Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.703

Rīgā 2008.gada 2.septembrī (prot. Nr.61 23.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 09.10.2012. noteikumu Nr.705 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.705)

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas, un sadarbību ar augstskolām, pētniecības centriem un komersantiem, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, kā arī veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos projektos un to vadībā, īpaši starpdisciplināros pētījumu virzienos.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti, maģistri (tai skaitā rezidenti medicīnā), maģistranti, kā arī valsts zinātniskās institūcijas.

4. Šo noteikumu 2.punktā minēto zinātnisko grupu var veidot zinātnieki, doktoranti, maģistri, maģistranti, kā arī zinātnes tehniskais un zinātni apkalpojošais personāls, kuri kopīgi īsteno zinātniskās pētniecības projektu (turpmāk – zinātniskie darbinieki).

5. Jauna zinātniskā grupa ir zinātniskā grupa, kas izveidota zinātniskā pētījuma veikšanai aktivitātes ietvaros.

6. Jaunais zinātnieks šo noteikumu izpratnē ir fiziska persona, kura ieguvusi doktora zinātnisko grādu ne agrāk kā 10 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

7. Starpdisciplinārs pētījums šo noteikumu izpratnē ir pētījums, kura īstenošanai ir nepieciešama Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātā Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā minēto divu vai vairāku zinātņu nozaru informācijas, datu, metodoloģiju, instrumentu un pieeju integrācija, lai radītu zināšanas un risinātu problēmas, kuras nav iespējams atrisināt vienas zinātnes nozares ietvaros.

8. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 17.punktā minētās darbības un veicinot šādu iznākuma rādītāju – papildus zinātnei piesaistīts 1000 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam strādājošo zinātnisko darbinieku, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda finansējumu aktivitātes ietvaros.

9. Atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija. Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina aktivitātes uzraudzību un kontroli;

9.2. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu;

9.3. saskaņo šo noteikumu 78.punktā minētos projekta grozījumus;

9.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 12.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

10. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra. Sadarbības iestāde:

10.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

10.1.1. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu aizpildīšanas metodiku;

10.1.2. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanas nosacījumiem;

10.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

10.1.4. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

10.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

10.2. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā standartvienošanos par projekta īstenošanu (projektu) un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

10.3. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, nosakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību;

10.4. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

10.5. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai par apstiprinātajiem projektiem;

10.6. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.7. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par projekta īstenošanu un tam pieejamā finansējuma apguvi;

10.8. sagatavo aktivitātes maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē, vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

10.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

10.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

10.11. apstiprina projekta grozījumus;

10.12. uzkrāj datus par projekta iesniegumu un projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

12. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 39 314 965 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 33 417 846 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 5 897 119 latu apmērā.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.705 redakcijā)

13. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

14. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā par visu pieejamo Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.705 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.705)

16. Projektu iesniegumu atlases kārtā atlikušo finansējumu (ja tāds rodas) pārceļ uz nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu.

II. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

17. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

17.1. jaunu zinātnisko grupu izveidošana zinātnisko pētījumu veikšanai;

17.2. jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem, ja tie projekta īstenošanā ir nodarbināti pilnu darba laiku;

17.3. zinātnisko pētījumu veikšana zinātņu nozarēs saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes apstiprināto Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstu, īpaši atbalstot starpdisciplināros pētījumu virzienus;

17.4. sadarbības pasākumu organizēšana ar zinātniskām institūcijām un komersantiem jaunu zinātnisko grupu izveidošanai un projekta īstenošanai.

18. Organizējot sadarbības pasākumus ar komersantiem, ir atbalstāma jaunās zinātniskās grupas dalībnieku stažēšanās uzņēmumos, pieredzes apmaiņa un informatīvie pasākumi, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

19. Projekta ietvaros netiek atbalstītas darbības, kuras var uzskatīt par valsts atbalstu, tai skaitā jebkāda tieša vai netieša palīdzība komersantam, kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētiem komersantiem vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

III. Prasības projekta iesniedzējam

20. Projekta iesniedzējs var būt valsts zinātniskā institūcija – valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts.

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un īstenot individuāli vai partnerībā ar šo noteikumu 20.punktā minētajām valsts zinātniskajām institūcijām. Ja projekts paredz partnerības veidošanu, projekta iesniegumu iesniedz vadošais partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu. Vadošais partneris ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, – par finansējuma saņēmēju.

22. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 140 560 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 1 405 608 lati.

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

23. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu izsludina sadarbības iestāde, pirms tam paziņojuma tekstu saskaņojot ar atbildīgo iestādi. Paziņojumā norāda:

23.1. attiecīgajai kārtai pieejamo finansējuma apjomu;

23.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

23.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

23.4. mājaslapas adresi internetā, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti.

24. Paziņojumu par pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

25. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:

25.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

25.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā – www.viaa.gov.lv.

26. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

26.1. vienā projektu iesniegumu atlases kārtā var iesniegt vairākus projekta iesniegumus;

26.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

26.2.1. pētījuma projekta plānojums (2.pielikums);

26.2.2. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums) (ja attiecināms);

26.2.3. zinātniskajā grupā iesaistītā zinātniskā darbinieka apliecinājums par dalību projektā un profesionālās darbības apraksts (CV), ja ar zinātnisko darbinieku projekta ietvaros plāno slēgt darba līgumu, vai zinātniskā darbinieka kvalifikācijai un kompetencei noteiktās prasības, ja ar zinātnisko darbinieku projekta ietvaros plāno slēgt uzņēmuma līgumu;

26.2.4. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu;

26.2.5. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts (4.pielikums);

26.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.596)

27. Projekta iesniedzējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapu un noformē projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

27.1. projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā un aizpilda visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas;

27.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, dokumentiem pievieno to tulkojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu tulkojumiem valsts valodā;

27.3. projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram;

27.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), lapas sanumurētas, un visi dokumenti noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lietvedību;

27.5. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

27.6. projekta iesnieguma veidlapas sadaļu aizpildīšanā nodrošina sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību – aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, plānotajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, projekta īstenošanas nosacījumiem un izmaksu plānojumu;

27.7. nodrošina projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 41.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un šo noteikumu 42.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

27.8. nepieciešamās projekta izmaksas plāno pilnos latos atbilstoši šo noteikumu 59., 60., 65., 66., 67., 68., 69. un 83.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.919)

28. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē var iesniegt:

28.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”), pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapas, pētījuma projekta plānojuma un finansēšanas plāna projekta elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā (visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo);

28.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

29. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniski vai nosūtot pa pastu:

29.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad tas tiek saņemts un reģistrēts sadarbības iestādē;

29.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums;

29.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai šis apgalvojums jāpamato.

30. Sadarbības iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.919)

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

31. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde, izveidojot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Valsts izglītības attīstības aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģētus zinātnisko institūciju pārstāvjus, kuru pārstāvētās zinātniskās institūcijas nav iesniegušas projektu iesniegumus.

(Grozīts ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1097)

32. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, atbildīgās iestādes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas Zinātnieku savienības pārstāvji.

33. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

34. Lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 41. un 42.punktā noteiktajiem kritērijiem, komisija pieaicina ekspertus, kas izvēlēti no Latvijas Zinātnes padomes apstiprināto ekspertu datubāzes.

35. Uzsākot darbu, komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma izvēlē vai noraidīšanā.

36. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

37. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā:

37.1. atbilstoši šo noteikumu 40.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

37.2. atbilstoši šo noteikumu 41.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

37.3. atbilstoši šo noteikumu 42.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

37.4. atbilstoši šo noteikumu 43.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

38. Projektu iesniegumus vērtē, ievērojot šos noteikumus, normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, kura saskaņota ar atbildīgo iestādi, kā arī izmantojot projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

39. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

40. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

40.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 20.punktā minētajām projekta iesniedzējam noteiktajām prasībām;

40.2. projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā;

40.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

40.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

40.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

40.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā ar nepieciešamo projekta iesnieguma eksemplāru skaitu (viens oriģināls un divas apliecinātas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, un visi iesniegtie dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

40.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

40.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 26.2.apakšpunktā norādītie pielikumi;

40.9. projekta īstenošanas termiņš un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 75.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

40.10. projektam pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

40.11. projektam pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

40.12. projektam pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst šo noteikumu 22.punktā minētajai minimālo attiecināmo izmaksu summai un maksimālo attiecināmo izmaksu summai;

40.13. projekta attiecināmās izmaksas sadalījumā pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

40.14. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 59., 60. un 69.punktā minētajām izmaksām;

40.15. projekta plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 65., 66., 67., 68. un 83.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.919; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.596)

41. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji):

41.1. projekts atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam aktivitātes mērķim;

41.2. projekts paredz īstenot šo noteikumu 17.punktā minētās atbalstāmās darbības;

41.3. zinātnisko ekspertu atzinums par pētījuma projekta zinātnisko kvalitāti ir pozitīvs;

41.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

41.5. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

41.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

41.7. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

41.8. plānotie rezultāti un to rādītāji veicina šo noteikumu 8.punktā minētā iznākumu rādītāja sasniegšanu;

41.9. projekta iesniedzējs projekta īstenošanā apņemas nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ;

41.10. ja projektā iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneri atbilst šo noteikumu 21.punktā noteiktajiem nosacījumiem, sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama) (ja attiecināms);

41.11. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

41.12. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

41.13. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

41.14. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ieviešanā noteiktajām publicitātes prasībām.

42. Kvalitātes kritēriji (specifiskie ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji):

42.1. projektā izveidotās jaunās zinātniskās grupas sastāvs:

42.1.1. zinātniskajā grupā ir iesaistīti tikai jaunie zinātnieki vai doktoranti (viens punkts);

42.1.2. zinātniskajā grupā ir iesaistīti jaunie zinātnieki un doktoranti vai maģistranti (divi punkti);

42.1.3. zinātniskajā grupā ir iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistranti (trīs punkti);

42.1.4. zinātniskajā grupā ir iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti, maģistranti, ārvalstu zinātnieki vai emigrējušie Latvijas zinātnieki, kas atgriezušies strādāt Latvijā (četri punkti);

42.2. projektā izveidotās jaunās zinātniskās grupas kompetence projekta atbilstošajā zinātnes nozarē:

42.2.1. nepietiekama zinātniskā kompetence (0 punktu);

42.2.2. pietiekama zinātniskā kompetence, bet līdzšinējā darbība nav tieši saistīta ar pētījuma tēmu (viens punkts);

42.2.3. pietiekama zinātniskā kompetence, un līdzšinējā darbība tieši saistīta ar pētījuma tēmu (divi punkti);

42.3. projektā plānotā pētījuma virziens:

42.3.1. nav starpdisciplinārs (0 punktu);

42.3.2. ir starpdisciplinārs (trīs punkti);

42.4. projekta ietekme uz zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita pieaugumu:

42.4.1. īstenojot projektu, radītas papildu darba vietas, bet projekta iesniedzējs nav apņēmies nodrošināt tās pēc projekta īstenošanas beigām (viens punkts);

42.4.2. īstenojot projektu, radītas papildu darba vietas un projekta iesniedzējs apņemas pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darba vietu vienam vai diviem piesaistītajiem zinātniekiem vai doktorantiem vienu vai vairākus gadus (divi punkti);

42.4.3. īstenojot projektu, radītas papildu darba vietas un projekta iesniedzējs apņemas pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darba vietu trim un vairāk piesaistītajiem zinātniekiem vai doktorantiem vienu vai vairākus gadus (trīs punkti);

42.5. projekta iesniegums demonstrē savstarpēju papildinātību ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītiem pētījumu projektiem:

42.5.1. nav savstarpējas sasaistes (0 punktu);

42.5.2. ir savstarpēja sasaite (divi punkti);

42.6. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

42.6.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

42.6.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai tas ir izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

42.6.3. projekta iesniegumā ir kvalitatīvi izvērtēti iespējamie riski, bet pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

42.6.4. projekta iesniegumā ir kvalitatīvi izvērtēti iespējamie riski, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

42.7. projekta iesniedzēja reģionālais izvietojums:

42.7.1. Rīgas plānošanas reģionā (viens punkts);

42.7.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionā (trīs punkti);

42.8. projekta ietekme ilgtspējīgas attīstības horizontālās prioritātes īstenošanā:

42.8.1. projekts šo jomu neskar (0 punktu);

42.8.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – projektā plānotā pētījuma rezultātus var izmantot videi draudzīgu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanai, dabas un energoresursu racionālai izmantošanai vai negatīvas ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai (viens punkts);

42.8.3. projektam ir tieša pozitīva ietekme – projektā plānotā pētījuma rezultāti ir vērsti uz videi draudzīgu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanu, dabas un energoresursu racionālu izmantošanu vai negatīvas ietekmes uz vidi novēršanu vai samazināšanu (divi punkti);

42.9. projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu:

42.9.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (0 punktu);

42.9.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu (viens punkts);

42.9.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu (divi punkti);

42.9.4. sekmē visu triju pamatprincipu ievērošanu (trīs punkti).

43. Finansējuma piešķiršanas kritēriji:

43.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3., 40.4., 40.5., 40.6., 40.7., 40.10., 40.11., 40.12., 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5., 41.6., 41.8., 41.9., 41.10., 41.11., 41.12. un 41.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, 42.2.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 42.6.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis vismaz septiņus punktus;

43.2. sarindojot šo noteikumu 43.1.apakš­punktā minētajam kritērijam atbilstošos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma.

44. Šo noteikumu 42.1.4.apakšpunktā minētais emigrējušais Latvijas zinātnieks ir zinātnieks, kas bijis darba attiecībās ārpus Latvijas Republikas ne mazāk kā 12 mēnešus un ne agrāk kā 18 mēnešus pirms projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanas atgriezies vai projekta ietvaros atgriezīsies strādāt Latvijas Republikā.

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu un tā paziņošana

45. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 40., 41. un 43.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

46. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un neturpināt tā vērtēšanu, ja:

46.1. iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3., 40.4., 40.5., 40.6., 40.7., 40.10., 40.11., 40.12., 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5., 41.6., 41.8., 41.9., 41.10., 41.11., 41.12. vai 41.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

46.2. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 42.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 42.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam – mazāk par diviem punktiem;

46.3. iesniegums neatbilst šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

47. Projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam, vērtē atbilstoši šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

48. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem kārtas finansējums nav pietiekams, priekšroka ir projektam, kurš pēc projekta īstenošanas beigām paredz nodrošināt lielāku darba vietu skaitu projektā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem vienu vai vairākus gadus atbilstoši šo noteikumu 42.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam.

49. Sadarbības iestāde lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 26.pantā minēto, var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu:

49.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 40.8., 40.9., 40.13., 40.14., 40.15., 41.7. vai 41.14.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

49.2. citas sadarbības iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās noslēgšanu par projekta īstenošanu.

49.1 Ja sadarbības iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, pēc nosacījuma izpildes konstatē, ka aktivitātē veidojas finansējuma atlikums, to novirza nākamā projekta iesnieguma apstiprināšanai, kas vērtēšanā ieguvis lielāko punktu skaitu un kura apstiprināšanai aktivitātē pieejamais finansējums nav pietiekams.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1097 redakcijā)

50. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu nosūta projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

51. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma pieņemšanas, nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

52. Sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51.punktā minētā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

(Grozīts ar MK 21.04.2009. noteikumiem Nr.342)

53. Ja projekta iesniedzējs ir nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 51.punktā noteiktajā termiņā un sadarbības iestādes atzinums ir pozitīvs, projekta iesniegumu uzskata par apstiprinātu un sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

54. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

55. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to šo noteikumu 51.punktā noteiktajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu un sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

56. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pozitīva atzinuma sagatavošanas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem un projektu īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu.

57. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 55.punktā minētajā gadījumā projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt sadarbības iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas projekta iesnieguma kopijas.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

58. Projekta ietvaros izmaksas iedala attiecināmās un neattiecināmās izmaksās.

59. Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm, plāno kā neattiecināmās izmaksas.

(MK 04.11.2008. noteikumu Nr.919 redakcijā)

60. Attiecināmās izmaksas plāno šādās pozīcijās:

60.1. projekta administratīvās izmaksas;

60.2. projekta īstenošanas izmaksas;

60.3. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas;

60.4. neparedzētās izmaksas.

(MK 04.11.2008. noteikumu Nr.919 redakcijā)

61. Šo noteikumu 59.punktā minētā izmaksu pozīcija ietver projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanā uz uzņēmuma līguma pamata piesais­tītu personu vai pakalpojuma izmaksas.

(MK 04.11.2008. noteikumu Nr.919 redakcijā)

62. Šo noteikumu 60.1.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas ir projekta netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm. Šo noteikumu 60.2. un 60.3.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

63. Šo noteikumu 60.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija līdz 2010.gada 30.jūnijam ietver šādas izmaksas:

63.1. atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai uz uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja projekta administrēšanā iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

63.2. projekta vadībai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datoraparatūra, programmatūra, printeris, datu glabāšanas aprīkojums) noma.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

63.1 Atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai uz darba līguma pamata līdz 2010.gada 30.jūnijam ir neattiecināmās netiešās izmaksas, un tās sedz no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

63.2 Šo noteikumu 60.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija, sākot ar 2010.gada 1.jūliju, var ietvert šādas izmaksas:

63.2 1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

63.2 2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

63.2 3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

63.2 4. telpu īres, nomas izmaksas;

63.2 5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

63.2 6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

63.2 7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

63.2 8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

64. Šo noteikumu 60.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

64.1. zinātniskajā grupā iesaistītā zinātniskā darbinieka darba alga, ja tas projekta īstenošanā ir nodarbināts 20 stundas nedēļā vai vairāk, vai atlīdzība par konkrēta darba izpildi, ja tas projekta īstenošanā ir nodarbināts mazāk nekā 20 stundas nedēļā;

64.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

64.3. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.248);

64.4. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.248);

64.5. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.248);

64.6. projekta zinātnisko pētījumu publicēšanas izmaksas;

64.7. ar pētījumu veikšanu saistīto grāmatu un zinātniskās literatūras iegādes izmaksas, tai skaitā elektronisko datubāzu pieejas licenču iegādes izmaksas;

64.8. pētījumu veikšanai nepieciešamo materiālu (fizikālo, bioloģisko, ķīmisko un citu materiālu) iegādes izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu;

64.9. cita veida pakalpojumi, kas saistīti ar pētījuma veikšanu, izņemot izmaksas, kas minētas šo noteikumu 63. un 63.2 punktā;

64.10. komandējumu izmaksas un dalības maksa zinātniskajās konferencēs vai semināros zinātniskajā grupā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem projektā īstenojamā pētījuma veikšanai.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.919; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.596; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.248, sk. 86.punktu)

64.1 Šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minētās izmaksas piemēro, ievērojot šo noteikumu 73.punktu un šādus nosacījumus:

64.1 1. ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais personāls pie tā paša darba devēja vienlaikus veic ar projektu nesaistītus darba uzdevumus, darba laika uzskaites tabulās norāda, cik stundas veltītas darbam, kas nav saistīts ar projektu, un cik stundas veltītas darbam projektā. Ja darbu projektā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba stundu skaitu, lai kopējais darba laiks atbilstu darba tiesisko attiecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

64.1 2. ja projekta īstenošanā iesaistītais darbinieks veic arī citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus;

64.1 3. pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā;

64.1 4. atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba vai uzņēmuma līgumam.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

65. Zinātniskajā grupā iesaistīto zinātnisko darbinieku atalgojuma likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir šādas:

65.1. projekta zinātniskajam vadītājam (zinātnieks, kurš plāno un vada pētījumu projektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā) – līdz 13 latiem stundā;

65.2. projekta galvenajiem izpildītājiem (zinātnieki, kuri ir iesaistīti pētījumu projekta īstenošanā un atbild par nozīmīgu tā daļu izpildi) – līdz 10 latiem stundā;

65.3. projekta izpildītājiem (zinātniskie darbinieki, kas veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) – līdz 8 latiem stundā.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.919)

66. Zinātniskajā grupā iesaistītā zinātnes tehniskā personāla un zinātni apkalpojošā personāla atalgojumam paredzēto izmaksu kopsumma nepārsniedz 20 procentus no zinātniskajā grupā iesaistīto zinātnisko darbinieku atalgojuma kopsummas.

67. Šo noteikumu 64.4., 64.5., 64.6., 64.7., 64.8. un 64.9.apakšpunktā noteikto izmaksu kopsumma nepārsniedz 20 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

68. Šo noteikumu 60.4.apakšpunktā noteiktās neparedzētās izmaksas nepārsniedz divus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām un var tikt izmantotas šo noteikumu 60.1. un 60.2.apakšpunktā noteikto izmaksu segšanai.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

69. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

70. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda nav attiecināmas izmaksas, kuras:

70.1. nav norādītas šo noteikumu 60. un 69.punktā, tai skaitā zinātnisko iekārtu un aprīkojuma vai mēbeļu iegādes izmaksas;

70.2. neatbilst šo noteikumu 65., 66., 67., 68., 83. un 84.punktā noteiktajam izmaksu ierobežojumam;

70.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai veiktas vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

70.4. nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.596)

71. No valsts budžeta līdzekļiem netiek finansētas projekta izmaksas, kuras:

71.1. nav norādītas šo noteikumu 60. un 69.punktā, tai skaitā zinātnisko iekārtu un aprīkojuma vai mēbeļu iegādes izmaksas;

71.2. neatbilst šo noteikumu 65., 66., 67., 68., 83. un 84.punktā noteiktajam izmaksu ierobežojumam;

71.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai veiktas vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

71.4. nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.919; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.919; MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

72. Projektā zinātnisko grupu veido ne mazāk kā trīs zinātniskie darbinieki. Grupas sastāvā pilnu darba laiku strādājošie zinātniskie darbinieki veido ne mazāk kā 50 procentus no kopējā grupas dalībnieku skaita.

73. Zinātniskais darbinieks, kas projekta īstenošanā ir nodarbināts 20 stundas nedēļā vai vairāk, nedrīkst saņemt atalgojumu no valsts zinātniskajai institūcijai piešķirtā valsts budžeta bāzes finansējuma par laiku, kas nostrādāts projektā.

74. Ja zinātniskais darbinieks pārtrauc dalību projektā, viņa vietā iekļauj citu zinātnisko darbinieku ar atbilstošu zinātnisko kvalifikāciju un kompetenci.

75. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu un īsteno projektu ne ilgāk kā 36 mēnešu laikā. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

76. Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, pārskaita finansējuma saņēmējam (kas nav valsts budžeta iestāde) avansa maksājumu, nepārsniedzot 20 procentus no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra, ņemot vērā termiņus un kārtību, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

77. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

78. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar projektā sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem un projekta mērķi.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.596)

79. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var pārdalīt izmaksas šo noteikumu 60.2. un 60.3.apakšpunktā noteikto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām izmaksām.

(Grozīts ar MK 04.11.2008. noteikumiem Nr.919)

80. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 79.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

81. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 29.06.2010. noteikumu Nr.596 redakcijā)

82. Projekta netiešās izmaksas plāno kā atsevišķu izmaksu pozīciju atbilstoši netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēram. Par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru lemj Ministru kabinets.

83. Šo noteikumu 63. un 63.1 punktā minētās izmaksas līdz 2010.gada 30.jūnijam plāno un piemēro ne vairāk kā piecu procentu apmērā no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

84. Šo noteikumu 60.1.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ar 2010.gada 1.jūliju plāno un piemēro saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

85. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.248)

86. Šo noteikumu 64.10.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad šo noteikumu 60.1.apakšpunktā minētajām izmaksām tiek piemērots Ministru kabineta noteiktais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.248 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.703

(Pielikums grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.248)

KN703P1_PAGE_01.JPG (79004 bytes)

KN703P1_PAGE_03.JPG (124974 bytes)

KN703P1_PAGE_05.JPG (88635 bytes)

KN703P1_PAGE_06.JPG (102421 bytes)

KN703P1_PAGE_07.JPG (76966 bytes)

KN703P1_PAGE_08.JPG (20243 bytes)

KN703P1_PAGE_09.JPG (80276 bytes)

KN703P1_PAGE_10.JPG (46494 bytes)

KN703P1_PAGE_11.JPG (45213 bytes)

KN703P1_PAGE_12.JPG (167531 bytes)

KN703P1_PAGE_13.JPG (27087 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.703
Pētījuma projekta plānojums

I. Pētījuma projekta plānojuma daļas

1. Pirmajā lapā:

1.1. pētījuma projekta nosaukums;

1.2. pētījuma projekta izpildītāju saraksts.

2. Saturs.

3. Pētījuma projekta kopsavilkums (nepārsniedzot puslappusi, burtu lielums – 12 fonti).

4. Pētījuma projekta pilns apraksts ar šādām daļām:

4.1. pētījuma projekta zinātnisko mērķu un attiecīgās nozares pašreizējās situācijas apraksts (nepārsniedzot trīs lappuses, burtu lielums – 12 fonti). Aprakstā detalizēti norāda pētījuma projekta zinātniskos mērķus. Mērķiem jābūt sasniedzamiem pētījuma projekta īstenošanai atvēlētajā laikā, un tiem ir jābūt norādītiem izmērāmā un pārbaudāmā veidā. Pētījuma projekta sasniegumi tiks vērtēti atbilstoši definētajiem mērķiem. Papildus apraksta pašreizējo situāciju nozarē, kurā projekts tiek izstrādāts, atsaucoties uz galvenajām zinātniskajām publikācijām vai patentiem, un veidu, kādā dotais projekts sniegs ieguldījumu nozares attīstībā;

4.2. pētījuma projekta prognozējamā ietekme (nepārsniedzot trīs lappuses, burtu lielums – 12 fonti). Aprakstā norāda, kāda būs pētījuma projekta prognozējamā ietekme uz konkrēto nozari, uz tautsaimniecības attīstību vai sabiedrību (ja attiecināms). Papildus apraksta, kā tiks nodrošināta rezultātu pieejamība, lai veicinātu rezultātu izmantošanu. Ja iespējams, norāda, kā pētījuma rezultāti tiks izmantoti praktiski;

4.3. plānotā pētījuma projekta vadība (nepārsniedzot trīs lappuses, burtu lielums – 12 fonti). Apraksta pētījuma darba organizāciju – pētījuma norises vadību, tā uzraudzības organizēšanu, aktivitāšu koordinēšanu u.tml. Papildus norāda veidu, kā tiks aizsargāts iegūtais intelektuālais īpašums un kā tiks koordinēta turpmākā darbība šajā jomā (t.i., pēc konkrētā pētījuma projekta realizācijas), turpinot zinātniskās izpētes darbu vai izmantojot pētījuma projektā iegūtos rezultātus;

4.4. plānotā pētījuma katras aktivitātes detalizēts plānojums projekta īstenošanas laikā, aizpildot plānotā pētījuma aktivitāšu detalizēta plānojuma veidlapu. 

 

II. Pētījuma aktivitāšu detalizēts plānojums

(jāaizpilda par katru pētījuma projekta ietvaros plānoto aktivitāti)

5. Pētījuma aktivitāte Nr._________

6. Pētījuma aktivitātes mērķi


7. Pētījuma aktivitātes uzdevumu un veicamo darbu izklāsts


8. Pētījuma aktivitātes gaidāmais gala rezultāts


Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.703
KN703P3.JPG (100665 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.703

KN703P4_PAGE_1.JPG (40164 bytes)

KN703P4_PAGE_2.JPG (39205 bytes)

KN703P4_PAGE_3.JPG (20549 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 703Pieņemts: 02.09.2008.Stājas spēkā: 10.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 09.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180746
{"selected":{"value":"25.10.2012","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2012","iso_value":"2012\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2011","iso_value":"2011\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2011.-24.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2010","iso_value":"2010\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2010.-14.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-01.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2009","iso_value":"2009\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2009","iso_value":"2009\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2009.-20.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2008","iso_value":"2008\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2008.-28.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2008","iso_value":"2008\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2008.-12.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)