Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumus Nr. 590 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.196

Rīgā 2008.gada 25.martā (prot. Nr.19 51.§)
Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 26.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus.

2. Pašvaldības var ņemt īstermiņa vai ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, noslēdzot aizdevuma līgumu ar Valsts kasi vai citu aizdevēju.

3. Lai pārraudzītu pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas saistīti ar ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmu­miem un galvojumiem, kā arī, ja nepieciešams, sniegtu pašvaldībām ieteikumus turpmākajai finansiālajai darbībai, finanšu ministrs izveido Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi (turpmāk - padome) un apstiprina tās reglamentu.

(Grozīts ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 250)

4. Padomes darbību nodrošina Finanšu ministrija atbilstoši asignējumiem no valsts budžeta kārtējam gadam.

5. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts kases.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr. 555 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 250)

6. Pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto galvojumu.

7. Par pamatu aizdevuma līguma slēgšanai ar Valsts kasi vai galvojuma līguma slēgšanai ir padomes lēmums, kurā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu.

8. Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes padome tās lēmumu (sēdes protokola izraksta veidā) izsniedz attiecīgajai pašvaldībai un sēdes protokola otru eksemplāru nosūta Valsts kasei.

9. Lai pašvaldība saņemtu finanšu ministra apstiprinājumu par tiesībām slēgt aizdevuma līgumu ar citu aizdevēju, pašvaldība pēc padomes lēmuma saņemšanas, kurā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu, iesniedz Finanšu ministrijā finanšu ministram adresētu iesniegumu un aizdevuma līguma projektu.

10. Pašvaldība var slēgt aizdevuma līgumu ar citu aizdevēju pēc tam, kad finanšu ministrs ir apstiprinājis citu aizdevēju.

11. Padome lēmumus pieņem padomes sēdēs. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

12. Padomes sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību paziņo visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms kārtējās sēdes. Ja nepieciešams, padomes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi, informējot par to padomes locekļus.

13. Sniedzot galvojumu par tām parāda saistībām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes, pašvaldība iesniedz padomē informāciju, nosūtot tai:

13.1. pašvaldības domes lēmumu par galvojuma sniegšanu, pamatojot galvojuma nepieciešamību un tā apmēru, kā arī norādot aizdevēju, paredzētos atmaksas termiņus, aizņēmuma procentu likmi un aizņēmuma atmak­sāšanas garantijas;

13.2. informāciju par pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmēru.

14. Ja pašvaldība neievēro šo noteikumu 2., 6., 7., 10. un 13.punktā minētās prasības, finanšu ministrs pēc padomes ieteikuma ierosina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram apturēt attiecīgā pašvaldības domes lēmuma darbību.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555)

15. Pašvaldības iesniegumu aizņēmuma saņemšanai izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti:

15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts aizņēmuma mērķis un tā prognozētais apmērs, kā arī aizdevējs - Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, nepārsniedzot triju gadu termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais pamatsummas maksājums un aizņēmuma atmaksāšanas garantijas;

15.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavots aizņēmuma iesniegums, kurā norādīta nepieciešamā aizņēmuma summa atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam (1.pielikums);

15.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

15.4. aizņēmuma ekonomiskais pamatojums (2.pielikums);

15.5. pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums (3.pielikums):

15.5.1. ka pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

15.5.2. ka saņemtais aizņēmums tiks izlietots atbilstoši mērķim;

15.5.3. ka pašvaldībai ir izstrādāti tehniskie dokumenti atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (ja pašvaldība īsteno būvniecības projektu);

15.6. tāme un/vai pieprasījums;

15.7. pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs (4.pielikums), iekļaujot tajā arī jauno plānoto aizņēmumu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555)

15.1 Pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.555 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Ja pašvaldība iesniedz iesniegumu Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošanai, papildus šo noteikumu 15. punktā minētajiem dokumentiem iesniedzams ar līgumslēdzēju noslēgtais līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (kopija) līdz paraksta zonai, kā arī minētā līguma vispārējo noteikumu sadaļa "Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība" un attiecīgā projekta iesnieguma pielikumi "Projekta īstenošanas laika grafiks", "Finansēšanas plāns" un "Projekta budžeta kopsavilkums".

(MK 26.04.2016. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

17. Pašvaldības iesniegumu galvojuma sniegšanai izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti:

17.1. pašvaldības domes lēmums sniegt galvojumu. Lēmumā norāda kapitālsabiedrību, kam tiek sniegts galvojums, un pašvaldības kapitāla daļu skaitu attiecīgajā kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizņēmuma apmēru un mērķi, paredzētos atmaksas termiņus un plānotā aizņēmuma procentu likmi;

17.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavots galvojuma sniegšanas iesniegums (5.pielikums);

17.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

17.4. kapitālsabiedrības vadītāja apliecinājums, ka kapitālsabiedrībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

17.5. finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), kas rak­sturo kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli par iepriekšējo saimniecisko gadu;

17.6. pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs (4.pielikums), iekļaujot tajā arī jauno plānoto galvojumu;

17.7. pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums, ka pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

17.8. galvojuma ekonomiskais pamatojums.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555)

18. Pašvaldības, kas sniedz galvojumu vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, var pilnvarot vienu pašvaldību visu dokumentu iesniegšanai atbilstoši šo noteikumu 17.punktam.

19. Pašvaldība, kura saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu ir pilnvarota iesniegt dokumentus, papildus šo noteikumu 17.punktā minētajiem dokumen­tiem iesniedz galvojuma iesnieguma kopsavilkumu (6.pielikums).

20. Padomei ir tiesības:

20.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības jebkuru papildinformāciju, ja tā nepieciešama konkrētā iesnieguma izskatīšanai;

20.2. ja nepieciešams, rīkot padomes ārkārtas izbraukuma sēdes konkrētā pašvaldībā, ja padome uzskata, ka jautājuma izskatīšana ir iespējama, tikai iepazīstoties ar situāciju uz vietas;

20.3. pārraugot pašvaldību finansiālās darbības jautājumos, kas saistīti ar aizņēmumiem un galvojumiem, rīkot izbraukuma sēdes, lai pārbaudītu vai aizņēmumi tiek izlietoti padomes atļaujā norādītajiem mērķiem;

20.4. pārraugot pašvaldību parādu saistības, kas saistās ar pašvaldību aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, izvērtēt iespējamos riska faktorus un to tiešo ietekmi uz pašvaldību budžetiem;

20.5. pieprasīt pašvaldības pārstāvja piedalīšanos sēdē, kurā tiek izskatīts attiecīgās pašvaldības iesniegums.

21. Pašvaldība aizņēmumu projekta īstenošanai var izņemt vidējā termiņā, kas nepārsniedz trīs gadus. Pašvaldības domes lēmumā norāda aizņēmuma summas izņemšanas sadalījumu pa gadiem atbilstoši apstiprinātajam projekta ieviešanas grafikam.

22. Pašvaldība, kas saņēmusi aizņēmumu, kuru plānots izņemt vidējā termiņā, katru gadu līdz 15.janvārim, sākot no aizņēmuma saņemšanas brīža, sniedz padomei informāciju par piešķirto vidēja termiņa aizņēmumu (7.pielikums), norādot, kādā apjomā ir izņemts un izlietots saimnieciskajā gadā piešķirtais vidēja termiņa aizņēmums. Pašvaldībai piešķirto aizņēmuma summu var palielināt nākamajos gados par saimnieciskajā gadā neizņemto aizņēmuma daļu.

23. Pēc projekta īstenošanas pašvaldība iesniedz padomē pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājumu, ka projekta īstenošana ir pabeigta, un informāciju par kopējā izlietotā aizņēmuma summu.

24. (Svītrots ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555)

25. Pašvaldībai ir tiesības ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra starpniecību iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par padomes neakceptēto iesniegumu atkārtotu izvērtēšanu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555)

26. Valsts kase kontrolē finanšu saistību izpildi atbilstoši noslēgtā aizdevuma līguma nosacījumiem. Ja līguma nosacījumi netiek pildīti, Valsts kase ir tiesīga 10 darbdienu laikā bezstrīdus kārtībā ieturēt laikus nesamaksātās summas no attiecīgajai pašvaldībai pienākošās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas vai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas.

27. Valsts kase informē padomi par pašvaldībām, kuras nepilda aizdevuma līguma nosacījumus.

28. 10 darbdienu laikā pēc galvojuma līguma noslēgšanas pašvaldība nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam iekļaušanai pasūtītāju reģistrā šādu informāciju par aizņēmēju, kam atbilstoši šo noteikumu 17.punktam sniegts galvojums:

28.1. aizņēmēja nosaukums;

28.2. reģistrācijas numurs;

28.3. adrese;

28.4. galvojuma līguma parakstīšanas datums.

29. Pašvaldības pienākums ir sniegt Valsts kasei tās pieprasīto informā­ciju par visiem pašvaldības aizņēmumiem un sniegtajiem galvojumiem.

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumus Nr.543 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.; 2003, 86.nr.; 2004, 171.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11.JPG (58932 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

12.JPG (104599 bytes)

13.JPG (35860 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196
14.JPG (53197 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16.JPG (19381 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

17.JPG (81007 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

18.JPG (84844 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.555; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

19.JPG (51941 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 25.03.2008.Stājas spēkā: 04.04.2008.Zaudē spēku: 13.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 03.04.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
173271
{"selected":{"value":"29.04.2016","content":"<font class='s-1'>29.04.2016.-12.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.04.2016","iso_value":"2016\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2016.-12.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2013","iso_value":"2013\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-16.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2008","iso_value":"2008\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.04.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"