Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.212

Rīgā 2008.gada 25.martā (prot. Nr.19 35.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. Kohēzijas fonda projektu iesniegumu (turpmāk - projekta iesnie­gums) vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk - projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir kvalitatīva, droša un kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta autotransporta infrastruktūra.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Aktivitātei un vienam projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs un pieļaujamā atbalsta likme

5. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 39.punktu)

5.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 39.punktu)

5.2 Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 308 392 773 euro. Valsts budžeta finansējuma apmērs attiecināmajām izmaksām ir 54 422 253 euro.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1178 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5.3 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.2 punktā norādīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ir 25 361 388 euro. Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.2 punktā norādīto valsts budžeta finansējumu attiecināmajām izmaksām, ir 4 475 541 euro.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.239 redakcijā)

6. Minimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 50 000 000 euro. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 308 392 773 euro. Maksimālais pieļaujamais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās Kohēzijas fonda projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1178 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6.1 Otrās, trešās, ceturtās un piektās projektu iesniegumu atlases kārtas minimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 1 422 872 euro. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir iepriekšējā projektu atlases kārtā atlikušais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85 procenti no kopējās Kohēzijas fonda projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.897; MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.457; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1178; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6.2 Sestās projektu iesniegumu atlases kārtas un turpmāko kārtu minimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējums vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 1 422 872 euro. Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir summa, ko veido iepriekšējā projektu atlases kārtā atlikušais Kohēzijas fonda līdzfinansējums un šo noteikumu 5.1 punktā norādītais aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.punktā norādīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.457 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1178; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

7. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde:

7.1. īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas un atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5. un 5.1 punktā norādītais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums;

7.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Pa­domes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.457)

8. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir Satiksmes ministrija.

9. Satiksmes ministrija nodala atbildīgās iestādes un projekta iesniedzēja funkcijas.

IV. Kohēzijas fonda projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

(Nodaļas nosaukums MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā)

10. Kohēzijas fonda projekta atbalstāmās darbības ir šādas:

10.1. pamatceļa izbūve un rekonstrukcija;

10.2. ar pamatceļa izbūvi saistīto vietējo ceļu tīkla pārbūve, ja tie neda­lāmi saistīti ar projekta īstenošanu.

11. Attiecināmās izmaksas ir šādas:

11.1. zemes iegādes izmaksas (ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama pro­jektā paredzētās būv­niecības īstenošanai (ne vairāk kā 10 % no attiecināmo iz­maksu kopsummas));

11.2. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

11.3. apbraucamo ceļu izbūves, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas pamatceļa būvniecības laikā;

11.4. pievadceļu uzturēšanas izmaksas pamatceļa būvniecības laikā;

11.5. pamatceļa būvdarbu izmaksas;

11.6. ceļa kompleksam piederošo inženiertīklu būvdarbu izmaksas;

11.7. satiksmes mezglu izveides un likvidācijas izmaksas, lai nodrošinātu satiksmei drošus pievienojumus pamatceļam;

11.8. ar pamatceļa izbūvi saistīto vietējo ceļu tīkla pārbūves izmaksas, ja tie neda­lāmi saistīti ar projekta īstenošanu;

11.9. ar velosipēdistu un gājēju ceļiem saistītās izmaksas;

11.10. labiekārtošanas izmaksas (autobusu pieturvietas, apgaismojums, ap­zaļu­mo­šana un lietusūdeņu attīrīšanas iekārtas);

11.11. satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;

11.12. satiksmes vadības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmak­sas (piemēram, metereoloģiskās stacijas, kas nepieciešamas konkrētā ceļa posma seguma stāvokļa noteikšanai, un satiksmes uzskaites punkti);

11.13. būvdarbu uzraudzības izmaksas;

11.14. publicitātes pasākumu izmaksas, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

11.15. pasākumu izmaksas vides aizsardzības prasību nodro­šināšanai;

11.16. neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi;

11.17. pagaidu posma izbūves izmaksas, lai nodrošinātu jaunbūvējamā ceļa sasaisti ar valsts galveno ceļu tīklu līdz jaunā maršruta pabeigšanai;

11.18. autoruzraudzības izmaksas;

11.19. ceļu drošības audita izmaksas;

11.20. ekspertīžu izmaksas;

11.21. projektēšanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.183; MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.456)

12. (Svītrots ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.456.)

13. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 11.punktā minētās izmaksas.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.456 redakcijā)

13.1 Projektu īsteno līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.594 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

14. Atbildīgā iestāde, nosūtot vēstuli, uzaicina projekta iesnie­dzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.363)

15. Ja projekta kopējās izmaksas:

15.1. ir vismaz 50 000 000 euro, projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā (1.pielikums) un angļu valodā atbilstoši Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumam;

15.2. ir mazākas par 50 000 000 euro, projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo latviešu valodā atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (2.pielikums).

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1178; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.363)

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasības.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā)

18. Projekta iesniegumu (oriģinālu un kopiju) iesniedz atbildīgajā iestādē kopā ar pavadvēstuli.

19. Aktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde rīko vairākas projektu iesniegumu atlases kārtas. Nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu rīko par visu aktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu, ja iepriekšējā atlases kārtā nav apgūts viss aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

20. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un apstiprina tās nolikumu.

21. Vērtēšanas komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes apstip­rināts nolikums.

22. Vērtēšanas komisijā iekļauj atbildīgās iestādes un Satiksmes ministrijas pārstāvjus. Vadošās iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāju statusā bez balsstiesībām.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā)

23. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" un "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst).

24. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

24.1 Otrās un turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2. un 4.sadaļā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.sadaļā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.897)

25. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

25.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

25.2. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

25.3. projekta iesniegums ir sagatavots angļu valodā (pielikums sagatavots latviešu valodā);

25.4. ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

25.5. projekta iesnieguma lapas ir numurētas (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

25.6. projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā);

25.7. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši attiecīgās aktivitātes projekta iesnieguma veidlapai;

25.8. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un pievienoti attiecīgie pielikumi;

25.9. projekta iesnieguma finansēšanas plāns ir bez aritmētiskām kļūdām un ir pareizi aizpildīts;

25.10. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu un papildinājumu;

25.11. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

25.12. projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

26. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

26.1. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija, pienākumi un materiāli tehniskā bāze);

26.2. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas;

26.3. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze;

26.4. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme - 5,5 %;

26.5. projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība - ENPV > 0;

26.6. projekta ekonomiskā ienesīguma norma - ERR > 5,5 %;

26.7. projektam ir veikta jutīguma un risku analīze;

26.8. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

26.9. projekta īstenošanai ir izstrādāts tehniskais projekts;

26.10. autoceļa posms atrodas E22 marš­rutā;

26.11. esošā autoceļa posma tehnisko parametru (trases plāns, garen­profils un normālprofils) rādītāji, ceļa segas un mākslīgo būvju nestspēja un dzelzceļa šķērsojumi neatbilst standartos noteiktajām projektēšanas normām (piemēram, LVS 190);

26.12. minimālās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro;

26.13. projekta īstenošanas gadījumā tiks nodrošināta projektā ietvertā posma maksi­mālā autotransporta dzenošās ass slodze - 11,5 tonnas - un maksimālā trans­portlīdzekļa pilnā masa - 44 tonnas;

26.14. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasā­kumi atbilst ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

26.15. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

26.16. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

26.17. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

26.18. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību regla­mentējošo normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

26.19. īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti;

26.20. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja - objekta uzturēšana pēc projekta pabeigšanas.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1178; 26.12.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

27. Katru projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādam kvalitātes kritērijam - projekta ekonomiskā ienesīguma norma - ERR. Punkti tiek piešķirti atbilstoši ERR lielumam.

27.1 Vērtējot projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2.16.apakšpunktā minētajam projekta iesnieguma atbilstības kritērijam, atbildīgā iestāde lūdz Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju apliecināt, ka attiecīgajā projekta iesniegumā plānotais finansējums un darbības nepārklājas ar projektiem, kas minēto ministriju pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda aktivitāšu ietvaros tiek plānoti, īstenoti, kā arī ir jau pabeigti un tiek nodrošināta šo projektu ilgtspēja.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.457 redakcijā)

28. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 25.9.apakšpunktam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā). Pārējos gadījumos, ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

28.1 Atbildīgā iestāde otrās un turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros iesniegto projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.sadaļā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Pārējos gadījumos, ja saņemts negatīvs vērtējums, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu noraidīt.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.897)

29. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošie projektu iesniegumi tiek sarindoti prioritārā secībā atbilstoši saņemto punktu skaitam par atbilstību kvalitātes kritērijiem. Apstiprināšanai projektus virza prioritārā secībā, ievērojot aktivitātei pieejamo līdzfinansējumu.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.897)

30. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

31. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde norāda termiņu iepirkuma uzsākšanai.

32. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

33. Vērtēšanas komisija izvērtē un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par šo noteikumu 32.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.363)

34. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

35. Ja lēmumā ietvertā nosacījuma izpilde nav veikta šo noteikumu 32.punktā noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 33.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, Kohēzijas fonda projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.456)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 13.04.2010. noteikumu Nr.363 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.897 redakcijā)

36. Šo noteikumu 6., 25., 26., 27., 28., 29. un 31.punkts piemērojams pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātajiem projektu iesniegumiem.

37. Trešajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās apstiprinātajos projektos šo noteikumu 11.13., 11.18. un 11.21.apakšpunktā minētās izmaksas kopsummā ir attiecināmas 10 procentu apmērā no sākotnēji apstiprinātajām projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.897 redakcijā)

38. Šo noteikumu 11.punktā minētās izmaksas trešajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās nevar tikt attiecinātas finansēšanai no Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzekļiem, ja tās radušās, nodibinot darba tiesiskās attiecības.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.897 redakcijā)

39. Šo noteikumu 5. un 5.1 punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1178 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.212

(Pielikums grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.363; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1178; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

KN212P_PAGE_1.JPG (76209 bytes)

KN212P_PAGE_2.JPG (111223 bytes)

KN212P_PAGE_3.JPG (109985 bytes)

KN212P_PAGE_4.JPG (92364 bytes)

KN212P_PAGE_5.JPG (176369 bytes)

KN212P_PAGE_6.JPG (36117 bytes)

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.212

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.897 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1178; grozījumi pielikuma 7.1. un 7.2.apakšsadaļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.212
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.897 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1178; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.594)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēmaKritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P*, N**)
Jā/Nē

1.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

1.2.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

1.3.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

P

1.4.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

N

1.5.

Ir iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)

N

1.6.

Projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām

P

1.7.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai

N

1.8.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un ir pievienoti Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie pielikumi

P

1.9.

Projekta iesnieguma finansēšanas plāns ir bez aritmētiskām kļūdām un ir pareizi aizpildīts

P

1.10.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaras apliecinošs dokuments)

N

1.11.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un to apjomam

P

1.12.

Pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma un nacionālā finansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi

P

1.13.

Projektam pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma īpatsvars nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto maksimāli pieļaujamo apjomu

P

2. Atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēmaNoraidāms vai precizējams
Jā/Nē

2.1.

Projekts atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

2.2.

Projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze)

N

2.3.

Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze

N

2.4.

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 procenti

N

2.5.

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) ir lielāka par nulli

N

2.6.

Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem

N

2.7.

Projektam ir veikta jutīguma un risku analīze

N

2.8.

Projekta īstenošana tiks pabeigta Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā

N

2.9.

Projekta īstenošana ir paredzēta autoceļa posmā, kas atrodas TEN-T autoceļu tīklā

N

2.10.

Minimālās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vismaz 1 422 872 euro

N

2.11.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām būvniecības tirgus cenām un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

P

2.12.

Ja projektu īstenos, tiks nodrošināta projektā ietvertā posma maksimālā autotransporta dzenošās ass slodze 11,5 tonnas un maksimālā nekontrolētā transportlīdzekļa pilnā masa 44 tonnas

N

2.13.

Projektā ietvertais valsts galvenā autoceļa posma segas stāvoklis uz projekta iesniegšanas dienu ir novērtēts ar atzīmi "apmierinošs", "slikts" vai "ļoti slikts", izmantojot valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" kvalitātes vadības procedūru "Asfaltēto segu inspekcija"

N

2.14.

Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām prasībām

P

2.15.

Projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi

N

2.16.

Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

N

2.17.

Infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam

P

2.18.

Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – nodrošināta objekta uzturēšana 20 gadus pēc projekta pabeigšanas

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēmaPiezīmes
Punkti

3.1.

Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR)Punktus piešķir atbilstoši ERR lielumam
3.2.Projekta īstenošanas laiks:
3.2.1.līdz 1 gadam3
3.2.2.no 1 līdz 2 gadiem2
3.2.3.ilgāks par 2 gadiem1
3.3.Projekta gatavības pakāpe:
3.3.1.izstrādāts tehniskais projekts un sagatavota iepirkuma dokumentācija3
3.3.2.izstrādāts tehniskais projekts2
3.3.3.izstrādāts skiču projekts1
3.3.4.tehniskais projekts un skiču projekts nav izstrādāts0
3.4.Izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, un projektā ir iekļauti papildus specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, reljefa virsma, kontrastējošs krāsojums pie līmeņu maiņas, aizsargmargas, luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu, autobusu platformu slīpo uzbrauktuvju ierīkošana)1
Izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem0
3.5.Īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti:
3.5.1.tieši2
3.5.2.netieši1
3.5.3.nemaz0

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma
Jā/Nē
Piezīmes
4.1.Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., 1.10., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16. un 2.18.apakšpunktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā noteiktajā vērtēšanas kritērijā saņēmis kopā vismaz septiņus punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējumaN

Piezīmes.

1. * Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

2. ** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 212Pieņemts: 25.03.2008.Stājas spēkā: 09.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 08.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
173479
{"selected":{"value":"29.05.2015","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2014","iso_value":"2014\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2014.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-15.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2013","iso_value":"2013\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2012","iso_value":"2012\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2012.-06.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-06.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2010","iso_value":"2010\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2010.-07.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2010","iso_value":"2010\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2010.-01.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2009","iso_value":"2009\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2009.-28.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2009","iso_value":"2009\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2009.-28.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-04.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.05.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)