Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.702

Rīgā 2008.gada 2.septembrī (prot. Nr.61 27.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāti “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.3.pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.1.aktivitāti “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir kultūrvides sakārtošana un reģionu pievilcības palielināšana dzīves un darba apstākļiem, kas veicinātu augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti un saglabāšanu, attīstītu teritoriju ekonomisko rosību, kā arī nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji, pašvaldības, komersanti un nevalstiskās organizācijas.

4. Noteikumos lietoti šādi termini:

4.1. nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri – republikas nozīmes pilsētas un rajonu centri;

4.2. daudzfunkcionālais centrs – sabiedrisko pakalpojumu būve, kas ir piemērota gan daudzveidīgu profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošanai (teātris, mūzika, deja), gan konferenču un kongresu norisei, gan izstāžu un citu sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanai.

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase. Ierobežotu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu, nosūtot uzaicinājumu projektu iesniedzējiem iesniegt projektu iesniegumu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Ja projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu uzaicinājumā noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti izsludināt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi.

6. Aktivitāti līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 17 517 814 latu, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14 890 142 latu un nacionālais publiskais finansējums – ne mazāk kā 2 627 672 latu, ko nodrošina finansējuma saņēmējs.

7. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 6 000 000 latu un ne mazāk kā 1 000 000 latu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

8. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Kultūras ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līguma aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

9. Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

9.2. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, tai skaitā izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

9.3. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidošanu;

9.4. izstrādā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

9.5. izstrādā izmaksu un ieguvumu analīzes metodiku;

9.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju, bet, ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, informē arī sadarbības iestādi;

9.7. uzkrāj datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.8. saskaņo ar sadarbības iestādi standarta vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās);

9.9. saskaņo vienošanās grozījumus, ja projekta grozījumi skar īstenošanas termiņu, sagaidāmos rezultātus, izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu apjomā vai to sadalījumā pa gadiem;

9.10. analizē aktivitātes īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

9.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitāti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Sadarbības iestāde:

10.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

10.2. izstrādā un saskaņo ar atbildīgo iestādi standarta vienošanos par projekta īstenošanu;

10.3. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu;

10.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iepirkumu pirmspārbaudi noteiktajā kārtībā;

10.5. izstrādā palīgmateriālus finansējuma saņēmējiem par publiskā iepirkuma veikšanu;

10.6. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projektu īstenošanu un vienošanās noteikumu izpildi;

10.7. analizē projektu īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par projektu īstenošanas uzlabošanu;

10.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

10.9. izvērtē projekta riskus, katru gadu sagatavo pārbaužu plānu projekta īstenošanas vietās un veic minētās pārbaudes;

10.10. uzkrāj datus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izņemot šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minētos datus;

10.11. sadarbojas ar atbildīgo iestādi sabiedrības informēšanas jautā­jumos.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība, kas atbilst šādām prasībām:

12.1. pašvaldība ir nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrs;

12.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojas viena profesionālā kultūrizglītības iestāde;

12.3. pašvaldība ar Kultūras ministriju ir noslēgusi nodomu protokolu par profesionālo kultūras kolektīvu attīstību;

12.4. pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā plānots daudzfunkcio­nālais centrs, nav ēkas profesionālo kultūras pakalpojumu sniegšanai ar 700 vai vairāk sēdvietām.

13. Aktivitātes ietvaros uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi.

14. Aktivitātes ietvaros uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs sniedzis vadošajai iestādei, atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nepatiesu informāciju, centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi šā projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu vērtēšanā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Projekta ietvaros finansējumu piešķir daudzfunkcionāla centra izveidei.

16. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām un ir samērīgas un pamatotas.

17. Finansējumu nepiešķir darbībām, kuras finansējuma saņēmējs veicis pirms vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu.

18. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

18.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

18.1.1. projekta uzraudzības izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentu no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām:

18.1.1.1. būvuzraudzības izmaksas;

18.1.1.2. autoruzraudzības izmaksas;

18.1.2. ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas;

18.1.3. aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde vai nomāšana;

18.2. netiešās attiecināmās izmaksas:

18.2.1. publicitātes pasākumu izmaksas, kuru kopējais apjoms nepār­sniedz 25 000 latu;

18.2.2. pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar līdz­finansēto projektu, ja normatīvie akti neparedz to atgūt pilnā apmērā vai daļēji;

18.2.3. ēku un būvju demontāžas iz­maksas.

19. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

19.1. izmaksas, kas pārsniedz projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apjomu;

19.2. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

19.3. teritorijas labiekārtošanas iz­maksas.

20. Neparedzētie izdevumi projekta īstenošanai, ko, ja nepieciešams, var izmantot ar projekta īstenošanu saistīto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai, nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

21. Neparedzētos izdevumus var plānot visām šo noteikumu 18.1.apakšpunktā noteiktajām izmaksām.

22. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs finansējumu var saņemt tikai vienam projektam.

VI. Izmaksu un ieguvumu analīzes prasības

23. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ievēro šādas pamatprasības:

23.1. aprēķinu veic, izmantojot papildu izmaksu metodi – salīdzinot divus projekta īstenošanas scenārijus: situāciju bez projekta un situāciju ar projektu;

23.2. aprēķinu veic 20 gadu pārskata periodam, piemērojot projekta diskontētās naudas plūsmas principu;

23.3. aprēķinu veic, nepiemērojot inflāciju salīdzināmajās (reālajās) cenās, izmantojot šādas reālās diskonta likmes:

23.3.1. reālā sociālā diskonta likme – 5,5 procenti;

23.3.2. reālā finansiālā diskonta likme – 5 procenti;

23.4. aprēķinu veic, izmantojot makro­ekonomiskos pieņēmumus un prognozes, kas noteiktas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu sagatavošanu un ieviešanu.

24. Izmaksu un ieguvumu analīzē ievēro šādu struktūru:

24.1. tehniski ekonomiskajā analīzē sniedz skaidrojumu, kā, īstenojot projektu, sasniegt aktivitātes mērķi, izvērtē, vai izvēlētās aktivitātes projekta īstenošanai ir tehniski un ekonomiski pamatotas;

24.2. finansiālajā analīzē aprēķina, kāds finansējuma apjoms nepieciešams, lai īstenotu projektu;

24.3. ekonomiskajā analīzē izvērtē, kāda būs projekta ietekme uz pašvaldības, reģiona un valsts attīstību;

24.4. jutīguma un risku analīzē uzskaita un izvērtē iespējamos finansiālos un ekonomiskos riskus projekta sekmīgai īstenošanai.

25. Detalizētas izmaksu efektivitātes novērtējuma pamatprasības noteiktas izmaksu efektivitātes novērtējuma aprēķināšanas metodikā, ko izstrādā atbildīgā iestāde.

26. Ja projektam aprēķinātā diskontētā naudas plūsma ir vienāda ar nulli vai pozitīva, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma likmi projektam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

G = 0,85 x (C – N – A + I), kur

G – Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms;

C – projekta attiecināmās izmaksas;

N – projektā radīto neto ieņēmumu pašreizējā vērtība (ieņēmumu un izdevumu starpība). Neto ieņēmumi – ar projektu saistīto ieņēmumu un uzturēšanas izdevumu starpības pašreizējā neto vērtība. Neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā ieņēmumus, kas var rasties no pakalpojumu sniegšanas, kā arī ieņēmumus, kas ir tieši saistīti ar projekta īstenošanu. Izdevumos neiekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu;

A – projekta kopējo investīciju atlikuma vērtība – visa projekta ekonomiskā dzīves cikla laikā radīto ieguldījumu atlikuma vērtība projekta ekonomiskā dzīves cikla pēdējā gada beigās. Projekta ekonomiskais dzīves cikls ir laikposms, kurā veiktie ieguldījumi sniedz ekonomisku ieguvumu. Šīs aktivitātes projektu ekonomiskais dzīves cikls ilgst 20 gadu pēc pirmā projekta īstenošanas gada;

I – diskontētas turpmākās investīcijas pēc projekta īstenošanas (neietverot projekta attiecināmās izmaksas). Turpmākās investīcijas – plānotās un nepieciešamās investīcijas ēkās un inženierbūvēs, kas nepieciešamas, lai sniegtu ar projektu saistīto pakalpojumu. Diskontējot projekta naudas plūsmu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmēra aprēķināšanai izmanto piecu procentu reālo finansiālā diskonta likmi.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

27. Atbildīgā iestāde nosūta uzai­cinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam, pamatojoties uz šo noteikumu 12., 13. un 14.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam.

28. Uzaicinājumā norāda:

28.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu;

28.2. aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējam pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu;

28.3. aktivitātes mērķi;

28.4. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtību;

28.5. papildinformācijas saņemšanas iespējas.

29. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, uzaicinātie projektu iesniedzēji atbildīgajā iestādē iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

29.1. projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

29.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

29.2.1. projekta iesniedzēja nolikuma kopijas;

29.2.2. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopijas, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

29.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņas, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu (izziņa projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām), vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstules (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro atbildīgo iestādi no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīt izziņu (2.pielikums), ka pašvaldībai nav nodokļu parāda (ir nodokļu parāds);

29.2.4. būvvaldes apstiprināta objekta pilna tehniskā projekta kopijas, ja attiecināms;

29.2.5. būvvaldes apstiprināta objekta tehniskā projekta kopijas nulles ciklam, ja attiecināms;

29.2.6. būvprojekta (skiču projekta stadijā) kopijas, ja attiecināms;

29.2.7. būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopijas, ja attiecināms;

29.2.8. visu inženierkomunikāciju īpašnieku vai apsaimniekotāju izdoto tehnisko noteikumu kopijām, ja attiecināms;

29.2.9. paraksttiesīgas personas apliecinājuma, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu, ja attiecināms;

29.2.10. iepirkumu dokumentācijas par būvniecību, ja attiecināms;

29.2.11. atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 būvizmaksu noteikšanas kārtībai izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopijas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, vai prognozēto būvniecības izmaksu tāmes, norādot un nodalot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās, ja attiecināms;

29.2.12. pašvaldības domes lēmuma par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot projekta iesnieguma kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus;

29.2.13. Finanšu ministrijas piekrišanas vēstules projekta īstenošanai, ja pašvaldība, kurā īsteno projektu, atrodas finanšu stabilizācijas procesā, ja attiecināms;

29.2.14. ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projekta ietvaros, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros;

29.2.15. Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma kopijas par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinuma kopijas par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

29.2.16. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma vai kredītiestādes izziņas, ja attiecināms;

29.2.17. projekta izmaksu un ieguvumu analīzes;

29.2.18. zemesgrāmatā reģistrēta pašvaldības īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopijas par īpašumu, kurā investē līdzekļus. Ja īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, iesniedz Valsts zemes dienesta izziņas oriģinālu par īpašuma piederību pašvaldībai un sastāvu, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju par īpašumu, kurā investē līdzekļus;

29.2.19. daudzfunkcionālā centra darbības stratēģijas kopijas.

30. Projekta iesniegums atbilst šādām prasībām:

30.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots datorrakstā un latviešu valodā;

30.2. ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā, noformētu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

31. Projekta iesnieguma orģinālu noformē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

32. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

32.1. papīra formā, iesniedzot personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē;

32.2. elektroniski, iesniedzot personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi.

33. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju) ar attiecīgām norādēm. Katru projekta iesniegumu iesniedz caurauklotu, sanumurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar pašvaldības zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumenta lapu skaitu, apliecinājumu par dokumenta satura pareizību, dokumenta autora nosaukumu, parakstu, datumu un dokumenta izstrādāšanas vietu. Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli, kurā tas pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta, ka pašvaldībai nav nodokļu parāda (ir nodokļu parāds), iesniedz atsevišķi, necaurauklotu projekta iesniegumā.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu apriti.

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, to ievieto aploksnē vai kastē, uz kuras norāda šādu informāciju:

35.1. adresāts: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīgā, LV-1364;

35.2. aktivitātes nosaukums;

35.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

35.4. projekta nosaukums;

35.5. norāde “Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

36. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, sūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, elektroniskā pasta paziņojuma sadaļā “tēma” norāda šo noteikumu 35.punktā minēto informāciju.

37. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata datumu, kad tas reģistrēts atbildīgās iestādes automatizētajā dokumentu uzskaites sistēmā.

38. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu ierakstītā vēstulē, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

39. Ja projekta iesniegumu sūta uz atbildīgās iestādes elektronisko pastu, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai šis apgalvojums jāpamato.

40. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc projekta iesniegumu atlases beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

41. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Kultūras ministrijas un tās padotības iestādēm – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas koncerti” un valsts aģentūras “Jaunie “Trīs brāļi””. Komisija darbojas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajam nolikumam.

42. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji.

43. Komisija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

43.1. administratīvie kritēriji:

43.1.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

43.1.2. projekta iesniegums iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

43.1.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

43.1.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

43.1.5. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis personīgi vai nosūtījis pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai elektroniska dokumenta veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu;

43.1.6. projekta iesnieguma oriģināl­eksemplārs ir caurauklots (cauršūts), un projekta iesnieguma lapas ir numurētas, ja attiecināms;

43.1.7. projekta iesniegums iesniegts divos eksemplāros (oriģināls un kopija), un uz tiem ir attiecīgas norādes, ja attiecināms;

43.1.8. projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam, ja attiecināms;

43.1.9. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteikumu 30., 31., 33., 34., 35. un 36.punktā noteiktajām prasībām;

43.1.10. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, projekta iesniegumā ir iekļauti šo noteikumu 29.punktā minētie papildus iesniedzamie dokumenti;

43.1.11. projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona atbilstoši normatīvajiem aktiem;

43.1.12. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

43.1.13. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos;

43.2. atbilstības kritēriji (projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji):

43.2.1. projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimāli iespējamo līdzfinansējuma apjomu;

43.2.2. projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim – kultūrvides sakārtošana un reģionu pievilcības palielināšana dzīves un darba apstākļiem, kas veicinātu augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti un saglabāšanu, attīstītu teritoriju ekonomisko rosību, kā arī nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās;

43.2.3. projekta rezultātā izveidots daudzfunkcionālais centrs:

43.2.3.1. ar zāli, kurā ir vismaz 800 sēdvietu, skatuve dažādu profesionālo skatuves mākslu izpildītāju uzstāšanās nodrošināšanai (orķestris, baleta trupa, teātra trupa, deju kopa, koris ) un kura ir piemērota plaša mēroga konferenču un sabiedrisku pasākumu norisei;

43.2.3.2. ar telpām, kas piemērotas dažāda profila interešu izglītības un mūžizglītības nodarbību un dažādu sabiedrisko aktivitāšu vajadzībām, dažāda mēroga un profila izstāžu rīkošanai, dažāda mēroga un profila semināru, darba grupu, festivālu, brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanai;

43.2.4. objekts, kurā plānotas investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā;

43.2.5. projekta iesniegumā plānotās darbības, sagaidāmie rezultāti un to vērtības ir definētas pamatoti un izmērāmi, vērstas uz projekta mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

43.2.6. projekta sagaidāmie rezultāti ir ilgtspējīgi, ko pierāda projekta iesniegumam pievienotā izmaksu un ieguvumu analīze;

43.2.7. projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 17., 18., 19., 20. un 21.punktā noteiktajām izmaksām;

43.2.8. projekta iesniedzējs spēj nodrošināt nepieciešamos resursus projekta īstenošanai;

43.2.9. projekta ietvaros plānotie publicitātes un informācijas pasākumi atbilst normatīvo aktu prasībām, kas nosaka publicitātes un informācijas pasākumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu īstenošanai;

43.2.10. projekta īstenošanas vietā projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt objekta publisko pieejamību (sabiedriskais transports, stāvvietas, piebraucamie ceļi);

43.2.11. projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas;

43.2.12. projektā plānotās darbības netiek un nav finansētas vai līdzfinansētas no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem un citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kuras finansē citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

43.2.13. projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kas atbilst šādām prasībām:

43.2.13.1. pašvaldība ir nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrs;

43.2.13.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojas viena profesionālās kultūrizglītības iestāde;

43.2.13.3. pašvaldība ar Kultūras ministriju ir noslēgusi nodomu protokolu par profesionālo kolektīvu attīstību;

43.2.14. pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā plānots daudz­funkcionālais centrs, nav ēkas profesionālo kultūras pakalpojumu sniegšanai ar 700 vai vairāk sēdvietām;

43.2.15. projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu;

43.3. finansējuma piešķiršanas kritēriji:

43.3.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 43.1.1., 43.1.2., 43.1.3., 43.1.4., 43.1.5., 43.1.11., 43.2.2., 43.2.3., 43.2.4., 43.2.5., 43.2.6., 43.2.8., 43.2.10., 43.2.11. un 43.2.12.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī šo noteikumu 43.4.1.apakšpunktā minētajā kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 43.4.2.apakšpunktā minētajā kritērijā ir saņēmis vismaz trīs punktus, 43.4.3.apakšpunktā minētajā kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus, 43.4.4.apakšpunktā minētajā kritērijā ir saņēmis vismaz četrus punktus, 43.4.5. un 43.4.6.apakšpunktā minētajos kritērijos ir saņēmis katrā vismaz trīs punktus, 43.4.7.apakšpunktā minētajā kritērijā ir saņēmis vismaz astoņus punktus, 43.4.8. un 43.4.9.apakšpunktā minētajos kritērijos ir saņēmis katrā vismaz vienu punktu, 43.4.12.apakšpunktā minētajā kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kopā vismaz 38 punktus, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

43.3.2. sarindojot šo noteikumu 43.3.1.apakšpunktā minētajos projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma. Ja divi vai vairāki projekta iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projekta iesniegumam, kuru plānots īstenot pašvaldībā ar zemāku attīstības indeksu projekta iesnieguma iesniegšanas dienā;

43.4. kvalitātes kritēriji (projekta iesnieguma kvalitātes kritēriji un kritēriji par horizontālajām prioritātēm):

43.4.1. projektā paredzēta jaunu darba vietu izveide (jāsaņem vismaz viens punkts):

43.4.1.1. izveidotas 20 vai vairāk jaunas darba vietas (trīs punkti);

43.4.1.2. izveidotas no 10 līdz 19 jaunām darba vietām (divi punkti);

43.4.1.3. izveidotas no vienas līdz deviņām jaunām darba vietām (viens punkts);

43.4.1.4. jaunu darba vietu izveide nav paredzēta (nulle punktu);

43.4.2. būvniecības projekta gatavība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (jāsaņem vismaz trīs punkti):

43.4.2.1. projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē apstiprināts pilns objekta tehniskais projekts, būvniecības izmaksu tāme, izstrādāta iepirkumu dokumentācija (septiņi punkti);

43.4.2.2. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts objekta tehniskais projekts nulles ciklam, būvniecības izmaksu tāme, izstrādāta iepirkumu dokumentācija, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu (pieci punkti);

43.4.2.3. projekta iesniegumam pievienots būvprojekta skiču projekts, prognozētā būvniecības izmaksu tāme, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu (četri punkti);

43.4.2.4. projekta iesniegumam pievienots būvvaldes apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums, atbilstošo iestāžu izdotie tehniskie noteikumi, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu (trīs punkti);

43.4.2.5. projekta iesniegumam nav pievienoti kritērijā pieprasītie dokumenti (nulle punkti);

43.4.3. aprēķinātā projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir (jāsaņem vismaz divi punkti):

43.4.3.1. 7,5 procenti (ieskaitot) vai vairāk (seši punkti);

43.4.3.2. no 6,5 procentiem (ieskaitot) līdz 7,5 procentiem (četri punkti);

43.4.3.3. no 5,5 procentiem (ieskaitot) līdz 6,5 procentiem (divi punkti);

43.4.3.4. mazāk par 5,5 procentiem (nulle punktu);

43.4.4. projekta īstenošanas risku (būvniecības, preču piegādes, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums) izvērtējums (jāsaņem vismaz četri punkti):

43.4.4.1. projekta iesniegumā izvērtēti visi iespējamie riski, izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (seši punkti);

43.4.4.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji (būvniecības, iespējamais izmaksu sadārdzinājums), izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (četri punkti);

43.4.4.3. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (nulle punktu);

43.4.5. izstrādāta un projekta iesniegumam pievienota spēkā esoša daudzfunkcionālā centra darbības stratēģija par šādu laikposmu, skaitot no daudzfunkcionālā centra darbības uzsākšanas (jāsaņem vismaz trīs punkti):

43.4.5.1. vairāk par astoņiem gadiem (seši punkti);

43.4.5.2. no pieciem (ieskaitot) līdz astoņiem (ieskaitot) gadiem (trīs punkti);

43.4.5.3. mazāk par pieciem gadiem (nulle punktu);

43.4.6. daudzfunkcionālā centra stratēģijā ņemti vērā šo noteikumu 3.pielikumā noteiktie stratēģijas kvalitāti raksturojošie rādītāji (jāsaņem vismaz trīs punkti):

43.4.6.1. ņemti vērā visi stratēģijas kvalitāti raksturojošie parametri un to raksturlielumi, definēti izmērāmi darbības un ietekmes rezultāti, sniegts skaidrs daudzfunkcionālā centra darbības pamatojums (seši punkti);

43.4.6.2. ņemti vērā no trim līdz četriem stratēģijas kvalitāti raksturojošiem parametriem un to raksturlielumiem, definēti izmērāmi darbības un ietekmes rezultāti (trīs punkti);

43.4.6.3. ņemti vērā mazāk nekā trīs stratēģijas kvalitāti raksturojoši parametri un to raksturlielumi, nav sniegts pamatojums par daudzfunkcionālā centra darbību (nulle punktu);

43.4.7. daudzfunkcionālajam centram paredzētas šādas funkcijas (par katru funkciju iespējams saņemt divus punktus, jāsaņem vismaz astoņi punkti):

43.4.7.1. profesionālās skatuves mākslas (mūzika, balets, deja, teātris) pasākumu īstenošana (divi punkti);

43.4.7.2. interešu izglītības programmu un mūžizglītības pasākumu īstenošana (divi punkti);

43.4.7.3. konferenču, kongresu, korporatīvo pasākumu norise (divi punkti);

43.4.7.4. izstāžu darbība (divi punkti);

43.4.7.5. sabiedrības brīvā laika pavadīšanas pasākumi, tai skaitā festivālu norise (divi punkti);

43.4.8. pašvaldības administratīvā centra attālums no Rīgas (jāsaņem vismaz viens punkts):

43.4.8.1. 225 (ieskaitot) kilometri un vairāk (četri punkti);

43.4.8.2. no 175 (ieskaitot) līdz 225 kilometriem (trīs punkti);

43.4.8.3. no 125 (ieskaitot) līdz 175 kilometriem (divi punkti);

43.4.8.4. no 75 (ieskaitot) līdz 125 kilometriem (viens punkts);

43.4.8.5. mazāk par 75 kilometriem (nulle punktu);

43.4.9. projektu paredzēts īstenot (jāsaņem vismaz viens punkts):

43.4.9.1. līdz diviem gadiem (ieskaitot) (10 punkti);

43.4.9.2. no diviem līdz trim gadiem (ieskaitot) (seši punkti);

43.4.9.3. no trim līdz četriem gadiem (ieskaitot) (trīs punkti);

43.4.9.4. no četriem līdz pieciem gadiem (ieskaitot) (viens punkts);

43.4.9.5. ilgāk par pieciem gadiem (nulle punktu);

43.4.10. projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā minimāli noteiktā finansējuma daļa (kritērijs nav izslēdzošs):

43.4.10.1. 11 procentu un vairāk (pieci punkti);

43.4.10.2. no sešiem procentiem līdz 10,99 procentiem (trīs punkti);

43.4.10.3. no nulle procentiem līdz 5,99 procentiem (viens punkts);

43.4.11. projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas aktuālais attīstības indekss projekta iesnieguma iesniegšanas kārtas izsludināšanas dienā ir (kritērijs nav izslēdzošs):

43.4.11.1. –0,6 un mazāks (četri punkti);

43.4.11.2. no –0,4 līdz –0,599 (trīs punkti);

43.4.11.3. no –0,2 līdz –0,399 (divi punkti);

43.4.11.4. no nulles līdz –0,199 (viens punkts);

43.4.11.5. lielāks par nulli (nulle punktu);

43.4.12. projekta iesniegumā paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (jāsaņem vismaz divi punkti):

43.4.12.1. četras vai vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai (četri punkti);

43.4.12.2. no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai (divi punkti);

43.4.12.3. nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai (nulle punktu).

44. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” – atbilst un “Nē” – neatbilst, projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

45. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

46. Kritēriju vērtēšanas secība:

46.1. uzsākot vērtēšanu, komisija vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 43.1.1., 43.1.2., 43.1.3., 43.1.4., 43.1.5. un 43.1.11.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 43.1.1., 43.1.2., 43.1.3., 43.1.4., 43.1.5. un 43.1.11.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu pēc pārējiem 43.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

46.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 43.1.1., 43.1.2., 43.1.3., 43.1.4., 43.1.5. un 43.1.11.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, uzsāk projekta iesnieguma vērtēšanu pēc šo noteikumu 43.2.2., 43.2.3., 43.2.4., 43.2.5., 43.2.6., 43.2.8., 43.2.10., 43.2.11., 43.2.12., 43.2.13. un 43.2.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 43.2.2., 43.2.3., 43.2.4., 43.2.5., 43.2.6., 43.2.8., 43.2.10., 43.2.11., 43.2.12., 43.2.13. un 43.2.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu pēc pārējiem 43.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

46.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 43.2.2., 43.2.3., 43.2.4., 43.2.5., 43.2.6., 43.2.8., 43.2.10., 43.2.11., 43.2.12., 43.2.13. un 43.2.14.apakš­punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 43.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums pēc 43.4.apakšpunktā minēto kritēriju vērtēšanas saņem mazāk nekā 38 punktus, projekta iesnieguma vērtēšanu pēc pārējiem 43.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

46.4. ja projekta iesniegums pēc šo noteikumu 43.4.apakšpunktā minēto kritēriju vērtēšanas ir saņēmis 38 vai vairāk punktus, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu pēc pārējiem 43.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

46.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 43.1.6., 43.1.7., 43.1.8., 43.1.9., 43.1.10., 43.1.12., 43.1.13., 43.2.1., 43.2.7., 43.2.9. un 43.2.15.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

47. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 38 punktus pēc projekta kvalitātes un horizontālo prioritāšu kritērijiem un novērtēts ar “Jā” pēc projekta atbilstības un projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, administratīvajiem kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

48. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietver šādus nosacījumus, kas jāizpilda projekta iesniedzējam, lai tas varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu:

48.1. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 43.1.6., 43.1.7., 43.1.8., 43.1.9., 43.1.10., 43.1.12. un 43.1.13.apakšpunktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

48.2. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 43.2.1., 43.2.7., 43.2.9. un 43.2.15.apakšpunktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

48.3. precizēt projekta iesnieguma būvniecības izmaksu tāmi un (vai) projekta finansēšanas plānu, nepalielinot attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apmēru un intensitāti, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas;

48.4. no projekta attiecināmajām izmaksām izslēgt izmaksas, kas šo noteikumu 19.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

48.5. apliecināt nodokļu un citu valsts vai pašvaldības noteikto obligāto maksājumu samaksu pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

49. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja:

49.1. projekta iesniegums neatbilst šādiem projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

49.1.1. šo noteikumu 43.1.1., 43.1.2., 43.1.3., 43.1.4., 43.1.5. un 43.1.11.apakšpunktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

49.1.2. šo noteikumu 43.2.2., 43.2.3., 43.2.4., 43.2.5., 43.2.6., 43.2.8., 43.2.10., 43.2.11., 43.2.12., 43.2.13. un 43.2.14.apakšpunktā noteiktajiem atbil­stības kritērijiem;

49.1.3. šo noteikumu 43.3.1. un 43.3.2.apakš­punktā noteiktajiem finan­sējuma piešķiršanas kritērijiem;

49.2. projekta iesniegums saskaņā ar projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saņēmis novērtējumu, kas ir mazāks par 38 punktiem.

50. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde paziņo projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

51. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks kā seši mēneši no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas.

52. Komisija izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.

53. Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

54. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta divu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas.

55. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

56. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

57. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno piecu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

58. Finansējuma saņēmējs, ja iepirkuma konkurss nav izsludināts pirms vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja pirmo iepirkuma konkursu neizsludina minētajā termiņā, sadarbības iestāde par to ziņo atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde lemj par vienošanās laušanu.

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

60. Finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoma.

61. Finansējuma saņēmējs pieprasa avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

61.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis vienošanos par projekta īstenošanu;

61.2. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkumu plānu;

61.3. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē, kurā veic un saņem visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus.

62. Finansējuma saņēmējs apņemas nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Kultūras ministre H.Demakova
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.702

KN702P1_PAGE_01.JPG (89544 bytes)

KN702P1_PAGE_02.JPG (92918 bytes)

KN702P1_PAGE_03.JPG (94322 bytes)

KN702P1_PAGE_04.JPG (81058 bytes)

KN702P1_PAGE_06.JPG (115997 bytes)

KN702P1_PAGE_07.JPG (20379 bytes)

KN702P1_PAGE_09.JPG (203235 bytes)

KN702P1_PAGE_10.JPG (54212 bytes)

Kultūras ministre H.Demakova
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.702
KN702P2.JPG (51273 bytes)
Kultūras ministre H.Demakova
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.702
Daudzfunkcionālā centra stratēģijas kvalitāti raksturojošie rādītāji

Daudzfunkcionālā centra darbības stratēģijas kvalitāti raksturo šādi rādītāji:

1. Daudzfunkcionālā centra programmas veidošanā ievērota proporcija starp daudzfunkcionālajā centrā rezidējošo mākslinieku un viesmākslinieku koncertiem, pasākumiem un uzvedumiem.

2. Daudzfunkcionālā centra zāļu un telpu noslogojums, to izmantošana atbilstoši šo noteikumu 43.4.7.apakšpunktā noteiktajām funkcijām, to proporcijas, sēdvietu piepildījuma novērtējums (pamatojoties uz tirgus pieprasījuma datiem, kā arī uz ekspertu prognozēm par tirgus iespējām projekta iesniedzēja plānotajā daudzfunkcionālā centra darbības reģionā).

3. Daudzfunkcionālā centra vadības modelis un organizatoriskā struktūra.

4. Daudzfunkcionālā centra publicitātes pasākumi.

5. Daudzfunkcionālā centra budžeta projekts ar kultūras pakalpojumu cenu politikas prognozēm un cenu politiku rezidējošo mākslinieku un viesmākslinieku koncertiem, pasākumiem un uzvedumiem.

6. Skaitliski izmērāmi daudzfunkcionālā centra darbības un ietekmes rezultāti: darbības rādītāji (apmeklētāju skaits, telpu noslogojums), finansiālie rādītāji (ieņēmumi no mākslinieciskās darbības, citi ieņēmumi), ieguldījums reģiona tautsaimniecībā – iekšzemes kopprodukts.

Kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 702Pieņemts: 02.09.2008.Stājas spēkā: 10.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 09.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
180745
10.09.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva