Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.661

Rīgā 2008.gada 18.augustā (prot. Nr.59 9.§)
Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 32.6panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena (turpmāk – eksāmens) norises kārtību, jomas, kurās pārbauda zvērināta tiesu izpildītāja zināšanas un prasmes, kā arī vērtēšanas kārtību.

2. Eksāmena mērķis ir regulāri novērtēt zvērinātu tiesu izpildītāju darbībā nepieciešamo teorētisko un normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasmes izmantot šīs zināšanas praksē, lai sekmētu pastāvīgu zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas celšanu.

3. Eksāmenā pārbauda zvērināta tiesu izpildītāja (turpmāk – eksaminē­jamais) zināšanas šādās jomās:

3.1. vispārējā tiesību teorija;

3.2. administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;

3.3. Tiesu izpildītāju likums un no tā izrietošie normatīvie akti;

3.4. civiltiesības un civilprocesa tiesības;

3.5. grāmatvedības un nodokļu tiesību pamati;

3.6. darba tiesības;

3.7. komerctiesības;

3.8. starptautiskā civilprocesuālā un kriminālprocesuālā sadarbība;

3.9. lietvedība un arhīvniecība.

4. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (turpmāk – padome) organizē un nodrošina eksāmena norisi, kā arī glabā eksāmena pārbaudījuma darbus un protokola oriģinālu.

II. Eksāmena organizēšana un norise

5. Eksāmenu pieņem ar tieslietu ministra rīkojumu apstiprināta eksaminācijas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un seši komisijas locekļi – Tieslietu ministrijas, tiesu, akadēmiskā personāla un zvērinātu tiesu izpildītāju pārstāvji. Komisijas priekšsēdētājs ir Tieslietu ministrijas pārstāvis. Komisijas sekretāra pienākumus pilda padomes norīkota persona.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.58)

6. Komisijas priekšsēdētājs vada eksāmenu un atbild par tā norises gaitu.

7. Eksāmenu var uzsākt un tas uzskatāms par notikušu, ja komisijas darbā piedalās ne mazāk par pieciem komisijas locekļiem (ieskaitot komisijas priekšsēdētāju).

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.58)

8. Komisijas sēdes ir slēgtas. Informācija, kas saistīta ar eksāmena darbu novērtēšanas procesu, ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un ar to var iepazīties tikai ar komisijas priekšsēdētāja rakstisku atļauju.

9. Padome vismaz 20 dienas pirms eksāmena informē eksaminējamo par eksāmena norises vietu un laiku, nosūtot rakstisku paziņojumu uz zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi vai elektroniskā pasta adresi.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.58)

10. Eksaminējamais kārto eksāmenu rakstiski. Eksāmenam ir divas daļas:

10.1. pirmajā daļā eksaminējamais sniedz atbildes uz 45 testa jautājumiem;

10.2. otrajā daļā eksaminējamais sniedz risinājumu juridiskai problēmai (turpmāk – kāzuss).

11. Eksāmena pirmās daļas ilgums ir stunda un trīsdesmit minūtes, eksāmena otrās daļas ilgums – viena stunda. Pēc eksāmena pirmās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu.

12. Pirms eksāmena uzsākšanas komisijas sekretārs pārbauda eksaminējamā personas datus saskaņā ar uzrādīto personu apliecinošo dokumentu.

13. Ja eksaminējamais nokavē eksāmena sākumu, viņam ar komisijas priekšsēdētāja atļauju ir tiesības izpildīt eksāmena darbu, bet darba izpildes laiku nepagarina, un tas tiek norādīts protokolā.

14. Uzsākot eksāmenu, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

15. Eksāmena norises telpās drīkst atrasties eksaminējamie, komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

16. Komisijas sekretārs protokolē eksāmena norises gaitu. Protokolā norāda eksāmena norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, eksaminējamo vārdus un uzvārdus, vērtējumus, kā arī pielikumā pievienotos dokumentus. Protokola pielikumā pievieno komisijas aizpildīto zvērināta tiesu izpildītāja kvalifikācijas eksāmena vērtējuma lapu un eksaminējamo pārbaudījumu darbus. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

16.1 Protokolu sagatavo divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, otru komisijas priekšsēdētājs iesniedz Tieslietu ministrijā.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.58 redakcijā)

17. Kārtojot eksāmena pirmo daļu, eksaminējamais neizmanto palīglīdzekļus (piemēram, telekomunikāciju līdzekļus un citus saziņas līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas) un normatīvo aktu tekstus. Kārtojot eksāmena otro daļu, eksaminējamais drīkst izmantot normatīvo aktu tekstus, kuriem nav pievienoti komentāri.

18. Ja eksaminējamais eksāmena laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai normatīvo aktu tekstus, traucē citus eksaminējamos vai nestrādā patstāvīgi, komisijas priekšsēdētājs izraida eksaminējamo no eksāmena norises telpas, un tiek uzskatīts, ka eksaminējamais ir ieguvis nesekmīgu novērtējumu.

19. Eksaminējamais ar komisijas priekšsēdētāja atļauju eksāmena norises laikā var iziet no telpas. Komisijas priekšsēdētājs atļauj iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam eksaminējamam.

20. Eksāmena laikā atstājot eksāmena norises telpu, eksaminējamais eksāmena darbu nodod komisijas priekšsēdētājam, un komisijas priekšsēdētājs uz eksaminējamā eksāmena darba atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

21. Eksaminējamais, kas izpildījis eksāmena pirmo daļu, iesniedz aizpildīto testu komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksāmena norises telpu.

22. Pārtraukuma laikā komisija novērtē eksāmena pirmās daļas darbus. Rezultātus ieraksta protokolā un paziņo eksaminējamiem.

23. Ja eksaminējamais eksāmena pirmajā daļā saņēmis negatīvu vērtējumu, viņam nav tiesību piedalīties eksāmena otrajā daļā.

24. Eksāmena otrajā daļā komisijas priekšsēdētājs aicina eksaminējamos eksāmena norises telpā alfabēta secībā pēc uzvārdiem un izdala kāzusus.

25. Eksaminējamais, kas izpildījis eksāmena otro daļu, iesniedz kāzusa risinājumu komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksāmena telpu.

III. Eksāmena vērtēšana un komisijas lēmums

26. Eksāmena pirmo daļu komisija vērtē, nosakot pareizo atbilžu skaitu aizpildītajā testā.

27. Eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja eksaminējamais ir pareizi atbildējis uz ne mazāk kā 32 testa jautājumiem.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.58)

28. Eksāmena otro daļu komisija vērtē 10 ballu sistēmā atbilstoši zvērināta tiesu izpildītāja kvalifikācijas eksāmena vērtējuma aprakstam (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.58)

29. Komisija novērtē katra eksaminējamā kāzusa risinājumu un ieraksta vērtējumu zvērināta tiesu izpildītāja kvalifikācijas eksāmena vērtējuma lapā (2.pielikums).

30. Eksāmens ir nokārtots, ja eksāmena otrajā daļā saņemts novērtējums, kas nav zemāks par četrām ballēm.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.58)

31. Komisijas loceklim ir tiesības paust savu atsevišķo viedokli par vērtējumu vai eksāmena gaitu. Komisijas locekļa atsevišķo viedokli ieraksta protokolā.

32. Komisijas loceklis atturas no vērtēšanas, ja kāds no eksaminējamiem ir komisijas locekļa laulātais, bijušais laulātais, viņa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā – līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei, kā arī viņa vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā esošs, viņa vai viņa laulātā adoptētājs vai adoptētais. Komisijas loceklis atturas no vērtēšanas, ja ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts eksāmena iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti. Komisijas locekļa atturēšanos no vērtēšanas, norādot iemeslu, ieraksta protokolā.

33. Komisija triju darbdienu laikā pēc eksāmena norises dienas sagatavo lēmumu par eksāmena rezultātiem (turpmāk – lēmums). Lēmumā norāda arī to zvērinātu tiesu izpildītāju vārdus un uzvārdus, kas uz eksāmenu nav ieradušies.

34. Lēmumu kopā ar protokolu iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.58 redakcijā)

35. Eksāmena rezultātus komisijas priekšsēdētājs eksaminējamiem paziņo nākamajā darbdienā pēc komisijas lēmuma apstiprināšanas, nosūtot rakstisku paziņojumu uz zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi vai elektroniskā pasta adresi.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.58)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Tieslietu ministra vietā – ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.661
Zvērināta tiesu izpildītāja kvalifikācijas eksāmena vērtējuma apraksts

(Pielikums MK 29.01.2013. noteikumu Nr.58 redakcijā)

Nr.
p.k.

Vērtējums

Apguves līmenis

Skaidrojums

1.

10

Izcili

Zināšanas pārsniedz noteikto nepieciešamo zināšanu apjomu un liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un ar zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem saistītu problēmjautājumu dziļu izpratni

2.

9

Teicami

Pilnīga izpratne par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un spēja zināšanas brīvi piemērot ar amata pienākumu veikšanu saistītu jautājumu risināšanā

3.

8

Ļoti labi

Pilnīga izpratne par zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, iegūta prasme praktiski piemērot iegūtās zināšanas amata pienākumu veikšanā, taču vienlaikus trūkst dziļākas izpratnes un spējas šīs zināšanas ar izpratni lietot sarežģītāku problēmjautājumu risināšanā

4.

7

Labi

Izpratne par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, iegūta prasme piemērot iegūtās zināšanas amata pienākumu veikšanā, vienlaikus konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi dažu tēmu izpratnē

5.

6

Gandrīz labi

Apmierinoša izpratne par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne un nespēja iegūtās zināšanas lietot atsevišķu problēmjautājumu risināšanā

6.

5

Viduvēji

Apmierinoša izpratne par biežāk lietojamajiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, taču vienlaikus konstatējama vairāku jautājumu nepietiekama izpratne

7.

4

Gandrīz viduvēji

Kopumā apmierinoša izpratne par biežāk lietojamajiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, vienlaikus konstatējami trūkumi spējā piemērot iegūtās zināšanas praksē

8.

3

Vāji

Virspusīgas zināšanas par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, trūkst prasmes tās praktiski izmantot amata pienākumu veikšanā

9.

2

Ļoti vāji

Virspusīgas zināšanas par atsevišķiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem

10.

1

Neapmierinoši

Nav izpratnes par biežāk lietojamajiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.661

(Pielikums MK 29.01.2013. noteikumu Nr.58 redakcijā)

Zvērināta tiesu izpildītāja kvalifikācijas eksāmena vērtējuma lapa
     

(eksāmena norises vieta)

(datums un laiks)


 

Nr.
p.k.

Eksaminējamā vārds, uzvārds

Vērtējums
(1–10)

Piezīmes

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     


 

     
 

(komisijas locekļu paraksti)

 
     
     
     
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 661Pieņemts: 18.08.2008.Stājas spēkā: 22.08.2008.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 129 (3913), 21.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180012
{"selected":{"value":"01.02.2013","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2008","iso_value":"2008\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2008.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2013
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva