Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.240

Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 30.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" (turpmāk - pasākums), kas tiek īstenots atbilstoši Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1198/2006) un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulai (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 498/2007), kā arī Komisijas 2008.gada 22.jūlija Regulai (EK) Nr. 736/2008 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecības produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.357)

2. Pasākuma mērķis ir modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību, attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes, attīstīt jaunu un īpaši pie­prasītu ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu, kā arī īstenot tādas akvakultūras me­todes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi.

3. Pasākumu īsteno visā Latvijas teritorijā.

4. Pieteikšanās publiskajam atbalstam, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un atbalsta pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1252 redakcijā)

5. Noteikumos lietoti šādi termini:

5.1. akvakultūra - ūdensdzīvnieku audzēšana, izmantojot tehnoloģijas, kas palielina attiecīgo ūdensdzīvnieku ražošanas apjomus, pārsniedzot vides dabiskās iespējas. Ūdensdzīvnieki paliek fiziskās vai juridiskās personas īpašumā visu audzēšanas laiku līdz pat to ieguvei (ieskaitot ūdensdzīvnieku ieguves laiku);

5.2. jaunas akvakultūras dzīvnieku sugas - akvakultūras dzīvnieku sugas, ku­ras nav iekļautas Latvijā audzējamo akvakultūras dzīvnieku sugu sarakstā (1.pielikums).

6. Atbalsta pretendents ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.249 redakcijā)

7. Pasākuma ietvaros atbalsta:

7.1. investīcijas akvakultūras ražošanas būvju jaunbūvē un esošo būvju rekonstrukcijā (ieskaitot nepieciešamo būvmateriālu iegādi);

7.2. investīcijas jaunu ražošanas iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai;

7.3. tādu iekārtu iegādi un uzstādīšanu, kas aizsargā akvakultūras dzīvniekus pret plēsīgajiem savvaļas dzīvniekiem;

7.4. investīcijas pamatlīdzekļos mazumtirdzniecības veikšanai, ja mazum­tirdzniecība ir uzņēmējdarbības sastāvdaļa un tā notiek akvakultūras audzētavas teritorijā, sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem.

7.1 Pasākuma ietvaros atbalsta pretendents var pretendēt uz kredītu fonda aizdevuma saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.733 redakcijā)

8. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

8.1. īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi;

8.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

8.3. vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas uzņemas saistības veikt komercdarbību akvakultūras nozarē, ražojot un realizējot akva­kultūras produkciju;

8.4. projekta iesniegumā (2.pielikums) apliecina ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)

9. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

9.1. jaunbūvi un rekonstrukciju;

9.2. gadījumus, kad iegādātās iekārtas vai tehnikas ražošanas jauda ir vismaz par 25 % lielāka par tās iekārtas ražošanas jaudu, kura atrodas uzņēmumā un kuru paredzēts aizstāt;

9.3. gadījumus, kad projektā iegādātā iekārta vai tehnika tiek iegādāta papildus esošām iekārtām;

9.4. gadījumus, kad projektā iegādātā iekārta vai tehnika būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu.

10. Atbalsta pretendents:

10.1. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa ir līdz 99 602 euro, pievieno vienkāršotu biznesa plānu. Tajā iekļauj naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikumam katra gada beigās ir jābūt pozitīvam, kā arī naudas plūsmai jāpierāda iespēja projektu īstenot un sasniegt mērķi;

10.2. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa ir 99 602–284 575 euro, pievieno:

10.2.1. standartizētu biznesa plānu. Tajā iekļauj informāciju par ražošanas apjomiem, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, norādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu un par turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikumam katra gada beigās ir jābūt pozitīvam;

10.2.2. pierādījumu apkopojumu par uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (sniegtās ziņas atbilst vis­maz diviem no minētajiem rādītājiem):

10.2.2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20;

10.2.2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00 (no īstermiņa kreditoriem izslēdz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

10.2.2.3. tīrā peļņa + nolietojums x 50 % ≥ 0;

10.2.3. pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas (pretendentam jāatbilst šo noteikumu 10.2.2.2.apakš­punktā minētajam rādītājam un vienam no šo noteikumu 10.2.2.1. vai 10.2.2.3.apakš­punktā minētajiem rādītājiem);

10.3. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro, pievieno:

10.3.1. biznesa plānu, kurā iekļauta šāda informācija:

10.3.1.1. uzņēmuma vēsture;

10.3.1.2. uzņēmuma vadības sistēma;

10.3.1.3. uzņēmuma pašreizējā darbība;

10.3.1.4. uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa), atskaites punkti uz­ņē­muma darbības attīstībai, aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafiks;

10.3.1.5. tirgus izpēte;

10.3.1.6. nozares analīze;

10.3.1.7. realizācijas sistēma;

10.3.1.8. konkurences faktori;

10.3.1.9. sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem pro­jektiem;

10.3.1.10. ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts ar hidrobūvju izvietojuma un telpu plānu (norādot arī tajā paredzēto iekārtu izvietojumu) pēc projekta īstenošanas;

10.3.1.11. uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze;

10.3.1.12. projekta mērķa sasniegšanai nepieciešamās investīcijas un to izmantošanas detalizēts apraksts;

10.3.1.13. projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

10.3.1.14. finanšu informācija par ražošanas apjomiem, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, norādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un par trijiem gadiem pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskats pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikumam katra gada beigās ir jābūt pozitīvam;

10.3.2. pierādījumu apkopojumu par uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (sniegtās ziņas atbilst vismaz diviem šo noteikumu 10.2.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem);

10.3.3. pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas (pretendentam jāatbilst šo noteikumu 10.2.2.2.apakš­punktā minētajam rādītājam un vienam no šo noteikumu 10.2.2.1. vai 10.2.2.3.apakš­punktā minētajiem rādītājiem).

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.68; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1252; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.878)

11. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)

12. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko do­kumentu likumu šādus dokumentus:

12.1. projekta iesniegumu, tajā skaitā biznesa plānu, divos eksemplāros (vienu projekta iesnieguma eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu):

12.1.1. ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 99 602 euro, vienkāršotu biznesa plānu;

12.1.2. ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 99 602–284 575 euro, standartizētu biznesa plānu;

12.1.3. ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro, biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 10.3.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

12.1.4. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249);

12.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

12.2. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.529);

12.3. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus. Šajā apakšpunktā norādītos dokumentus neiesniedz par šo noteikumu 7.1 punktā minēto kredītu fonda aizdevumu;

12.4. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249);

12.5. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.529);

12.6. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu atļauju īpaši aiz­sar­gājamo un sau­dzējamo un nemedījamo sugu īpatņu iegūšanai, ja projektā aizsardzībai pret savvaļas dzīvnieku nodarīto kaitējumu paredzēts iegādāties un uzstādīt tādus aizsardzības lī­dzekļus vai aprīkojumu, kura konstrukcija vai darbības princips pieļauj dzīvnieku noķeršanu vai sakropļošanu;

12.7. ja projektā paredzētas investīcijas, lai sāktu audzēt jaunas akva­kultūras dzīvnieku sugas, kas nav minētas šo noteikumu 1.pielikumā:

12.7.1. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju, kas saskaņota ar valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" un Pārtikas un veterināro dienestu;

12.7.2. valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" saskaņotu tirgus pētījumu par attiecīgās sugas tirgus perspektīvām (minētajā pētījumā līdztekus citai informācijai ietver attiecīgu bioloģisko pamatojumu, novērtējot risku dabiskajai ekosistēmai);

12.8. zivju resursu pārzinātāja atļauju, kas saskaņota valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" un Dabas aizsardzības pārvaldē, ja akva­kultūras uzņēmējdarbība tiek veikta dabiskajās ūdenstilpēs;

12.9. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai;

12.10. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249);

12.11. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.529);

12.12. ja paredzēta jauna būvniecība un rekonstrukcija, papildus iesniedz:

12.12.1. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.529);

12.12.2. plānošanas un arhitektūras uzdevumu (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta;

12.12.3. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, kopā ar projekta iesnie­gumu iesniedz apliecinājuma karti un ieceres dokumentāciju (minēto dokumentu aplie­cinātas kopijas (uzrāda oriģinālus)) (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem);

12.12.4. iegādājoties būvmateriālus, - akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai apliecinātu tā kopiju (uzrāda oriģinālu), bet, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, - atbalsta pretendenta sastādītu tāmi;

12.12.5. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai apliecinātu tā kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iesniegšanas dienā ir apstiprināts tehniskais projekts;

12.12.6. būvatļauju (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesniegšanas dienā ir apstiprināts tehniskais projekts;

12.12.7. ja projektu paredzēts īstenot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000 - Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmumu par ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu, vai atzinumu par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000, ja minēto darbību īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums;

12.12.8. dokumenta kopiju, kas apliecina žoga būvniecības saskaņojumu ar attiecīgo būvvaldi, ja projektā paredzēta žoga izbūve un attiecīgie darbi nav iekļauti būvprojektā;

12.13. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.68; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1252; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1514; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.733; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249; MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.809; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.878; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.56)

12.1 Par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendentam ir zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.529 redakcijā)

12.2 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz:

12.2 1. izziņu, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu valsts budžetā;

12.2 2. atbalsta pretendenta gada ienākumu deklarāciju un tās pielikumu "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības".

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.249 redakcijā)

12.3 Ja šo noteikumu 12.3.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.809 redakcijā)

13. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sakārto atbilstoši projektu atlases kritērijiem (3.pielikums). Ja par atbilstību projektu atlases kritērijiem saņemts vienāds punktu skaits, priekšrocības saņemt publisko finan­sējumu ir atbalsta pretendentam, kuram ir mazāks koeficients - pasākuma ietvaros saņemtā un pieprasītā publiskā finansējuma attiecība pret maksimāli pieejamo publisko finansējumu, kas paredzēts vienam atbalsta pretendentam pasākumā visā programmēšanas periodā.

II. Publiskā finansējuma veids un apmērs

14. Publiskā atbalsta apmēru (procentos) nosaka, ņemot vērā uz­ņēmuma lielumu un veicamās aktivitātes:

14.1. sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - 60 % apmērā no attiecināmajām izmaksām;

14.2. pārējiem uzņēmumiem - 30 % apmērā no attiecināmajām izmaksām;

14.3. sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem:

14.3.1. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249);

14.3.2. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249);

14.3.3. iegādājoties traktortehniku un specializēto transportu dzīvu zivju pārvadāšanai, - 40 % apmērā no attiecīgajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.68; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1252)

14.1 Publiskā atbalsta apmērs vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, šo noteikumu 14.1. un 14.3.apakšpunktā minētajā gadījumā ir 40 %.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1252 redakcijā)

14.2 Šo noteikumu 14.punktā minētais publiskā atbalsta apmērs netiek pārsniegts, ja atbalsta pretendents ir saņēmis šo noteikumu 7.1 punktā minēto aizdevumu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.733 redakcijā)

15. Atbalstu nepiešķir uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 750 dar­binieku un neto apgrozījums pārsniedz 200 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.878)

16. 2007.–2013.gada programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz abus šos rādītājus:

16.1. 1 977 792 euro;

16.2. summu, ko aprēķina, pie 213 431 euro pieskaitot 10 reizes lielāku atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.249 redakcijā, ks grozīta ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.357; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.878)

17. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Publiskais finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajai tirgus situācijai.

19. Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

19.1. jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas (izņemot šo noteikumu 27.9.1 apakšpunktā minēto), pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas:

19.1.1. akvakultūras dzīvnieku audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija;

19.1.2. hidrotehnisko būvju jauna būvniecība un rekonstrukcija;

19.1.3. cita jauna būvniecība vai rekonstrukcija;

19.2. jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu;

19.3. tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši projekta mērķim, tajā skaitā datortehnika;

19.4. specializēto datorprogrammatūru iegāde ražošanas procesa vadības un kontroles nodrošināšanai;

19.5. (svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.68);

19.6. laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

19.7. ne vairāk kā viena ar zivju barotavu aprīkota peldlīdzekļa vai airu laivas iegāde atbilstoši projekta mērķim, ja atbalsta pretendents akvakultūras dzīvniekus audzē jau esošos dīķos;

19.8. ūdens recirkulācijas sistēmas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstā­dīšana;

19.9. ūdens padeves un tā līmeņa regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija;

19.10. savvaļas dzīvnieku atbaidīšanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

19.11. tehnikas iegāde, kas nepieciešama koku un krūmu izzāģēšanai un meldru izpļaušanai putnu ligzdošanas un savvaļas dzīvnieku uzturēšanās vietās, atbilstoši projekta mērķim, ja atbalsta pretendentam iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas;

19.12. traktortehnika akvakultūras uzņēmuma darbības nodrošināšanai, ja atbalsta pretendentam iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas;

19.13. specializēta transporta iegāde dzīvo zivju pārvadāšanai;

19.14. iekārtu iegāde uzņēmumā izaudzētās akvakultūras produkcijas mazumtirdzniecībai audzētavas teritorijā, ja atbalsta pretendentam iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas;

19.15. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249);

19.16. vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas, kā arī tirgus pētījuma veikšanas izmaksas, ja tiek audzētas jaunas sugas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no pārējo šo noteikumu 19.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 19.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.68; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1252; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.529; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)

20. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgu minēto faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

21. Ja tiek īstenota šo noteikumu 7.1.apakš­punktā minētā aktivitāte, attiecīgajiem būvju tipiem ir noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas, no kurām aprēķina publisko finansējumu (4.pielikums).

22. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā iekļauj visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tajā skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektro­apgādes un ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas), bet neiekļauj iekārtu izmaksas.

23. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, projekta iesniegumu nenoraida, bet izmaksu starpību pilnībā sedz atbalsta pretendents.

24. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 10 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

24.1. administratīvo telpu jauna būvniecība, rekonstrukcija;

24.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošana;

24.3. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot videonovērošanas sistēmas;

24.4. palīgtelpu ierīkošana (ja ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana);

24.5. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošana;

24.6. teritorijas labiekārtošana (teritorijas asfaltēšana vai cita seguma ieklāšana, zāliena ierīkošana, ārējā apgaismojuma un žoga izbūve).

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)

25. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

26. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)

27. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

27.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, va­lūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

27.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izde­vumi;

27.3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet ne­pievieno projektam attiecīgu vērtību, kā arī ja minētajos apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

27.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

27.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

27.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

27.7. atlīdzība personālam;

27.7.1 nodokļi un nodevas;

27.8. vispārējas nozīmes transportlīdzekļi, kas nav papildus rūpnieciski aprīkoti vai piegādātāja pārbūvēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi;

27.9. zivju mazuļu iegāde;

27.9.1 zemes darbi (rakšana un zemes līdzināšana), tajā skaitā jaunu dīķu būvniecībai vai esošo dīķu rekonstrukcijai;

27.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1198/2006 un Komisijas Regulu Nr. 498/2007.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1252; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)

28. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

29. Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām higiēnas prasībām.

30. Atbalsta pretendents pēdējo maksājumu saņem pēc pilnīgas projekta īstenošanas un akvakultūras nozares uzņēmuma atzīšanas procedūras veikšanas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.249 redakcijā)

31. Ja, īstenojot projektu, ir izveidots dziļurbums, atbalsta pretendents kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu izdotas ūdens ieguves urbuma pases kopiju.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.68 redakcijā)

32. Atbalsta saņēmējs vienlaikus ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (5.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums).

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1252 redakcijā)

33. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1252 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.240
Latvijā audzējamo akvakultūras dzīvnieku sugas

Nr. p.k.

Sugas nosaukums

latviešu valodā

latīņu valodā

I. Karpu dzimtas zivis

1.

Karpa

Cyprinus carpio

2.

Karūsa

Carassius carassius

3.

Sudrabkarūsa

Carassius auratus

4.

Raibais platpieris

Aristichthys nobilis

5.

Baltais platpieris

Hypopthalmichthys molitrix

6.

Baltais amūrs

Ctenopharyngodon idella

7.

Melnais amūrs

Mylopharyngodon piecus

8.

Plaudis

Abramis brama

9.

Līnis

Tinca tinca

10.

Vimba

Vimba vimba

II. Asaru dzimtas zivis

11.

Zandarts

Stizostedion lucioperca

III. Līdaku dzimtas zivis

12.

Līdaka

Esox lucius

IV. Lašu dzimtas zivis

13.

Varavīksnes forele

Oncorhynchus mykis

14.

Baltijas (Atlantijas) lasis

Salmo salar

15.

Taimiņš

Salmo trutta

16.

Strauta forele

Salmo trutta m. fario

17.

Alate

Tymallus thymalus

V. Sīgu dzimtas zivis

18.

Sīga

Coregonus laveratus

19.

Pelede

Coregonus peled

20.

Repsis

Coregonus albula

VI. Zuši

21.

Eiropas zutis

Anguila anguila

VII. Storu dzimtas zivis

22.

Sibīrijas store

Acipenser baeeri

23.

Krievijas store

Acipenser guldenstadti

24.

Sterlete

Acipenser ruthenus

25.

Besters (belugas un sterletes hibrīds)

 

VIII. Sami

26.

Eiropas sams

Silurus glanis

27.

Āfrikas sams

Clarias gariepinus

IX. Vēži

28.

Platspīļu vēzis

Astacus astacus

29.

Signālvēzis

Pacifastacus leniusculus

X. Nēģi

30.

Upes nēģis

Lampetra fluviatilis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.240

(Pielikums MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1252 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1514; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.529; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.733; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249; MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.809; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.878; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.56)

 

 


 

Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam
Pasākuma "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"
Projekta iesniegums

Atbalsta pretendents:

 

Klienta numurs:

 

Projekta iesnieguma Nr.

 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums: Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds: 
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. red. kods: Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. red. nosaukums 
Uzņēmuma reģistrācijas Nr. PVN maksātāja Nr.: 

A.2. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums: Pagasts, novads: 
Pilsēta: Statistikas reģions (ATVK kods): 
Pasta indekss: 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: Projekta vadītāja ieņemamais amats: 
Tālrunis, fakss: E-pasta adrese: 

A.4. Aizpilda LAD darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds: Projekta iesnieguma reģistrācijas datums un laiks:

 

B. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU UZ PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMO DATUMU:

B.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

B.2. Atbalsta pretendentu raksturojošie radītāji

Atbalsta pretendenta statuss

 

Uzņēmuma lielums

 

Vidējais darbinieku skaits pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

 

B.3. Informācija par uzņēmumu

Dalībnieku un amatpersonu vārds, uzvārds, personas kods

Ieņemamais amats

Pamatkapitāla summa

Pamatkapitāla daļas

Pārstāvības/ paraksttiesības (Ir; Nav)

Skaits

Procenti (%)

Summa (euro)

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

 

KOPĀ:

-

-

-

X

X

B.3.1. Informācija par uzņēmuma partneriem

Partneri, kas pastāvīgi piedalās uzņēmuma darbā un gūst labumu no uzņēmuma, izmantojot savas finansiālās priekšrocības

 

B.3.2. Informācija par uzņēmuma saistību ar citiem uzņēmumiem

Vai uzņēmumam pieder 25 % vai vairāk kapitāla vai balsstiesību kādā uzņēmumā? (Jā; Nē)

 

B.3.2.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu, uzrādiet uzņēmumus (nosaukums, reģistrācijas numurs)

Uzņēmuma pilns nosaukums

Reģistrācijas numurs

 

 

 

 

 

 

B.4. Atbalsta pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nr. p.k.

 

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/Mērvienība

 

Ražošanas ēkas un būves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnika un iekārtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.5. Atbalsta pretendenta zeme:

Atbalsta pretendenta zeme, ha

Īpašumā

Pastāvīgā lietošanā

Nomātā

Citiem iznomātā

Kopā

1.

LIZ

-

-

-

-

-

2.

Meži

-

-

-

-

-

3.

Zeme zem ēkām

-

-

-

-

-

4.

Pārējā zeme

-

-

-

-

-

4.1.

t.sk. zeme zem ūdeņiem

-

-

-

-

-

KOPĀ:

-

-

-

-

-

B.6. Šī projekta saistība ar citiem finansētiem projektiem (ES finansētie, valsts, pašvaldības finansētie projekti)

Vai projekts, par kuru tiek iesniegts šis projekta iesniegums, ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts subsidētiem un pašvaldības finansētiem u.c.)?

 

 

B.6.1. Ja atbilde " Jā", lūdzu, uzrādiet informāciju par citiem ar šo projektu saistītajiem projektiem (ES finansētie, valsts subsidētie, pašvaldības finansētie projekti)

Nr. p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (euro)

Publiskais finansējums (euro)

Projekta iesniegšanas datums (dd/mm/gggg)

Saistītā projekta saturiskā saistība ar šajā projekta iesniegumā aprakstīto projektu

ES finansētie projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi projekti (pašvaldības finansētie, valsts subsidētie projekti u.tml.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7. Citi atbalsta pretendenta iesniegtie projekta iesniegumi Eiropas Savienības fondos, valsts subsidētajās un pašvaldības finansētajās programmās

Vai divu iepriekšējo gadu laikā, pirms šī projekta iesnieguma iesniegšanas, ir iesniegti un/vai realizēti citi projekta iesniegumi (ES finansēti, valsts subsidēti un pašvaldības finansēti u.c.) ?

 

 

B.7.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu, uzrādiet informāciju par citiem divu iepriekšējo gadu laikā, pirms šī projekta iesnieguma iesniegšanas, iesniegtajiem un/vai realizētajiem projektiem (ES finansētie, valsts subsidētie, pašvaldības finansētie projekti)

Nr. p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (euro)

Publiskais finansējums (euro)

ES finansētie projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi projekti (pašvaldības finansētie, valsts subsidētie projekti u.tml.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Projekta nosaukums

 

C.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma mērķis

Lūdzu atzīmēt, kādi mērķi tiks sasniegti pēc projekta īstenošanas:

Akvakultūras uzņēmumu modernizēšana un to vispārējās darbības uzlabošana

 

Tradicionālo akvakultūras metožu attīstīšana

 

Jaunu un īpaši pieprasītu ūdens dzīvnieku sugu audzēšanas attīstīšana

 

Akvakultūras metožu, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi, īstenošana

 

C.3. Projekta mērķis

 

C.4. Projekta darbības virziens

Lūdzu atzīmēt, kāds ir projekta darbības virziens:

Audzēšanas tehnoloģiju izmantošana, kas ir alternatīva dīķsaimniekošanai

 

Pārējie projekti

 

C.5. Projektā plānotās aktivitātes

Lūdzu atzīmēt, kuras aktivitātes projekta gaitā tiks veiktas:

Ražošanas būvju jaunbūve un esošo rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde

 

Jaunu ražošanas iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana

 

Iekārtu, kas aizsargā akvakultūras dzīvniekus pret savvaļas plēsējiem, iegāde un uzstādīšana

 

Investīcijas pamatlīdzekļos mazumtirdzniecības veikšanai, ja mazumtirdzniecība ir uzņēmējdarbības sastāvdaļa (ja atbalsta pretendents ir sīkais (mikro) vai mazais uzņēmums)

 

C.6. Projekta apraksts, sagaidāmie rezultāti, īstenošanas shēma un sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem

 

C.7. Projekta īstenošanas apdraudējumi un to novēršanas iespējas

 

C.8. Projekta īstenošanas laiks

 

datums

mēnesis

gads

 

datums

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

   

Projekta beigu termiņš

   

C.9. Projekta īstenošanas vieta

Statistikas reģions – NUTS III kods: 
Statistikas reģions – ATVK kods: 
Pilsēta: 
Novads, pagasts: 
Iela, mājas Nr. vai nosaukums, dzīvokļa Nr.: 
Kadastra numuri zemesgrāmatā ēkām, būvēm un zemei 

C.10. Sasniedzamie projekta rezultātu indikatori

Nr. p.k.

Rezultātu indikatori

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Gadā pēc projekta īstenošanas

 .gads .gads

Uzņēmuma darbības rādītāji

1.

Uzņēmuma neto apgrozījums, euro  

2.

Kopējās izmaksas, euro  

3.

Uzņēmuma neto apgrozījums no darbības zivsaimniecībā, euro  

4.

Peļņa un zaudējumi pēc nodokļu samaksas, euro  

5.

Ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas  

6.

Saražotās akvakultūras produkcijas apjoms kopā (tonnas gadā)  
 6.1. asari, tonnas gadā  
 6.2. laši, tonnas gadā  
 6.3. zuši, tonnas gadā  
 6.4. karpas, tonnas gadā  
 6.5. saldūdenī audzētas foreles, tonnas gadā  
 6.6. citas sugas, tonnas gadā  

7.

Inkubatorā izaudzēto zivju mazuļu skaits kopā (skaits gadā)  
 7.1. asari, skaits gadā  
 7.2. laši, skaits gadā  
 7.3. zuši, skaits gadā  
 7.4. karpas, skaits gadā  
 7.5. saldūdenī audzētas foreles, skaits gadā  
 7.6. citas sugas, skaits gadā  

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji

8.

Saražotās akvakultūras produkcijas pieaugums jauna komersanta izveidošanas dēļ (pieaugums, ko devusi projekta īstenošana) (tonnas gadā) 
 8.1. ēdamgliemenes, tonnas gadā 
 8.2. gliemenes, tonnas gadā 
 8.3. austeres, tonnas gadā 
 8.4. asari, tonnas gadā 
 8.5. zobaiņi, tonnas gadā 
 8.6. akmeņplekstes, tonnas gadā 
 8.7. laši, tonnas gadā 
 8.8. jūrā audzētas foreles, tonnas gadā 
 8.9. zuši, tonnas gadā 
 8.10. karpas, tonnas gadā 
 8.11. saldūdenī audzētas foreles, tonnas gadā 
 8.12. tunzivis, tonnas gadā 
 8.13. citas sugas, tonnas gadā 

9.

Saražotās akvakultūras produkcijas pieaugums esoša komersanta paplašināšanās vai modernizācijas dēļ (pieaugums, ko devusi projekta īstenošana) (tonnas gadā) 
 9.1. ēdamgliemenes, tonnas gadā 
 9.2. gliemenes, tonnas gadā 
 9.3. austeres, tonnas gadā 
 9.4. asari, tonnas gadā 
 9.5. zobaiņi, tonnas gadā 
 9.6. akmeņplekstes, tonnas gadā 
 9.7. laši, tonnas gadā 
 9.8. jūrā audzētas foreles, tonnas gadā 
 9.9. zuši, tonnas gadā 
 9.10. karpas, tonnas gadā 
 9.11. saldūdenī audzētas foreles, tonnas gadā 
 9.12. tunzivis, tonnas gadā 
 9.13. citas sugas, tonnas gadā 

10.

Inkubatorā audzēto zivju mazuļu skaita palielināšana (skaits gadā) (pieaugums, ko devusi projekta īstenošana) 
 10.1. ēdamgliemenes, skaits gadā 
 10.2. gliemenes, skaits gadā 
 10.3. austeres, skaits gadā 
 10.4. asari, skaits gadā 
 10.5. zobaiņi, skaits gadā 
 10.6. akmeņplekstes, skaits gadā 
 10.7. laši, skaits gadā 
 10.8. jūrā audzētas foreles, skaits gadā 
 10.9. zuši, skaits gadā 
 10.10. karpas, skaits gadā 
 10.11. saldūdenī audzētas foreles, skaits gadā 
 10.12. tunzivis, skaits gadā 
 10.13. citas sugas, skaits gadā 

C.11. Projekta laikā plānotas šādas attiecināmās izmaksas

Lūdzu, atzīmējiet, ja projektā paredzētas turpmāk minētās attiecināmās izmaksas:

Iekārtas, par kurām piešķir atlases kritēriju punktus:

Projektā paredzētās iekārtas un/vai tehnoloģijas

Apraksts, kā tiks nodrošinātas prasības, par kurām piešķir atlases kritēriju punktus

Ūdens mehāniskie filtri  
Biofiltri un to substrāti  
Sistēmas un iekārtas ūdens kvalitātes datorizētai nepārtrauktai kontrolei un vadībai  
Sistēmas un iekārtas ūdens apskābekļošanai  
Augstspiediena iekārtas baseinu mazgāšanai un termodezinficēšanai  
Recirkulācijas sistēmas 

 

C.12. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Ražošanas tehnika un iekārtas

Nr. p.k.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Ja tehnika vai iekārtas papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no B.4.tab. (ja attiecas)

Jauda, ietilpība/ Mērvienība

Jauda, % pret aizstājamo vienību/ vienībām (ja piemērojams)

Izmaiņas ražošanas vai tehnoloģiju raksturā, tehnikas/iekārtas pielietojums (īss apraksts)

Iekārtas/tehnika, kas papildina esošos pamatlīdzekļus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekārtas/tehnika, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (tehnikai/iekārtai jābūt vismaz par 25 % jaudīgākai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekārtas/tehnika, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas tehnoloģijas un programmnodrošinājums, kas papildina esošās IT un/vai programmatūru uzņēmumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas tehnoloģijas un programmnodrošinājums, kas aizstāj esošo IT un/vai programmnodrošinājumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas tehnoloģijas un programmnodrošinājums, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas procesu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.13. Projekta laikā tiks veikta šāda jauna būvniecība vai rekonstrukcija

Jauna būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršotā rekonstrukcija

Nr. p.k.

Būvju tipi

Platība, kv.m/kub.m/m

Izmaksas, euro uz kv.m/kub.m/m

Kopējās izmaksas, euro

1

2

3

4

5=3x4

Jauna būvniecība

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

-

Rekonstrukcija

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

Izmaksas par rekonstrukciju, kopā

-

Vienkāršotā rekonstrukcija

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

Izmaksas par vienkāršoto rekonstrukciju, kopā

-

Izmaksas par jaunu būvniecību, rekonstrukciju, vienkāršoto rekonstrukciju, kopā

-

C.14. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, euro

Vienību skaits

Kopā izmaksas, euro

Attiecināmās izmaksas, euro

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, euro

Privātais finansējums, euro

Īstenošanas laiks (norādīt attiecīgā gada mēnesi/--šus)

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5=2x4

6=3x4

7

8

9

10

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (iekārtu un aprīkojuma, tostarp datoru programmatūru) iegāde

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

               
               

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā

   

X

 

 

X

2. Jaunbūves, rekonstrukcijas un vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

               
               

Jaunbūves, rekonstrukcijas izmaksas, kopā

   

X

 

 

X

3. Jaunu būvniecības materiālu iegāde

               
               
               
               

Jaunu būvniecības materiālu iegādes izmaksas, kopā

   

X

  

X

4. Vispārējās izmaksas

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

               
               

Vispārējās izmaksas, kopā

   

X

 

 

X

KOPĀ

   

X

 

 

X

C.15. Neattiecināmās izmaksas

Plānotās darbībasaktivitātes

Summa, euro

 

--

 

-

 

-

 

-

KOPĀ

-

C.16. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, euro

-

Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro

-

C.17. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avots

Summa, euro

1. Atbalsta pretendenta pašu finanšu resursii

-

2. Aizņēmumi

-

3. Avanss

-

4. Citi līdzekļi

-

KOPĀ

-

Vai atbalsta pretendents plāno pieteikties kredītu fonda aizdevumam

 

 

C.18. Maksājumu pieprasījumu (par projekta attiecināmām izmaksām) iesniegšanas laika grafiks (viens gala maksājums par visām projekta izmaksām vai ne vairāk par 3 daļu maksājumiem)

Nr.

Maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas (sadalījumā pa projekta posmiem)

 

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas laiks

Summa, euro

dienaa

mēnesis

gads

1.

 

 

 

 

-

2.

 

 

 

 

-

3.

 

 

 

 

-

KOPĀ

-

C.19. Projekta ietekme uz apkārtējo vidi

Vai projekts atstās pozitīvu ietekmi uz vidi? (Jā, Nē)

 

Vai projekta aktivitātes tiks veiktas ES nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000 (Jā, Nē)

 

C.19.1. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi (pozitīva, neitrālā) apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 

C.20. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts

 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minētā likuma prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

Atzīmē ar X atbilstošu atbildi

Lapu skaits

Atzīmē ar X atbilstošu atbildi

Lapu skaits

Neattiecas

Neattiecas

1.

Projekta iesniegums divos eksemplāros, no kuriem viens ar atzīmi par saņemšanu atdots atbalsta pretendentam (neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu):

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ja projekta iesnieguma kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 99 602 euro, – vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 5.pielikumu

oriģināli

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 99 602 līdz 284 575 euro, – standartizēts biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 1.–6.pielikumu

oriģināli

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro, – brīvas formas biznesa plāns atbilstoši projekta iesnieguma 7.pielikumā norādītajai struktūrai, kurš ietver visu 1.–6.pielikumā norādīto finanšu informāciju

oriģināli

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Atbalsta pretendenta deklarācija

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lēmums par kredīta piešķiršanu no kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus (iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, pretendents iesniedz pamatojošus dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Atļauja no Dabas aizsardzības pārvaldes par īpaši aizsargājamo un saudzējamo un nemedījamo sugu iegūšanu, ja projektā paredzēts iegādāties un uzstādīt aizsardzības līdzekļus un aprīkojumu, lai novērstu kaitējumu, ko nodara savvaļas dzīvnieki

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ja projektā paredzētas investīcijas jaunu akvakultūras dzīvnieku sugu audzēšanas uzsākšanai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, kas saskaņota ar valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" un Pārtikas un veterināro dienestu

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" saskaņots tirgus pētījums par attiecīgas sugas tirgus perspektīvām, kurā līdztekus citai informācijai ietverts attiecīgs bioloģiskais pamatojums, novērtējot risku dabiskajai ekosistēmai

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Zivju resursu pārzinātāja atļauja, kas saskaņota valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" un Dabas aizsardzības pārvaldē, ja akvakultūras uzņēmējdarbība notiek vai ir plānota dabiskajās ūdenstilpēs

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem**

9.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta)

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Vienkāršotai rekonstrukcijai – apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Būvmateriālu iegādei (jaunai būvniecībai un rekonstrukcijai) – akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Atbalsta pretendenta sastādīta būvniecības tāme, ja paredzēts iegādāties būvmateriālus (vienkāršotai rekonstrukcijai)

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Būvatļauja (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ja projektā paredzētās aktivitātes tiks veiktas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000 – Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par IVN noslēguma ziņojumu vai lēmums par IVN procedūras nepiemērošanu, vai atzinums par paredzētās darbības ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti gadījumos, kad jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem***

16.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti****

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

(svītrots ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.809)

Citi iesniegtie dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

** Par jaunu būvniecību un rekonstrukciju būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

*** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

**** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.

D.2. Piezīme. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, D.2.sadaļa nav jāaizpilda.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

1. Piekrītu

2. Piekrītu

Atbalsta pretendents:_________________________________

Atbalsta pretendents:_________________________________

 

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

LAD RLP darbinieka paraksts:

LAD RLP darbinieka paraksts:

_______________________________________________

_______________________________________________

 

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

 

Projekts iesniegts

 

.gada

 

 

 

gads

 

datums

mēnesis

2 eksemplāros uz

 

lapām ar pievienotiem

____________

(skaits) dokumentiem

 

Atbalsta pretendenta paraksts

 

  
 

 

(paraksta atšifrējums)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "atbalsta pretendenta paraksts" neaizpilda, ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

1.pielikums

1. Ražošanas apjoms (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

 

Gads pēc projekta īstenošanas

 

 

Nr.

Produkcijas veids

 

Mērvienība

Gadi

      

1.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

2.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

3.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

4.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

5.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

6.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

7.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

8.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

9.

 

krājumi atlikumā

       

saražots

       

patērēts saimn.

       

realizēts

       

Cena bez PVN

       

Realizēts Kopā

euro

      

10.

Pārējā realizētā produkcija kopā

Realizēts kopā bez PVN

       

Pārējā realizētā produkcija Kopā

euro

      

Neto apgrozījums

euro

      

2.pielikums

2. Izmaksas

Pēdējais noslēgtais gads

 

Gads pēc projekta īstenošanas

 

Mainīgās, fiksētās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas).

 

      

Mainīgas izmaksas

1

 

      

2

 

      

3

 

      

4

 

      

5

 

      

6

 

      

7

 

      

8

 

      

9

 

      

10

 

      

11

 

      

12

 

      

13

 

      

14

 

      

15

 

      

16

 

      

17

 

      

18

 

      

19

Mainīgas izmaksas kopā

      

 

Fiksētas izmaksas kopā

20

Darba alga

      

21

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

      

22

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)

      

23

Elektrība

      

24

Kurināmais

      

25

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts

      

26

Noma

      

27

 

      

28

 

      

29

 

      

30

 

      

31

 

      

32

 

      

33

 

      

34

 

      

35

 

      

36

 

      

37

 

      

38

Citas izmaksas

      

39

Fiksētās izmaksas kopā

      

40

Izmaksas kopā

      

41

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

      

3.pielikums

3. Kredītsaistības (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

 

Gads pēc projekta īstenošanas

 

 

 

 

 

Gadi

 

 

 

      

1. Aizņēmuma veids:

 

 

 

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

 

 

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

Samaksātie procenti, %

 

 

      

 

 

 

      

2. Aizņēmuma veids:

 

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

 

 

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

Samaksātie procenti, %

 

 

      

 

 

 

      

3. Aizņēmuma veids:

 

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

Samaksātie procenti, %

 

 

      

 

 

 

      

4. Aizņēmuma veids:

 

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

 

 

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

Samaksātie procenti, %

 

 

      

 

 

 

      

5. Aizņēmuma veids:

 

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

 

 

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

Samaksātie procenti, %

 

 

      

 

 

 

      

6. Aizņēmuma veids:

 

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

 

 

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

Samaksātie procenti, %

 

 

      

 

 

 

      

7. Aizņēmuma veids:

 

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

 

 

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

Samaksātie procenti, %

 

 

      

 

 

 

      

Visi aizņēmumi kopā:

 

 

      

Atlikums uz perioda sākumu

 

 

      

Saņemts

 

 

      

Atmaksāts

 

 

      

Atlikums uz perioda beigām

 

 

      

t.sk. ilgtermiņa daļa

 

 

      

t.sk. īstermiņa daļa

 

 

      

 

        

Samaksātie procenti, %

 

 

      

4.pielikums

4. Pamatlīdzekļu vērtība (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

 

Gads pēc projekta īstenošanas

 

4.1. Pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas (iegāde, pārdošana, likvidācija) periodā

 

Gadi

      

Pamatlīdzekļu iegāde (pamatlīdzekļu bilances vērtības palielinājums)

Zeme

      

Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi

      

Iekārtas un mašīnas

      

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

      

Pamatlīdzekļu pārdošana, likvidācija (pamatlīdzekļu bilances vērtības samazinājums)

Zeme

      

Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi

      

Iekārtas un mašīnas

      

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

      

Pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas periodā, kopā

      

4.2. Pamatlīdzekļu vērtības perioda beigās aprēķins

 

Gadi

      

Zeme

 

 

 

 

 

 

Sākuma bilances vērtība

      

Iegāde

      

Pārdošana vai likvidācija

      

Beigu bilances vērtība

      

Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi

 

 

 

 

 

Sākuma bilances vērtība

      

Iegāde

      

Pārdošana vai likvidācija

      

Nolietojums

      

Beigu bilances vērtība

      

Iekārtas un mašīnas

      

Sākuma bilances vērtība

      

Iegāde

      

Pārdošana vai likvidācija

      

Nolietojums

      

Beigu bilances vērtība

      

Pārējie pamatlīdzekļi

      

Sākuma bilances vērtība

      

Iegāde

      

Pārdošana vai likvidācija

      

Nolietojums

      

Beigu bilances vērtība

      

Pamatlīdzekļu bilances vērtība gada sākumā, kopā

      

Pamatlīdzekļu iegāde, kopā

      

Pamatlīdzekļu pārdošana vai likvidācija, kopā

      

Nolietojums

      

Pamatlīdzekļu bilances vērtība gada beigās, kopā

      

5.pielikums

5. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem ( projekta iesniegšanas gadā, visiem īstenošanas gadiem, gadam pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

 

Gads pēc projekta īstenošanas

 

5.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

Gadi

Mērvienība: euro

      

1

Naudas atlikums perioda sākumā

 

 

 

 

 

 

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

 

 

 

 

  

3

Pamatdarbības

Ieņēmumi no produkcijas pārdošanas (bez PVN)

 

 

 

 

  

4

Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas

 

 

 

 

  

5

Pārējie uzņēmuma ieņēmumi

 

 

 

 

  

6

 

 

 

 

 

  

7

Saņemtais PVN no budžeta

 

 

 

 

  

8

Ieguldīšanas

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

 

 

 

 

  

9

Saņemtie procenti

 

 

 

 

  

10

Saņemtās dividendes

 

 

 

 

  

11

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

 

 

 

 

  

12

 

 

 

 

 

  

13

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas

 

 

 

 

  

14

Finansēšanas

Saņemti aizņēmumi (kredīti)

 

 

 

 

  

15

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums

 

 

 

 

  

16

Cits Eiropas Savienības un valsts finansējums

 

 

 

 

  

17

Saņemtās dotācijas un subsīdijas

 

 

 

 

  

18

 

 

 

 

 

  

19

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

 

 

 

 

  

20

Pamatdarbības

Izdevumi izejvielai

 

 

 

 

  

21

Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai

 

 

 

 

  

22

Izdevumi transporta uzturēšanai

 

 

 

 

  

23

Izdevumi telpu uzturēšanai

 

 

 

 

  

24

Izdevumi pakalpojumu apmaksai

 

 

 

 

  

25

Administrācijas izdevumi

 

 

 

 

  

26

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

 

 

 

 

  

27

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem

 

 

 

 

  

28

Izdevumi darba algas maksājumiem

 

 

 

 

  

29

Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem

 

 

 

 

  

30

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis

 

 

 

 

  

31

Samaksāts nekustama īpašuma nodoklis

 

 

 

 

  

32

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas

 

 

 

 

  

33

 

 

 

 

 

  

34

PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)

 

 

 

 

  

35

Ieguldīšanas

Izdevumi ilgtermiņa ieguldījumiem bez PVN

 

 

 

 

  

36

Izsniegtie aizdevumi citām personām

 

 

 

 

  

37

Projekta izmaksu pozīcijas bez PVN

 

 

 

 

  

38

 

 

 

 

 

  

39

Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai

 

 

 

 

  

40

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par ilgtermiņa ieguldījumiem

 

 

 

 

  

41

Finansēšanas

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai

 

 

 

 

  

42

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem

 

 

 

 

  

43

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem

 

 

 

 

  

44

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem

 

 

 

 

  

45

Izmaksātās dividendes

 

 

 

 

  

46

 

 

 

 

 

  

47

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1+2-19)

 

 

 

 

  

5.2. Pamatdarbības, ieguldīšanas, finansēšanas naudas plūsmas rezultāts pa gadiem ( projekta iesniegšanas gadā, visiem īstenošanas gadiem, gadam pēc projekta īstenošanas)

 

      

Naudas atlikums perioda sākumā

      

Pamatdarbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma – izejošā naudas plūsma)

      

Ieguldīšanas darbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma – izejošā naudas plūsma)

      

Finansēšanas darbības rezultāts

      

Naudas atlikums perioda beigās

      

5.3. Norādiet darbinieku skaitu pa gadiem (pēdējā noslēgtajā finanšu gadā un plānoto skaitu turpmākajiem gadiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (virs 20 %, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrojiet izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

6.pielikums

6. Finanšu plāns (sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

 

Gads pēc projekta īstenošanas

 

 

 

Pēdējā noslēgtā gadā

Turpmākie gadi

      

6.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

1

Neto apgrozījums

 

 

 

 

 

 

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

 

 

 

 

 

 

3

Bruto peļņa vai zaudējumi

 

 

 

 

 

 

4

Pārdošanas izmaksas

      

5

Administrācijas izmaksas

      

6

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā

      

7

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

      

 

t.sk nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums)

      

8

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

      

9

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi

      

10

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

      

11

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

      

12

Ārkārtas ieņēmumi

      

13

Ārkārtas izmaksas

      

14

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

      

15

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

      

16

Pārējie nodokļi

      

17

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

      

6.2. Bilance (uz gada beigām)

 

 

Aktīvi

 

1

Nemateriālie ieguldījumi

      

2

Pamatlīdzekļi

      

3

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

      

4

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1+2+3)

      

5

Krājumi

      

6

Debitori

      

7

Pircēju un pasūtītāju parādi

      

8

Nākamo periodu izmaksas

      

9

Citi debitori

      

10

Debitori kopā

      

11

Naudas līdzekļi

      

12

Apgrozāmie līdzekļi kopā (5+6+11)

      

13

Kopā aktīvi (4+12)

      

Pasīvi

 

14

Pašu kapitāls

      

15

Pamatkapitāls

      

16

Rezerves

      

17

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

      

18

Pārskata gada nesadalīta peļņa

      

19

Kopā pašu kapitāls (15+16+17+18)

      

20

Uzkrājumi

      

21

Ilgtermiņa kreditori

      

22

Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa

      

23

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

      

24

Nākamo periodu ieņēmumi

      

25

t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)

      

26

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

      

27

Pārējie ilgtermiņa kreditori

      

28

Kopā ilgtermiņa parādi

      

29

Īstermiņa parādi

      

30

Īstermiņa aizņēmumi (t.sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa)

      

31

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

      

32

Nākamo periodu ieņēmumi

      

33

t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)

      

34

Pārskatā gada dividendes

      

35

Pārējie kreditori

      

36

Kopā īstermiņa parādi

      

37

Kopā kreditori (27+36)

      

38

Kopā pasīvi (19+20+37)

      
        

6.3.

Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins

      

1

Pašu kapitāls / aktīvu kopsumma

 

 

 

 

 

 

2

Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori

 

 

 

 

 

 

3

Tīra pelņa + (nolietojums)*50 %

 

 

 

 

 

 

7.pielikums

7. Projekta iesniegumam pievienotajā Biznesa plānā iekļaujamā informācija, ja projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro, kā arī, ja atbalsta pretendents ir esošs komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība jauna akvakultūra uzņēmuma radīšanas gadījumā:

1. uzņēmuma vēsture;

2. uzņēmuma vadības sistēma;

3. uzņēmuma pašreizējā darbība;

4. uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa), atskaites punkti uzņēmuma darbības attīstībai, aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafiks;

5. tirgus izpēte;

6. nozares analīze;

7. realizācijas sistēma;

8. konkurences faktori;

9. sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

10. ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts ar hidrobūvju izvietojuma un telpu, ar tajā paredzēto iekārtu izvietojumu, plānu pēc projekta īstenošanas;

11. uzņēmuma SVID (stiprās puses, vājās puses, iesējas, draudi) analīze;

12. projekta mērķa sasniegšanai nepieciešamās investīcijas, to pielietojuma detalizēts apraksts;

13. projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

14. finanšu informācija.

8.pielikums

(Pielikums svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.249)
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.240
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums MK 29.03.2011. noteikumu Nr.249 redakcijā)

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits

1.

Uzņēmuma lielums*Sīkie (mikro) uzņēmumi

10

Mazie uzņēmumi

5

Vidējie un pārējie uzņēmumi

0

2.

Attiecināmo izmaksu attiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksāmŪdens mehāniskie filtri, biofiltri un to substrāti, sistēmas un iekārtas ūdens kvalitātes datorizētai nepārtrauktai kontrolei un vadībai, sistēmas un iekārtas ūdens nodrošināšanai ar skābekli, augstspiediena iekārtas baseinu mazgāšanai un termodezinficēšanai, recirkulācijas sistēmas

0,2 punkti par katru
1 %, kopā nepārsniedzot 10 punktus

Citas attiecināmās izmaksas

0

3.

Projekta īstenošanas vietaAtbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar 4. un 5.grupas attīstības indeksu**

8

Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar 3.grupas attīstības indeksu**

4

Pārējie

0

4.

Akceptēts būvprojektsAkceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta iesniegumu***

2

Pārējie projekti

0

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 3.panta "f" punktu.

2. ** Teritorijas attīstības indeksa vērtību (uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršanas dienu) nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām. Teritorijas attīstības indeksa grupas nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

3. *** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.240
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem

(Pielikums MK 17.09.2013. noteikumu Nr.878 redakcijā)

Nr. p.k.

Ēku tipi

Mērvienība

Jaunbūve

Rekonstrukcija

Vienkāršotā rekonstrukcija

1.Būve akvakultūras dzīvnieku audzēšanai, inkubācijai vai administratīvā ēkaeuro/m2*

570

506

306

2.Atvēsinātavaeuro/m2*

499

385

235

3.Noliktavaeuro/m3

65

45

36

4.Žogseuro/m

22

5.Dīķi un tiem piegulošā infrastruktūra (tai skaitā zemes rakšana, līdzināšana, dambju un ūdens regulēšanas sistēmas izveide)euro par m3 izraktās zemes

2,2

2,2

Piezīme. * Būves grīdas platības viena kvadrātmetra izmaksas.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.240

(Pielikums MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1252 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.240

(Pielikums MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1252 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.878)


 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 240Pieņemts: 01.04.2008.Stājas spēkā: 09.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 08.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
173480
{"selected":{"value":"06.02.2014","content":"<font class='s-1'>06.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.02.2014","iso_value":"2014\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2012","iso_value":"2012\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-24.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2011","iso_value":"2011\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2011.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-14.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2010","iso_value":"2010\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.02.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)