Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumus Nr. 516 "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.512

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 35.§)
Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” (turpmāk – liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību;

1.4. liegumā esošo dabas pieminekļu – aizsargājamo koku un aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu – aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Lieguma platība ir 3371 hektārs. Lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. ainavu aizsardzības zona;

5.4. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā lieguma teritorijā

6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot gājēju pārvietošanos pa takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas lieguma apskatei.

7. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8. Visā lieguma teritorijā aizliegts:

8.1. degradēt dabas un kultūrvēsturiskās ainavas struktūru, ekoloģiski un estētiski vērtīgus ainavas elementus un kultūrvides īpatnības;

8.2. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam neparedzētās vietās;

8.3. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

8.4. dedzināt sauso zāli un niedres;

8.5. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēka dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

8.6. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

8.7. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transport­līdzekļiem, mopēdiem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot:

8.7.1. ja tas nepieciešams šo teritoriju apsaimniekošanai vai uzraudzībai;

8.7.2. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

8.8. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām, izņemot pagalmus un neitrālo zonu;

8.9. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

8.10. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

8.11. bojāt zemsedzi, vācot savvaļas ogas un sēnes;

8.12. uzstādīt vēja ģeneratorus;

8.13. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi perso­niskajām vajadzībām;

8.14. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī neitrālo zonu;

8.15. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem (izņemot īpašumus neitrālajā zonā);

8.16. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

8.17. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

8.18. medīt ūdensputnus;

8.19. ierīkot ceļus, kā arī mainīt esošo ceļu platumu un ceļa trases novietojumu, izņemot jauna ceļa būvniecību ar Ziemeļvid­zemes biosfēras rezervāta (turpmāk – rezervāts) administrācijas rakstisku atļauju saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

9. Visā lieguma teritorijā bez rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

9.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

9.2. celt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas;

9.3. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

9.4. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes);

9.5. izvietot dabā jebkāda veida reklāmu ārpus apdzīvotām vietām;

9.6. krasta kāpu aizsargjoslā cirst kokus kopšanas cirtē.

10. Lieguma pludmales un jūras akvatorijas teritorijā aizliegts bojāt, sadalīt un pārvietot akmeņus, kā arī vākt akmeņus (savāktais akmeņu daudzums nedrīkst pārsniegt vienu sauju).

III. Regulējamā režīma zona

11. Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsar­gājamo sugu un biotopu saglabāšanu un jūras piekrastes ekosistēmu kompleksu dabiskos attīstības procesus.

12. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:

12.1. aizsardzības režīma ievērošanas kontroli;

12.2. meža ugunsdzēsības pasākumu īstenošanu, cilvēku glābšanu un meklēšanu;

12.3. ceļu uzturēšanu;

12.4. savvaļas sēņu, augu un to produktu ievākšanu un iegūšanu personiskajām vajadzībām;

12.5. pārvietošanos pa ceļiem un šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem un dabā īpaši norādītajiem maršrutiem;

12.6. kopšanas cirti baltalkšņu audzēs, saglabājot mežaudzēs augošu koku biezību pirmajā stāvā ne mazāku par 0,4;

12.7. meža monitoringu un meža inventarizācijas veikšanu.

13. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības ar rezervāta administrācijas rakstisku atļauju:

13.1. tādu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana, kuri nepieciešami īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai;

13.2. zinātnisko pētījumu veikšana;

13.3. vides monitoringa īstenošana;

13.4. dabas tūrisma organizēšana;

13.5. ceļu un elektrolīniju renovācija vai rekonstrukcija (izņemot darbus, kas saistīti ar zemes transformāciju un ceļu paplašināšanu);

13.6. medības (ievērojot šo noteikumu 8.18.apakšpunktu);

13.7. izziņas un informācijas objektu (piemēram, taku, informācijas stendu un skatu torņu) ierīkošana.

IV. Dabas lieguma zona

14. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu lieguma jūras akva­torijai un jūras piekrastei raksturīgos dabiskos biotopus un sugas, kā arī vēsturiski izveidojušos ainavu.

15. Dabas lieguma zonā aizliegts:

15.1. veikt jaunu būvju būvniecību, izņemot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras ierīkošanu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, ja ir saņemta rezervāta administrācijas rakstiska atļauja;

15.2. pārvietoties pa stāvkrastiem ārpus īpaši ierīkotām noejām;

15.3. pārvietoties pa jūras akvatoriju ar motorizētiem kuģošanas līdzek­ļiem, izņemot:

15.3.1. pārvietošanos ar piekrastes zveju saistītu darbu veikšanai un lieguma teritorijā reģistrēto nekustamo īpašumu turētāju izbraucienus jūrā ar reģistrētām laivām;

15.3.2. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

15.4. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa;

15.5. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju ar rezervāta administrācijas rakstisku atļauju:

15.5.1. šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

15.5.2. izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras (piemēram, taku, informācijas stendu, skatu torņu, telšu vietu, stāvlaukumu, tualešu, atkritumu tvertņu) ierīkošanai;

15.6. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

15.7. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 16.6.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

15.7.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

15.7.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un ošu audzēm – 50 gadu;

15.7.3. apšu audzēm – 30 gadu;

15.8. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamos kokus, kā arī esošajā īpašumā vai valdījumā ne vairāk kā piecus kubikmetrus uz hektāra gadā, ja ir saņemts rezervāta administrācijas rakstisks saskaņojums.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.601)

16. Dabas lieguma zonā bez rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

16.1. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uztu­rēšanu;

16.2. atjaunot un ieaudzēt mežu, stādot vai sējot;

16.3. vākt dabas materiālus kolekcijām;

16.4. veikt zinātniskos pētījumus;

16.5. ierīkot un paplašināt kuģošanas līdzekļu bāzes;

16.6. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.601);

16.7. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.601);

16.8. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.601).

16.1 Dabas lieguma zonā bez rezervāta administrācijas rakstiska saskaņojuma aizliegts:

16.11. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma;

16.12. cirst kokus citā cirtē;

16.13. cirst uz jūras stāvkrasta augšējās krants esošus kokus, izņemot kokus:

16.13.1. kuru sakņu sistēma ir atsegta vairāk par 30 %;

16.13.2. kuri aizšķērso ceļus;

16.13.3. kuri apdraud cilvēku dzīvību un veselību;

16.13.4. kuru nociršana nepieciešama ārkārtas situācijas seku likvidēšanai.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.601 redakcijā)

V. Ainavu aizsardzības zona

17. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu liegumam raksturīgo ainavu un piekrastes bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pieļaujot ilgtspējīgu saimniecisko darbību.

18. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

18.1. veikt jebkādas darbības, kas būtiski pārveido teritorijai raksturīgo ainavu;

18.2. veikt meža zemes transformāciju;

18.3. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros, augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 19.1.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

18.3.1. priežu un ozolu audzēm – 80 gadu;

18.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un ošu audzēm – 60 gadu;

18.3.3. apšu audzēm – 35 gadus.

19. Ainavu aizsardzības zonā bez rezervāta administrācijas rakstiska saskaņojuma aizliegts:

19.1. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kopšanas cirtē un sanitārajā cirtē;

19.2. cirst kokus citā cirtē;

19.3. cirst uz jūras stāvkrasta augšējās krants esošus kokus, izņemot kokus:

19.3.1. kuru sakņu sistēma ir atsegta vairāk par 30 %;

19.3.2. kuri aizšķērso ceļus;

19.3.3. kuri apdraud cilvēku dzīvību un veselību;

19.3.4. kuru nociršana nepieciešama ārkārtas situācijas seku likvidēšanai.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.601)

20. Būvniecība ainavu aizsardzības zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VI. Neitrālā zona

21. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu pārējās lieguma teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu un attīstību.

22. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VII. Dabas pieminekļi

23. Liegumā esošie dabas pieminekļi ir aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

24. Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem aizliegts:

24.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

24.2. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

24.3. cirst kokus kailcirtē.

25. Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem bez rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

25.1. tīrīt dabas pieminekļus;

25.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

25.3. veikt zemes transformāciju;

25.4. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.601);

25.5. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai;

25.6. būvēt pazemes būves.

25.1 Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem bez rezervāta administrācijas rakstiska saskaņojuma aizliegts cirst kokus galvenajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.601 redakcijā)

26. Ja ģeoloģiskais vai ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis ir valsts aizsardzībā, jo tam piešķirts kultūras pieminekļa statuss, šo noteikumu 25.apakšpunktā minēto darbību veikšanai papildus nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsar­dzības inspekcijas rakstiska atļauja.

27. Papildus šo noteikumu 24. un 25.punktā minētajām prasībām 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

27.1. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

27.2. apkraut aizsargājamos kokus;

27.3. mainīt vides apstākļus – ūdens un koku barošanās režīmu;

27.4. veikt zemes transformāciju;

27.5. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

27.6. cirst kokus bez rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas.

28. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.512

KN512P1_PAGE_1.JPG (87002 bytes)

KN512P1_PAGE_2.JPG (103675 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.512
Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.601)

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zona R1

1.1. Regulējamā režīma zonā R1 ietilpstošie meža kvartāli un nogabali

Nr.
p.k.

Īpašuma kadastra numurs

Meža kvartāls

Meža nogabals

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

1.1.1.

66720130048

1.

1.

1.1.2.

66720130049*

2.

1.

1.1.3.

66720130028*

1.

11., 12., 13., 21.

1.1.4.

66720130028*

2.

2., 7., 8.

1.1.5.

66720130028*

901.

3., 6., 7., 24.

66720130119*

901.

7.

66720130031*

901.

4.

* Attiecīgajā zonā ietilpst daļa zemes īpašuma.

1.2. Regulējamā režīma zonas R1 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

1.2.1.

1

522839

6382812

1.2.2.

2

522839

6382812

1.2.3.

3

522847

6382817

1.2.4.

4

522891

6382812

1.2.5.

5

522805

6382699

1.2.6.

6

522846

6382644

1.2.7.

7

522847

6382644

1.2.8.

8

522857

6382633

1.2.9.

9

522858

6382631

1.2.10.

10

522856

6382586

1.2.11.

11

522856

6382585

1.2.12.

12

522856

6382554

1.2.13.

13

522853

6382524

1.2.14.

14

522843

6382487

1.2.15.

15

522843

6382486

1.2.16.

16

522826

6382453

1.2.17.

17

522826

6382452

1.2.18.

18

522809

6382429

1.2.19.

19

522794

6382410

1.2.20.

20

522792

6382409

1.2.21.

21

522761

6382375

1.2.22.

22

522755

6382370

1.2.23.

23

522754

6382371

1.2.24.

24

522728

6382400

1.2.25.

25

522696

6382400

1.2.26.

26

522688

6382367

1.2.27.

27

522711

6382344

1.2.28.

28

522710

6382326

1.2.29.

29

522713

6382298

1.2.30.

30

522713

6382298

1.2.31.

31

522712

6382298

1.2.32.

32

522710

6382298

1.2.33.

33

522708

6382297

1.2.34.

34

522704

6382296

1.2.35.

35

522703

6382296

1.2.36.

36

522699

6382295

1.2.37.

37

522693

6382291

1.2.38.

38

522692

6382290

1.2.39.

39

522687

6382286

1.2.40.

40

522686

6382283

1.2.41.

41

522681

6382277

1.2.42.

42

522679

6382274

1.2.43.

43

522678

6382271

1.2.44.

44

522676

6382268

1.2.45.

45

522673

6382262

1.2.46.

46

522670

6382254

1.2.47.

47

522670

6382252

1.2.48.

48

522668

6382248

1.2.49.

49

522668

6382248

1.2.50.

50

522668

6382247

1.2.51.

51

522666

6382243

1.2.52.

52

522666

6382243

1.2.53.

53

522665

6382242

1.2.54.

54

522665

6382241

1.2.55.

55

522665

6382241

1.2.56.

56

522641

6382224

1.2.57.

57

522641

6382224

1.2.58.

58

522661

6382381

1.2.59.

59

522608

6382415

1.2.60.

60

522604

6382419

1.2.61.

61

522579

6382399

1.2.62.

62

522578

6382393

1.2.63.

63

522532

6382309

1.2.64.

64

522532

6382309

1.2.65.

65

522526

6382307

1.2.66.

66

522524

6382305

1.2.67.

67

522517

6382302

1.2.68.

68

522515

6382301

1.2.69.

69

522510

6382299

1.2.70.

70

522507

6382300

1.2.71.

71

522506

6382300

1.2.72.

72

522501

6382302

1.2.73.

73

522497

6382304

1.2.74.

74

522492

6382307

1.2.75.

75

522488

6382310

1.2.76.

76

522483

6382312

1.2.77.

77

522480

6382314

1.2.78.

78

522473

6382318

1.2.79.

79

522469

6382321

1.2.80.

80

522465

6382324

1.2.81.

81

522461

6382327

1.2.82.

82

522456

6382330

1.2.83.

83

522454

6382332

1.2.84.

84

522451

6382337

1.2.85.

85

522451

6382339

1.2.86.

86

522449

6382344

1.2.87.

87

522449

6382346

1.2.88.

88

522449

6382350

1.2.89.

89

522449

6382353

1.2.90.

90

522449

6382357

1.2.91.

91

522449

6382357

1.2.92.

92

522449

6382370

1.2.93.

93

522449

6382370

1.2.94.

94

522448

6382369

1.2.95.

95

522436

6382370

1.2.96.

96

522436

6382369

1.2.97.

97

522438

6382275

1.2.98.

98

522432

6382272

1.2.99.

99

522400

6382253

1.2.100.

100

522399

6382254

1.2.101.

101

522364

6382234

1.2.102.

102

522355

6382179

1.2.103.

103

522324

6382119

1.2.104.

104

522304

6382121

1.2.105.

105

522303

6382121

1.2.106.

106

522303

6382121

1.2.107.

107

522303

6382121

1.2.108.

108

522302

6382119

1.2.109.

109

522302

6382118

1.2.110.

110

522301

6382117

1.2.111.

111

522300

6382116

1.2.112.

112

522298

6382111

1.2.113.

113

522298

6382110

1.2.114.

114

522297

6382105

1.2.115.

115

522296

6382103

1.2.116.

116

522295

6382099

1.2.117.

117

522295

6382099

1.2.118.

118

522293

6382094

1.2.119.

119

522293

6382091

1.2.120.

120

522292

6382087

1.2.121.

121

522292

6382087

1.2.122.

122

522292

6382085

1.2.123.

123

522292

6382084

1.2.124.

124

522292

6382083

1.2.125.

125

522292

6382083

1.2.126.

126

522292

6382051

1.2.127.

127

522292

6382051

1.2.128.

128

522252

6382047

1.2.129.

129

522220

6382030

1.2.130.

130

522147

6382078

1.2.131.

131

522147

6382078

1.2.132.

132

522099

6382110

1.2.133.

133

522098

6382109

1.2.134.

134

522051

6382161

1.2.135.

135

522050

6382161

1.2.136.

136

522054

6382180

1.2.137.

137

522063

6382184

1.2.138.

138

522114

6382212

1.2.139.

139

522125

6382227

1.2.140.

140

522128

6382231

1.2.141.

141

522155

6382267

1.2.142.

142

522190

6382300

1.2.143.

143

522190

6382301

1.2.144.

144

522180

6382319

1.2.145.

145

522174

6382375

1.2.146.

146

522147

6382380

1.2.147.

147

522145

6382380

1.2.148.

148

522171

6382436

1.2.149.

149

522171

6382437

1.2.150.

150

522171

6382438

1.2.151.

151

522171

6382438

1.2.152.

152

522171

6382438

1.2.153.

153

522171

6382438

1.2.154.

154

522171

6382438

1.2.155.

155

522170

6382438

1.2.156.

156

522170

6382438

1.2.157.

157

522169

6382439

1.2.158.

158

522168

6382439

1.2.159.

159

522167

6382440

1.2.160.

160

522165

6382441

1.2.161.

161

522164

6382442

1.2.162.

162

522162

6382443

1.2.163.

163

522159

6382444

1.2.164.

164

522157

6382446

1.2.165.

165

522152

6382449

1.2.166.

166

522147

6382452

1.2.167.

167

522144

6382453

1.2.168.

168

522139

6382456

1.2.169.

169

522134

6382459

1.2.170.

170

522129

6382462

1.2.171.

171

522126

6382463

1.2.172.

172

522123

6382464

1.2.173.

173

522120

6382466

1.2.174.

174

522119

6382466

1.2.175.

175

522117

6382467

1.2.176.

176

522102

6382473

1.2.177.

177

522102

6382473

1.2.178.

178

522092

6382486

1.2.179.

179

522056

6382388

1.2.180.

180

522047

6382400

1.2.181.

181

522047

6382400

1.2.182.

182

522054

6382436

1.2.183.

183

522065

6382492

1.2.184.

184

522073

6382550

1.2.185.

185

522086

6382613

1.2.186.

186

522087

6382631

1.2.187.

187

522090

6382638

1.2.188.

188

522102

6382663

1.2.189.

189

522097

6382725

1.2.190.

190

522097

6382794

1.2.191.

191

522101

6382834

1.2.192.

192

522115

6382831

1.2.193.

193

522115

6382827

1.2.194.

194

522124

6382815

1.2.195.

195

522140

6382788

1.2.196.

196

522147

6382752

1.2.197.

197

522154

6382679

1.2.198.

198

522135

6382629

1.2.199.

199

522134

6382614

1.2.200.

200

522131

6382589

1.2.201.

201

522127

6382571

1.2.202.

202

522113

6382555

1.2.203.

203

522110

6382549

1.2.204.

204

522115

6382544

1.2.205.

205

522155

6382508

1.2.206.

206

522155

6382508

1.2.207.

207

522198

6382535

1.2.208.

208

522266

6382428

1.2.209.

209

522268

6382425

1.2.210.

210

522436

6382406

1.2.211.

211

522436

6382407

1.2.212.

212

522442

6382496

1.2.213.

213

522442

6382497

1.2.214.

214

522448

6382498

1.2.215.

215

522475

6382551

1.2.216.

216

522474

6382552

1.2.217.

217

522478

6382558

1.2.218.

218

522561

6382581

1.2.219.

219

522571

6382613

1.2.220.

220

522592

6382587

1.2.221.

221

522592

6382586

1.2.222.

222

522592

6382585

1.2.223.

223

522590

6382581

1.2.224.

224

522590

6382580

1.2.225.

225

522587

6382576

1.2.226.

226

522587

6382576

1.2.227.

227

522586

6382573

1.2.228.

228

522585

6382571

1.2.229.

229

522584

6382569

1.2.230.

230

522584

6382563

1.2.231.

231

522584

6382559

1.2.232.

232

522584

6382557

1.2.233.

233

522584

6382554

1.2.234.

234

522585

6382549

1.2.235.

235

522586

6382545

1.2.236.

236

522588

6382540

1.2.237.

237

522590

6382537

1.2.238.

238

522592

6382533

1.2.239.

239

522594

6382530

1.2.240.

240

522595

6382529

1.2.241.

241

522598

6382525

1.2.242.

242

522602

6382522

1.2.243.

243

522604

6382519

1.2.244.

244

522607

6382516

1.2.245.

245

522608

6382515

1.2.246.

246

522624

6382508

1.2.247.

247

522627

6382523

1.2.248.

248

522658

6382583

1.2.249.

249

522644

6382661

1.2.250.

250

522658

6382725

1.2.251.

251

522706

6382748

1.2.252.

252

522715

6382825

2. Regulējamā režīma zona R2

2.1. Regulējamā režīma zonas R2 robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposma numurs
pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

2.

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

2.1.

1–15

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130052) dienvidaustrumu stūrim

2.2.

15–47

Tālāk pa 901.kvartāla 19. un 21.nogabala un lauksaimniecības zemes robežu līdz 20.kvartāla 1.nogabala ziemeļrietumu stūrim

2.3.

47–65

Tālāk uz dienvidiem pa 901.kvartāla 21.nogabala rietumu malu līdz kvartālstigai starp 901. un 20.kvartālu un kvartālstigai starp 20. un 903.kvartālu. Uz austrumiem pa to līdz 20.kvartāla 2. un 3.nogabalam. Tālāk pa 20.kvartāla 1. un 6.nogabala austrumu malu un 903.kvartāla 3.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) dienvidaustrumu stūrim

2.4.

65–80

Tālāk uz rietumiem un tad uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) ziemeļrietumu stūrim

2.5.

80–1

Tālāk pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) robežu līdz sākumpunktam

2.2. Regulējamā režīma zonas R2 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.2.1.

1

522072

6381498

2.2.2.

2

522072

6381498

2.2.3.

3

522055

6381509

2.2.4.

4

522052

6381516

2.2.5.

5

522048

6381527

2.2.6.

6

522048

6381527

2.2.7.

7

522037

6381543

2.2.8.

8

522030

6381550

2.2.9.

9

522030

6381550

2.2.10.

10

522023

6381552

2.2.11.

11

522023

6381552

2.2.12.

12

522017

6381548

2.2.13.

13

522017

6381548

2.2.14.

14

522010

6381534

2.2.15.

15

522010

6381534

2.2.16.

16

522007

6381532

2.2.17.

17

522007

6381532

2.2.18.

18

522004

6381532

2.2.19.

19

522003

6381532

2.2.20.

20

522003

6381532

2.2.21.

21

522001

6381534

2.2.22.

22

521999

6381535

2.2.23.

23

521999

6381535

2.2.24.

24

521998

6381537

2.2.25.

25

521998

6381539

2.2.26.

26

521998

6381544

2.2.27.

27

521998

6381547

2.2.28.

28

521995

6381553

2.2.29.

29

521995

6381553

2.2.30.

30

521995

6381556

2.2.31.

31

521996

6381566

2.2.32.

32

521995

6381568

2.2.33.

33

521993

6381571

2.2.34.

34

521993

6381571

2.2.35.

35

521987

6381572

2.2.36.

36

521932

6381568

2.2.37.

37

521932

6381568

2.2.38.

38

521923

6381563

2.2.39.

39

521914

6381553

2.2.40.

40

521905

6381552

2.2.41.

41

521902

6381552

2.2.42.

42

521902

6381548

2.2.43.

43

521903

6381546

2.2.44.

44

521914

6381527

2.2.45.

45

521913

6381518

2.2.46.

46

521912

6381494

2.2.47.

47

521912

6381494

2.2.48.

48

521915

6381489

2.2.49.

49

521918

6381481

2.2.50.

50

521932

6381483

2.2.51.

51

521936

6381484

2.2.52.

52

521936

6381484

2.2.53.

53

521939

6381485

2.2.54.

54

521977

6381506

2.2.55.

55

521977

6381506

2.2.56.

56

521996

6381511

2.2.57.

57

522001

6381511

2.2.58.

58

522005

6381511

2.2.59.

59

522005

6381511

2.2.60.

60

522007

6381510

2.2.61.

61

522009

6381509

2.2.62.

62

522012

6381505

2.2.63.

63

522012

6381505

2.2.64.

64

522015

6381492

2.2.65.

65

522027

6381482

2.2.66.

66

522027

6381482

2.2.67.

67

522033

6381480

2.2.68.

68

522047

6381476

2.2.69.

69

522047

6381476

2.2.70.

70

522058

6381476

2.2.71.

71

522058

6381476

2.2.72.

72

522076

6381479

2.2.73.

73

522077

6381493

2.2.74.

74

522072

6381498

2.2.75.

75

522121

6381588

2.2.76.

76

522123

6381495

2.2.77.

77

522098

6381497

2.2.78.

78

522074

6381427

2.2.79.

79

522076

6381422

2.2.80.

80

522074

6381421

2.2.81.

81

522058

6381403

2.2.82.

82

522043

6381364

2.2.83.

83

522033

6381354

2.2.84.

84

522021

6381337

2.2.85.

85

522013

6381325

2.2.86.

86

522009

6381305

2.2.87.

87

522007

6381281

2.2.88.

88

522000

6381268

2.2.89.

89

521997

6381262

2.2.90.

90

521999

6381216

2.2.91.

91

522008

6381180

2.2.92.

92

522008

6381162

2.2.93.

93

522053

6381160

2.2.94.

94

522053

6381160

2.2.95.

95

522068

6381123

2.2.96.

96

522045

6381125

2.2.97.

97

522072

6381046

2.2.98.

98

522062

6381022

2.2.99.

99

522062

6381022

2.2.100.

100

522071

6381021

2.2.101.

101

522071

6381021

2.2.102.

102

522069

6381019

2.2.103.

103

522053

6380984

2.2.104.

104

522057

6380946

2.2.105.

105

522067

6380856

2.2.106.

106

522062

6380841

2.2.107.

107

522060

6380835

2.2.108.

108

522060

6380835

2.2.109.

109

522061

6380817

2.2.110.

110

522013

6380817

2.2.111.

111

521917

6381124

2.2.112.

112

521903

6381189

2.2.113.

113

521904

6381220

2.2.114.

114

521905

6381248

2.2.115.

115

521896

6381291

2.2.116.

116

521894

6381320

2.2.117.

117

521908

6381374

2.2.118.

118

521907

6381398

2.2.119.

119

521904

6381403

2.2.120.

120

521894

6381418

2.2.121.

121

521878

6381404

2.2.122.

122

521860

6381434

2.2.123.

123

521836

6381471

2.2.124.

124

521793

6381594

2.2.125.

125

521801

6381877

2.2.126.

126

521816

6381955

2.2.127.

127

521824

6382005

2.2.128.

128

521827

6382040

2.2.129.

129

521830

6382058

2.2.130.

130

521839

6382103

2.2.131.

131

521844

6382144

2.2.132.

132

521846

6382156

2.2.133.

133

521851

6382172

2.2.134.

134

521854

6382185

2.2.135.

135

521860

6382197

2.2.136.

136

521866

6382205

2.2.137.

137

521876

6382212

2.2.138.

138

521888

6382219

2.2.139.

139

521904

6382224

2.2.140.

140

521937

6382233

2.2.141.

141

521950

6382238

2.2.142.

142

521959

6382244

2.2.143.

143

521964

6382249

2.2.144.

144

521974

6382262

2.2.145.

145

521991

6382288

2.2.146.

146

521997

6382285

2.2.147.

147

522027

6382272

2.2.148.

148

522010

6382244

2.2.149.

149

522001

6382230

2.2.150.

150

521993

6382221

2.2.151.

151

521869

6382110

2.2.152.

152

521864

6382106

2.2.153.

153

521858

6382095

2.2.154.

154

521856

6382088

2.2.155.

155

521856

6382081

2.2.156.

156

521863

6382039

2.2.157.

157

521864

6382027

2.2.158.

158

521865

6381996

2.2.159.

159

521870

6381959

2.2.160.

160

521879

6381902

2.2.161.

161

521885

6381883

2.2.162.

162

521889

6381873

2.2.163.

163

521893

6381865

2.2.164.

164

521895

6381862

2.2.165.

165

521896

6381861

2.2.166.

166

521899

6381859

2.2.167.

167

521917

6381837

2.2.168.

168

521885

6381762

2.2.169.

169

521880

6381696

2.2.170.

170

521918

6381658

2.2.171.

171

521931

6381646

2.2.172.

172

521940

6381657

2.2.173.

173

521948

6381662

2.2.174.

174

521955

6381669

2.2.175.

175

521962

6381669

2.2.176.

176

521984

6381666

2.2.177.

177

521989

6381667

2.2.178.

178

521990

6381679

2.2.179.

179

521994

6381686

2.2.180.

180

522000

6381690

2.2.181.

181

522004

6381688

2.2.182.

182

522012

6381681

2.2.183.

183

522023

6381671

2.2.184.

184

522025

6381664

2.2.185.

185

522005

6381649

2.2.186.

186

522003

6381640

2.2.187.

187

522004

6381636

2.2.188.

188

522013

6381632

2.2.189.

189

522025

6381618

2.2.190.

190

522031

6381616

2.2.191.

191

522044

6381615

2.2.192.

192

522057

6381621

2.2.193.

193

522064

6381620

2.2.194.

194

522068

6381610

2.2.195.

195

522061

6381605

2.2.196.

196

522060

6381595

2.2.197.

197

522080

6381560

2.2.198.

198

522087

6381557

2.2.199.

199

522121

6381588

2.2.200.

200

522121

6381588

3. Regulējamā režīma zona R3

3.1. Regulējamā režīma zonā R3 ietilpstošie meža kvartāli un nogabali

Nr.
p.k.

Īpašuma kadastra numurs

Meža kvartāls

Meža nogabals

3.1.1.

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

3.1.1.1.

66720130077*

910.

34., 39.

3.1.1.2.

66720130076*

30.

9., 10., 11., 12., 13., 14.

3.1.2.

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Liepupes pagasts, Limbažu mežniecība

3.1.2.1.

66600010074*

301.

3., 4., 5.

3.1.2.2.

66600010071*

301.

7., 8.

3.1.2.3.

66600010117*

41.

Izņemot 1.

3.1.2.4.

66600010117*

42.

Visi nogabali

* Attiecīgajā zonā ietilpst daļa zemes īpašuma.

3.2. Regulējamā režīma zonas R3 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.2.1.

1

522506

6379339

3.2.2.

2

522506

6379339

3.2.3.

3

522479

6379146

3.2.4.

4

522479

6379146

3.2.5.

5

522554

6379142

3.2.6.

6

522582

6379140

3.2.7.

7

522657

6379136

3.2.8.

8

522712

6379505

3.2.9.

9

522741

6379504

3.2.10.

10

522758

6379499

3.2.11.

11

522795

6379474

3.2.12.

12

522795

6379474

3.2.13.

13

522793

6379457

3.2.14.

14

522793

6379457

3.2.15.

15

522800

6379435

3.2.16.

16

522799

6379412

3.2.17.

17

522792

6379391

3.2.18.

18

522793

6379386

3.2.19.

19

522799

6379376

3.2.20.

20

522815

6379365

3.2.21.

21

522821

6379365

3.2.22.

22

522825

6379373

3.2.23.

23

522821

6379401

3.2.24.

24

522820

6379420

3.2.25.

25

522832

6379438

3.2.26.

26

522838

6379441

3.2.27.

27

522845

6379442

3.2.28.

28

522850

6379441

3.2.29.

29

522859

6379432

3.2.30.

30

522869

6379414

3.2.31.

31

522877

6379395

3.2.32.

32

522900

6379407

3.2.33.

33

522915

6379437

3.2.34.

34

522926

6379449

3.2.35.

35

522935

6379450

3.2.36.

36

522954

6379442

3.2.37.

37

522966

6379433

3.2.38.

38

522984

6379416

3.2.39.

39

522984

6379416

3.2.40.

40

522989

6379411

3.2.41.

41

522969

6379204

3.2.42.

42

522958

6379115

3.2.43.

43

522974

6379113

3.2.44.

44

522974

6379113

3.2.45.

45

522975

6379108

3.2.46.

46

522975

6379106

3.2.47.

47

522977

6379083

3.2.48.

48

522983

6379032

3.2.49.

49

522984

6379021

3.2.50.

50

522988

6378985

3.2.51.

51

523022

6378671

3.2.52.

52

523024

6378649

3.2.53.

53

523050

6378406

3.2.54.

54

523062

6378335

3.2.55.

55

522994

6378382

3.2.56.

56

522977

6378304

3.2.57.

57

522950

6378207

3.2.58.

58

522881

6378236

3.2.59.

59

522586

6378355

3.2.60.

60

522483

6378161

3.2.61.

61

522377

6378184

3.2.62.

62

522210

6378209

3.2.63.

63

521981

6378556

3.2.64.

64

521948

6378566

3.2.65.

65

521953

6378578

3.2.66.

66

521956

6378596

3.2.67.

67

521961

6378618

3.2.68.

68

521966

6378645

3.2.69.

69

521971

6378669

3.2.70.

70

521977

6378702

3.2.71.

71

521979

6378719

3.2.72.

72

521980

6378731

3.2.73.

73

521982

6378773

3.2.74.

74

522272

6378766

3.2.75.

75

522289

6378870

3.2.76.

76

522219

6378864

3.2.77.

77

522217

6378912

3.2.78.

78

522240

6378929

3.2.79.

79

522317

6378987

3.2.80.

80

522348

6378989

3.2.81.

81

522382

6378958

3.2.82.

82

522407

6378985

3.2.83.

83

522406

6379010

3.2.84.

84

522371

6379037

3.2.85.

85

522306

6379035

3.2.86.

86

522286

6379149

3.2.87.

87

522307

6379149

3.2.88.

88

522366

6379148

3.2.89.

89

522383

6379205

3.2.90.

90

522391

6379225

3.2.91.

91

522399

6379251

3.2.92.

92

522400

6379264

3.2.93.

93

522401

6379306

3.2.94.

94

522394

6379371

3.2.95.

95

522472

6379380

3.2.96.

96

522506

6379339

4. Regulējamā režīma zona R4

4.1. Regulējamā režīma zonā R4 ietilpstošie meža kvartāli un nogabali

Nr.
p.k.

Īpašuma kadastra numurs

Meža kvartāls

Meža nogabals

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Liepupes pagasts, Limbažu mežniecība

4.1.1.

66600010117*

64.

1., 2., 3., 9.,11.

4.1.2.

66600010124*

322.

13., 14., 15., 16., 17.

4.1.3.

66600010095*

326.

3., 6.

4.1.4.

66600010096*

326.

7., 9., 17., 18.

4.1.5.

66600010049*

326.

61.

4.1.6.

66600010117*

70.

1.

* Attiecīgajā zonā ietilpst daļa zemes īpašuma.

4.2. Regulējamā režīma zonas R4 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.2.1.

1

523267

6377190

4.2.2.

2

523289

6377192

4.2.3.

3

523334

6377197

4.2.4.

4

523403

6377204

4.2.5.

5

523403

6377204

4.2.6.

6

523404

6377199

4.2.7.

7

523434

6376948

4.2.8.

8

523440

6376902

4.2.9.

9

523448

6376833

4.2.10.

10

523452

6376806

4.2.11.

11

523511

6376813

4.2.12.

12

523523

6376750

4.2.13.

13

523543

6376759

4.2.14.

14

523558

6376757

4.2.15.

15

523567

6376748

4.2.16.

16

523628

6376769

4.2.17.

17

523635

6376775

4.2.18.

18

523638

6376781

4.2.19.

19

523638

6376786

2.2.20.

20

523708

6376798

4.2.21.

21

523761

6376808

4.2.22.

22

523778

6376811

4.2.23.

23

523780

6376784

4.2.24.

24

523791

6376780

4.2.25.

25

523826

6376760

4.2.26.

26

523825

6376746

4.2.27.

27

523825

6376722

4.2.28.

28

523784

6376643

4.2.29.

29

523784

6376643

4.2.30.

30

523860

6376652

4.2.31.

31

523864

6376652

4.2.32.

32

523934

6376044

4.2.33.

33

523865

6376037

4.2.34.

34

523801

6376029

4.2.35.

35

523743

6376023

4.2.36.

36

523710

6376019

4.2.37.

37

523703

6376076

4.2.38.

38

523700

6376075

4.2.39.

39

523560

6376032

4.2.40.

40

523700

6376075

4.2.41.

41

523560

6376032

4.2.42.

42

523590

6376099

4.2.43.

43

523490

6376082

4.2.44.

44

523492

6376086

4.2.45.

45

523501

6376120

4.2.46.

46

523469

6376106

4.2.47.

47

523440

6376100

4.2.48.

48

523424

6376110

4.2.49.

49

523432

6376124

4.2.50.

50

523453

6376144

4.2.51.

51

523470

6376152

4.2.52.

52

523484

6376177

4.2.53.

53

523483

6376195

4.2.54.

54

523486

6376229

4.2.55.

55

523513

6376255

4.2.56.

56

523538

6376266

4.2.57.

57

523544

6376287

4.2.58.

58

523548

6376316

4.2.59.

59

523548

6376316

4.2.60.

60

523461

6376313

4.2.61.

61

523461

6376313

4.2.62.

62

523468

6376355

4.2.63.

63

523502

6376339

4.2.64.

64

523539

6376337

4.2.65.

65

523565

6376350

4.2.66.

66

523580

6376372

4.2.67.

67

523575

6376411

4.2.68.

68

523575

6376411

4.2.69.

69

523552

6376408

4.2.70.

70

523475

6376399

4.2.71.

71

523303

6376378

4.2.72.

72

523261

6376373

4.2.73.

73

523261

6376373

4.2.74.

74

523276

6376305

4.2.75.

75

523276

6376305

4.2.76.

76

523163

6376302

4.2.77.

77

523163

6376302

4.2.78.

78

523153

6376360

4.2.79.

79

523153

6376360

4.2.80.

80

523057

6376348

4.2.81.

81

523057

6376348

4.2.82.

82

523050

6376372

4.2.83.

83

523044

6376409

4.2.84.

84

523055

6376424

4.2.85.

85

523077

6376429

4.2.86.

86

523087

6376437

4.2.87.

87

523095

6376443

4.2.88.

88

523120

6376448

4.2.89.

89

523178

6376464

4.2.90.

90

523196

6376467

4.2.91.

91

523213

6376471

4.2.92.

92

523232

6376484

4.2.93.

93

523242

6376491

4.2.94.

94

523252

6376514

4.2.95.

95

523269

6376507

4.2.96.

96

523288

6376508

4.2.97.

97

523298

6376511

4.2.98.

98

523317

6376503

4.2.99.

99

523332

6376502

4.2.100.

100

523343

6376502

4.2.101.

101

523365

6376490

4.2.102.

102

523408

6376488

4.2.103.

103

523425

6376487

4.2.104.

104

523430

6376488

4.2.105.

105

523457

6376496

4.2.106.

106

523480

6376507

4.2.107.

107

523534

6376534

4.2.108.

108

523543

6376546

4.2.109.

109

523542

6376548

4.2.110.

110

523512

6376611

4.2.111.

111

523472

6376696

4.2.112.

112

523458

6376721

4.2.113.

113

523403

6376828

4.2.114.

114

523365

6376901

4.2.115.

115

523363

6376905

4.2.116.

116

523351

6376921

4.2.117.

117

523322

6376976

4.2.118.

118

523301

6377018

4.2.119.

119

523258

6377097

4.2.120.

120

523254

6377132

4.2.121.

121

523254

6377138

4.2.122.

122

523251

6377163

4.2.123.

123

523249

6377179

4.2.124.

124

523248

6377185

4.2.125.

125

523248

6377188

4.2.126.

126

523258

6377189

4.2.127.

127

523259

6377189

4.2.128.

128

523267

6377190

5. Regulējamā režīma zona R5

5.1. Regulējamā režīma zonā R5 ietilpstošie meža kvartāli un nogabali

Nr.
p.k.

Īpašuma kadastra numurs

Meža kvartāls

Meža nogabals

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Liepupes pagasts, Limbažu mežniecība

5.1.

66600010068*

326.

7., 8.

5.2.

66600010047*

326.

54., 55.

5.3.

66600010116*

84.

8., 9., 10., 11.

5.4.

66600030341*

95.

1.

66600030136*

327.

2.

5.5.

66600030465* un 66600030209*

328.

8., 9.

5.6.

66600030015*

329.

7., 5.

* Attiecīgajā zonā ietilpst daļa zemes īpašuma.

5.2. Regulējamā režīma zonas R5 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

5.2.1.

1

523142

6375163

5.2.2.

2

523194

6375208

5.2.3.

3

523245

6375240

5.2.4.

4

523305

6375272

5.2.5.

5

523344

6375287

5.2.6.

6

523355

6375290

5.2.7.

7

523366

6375288

5.2.8.

8

523400

6375259

5.2.9.

9

523400

6375259

5.2.10.

10

523368

6375104

5.2.11.

11

523361

6375073

5.2.12.

12

523352

6375026

5.2.13.

13

523347

6374995

5.2.14.

14

523345

6374983

5.2.15.

15

523345

6374983

5.2.16.

16

523382

6374960

5.2.17.

17

523396

6374951

5.2.18.

18

523399

6374854

5.2.19.

19

523402

6374798

5.2.20.

20

523402

6374785

5.2.21.

21

523407

6374751

5.2.22.

22

523457

6374759

5.2.23.

23

523457

6374759

5.2.24.

24

523477

6374761

5.2.25.

25

523527

6374767

5.2.26.

26

523527

6374767

5.2.27.

27

523567

6374468

5.2.28.

28

523594

6374436

5.2.29.

29

523654

6374441

5.2.30.

30

523687

6374176

5.2.31.

31

523687

6374176

5.2.32.

32

523679

6374175

5.2.33.

33

523613

6374168

5.2.34.

34

523613

6374168

5.2.35.

35

523613

6374168

5.2.36.

36

523591

6374165

5.2.37.

37

523621

6374070

5.2.38.

38

523602

6374068

5.2.39.

39

523591

6374066

5.2.40.

40

523611

6374055

5.2.41.

41

523624

6374034

5.2.42.

42

523635

6373991

5.2.43.

43

523646

6373960

5.2.44.

44

523628

6373935

5.2.45.

45

523614

6373912

5.2.46.

46

523613

6373891

5.2.47.

47

523632

6373873

5.2.48.

48

523649

6373854

5.2.49.

49

523669

6373827

5.2.50.

50

523677

6373788

5.2.51.

51

523683

6373760

5.2.52.

52

523687

6373735

5.2.53.

53

523690

6373722

5.2.54.

54

523677

6373725

5.2.55.

55

523646

6373744

5.2.56.

56

523622

6373747

5.2.57.

57

523594

6373757

5.2.58.

58

523563

6373779

5.2.59.

59

523544

6373750

5.2.60.

60

523484

6373763

5.2.61.

61

523485

6373792

5.2.62.

62

523486

6373839

5.2.63.

63

523475

6373886

5.2.64.

64

523463

6373923

5.2.65.

65

523452

6373990

5.2.66.

66

523455

6374047

5.2.67.

67

523452

6374047

5.2.68.

68

523447

6374046

5.2.69.

69

523439

6374071

5.2.70.

70

523374

6374153

5.2.71.

71

523401

6374162

5.2.72.

72

523461

6374187

5.2.73.

73

523465

6374191

5.2.74.

74

523453

6374216

5.2.75.

75

523453

6374230

5.2.76.

76

523459

6374237

5.2.77.

77

523501

6374240

5.2.78.

78

523521

6374242

5.2.79.

79

523550

6374298

5.2.80.

80

523523

6374377

5.2.81.

81

523472

6374502

5.2.82.

82

523461

6374527

5.2.83.

83

523447

6374563

5.2.84.

84

523447

6374563

5.2.85.

85

523342

6374600

5.2.86.

86

523331

6374603

5.2.87.

87

523274

6374623

5.2.88.

88

523318

6374847

5.2.89.

89

523318

6374847

5.2.90.

90

523302

6374853

5.2.91.

91

523290

6374871

5.2.92.

92

523269

6374886

5.2.93.

93

523236

6374889

5.2.94.

94

523222

6374886

5.2.95.

95

523222

6374898

5.2.96.

96

523217

6374921

5.2.97.

97

523218

6374929

5.2.98.

98

523218

6374929

5.2.99.

99

523209

6374927

5.2.100.

100

523205

6374954

5.2.101.

101

523191

6375073

5.2.102.

102

523191

6375073

5.2.103.

103

523180

6375076

5.2.104.

104

523142

6375163

5.2.105.

105

523142

6375163

II. Dabas lieguma zona

6. Dabas lieguma zonā ietilpst visa pārējā dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā.

III. Ainavu aizsardzības zona

7. Ainavu aizsardzības zona A1

7.1. Ainavu aizsardzības zonas A1 robežas apraksts

Nr.p.k.

Robežposma numurs
pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

7.1.1

1–15

Gar 340.kvartāla 8.nogabala austrumu un tālāk ziemeļaustrumu malu līdz 340.kvartāla 3.nogabalam

7.1.2.

15–33

Tālāk, apliecot 340.kvartāla 3.nogabalu un 339.kvartāla 2.nogabalu pa austrumu malu, līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720120023) dienvidaustrumu stūrim

7.1.3.

33–46

Uz ziemeļrietumiem pa 340.kvartāla 1. un 3.nogabalu līdz 340.kvartāla 3.nogabala rietumu stūrim

7.1.4.

46–52

Tālāk pa 340.kvartāla 5. un 4.nogabala ziemeļu malu uz austrumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720120001) rietumu malai

7.1.5.

52–70

Tālāk pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66720120001, 66720120023, 66720120022 un 66720120013) rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720120013) ziemeļu stūrim

7.1.6.

70–73

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66720120013) ziemeļu stūra pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66720120013 un 66720120014) robežu uz dienvidaustrumiem līdz zemes īpašumā (kadastra Nr.66720120014) ietilpstošā 338.kvartāla 1.nogabala austrumu stūrim

7.1.7.

73–78

Uz dienvidiem pa zemes īpašumā (kadastra Nr.66720120014) esošo kvartālstigu starp 337. un 338.kvartālu līdz zemes īpašumā (kadastra Nr.66720120014) esošā 94.kvartāla 1.nogabala ziemeļrietumu stūrim

7.1.8.

78–91

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720120014) 94.kvartāla un lauksaimniecības zemju robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720120026) ziemeļu robežai

7.1.9.

91–92

Tālāk uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720120026) ziemeļu robežu līdz 339.kvartāla 5.nogabala austrumu stūrim

7.1.10.

92–95

Uz rietumiem pa 339.kvartāla 5.nogabala ziemeļu malu

7.1.11.

95–131

Tālāk, apliecot 339.kvartāla 4.nogabalu pa ziemeļu malu, līdz 341.kvartāla 19.nogabalam

7.1.12.

131–138

Tālāk pa 341.kvartāla 19.nogabala ziemeļu malu līdz 340.kvartāla 8.nogabala dienvidaustrumu stūrim

7.1.13.

138–1

Pa kvartālstigu starp 341. un 340.kvartālu uz sākumpunktu

7.2. Ainavu aizsardzības zonas A1 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

7.2.1.

1

522745

6384300

7.2.2.

2

522754

6384376

7.2.3.

3

522730

6384365

7.2.4.

4

522718

6384364

7.2.5.

5

522711

6384368

7.2.6.

6

522695

6384403

7.2.7.

7

522682

6384403

7.2.8.

8

522678

6384406

7.2.9.

9

522676

6384414

7.2.10.

10

522676

6384419

7.2.11.

11

522685

6384430

7.2.12.

12

522689

6384440

7.2.13.

13

522691

6384450

7.2.14.

14

522691

6384450

7.2.15.

15

522704

6384460

7.2.16.

16

522709

6384460

7.2.17.

17

522717

6384460

7.2.18.

18

522717

6384460

7.2.19.

19

522726

6384457

7.2.20.

20

522732

6384454

7.2.21.

21

522757

6384411

7.2.22.

22

522757

6384411

7.2.23.

23

522780

6384390

7.2.24.

24

522808

6384403

7.2.25.

25

522797

6384420

7.2.26.

26

522798

6384432

7.2.27.

27

522801

6384442

7.2.28.

28

522804

6384447

7.2.29.

29

522831

6384477

7.2.30.

30

522841

6384503

7.2.31.

31

522869

6384527

7.2.32.

32

522859

6384547

7.2.33.

33

522781

6384635

7.2.34.

34

522780

6384642

7.2.35.

35

522657

6384695

7.2.36.

36

522647

6384676

7.2.37.

37

522645

6384663

7.2.38.

38

522645

6384646

7.2.39.

39

522652

6384600

7.2.40.

40

522651

6384584

7.2.41.

41

522608

6384524

7.2.42.

42

522598

6384519

7.2.43.

43

522584

6384519

7.2.44.

44

522575

6384524

7.2.45.

45

522563

6384537

7.2.46.

46

522558

6384540

7.2.47.

47

522547

6384538

7.2.48.

48

522531

6384531

7.2.49.

49

522524

6384531

7.2.50.

50

522507

6384534

7.2.51.

51

522497

6384537

7.2.52.

52

522475

6384544

7.2.53.

53

522477

6384556

7.2.54.

54

522493

6384580

7.2.55.

55

522521

6384605

7.2.56.

56

522540

6384622

7.2.57.

57

522553

6384643

7.2.58.

58

522600

6384720

7.2.59.

59

522613

6384740

7.2.60.

60

522618

6384761

7.2.61.

61

522629

6384780

7.2.62.

62

522656

6384881

7.2.63.

63

522666

6384905

7.2.64.

64

522668

6384938

7.2.65.

65

522672

6384943

7.2.66.

66

522676

6384947

7.2.67.

67

522663

6384947

7.2.68.

68

522691

6385001

7.2.69.

69

522710

6385020

7.2.70.

70

522808

6385142

7.2.71.

71

522819

6385133

7.2.72.

72

522828

6385128

7.2.73.

73

523185

6384870

7.2.74.

74

523171

6384607

7.2.75.

75

523170

6384606

7.2.76.

76

523168

6384588

7.2.77.

77

523167

6384576

7.2.78.

78

523170

6384568

7.2.79.

79

523172

6384561

7.2.80.

80

523175

6384557

7.2.81.

81

523177

6384553

7.2.82.

82

523192

6384540

7.2.83.

83

523320

6384448

7.2.84.

84

523329

6384434

7.2.85.

85

523334

6384419

7.2.86.

86

523335

6384395

7.2.87.

87

523334

6384387

7.2.88.

88

523328

6384377

7.2.89.

89

523327

6384376

7.2.90.

90

523313

6384364

7.2.91.

91

523262

6384334

7.2.92.

92

523240

6384337

7.2.93.

93

523191

6384401

7.2.94.

94

523172

6384413

7.2.95.

95

523164

6384415

7.2.96.

96

523150

6384413

7.2.97.

97

523140

6384408

7.2.98.

98

523133

6384400

7.2.99.

99

523112

6384395

7.2.100.

100

523089

6384399

7.2.101.

101

523058

6384408

7.2.102.

102

523039

6384425

7.2.103.

103

523033

6384433

7.2.104.

104

523024

6384448

7.2.105.

105

523005

6384504

7.2.106.

106

522998

6384509

7.2.107.

107

522990

6384510

7.2.108.

108

522975

6384496

7.2.109.

109

522969

6384499

7.2.110.

110

522950

6384460

7.2.111.

111

522944

6384454

7.2.112.

112

522939

6384451

7.2.113.

113

522930

6384450

7.2.114.

114

522919

6384453

7.2.115.

115

522909

6384460

7.2.116.

116

522894

6384475

7.2.117.

117

522886

6384435

7.2.118.

118

522866

6384426

7.2.119.

119

522866

6384426

7.2.120.

120

522869

6384410

7.2.121.

121

522863

6384388

7.2.122.

122

522834

6384334

7.2.123.

123

522826

6384313

7.2.124.

124

522826

6384313

7.2.125.

125

522825

6384310

7.2.126.

126

522824

6384302

7.2.127.

127

522825

6384276

7.2.128.

128

522825

6384264

7.2.129.

129

522825

6384264

7.2.130.

130

522824

6384256

7.2.131.

131

522810

6384247

7.2.132.

132

522802

6384247

7.2.133.

133

522797

6384250

7.2.134.

134

522784

6384263

7.2.135.

135

522776

6384274

7.2.136.

136

522766

6384282

7.2.137.

137

522745

6384300

7.2.138.

138

522745

6384300

8. Ainavu aizsardzības zona A2

8.1. Ainavu aizsardzības zonas A2 robežu apraksts

Nr.
p.k.

Robež­posma numurs
pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

8.1.1.

1–12

No 344.kvartāla 1.nogabala ziemeļrietumu stūra pa lauksaimniecības zemes un 344.kvartāla 1. un 2.nogabala robežu līdz 344.kvartāla 2.nogabala dienvidrietumu stūrim

8.1.2

12–17

No 344.kvartāla 2.nogabala dienvidrietumu stūra pa lauksaimniecības zemes un 345.kvartāla bijušā izcirtuma malu līdz 345.kvartāla 2.nogabala ziemeļu stūrim

8.1.3.

17–46

No 345.kvartāla 2.nogabala ziemeļu stūra pa lauksaimniecības zemes un 345.kvartāla 2., 3. un 9.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130026) rietumu malai

8.1.4.

46–57

Tālāk pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66720130026, 66720130041, 66720130004, 66720120024) austrumu malu uz ziemeļiem gar pašvaldības ceļu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130004) ziemeļrietumu stūrim

8.1.5.

57–1

Tālāk pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130004) ziemeļu malu, lauksaimniecības zemes un 343.kvartāla 1. un 344.kvartāla 2. un 1.nogabala malu līdz sākumpunktam

8.2. Ainavu aizsardzības zonas A2 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X
koordināta

Y
koordināta

8.2.1.

1

522574,65344

6383802,17925

8.2.2.

2

522577,99535

6383715,76700

8.2.3.

3

522556,51164

6383717,19925

8.2.4.

4

522550,78265

6383721,49599

8.2.5.

5

522523,56995

6383722,45082

8.2.6.

6

522499,22175

6383739,63779

8.2.7.

7

522471,05422

6383747,27644

8.2.8.

8

522461,50590

6383727,70240

8.2.9.

9

522444,31894

6383729,13465

8.2.10.

10

522454,82208

6383687,12206

8.2.11.

11

522418,53848

6383661,81902

8.2.12.

12

522419,01590

6383647,49655

8.2.13.

13

522441,93186

6383641,76756

8.2.14.

14

522446,70601

6383634,60633

8.2.15.

15

522458,16399

6383604,05172

8.2.16.

16

522469,62197

6383604,05172

8.2.17.

17

522472,93660

6383579,42287

8.2.18.

18

522439,06736

6383568,24554

8.2.19.

19

522424,78360

6383552,13788

8.2.20.

20

522416,33410

6383546,10316

8.2.21.

21

522416,10958

6383529,48832

8.2.22.

22

522428,45844

6383497,15675

8.2.23.

23

522401,51546

6383495,36055

8.2.24.

24

522396,12687

6383496,93222

8.2.25.

25

522386,92135

6383505,68869

8.2.26.

26

522378,38941

6383521,85448

8.2.27.

27

522363,12172

6383507,26036

8.2.28.

28

522368,51031

6383481,44001

8.2.29.

29

522372,77629

6383455,39513

8.2.30.

30

522372,77629

6383443,94436

8.2.31.

31

522355,71240

6383427,77857

8.2.32.

32

522344,93521

6383440,57649

8.2.33.

33

522353,01810

6383453,14988

8.2.34.

34

522351,89548

6383462,35540

8.2.35.

35

522331,46372

6383480,31738

8.2.36.

36

522336,85231

6383489,07385

8.2.37.

37

522335,50516

6383512,42443

8.2.38.

38

522326,52417

6383519,16018

8.2.39.

39

522331,46372

6383530,38642

8.2.40.

40

522330,34109

6383544,08243

8.2.41.

41

522324,05440

6383552,38985

8.2.42.

42

522332,18060

6383556,37388

8.2.43.

43

522337,87560

6383583,52988

8.2.44.

44

522328,58492

6383591,02539

8.2.45.

45

522330,69399

6383629,83217

8.2.46.

46

522303,00387

6383637,47082

8.2.47.

47

522305,86837

6383653,70296

8.2.48.

48

522314,46185

6383683,30273

8.2.49.

49

522320,66826

6383710,51543

8.2.50.

50

522326,39724

6383754,91510

8.2.51.

51

522328,30691

6383770,66982

8.2.52.

52

522330,21657

6383780,69555

8.2.53.

53

522329,26174

6383796,45027

8.2.54.

54

522326,87466

6383813,63723

8.2.55.

55

522332,12623

6383824,14038

8.2.56.

56

522337,85522

6383846,57892

8.2.57.

57

522339,63023

6383890,06667

8.2.58.

58

522351,87759

6383889,12388

8.2.59.

59

522422,42460

6383886,06089

8.2.60.

60

522527,35634

6383882,07295

8.2.61.

61

522606,52460

6383836,62889

8.2.62.

62

522625,97990

6383815,50028

8.2.63.

63

522625,73692

6383804,56633

8.2.64.

64

522574,65344

6383802,17925

9. Ainavu aizsardzības zona A3

9.1. Ainavu aizsardzības zonas A3 robežu apraksts

Nr. p.k.

Robež­posma numurs
pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

9.1.1.

1–32

No 346.kvartāla 1.nogabala ziemeļaustrumu stūra pa 345. un 346.kvartāla robežstigu, tālāk pa lauksaimniecības zemes un 346.kvartāla 2., 9., 14., 15., 19. un 23.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130049) ziemeļu stūrim

9.1.2.

32–34

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130049) ziemeļu malu uz rietumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130047) dienvidrietumu stūrim

9.1.3.

34–43

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130047) rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130045) dienvidrietumu stūrim

9.1.4.

43–56

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130045) dienvidrietuma stūra, apliecot zemes īpašumu (kadastra Nr.66720130042) pa rietumu malu, līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130044) dienvidrietumu stūrim

9.1.5.

56–65

Tālāk uz ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66720130044, 66720130101, 66720130012) rietumu malu līdz 345.kvartāla 9.nogabala dienvidrietumu stūrim

9.1.6.

65–1

Uz austrumiem par 345.kvartāla 9.nogabala un 346.kvartāla 1.nogabala un lauksaimniecības zemes robežu līdz sākumpunktam

9.2. Ainavu aizsardzības zonas A3 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

9.2.1.

1

522559

6383362

9.2.2.

2

522559

6383362

9.2.3.

3

522562

6383347

9.2.4.

4

522588

6383299

9.2.5.

5

522589

6383285

9.2.6.

6

522584

6383271

9.2.7.

7

522572

6383253

9.2.8.

8

522526

6383217

9.2.9.

9

522518

6383200

9.2.10.

10

522503

6383198

9.2.11.

11

522487

6383185

9.2.12.

12

522475

6383179

9.2.13.

13

522452

6383173

9.2.14.

14

522434

6383161

9.2.15.

15

522427

6383159

9.2.16.

16

522409

6383149

9.2.17.

17

522396

6383136

9.2.18.

18

522386

6383123

9.2.19.

19

522381

6383107

9.2.20.

20

522378

6383087

9.2.21.

21

522385

6383077

9.2.22.

22

522391

6383074

9.2.23.

23

522528

6383081

9.2.24.

24

522545

6383061

9.2.25.

25

522444

6382956

9.2.26.

26

522442

6382926

9.2.27.

27

522463

6382898

9.2.28.

28

522477

6382893

9.2.29.

29

522484

6382864

9.2.30.

30

522501

6382860

9.2.31.

31

522514

6382870

9.2.32.

32

522537

6382844

9.2.33.

33

522503

6382766

9.2.34.

34

522147

6382752

9.2.35.

35

522140

6382788

9.2.36.

36

522124

6382815

9.2.37.

37

522115

6382827

9.2.38.

38

522115

6382831

9.2.39.

39

522119

6382836

9.2.40.

40

522139

6382854

9.2.41.

41

522152

6382876

9.2.42.

42

522161

6382909

9.2.43.

43

522162

6382925

9.2.44.

44

522151

6382926

9.2.45.

45

522131

6382919

9.2.46.

46

522127

6382910

9.2.47.

47

522125

6382896

9.2.48.

48

522118

6382893

9.2.49.

49

522108

6382893

9.2.50.

50

522114

6382924

9.2.51.

51

522129

6382995

9.2.52.

52

522167

6383051

9.2.53.

53

522173

6383068

9.2.54.

54

522176

6383067

9.2.55.

55

522224

6383066

9.2.56.

56

522235

6383066

9.2.57.

57

522246

6383103

9.2.58.

58

522248

6383115

9.2.59.

59

522248

6383116

9.2.60.

60

522255

6383173

9.2.61.

61

522261

6383191

9.2.62.

62

522265

6383228

9.2.63.

63

522277

6383270

9.2.64.

64

522277

6383295

9.2.65.

65

522279

6383294

9.2.66.

66

522307

6383272

9.2.67.

67

522325

6383253

9.2.68.

68

522360

6383290

9.2.69.

69

522359

6383310

9.2.70.

70

522366

6383321

9.2.71.

71

522382

6383333

9.2.72.

72

522392

6383337

9.2.73.

73

522405

6383338

9.2.74.

74

522414

6383336

9.2.75.

75

522423

6383332

9.2.76.

76

522434

6383319

9.2.77.

77

522434

6383313

9.2.78.

78

522429

6383308

9.2.79.

79

522420

6383308

9.2.80.

80

522413

6383304

9.2.81.

81

522408

6383291

9.2.82.

82

522456

6383291

9.2.83.

83

522523

6383358

9.2.84.

84

522523

6383358

9.2.85.

85

522548

6383361

9.2.86.

86

522559

6383362

10. Ainavu aizsardzības zona A4

10.1. Ainavu aizsardzības zonas A4 robežu apraksts

Nr.
p.k.

Robež­posma numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

10.1.1.

1–57

No 1.kvartāla 16.nogabala rietumu stūra pa 1.kvartāla 16., 17. un 18.nogabala un lauksaimniecības zemju robežu līdz kvartālstigai starp 1. un 2.kvartālu

10.1.2.

57–59

Uz dienvidiem pa kvartālstigu starp 1. un 2.kvartālu un tās turpinājumu starp 901. un 12.kvartālu

10.1.3.

59–84

Pa lauksaimniecības zemes un 12.kvartāla 2.nogabala robežu līdz 12.kvartāla 2.nogabala dienvidaustrumu stūrim

10.1.4.

84–86

No 12.kvartāla 2.nogabala dienvidaustrumu stūra taisnā līnijā dienvidrietumu virzienā līdz 20.kvartāla 4.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

10.1.5.

86–120

Pa 20.kvartāla 4. un 1.nogabala ziemeļu malu līdz 20.kvartāla 1.nogabala ziemeļrietumu stūrim

10.1.6.

120–166

No 20.kvartāla 1.nogabala ziemeļrietumu stūra uz ziemeļiem pa 901.kvartāla 21., 19., 14.nogabala un lauksaimniecības zemes robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) ziemeļaustrumu stūrim

10.1.7.

166–188

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) ziemeļaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130121) austrumu un tālāk pa ziemeļu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130031) austrumu stūrim

10.1.8.

188–1

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130031) austrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130031) rietumu malu līdz 901.kvartāla 24.nogabala rietumu stūrim, tālāk, apliecot 901.kvartāla 4., 5. un 12.nogabalu pa ziemeļu un tālāk pa austrumu malu, līdz 901.kvartāla 12.nogabala austrumu stūrim, tālāk pa 901.kvartāla 7.nogabala un 1.kvartāla 12.nogabala un lauksaimniecības zemju robežu līdz sākumpunktam

10.2. Ainavu aizsardzības zonas A4 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

10.2.1.

1

522399

6382254

10.2.2.

2

522400

6382253

10.2.3.

3

522400

6382253

10.2.4.

4

522464

6382139

10.2.5.

5

522502

6382130

10.2.6.

6

522573

6382081

10.2.7.

7

522555

6382051

10.2.8.

8

522477

6382114

10.2.9.

9

522459

6382113

10.2.10.

10

522452

6382109

10.2.11.

11

522445

6382102

10.2.12.

12

522441

6382097

10.2.13.

13

522438

6382091

10.2.14.

14

522436

6382085

10.2.15.

15

522435

6382080

10.2.16.

16

522435

6382073

10.2.17.

17

522436

6382066

10.2.18.

18

522438

6382059

10.2.19.

19

522440

6382048

10.2.20.

20

522442

6382043

10.2.21.

21

522443

6382036

10.2.22.

22

522446

6382028

10.2.23.

23

522449

6382020

10.2.24.

24

522452

6382012

10.2.25.

25

522456

6382004

10.2.26.

26

522461

6381997

10.2.27.

27

522465

6381991

10.2.28.

28

522470

6381990

10.2.29.

29

522477

6381992

10.2.30.

30

522480

6382001

10.2.31.

31

522480

6382018

10.2.32.

32

522482

6382025

10.2.33.

33

522487

6382028

10.2.34.

34

522491

6382029

10.2.35.

35

522494

6382026

10.2.36.

36

522495

6382020

10.2.37.

37

522496

6382017

10.2.38.

38

522497

6382012

10.2.39.

39

522499

6382007

10.2.40.

40

522504

6382002

10.2.41.

41

522512

6381995

10.2.42.

42

522518

6381991

10.2.43.

43

522526

6381985

10.2.44.

44

522527

6381982

10.2.45.

45

522528

6381976

10.2.46.

46

522532

6381971

10.2.47.

47

522545

6381960

10.2.48.

48

522556

6381948

10.2.49.

49

522563

6381942

10.2.50.

50

522571

6381936

10.2.51.

51

522579

6381934

10.2.52.

52

522584

6381936

10.2.53.

53

522592

6381942

10.2.54.

54

522597

6381950

10.2.55.

55

522600

6381953

10.2.56.

56

522604

6381957

10.2.57.

57

522609

6381962

10.2.58.

58

522606

6381916

10.2.59.

59

522593

6381821

10.2.60.

60

522597

6381815

10.2.61.

61

522606

6381812

10.2.62.

62

522615

6381814

10.2.63.

63

522626

6381818

10.2.64.

64

522634

6381823

10.2.65.

65

522642

6381833

10.2.66.

66

522643

6381842

10.2.67.

67

522652

6381849

10.2.68.

68

522655

6381850

10.2.69.

69

522667

6381852

10.2.70.

70

522675

6381853

10.2.71.

71

522690

6381848

10.2.72.

72

522702

6381838

10.2.73.

73

522706

6381832

10.2.74.

74

522711

6381819

10.2.75.

75

522717

6381808

10.2.76.

76

522721

6381802

10.2.77.

77

522726

6381796

10.2.78.

78

522729

6381793

10.2.79.

79

522733

6381792

10.2.80.

80

522738

6381797

10.2.81.

81

522748

6381815

10.2.82.

82

522761

6381816

10.2.83.

83

522778

6381801

10.2.84.

84

522783

6381796

10.2.85.

85

522776

6381785

10.2.86.

86

522638

6381127

10.2.87.

87

522621

6381122

10.2.88.

88

522576

6381121

10.2.89.

89

522505

6381130

10.2.90.

90

522500

6381132

10.2.91.

91

522486

6381142

10.2.92.

92

522483

6381139

10.2.93.

93

522477

6381117

10.2.94.

94

522470

6381115

10.2.95.

95

522452

6381121

10.2.96.

96

522431

6381116

10.2.97.

97

522418

6381127

10.2.98.

98

522401

6381126

10.2.99.

99

522396

6381129

10.2.100.

100

522379

6381153

10.2.101.

101

522373

6381168

10.2.102.

102

522367

6381173

10.2.103.

103

522364

6381174

10.2.104.

104

522328

6381172

10.2.105.

105

522302

6381175

10.2.106.

106

522248

6381187

10.2.107.

107

522208

6381200

10.2.108.

108

522201

6381197

10.2.109.

109

522196

6381190

10.2.110.

110

522186

6381190

10.2.111.

111

522188

6381164

10.2.112.

112

522150

6381211

10.2.113.

113

522116

6381245

10.2.114.

114

522110

6381249

10.2.115.

115

522100

6381250

10.2.116.

116

522062

6381246

10.2.117.

117

522038

6381246

10.2.118.

118

522017

6381260

10.2.119.

119

522008

6381264

10.2.120.

120

522000

6381268

10.2.121.

121

522007

6381281

10.2.122.

122

522009

6381305

10.2.123.

123

522013

6381325

10.2.124.

124

522021

6381337

10.2.125.

125

522033

6381354

10.2.126.

126

522043

6381364

10.2.127.

127

522058

6381403

10.2.128.

128

522074

6381421

10.2.129.

129

522076

6381422

10.2.130.

130

522074

6381427

10.2.131.

131

522098

6381497

10.2.132.

132

522123

6381495

10.2.133.

133

522121

6381588

10.2.134.

134

522121

6381588

10.2.135.

135

522087

6381557

10.2.136.

136

522080

6381560

10.2.137.

137

522060

6381595

10.2.138.

138

522061

6381605

10.2.139.

139

522068

6381610

10.2.140.

140

522064

6381620

10.2.141.

141

522057

6381621

10.2.142.

142

522044

6381615

10.2.143.

143

522031

6381616

10.2.144.

144

522025

6381618

10.2.145.

145

522013

6381632

10.2.146.

146

522004

6381636

10.2.147.

147

522003

6381640

10.2.148.

148

522005

6381649

10.2.149.

149

522025

6381664

10.2.150.

150

522023

6381671

10.2.151.

151

522012

6381681

10.2.152.

152

522004

6381688

10.2.153.

153

522000

6381690

10.2.154.

154

521994

6381686

10.2.155.

155

521990

6381679

10.2.156.

156

521989

6381667

10.2.157.

157

521984

6381666

10.2.158.

158

521962

6381669

10.2.159.

159

521955

6381669

10.2.160.

160

521948

6381662

10.2.161.

161

521940

6381657

10.2.162.

162

521931

6381646

10.2.163.

163

521918

6381658

10.2.164.

164

521880

6381696

10.2.165.

165

521885

6381762

10.2.166.

166

521917

6381837

10.2.167.

167

521899

6381859

10.2.168.

168

521896

6381861

10.2.169.

169

521895

6381862

10.2.170.

170

521893

6381865

10.2.171.

171

521889

6381873

10.2.172.

172

521885

6381883

10.2.173.

173

521879

6381902

10.2.174.

174

521870

6381959

10.2.175.

175

521865

6381996

10.2.176.

176

521864

6382027

10.2.177.

177

521863

6382039

10.2.178.

178

521856

6382081

10.2.179.

179

521856

6382088

10.2.180.

180

521858

6382095

10.2.181.

181

521864

6382106

10.2.182.

182

521869

6382110

10.2.183.

183

521993

6382221

10.2.184.

184

522001

6382230

10.2.185.

185

522010

6382244

10.2.186.

186

522027

6382272

10.2.187.

187

521997

6382285

10.2.188.

188

521991

6382288

10.2.189.

189

522000

6382304

10.2.190.

190

522019

6382336

10.2.191.

191

522033

6382364

10.2.192.

192

522046

6382398

10.2.193.

193

522047

6382400

10.2.194.

194

522047

6382400

10.2.195.

195

522056

6382388

10.2.196.

196

522092

6382486

10.2.197.

197

522102

6382473

10.2.198.

198

522102

6382473

10.2.199.

199

522117

6382467

10.2.200.

200

522119

6382466

10.2.201.

201

522120

6382466

10.2.202.

202

522123

6382464

10.2.203.

203

522126

6382463

10.2.204.

204

522129

6382462

10.2.205.

205

522134

6382459

10.2.206.

206

522139

6382456

10.2.207.

207

522144

6382453

10.2.208.

208

522147

6382452

10.2.209.

209

522152

6382449

10.2.210.

210

522157

6382446

10.2.211.

211

522159

6382444

10.2.212.

212

522162

6382443

10.2.213.

213

522164

6382442

10.2.214.

214

522165

6382441

10.2.215.

215

522167

6382440

10.2.216.

216

522168

6382439

10.2.217.

217

522169

6382439

10.2.218.

218

522170

6382438

10.2.219.

219

522170

6382438

10.2.220.

220

522171

6382438

10.2.221.

221

522171

6382438

10.2.222.

222

522171

6382438

10.2.223.

223

522171

6382438

10.2.224.

224

522171

6382438

10.2.225.

225

522171

6382437

10.2.226.

226

522171

6382436

10.2.227.

227

522145

6382380

10.2.228.

228

522147

6382380

10.2.229.

229

522174

6382375

10.2.230.

230

522180

6382319

10.2.231.

231

522190

6382301

10.2.232.

232

522190

6382300

10.2.233.

233

522155

6382267

10.2.234.

234

522128

6382231

10.2.235.

235

522125

6382227

10.2.236.

236

522114

6382212

10.2.237.

237

522063

6382184

10.2.238.

238

522054

6382180

10.2.239.

239

522050

6382161

10.2.240.

240

522051

6382161

10.2.241.

241

522098

6382109

10.2.242.

242

522099

6382110

10.2.243.

243

522147

6382078

10.2.244.

244

522147

6382078

10.2.245.

245

522220

6382030

10.2.246.

246

522252

6382047

10.2.247.

247

522292

6382051

10.2.248.

248

522292

6382051

10.2.249.

249

522292

6382083

10.2.250.

250

522292

6382083

10.2.251.

251

522292

6382084

10.2.252.

252

522292

6382085

10.2.253.

253

522292

6382087

10.2.254.

254

522292

6382087

10.2.255.

255

522293

6382091

10.2.256.

256

522293

6382094

10.2.257.

257

522295

6382099

10.2.258.

258

522295

6382099

10.2.259.

259

522296

6382103

10.2.260.

260

522297

6382105

10.2.261.

261

522298

6382110

10.2.262.

262

522298

6382111

10.2.263.

263

522300

6382116

10.2.264.

264

522301

6382117

10.2.265.

265

522302

6382118

10.2.266.

266

522302

6382119

10.2.267.

267

522303

6382121

10.2.268.

268

522303

6382121

10.2.269.

269

522303

6382121

10.2.270.

270

522304

6382121

10.2.271.

271

522324

6382119

10.2.272.

272

522355

6382179

10.2.273.

273

522364

6382234

10.2.274.

274

522399

6382254

10.2.275.

275

522072

6381498

10.2.276.

276

522077

6381493

10.2.277.

277

522076

6381479

10.2.278.

278

522058

6381476

10.2.279.

279

522058

6381476

10.2.280.

280

522047

6381476

10.2.281.

281

522047

6381476

10.2.282.

282

522033

6381480

10.2.283.

283

522027

6381482

10.2.284.

284

522027

6381482

10.2.285.

285

522015

6381492

10.2.286.

286

522012

6381505

10.2.287.

287

522012

6381505

10.2.288.

288

522009

6381509

10.2.289.

289

522007

6381510

10.2.290.

290

522005

6381511

10.2.291.

291

522005

6381511

10.2.292.

292

522001

6381511

10.2.293.

293

521996

6381511

10.2.294.

294

521977

6381506

10.2.295.

295

521977

6381506

10.2.296.

296

521939

6381485

10.2.297.

297

521936

6381484

10.2.298.

298

521936

6381484

10.2.299.

299

521932

6381483

10.2.300.

300

521918

6381481

10.2.301.

301

521915

6381489

10.2.302.

302

521912

6381494

10.2.303.

303

521912

6381494

10.2.304.

304

521913

6381518

10.2.305.

305

521914

6381527

10.2.306.

306

521903

6381546

10.2.307.

307

521902

6381548

10.2.308.

308

521902

6381552

10.2.309.

309

521905

6381552

10.2.310.

310

521914

6381553

10.2.311.

311

521923

6381563

10.2.312.

312

521932

6381568

10.2.313.

313

521932

6381568

10.2.314.

314

521987

6381572

10.2.315.

315

521993

6381571

10.2.316.

316

521993

6381571

10.2.317.

317

521995

6381568

10.2.318.

318

521996

6381566

10.2.319.

319

521995

6381556

10.2.320.

320

521995

6381553

10.2.321.

321

521995

6381553

10.2.322.

322

521998

6381547

10.2.323.

323

521998

6381544

10.2.324.

324

521998

6381539

10.2.325.

325

521998

6381537

10.2.326.

326

521999

6381535

10.2.327.

327

521999

6381535

10.2.328.

328

522001

6381534

10.2.329.

329

522003

6381532

10.2.330.

330

522003

6381532

10.2.331.

331

522004

6381532

10.2.332.

332

522007

6381532

10.2.333.

333

522007

6381532

10.2.334.

334

522010

6381534

10.2.335.

335

522010

6381534

10.2.336.

336

522017

6381548

10.2.337.

337

522017

6381548

10.2.338.

338

522023

6381552

10.2.339.

339

522023

6381552

10.2.340.

340

522030

6381550

10.2.341.

341

522030

6381550

10.2.342.

342

522037

6381543

10.2.343.

343

522048

6381527

10.2.344.

344

522048

6381527

10.2.345.

345

522052

6381516

10.2.346.

346

522055

6381509

10.2.347.

347

522072

6381498

10.2.348.

348

521865

6381996

11. Ainavu aizsardzības zona A5

11.1. Ainavu aizsardzības zonas A5 robežu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposma numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

11.1.1.

1–8

Uz ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66720130086, 66720130005, 66720130008) rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130008) ziemeļrietumu stūrim

11.1.2.

8–9

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130008) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130107) dienvidaustrumu stūrim

11.1.3.

9–20

Pa lauksaimniecības zemes un 903.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130036) 6., 3. un 4.kvartāla robežu, 20.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130057) 9.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130057) dienvidu malai

11.1.4.

20–28

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130057) dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130122) ziemeļrietumu stūrim

11.1.5.

28–78

Uz dienvidiem pa 903.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130122) 5., 24., 9., un 14.nogabala rietumu malu un 903.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130084) 18.nogabala rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130084) dienvidu malai

11.1.6.

78–79

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130084) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130084) dienvidrietumu stūrim

11.1.7.

79–91

Uz ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66720130084 un 66720130123) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130123) ziemeļrietumu stūrim

11.1.8.

91–1

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130123) ziemeļrietumu stūra uz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130124) austrumu stūri un tālāk pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130124) ziemeļu malu līdz sākumpunktam

11.2. Ainavu aizsardzības zonas A5 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

11.2.1.

1

522092

6380505

11.2.2.

2

522074

6380581

11.2.3.

3

522073

6380584

11.2.4.

4

522072

6380589

11.2.5.

5

522068

6380613

11.2.6.

6

522044

6380727

11.2.7.

7

522038

6380748

11.2.8.

8

522013

6380817

11.2.9.

9

522061

6380817

11.2.10.

10

522060

6380835

11.2.11.

11

522067

6380856

11.2.12.

12

522096

6380880

11.2.13.

13

522117

6380900

11.2.14.

14

522128

6380907

11.2.15.

15

522140

6380911

11.2.16.

16

522146

6380911

11.2.17.

17

522156

6380909

11.2.18.

18

522174

6380875

11.2.19.

19

522175

6380870

11.2.20.

20

522167

6380789

11.2.21.

21

522190

6380782

11.2.22.

22

522205

6380780

11.2.23.

23

522217

6380780

11.2.24.

24

522235

6380782

11.2.25.

25

522250

6380788

11.2.26.

26

522261

6380799

11.2.27.

27

522279

6380822

11.2.28.

28

522297

6380840

11.2.29.

29

522290

6380823

11.2.30.

30

522288

6380804

11.2.31.

31

522289

6380781

11.2.32.

32

522292

6380745

11.2.33.

33

522296

6380721

11.2.34.

34

522296

6380704

11.2.35.

35

522291

6380679

11.2.36.

36

522285

6380669

11.2.37.

37

522268

6380656

11.2.38.

38

522268

6380656

11.2.39.

39

522278

6380647

11.2.40.

40

522297

6380631

11.2.41.

41

522298

6380629

11.2.42.

42

522294

6380614

11.2.43.

43

522291

6380603

11.2.44.

44

522252

6380524

11.2.45.

45

522226

6380531

11.2.46.

46

522219

6380534

11.2.47.

47

522216

6380526

11.2.48.

48

522216

6380515

11.2.49.

49

522208

6380505

11.2.50.

50

522203

6380491

11.2.51.

51

522203

6380486

11.2.52.

52

522202

6380485

11.2.53.

53

522201

6380477

11.2.54.

54

522202

6380472

11.2.55.

55

522205

6380469

11.2.56.

56

522205

6380468

11.2.57.

57

522206

6380468

11.2.58.

58

522209

6380465

11.2.59.

59

522217

6380464

11.2.60.

60

522220

6380464

11.2.61.

61

522265

6380449

11.2.62.

62

522275

6380442

11.2.63.

63

522269

6380426

11.2.64.

64

522269

6380419

11.2.65.

65

522277

6380389

11.2.66.

66

522279

6380367

11.2.67.

67

522275

6380337

11.2.68.

68

522267

6380313

11.2.69.

69

522250

6380283

11.2.70.

70

522245

6380271

11.2.71.

71

522245

6380258

11.2.72.

72

522246

6380258

11.2.73.

73

522232

6380243

11.2.74.

74

522235

6380230

11.2.75.

75

522235

6380227

11.2.76.

76

522233

6380214

11.2.77.

77

522229

6380173

11.2.78.

78

522224

6380109

11.2.79.

79

522151

6380116

11.2.80.

80

522143

6380136

11.2.81.

81

522134

6380157

11.2.82.

82

522129

6380172

11.2.83.

83

522128

6380190

11.2.84.

84

522124

6380236

11.2.85.

85

522123

6380295

11.2.86.

86

522125

6380320

11.2.87.

87

522128

6380339

11.2.88.

88

522137

6380365

11.2.89.

89

522148

6380403

11.2.90.

90

522169

6380469

11.2.91.

91

522167

6380484

11.2.92.

92

522092

6380505

12. Ainavu aizsardzības zona A6

12.1. Ainavu aizsardzības zonas A6 robežu apraksts

Nr.p.k.

Robežposma numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

12.1.1.

1–5

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130079) robežu uz rietumiem un tālāk uz ziemeļiem līdz 910.kvartāla 1.nogabala dienvidu stūrim

12.1.2.

5–14

Pa lauksaimniecības zemes un 910.kvartāla 1., 4. un 11.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130002) ziemeļu stūrim

12.1.3.

14–33

Apliecot zemes īpašumu (kadastra Nr.66720130002), pa tā ziemeļu, austrumu, dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130002) ziemeļrietumu stūrim

12.1.4.

33–1

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130002) ziemeļrietumu stūra līdz sākumpunktam

12.2. Ainavu aizsardzības zonas A6 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

12.2.1.

1

522212

6379840

12.2.2.

2

522115

6379797

12.2.3.

3

522109

6379848

12.2.4.

4

522112

6379868

12.2.5.

5

522116

6379896

12.2.6.

6

522200

6379888

12.2.7.

7

522215

6379891

12.2.8.

8

522241

6379887

12.2.9.

9

522258

6379877

12.2.10.

10

522262

6379870

12.2.11.

11

522263

6379859

12.2.12.

12

522262

6379856

12.2.13.

13

522257

6379852

12.2.14.

14

522254

6379849

12.2.15.

15

522302

6379834

12.2.16.

16

522323

6379780

12.2.17.

17

522301

6379761

12.2.18.

18

522293

6379679

12.2.19.

19

522247

6379663

12.2.20.

20

522201

6379677

12.2.21.

21

522198

6379678

12.2.22.

22

522201

6379691

12.2.23.

23

522201

6379696

12.2.24.

24

522203

6379698

12.2.25.

25

522210

6379713

12.2.26.

26

522218

6379734

12.2.27.

27

522220

6379749

12.2.28.

28

522225

6379760

12.2.29.

29

522228

6379768

12.2.30.

30

522232

6379775

12.2.31.

31

522235

6379784

12.2.32.

32

522238

6379790

12.2.33.

33

522221

6379844

12.2.34.

34

522212

6379840

13. Ainavu aizsardzības zona A7

13.1. Ainavu aizsardzības zonas A7 robežu apraksts

Nr.
p.k.

Robež­posma numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas mežniecība

13.1.1.

1–6

No 910.kvartāla 32.nogabala ziemeļu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66720130077) robežu uz ziemeļiem un tālāk uz austrumiem līdz 910.kvartāla 35.nogabala ziemeļrietumu stūrim

13.1.2.

6–1

Pa lauksaimniecības zemes un 910.kvartāla 35., 36., 38., 41., 37. un 32.nogabala robežu līdz sākumpunktam

13.2. Ainavu aizsardzības zonas A7 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

13.2.1.

1

522479

6379588

13.2.2.

2

522478

6379589

13.2.3.

3

522504

6379659

13.2.4.

4

522533

6379660

13.2.5.

5

522536

6379661

13.2.6.

6

522619

6379643

13.2.7.

7

522616

6379603

13.2.8.

8

522617

6379577

13.2.9.

9

522638

6379559

13.2.10.

10

522622

6379525

13.2.11.

11

522611

6379528

13.2.12.

12

522593

6379505

13.2.13.

13

522585

6379495

13.2.14.

14

522580

6379493

13.2.15.

15

522575

6379493

13.2.16.

16

522555

6379509

13.2.17.

17

522544

6379527

13.2.18.

18

522532

6379528

13.2.19.

19

522524

6379529

13.2.20.

20

522523

6379552

13.2.21.

21

522524

6379565

13.2.22.

22

522479

6379588

14. Ainavu aizsardzības zona A8

14.1. Ainavu aizsardzības zonas A8 robežu apraksts

Nr.
p.k.

Robež­posma numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Liepupes pagasts, Limbažu mežniecība

14.1.1.

1–3

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010075) rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010075) ziemeļrietumu stūrim

14.1.2.

3–7

No zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010075) ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010075 un 666600010074) ziemeļu malu līdz 301.kvartāla 2.nogabala ziemeļrietumu stūrim

14.1.3.

7–18

Pa lauksaimniecības zemes un 301.kvartāla 2.nogabalu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010001) austrumu malai

14.1.4.

18–36

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010001) dienvidu malu un 301.kvartāla 6.nogabalu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010075) austrumu malai

14.1.5.

36–1

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.666600010075) austrumu un dienvidu malu uz dienvidiem un tālāk uz rietumiem līdz sākumpunktam

14.2. Ainavu aizsardzības zonas A8 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

14.2.1.

1

521976

6378854

14.2.2.

2

522004

6379018

14.2.3.

3

522047

6379140

14.2.4.

4

522052

6379140

14.2.5.

5

522063

6379141

14.2.6.

6

522063

6379141

14.2.7.

7

522117

6379142

14.2.8.

8

522130

6379085

14.2.9.

9

522172

6379062

14.2.10.

10

522181

6379020

14.2.11.

11

522175

6378958

14.2.12.

12

522200

6378930

14.2.13.

13

522192

6378906

14.2.14.

14

522180

6378893

14.2.15.

15

522165

6378884

14.2.16.

16

522158

6378875

14.2.17.

17

522141

6378871

14.2.18.

18

522111

6378875

14.2.19.

19

522109

6378869

14.2.20.

20

522056

6378854

14.2.21.

21

522058

6378860

14.2.22.

22

522047

6378860

14.2.23.

23

522056

6378874

14.2.24.

24

522041

6378868

14.2.25.

25

522038

6378867

14.2.26.

26

522032

6378863

14.2.27.

27

522030

6378861

14.2.28.

28

522032

6378866

14.2.29.

29

522034

6378870

14.2.30.

30

522039

6378877

14.2.31.

31

522042

6378879

14.2.32.

32

522034

6378876

14.2.33.

33

522029

6378873

14.2.34.

34

522023

6378870

14.2.35.

35

522020

6378859

14.2.36.

36

522017

6378850

14.2.37.

37

521976

6378854

15. Ainavu aizsardzības zona A9

15.1. Ainavu aizsardzības zonas A9 robežu apraksts

Nr.p.k.

Robež­posmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Salacgrīvas novads, Rīgas reģionālā virsmežniecība
Liepupes pagasts, Limbažu mežniecība

15.1.1.

389–395

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010010) ziemeļaustrumu stūra uz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010005) austrumu stūri, tad uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010005) austrumu malu līdz 302.kvartāla 2.nogabala rietumu stūrim

15.1.2.

395–118

Tālāk pa lauksaimniecības zemes un 302.kvartāla 2.nogabala, 303.kvartāla 1.nogabala, 304.kvartāla 8. un 7.nogabala, 306.kvartāla 5., 10., 11., 12., 13., 26., 15., 14. un 21.nogabala, 314.kvartāla 1., 4., 16., 15., 14. un 13.nogabala, 316.kvartāla 2.nogabala, 317.kvartāla 2. un 3.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010040) ziemeļu stūrim

15.1.3.

118–124

Tad uz dienvidiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010145) rietumu stūrim.

Tālāk uz austrumiem un tad uz dienvidiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66600010145 un 66600010144) austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010144) austrumu stūrim

15.1.4.

124–139

Tālāk gar 320.kvartāla 15., 8. un 5.nogabala austrumu malu līdz 320.kvartāla 5.nogabala ziemeļaustrumu stūrim

15.1.5.

139–160

Tālāk gar 320.kvartāla 3., 4. un 11.nogabala malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010148) ziemeļaustrumu stūrim

15.1.6.

160–186

Pa 320.kvartāla 17. un 21.nogabala austrumu malu un zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010134) rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010134) dienvidu stūrim

15.1.7.

186–212

Tālāk uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010134) robežu un lauksaimniecības zemes un 322.kvartāla 7., 18., 9., 11. un 10.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010123) dienvidu stūrim

15.1.8.

212–218

Uz dienvidiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66600010091 un 66600010045) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010091) dienvidaustrumu stūrim

15.1.9.

218–254

Tālāk pa lauksaimniecības zemes un 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010096) 11.nogabala, 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010049) 58. un 63.nogabala, 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010101) 1.nogabala, 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010043) 17. un 28.nogabala, 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010103) 29.nogabala, zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010103) dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010103) dienvidu stūrim

15.1.10.

254/12–22

Tālāk pa 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010070) 35.nogabala un lauksaimniecības zemes robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010069) ziemeļaustrumu stūrim

15.1.11.

22–36

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010069) robežu uz dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un austrumiem līdz 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010070) 34.nogabala austrumu stūrim

15.1.12.

36–9

Pa 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010070) 34.nogabala austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010070) ziemeļu malai

15.1.13.

9–12

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010070) ziemeļu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010103) dienvidu stūrim

15.1.14.

12/254–280

Pa 326.kvartālā ietilpstošā zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010043) 27., 24., 22., 49. un 48.nogabala robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010102) dienvidrietumu stūrim

15.1.15.

280–298

Uz ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66600010042 un 66600010098) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010098) ziemeļu stūrim

15.1.16.

298–301

Pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010098) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010098) dienvidrietumu stūrim

15.1.17.

301–302

Uz rietumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010106) robežai

15.1.18.

302–312

Uz ziemeļiem un tālāk uz austrumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010088) dienvidaustrumu stūrim

15.1.19.

312–333

Uz ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66600010088, 66600010086 un 66600010085) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010085) ziemeļaustrumu stūrim

15.1.20.

333–347

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010085) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010085) ziemeļrietumu stūrim

15.1.21.

333–373

Uz ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66600010051, 66600010083, 66600010052, 66600010081, 66600010039, 66600010014, 66600010011, 66600010033, 66600010008, 66600010050, 66600010024, 66600010079, 66600010114, 66600010115, 66600010076, 66600010002) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010002) ziemeļrietumu stūrim

15.1.22.

373–374

No zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010002) ziemeļrietumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010007) dienvidaustrumu stūrim

15.1.23.

374–378

Uz ziemeļiem un tālāk uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010060) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010060) dienvidrietumu stūrim

15.1.24.

378–389

Uz ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.66600010007, 66600010025 un 66600010010) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.66600010010) ziemeļaustrumu stūrim

15.2. Ainavu aizsardzības zonas A9 koordinātu saraksts

Nr.
p.k.

Koor­dinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

15.2.1.

1

523210

6375338

15.2.2.

2

523210

6375338

15.2.3.

3

523211

6375354

15.2.4.

4

523197

6375376

15.2.5.

5

523172

6375388

15.2.6.

6

523164

6375376

15.2.7.

7

523164

6375361

15.2.8.

8

523120

6375349

15.2.9.

9

523144

6375405

15.2.10.

10

523159

6375410

15.2.11.

11

523159

6375410

15.2.12.

12

523298

6375459

15.2.13.

13

523308

6375441

15.2.14.

14

523335

6375409

15.2.15.

15

523356

6375426

15.2.16.

16

523397

6375450

15.2.17.

17

523406

6375436

15.2.18.

18

523439

6375389

15.2.19.

19

523444

6375379

15.2.20.

20

523443

6375369

15.2.21.

21

523443

6375369

15.2.22.

22

523394

6375362

15.2.23.

23

523406

6375267

15.2.24.

24

523400

6375259

15.2.25.

25

523366

6375288

15.2.26.

26

523355

6375290

15.2.27.

27

523344

6375287

15.2.28.

28

523305

6375272

15.2.29.

29

523245

6375240

15.2.30.

30

523194

6375208

15.2.31.

31

523142

6375163

15.2.32.

32

523142

6375163

15.2.33.

33

523141

6375163

15.2.34.

34

523138

6375173

15.2.35.

35

523122

6375322

15.2.36.

36

523210

6375335

15.2.37.

37

523210

6375338

15.2.38.

38

522483

6377778

15.2.39.

39

522540

6377824

15.2.40.

40

522540

6377824

15.2.41.

41

522540

6377850

15.2.42.

42

522534

6377878

15.2.43.

43

522599

6377903

15.2.44.

44

522602

6377886

15.2.45.

45

522596

6377871

15.2.46.

46

522614

6377862

15.2.47.

47

522630

6377870

15.2.48.

48

522652

6377874

15.2.49.

49

522687

6377899

15.2.50.

50

522692

6377903

15.2.51.

51

522700

6377898

15.2.52.

52

522695

6377888

15.2.53.

53

522649

6377858

15.2.54.

54

522639

6377846

15.2.55.

55

522633

6377843

15.2.56.

56

522618

6377836

15.2.57.

57

522602

6377838

15.2.58.

58

522583

6377831

15.2.59.

59

522566

6377820

15.2.60.

60

522549

6377805

15.2.61.

61

522535

6377782

15.2.62.

62

522532

6377767

15.2.63.

63

522547

6377747

15.2.64.

64

522560

6377742

15.2.65.

65

522573

6377739

15.2.66.

66

522581

6377738

15.2.67.

67

522562

6377707

15.2.68.

68

522547

6377695

15.2.69.

69

522559

6377660

15.2.70.

70

522547

6377650

15.2.71.

71

522555

6377612

15.2.72.

72

522561

6377595

15.2.73.

73

522573

6377570

15.2.74.

74

522561

6377560

15.2.75.

75

522571

6377538

15.2.76.

76

522580

6377528

15.2.77.

77

522548

6377516

15.2.78.

78

522522

6377502

15.2.79.

79

522516

6377487

15.2.80.

80

522522

6377468

15.2.81.

81

522536

6377453

15.2.82.

82

522557

6377438

15.2.83.

83

522560

6377434

15.2.84.

84

522562

6377418

15.2.85.

85

522556

6377409

15.2.86.

86

522544

6377397

15.2.87.

87

522529

6377387

15.2.88.

88

522505

6377375

15.2.89.

89

522489

6377366

15.2.90.

90

522494

6377355

15.2.91.

91

522503

6377353

15.2.92.

92

522551

6377350

15.2.93.

93

522546

6377344

15.2.94.

94

522524

6377327

15.2.95.

95

522506

6377318

15.2.96.

96

522499

6377314

15.2.97.

97

522487

6377323

15.2.98.

98

522478

6377333

15.2.99.

99

522458

6377323

15.2.100.

100

522435

6377316

15.2.101.

101

522413

6377319

15.2.102.

102

522397

6377311

15.2.103.

103

522377

6377306

15.2.104.

104

522369

6377310

15.2.105.

105

522278

6377252

15.2.106.

106

522362

6377135

15.2.107.

107

522317

6377110

15.2.108.

108

522317

6377110

15.2.109.

109

522317

6377110

15.2.110.

110

522328

6377104

15.2.111.

111

522337

6377104

15.2.112.

112

522352

6377072

15.2.113.

113

522361

6377080

15.2.114.

114

522372

6377084

15.2.115.

115

522383

6377070

15.2.116.

116

522390

6377055

15.2.117.

117

522527

6377140

15.2.118.

118

522566

6377164

15.2.119.

119

522577

6377086

15.2.120.

120

522590

6376994

15.2.121.

121

522593

6376973

15.2.122.

122

522641

6376983

15.2.123.

123

522646

6376945

15.2.124.

124

522650

6376914

15.2.125.

125

522657

6376922

15.2.126.

126

522754

6377031

15.2.127.

127

522774

6377052

15.2.128.

128

522813

6377096

15.2.129.

129

522814

6377105

15.2.130.

130

522815

6377112

15.2.131.

131

522815

6377117

15.2.132.

132

522813

6377132

15.2.133.

133

522816

6377154

15.2.134.

134

522814

6377178

15.2.135.

135

522793

6377203

15.2.136.

136

522766

6377224

15.2.137.

137

522800

6377242

15.2.138.

138

522790

6377275

15.2.139.

139

522772

6377310

15.2.140.

140

522781

6377322

15.2.141.

141

522794

6377323

15.2.142.

142

522809

6377321

15.2.143.

143

522860

6377321

15.2.144.

144

522884

6377316

15.2.145.

145

522921

6377313

15.2.146.

146

522982

6377307

15.2.147.

147

522999

6377329

15.2.148.

148

523060

6377293

15.2.149.

149

523060

6377293

15.2.150.

150

523051

6377266

15.2.151.

151

523051

6377265

15.2.152.

152

523030

6377234

15.2.153.

153

523019

6377215

15.2.154.

154

523006

6377223

15.2.155.

155

522999

6377225

15.2.156.

156

522999

6377225

15.2.157.

157

522967

6377188

15.2.158.

158

522959

6377172

15.2.159.

159

522963

6377154

15.2.160.

160

522976

6377148

15.2.161.

161

522954

6377126