive the programme co-financing and the Intermediary may apply to law enforcement institutions.

If the sub-project will be approved for receiving the co-financing from the pro­gramme, this is to guarantee that the cooperation partner will provide the financing for the project in following amount: ________ euro, which is ________ % of the eligible costs, and ________ euro contribution in kind, which is ________ % of the eligible costs of the sub-project.

 Cooperation partner:

Name, Surname _________________________________________

Organization _________________________________________

Job title _________________________________________

Signature _________________________________________

Date and time _________________________________________

Seal

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.682

(Pielikums grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.367)

KN682P3_PAGE_01.JPG (46032 bytes)

KN682P3_PAGE_02.JPG (77802 bytes)

KN682P3_PAGE_03.JPG (69050 bytes)

KN682P3_PAGE_04.JPG (117596 bytes)

KN682P3_PAGE_05.JPG (98507 bytes)

KN682P3_PAGE_06.JPG (111964 bytes)

KN682P3_PAGE_07.JPG (123139 bytes)

KN682P3_PAGE_08.JPG (94694 bytes)

KN682P3_PAGE_09.JPG (95185 bytes)

KN682P3_PAGE_10.JPG (75446 bytes)

KN682P3_PAGE_11.JPG (82662 bytes)

KN682P3_PAGE_12.JPG (83657 bytes)

KN682P3_PAGE_13.JPG (106339 bytes)

KN682P3_PAGE_14.JPG (51870 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.682

KN682P4LB_PAGE_1.JPG (30799 bytes)

KN682P4LB_PAGE_2.JPG (27293 bytes)

KN682P4LB_PAGE_3.JPG (32158 bytes)

KN682P4LB_PAGE_4.JPG (27642 bytes)

KN682P4LB_PAGE_5.JPG (31189 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas “Pārrobežu sadarbība” apakšprojektu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 682Pieņemts: 25.08.2008.Stājas spēkā: 12.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 11.09.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180883
{"selected":{"value":"21.05.2011","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2011","iso_value":"2011\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2010","iso_value":"2010\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2010.-20.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2008","iso_value":"2008\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2008.-16.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)