Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.306

Rīgā 2008.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 11.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti “Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.1.aktivitāti “Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” (turpmāk – aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam un atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir komfortabla un droša satiksme valsts 1.šķiras autoceļu tīklā, asfaltējot grants seguma ceļus (tajā skaitā veicot ceļu posmos ietilpstošo tiltu rekonstrukciju), kas nodrošina attīstības centru savienojumu ar valsts galvenajiem autoceļiem vai attīstības centru savstarpējo savienojumu, priekšroku dodot autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir transporta līdzekļu vadītāji, pasažieri un gājēji.

4. Projektu iesniegumu atlases veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

II. Aktivitātei un vienam projektam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs un pieļaujamā atbalsta likme

4.1 Ja projektu iesniegumu atlasē nav apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlasi par atlikušo finansējumu. Uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus projektu iesniegumu otrajai atlases kārtai atbildīgā iestāde nosūta ne vēlāk kā līdz 2010.gada 30.decembrim. Turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu uzsākšanas datumu un projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu atbildīgā iestāde nosaka, ņemot vērā atlases kārtai pieejamo finansējumu.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.772 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.867)

4.2 Projektu iesniegumu ceturto un turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas rīko par visu aktivitātes ietvaros pieejamo atlikušo finansējumu, ja iepriekšējās atlases kārtās nav apgūts viss aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā)

5. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 42.punktu)

5.1 Kopējais aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 182 435 851 euro. Valsts budžeta finansējums attiecināmajām izmaksām ir 32 194 562 euro.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.240 redakcijā)

6. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 42.punktu)

6.1 Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 17 074 462 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

7. Atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija, kas nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.1 punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Projekta iesniedzējs ir Satiksmes ministrija.

IV. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

9. Projekta atbalstāmās darbības ir valsts 1.šķiras autoceļu ar grants segumu asfaltēšana (rekonstrukcija ar asfalta seguma izbūvi), tajā skaitā atbalstītajos posmos iekļauto tiltu rekonstrukcija.

10. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

10.1. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

10.2. apbraucamo ceļu izbūves, uzturēšanas un nojaukšanas izmaksas (ja apbraucamais ceļš ir izbūvēts kā pagaidu ceļš) pamatceļa būvniecības laikā;

10.3. apbraucamo ceļu uzturēšanas izmaksas pamatceļa būvniecības laikā (ja tiek izmantots esošais ceļu tīkls);

10.4. pievadceļu uzturēšanas izmaksas pamatceļa būvniecības laikā;

10.5. pamatceļa būvdarbu izmaksas;

10.6. ceļa kompleksam piederošo inženiertīklu būvdarbu izmaksas;

10.7. velosipēdu ceļu un gājēju ceļu (ietvju) gar valsts 1.šķiras autoceļu izbūves izmaksas;

10.8. labiekārtošanas darbu izmaksas (tajā skaitā autobusu pieturvietas, apgaismojums, apzaļumošana, lietus ūdens attīrīšanas iekārtas);

10.9. satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšanas, atjaunošanas izmaksas;

10.10. satiksmes vadības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas (tajā skaitā meteoroloģiskās stacijas, kas nepieciešamas konkrētā ceļa posma seguma stāvokļa noteikšanai, satiksmes uzskaites punkti);

10.11. ar projekta darbībām tieši saistītās publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

10.12. pasākumu izmaksas vides aizsardzības prasību nodrošināšanai;

10.13. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kas nav atgūstamas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

10.14. būvdarbu uzraudzības izmaksas;

10.15. projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas;

10.16. zemes iegādes izmaksas (ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai (ne vairāk kā 10 % no attiecināmo izmaksu kopsummas)).

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.772; MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.867)

11. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.772.)

12. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 10.punktā minētās izmaksas.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.772 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšanas kārtība, projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi un projekta iesnieguma veidlapa

13. Atbildīgā iestāde, nosūtot attiecīgu vēstuli, uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

14. Projekta iesniegumu iesniedz atbildīgās iestādes norādītajā termiņā.

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.867)

15. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Projekta iesniegumam pievieno informāciju par projekta izvietojumu dabā (karte).

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.867)

16. Projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā datorrakstā.

17. (Svītrots ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.867)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

18. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un apstiprina tās nolikumu.

19. Vērtēšanas komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

20. Vērtēšanas komisijā iekļauj atbildīgās iestādes pārstāvjus. Novērotāju statusā vērtēšanas komisijas darbā var piedalīties viens pārstāvis no katra plānošanas reģiona, Latvijas Pašvaldību savienības un vadošās iestādes.

21. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” un “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst).

22. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

23. Projektu iesniegumu vērtēšana notiek atsevišķi katra plānošanas reģiona ietvaros, ievērojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma sadalījuma kvotu starp plānošanas reģioniem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, kurā kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir sadalīts proporcionāli valsts 1.šķiras autoceļu kopējā garuma un neasfaltēto (grantēto) posmu īpatsvaram plānošanas reģionā attiecībā 50:50.

24. Šo noteikumu izpratnē par nacionālas nozīmes attīstības centriem uzskata šādas pilsētas – Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils, bet par reģionālas nozīmes attīstības centriem – Aizkraukle, Alūksne, Bauska, Balvi, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums un Valka.

24.1 Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās iesniegtos projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.867 redakcijā)

25. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

25.1. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

25.2. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

25.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

25.4. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

25.5. ir iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

25.6. projekta iesnieguma lapas ir numurētas (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

25.7. projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

25.8. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai;

25.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un pievienoti pielikumi;

25.10. projekta iesnieguma finansēšanas plāns ir bez aritmētiskām kļūdām un ir pareizi aizpildīts;

25.11. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

25.12. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

25.13. projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

26. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem:

26.1. projekta iesniedzējs ir Satiksmes ministrija;

26.2. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze);

26.3. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas.

27. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projekta atbilstības kritērijiem:

27.1. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

27.2. īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta projekta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti;

27.3. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze;

27.4. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 %;

27.5. projekta transporta ekonomikas ieguvumu un izmaksu attiecība B/C ir lielāka vai vienāda ar 0,2;

27.6. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

27.7. projekta īstenošanas laiks nepārsniedz trīs gadus;

27.8. projektam ir būtiska nozīme attiecīgā plānošanas reģiona attīstībā (savieno reģionālos attīstības centrus ar nacionālajiem attīstības centriem vai Rīgu, vai ar Eiropas komunikāciju tīklu (TEN-T) vai nodrošina pieejamību nacionālajiem vai reģionālajiem attīstības centriem) vai projekts ir iepriekšējās autoceļu atjaunošanas programmās iesāktā maršruta turpinājums, un projekts atrodas maršrutā, kas saskaņots ar plānošanas reģiona attīstības padomi;

27.9. projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz plānošanas reģionam pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma kvotu (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam);

27.10. projektā ietvertā autoceļa infrastruktūra atrodas valsts 1.šķiras autoceļā, kurš noteikts Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 3.panta ceturto daļu;

27.11. projekta uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

27.12. projekts atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi valsts 1.šķiras autoceļu tīklā, asfaltējot grants seguma ceļus (tajā skaitā veicot ceļu posmos ietilpstošo tiltu rekonstrukciju);

27.13. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

27.14. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – nodrošināta objekta uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

27.15. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

27.16. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros.

28. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

28.1. vidējā satiksmes intensitāte projektā ietvertajā autoceļa posmā iepriekšējā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

28.1.1. 100–200 automašīnu diennaktī – 1 punkts;

28.1.2. 201–400 automašīnu diennaktī – 1,5 punkti;

28.1.3. 401–600 automašīnu diennaktī – 2 punkti;

28.1.4. 601–800 automašīnu diennaktī – 2,5 punkti;

28.1.5. 801–1000 automašīnu diennaktī – 3 punkti;

28.1.6. vairāk par 1001 automašīnu diennaktī – 3,5 punkti;

28.2. vidējā pavasaros un rudeņos piemērotā pieļaujamā transportlīdzekļu faktiskās masas ierobežojumu grupa projektā ietvertajam autoceļa posmam laikposmā no 2004. līdz 2007.gadam:

28.2.1. vairāk par 10,0 tonnām – 0,5 punkti;

28.2.2. 7,5–10,0 tonnu – 0,9 punkti;

28.2.3. 3,5–7,5 tonnas – 1,2 punkti;

28.2.4. 2,5–3,5 tonnas – 1,5 punkti;

28.3. pavasaros un rudeņos piemērotais pieļaujamās transportlīdzekļu faktiskās masas ierobežojumu ilgums projektā ietvertajam autoceļa posmam vidēji 2004.–2007.gadā:

28.3.1. līdz divām nedēļām – 0,5 punkti;

28.3.2. 3–4 nedēļas – 1 punkts;

28.3.3. 5–6 nedēļas – 1,5 punkti;

28.3.4. 7–8 nedēļas – 2 punkti;

28.4. grants segas stāvokļa vizuālais novērtējums projektā ietvertajam autoceļa posmam uz 2007.gada 1.augustu:

28.4.1. labs – 1 punkts;

28.4.2. apmierinošs – 2 punkti;

28.4.3. slikts – 3 punkti;

28.5. projekta transporta ekonomikas ieguvumu un izmaksu attiecība B/C (aprēķinā ņem vērā lietotāju ieguvumus – laika ietaupījumu, autotransporta ekspluatācijas izmaksu samazinājumu, satiksmes negadījumu izmaksu samazinājumu attiecībā pret sākotnējo ieguldījumu un uzturēšanas izmaksām). Punkti tiks piešķirti atbilstoši B/C lielumam un reizināti ar ciparu 5 (koeficients 5 ir kritērija svars).

29. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 25.10.apakšpunktā noteiktajam kritērijam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā).

29.1 Atbildīgā iestāde otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās iesniegtos projektu iesniegumus apstiprina, ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 3.pielikuma I sadaļā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja tas neatbilst kādam no šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.867 redakcijā)

30. (Svītrots ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.867)

31. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošos projektu iesniegumus pirmajā, otrajā un trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā sarindo dilstošā secībā pa plānošanas reģioniem atbilstoši saņemto punktu skaitam par atbilstību kvalitātes kritērijiem. Apstiprināšanai projektu iesniegumus virza dilstošā secībā, ievērojot pieejamo finansējumu plānošanas reģiona kvotas ietvaros.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā)

31.1 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošos projektu iesniegumus ceturtajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās sarindo prioritārā secībā atbilstoši saņemto punktu skaitam par atbilstību kvalitātes kritērijiem. Apstiprināšanai projektus virza prioritārā secībā, ievērojot aktivitātei pieejamo finansējumu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā)

32. Projektu iesniegumus, kuri kopsummā saņēmuši mazāk par pieciem punktiem, noraida.

33. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

34. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

35. Vērtēšanas komisija izvērtē un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.772)

36. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.867)

37. Ja lēmumā ietvertā nosacījuma izpilde nav veikta šo noteikumu 34.punktā noteiktajā termiņā vai atbildīgās iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi ir negatīvs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu noraida.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.867 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 14.09.2010. noteikumu Nr.867 redakcijā)

38. Šo noteikumu 25., 26., 27., 28. un 29.punktā minētie nosacījumi piemērojami pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

39. Šo noteikumu 10.14. un 10.15.apakšpunktā minētās izmaksas otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās apstiprinātajos projektos ir attiecināmas kopsummā līdz 10 procentiem no sākotnēji apstiprinātā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

40. Šo noteikumu 10.punktā minētās izmaksas otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās apstiprinātajos projektos nav attiecināmas, ja tās radušās, nodibinot darba tiesiskās attiecības.

41. Šo noteikumu 23.punktā, 2.pielikumā un 3.pielikuma 21. un 23.punktā minētie nosacījumi nav piemērojami ceturtajai un turpmākajām atlases kārtām.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā)

42. Šo noteikumu 5. un 6.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.306

(Pielikums MK 14.09.2010. noteikumu Nr.867 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1513; grozījumi pielikuma 6.2.punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.306
Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitātes "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma kvota pa plānošanas reģioniem

(Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1513 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.
p.k.

Plānošanas reģions

1.šķiras grants un melnā seguma autoceļi (kopā km)

Procentos no kopējā 1.šķiras autoceļu kopējā garuma

Grants ceļi (km)

Procentos no 1.šķiras autoceļu ar grants segumu kopējā garuma

Plānošanas reģiona koeficients (kopgaruma un grants posmu īpatsvara attiecība 50:50)

ERAF līdzfinansējums (euro)

1.

Kurzemes

1099

20,66 %

212

16,04 %

0,183471

34 270 445,73

2.

Zemgales

942

17,71 %

254

19,21 %

0,184600

34 481 402,65

3.

Rīgas

939

17,65 %

146

11,04 %

0,143471

26 798 911,22

4.

Vidzemes

1360

25,56 %

484

36,61 %

0,310876

58 068 260,50

5.

Latgales

980

18,42 %

226

17,10 %

0,177582

33 170 404,90

Pavisam kopā

5320

100,00 %

1322

100,00 %

1,000000

186 789 425,00

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.306
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 14.09.2010. noteikumu Nr.867 redakcijā)

I. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P*, N**)

Jā/Nē

1. Projekta iesniegums ir iesniegts Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā

N

2. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

3. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

N

4. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

5. Projekta iesnieguma lapas ir numurētas

N

6. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai

N

7. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie pielikumi

N

8. Projekta iesnieguma finansēšanas plāns ir bez aritmētiskām kļūdām un ir pareizi aizpildīts

P

9. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

N

10. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

N

11. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

N

II. Atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Noraidāms vai precizējams

Jā/Nē

12. Projekta iesniedzēja ir Satiksmes ministrija

N

13. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze)

N

14. Projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas

N

15. Izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, un projektā ir iekļauti papildu pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem

N

16. Īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta projekta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti

N

17. Projektam ir veikta ekonomiskā analīze

N

18. Projekta ekonomiskajā analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme 5,5 %

N

19. Projekta transporta ekonomikas ieguvumu un izmaksu attiecība B/C ≥ 0,2

N

20. Projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam

N

21. Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz trīs gadus

N

22. Projektam ir būtiska nozīme attiecīgā plānošanas reģiona attīstībā (savieno reģionālos attīstības centrus ar nacionālajiem attīstības centriem vai Rīgu, vai ar Eiropas komunikāciju tīklu (TEN-T) vai nodrošina pieejamību nacionālajiem vai reģionālajiem attīstības centriem) vai arī projekts ir iepriekšējās autoceļu atjaunošanas programmās iesāktā maršruta turpinājums, un projekts atrodas maršrutā, kas saskaņots ar plānošanas reģiona attīstības padomi

N

23. Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu 2.pielikumā noteikto plānošanas reģionam pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma kvotu

N

24. Projektā ietvertā autoceļa infrastruktūra atrodas valsts 1.šķiras autoceļā, kurš noteikts Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"

N

25. Projekta uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi

N

26. Projekts atbilst aktivitātes mērķim – komfortabla un droša satiksme valsts 1.šķiras autoceļu tīklā, asfaltējot ceļus ar grants segumu (tajā skaitā veicot ceļu posmos ietilpstošo tiltu rekonstrukciju), kas nodrošina attīstības centru savienojumu vai to savienojumu ar valsts galvenajiem autoceļiem, priekšroku dodot autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti

N

27. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

N

28. Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas

N

29. Projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām tirgus cenām projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

N

30. Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

N

III. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti

31. Vidējā satiksmes intensitāte projektā ietvertajā autoceļa posmā iepriekšējā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 100–200 automašīnu diennaktī

201–400 automašīnu diennaktī

401–600 automašīnu diennaktī

601–800 automašīnu diennaktī

801–1000 automašīnu diennaktī

virs 1001 automašīnas diennaktī

1

1,5

2

2,5

3

3,5

32. Vidējā pavasaros un rudeņos piemērotā pieļaujamā transportlīdzekļu faktiskās masas ierobežojumu grupa projektā ietvertajam autoceļa posmam iepriekšējos trijos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas virs 10,1 tonnas

7,6–10 tonnu

3,6–7,5 tonnas

2,5–3,5 tonnas

0,5

0,9

1,2

1,5

33. Pavasaros un rudeņos piemērotais pieļaujamās transportlīdzekļu faktiskās masas ierobežojumu ilgums projektā ietvertajam autoceļa posmam vidēji iepriekšējos trijos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas līdz 14 dienām

15–28 dienas

29–42 dienas

43–56 dienas

0,5

1

1,5

2

34. Grants seguma stāvokļa vizuālais novērtējums projektā ietvertajam autoceļa posmam iepriekšējā kalendāra gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (saskaņā ar VAS "Latvijas valsts ceļi" kvalitātes vadības procedūru) labs

apmierinošs

slikts

1

2

3

35. Projekta transporta ekonomikas ieguvumu (turpmāk – B) un izmaksu (turpmāk – C) attiecība (aprēķinā ņem vērā lietotāju ieguvumus – laika ietaupījumu, autotransporta ekspluatācijas izmaksu samazinājumu, satiksmes negadījumu izmaksu samazinājumu attiecībā pret sākotnējo ieguldījumu un uzturēšanas izmaksām)

Punktus piešķir atbilstoši B/C lielumam un piemēro koeficientu 5. Piemēram, ja projekta B/C=2, tad tas šajā kritērijā saņems 2 x 5 = 10 punktu

B/C

Punkti = (B/C) X 5

Piezīmes.

1. * Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

2. ** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 306Pieņemts: 28.04.2008.Stājas spēkā: 01.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 30.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
174715
{"selected":{"value":"29.05.2015","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2012","iso_value":"2012\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2012.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2010","iso_value":"2010\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2010.-07.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2009","iso_value":"2009\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2009.-28.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2008","iso_value":"2008\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2008.-17.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.05.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva