Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.420

Rīgā 2008.gada 10.jūnijā (prot. Nr.38 31.§)
Noteikumi par meža ugunsdzēsības darbiem un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus
Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 6.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. meža ugunsdzēsības darbus;

1.2. Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus.

II. Meža ugunsdzēsības darbi

2. Meža ugunsgrēks (turpmāk – ugunsgrēks) ir nekontrolēta degšana mežā vai meža zemēs, kas var apdraudēt cilvēka veselību un dzīvību, radīt materiālos zaudējumus un nodarīt kaitējumu videi.

3. Meža ugunsdzēsības darbi ir:

3.1. ugunsgrēka vietas atklāšana – pasākumu komplekss precīzai ugunsgrēka atrašanās vietas noskaidrošanai, ko nodrošina Valsts meža dienests;

3.2. ugunsgrēka ierobežošana – ugunsgrēka dzēšanas darbu stadija, kad ir apturēta ugunsgrēka tālāka attīstība un radīti priekšnosacījumi tā likvidācijai;

3.3. ugunsgrēka likvidācija – ugunsgrēka dzēšanas darbu stadija, kad ugunsgrēks ir ierobežots un tiek dzēstas atsevišķas, ar atklātu liesmu degošas ugunsgrēka cilmvietas meža ugunsgrēka platības perimetra iekšpusē;

3.4. ugunsgrēka vietas uzraudzība – ugunsgrēka dzēšanas darbu stadija, kad ugunsgrēks ir likvidēts, tiek veikta atsevišķu gruzdošu vietu uzraudzība un, ja nepieciešams, tiek veikti pasākumi, lai novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos. Ugunsgrēka vietas uzraudzība ietver:

3.4.1. ugunsgrēka vietas novērošanu;

3.4.2. atsevišķu (līdz 25 m2 lielu) gruzdošu vietu, kā arī zaru, pagaļu un celmu dzēšanu ar vienkāršiem paņēmieniem (ar lejkannu, lāpstu vai meijām);

3.4.3. Valsts meža dienesta tūlītēju informēšanu, ja ugunsgrēks ir atjaunojies.

III. Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbība teritorijā, kurā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nav uzsācis meža ugunsgrēka ierobežošanu un likvidēšanu

4. Pēc informācijas saņemšanas par ugunsgrēku Valsts meža dienests izbrauc uz notikuma vietu un uzsāk ugunsgrēka ierobežošanu un likvidāciju (turpmāk – dzēšana).

5. Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informāciju par ugunsgrēku saņem no iedzīvotājiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:

5.1. nekavējoties informē attiecīgo Valsts meža dienesta struktūrvienību par ugunsgrēku, sniedzot visu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošo informāciju;

5.2. reģistrē informācijas saņemšanas laiku un informācijas saņēmēju;

5.3. ja 10 minūtēs pēc informācijas saņemšanas neizdodas informēt attiecīgo Valsts meža dienesta struktūrvienību, Valsts ugunsdzēsības un glāb­šanas dienests izbrauc uz notikuma vietu un uzsāk ugunsgrēka dzēšanu;

5.4. pēc sazināšanās ar Valsts meža dienesta struktūrvienību un pēc Valsts meža dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodod Valsts meža dienesta pārziņā turpmāko ugunsgrēka dzēšanu.

6. Ja nepieciešams, Valsts meža dienests ugunsgrēka dzēšanā iesaista Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Lēmumu par nepieciešamību ugunsgrēka ierobežošanā iesaistīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pieņem Valsts meža dienesta attiecīgās virsmežniecības virsmežzinis vai viņa pilnvarotā persona.

7. Ja ugunsgrēka dzēšanā paredzēts iesaistīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, dzēšanas darbu vadītājs:

7.1. sniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam informāciju par ugunsgrēku – atrašanās vietu, apmērus, attīstības gaitu un pastāvošajiem draudiem;

7.2. norāda nepieciešamās palīdzības veidu un apjomu;

7.3. saskaņo ierašanās vietu un laiku un sazināšanās līdzekļus (tālruņa numurus, radiosakaru kanālus un saukļus).

8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nekavējoties pārbauda saņemtās informācijas autentiskumu, veicot atbildes zvanu Valsts meža dienestam, informē dzēšanas darbu vadītāju par pieņemto lēmumu un palīdzības apjomu un sniedz iespējamo palīdzību ugunsgrēka dzēšanā.

9. Kad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ierodas ugunsgrēka vietā, dzēšanas darbu vadītājs iepazīstina to ar:

9.1. dzēšanas darbu gaitu;

9.2. veicamajiem uzdevumiem;

9.3. piebraucamajiem un atkāpšanās ceļiem;

9.4. tuvākajām ūdens ņemšanas vietām;

9.5. iespējamajiem riskiem;

9.6. specifiskām prasībām darba aizsardzības jomā.

10. Dzēšanas darbu vadītāja norādījumi ir saistoši iesaistītajām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām.

11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests operatīvās nepiecieša­mības gadījumā (ugunsgrēks apdzīvotā vietā, neatliekami glābšanas darbi) drīkst pārtraukt dzēšanu un atstāt ugunsgrēka vietu, par to informējot dzēšanas darbu vadītāju.

12. Valsts meža dienests nodrošina dzēšanas darbos iesaistīto personu ēdināšanu, ja dzēšanas darbi pārsniedz sešas stundas.

13. Ja nepieciešams, dzēšanas darbu vadītājs ierosina:

13.1. Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram vai viņa pilnvarotai perso­nai ugunsgrēka dzēšanā iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā;

13.2. attiecīgās virsmežniecības virs­mežzinim vai viņa pilnvarotajai personai ugunsgrēka dzēšanā iesaistīt citas valsts institūcijas un pašvaldību institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts un pašval­dību institūcijas iesaistās ugunsgrēku ierobežošanā.

14. Pēc ugunsgrēka likvidācijas dzēšanas darbu vadītājs informē meža īpašnieku (valdītāju) par ugunsgrēka likvidācijas darbu pabeigšanu un nepieciešamību uzsākt ugunsgrēka vietas uzraudzību. Ja nepieciešams, dzēšanas darbu vadītājs meža īpašnieka informēšanā iesaista citu Valsts meža dienesta amatpersonu.

15. Dzēšanas darbu vadītājs iepazīstina meža īpašnieku (valdītāju) ar:

15.1. ugunsgrēka vietas uzraudzības kārtību un laiku;

15.2. vienkāršiem dzēšanas paņēmieniem (ar lejkannu, lāpstu vai meijām);

15.3. darba aizsardzības prasībām.

16. Rīgas, Daugavpils un Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajos mežos ugunsgrēku dzēš Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

17. Valsts meža dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pirms ugunsnedrošā laikposma apmainās ar nepieciešamo informāciju saskaņā ar abu institūciju starpresoru sadarbības līgumu.

IV. Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbība teritorijā, kurā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir uzsācis meža ugunsgrēka ierobežošanu un likvidēšanu

18. Ja informāciju par ugunsgrēku saņem Valsts meža dienests, Valsts meža dienesta atbildīgā amatpersona:

18.1. izbrauc uz ugunsgrēka vietu un uzsāk dzēšanu;

18.2. ja nepieciešams, iesaista ugunsgrēka dzēšanā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un:

18.2.1. informē par ugunsgrēka atrašanās vietu un apjomu;

18.2.2. norāda, kādus resursus nepieciešams iesaistīt ugunsgrēka ierobežošanā;

18.2.3. saskaņo ierašanās vietu un laiku un sazināšanās līdzekļus (telefona numurus, radiosakaru kanālus);

18.2.4. iepazīstina ar situāciju ugunsgrēka vietā, veicamajiem uzdevu­miem, piebraucamajiem un atkāpšanās ceļiem, tuvākajām ūdens ņemšanas vietām, iespējamiem riskiem, kā arī nodod dzēšanas darbu vadību.

19. Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informāciju par uguns­grēku saņem no iedzīvotājiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:

19.1. reģistrē saņemto informāciju;

19.2. nekavējoties informē attiecīgo Valsts meža dienesta struktūrvienību par ugunsgrēku, sniedzot visu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošo informāciju;

19.3. ja piecās minūtēs pēc informācijas saņemšanas neizdodas informēt attiecīgo Valsts meža dienesta struktūrvienību, Valsts ugunsdzēsības un glāb­šanas dienests izbrauc uz notikuma vietu un uzsāk ugunsgrēka dzēšanu.

20. Valsts meža dienests pēc informācijas saņemšanas no Valsts uguns­dzēsības un glābšanas dienesta izbrauc uz ugunsgrēka vietu un sniedz iespējamo palīdzību ugunsgrēka dzēšanā.

21. Ja nepieciešams, dzēšanas darbu vadītājs ierosina ugunsgrēka dzēšanā iesaistīt:

21.1. Nacionālos bruņotos spēkus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā;

21.2. citas valsts institūcijas un pašvaldību institūcijas saskaņā ar norma­tīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās ugunsgrēku ierobežošanā.

22. Pēc dzēšanas darbu vadītāja un Valsts meža dienesta atbildīgās amat­personas vienošanās par ugunsgrēka likvidāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atstāj ugunsgrēka vietu.

23. Pēc ugunsgrēka likvidācijas Valsts meža dienesta atbildīgā amat­persona:

23.1. informē meža īpašnieku (valdītāju) par ugunsgrēka likvidācijas darbu pabeigšanu un nepieciešamību uzsākt ugunsgrēka vietas uzraudzību;

23.2. nosaka ugunsgrēka vietas uzraudzības kārtību un laiku;

23.3. iepazīstina attiecīgās personas ar vienkāršiem dzēšanas paņēmie­niem;

23.4. iepazīstina attiecīgās personas ar darba aizsardzības prasībām.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par meža ugunsdzēsības darbiem un Valsts meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 420Pieņemts: 10.06.2008.Stājas spēkā: 14.06.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 13.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
176779
14.06.2008
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"