Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.505

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 21.§)
Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem19.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldību, komersantu un māju ceļus pievieno valsts autoceļiem.

2. Šo noteikumu 1.punktā minēto ceļu pievienojumi valsts autoceļiem tiek veidoti atbilstoši detālplānojumiem.

3. Šos noteikumus izmanto detālplānojumu izstrādāšanai, ceļu pievienoju­mu projektēšanai valsts autoceļu būvniecības būvprojektos, satiksmes drošības novērtēšanai, kā arī satiksmes drošības prasībām neatbilstošu ceļu pievienojumu pārplānošanai vai likvidēšanai.

4. Nav pieļaujama ceļu pievienojumu ierīkošana valsts autoceļu vienlī­meņa vai vairāklīmeņu mezglu elementos.

5. Katram valsts auto­ceļam ceļu pievienojumu reģistru izveido atsevišķi.

6. Ceļu pievienojumu reģistru izveido katram rajonam vai katram novadam pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.

7. Ceļa pievienojuma adrese ir ceļa pievienojuma ass krustpunkta piesaiste valsts autoceļa garenasij ar precizitāti līdz vienam metram.

II. Ceļu pievienojumu kategorijas un prasības aprīkojumam

8. Ņemot vērā ceļa pievienojuma izmantošanas veidu un satiksmes inten­sitāti attiecīgajā ceļa pievienojumā, esošajiem un no jauna plānojamiem vai pro­­jektējamajiem ceļu pievienojumiem noteiktas šādas ceļu pievienojumu kate­gorijas:

8.1. I kategorija – pašvaldības, komersanta vai māju ceļa pievienojums valsts autoceļam, ja gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte ceļa pievienojumā pārsniedz 50 transportlīdzekļu;

8.2. II kategorija – pašvaldības, komersanta vai māju ceļa pievienojums valsts autoceļam, ja gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte ceļa pievienojumā nepārsniedz 50 transportlīdzekļu;

8.3. III kategorija – māju ceļa pievienojums valsts autoceļam, ja minēto ceļa pievienojumu izmanto braukšanai uz ne vairāk kā trijām viensētām vai viendzīvokļa mājām un gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte ceļa pievienojumā nepārsniedz 50 transportlīdzekļu;

8.4. IV kategorija – ceļa pievienojums valsts autoceļam, ja minēto ceļa pievienojumu izmanto braukšanai uz atsevišķi nodalītu zemesgabalu, kas nav apdzīvots un nav paredzēts publiskai lietošanai.

9. Ceļu pievienojumu kategorijām noteiktas šādas minimālās satiksmes drošības tehnisko līdzekļu aprīkojuma prasības:

9.1. I kategorijas ceļu pievienojumus aprīko ar ceļa zīmēm saskaņā ar būvprojektu un atbilstoši prasībām, kas noteiktas Latvijas nacionālajā standartā:

9.1.1. LVS 77–1:2002 “Ceļa zīmes” – 1.daļa: Ceļa zīmes;

9.1.2. LVS 77–1:2002/A1:2004 “Ceļa zīmes” – 1.daļa: Ceļa zīmes;

9.1.3. LVS 77–1:2002/A2:2007 “Ceļa zīmes” – 1.daļa: Ceļa zīmes;

9.1.4. LVS 77–2:2002 “Ceļa zīmes” – 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi;

9.1.5. LVS 77–2:2002/A1:2004 “Ceļa zīmes” – 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi;

9.1.6. LVS 77–2:2002/A2:2007 “Ceļa zīmes” – 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi;

9.1.7. LVS 77–3:2002 “Ceļa zīmes” – 3.daļa: Tehniskās prasības;

9.1.8. LVS 77–3:2002/A1:2004 “Ceļa zīmes” – 3.daļa: Tehniskās prasības;

9.1.9. LVS 77–3:2002/A2:2007 “Ceļa zīmes” – 3.daļa: Tehniskās prasības;

9.2. II kategorijas ceļu pievienojumus aprīko ar normatīvajos aktos par ceļu satiksmi paredzēto ceļa zīmi Nr.206 “Dodiet ceļu”;

9.3. III un IV kategorijas ceļa pievienojumus ar ceļa zīmēm var neaprīkot;

9.4. ceļa pievienojuma īpašnieks II un III kategorijas ceļu pievienojumiem var ierīkot vārtus. Vārtu ierīkošanu ceļa pievienojuma īpašnieks saskaņo ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Latvijas Valsts ceļi) attiecīgā rajona nodaļu;

9.5. IV kategorijas ceļu pievienojumiem vārtu ierīkošana ir obligāta.

10. Ceļu pievienojumu kategorijas reģistrē Latvijas Valsts ceļu pievienojumu reģistrā (1.pielikums). Ceļu pievienojumu reģistrā saglabā ceļa pievienojuma īpašnieka iesniegumu ceļa pievienojuma izveidošanai un ceļa pievienošanas vietas shēmu.

11. Ceļa pievienojuma īpašniekam un trešajām personām ir tiesības saņemt izrakstu no ceļu pievienojumu reģistra.

12. Vietējās pašvaldības nodrošina ceļu pievienojumu un to kategoriju iekļaušanu detālplānojumos normatīvajos aktos par teritoriālo plānošanu noteiktā kārtībā.

III. Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība

13. Ceļa pievienojumu valsts autoceļiem atļauts veidot, ja attiecīgais ceļa pievienojums atbilst detālplānojumam, satiksmes drošības prasībām un Latvijas nacionālajam standartam LVS 190–3:1999 “Ceļu vienlīmeņa mezgli” un LVS 190–3:1999/A1:2002 “Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī tehniski nav iespējams vai ekonomiski nav lietderīgi īstenot kādu no šādiem risinājumiem:

13.1. ceļa pievienojumu pievienot citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

13.2. ceļa pievienojumu pievienot esošam ceļa pievienojumam, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

14. Persona, kura vēlas izveidot ceļa pievienojumu valsts autoceļam, iesniedz attiecīgajā Latvijas Valsts ceļu rajona nodaļā iesniegumu (2.pielikums).

15. Iesniegumam pievieno ceļu projektēšanas jomā sertificēta būv­inženiera sagatavotu attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējumu un tehniski ekonomisko pamatojumu. Izvērtējumā norāda ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar šo noteikumu 13.punktā minētajiem risinājumiem.

16. Lēmumu par ceļa pievienojuma izveidošanu uz valsts autoceļiem Latvijas Valsts ceļi pieņem 30 dienu laikā un izsniedz attiecīgu rakstisku atļauju un tehniskos noteikumus šo noteikumu 14.punktā minētajai personai vai sagatavo pamatotu atteikumu izveidot ceļa pievienojumu. Minēto lēmumu ceļa pievienojuma izveidošanā ieinteresētā persona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Ceļa pievienojuma būvprojektu izstrādā un attiecīgo ceļa pievieno­jumu izbūvē ceļa pievienojuma izveidošanā ieinteresētā persona par saviem līdzekļiem Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā.

18. Tā ceļa pievienojuma daļa, kas atrodas valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā, pēc ceļa pievienojuma izbūves bez atlīdzības pāriet valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā.

IV. Esošo ceļu pievienojumu pārveidošanas un likvidēšanas kārtība

19. Ja Latvijas Valsts ceļi, veicot valsts autoceļu pārvaldīšanas funkcijas, konstatē, ka gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte esošā ceļa pievienojumā ir sasniegusi šo noteikumu 8.punktā minētos rādītājus vai mainījies III un IV kategorijas ceļa pievienojuma faktiskais izmantošanas veids, Latvijas Valsts ceļi nosūta vietējai pašvaldībai un ceļa pievienojuma īpašniekam paziņojumu par ceļa pievienojuma neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Minēto paziņojumu nosūta īpašniekam arī gadījumā, ja pēc ceļa pievienojuma izbūves prognozētā gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte ceļa pievienojumā sasniegs šo noteikumu 8.punktā minētos rādītājus vai mainījies III un IV kategorijas ceļa pievienojuma faktiskais izmantošanas veids.

20. Lai nodrošinātu Latvijas nacionālo standartu LVS 190–3:1999 “Ceļu vienlīmeņa mezgli” un LVS 190–3:1999/A1:2002 “Ceļu vienlīmeņa mezgli” prasībām atbilstošu pašvaldību, komersantu vai māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem, saņemot Latvijas Valsts ceļu paziņojumu par ceļa pievienojuma neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, vietējās pašvaldības pienākums ir gada laikā normatīvajos aktos par teritoriālo plānošanu noteiktajā kārtībā organizēt detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu un pieņemšanu.

21. Ceļa pievienojuma īpašnieka pienākums ir divu gadu laikā pēc detālplānojuma grozījumu pieņemšanas pārbūvēt ceļa pievienojumu vai to likvidēt par saviem līdzekļiem. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, ja plānota valsts autoceļa rekonstrukcija vai pārbūve.

22. Ja šo noteikumu 21.punktā noteiktajā termiņā ceļa pievienojuma īpašnieks nav pabeidzis ceļa pievienojuma pārbūvi, Latvijas Valsts ceļi likvidē ceļa pievienojumu.

23. Ceļa pievienojumu atjauno šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

24. Esošo ceļu pievienojumu kategorijas Latvijas Valsts ceļi reģistrē šādos termiņos:

24.1. valsts galvenajiem ceļiem – līdz 2010.gada 31.decembrim;

24.2. valsts 1.šķiras autoceļiem – līdz 2013.gada 31.decembrim;

24.3. valsts 2.šķiras autoceļiem – līdz 2018.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.505
KN505P1.JPG (60657 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.505
KN505P2_PAGE_1.JPG (60034 bytes)
KN505P2_PAGE_2.JPG (38844 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 505Pieņemts: 07.07.2008.Stājas spēkā: 12.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 11.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
178084
12.07.2008
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"