Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.173

Rīgā 2008.gada 11.martā (prot. Nr.16 13.§)
Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 12.panta trešo un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu izlietošanas kārtību;

1.2. mērķdotācijas daļas lielumu;

1.3. kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām;

1.4. mērķdotācijas izlietošanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā veicama mērķdotācijas izlietošanas likumības un parei­zības kontrole;

1.6. kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlie­tojumu;

1.7. pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtību.

2. Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai ir šādas apakš­programmas:

2.1. apakšprogramma "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" (turpmāk - valsts autoceļu apakšprogramma);

2.2. apakšprogramma "Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)" (turpmāk - mērķdotācija).

3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" katru mēnesi līdz desmitajam datumam kontroles funkciju veikšanai sniedz pārskatu Satiksmes ministrijai par iepriekšējā mēnesī faktiski izlietotajiem valsts autoceļu fonda programmas līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494)

3.1 Iela šo noteikumu izpratnē ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēts ceļš apdzīvotā vietā. Ielas statusu pašvaldības īpašumā esošiem ceļiem piešķir pašvaldība.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

II. Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu sadalījums

(Nodaļa svītrota ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

4. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

5. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

III. Valsts autoceļu apakšprogrammas līdzekļu izlietošana

6. Valsts autoceļu apakšprogrammas līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:

6.1. valsts autoceļu uzturēšanai;

6.2. valsts autoceļu būvprojektēšanai;

6.3. valsts autoceļu atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai;

6.4. satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem uz valsts autoceļiem;

6.5. valsts autoceļu apakšprogrammu un projektu izstrādāšanai un vadībai;

6.6. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;

6.7. autoceļu nozares zinātniski tehniskajai attīstībai;

6.8. autoceļu nozares vēsturisko vērtību saglabāšanai;

6.9. zemes pirkšanai valsts autoceļu uzlabošanai un attīstīšanai;

6.10. vides aizsardzības pasākumiem un zemju rekultivācijai;

6.11. biedra naudas samaksai starptautiskajām ceļu organizācijām;

6.12. valsts autoceļu pārvaldīšanai;

6.13. sabiedrības informēšanai autoceļu nozares jautājumos;

6.14. pašvaldību, komersantu, māju ceļu būvniecības, pārbūves, uzturēšanas un atjaunošanas pārraudzībai, kā arī satiksmes drošības pārraudzībai uz šiem ceļiem;

6.15. pašvaldību īpašumā esošo pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas un atjaunošanas līdzfinansēšanai;

6.16. zemes pirkšanai, lai atjaunotu pilsētu tranzīta ielas;

6.17. pašvaldību, komersantu un māju ceļu pārbūvei, ja tas nepieciešams valsts autoceļu atjaunošanai un satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem;

6.18. autotransporta kontroles infrastruktūras būvniecībai;

6.19. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai valsts autoceļu tīklā;

6.20. procentu maksājumiem par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Valsts kasē ņemto aizņēmumu, kas paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu projektus atbilstoši valsts budžetam kārtējam gadam;

6.21. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja (pasažieru pārvadātāja) papildu izdevumu segšanai, kas saistīti ar apbraucamā ceļa izmantošanu, ja esošais autoceļš tiek remontēts.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr. 67; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494)

IV. Mērķdotācijas sadalīšana starp pašvaldībām

7. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija pārskaita visām pašvaldībām.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2010; sk. 49. punktu)

8. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

9. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija sadala starp pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr. 67 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

10. Satiksmes ministrija katru mēnesi pārskaita mērķdotāciju (vienu divpadsmito daļu no attiecīgajam gadam paredzētās summas) pašvaldību norādītajos pamatbudžeta kontos.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 615)

11. Pašvaldības nodrošina mērķdotācijas līdzekļu uzskaiti atsevišķi no citiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem atsevišķā norēķinu kontā kredītiestādē vai Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 615)

12. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

13. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

14. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

15. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

16. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

17. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

18. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

19. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

20. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

21. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

22. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

V. Mērķdotācijas izlietošanas kārtība

23. Mērķdotāciju izlieto šādiem mērķiem:

23.1. pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;

23.2. pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai;

23.3. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta apkalpošanas izmaksu segšanai.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

23.1 Mērķdotāciju prioritāri izlieto tranzīta ielām, tiltiem, satiksmes drošības uzlabošanai, autoceļiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

24. Pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā atbilstoši šo noteikumu 23. un 23.1 punktā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

24.1 Kārtējā saimnieciskā gadā saņemto un neizlietoto mērķdotāciju pašvaldība drīkst uzkrāt, ievērojot samērīguma principus un izvērtējot mērķdotācijas uzkrāšanas lietderību.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

VI. Mērķdotācijas izlietojuma kontrole

25. Satiksmes ministrija kontrolē mērķdotācijas izlietojuma likumību un pareizību. Mērķdotācijas izlietojuma likumības un pareizības kontrolei Satiksmes ministrija ir tiesīga pieaicināt ekspertus autoceļu uzturēšanas un būvniecības, kā arī finanšu vadības un grāmatvedības jomā. Pēc Satiksmes ministrijas vai ekspertu pieprasījuma pašvaldības iesniedz nepieciešamās ziņas un dokumentus.

26. Ja Satiksmes ministrija, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, konstatējusi mērķdotācijas neatbilstošu izlietojumu vai ja pēc grāmatvedības uzskaites datiem nav iespējams pārliecināties par mērķdotācijas izlietojumu, Satiksmes ministrija aiztur konstatētajam pārkāpumam atbilstošu pašvaldībai paredzētās mērķdotācijas daļu. Aizturēto mērķdotācijas daļu pārskaita pašvaldībai pēc tam, kad tā līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām no sava pamatbudžeta apmaksājusi iepriekš pamatbudžetā neplānotos autoceļu uzturēšanas darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Mērķdotācijas daļu aiztur un pārskaita saskaņā ar Satiksmes ministrijas valsts sekretāra rīkojumu.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

27. Līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām par neatbilstoši izlietotai summai līdzvērtīgu summu pašvaldība no sava pamatbudžeta apmaksā iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas darbus, kas atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajiem mērķiem. Ja pašvaldība līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām nevar apmaksāt iepriekš pamatbudžetā neplānotus autoceļu uzturēšanas darbus, tai ir tiesības vērsties Satiksmes ministrijā ar lūgumu pagarināt apmaksas termiņu uz nākamo periodu.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā)

VII. Pārskatu sniegšana par mērķdotācijas izlietojumu

28. Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu (2. pielikums) pašvaldības iesniedz Satiksmes ministrijai Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā "ePārskati" (turpmāk – informācijas sistēma "ePārskati") līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

28.1 Satiksmes ministrija līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam informācijas sistēmā "ePārskati" pārbauda un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju savlaicīgu ierakstu veikšanai grāmatvedībā.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

28.2 Satiksmes ministrija avansa maksājumu atzīst izdevumos un pašvaldības saņemto avansa maksājumu atzīst ieņēmumos atbilstoši apstiprinājumam par attaisnotajiem izdevumiem (2. pielikums). Satiksmes ministrija apstiprina veiktos uzturēšanas izdevumus atbilstoši uzkrāšanas principam, pamatkapitāla veidošanas izdevumus – atbilstoši naudas plūsmai.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

28.3 Iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

29. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

30. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

31. (Svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

32. Satiksmes ministrija vai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" no pašvaldībām var pieprasīt papildu informāciju par mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu pārskata periodā.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494)

VIII. Pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanas kārtība

33. Pilsētu tranzīta iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša iela, kas ir valsts galveno vai reģionālo autoceļu sākums, turpinājums vai beigas, kas ir iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstā un pa kuru atļauta kustība kravas automobiļiem un to sastāviem ar pilnu masu vairāk par 12 000 kg.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.67 redakcijā)

34. Pilsētu tranzīta ielu līdzfinansēšanai piešķirtos valsts autoceļu apakš­pro­gram­mas līdzekļus izlieto šādiem mērķiem:

34.1. pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai;

34.2. pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas līdzfinansēšanai.

35. Līdzekļus pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai Satiksmes ministrija piešķir visām pašvaldībām, kuru īpašumā ir pilsētu tranzīta ielas.

36. Pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai līdzekļus Satiksmes ministrija piešķir 50 procentu apmērā no finansējuma, kas plānots attiecīgajā maršrutā iekļautās tranzīta ielas turpinājumā esošā valsts galvenā vai reģionālā autoceļa ikdienas uzturēšanas finansēšanai.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.67 redakcijā)

37. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem nodrošina finansējumu attiecīgās pilsētas tranzīta ielas uzturēšanas līdzfinansēšanai, un minētais finansējums ir līdzvērtīgs vai lielāks par valsts autoceļu fonda programmai piešķirto finansējumu.

38. Pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas līdzfinansēšanai līdzekļus piešķir projektiem, kas iekļauti valsts autoceļu apakšprogrammā.

39. Lai saņemtu līdzfinansējumu pilsētas tranzīta ielas atjaunošanai, pašvaldības dome iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

39.1. pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas projekta nosaukumu un atjauno­šanas darbu aprakstu (ja nav būvprojekta);

39.2. vēlamo projekta īstenošanas laiku (ieskaitot būvprojektēšanu, ja tāda nepieciešama);

39.3. paredzamās projekta īstenošanas izmaksas (tai skaitā pašvaldības daļa);

39.4. pašvaldības atbildīgo amatpersona par projekta īstenošanu.

40. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

40.1. pašvaldības domes lēmumu par pašvaldības līdzdalību projekta īstenošanā un pašvaldības līdzfinansējuma daļas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā un laikā;

40.2. vienu būvprojekta eksemplāru (ja tāds ir);

40.3. uz pilsētas tranzīta ielas atjaunošanu attiecināmo izmaksu aprēķinu vidējās prognozētajās cenās;

40.4. pašvaldības domes apliecinājumu par tās īpašumā esošo projekta īstenošanai nepieciešamo zemi;

40.5. informāciju par projekta īstenošanai papildus nepieciešamo zemi;

40.6. informāciju par transportlīdzekļu diennakts vidējās kustības intensi­tāti un sastāvu (kustības skaitīšanas datus). Kustības skaitīšanu veic ne agrāk kā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas Satiksmes ministrijā;

40.7. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veikto tranzīta ielas seguma stāvokļa novērtējumu.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494)

41. Ja līdzfinansējumu pieprasa pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas būvprojektēšanai, pašvaldības domes apliecinājums par tās īpašumā esošo projekta īstenošanai nepieciešamo zemi un informācija par projekta īstenošanai papildus nepieciešamo zemi iesniegumam nav jāpievieno.

42. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldības dome iesniedz Satiksmes ministrijā līdz attiecīgā gada 1.augustam.

43. Satiksmes ministrija izvērtē pašvaldības iesniegumu atbilstoši šādiem kritērijiem:

43.1. kravas automobiļu ar četrām asīm un vairāk diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 100 transportlīdzekļiem diennaktī;

43.2. transportlīdzekļu kopējā diennakts vidējā kustības intensitāte iepriekšējā gadā bija ne mazāka par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī;

43.3. tranzīta ielas seguma stāvoklis atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" veiktajam tranzīta ielas seguma stāvokļa vizuālajam novērtējumam atbilst vērtējumam "slikts";

43.4. pārskatā par tilta speciālo inspekciju vai sertificēta eksperta atzinumā par tilta tehnisko stāvokli ieteikts ierobežot transportlīdzekļu kustību vai to pārtraukt sakarā ar tilta nesošo konstrukciju nestspējas pasliktināšanos;

43.5. pašvaldības rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai;

43.6. pašvaldības rīcībā ir projekta īstenošanai nepieciešamā zeme;

43.7. tranzīta ielas atjaunošanas darbu izmaksas atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām un ir nepieciešamas plānoto darbību īstenošanai;

43.8. projekts netiek finansēts vai līdzfinansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības atšķiras no tām darbībām, kas tiek finansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 494)

44. Lai pieņemtu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, Satiksmes ministrija pašvaldībai var pieprasīt papildu informāciju.

45. Par pieņemto lēmumu Satiksmes ministrija informē pašvaldību līdz nākamā gada 1. janvārim.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 763)

46. Pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas projektu, kuram pašvaldība pieprasa līdzfinansējumu, pašvaldība finansē šādā apmērā:

46.1. ja šo noteikumu 47.punktā minētās izmaksas:

46.1.1. nepārsniedz 1 420 000 euro, pašvaldība finansē 30 procentus no šīm izmaksām;

46.1.2. ir no 1 420 000 euro līdz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 20 procentus no šīm izmaksām, bet ne mazāk kā 427 000 euro;

46.1.3. pārsniedz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 10 procentus no šīm izmaksām, bet ne mazāk kā 569 000 euro;

46.2. projekta izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 47.punktā, pašvaldība finansē pilnā apmērā.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1335 redakcijā)

47. Par izmaksām, kas attiecināmas uz pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas līdzfinansēšanu, uzskata šādus izmaksu veidus:

47.1. ielas brauktuves un tās elementu būvdarbu izmaksas;

47.2. ielas brauktuves lietus ūdens kanalizācijas būvdarbu izmaksas;

47.3. ielas apgaismojuma būvdarbu izmaksas;

47.4. ielas atjaunošanas būvprojektēšana;

47.5. ielas atjaunošanas būvuzraudzība;

47.6. autoruzraudzība;

47.7. projektu vadība.

48. Pēc pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas darbu pabeigšanas līdzfinan­sējuma vērtību ietver pašvaldības bilancē.

IX. Noslēguma jautājumi

49. Šo noteikumu 7.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.1000 redakcijā)

49.1 (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

50. 2008.gadā un 2009.gadā Satiksmes ministrija mērķdotācijai paredzē­tos līdzekļus pārskaita:

50.1. Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas domei;

50.2. rajonu pašvaldību padomēm.

51. 2008. un 2009.gadā mērķdotāciju starp pašvaldībām Satiksmes ministrija sadala šādi:

51.1. 30 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu (ja tiem iepriekšējā gadā veikta valsts tehniskā apskate) skaitam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.1.1. vieglie automobiļi, k = 1,0;

51.1.2. kravas automobiļi, k = 3,4;

51.1.3. autobusi, k = 2,8;

51.1.4. piekabes un puspiekabes, k = 5,7;

51.2. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošajam ielu brauktuvju un tiltu (satiksmes pārvadu) laukumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.2.1. pagastu ielu brauktuvju laukums, k = 1;

51.2.2. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000, k = 1,4;

51.2.3. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 7000 līdz 38000, k = 3,8;

51.2.4. ielu brauktuvju laukums pilsētās ar iedzīvotāju skaitu vairāk par 38000, k = 4,8;

51.2.5. tiltu (satiksmes pārvadu) laukums, k = 10;

51.3. 35 procentus no mērķdotācijas sadala proporcionāli pašvaldību īpašumā esošo ceļu garumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):

51.3.1. pašvaldību reģistrētie ceļi ar melno segumu, k = 3;

51.3.2. pārējie pašvaldību reģistrētie ceļi, k = 1.

(Grozīts ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.1000)

52. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

53. 2008. un 2009.gadā Satiksmes ministrija ieskaita mērķdotāciju Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas un rajonu speciālajos budžetos - pašvaldību ceļu fondos.

54. 2008.gadā un 2009.gadā Satiksmes ministrija, pamatojoties uz rajona pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes lēmumu par mērķdotācijas saņemšanu no Satiksmes ministrijas, var pārskaitīt rajona pilsētas domei, novada domei vai pagasta padomei daļu no attiecīgajam rajonam paredzētās mērķdotācijas. Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome, kas saņem mērķdotāciju no Satiksmes ministrijas, ir atbildīga par savu saistību ar rajona padomi (par rajona speciālā budžeta - rajona ceļu fonda - līdzekļu saņemšanu) izpildi.

55. 2008. un 2009.gadā mērķdotācijas daļu, kas, pamatojoties uz šo noteikumu 54.punktu, pārskaitāma rajona pilsētai, novadam vai pagastam, aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.1000 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

57. 2008. un 2009.gadā rajona pilsētu domes, novadu domes un pagastu padomes, kas saņem mērķdotāciju no rajona speciālā budžeta - rajona ceļu fonda, izveido attiecīgi rajona pilsētu, novadu un pagastu speciālos budžetus - rajona pilsētu, novadu un pagastu ceļu fondus.

58. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

59. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.67)

60. 2008. un 2009.gadā rajona padome, ja mērķdotāciju ieskaita rajona padomes ceļu un ielu fondā, vai pašvaldību apvienības vadība, ja mērķdotāciju ieskaita pašvaldību apvienības ceļu un ielu fondā, sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Pārskatā norāda visas pašvaldības, kas saņem mērķdotāciju no rajona ceļu un ielu fonda vai pašvaldību apvienības ceļu un ielu fonda.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173
Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums*

(Pielikums MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 494 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Procenti no kopējās pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas apjoma

1.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

3,4962

2.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

2,5467

3.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

3,0880

4.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

3,0859

5.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

1,3821

6.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

21,4466

7.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

1,8019

8.

Aizkraukles novads

1,9056

9.

Alūksnes novads

1,2489

10.

Augšdaugavas novads

2,7195

11.

Ādažu novads

0,5693

12.

Balvu novads

1,6096

13.

Bauskas novads

2,3555

14.

Cēsu novads

3,2127

15.

Dienvidkurzemes novads

2,8316

16.

Dobeles novads

2,1398

17.

Gulbenes novads

1,3541

18.

Jelgavas novads

2,0506

19.

Jēkabpils novads

3,1270

20.

Krāslavas novads

2,3459

21.

Kuldīgas novads

2,1231

22.

Ķekavas novads

0,8031

23.

Limbažu novads

2,4064

24.

Līvānu novads

0,6392

25.

Ludzas novads

2,2696

26.

Madonas novads

2,6624

27.

Mārupes novads

0,9050

28.

Ogres novads

3,0382

29.

Olaines novads

0,4505

30.

Preiļu novads

1,4861

31.

Rēzeknes novads

2,4909

32.

Ropažu novads

1,0048

33.

Salaspils novads

0,5828

34.

Saldus novads

1,9360

35.

Saulkrastu novads

0,4831

36.

Siguldas novads

1,5875

37.

Smiltenes novads

1,2688

38.

Talsu novads

2,3764

39.

Tukuma novads

2,6244

40.

Valkas novads

0,4701

41.

Valmieras novads

2,8070

42.

Varakļānu novads

0,2666

43.

Ventspils novads

1,0005

Kopā:

100,0000

* Šajā pielikumā noteikto mērķdotācijas sadalījumu piemēro no 2021. gada 1. jūlija.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173

(Pielikums MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 763 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 615)

Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumi Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"Veidlapa Nr. Mdot_AUTOC
Pārskats par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu
   KODI
Pašvaldības nosaukums   
Pārskata gads   
Pārskata periodsceturksnis 
euro, centi
KodsKoda nosaukumsMērķdotācijas plānsPlāns ar izmaiņāmNaudas plūsmas izpildeIzpilde pēc uzkrāšanas principa
no gada sākumapārskata ceturkšņa izpildeno gada sākumapārskata ceturkšņa izpilde
AB123456

 
       
ATL_SAKAtlikums perioda sākumā (KRAJ_S+PAR_ATLS)    XX
KRAJ_SLikvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā    XX
PAR_ATLSPārējais atlikums    XX
I.Ieņēmumi      
18.6.2.0.Mērķdotācija pārskata periodā      
II.Izdevumi (1000 + 2000 + 5000)      
1000Atlīdzība      
2000Preces un pakalpojumi (UZT + PAR_KA)      
UZTAutoceļu un ielu uzturēšana      
PAR_KABankas konta apkalpošanas izmaksu segšana      
5000Pamatkapitāla veidošana
(BUVN + PAR_ZP)
    XX
BUVNAutoceļu un ielu būvniecība    XX
PAR_ZPZemes pirkšana, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas    XX
ATL_BEIAtlikums perioda beigās (KRAJ_B + PAR_ATLB)    XX
KRAJ_BLikvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" kontā    XX
PAR_ATLBPārējais atlikums    XX


 

PLAN

Mērķdotācijas indikatīvais plāns

n gadsn+1 gadsn+2 gads
KOPAKopā (1000PL + 2000PL + 5000PL)   
1000PLAtlīdzība   
2000PLPreces un pakalpojumi   
5000PLPamatkapitāla veidošana   

Pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu aizpilda šādā kārtībā:

1. Informāciju par izdevumiem norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajai pašvaldību grāmatvedības uzskaites kārtībai, datus norāda euro un centos.

2. Rindā "Pašvaldības nosaukums" norāda tās pašvaldības nosaukumu, kas iesniedz pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK kodu).

3. Rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli.

4. Rindas "Pārskata periods" sadaļā "Kodi" norāda pārskata ceturkšņa kārtas numuru.

5. Ailē "Mērķdotācijas plāns" norāda saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības pamatbudžetā apstiprinātos kārtējā gada finansiālos rādītājus.

6. Ailē "Plāns ar izmaiņām" norāda perioda beigās aktuālo (precizēto) plānu.

7. Ailē "Naudas plūsmas izpilde" norāda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

8. Ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa, izņemot pamatkapitāla veidošanu, atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem.

9. Ailē "no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās).

10. Ailē "pārskata ceturkšņa izpilde" norāda pārskata ceturkšņa izpildi. Datus aprēķina kā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata ceturkšņa ailes "no gada sākuma" datu starpību.

11. Sadaļu "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" aizpilda 1. ceturksnī atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" 24. punktam, kur

n – pārskata gads,

n+1 – nākamais pārskata gads,

n+2 – aiznākamais pārskata gads.

Sadaļā "Mērķdotācijas indikatīvais plāns" var veikt grozījumus, ja tas nepieciešams. Pēc grozījumu veikšanas aile "n gads" sakrīt ar pārskata aili "Plāns ar izmaiņām".

12. Sadaļā "II. Izdevumi" norāda izdevumus, kas klasificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izdevumu klasifikāciju jomā.

13. Ailes, kas apzīmētas ar "X", neaizpilda.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 11.03.2008.Stājas spēkā: 26.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 25.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
172808
{"selected":{"value":"10.07.2021","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2011","iso_value":"2011\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-09.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2010","iso_value":"2010\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2010.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-27.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2009","iso_value":"2009\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2008","iso_value":"2008\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2008.-04.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2008","iso_value":"2008\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2008.-16.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)