Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.649

Rīgā 2008.gada 5.augustā (prot. Nr.56 9.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma “IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2.apakš­aktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

3. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Projekta iesniedzējs var būt tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras padotībā ir vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestāde, vai pašvaldība, kas ir vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādes dibinātāja.

5. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestādes).

6. Apakšaktivitātes ietvaros finansē projektus, kurus īstenojot izglītības iestādes tiktu aprīkotas ar datortehniku gala lietotājiem, lai nodrošinātu mācību procesu ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Apakšaktivitātes ietvaros nefinansē projektus, kuri saņem vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām darbībām un attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros.

7. Apakšaktivitātes atbalstāmās darbības ir:

7.1. datortehnikas un multimediju tehnikas iegāde;

7.2. lokālo datortīklu attīstība.

8. Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 15 502 367 euro.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.699 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.266)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas un kompetence

9. Apakšaktivitātes ieviešanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde:

9.1. atbildīgās iestādes funkcijas veic Izglītības un zinātnes ministrija;

9.2. sadarbības iestādes funkcijas veic Valsts izglītības attīstības aģentūra;

9.3. sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650)

10. Atbildīgās iestādes kompetencē ir:

10.1. nodrošināt apakšaktivitātes īstenošanu un kontroli, kā arī uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda apakšaktivitātes finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi apakšaktivitātes līmenī;

10.2. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem un nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus apakšaktivitātes līmenī;

10.3. izstrādāt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

10.4. nodrošināt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;

10.5. pieņemt lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

10.6. uzkrāt datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.7. (svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699);

10.8. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650);

10.9. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650);

10.10. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650);

10.11. (svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699);

10.12. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650).

11. Sadarbības iestādes kompetencē ir:

11.1. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu līmenī;

11.2. veikt avansa maksājumus;

11.3. pārbaudīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājumu piepra­sījumus un sagatavot izdevumu deklarāciju;

11.4. izskatīt finansējuma saņēmēja progresa pārskatus un, ja nepiecie­šams, nosūtīt tos finansējuma saņēmējam precizēšanai;

11.5. veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās, ievērojot normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā;

11.6. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650);

11.7. vērtēt finansējuma saņēmēja iesniegtos pēcprojektu pārskatus;

11.8. uzkrāt datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

11.9. izstrādāt un slēgt vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) ar finansējuma saņēmēju;

11.10. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

11.11. sagatavot maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestādē;

11.12. sagatavot Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniegt to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

11.13. izskatīt un apstiprināt grozījumus projektā;

11.14. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par apakš­aktivitātes ietvaros ar finansējuma saņēmēju noslēgtās vienošanās īstenošanu;

11.15. sniegt Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai;

11.16. apturēt asignējumu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699)

III. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu ierobežotā atlasē, ja atbildīgā iestāde to ir uzaicinājusi iesniegt projekta iesniegumu.

13. Apakšaktivitātes ietvaros īstenojamos projektus 100 procentu apmērā finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.699 redakcijā)

14. Minimālais projekta finansējuma apjoms apakšaktivitātes ietvaros ir 2 845,74 euro, un maksimālais projekta finansējuma apjoms ir 5 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 26.05.2014. noteikumiem Nr.266)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

15.1. izglītības iestāžu informatizācijai paredzētā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma un infrastruktūras iegāde;

15.2. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību;

15.3. neparedzētās izmaksas.

16. Šo noteikumu 15.1.apakšpunktā noteiktās izmaksas ietver šādas apakšpozīcijas:

16.1. multimediju kabinetu aprīkojums (portatīvie datori, multimediju tehnika un atbilstoša programmatūra);

16.2. (svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699);

16.3. stacionāro datoru komplekti (sistēmbloks ar tajā uzstādītu licencētu programmatūru, monitors, tastatūra, pele, viedkaršu lasītājs);

16.4. lokālo tīklu izveide un ar to attīstību saistītie pakalpojumi izglītības iestādēs (lokālo datortīklu izveide vai attīstība, konfigurēšana).

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699)

17. Šo noteikumu 15.3.apakšpunktā noteiktās neparedzētās izmaksas projekta īstenošanai nepārsniedz vienu procentu no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, un tās izlietojamas 15.1. un 15.2.apakš­punktā minēto pozīciju izmaksu segšanai.

18. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām izmaksām, ja tās:

18.1. attiecas uz iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un ir veikts saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

18.2. ir faktiski veiktas, norādītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī tās apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti (oriģināli);

18.3. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā, un tās veiktas, ievērojot atbilstošas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta starp atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju;

18.4. ir apkopotas starpposma vai noslēguma progresa pārskatā, pievienojot dokumentu kopijas, un progresa pārskati vienošanās nosacījumos paredzētajā termiņā ir iesniegti sadarbības iestādē.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650)

19. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta īstenošanu, ir samērīgas un pamatotas.

20. Projekta ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu):

20.1. administratīvās izmaksas:

20.1.1. samaksa projekta administrēšanā iesaistītajām personām par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi, pamatojoties uz uzņēmuma līgumu;

20.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

20.1.3. iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

20.1.4. komandējumu un darba braucienu izmaksas;

20.1.5. izdevumi par kancelejas precēm;

20.1.6. izdevumi par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojuma pirkšanas izdevumi;

20.1.7. elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas (nosakot noteiktu limitu);

20.2. izmaksas, kas saistītas ar interneta pieslēguma ierīkošanu un uzlabošanu izglītības iestādēs.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699)

21. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts pārvaldes iestāde, kuras padotībā ir izglītības iestāde, šo noteikumu 20.punktā noteiktās neattiecināmās izmaksas projekta īstenošanai nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējām attieci­nāmajām izmaksām un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

V. Projektu iesniegumu iesniegšanas un atlases kārtība

22. Lai nodrošinātu šo noteikumu 8.punktā minētā finansējuma apgūšanu, atbildīgā iestāde nosūta šo noteikumu 4.punktā minētajai institūcijai uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (1.pielikums), kurā norāda:

22.1. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

22.2. projekta attiecināmo izmaksu apjomu;

22.3. projekta ietvaros iegādājamās datortehnikas vienības un to skaitu;

22.4. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

22.5. mājaslapas adresi internetā, kurā ievietoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti.

23. Ja projekta iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

23.1. projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un viens – kopija (ar attiecīgām norādēm “oriģināls” vai “kopija”);

23.2. projekta iesnieguma veidlapu papildus iesniedz arī elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā;

23.3. visi projekta iesnieguma eksemplāri un papildus iesniedzamo dokumentu eksemplāri ir cauraukloti, lapas ir numurētas. Uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti un apzīmogoti ar projekta iesniedzēja zīmogu. Uz uzlīmes norādīta informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, kā arī apliecinājums par dokumenta kopiju pareizību, dokumenta autors, datums, izstrādāšanas vieta un paraksts;

23.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējas institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, ievēro šādas prasības:

24.1. projekta iesniegumu noformē atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

24.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

24.3. projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām;

24.4. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.

25. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

26. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

27. Ja projekta iesniegumu nosūta pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

28. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu vērtē projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir trīs balsstiesīgi komisijas locekļi no atbildīgās iestādes un viens balsstiesīgs komisijas loceklis no Izglītības un zinātnes ministrijas.

29. Komisijas sastāvā novērotāja statusā iekļauj vadošās iestādes pārstāvi.

30. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs.

31. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināti noteikumi par projektu vērtēšanas komisijas izveides kārtību, sastāvu un funkcijām.

32. Projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

32.1. kvalitātes kritēriji:

32.1.1. pēc projekta īstenošanas izglītības iestādēs nodrošinātais datoru skaits uz 100 izglītojamajiem;

32.1.2. pēc projekta īstenošanas izglītības iestādēs nodrošinātā datora vidējā noslodze nedēļā (stundās);

32.1.3. projekta izmaksas uz vienu izglītojamo;

32.1.4. projekta riska novērtējums: projekta īstenošanas ilgums;

32.2. atbilstības kritēriji:

32.2.1. projekta iesniedzēja atbilstības kritērijs – projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kura ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes dibinātājs, vai tiešā valsts pārvaldes iestāde, kuras padotībā ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde;

32.2.2. projekta atbilstības kritēriji:

32.2.2.1. projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno nodrošināt pietiekamu projekta īstenošanas vadību;

32.2.2.2. projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra gadus;

32.2.2.3. projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no šādām problēmām:

32.2.2.3.1. nepietiekams informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmenis izglītības iestādēs;

32.2.2.3.2. zems informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmenis mācību procesā;

32.2.2.4. projekta iesniegumā ir norādītas projekta ietvaros veicamās aktivitātes;

32.2.2.5. projekta iesniegumā ir ietvertas visas izglītības iestādes, kas ir labuma guvējas apakšaktivitātes ietvaros;

32.2.2.6. projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi rezultāti;

32.2.2.7. projekta iesniegumā norādītais projekta ietvaros iegādājamo datortehnikas vienību skaits atbilst projekta iesniedzēja uzaicinājuma vēstulē norādītajam;

32.2.2.8. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa nepārsniedz pieļaujamo apjomu no projekta attiecināmo izmaksu apjoma;

32.2.2.9. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām;

32.2.2.10. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām neattiecināmajām izmaksām (piemērojams, ja projektā ir neattiecināmās izmaksas);

32.2.2.11. projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas nepārsniedz pieļaujamo apjomu (piemērojams, ja projektā ir neattiecināmās izmaksas);

32.2.2.12. projekta iesnieguma budžeta tāme ir sastādīta atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm;

32.2.2.13. projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno izmantot projekta rezultātus un nodrošināt izveidotās infrastruktūras uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

32.2.2.14. projekta ietvaros iegādāto informācijas tehnoloģiju infrastruktūru paredzēts izmantot izglītības iestādes vajadzībām;

32.2.2.15. datorus piegādā skolām, kurās tādu datoru skaits, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par trim gadiem, uz 100 izglītojamajiem nepārsniedz 10;

32.2.2.16. īstenojot projektu, tādu datoru skaits, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par trim gadiem, izglītības iestādēs uz 100 izglītojamajiem nepārsniedz 10;

32.2.2.17. projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties vienu multimediju katrā izglītības iestādē, kas nav labuma guvēja Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvaros;

32.2.2.18. projekta ietvaros tiek iegādāts viens portatīvais dators katrā izglītības iestādē, kas nav labuma guvēja Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvaros, kuru ir paredzēts izmantot, savietojot ar apakšaktivitātes ietvaros iegādāto multimediju tehniku (piemērojams, ja tiek iegādāti multimediji);

32.2.2.19. projekta ietvaros izglītības iestādēs, kas nav labuma guvējas Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvaros un kurās tiek pasniegti tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija, bioloģija (7.–12.klase) un dabas zinības (10.–12.klase), tiek iegādāti:

32.2.2.19.1. septiņi portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir 1000 un lielāks;

32.2.2.19.2. pieci portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 700 līdz 999;

32.2.2.19.3. četri portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 500 līdz 699;

32.2.2.19.4. divi portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir 499 un mazāks;

32.2.2.20. īstenojot projektu, izglītības iestādēs, kas nav labuma guvējas Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvaros un kurās tiek pasniegti tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija, bioloģija (7.–12.klase) un dabas zinības (10.–12.klase), ir ne vairāk kā:

32.2.2.20.1. septiņi portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir 1000 un lielāks;

32.2.2.20.2. pieci portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 700 līdz 999;

32.2.2.20.3. četri portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 500 līdz 699;

32.2.2.20.4. divi portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir līdz 499 un mazāks;

32.2.2.21. projekta ietvaros ierīkotais lokālais tīkls savienos projekta ietvaros iegādātos stacionāros datorus (piemērojams, ja tiek iegādāti lokālie tīkli);

32.2.2.22. projekta ietvaros ierīkoto lokālo tīklu ir paredzēts savienot ar izglītības iestādē jau esošu lokālo tīklu (piemērojams, ja tiek iegādāti lokālie tīkli);

32.3. administratīvie kritēriji:

32.3.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

32.3.2. projekta iesniegums iesniegts uzaicinājuma vēstulē noteiktajā termiņā;

32.3.3. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

32.3.4. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

32.3.5. projekta iesniegumu ir parakstījusi normatīvajos aktos, pārvaldes līgumā vai citā iestādes darbību reglamentējošā dokumentā noteiktā iestādes paraksttiesīgā persona vai persona uz pilnvaras pamata;

32.3.6. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai;

32.3.7. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

32.3.8. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

32.4. finansējuma piešķiršanas kritēriji:

32.4.1. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas nepārsniedz uzaicinājuma vēstulē projekta iesniedzējam norādīto attiecināmo izmaksu apmēru;

32.4.2. projekta iesniegums atbilst administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kā arī ir saņēmis vismaz 10 punktu, vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem.

33. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 32.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

34. Uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 32.3.1., 32.3.2., 32.3.3. un 32.3.4.apakš­punktā minētajiem kritērijiem.

35. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 32.3.1., 32.3.2., 32.3.3. un 32.3.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu pēc pārējiem kritērijiem neturpina.

36. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 32.3.1., 32.3.2., 32.3.3. un 32.3.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, uzsāk projekta iesnieguma atbilstības vērtēšanu šo noteikumu 32.3.5., 32.3.6., 32.3.7. un 32.3.8.apakšpunktā minēta­jiem kritērijiem, kā arī atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

37. Pēc projekta iesnieguma vērtēšanas atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu:

37.1. par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

37.2. par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

37.3. par projekta iesnieguma noraidīšanu.

38. Atbildīgā iestāde pēc lēmuma pieņemšanas nosūta:

38.1. projekta iesniedzējam – piecu darbdienu laikā lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

38.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu vienošanās noslēgšanai un projekta iesniegumu:

38.2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru. Piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde projekta iesniegumu nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

38.2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 03.07.2009. noteikumu Nr.650 redakcijā)

39. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgās iestādes vadītājs pieņem, ja tas atbilst visiem administratīvajiem (šo noteikumu 32.3.apakšpunkts), atbilstības (šo noteikumu 32.2.apakšpunkts) un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (šo noteikumu 32.4.apakšpunkts) un ir ieguvis nepieciešamo punktu skaitu, vērtējot projekta iesniegumu pēc kvalitātes kritērijiem (šo noteikumu 32.1.apakšpunkts).

40. Atbildīgās iestādes vadītājs projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 45.punktā minētajā termiņā novērš projekta iesniegumā esošos trūkumus, ja ir kāds no šādiem apstākļiem:

40.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši vismaz vienam no šo noteikumu 32.3.5., 32.3.6., 32.3.7. un 32.3.8.apakš­punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

40.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši vismaz vienam no šo noteikumu 32.2.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

40.3. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši vismaz vienam no šo noteikumu 32.4.1. vai 32.4.2.apakšpunktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

41. Šo noteikumu 40.punktā minētais nosacījums var ietvert:

41.1. papildu skaidrojuma sniegšanu;

41.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

41.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 15. un 20.punktā minētās izmaksu pozīcijas apjoma ierobežojumus;

41.4. projekta ietvaros iegādājamo datortehnikas vienību un to skaita precizēšanu;

41.5. projekta īstenošanas vadības apraksta precizēšanu;

41.6. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 32.3.5., 32.3.6., 32.3.7. un 32.3.8.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

42. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē.

43. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējošo informāciju, kas minēta šo noteikumu 41.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējumu nemaina.

44. Komisija vērtē un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par šo noteikumu 43.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā minētās informācijas saņemšanas. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

44.1 Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju un sadarbības iestādi. Vienošanās noslēgšanai atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei projekta iesniegumu:

44.11. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru. Piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas sadarbības iestāde projekta iesniegumu nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei;

44.12. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 03.07.2009. noteikumu Nr.650 redakcijā)

45. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nepārsniedz 15 darbdienas no lēmuma nosūtīšanas dienas.

46. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu norādīto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

47. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu atbildīgā iestāde pieņem, ja:

47.1. uz projekta iesniegumu attiecināms šo noteikumu 35.punkts;

47.2. projekta iesniegums neatbilst projekta iesniedzēja atbilstības kritērijam (šo noteikumu 32.2.1.apakšpunkts);

47.3. projekta iesniegums nav ieguvis nepieciešamo punktu skaitu, vērtējot projekta iesniegumu pēc kvalitātes kritērijiem (šo noteikumu 32.1.apakšpunkts).

48. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650.)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

49. (Svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699)

50. Ja sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi, avansa maksājums var būt līdz 100 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu apjoma, kuru sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, izmaksā dalīti vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā, kā arī ievērojot nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs nodrošina saņemtā avansa maksājuma iekļaušanu Eiropas Savienības finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.699 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.678)

51. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina finansējuma saņēmējiem nepieciešamās procedūras šo noteikumu 16.1. un 16.3.apakšpunktā paredzētā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma un infrastruktūras iegādei.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699)

52. Finansējuma saņēmējs veic iepirkumu šo noteikumu 16.4.apakšpunktā paredzētā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma un infra­struktūras iegādei.

52.1 Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēg­šanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.650 redakcijā)

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta ieviešanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

54. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

54.1 Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

54.1 1. projekta mērķi;

54.1 2. finansējuma saņēmēja maiņu;

54.1 3. projekta sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.699 redakcijā)

54.2 Finansējuma saņēmējs, iesniedzot atbildīgajā iestādē saskaņošanai projekta grozījumus, var norādīt citu projekta labuma guvēju, kas ir vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādes saistību un tiesību pārņēmējs, ja aktivitātes īstenošanas laikā projekta labuma guvēju reorganizē:

54.2 1. apvienojot ar citu projekta labuma guvēju;

54.2 2. apvienojot ar citu vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādi.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.678 redakcijā)

54.3 Ja aktivitātes īstenošanas laikā projekta labuma guvēju apvieno ar vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādi, finansējuma saņēmējs turpina īstenot projektu, nodrošinot izglītības iestādi ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.678 redakcijā)

54.4 Ja projekta īstenošanas laikā ir radies līdzekļu atlikums, piešķirtā finansējuma ietvaros to var novirzīt projektā noteiktajiem labuma guvējiem šo noteikumu 7.punktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanai, sniedzot detalizētu pamatojumu papildus veicamajām atbalstāmajām darbībām projekta ietvaros un veicot attiecīgus grozījumus projektā, ar nosacījumu, ka netiek palielināts projekta attiecināmo izmaksu apjoms.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.678 redakcijā)

55. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

VIII. Noslēguma jautājums

56. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas un īstenot triju gadu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas, taču ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.650 redakcijā)

57. Šo noteikumu 20.punktā minētās neattiecināmās izmaksas nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā (ja tāda tiek īstenota) neplāno un projekta iesniegumā neiekļauj.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.699 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649

(Pielikums grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.699)

KN649P1_PAGE_02.JPG (72862 bytes)

KN649P1_PAGE_03.JPG (100703 bytes)

KN649P1_PAGE_04.JPG (95439 bytes)

KN649P1_PAGE_05.JPG (156207 bytes)

KN649P1_PAGE_06.JPG (18270 bytes)

KN649P1_PAGE_07.JPG (20872 bytes)

KN649P1_PAGE_08.JPG (35606 bytes)

KN649P1_PAGE_09.JPG (39743 bytes)

KN649P1_PAGE_10.JPG (32177 bytes)

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.650)

Darbības programmas numurs un nosaukums

3.

“Infrastruktūra un pakalpojumi”

Prioritātes numurs un nosaukums

3.2.

“Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums

3.2.2.

“IKT infrastruktūra un pakalpojumi”

Aktivitātes numurs un nosaukums

3.2.2.1.

“Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums

3.2.2.1.2.

“Izglītības iestāžu informatizācija”

Projektu iesniegumu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde

Izglītības un zinātnes ministrija


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Iespējamais punktu skaits ir 25. Ja vērtējums ir zemāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1. Kvalitātes kritēriji par projekta rezultātiem

1.

Īstenojot projektu, izglītības iestādēs datoru1 skaits2 uz 100 izglītojamajiem

1.1.

lielāks par 8

8

1.2.

lielāks par 7

6

1.3.

lielāks par 6

4

1.4.

lielāks par 5

2

1.5.

mazāks par 5

0

2.

Īstenojot projektu, izglītības iestādēs datora vidējā noslodze nedēļā (stundās) paredzēta

2.1.

≥ 35

8

2.2.

30 ≤ ... < 35

6

2.3.

25 ≤ ... < 30

4

2.4.

20 ≤ ... < 25

2

2.5.

< 20

0

3.

Projekta izmaksas uz vienu izglītojamo (latos)

3.1.

< 30 LVL

6

3.2.

30 ≤ ... < 50 LVL

4

3.3.

≥ 50 LVL

2

4.

Projekta riska novērtējums. Projekta īstenošanas ilgums

4.1.

< 1,5 gadi

3

4.2.

1,5 ≤ ... < 2,5 gadi

2

4.3.

2,5 ≤ ... ≤3 gadi

1

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma6

J/N/P

2.1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

1.

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kura ir vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādes dibinātājs, vai tiešā valsts pārvaldes iestāde, kuras padotībā ir vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestāde

2.2. Projekta atbilstības kritēriji

2.

Projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno nodrošināt pietiekamu projekta īstenošanas vadību

3.

Projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra gadus

4.

Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no šādām problēmām:

4.1.

nepietiekams informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmenis izglītības iestādēs

4.2.

zems informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmenis mācību procesā

5.

Projekta iesniegumā ir norādītas projekta ietvaros veicamās aktivitātes

6.

Projekta iesniegumā ir ietvertas visas izglītības iestādes, kas ir labuma guvējas apakšaktivitātes ietvaros

7.

Projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi rezultāti

8.

Projekta iesniegumā norādītais projekta ietvaros iegādājamo datortehnikas vienību skaits atbilst uzaicinājuma vēstulē projekta iesniedzējam norādītajam

9.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa nepārsniedz pieļaujamo apjomu no projekta attiecināmo izmaksu apjoma

10.

Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām

11.

Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām neattiecināmajām izmaksām

(piemērojams, ja projektā ir neattiecināmās izmaksas)

12.

Projekta iesniegumā iekļautās neattiecināmās izmaksas nepārsniedz pieļaujamo apjomu

(piemērojams, ja projektā ir neattiecināmās izmaksas)

13.

Projekta iesnieguma budžeta tāme ir sastādīta atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm

14.

Projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno izmantot projekta rezultātus un nodrošināt izveidotās infrastruktūras uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām

15.

Projekta ietvaros iegādāto informācijas tehnoloģiju infrastruktūru paredzēts izmantot izglītības iestādes vajadzībām

16.

Datorus piegādā skolām, kur tādu datoru skaits, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par trim gadiem, uz 100 izglītojamajiem nepārsniedz 10

17.

Īstenojot projektu, izglītības iestādēs tādu datoru skaits, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par trim gadiem, uz 100 izglītojamajiem nepārsniedz 10

18.

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties vienu multimediju katrā izglītības iestādē3

19.

Projekta ietvaros tiek iegādāts viens portatīvais dators katrā izglītības iestādē, kuru ir paredzēts izmantot, savietojot ar apakšaktivitātes ietvaros iegādāto multimediju tehniku3

(piemērojams, ja tiek iegādāti multimediji)

20.

Projekta ietvaros izglītības iestādēs3, kurās tiek pasniegti tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija, bioloģija (7.–12.klase) un dabas zinības (10.–12.klase), tiek iegādāti (portatīvo datoru skaitā tiek iekļauts portatīvais dators, ko paredzēts izmantot, savietojot ar projekta ietvaros iegādāto multimediju):

20.1.

7 portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir 1000 vai lielāks

20.2.

5 portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 700 līdz 999

20.3.

4 portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 500 līdz 699

20.4.

2 portatīvie datori, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir 499 un mazāks

21.

Īstenojot projektu4 izglītības iestādēs3, kurās tiek pasniegti tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija, bioloģija (7.–12.klase) un dabas zinības (10.–12.klase), ir ne vairāk kā:

21.1.

7 portatīvie datori5, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir 1000 un lielāks

21.2.

5 portatīvie datori5, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 700 līdz 999

21.3.

4 portatīvie datori5, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir no 500 līdz 699

21.4.

2 portatīvie datori5, ja skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri ir 499 un mazāks

22.

Projekta ietvaros ierīkotais lokālais tīkls savienos projekta ietvaros iegādātos stacionāros datorus (piemērojams, ja tiek iegādāti lokālie tīkli)

23.

Projekta ietvaros ierīkoto lokālo tīklu ir paredzēts savienot ar izglītības iestādē jau esošu lokālo tīklu (piemērojams, ja tiek iegādāti lokālie tīkli)

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma6

J/N/P

1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

2.

Projekta iesniegums iesniegts uzaicinājuma vēstulē noteiktajā termiņā

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

4.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

5.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi normatīvajos aktos, pārvaldes līgumā vai citā iestādes darbību reglamentējošā dokumentā noteiktā iestādes paraksttiesīgā persona vai persona uz pilnvaras pamata

6.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

7.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

8.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

4. Finansējuma piešķiršanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma6

J/N/P

1.

Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas nepārsniedz uzaicinājuma vēstulē projekta iesniedzējam norādīto attiecināmo izmaksu apmēru

2.

Projekta iesniegums atbilst administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kā arī ir saņēmis vismaz 10 punktus, vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem

Piezīmes.

1 Ar terminu dators tiek saprasts datorkomplekts, kas sastāv no sistēmbloka ar tajā uzstādītu programmatūru, monitora, tastatūras, peles, vai portatīvais dators ar tajā uzstādītu programmatūru.

2 Datori, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par trim gadiem.

3 Izglītības iestādes, kas nav labuma guvējas Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” ietvaros.

4 Izglītības iestādēs jau esošie portatīvie datori un projekta ietvaros iegādātie portatīvie datori kopā.

5 Portatīvie datori, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par trim gadiem.

6 Ja projekta iesniegums saņēmis negatīvu vērtējumu par 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. vai 24.atbilstības kritēriju, 5., 6., 7. vai 8.administratīvo kritēriju, 1. vai 2.finansējuma piešķiršanas kritēriju, pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā).

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 649Pieņemts: 05.08.2008.Stājas spēkā: 30.08.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 29.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180363
{"selected":{"value":"31.05.2014","content":"<font class='s-1'>31.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.05.2014","iso_value":"2014\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-30.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2010","iso_value":"2010\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2010.-07.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-03.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2008","iso_value":"2008\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2008.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.05.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)