Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apdrošinātājs - Latvijas Republikā reģistrēta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk - apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu;";

izslēgt 5.punktā vārdu "pieņemtās";

izslēgt 6. un 7.punktu;

izslēgt 9.punktā vārdu "pieņemtajai";

aizstāt 16.punktā vārdu "dalībvalsts" ar vārdu "valsts";

izteikt 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"33) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība - mātes sabiedrība, kura nav jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un kuras pamatdarbība ir iegūt un īstenot līdzdalību meitas sabiedrībās, ja šīs meitas sabiedrības ir:

a) vienīgi apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, ārvalstu apdrošinātāji vai ārvalstu pārapdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs,

b) galvenokārt (apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju aktīvu vai ienākumu kopsumma pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā ir vairāk nekā puse no visu mātes sabiedrības kontrolēto meitas sabiedrību aktīvu vai ienākumu kopsummas) apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, ārvalstu apdrošinātāji vai ārvalstu pārapdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs;

34) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība - mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs, ārvalsts pārapdrošinātājs, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz viena no meitas sabiedrībām ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs;";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" un Pārapdrošināšanas likumā lietotajiem terminiem.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

2. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošināšanas prēmiju un pārapdrošināšanas prēmiju nosaka tādā apmērā, lai izpildītu apdrošināšanas līgumā un pārapdrošināšanas līgumā paredzētās saistības un segtu izdevumus, kas nepieciešami apdrošināšanas un pārapdrošināšanas veikšanai.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi novērtē apdrošināšanas prēmijas un pārapdrošināšanas prēmijas atbilstību šā panta pirmajā daļā noteiktajai prasībai."

3. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. (1) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai Latvijas Republikā apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus Latvijas Republikā.

(2) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai ārvalstī apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus attiecīgajā valstī."

4. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "un pārapdrošinātājam" ar vārdiem "pārapdrošinātājam un dalībvalsts pārapdrošinātājam".

5. Izteikt 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. (1) Vienīgi apdrošināšanas komersantiem, kuri ir tiesīgi nodarboties ar apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu Latvijas Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Apdrošināšanas sabiedrībai, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus vienīgi tajā valstī, kurā apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības atvērt filiāli vai kurā tai ir tiesības sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, neatverot filiāli."

6. Izteikt 8.3 panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas riska parakstīšana;".

7. Papildināt I nodaļu ar 8.6 pantu šādā redakcijā:

"8.6 pants. Apdrošināšanas komersantam un šā likuma 127.panta pirmajā daļā minētajām personām nedrīkst piederēt kaptīvs pārapdrošinātājs."

8. 10.pantā:

izteikt trešās daļas 6.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu,";

papildināt trešās daļas 6.punktu ar "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus;".

9. Izteikt 13.panta pirmās daļas 9.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu,".

10. 13.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, pirms tā izsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai tādai jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalsts pārapdrošinātāja, vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalsts pārapdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalsts pārapdrošinātāju, vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības" ar vārdiem "dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalsts pārapdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības".

11. Papildināt 27.pantu pēc vārdiem "dalībvalsts apdrošinātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībvalsts pārapdrošinātājs" (attiecīgā locījumā).

12. 31.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu veids un pārapdrošināšanas nosacījumi kopš iepriekšējā finanšu gada ir būtiski mainījušies;

4) saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumiem nav nodotu risku vai arī nodoto risku apjoms ir nebūtisks;";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē maksātspējas prasības izpildi atbilstoši šā likuma prasībām."

13. Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. (1) Ja nedalībvalsts apdrošinātājs, kas nodibinājis filiāles vairākās dalībvalstīs, ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestāžu piekrišanu šajā daļā minēto nosacījumu ievērošanai, tas:

1) aprēķina nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu kopējo maksātspējas normu un pašu līdzekļus, aprēķinā iekļaujot visu to nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu finanšu rādītājus, kuru attiecīgās uzraudzības iestādes ir devušas piekrišanu;

2) šā likuma 31.1 panta pirmajā daļā minēto drošības naudu nogulda tikai tajā dalībvalstī, kuras uzraudzības iestāde veic kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību;

3) šā likuma 31.1 panta otrajā daļā minētos pašu līdzekļus iegulda jebkurā no dalībvalstīm, kurās nedalībvalsts apdrošinātājs ir nodibinājis filiāli.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās piekrišanas saņemšanas gadījumā netiek veikts Latvijas Republikā reģistrētās nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķins.

(3) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto piekrišanu, nedalībvalsts apdrošinātājs iesniedz visu iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestādēm iesniegumu, kurā pamatoti norādīta dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi stājas spēkā tikai tad, ja piekrišanu ir devušas visas dalībvalstis, kurām nedalībvalsts apdrošinātājs ir iesniedzis iesniegumu, un tajā norādītā dalībvalsts uzraudzības iestāde ir informējusi pārējās iesaistītās dalībvalstu uzraudzības iestādes par to, ka tā veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz iesniegumā norādītajai dalībvalsts uzraudzības iestādei visu informāciju, kas nepieciešama kopējās filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzībai.

(6) Šā panta pirmās daļas nosacījumi tiek atcelti, ja kāda no iesaistītajām dalībvalstu uzraudzības iestādēm pieprasa tos atcelt."

14. Papildināt 32.panta 1.1 daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nodarbojas ar pārapdrošināšanu, - trīs miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja tās atbilst kādai no šādām pazīmēm:

a) apdrošināšanas sabiedrības gadā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas pārsniedz 10 procentus no tās saņemto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmiju kopsummas,

b) apdrošināšanas sabiedrības gadā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas pārsniedz 50 miljonus eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa,

c) apdrošināšanas sabiedrības atbilstoši pārapdrošināšanas līgumiem izveidotās tehniskās rezerves pārsniedz 10 procentus no tās atbilstoši apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem izveidoto tehnisko rezervju kopsummas."

15. 39.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieņemtajai pārapdrošināšanai" ar vārdiem "pārapdrošināšanas līgumiem";

izslēgt otrajā daļā vārdu "pieņemtajai";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē izveidoto tehnisko rezervju pietiekamību, lai izpildītu saistības par noslēgtajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem."

16. Papildināt 40.1 panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē minētās prasības izpildi."

17. Aizstāt 42.panta otrās daļas 3.punktā vārdus "termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem" ar vārdiem "termiņš vēl nav iestājies".

18. Papildināt 42.1 panta trešo daļu pēc vārdiem "saistītos riskus" ar vārdiem "tajā skaitā informāciju par apdrošināšanas atlīdzības nesaņemšanu no Apdrošināto aizsardzības fonda".

19. Izteikt 43.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādus no tiešās apdrošināšanas operācijām, kuru samaksas termiņš vēl nav iestājies, drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu proporcionāli neto nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves daļai bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajā rezervē, nepārsniedzot neto nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves apmēru;".

20. Izteikt 49.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Galvenais aktuārs sagatavo aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle aktuārnovērtējumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē vai biedru kopsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā."

21. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

"49.1 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir nodrošināt galveno aktuāru ar visu nepieciešamo informāciju šajā likumā noteikto pienākumu izpildei.

(2) Galvenā aktuāra pienākums ir nekavējoties rakstveidā informēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadību un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nenodrošina galveno aktuāru ar visu nepieciešamo informāciju aktuārnovērtējuma sagatavošanai."

22. Papildināt 50.panta ceturto daļu pēc vārdiem "pārapdrošināšanas līgumu" ar vārdiem "cedētās pārapdrošināšanas līgumu un retrocesijas līgumu".

23. Izteikt 54.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ziņojumā norāda konstatētos trūkumus un zvērināta revidenta viedokli par cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un tās personas spējām izpildīt līgumā paredzētās saistības, kura pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, kā arī par tehnisko rezervju aprēķina metodēm un tehnisko rezervju pietiekamību."

24. Aizstāt 58.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu "pārapdrošināšanas" ar vārdiem "cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas".

25. 59.panta trešajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles ieņēmumus par veiktajām apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas operācijām un ar tām saistītās izmaksas;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu;".

26. Papildināt VIII nodaļas nosaukumu pēc vārda "pārapdrošināšana" ar vārdiem "cedētā pārapdrošināšana un retrocesija".

27. Izteikt 60. un 60.1 pantu šādā redakcijā:

"60.pants. (1) Cedētā pārapdrošināšana nemaina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

(2) Atbilstoši veiktajām un plānotajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izstrādā un apstiprina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu un ir atbildīga par šīs programmas izpildi. Vismaz reizi gadā apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvērtē cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojuma atbilstību cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmai. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi novērtē cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un apmēru.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvēlas personu, kas pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus saskaņā ar cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu, ņemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas un visā cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu darbības laikā nepārtraukti vākt un analizēt informāciju par personu, kas pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, tās finansiālo stāvokli (maksātspēju) un reputāciju.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodot riskus cedētā pārapdrošināšanā un retrocesijā tikai:

1) apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas veikšanai;

2) dalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

3) pārapdrošinātājam, kuram ir licence pārapdrošināšanas veikšanai;

4) dalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram ir licence pārapdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

5) nedalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī un kuram starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā, un kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi;

6) nedalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā un kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi.

(5) Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtajiem apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārskatiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības pārbaužu rezultātiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, aizsargājot apdrošināto intereses, ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle maina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu vai nodrošina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas saistību izpildi ar tās personas naudas līdzekļu ķīlu, kura pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, nododot šo naudas līdzekļu ķīlu apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles valdījumā minētās personas daļas tehnisko rezervju apmērā.

60.1 pants. Ja riskus nodod cedētā pārapdrošināšanā un retrocesijā, izmantojot pārapdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms līguma noslēgšanas un visā līguma darbības laikā nepārtraukti novērtēt pārapdrošināšanas starpnieka finansiālo stāvokli un reputāciju. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā jābūt dokumentiem, kuri atklāj cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un pārapdrošināšanas starpniekam samaksātās komisijas atlīdzības apmēru."

28. Izteikt 61.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) 30 dienas pirms pārapdrošināšanas sākšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pārapdrošināšanas sākšanu, norādot apdrošināmo risku aprakstu."

29. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

"62.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav tiesīga apstrīdēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles noslēgtu cedētās pārapdrošināšanas vai retrocesijas līgumu ar pārapdrošināšanas komersantu un apdrošināšanas komersantu attiecīgā pārapdrošināšanas komersanta vai apdrošināšanas komersanta finansiālā stāvokļa dēļ."

30. Aizstāt 63.pantā vārdu "pārapdrošināšanu" ar vārdiem "cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju".

31. Papildināt likumu ar 74.1 pantu šādā redakcijā:

"74.1 pants. Ja apdrošinātāja likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā pastāv tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu saistības, tad šo saistību nodrošināšanai paredzētos apdrošinātāja aktīvus nedrīkst iekļaut apdrošinātāja - parādnieka - mantā, kura paredzēta maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanai un apdrošināto un citu personu prasījumu apmierināšanai šā likuma 75.pantā noteiktajā kārtībā un apjomā."

32. Izteikt 93.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) 100 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - dzīvības apdrošināšanā, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu;".

33. Papildināt 94.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu."

34. Izteikt 95.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 18. un 19.punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu."

35. 107.1 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja apdrošināšanas komersants atzīts par maksātnespējīgu vai likvidējamu, ierobežotas pieejamības informāciju, kas neattiecas uz trešajām personām, kuras iesaistītas darbībās apdrošināšanas komersanta finansiālā stāvokļa uzlabošanai, var izpaust pēc kriminālprocesa virzītāja vai tiesas pieprasījuma.";

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar nedalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijām vai attiecīgās nedalībvalsts institūcijām, kas pielīdzināmas šā panta piektās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7. un 8.punktā minētajām institūcijām, ja šīs nedalībvalsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgu atbildību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai atbildībai par ierobežotas pieejamības informācijas neatļautu izpaušanu. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un pārapdrošināšanas komersantu uzraudzības veikšanai vai normatīvajos aktos attiecīgajām institūcijām noteikto funkciju pildīšanai. Saņemto informāciju attiecīgās nedalībvalsts institūcijas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un tikai nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta otrajā un piektajā daļā minēto saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi savu uzraudzības funkciju pildīšanai:

1) lai pārliecinātos par apdrošinātāju dibināšanu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz tehnisko rezervju veidošanu un to seguma nodrošināšanu ar aktīviem, maksātspējas prasības izpildi, vadības un grāmatvedības organizāciju un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos tiesību ierobežojumus un sodus;

3) tiesvedības procesā, kurā tiek pārsūdzēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība;

4) tiesvedībā, kas ierosināta, pamatojoties uz noteikumiem, kuri paredzēti šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kas attiecas uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbību.

(5) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši tās kompetencei apmainīties ar noteikto funkciju pildīšanai nepieciešamo ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām;

2) iestādēm vai personām, kas Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu maksātnespēju un likvidāciju un citu līdzīgu procedūru veikšanu;

3) personām, kas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas apdrošināšanas komersantos, pārapdrošināšanas komersantos un citās finanšu iestādēs;

4) dalībvalstu iestādēm, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas (fondus);

5) Latvijas Banku;

6) iestādēm, kas veic to iestāžu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu maksātnespējas procedūru, likvidāciju un citu līdzīgu procedūru veikšanu;

7) iestādēm, kas veic to personu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas apdrošināšanas komersantos, pārapdrošināšanas komersantos un citās finanšu iestādēs;

8) neatkarīgiem apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu aktuāriem, kas veic šo komersantu tiesisko uzraudzību, un iestādēm, kas veic neatkarīgo aktuāru uzraudzību;

9) iestādēm vai personām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbildīgas par komerctiesību pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu;

10) citām valsts pārvaldes institūcijām, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu ievērošanu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un pārapdrošinātāju uzraudzības jomā, un darbiniekiem, kas rīkojas minēto institūciju uzdevumā, ja informācijas izpaušana ir vajadzīga piesardzīgas uzraudzības nodrošināšanai.";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta piektajā daļā noteiktās institūcijas un personas attiecībā uz informāciju, kas saņemta no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām, ievēro šādas prasības:

1) institūcijas un personas saņemto informāciju izmanto tikai to kompetencē esošo pienākumu veikšanai;

2) šā panta piektajā daļā noteiktajām iestādēm un personām, tai skaitā to darbiniekiem, pienākumu pildīšanas laikā un pēc tam, kad izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar šā panta piektajā daļā minētajām iestādēm vai personām, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ar apdrošināšanas komersantu darbību saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi. Šajā daļā minētās iestādes vai personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies šajā daļā minēto iestāžu vai personu prettiesiskas rīcības dēļ;

3) saņemto informāciju šā panta piektās daļas 6., 7., 8. un 9.punktā minētās iestādes vai personas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar to personu iepriekšēju rakstveida piekrišanu, kuras tām attiecīgo informāciju sniegušas, un vienīgi nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(7) Pirms šā panta piektās daļas 9.punktā minētajām iestādēm vai personām tiek nosūtīta informācija, informācijas sniedzējiem tiek paziņots to personu vārds un uzvārds, kurām tieši informācija jāsūta, un šo personu precīzi pienākumi.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis par tām iestādēm un personām, kuras drīkst saņemt informāciju atbilstoši šā panta piektās daļas 6., 7., 8. un 9.punktam.

(9) Šā panta piektās daļas 10.punktā minētajām institūcijām un personām informācija, kas saņemta atbilstoši šā panta otrajai daļai un piektās daļas 1., 2., 3. un 4.punktam vai kas iegūta, veicot pārbaudes, tiek sniegta, ja dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, no kurām šāda informācija saņemta, vai dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, kuru dalībvalstī veikta pārbaude, ir devušas piekrišanu šādas informācijas izpaušanai."

36. Papildināt 109.panta pirmo daļu pēc skaitļa "24." ar skaitli "29.2".

37. 127.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā;

2) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja viena un tā pati apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, nedalībvalsts apdrošinātājs, nedalībvalsts pārapdrošinātājs vai daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība ir mātes sabiedrība apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai un dalībvalsts apdrošinātājam vai dalībvalsts pārapdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojas ar attiecīgo dalībvalsts apdrošinātāju uzraudzības institūciju vai dalībvalsts pārapdrošinātāju uzraudzības institūciju, kura no abām īstenos papildu uzraudzību."

38. Izteikt 131.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas darījumi;".

39. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 2.jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 16.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.06.2008.Stājas spēkā: 16.07.2008.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: ApdrošināšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 02.07.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
177515
16.07.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)