Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.681

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 24.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti “Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma “Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti “Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas balstīta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu, tādējādi mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar prognozējamu invaliditāti, kā arī stiprināt invaliditātes ekspertīzes institūciju kapacitāti.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot iznākuma rādītāju – izveidota un ieviesta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstīta invaliditātes noteikšanas sistēma.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.279 redakcijā)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti, invaliditātes ekspertīzes institūcijas un to darbinieki.

5. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

5.1. jaunas invaliditātes noteikšanas sistēmas izstrāde:

5.1.1. starptautiski atzītu ekspertu konsultācijas;

5.1.2. pētījums par citu valstu invaliditātes noteikšanas sistēmas darbību;

5.1.3. invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanas izmēģinājumprojekts, ieskaitot sistēmas darbības trūkumu identificēšanu un novēršanu;

5.2. jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešana:

5.2.1. speciālistiem paredzētas rokasgrāmatas izstrāde par darbspēju un funkcionālo ierobežojumu izvērtēšanu un rehabilitāciju un tās publicēšana;

5.2.2. metodikas izstrāde un personāla apmācība jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas lietošanā;

5.2.3. informēšanas pasākumi par jauno invaliditātes noteikšanas sistēmu;

5.3. invaliditātes ekspertīzes institūciju kapacitātes stiprināšana:

5.3.1. speciālistu apmācība jaunās invaliditātes noteikšanas sistēmas un rehabilitācijas jautājumos;

5.3.2. pieredzes apmaiņas pasākumi, apmācības un supervīzijas (speciālistiem paredzēts izglītojošu, konsultatīvu un atbalstošu metožu kopums, lai uzlabotu profesionālo kompetenci un sniegtu psiholoģisko atbalstu darba kvalitātes paaugstināšanai);

5.4. projekta vadība;

5.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1089)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 112 691 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 795 787 euro un valsts budžeta finansējums – 316 904 euro.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1305 redakcijā)

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

8.1. atbilstoši šo noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 60.punktā noteiktos projekta grozījumus un sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes ieviešanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais aktivitātes ieviešanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

9.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam, kas projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kas ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

9.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

9.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus par valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

9.9. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 59. un 61.punktā noteikto, bet 60.punktā minētajā gadījumā –, ja projekta grozījumus ir saskaņojusi atbildīgā iestāde;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes ieviešanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.930; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.921; 9.4.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kurai normatīvajos aktos par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību ir deleģēta invaliditātes ekspertīzes veikšana (turpmāk – projekta iesniedzējs).

12. Projekta iesniedzējs, veicot šo noteikumu 5.punktā minētās darbības, var veidot partnerību ar ārvalstu, valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuru kompetencē ir dalība invaliditātes ekspertīzes noteikšanas sistēmā.

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 2 112 691 euro.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.921 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1305)

III. Projektu iesniegumu atlase

15. Atbildīgā iestāde līdz 2008.gada 30.decembrim projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā projekta iesniedzējam noteiktajām prasībām.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību atbilstoši šo noteikumu 17.7.apakš­punktam tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

16.4. mājaslapu internetā, kurā ievietots vienošanās projekts.

17. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

17.2.2. sadarbības līguma par projekta īstenošanu, ja šo noteikumu 12.punktā minētajā gadījumā līgums ar sadarbības par­tneri ir noslēgts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Sadarbības līgumā norāda:

17.2.2.1. līguma slēdzējpuses;

17.2.2.2. finansējuma saņēmēja un tā sadarbības institūcijas sadarbības noteikumus;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, plānotajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, projekta īstenošanas noteikumiem un attiecināmo izmaksu plānojumu;

17.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 47., 48., 49., 51., 52. un 53.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

17.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

17.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam);

17.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 16.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski:

17.8.1. ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta nodaļas kalendāra zīmogā norādīto pasta sūtījuma pieņemšanas datumu;

17.8.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato;

17.8.3. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma oriģināla norādīto saņemšanas datumu.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.16)

18. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

19. Ja projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā vai ir iesniedzis projekta iesniegumu noteiktajā termiņā, bet tas ir noraidīts, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti izsludināt projektu iesniegumu atlasi.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

20.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

21. Komisija darbojas saskaņā ar atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu komisijas nolikumu.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

24. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 17.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, vai pievienoti šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 48., 51., 52., 53.punktā un 47.2.2.apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā, 48., 49. un 52.punktā minēto izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 55.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegumā ir definēts sadarbības modelis (tajā skaitā, pušu tiesības un pienākumi projekta īstenošanā) ar iesaistīto sadarbības partneri (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri);

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 57. un 58.punktā noteiktajām prasībām;

24.2.12. vai projekta iesniedzēja sadarbības partneris atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri);

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas kritēriji):

24.3.1. projekta iesniegums paredz tiešu ieguldījumu invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu efektivitātes palielināšanā;

24.3.2. projekta iesniegums paredz nodrošināt speciālistu apmācības invaliditātes noteikšanas praktisku iemaņu attīstībai;

24.3.3. projekts sniegs tiešu ieguldījumu, lai uzlabotu invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu atbilstību starptautiskiem standartiem;

24.3.4. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību;

24.3.5. projekta iesniegums paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšanai darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai, nodrošinot mērķ­tiecīgu, visaptverošu un savstarpēji papildinošu atbalstu;

24.3.6. projektā paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu;

24.3.7. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

24.3.8. plānotās mērķa grupas iesaiste projekta aktivitāšu īstenošanā (testēšana, sistēmas pilnveidošanas rezultāta novērtēšana).

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.16; MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.930)

25. Par šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt sešus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

25.1. projekta iesniegums paredz jaunas invaliditātes noteikšanas sistēmas izstrādi – trīs punkti;

25.2. projekta iesniegums paredz jaunas invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanu – trīs punkti;

25.3. projekta iesniegums neparedz tiešu ieguldījumu invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu efektivitātes palielināšanā – nulle punktu.

26. Par šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt četrus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un attiecīgu punktu skaitu:

26.1. projektā paredzēts nodrošināt speciālistu apmācības invaliditātes noteikšanas praktisku iemaņu attīstībai – četri punkti;

26.2. projektā nav paredzēts nodrošināt speciālistu apmācības invaliditātes noteikšanas praktisku iemaņu attīstībai – nulle punktu.

27. Par šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt piecus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un attiecīgu punktu skaitu:

27.1. projektā iekļauts projekta aktivitāšu novērtējums, lai noskaidrotu, kā projekta aktivitātes uzlabos invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu atbilstību starptautiskajiem standartiem – pieci punkti;

27.2. projektā nav iekļauts projekta aktivitāšu novērtējums, lai noskaidro­tu, kā projekta aktivitātes uzlabos invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu atbilstī­bu starptautiskajiem standartiem – nulle punktu.

28. Par šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt piecus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un attiecīgu punktu skaitu:

28.1. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecību – pieci punkti;

28.2. projekts nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu analīzi un pēctecību – nulle punktu.

29. Par šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt četrus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un attiecīgu punktu skaitu:

29.1. projekta iesniegums paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšanai darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai – četri punkti;

29.2. projekta iesniegums neparedz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšanai darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai – nulle punktu.

30. Par šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt piecus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un attiecīgu punktu skaitu:

30.1. paredzētās aktivitātes sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu – pieci punkti;

30.2. paredzētās aktivitātes sekmē divu pamatprincipu ievērošanu – trīs punkti;

30.3. paredzētās aktivitātes sekmē viena pamatprincipa ievērošanu – viens punkts;

30.4. projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – nulle punktu.

31. Par šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt deviņus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

31.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – trīs punkti;

31.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – trīs punkti;

31.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – trīs punkti.

32. Par šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstību maksimāli var iegūt divus punktus. Tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un attiecīgu punktu skaitu:

32.1. projekta iesniegumā paredzēta plānotās mērķa grupas iesaiste projekta aktivitāšu īstenošanā (testēšana, sistēmas pilnveidošanas rezultāta novērtēšana) – divi punkti;

32.2. projekta iesniegumā nav paredzēta plānotās mērķa grupas iesaiste projekta aktivitāšu īstenošanā (testēšana, sistēmas pilnveidošanas rezultāta novērtēšana) – nulle punktu.

V. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un tā paziņošana

33. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

33.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”;

33.2. tas šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5., 24.3.6., 24.3.7. un 24.3.8.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9. un 37.10.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

34. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 42.punktā noteiktajā termiņā novērš iesniegumā esošos trūkumus, ja:

34.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. vai 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

34.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10., 24.2.11. vai 24.2.12.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

35. Šo noteikumu 34.punktā minētais nosacījums var ietvert:

35.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

35.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

35.3. šo noteikumu 17.2.1. vai 17.2.2.apakš­punktā minētā pielikuma pievienošanu, ja ar sadarbības partneri sadarbības līgums ir noslēgts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

35.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 49. un 52.punktā minētos izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus;

35.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. vai 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.16)

36. Ja šo noteikumu 34. un 35.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

37. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu, un to noraida, ja:

37.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. vai 24.1.6.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

37.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

37.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par sešiem punktiem;

37.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

37.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

37.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

37.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

37.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par vienu punktu;

37.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par sešiem punktiem;

37.10. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem.

38. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas noteikumiem.

40. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

41. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 34. un 35.punktu.

42. Lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz, ievērojot šo noteikumu 17.7.1. un 17.7.2.apakšpunktā noteikto.

43. Komisija izvērtē šo noteikumu 42.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā noteiktā termiņa beigām.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.16 redakcijā)

44. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, divas apstiprinātā projekta kopijas un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

45. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām.

46. Ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības vai nav izpildītas prasības, kas ietvertas lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un papildus šo noteikumu 38.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

47. Projekta ietvaros izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

47.1. netiešās izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

47.1.1. atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam līdz 2010.gada 30.septembrim kā projekta neattiecināmās izmaksas 7 343,44 euro apmērā, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem;

47.1.2. uzņēmuma līguma izmaksas projekta vadības nodrošināšanai no 2010.gada 1.oktobra kā projekta attiecināmās izmaksas;

47.2. attiecināmās tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

47.2.1. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

47.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

47.2.3. neparedzētās izmaksas.

(MK 05.10.2010. noteikumu Nr.930 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1305)

48. Šo noteikumu 47.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ja uzņēmuma līgums ietver tikai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, attiecināmas ir arī šādas Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja administratīvās (projekta vadības personāla uzturēšanas) izmaksas:

48.1. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

48.2. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

48.3. telpu īres un nomas izmaksas;

48.4. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

48.5. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

48.6. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

48.7. komandējuma vai darba brauciena izmaksas.

(MK 05.10.2010. noteikumu Nr.930 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1305)

49. Šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā un 48.punktā minētās izmaksu apakšpozīcijas kopā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 05.10.2010. noteikumu Nr.930 redakcijā)

50. (Svītrots ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.16)

51. Šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

51.1. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

51.2. ārvalstu komandējumu izmaksas, tajā skaitā dienas nauda, naktsmītnes, transporta un ārvalstu iekšzemes transporta izdevumi šo noteikumu 5.3.2.apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

51.3. tulkošanas un notariālo pakalpojumu izmaksas;

51.4. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

51.5. informācijas un publicitātes izmaksas;

51.6. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) šo noteikumu 5.1.3.apakšpunktā minētās darbības īstenošanai.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.16; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.921)

52. Šo noteikumu 47.2.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju. Tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.16 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.930)

53. Attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

(MK 05.10.2010. noteikumu Nr.930 redakcijā)

54. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

54.1. kas nav norādītas šo noteikumu 48., 51., 52. un 53.punktā un 47.2.2.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 52.punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

54.2. par kurām Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā un par kurām nav veikti maksājumi vienošanās nosacījumos noteiktajā termiņā;

54.3. kas minētas šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.16 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.930)

54.1 Līgumos, kurus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs slēdz par pakalpojumiem vai piegādēm šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, var piemērot avansa maksājumu ne vairāk kā 30 % apmērā no attiecīgā līguma summas.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.1003 redakcijā)

55. Projektu īstenošanu plāno no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.1003 redakcijā)

56. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros ir pieļaujama starptautiskā sadarbība šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai.

57. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

58. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanas gaitu.

59. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

60. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

60.1. projekta mērķi;

60.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

60.3. projekta īstenošanas termiņu;

60.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

60.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to sadalījumu pa gadiem.

61. Nepārsniedzot šo noteikumu 47.1.1.apakšpunktā, 48., 49. un 52.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

61.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 47.2.1. un 47.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 51.punktā minētajām izmaksām. Izmaksu pārdali veic šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

61.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 47.2.2.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

61.4. šo noteikumu 52.punktā minēto izmaksu pārdali.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.16 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.930)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa svītrota ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.930)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Labklājības ministre I.Purne
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.681

(Pielikums grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.16; MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.930; MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1089; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.279; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1305)

KN681P_PAGE_02.JPG (47786 bytes)

KN681P_PAGE_03.JPG (112923 bytes)

KN681P_PAGE_04.JPG (92954 bytes)

KN681P_PAGE_05.JPG (68310 bytes)

KN681P_PAGE_06.JPG (103212 bytes)

KN681P_PAGE_09.JPG (104876 bytes)

KN681P_PAGE_10.JPG (35984 bytes)

KN681P_PAGE_11.JPG (51405 bytes)

KN681P_PAGE_14.JPG (150050 bytes)

KN681P_PAGE_15.JPG (16838 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 681Pieņemts: 25.08.2008.Stājas spēkā: 30.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 29.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
180378
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2013","iso_value":"2013\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2012","iso_value":"2012\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2012.-27.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-01.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2011","iso_value":"2011\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2011.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2011","iso_value":"2011\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2011.-15.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-04.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2010","iso_value":"2010\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-10.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2010","iso_value":"2010\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2010.-08.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2008","iso_value":"2008\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2008.-13.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)