Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.173

Rīgā 2008.gada 11.martā (prot. Nr.16 13.§)
Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 12.panta trešo un septīto daļu
(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļa MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu izlietošanas kārtību;

1.2. mērķdotācijas daļas lielumu;

1.3. kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām;

1.4. mērķdotācijas izlietošanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā veicama mērķdotācijas izlietošanas likumības un parei­zības kontrole;

1.6. kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlie­tojumu;

1.7. pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

2. Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai ir šādas apakš­programmas:

2.1. apakšprogramma "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" (turpmāk - valsts autoceļu apakšprogramma);

2.2. apakšprogramma "Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)" (turpmāk - mērķdotācija).

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" katru mēnesi līdz desmitajam datumam kontroles funkciju veikšanai sniedz pārskatu Satiksmes ministrijai par iepriekšējā mēnesī faktiski izlietotajiem valsts autoceļu fonda programmas līdzekļiem.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

3.1 Iela šo noteikumu izpratnē ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēts ceļš apdzīvotā vietā. Ielas statusu pašvaldības īpašumā esošiem ceļiem piešķir pašvaldība.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

II. Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu sadalījums

(Nodaļa svītrota ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

4. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

5. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

III. Valsts autoceļu apakšprogrammas līdzekļu izlietošana

6. Valsts autoceļu apakšprogrammas līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:

6.1. valsts autoceļu uzturēšanai;

6.2. valsts autoceļu būvprojektēšanai;

6.3. valsts autoceļu atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai;

6.4. satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem uz valsts autoceļiem;

6.5. valsts autoceļu apakšprogrammu un projektu izstrādāšanai un vadībai;

6.6. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;

6.7. autoceļu nozares zinātniski tehniskajai attīstībai;

6.8. autoceļu nozares vēsturisko vērtību saglabāšanai;

6.9. zemes pirkšanai valsts autoceļu uzlabošanai un attīstīšanai;

6.10. vides aizsardzības pasākumiem un zemju rekultivācijai;

6.11. biedra naudas samaksai starptautiskajām ceļu organizācijām;

6.12. valsts autoceļu pārvaldīšanai;

6.13. sabiedrības informēšanai autoceļu nozares jautājumos;

6.14. pašvaldību, komersantu, māju ceļu būvniecības, pārbūves, uzturēšanas un atjaunošanas pārraudzībai, kā arī satiksmes drošības pārraudzībai uz šiem ceļiem;

6.15. pašvaldību īpašumā esošo pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas un būvniecības līdzfinansēšanai;

6.16. zemes pirkšanai, lai veiktu pilsētu tranzīta ielu būvniecību;

6.17. pašvaldību, komersantu un māju ceļu būvniecībai, ja tas nepieciešams valsts autoceļu būvniecībai un satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem;

6.18. autotransporta kontroles infrastruktūras būvniecībai;

6.19. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai valsts autoceļu tīklā;

6.20. procentu maksājumiem par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Valsts kasē ņemto aizņēmumu, kas paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu projektus atbilstoši valsts budžetam kārtējam gadam;

6.21. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja (pasažieru pārvadātāja) papildu izdevumu segšanai, kas saistīti ar apbraucamā ceļa izmantošanu, ja veic esošā autoceļa būvniecības darbus.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr. 67; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835; MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 451)

IV. Mērķdotācijas sadalīšana starp pašvaldībām

7. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija pārskaita visām pašvaldībām.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2010; sk. 49. punktu)

8. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

9. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija sadala šādi:

9.1. no 2022. līdz 2024. gadam sadala starp pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

9.2. no 2025. gada sadala atbilstoši šo noteikumu 51. punktā minētajai kārtībai.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

9.1 Satiksmes ministrija pārskaita attiecīgajai pašvaldībai papildu mērķdotāciju 1560 euro gadā par katru attiecīgās pašvaldības īpašumā pārņemto valsts vietējā autoceļa posma kilometru.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

9.2 Šo noteikumu 9.1 punktā minēto papildu mērķdotāciju attiecīgajai pašvaldībai Satiksmes ministrija sāk pārskaitīt ar nākamā ceturkšņa otro mēnesi pēc valsts vietējā autoceļa vai tā posma pārņemšanas attiecīgās pašvaldības īpašumā.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

9.3 (Svītrots ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 451)

9.4 Šo noteikumu 9.1 punktā minētajam papildu mērķdotācijas finansējumam piemēro šo noteikumu 11., 23., 24. un 24.1 punktā minētās prasības.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

10. Satiksmes ministrija līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam pārskaita mērķdotāciju (vienu ceturto daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašvaldību norādītajos pamatbudžeta kontos.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

11. Pašvaldības nodrošina mērķdotācijas līdzekļu uzskaiti atsevišķi no citiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem atsevišķā norēķinu kontā kredītiestādē vai Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 615)

12. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

13. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

14. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

15. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

16. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

17. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

18. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

19. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

20. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

21. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

22. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

V. Mērķdotācijas izlietošanas kārtība

23. Mērķdotāciju izlieto šādiem mērķiem:

23.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;

23.2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;

23.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

23.1 Mērķdotāciju prioritāri izlieto tranzīta ielām, tiltiem, satiksmes drošības uzlabošanai, autoceļiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

24. Pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā atbilstoši šo noteikumu 23. un 23.1 punktā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

24.1 Kārtējā saimnieciskā gadā saņemto un neizlietoto mērķdotāciju pašvaldība drīkst uzkrāt, ievērojot samērīguma principus un izvērtējot mērķdotācijas uzkrāšanas lietderību.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

VI. Mērķdotācijas izlietojuma kontrole

25. Satiksmes ministrija kontrolē mērķdotācijas izlietojuma likumību un pareizību. Mērķdotācijas izlietojuma likumības un pareizības kontrolei Satiksmes ministrija ir tiesīga pieaicināt ekspertus autoceļu uzturēšanas vai būvniecības, kā arī finanšu vadības un grāmatvedības jomā. Pēc Satiksmes ministrijas vai ekspertu pieprasījuma pašvaldības iesniedz nepieciešamās ziņas un dokumentus.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

26. Ja Satiksmes ministrija, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, konstatējusi mērķdotācijas neatbilstošu izlietojumu vai ja pēc grāmatvedības uzskaites datiem nav iespējams pārliecināties par mērķdotācijas izlietojumu, Satiksmes ministrija aiztur konstatētajam pārkāpumam atbilstošu pašvaldībai paredzētās mērķdotācijas daļu. Aizturēto mērķdotācijas daļu pārskaita pašvaldībai pēc tam, kad tā līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām no sava pamatbudžeta apmaksājusi iepriekš pamatbudžetā neplānotos autoceļu uzturēšanas vai būvniecības darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Mērķdotācijas daļu aiztur un pārskaita saskaņā ar Satiksmes ministrijas valsts sekretāra rīkojumu.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

27. Līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām par neatbilstoši izlietotai summai līdzvērtīgu summu pašvaldība no sava pamatbudžeta apmaksā iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas vai būvniecības darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Ja pašvaldība līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām nevar apmaksāt iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas vai būvniecības darbus, tai ir tiesības vērsties Satiksmes ministrijā ar lūgumu pagarināt apmaksas termiņu uz nākamo periodu.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

VII. Pārskatu sniegšana par mērķdotācijas izlietojumu

28. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu 1., 2. un 3. ceturksnī (2. pielikums) pašvaldības iesniedz Satiksmes ministrijai Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā "ePārskati" (turpmāk – informācijas sistēma "ePārskati") līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam, bet pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu 4. ceturksnī (2. pielikums) – līdz pārskata gadam sekojošā gada 15. janvārim. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

28.1 Lai nodrošinātu informāciju savlaicīgu ierakstu veikšanai grāmatvedībā, Satiksmes ministrija līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam informācijas sistēmā "ePārskati" pārbauda un apstiprina pārskatus par 1., 2. un 3. ceturksni, bet līdz pārskata gadam sekojošā gada 20. janvārim – par 4. ceturksni.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

28.2 Satiksmes ministrija avansa maksājumu atzīst izdevumos un pašvaldības saņemto avansa maksājumu atzīst ieņēmumos atbilstoši apstiprinājumam par attaisnotajiem izdevumiem (2. pielikums). Satiksmes ministrija apstiprina veiktos uzturēšanas izdevumus atbilstoši uzkrāšanas principam, pamatkapitāla veidošanas izdevumus – atbilstoši naudas plūsmai.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

28.3 Iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

29. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

30. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

31. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

32. Satiksmes ministrija vai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" no pašvaldībām var pieprasīt papildu informāciju par mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu pārskata periodā.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494)

VIII. Pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtība

33. Pilsētu tranzīta iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša iela, kas ir valsts galveno vai reģionālo autoceļu sākums, turpinājums vai beigas, kas ir iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstā un pa kuru atļauta kustība kravas automobiļiem un to sastāviem ar pilnu masu vairāk par 12 000 kg.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.67 redakcijā)

34. Pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanai piešķirtos valsts autoceļu apakš­pro­gram­mas līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:

34.1. pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai;

34.2. pilsētu tranzīta ielu būvniecības līdzfinansēšanai.

(Grozīts ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 451)

35. Līdzekļus pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai Satiksmes ministrija piešķir pašvaldībām, kuru īpašumā ir pilsētu tranzīta ielas.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

36. Pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai līdzekļus Satiksmes ministrija piešķir 50 procentu apmērā no finansējuma, kas plānots attiecīgajā maršrutā iekļautās tranzīta ielas turpinājumā esošā valsts galvenā vai reģionālā autoceļa ikdienas uzturēšanas finansēšanai.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.67 redakcijā)

37. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem nodrošina finansējumu attiecīgās pilsētas tranzīta ielas uzturēšanas līdzfinansēšanai, un minētais finansējums ir līdzvērtīgs vai lielāks par valsts autoceļu fonda programmai piešķirto finansējumu.

38. Līdzekļus pilsētas tranzīta ielas būvniecības līdzfinansēšanai piešķir projektiem, kuri iekļauti valsts autoceļu apakšprogrammā un kuriem ir gatavi būvprojekti vai kuriem finansējums nepieciešams būvprojektu izstrādei.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

39. Lai saņemtu līdzfinansējumu pilsētas tranzīta ielas būvniecībai, pašvaldības dome iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

39.1. pilsētas tranzīta ielas būvniecības projekta nosaukumu un būvniecības darbu aprakstu, ja līdzfinansējumu pieprasa pilsētas tranzīta ielas būvprojekta izstrādei;

39.2. projekta īstenošanas laiku;

39.3. paredzamās projekta īstenošanas izmaksas (tai skaitā pašvaldības daļa);

39.4. pašvaldības atbildīgo amatpersonu par projekta īstenošanu.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

40. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

40.1. pašvaldības domes lēmumu par pašvaldības līdzdalību projekta īstenošanā un pašvaldības līdzfinansējuma daļas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un laikā;

40.2. vienu būvprojekta eksemplāru;

40.3. uz pilsētas tranzīta ielas būvniecību attiecināmo izmaksu aprēķinu;

40.4. pašvaldības domes apliecinājumu par tās īpašumā esošo projekta īstenošanai nepieciešamo zemi;

40.5. informāciju par projekta īstenošanai papildus nepieciešamo zemi;

40.6. informāciju par transportlīdzekļu diennakts vidējās kustības intensi­tāti un sastāvu (kustības skaitīšanas datus). Kustības skaitīšanu veic ne agrāk kā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas Satiksmes ministrijā;

40.7. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veikto tranzīta ielas seguma stāvokļa novērtējumu;

40.8. apliecinājumu, ka projekts netiek finansēts vai līdzfinansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem un ka projekta ietvaros plānotās darbības atšķiras no darbībām, kas tiek finansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem;

40.9. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veikto tranzīta ielas maršrutā ietilpstoša tilta vispārējo novērtējumu, ja pilsētas tranzīta ielas posmā ir tilts;

40.10. pārskatu par tilta speciālo inspekciju vai sertificēta eksperta atzinumu par tilta tehnisko stāvokli, ja pilsētas tranzīta ielas posmā ir tilts.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835; MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 451)

41. Ja līdzfinansējumu pieprasa pilsētas tranzīta ielas būvprojektēšanai, būvprojekta eksemplārs, pilsētas tranzīta ielas būvniecībai attiecināmo izmaksu aprēķins, pašvaldības domes apliecinājums par tās īpašumā esošo projekta īstenošanai nepieciešamo zemi un informācija par projekta īstenošanai papildus nepieciešamo zemi iesniegumam nav jāpievieno.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

42. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldības dome iesniedz Satiksmes ministrijā līdz attiecīgā gada 1.augustam.

43. Satiksmes ministrija izvērtē pašvaldības iesniegumu atbilstoši šādiem kritērijiem:

43.1. kravas automobiļu diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 100 transportlīdzekļiem diennaktī;

43.2. transportlīdzekļu kopējā diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī;

43.3. tranzīta ielas seguma stāvoklis atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veiktajam tranzīta ielas seguma stāvokļa vizuālajam novērtējumam atbilst vērtējumam "slikts";

43.4. pārskatā par tilta speciālo inspekciju vai sertificēta eksperta atzinumā par tilta tehnisko stāvokli ieteikts ierobežot transportlīdzekļu kustību vai to pārtraukt sakarā ar tilta nesošo konstrukciju nestspējas pasliktināšanos;

43.5. pašvaldības rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai;

43.6. pašvaldības rīcībā ir projekta īstenošanai nepieciešamā zeme;

43.7. (svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835);

43.8. projekts netiek finansēts vai līdzfinansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības atšķiras no tām darbībām, kas tiek finansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem;

43.9. tranzīta ielas maršrutā ietilpstošā tilta seguma stāvoklis atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veiktajam tranzīta ielas seguma stāvokļa vizuālajam novērtējumam atbilst vērtējumam "apmierinošs" vai "slikts".

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835)

44. Lai pieņemtu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, Satiksmes ministrija pašvaldībai var pieprasīt papildu informāciju.

45. Par pieņemto lēmumu Satiksmes ministrija informē pašvaldību līdz nākamā gada 1. janvārim.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

46. Pilsētas tranzīta ielas būvprojektu, kuram pašvaldība pieprasa līdzfinansējumu, pašvaldība finansē šādā apmērā:

46.1. projekta izmaksas, kas minētas šo noteikumu 47. punktā, pašvaldība finansē 25 procentu apmērā;

46.2. projekta izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 47. punktā, pašvaldība finansē pilnā apmērā.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

47. Par izmaksām, kas attiecināmas uz pilsētu tranzīta ielu būvniecības līdzfinansēšanu, uzskata šādus izmaksu veidus:

47.1. ielas brauktuves un tās elementu būvdarbu izmaksas;

47.2. ielas brauktuves lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu izmaksas;

47.3. ielas apgaismojuma būvdarbu izmaksas;

47.4. ielas būvprojektēšana;

47.5. ielas būvuzraudzība;

47.6. autoruzraudzība;

47.7. projektu vadība.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

48. Pēc pilsētas tranzīta ielas būvniecības pabeigšanas:

48.1. pašvaldība iesniedz Satiksmes ministrijā darbu nodošanas un pieņemšanas aktu un maksājumu uzdevumu kopijas, kas apliecina līdzfinansējuma summas samaksu;

48.2. Satiksmes ministrija veic šo noteikumu 48.1. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanu un līdzfinansējuma faktisko izdevumu atzīšanu;

48.3. pašvaldība līdzfinansējuma vērtību ietver pašvaldības bilancē.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

49. Šo noteikumu 7.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.1000 redakcijā)

49.1 (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

50. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835)

51. No 2025. gada mērķdotāciju starp pašvaldībām Satiksmes ministrija sadala šādi:

51.1. 30 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu (ja tiem iepriekšējā gadā veikta valsts tehniskā apskate) skaitam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.1.1. vieglie automobiļi, k = 1,0;

51.1.2. kravas automobiļi, k = 3,4;

51.1.3. autobusi, k = 2,8;

51.1.4. piekabes un puspiekabes, k = 5,7;

51.2. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošajam autoceļu brauktuvju, ielu brauktuvju un tiltu (tostarp satiksmes pārvadu) laukumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.2.1. pagastu autoceļu brauktuvju laukums, k = 1;

51.2.2. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 6400, k = 1,4;

51.2.3. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 6400 līdz 35000, k = 3,8;

51.2.4. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu vairāk par 35000, k = 4,8;

51.2.5. tiltu (satiksmes pārvadu) laukums, k = 27;

51.3. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošo autoceļu garumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.3.1. pašvaldību reģistrētie autoceļi ar melno segumu, k = 3;

51.3.2. pārējie pašvaldību reģistrētie autoceļi, k = 1.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

52. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

53. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835)

54. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835)

55. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835)

56. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

57. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835)

58. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

59. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

60. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 835)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta
noteikumiem Nr. 173

(Pielikums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 835 redakcijā)

Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums no 2022. līdz 2024. gadam
Nr. p. k.PašvaldībaProcenti no kopējās pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas apjoma
2022. gads2023. gads2024. gads
1.Daugavpils valstspilsētas pašvaldība3,379673,263153,14662
2.Jelgavas valstspilsētas pašvaldība2,554752,562802,57086
3.Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība3,035262,982522,92978
4.Liepājas valstspilsētas pašvaldība2,967332,848752,73018
5.Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība1,248911,115720,98253
6.Rīgas valstspilsētas pašvaldība21,1354320,8242520,51308
7.Ventspils valstspilsētas pašvaldība1,784871,767841,75081
8.Aizkraukles novads1,858961,812331,76569
9.Alūksnes novads1,271761,294611,31747
10.Augšdaugavas novads2,737022,754552,77207
11.Ādažu novads0,602880,636450,67003
12.Balvu novads1,605971,602351,59872
13.Bauskas novads2,387452,419412,45136
14.Cēsu novads3,190613,168513,14642
15.Dienvidkurzemes novads2,895772,959933,02410
16.Dobeles novads2,083042,026281,96951
17.Gulbenes novads1,389781,425471,46115
18.Jelgavas novads2,040502,030392,02029
19.Jēkabpils novads3,087483,047963,00844
20.Krāslavas novads2,284912,223912,16292
21.Kuldīgas novads2,195072,267052,33902
22.Ķekavas novads0,899710,996331,09294
23.Limbažu novads2,436712,467022,49732
24.Līvānu novads0,632590,625980,61937
25.Ludzas novads2,212622,155642,09866
26.Madonas novads2,649382,636352,62333
27.Mārupes novads1,013061,121111,22917
28.Ogres novads3,048193,058183,06818
29.Olaines novads0,479550,508610,53766
30.Preiļu novads1,505961,525811,54567
31.Rēzeknes novads2,512982,535062,55714
32.Ropažu novads1,025151,045501,06585
33.Salaspils novads0,852921,123041,39316
34.Saldus novads1,955631,975261,99489
35.Saulkrastu novads0,506930,530760,55458
36.Siguldas novads1,564271,541031,51780
37.Smiltenes novads1,342511,416221,48993
38.Talsu novads2,366042,355682,34532
39.Tukuma novads2,653062,681722,71038
40.Valkas novads0,478850,487600,49635
41.Valmieras novads2,783962,760922,73788
42.Varakļānu novads0,269400,272190,27499
43.Ventspils novads1,073131,145771,21840
2. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta
noteikumiem Nr. 173

(Pielikums MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 451 redakcijā)

Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumi Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"Veidlapa Nr. Mdot_AUTOC
Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
    
   KODI
Pašvaldības nosaukums   
Pārskata gads   
Pārskata periodsceturksnis 

euro, centi

KodsKoda nosaukumsMērķdotācijas plānsPlāns ar izmaiņāmNaudas plūsmas izpildeIzpilde pēc uzkrāšanas principa
no gada sākumapārskata ceturkšņa izpildeno gada sākumapārskata ceturkšņa izpilde
AB123456
ATL_SAKAtlikums perioda sākumā
(KRAJ_S+PAR_ATLS)

 

 

 

 

XX
KRAJ_SLikvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā

 

 

 

 

XX
PAR_ATLSPārējais atlikums

 

 

 

 

XX
I.Ieņēmumi

 

 

 

 

 

 

18.6.2.0.Mērķdotācija pārskata periodā

 

 

 

 

 

 

II.Izdevumi
(1000 + 2000 + 5000)

 

 

 

 

  
1000Atlīdzība    

 

 

2000Preces un pakalpojumi
(UZT + PAR_KA)

 

 

 

 

 

 

UZTAutoceļu un ielu uzturēšana

 

 

 

 

 

 

 t. sk. tranzīta ielām      
 tiltiem      
 satiksmes drošības uzlabošanai      
 autoceļiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports      
PAR_KABankas konta apkalpošanas izmaksu segšana

 

 

 

 

 

 

5000Pamatkapitāla veidošana
(BUVN + PAR_ZP)

 

 

 

 

XX
BUVNAutoceļu un ielu būvniecība

 

 

 

 

XX
 t. sk. tranzīta ielām      
 tiltiem      
 satiksmes drošības uzlabošanai      
 autoceļiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports      
PAR_ZPZemes pirkšana, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas

 

 

 

 

XX
ATL_BEIAtlikums perioda beigās
(KRAJ_B + PAR_ATLB)
    XX
KRAJ_BLikvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā    XX
PAR_ATLBPārējais atlikums    XX

Mērķdotācijas indikatīvais plāns

PLANMērķdotācijas indikatīvais plānsn gadsn+1 gadsn+2 gads
KOPAKopā
(1000PL + 2000PL + 5000PL)
   
1000PLAtlīdzība   
2000PLPreces un pakalpojumi   
 t. sk. tranzīta ielām   
 tiltiem   
 satiksmes drošības uzlabošanai   
 autoceļiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports   
5000PLPamatkapitāla veidošana   
 t. sk. tranzīta ielām   
 tiltiem   
 satiksmes drošības uzlabošanai   
 autoceļiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports   

Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu aizpilda šādā kārtībā:

1. Informāciju par izdevumiem norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajai pašvaldību grāmatvedības uzskaites kārtībai. Datus norāda euro un centos.

2. Rindā "Pašvaldības nosaukums" norāda tās pašvaldības nosaukumu, kura iesniedz pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda pašvaldības kodu atbilstoši administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoram (ATVK kodu).

3. Rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli.

4. Rindas "Pārskata periods" sadaļā "Kodi" norāda pārskata ceturkšņa kārtas numuru.

5. Ailē "Mērķdotācijas plāns" norāda saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības pamatbudžetā apstiprinātos kārtējā gada finansiālos rādītājus.

6. Ailē "Plāns ar izmaiņām" norāda perioda beigās aktuālo (precizēto) plānu.

7. Ailē "Naudas plūsmas izpilde" norāda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

8. Ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa (izņemot pamatkapitāla veidošanu) atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

9. Ailē "no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās).

10. Ailē "pārskata ceturkšņa izpilde" norāda pārskata ceturkšņa izpildi. Datus aprēķina kā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" datu starpību.

11. Sadaļā "II. Izdevumi" norāda izdevumus, kas klasificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izdevumu klasifikāciju jomā.

12. Ailes, kas apzīmētas ar "X", neaizpilda.

13. Sadaļu "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" aizpilda 1. ceturksnī atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" 24. punktam, kur

n – pārskata gads;

n+1 – nākamais pārskata gads;

n+2 – aiznākamais pārskata gads.

Ja nepieciešams, sadaļā "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" var veikt grozījumus. Pēc grozījumu veikšanas aile "n gads" sakrīt ar pārskata aili "Plāns ar izmaiņām".

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 11.03.2008.Stājas spēkā: 26.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 25.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
172808
{"selected":{"value":"19.08.2023","content":"<font class='s-1'>19.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.08.2023","iso_value":"2023\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-18.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2011","iso_value":"2011\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-09.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2010","iso_value":"2010\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2010.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-27.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2009","iso_value":"2009\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2008","iso_value":"2008\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2008.-04.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2008","iso_value":"2008\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2008.-16.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.08.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"