Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.132

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 39.§)
Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedz ziņojumus par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, tai skaitā risina strīdus par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu, ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona.

2. Vadošā iestāde, valsts aģentūra "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" (turpmāk - aģentūra), maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un apsaimnie­kotājs nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, lai nepieļautu vai novērstu neatbilstības finanšu instrumentu vadībā.

3. Neatbilstoši veikto izdevumu summas aprēķina un atmaksā saskaņā ar granta līguma nosacījumiem.

4. Aģentūra un apsaimniekotājs nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

5. Summām, kas norādītas ziņojumos par konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā, jābūt izteiktām Eiropas Savienības vienotajā valūtā, piemērojot finanšu instrumentu vadības dokumentos noteiktos valūtas konvertācijas nosacījumus.

6. Aģentūra un apsaimniekotājs par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazina kopējo individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai apakšprojekta attiecināmo izmaksu summu, kā arī nodrošina uzskaiti par šāda samazinājuma dēļ atbrīvoto finansējumu.

II. Neatbilstības izvērtēšana un ziņošana par konstatēto neatbilstību

7. Vadošā iestāde, aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un apsaim­niekotājs izvērtē katru tās konstatēto (arī iespējamo) neatbilstību finanšu instrumentu vadībā (turpmāk - konstatētā neatbilstība).

8. Aģentūra, maksājumu iestāde, starp­niekinstitūcija un apsaimniekotājs par katru tās konstatēto neatbilstību ziņo vadošajai iestādei, iesniedzot papīra formā un elektroniski attiecīgu ziņojumu par konstatētajām neatbilstībām (1.pielikums). Ziņojumus iesniedz šādos termiņos:

8.1. regulārais ziņojums par jaunām neatbilstībām - katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša pēdējai darbdienai par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām, ja konstatēts tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu vai attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu, finanšu instrumentu vadības dokumentu, granta līguma vai sadarbības līguma pārkāpums, kas ietekmē vai var ietekmēt individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai apakšprojekta īstenošanu atbilstoši paredzētajiem noteikumiem;

8.2. tūlītējais ziņojums par neatbilstībām - triju darbdienu laikā, ja:

8.2.1. saņemtas sūdzības par darbību vai bezdarbību, kas rada aizdomas par noziedzīgu nodarījumu (korupciju, krāpšanu, kukuļošanu, līdzekļu izšķērdēšanu vai piesavināšanos) finanšu instrumentu vadībā;

8.2.2. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam, apsaimniekotājam vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam izmaksātā summa, kas atzīta par neatbilstoši veiktu maksājumu, ir EUR 50 000 ekvivalents latos vai pārsniedz to vai ja summa, kas tiktu neatbilstoši izmaksāta, ja neatbilstību neatklātu, būtu EUR 50 000 ekvivalents latos vai pārsniegtu to;

8.2.3. neatbilstība rada tūlītējus draudus veiksmīgai individuālā projekta, programmas, grantu shēmas vai apakšprojekta īstenošanai;

8.3. vadošās iestādes pieprasītais ziņojums par neatbilstībām - 10 darb­dienu laikā pēc vadošās iestādes pieprasījuma, ja:

8.3.1. kļūda vai nolaidība ir konstatēta vēl pirms maksājumu veikšanas un tā nerada nekādas administratīvas vai juridiskas sekas;

8.3.2. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam, apsaimniekotājam vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam izmaksātā summa, kas atzīta par neatbilstoši veiktu maksājumu, ir mazāka par EUR 4 000 ekvivalentu latos.

9. Aģentūra, maksājumu iestāde, starp­niekinstitūcija un apsaimniekotājs šo noteikumu 8. un 11.punktā minēto ziņojumu kopijas un vadošā iestāde ziņojuma kopiju par tās konstatētajām neatbilstībām un ziņojuma kopiju par veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanai iesniedz (ja attiecināms):

9.1. par attiecīgo prioritāti atbildīgajai starpniekinstitūcijai, ja neatbilstība konstatēta individuālajā projektā;

9.2. attiecīgās programmas vai grantu shēmas apsaimniekotājam un starpniek­institūcijai, ja neatbilstība konstatēta pro­grammā, grantu shēmā vai apakšprojektā.

10. Ja finanšu instrumentu vadībā (par laikposmu līdz ceturkšņa beigām) nav konstatētas neatbilstības, aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un apsaim­niekotājs līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pēdējai darbdienai rakstiski informē par to vadošo iestādi.

11. Aģentūra, maksājumu iestāde, starp­niekinstitūcija un apsaimniekotājs katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša pēdējai darbdienai par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām ziņo vadošajai iestādei par veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanai (arī gadījumā, ja nav bijis progresa iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā), iesniedzot ziņojumu (2.pielikums) papīra formā un elektroniski.

12. Vadošā iestāde nodrošina, lai tiktu izvērtēti visi aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas un apsaimniekotāja iesniegtie ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā, un, ja nepieciešams, ierosina vai veic kontroli un auditu, lai gūtu pārliecību par neatbilstību konstatēšanas, novēršanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas pasākumu efektivitāti un pietiekamību.

13. Vadošā iestāde par tās konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā un aģentūras, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas un apsaimniekotāja iesniegtajiem ziņojumiem par konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanā informē Finanšu instrumentu biroju šādos termiņos:

13.1. katru ceturksni līdz ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darbdienai par laikposmu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām šo noteikumu 8.1.apakšpunktā un 11.punktā minētajā gadījumā;

13.2. 10 darbdienu laikā šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajos gadījumos;

13.3. 15 darbdienu laikā pēc Finanšu instrumentu biroja pieprasījuma saņemšanas šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētajos gadījumos.

14. Vadošā iestāde pēc šo noteikumu 13.punktā minētās informācijas nosūtīšanas Finanšu instrumentu birojam tās kopiju iesniedz aģentūrā un maksājumu iestādē, kā arī rakstiski informē par to starpniekinstitūciju vai apsaimniekotāju, kas iesniedzis attiecīgo ziņojumu par neatbilstībām vai veiktajiem pasākumiem iepriekš ziņoto neatbilstību novēršanai.

15. Vadošā iestāde līdz nākamā ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darbdienai rakstiski informē Finanšu instrumentu biroju, ja finanšu instrumentu vadībā (par laikposmu līdz ceturkšņa beigām) nav konstatētas neatbilstības.

16. Lai nodrošinātu ziņojumu sagatavošanu par konstatētajām neatbilstībām, vadošā iestāde, aģentūra, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija un apsaimniekotājs nodrošina šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas uzskaiti par katru tās konstatēto neatbilstību un veiktajiem pasākumiem neatbilstības novēršanai.

III. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

17. Ja individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona un tās īstenotajā individuālajā projektā ir konstatēta neatbilstība vai ja apsaimniekotāja īstenotajā programmā vai grantu shēmā ir konstatēta neatbilstība:

17.1. aģentūra nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas valsts budžeta ieņēmumos vai apsaimniekotājam;

17.2. aģentūra izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos, ja atgūstamā summa nepārsniedz 50 latu;

17.3. un nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 17.1. un 17.2.apakšpunktam:

17.3.1. aģentūra par to rakstiski informē vadošo iestādi. Vēstules kopiju nosūta tās iestādes vadītājam, kura padotībā esošā valsts iestāde veikusi neatbilstošos izdevumus;

17.3.2. vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu, Valsts kontroli un maksājumu iestādi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

18. Ja apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs, kura īstenotajā apakšprojektā ir konstatēta neatbilstība, ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona:

18.1. apsaimniekotājs ziņo aģentūrai par nepieciešamību nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas valsts budžeta ieņēmumos;

18.2. apsaimniekotājs izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos, ja atgūstamā summa nepārsniedz 50 latu;

18.3. un nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktam:

18.3.1. apsaimniekotājs par to rakstiski informē vadošo iestādi. Vēstules kopiju nosūta tās iestādes vadītājam, kura padotībā esošā valsts iestāde veikusi neatbilstošos izdevumus;

18.3.2. vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu, Valsts kontroli un maksājumu iestādi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

19. Ja ir cits individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 17.punktā, aģentūra:

19.1. nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam;

19.2. izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos, ja atgūstamā summa nepārsniedz 50 latu;

19.3. informē vadošo iestādi, ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktam.

20. Vadošā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas no aģentūras izdod administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un iesniedz to aģentūrā nosūtīšanai adresātam.

21. Aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā administratīvā akta saņemšanas sagatavo vēstuli, kurā nosaka administratīvā akta izpildes kārtību, termiņu un Valsts kases konta numuru neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai. Minēto vēstuli kopā ar administratīvo aktu nosūta individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam.

22. Ja individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt termiņā, kāds norādīts šo noteikumu 21.punktā minētajā vēstulē:

22.1. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs rakstiski informē aģentūru par nepieciešamību mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu;

22.2. aģentūra septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.1.apakš­punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē iespēju mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu un triju darbdienu laikā pēc izvērtēšanas pabeigšanas rakstiski informē individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju par izvērtēšanas rezultātiem.

23. Ja šo noteikumu 20. un 21.punktā noteiktajā kārtībā nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu vai tā nav lietderīga, aģentūra civiltiesiskā kārtībā saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumu vienojas ar individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju.

24. Ja ir cits apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 18.punktā, apsaimniekotājs:

24.1. ziņo aģentūrai par nepieciešamību nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam;

24.2. izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos, ja atgūstamā summa nepārsniedz 50 latu;

24.3. ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktam, izdod administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

25. Apsaimniekotājs sagatavo vēstuli, kurā nosaka administratīvā akta izpildes kārtību, termiņu un Valsts kases konta numuru neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai, un kopā ar šo noteikumu 24.3.apakš­punktā minēto administratīvo aktu nosūta apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam.

26. Ja apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt termiņā, kāds norādīts šo noteikumu 25.punktā minētajā vēstulē:

26.1. apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs rakstiski informē apsaimniekotāju par nepieciešamību mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu;

26.2. apsaimniekotājs septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē iespēju mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu un triju darbdienu laikā pēc izvērtēšanas pabeigšanas rakstiski informē apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju par izvērtēšanas rezultātiem.

27. Ja šo noteikumu 24.3.apakšpunktā un 25.punktā noteiktajā kārtībā nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu vai tā nav lietderīga, apsaim­niekotājs civiltiesiskā kārtībā saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumu vienojas ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju.

28. Ja aģentūra vai apsaimniekotājs šo noteikumu 17.2., 18.2., 19.2. vai 24.2.apakš­punktā minētos neatbilstoši veiktos izdevumus noraksta izdevumos, aģentūra vai apsaimniekotājs papildus sagatavo grāmatvedības izziņu, kurā norādīts datums, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti izdevumos. Minēto datumu uzskata par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu.

29. Aģentūra vai apsaimniekotājs grāmatvedības izziņas kopiju kopā ar informāciju par šo noteikumu 17.2., 18.2., 19.2. vai 24.2.apakšpunktā minēto neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu izdevumos triju darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas izdevumos nosūta vadošajai iestādei un maksājumu iestādei, kā arī nodrošina informācijas uzskaiti par izdevumu norakstīšanu izdevumos (uzkrāšanu elektroniskā veidā).

30. Aģentūra vai apsaimniekotājs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.1., 18.1., 19.1. un 24.1.apakšpunktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu faktiskās ieturēšanas informē par to individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apakš­projekta līdzfinansējuma saņēmēju, kura īstenotajā individuālajā projektā vai apakšprojektā ir konstatēta neatbilstība, kā arī vadošo iestādi un maksājumu iestādi.

31. Šo noteikumu 17.3. un 18.3.apakš­punktā minētajos gadījumos par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad vadošā iestāde informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

32. Šo noteikumu 19.3. un 24.3.apakš­punktā minēto neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai aģentūra vai apsaimniekotājs atver kontu Valsts kasē. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti šajā kontā.

33. Apsaimniekotājs pēc neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma uzdevumu par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu aģentūrai.

34. Aģentūra pēc neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma uzdevumu par finanšu instrumentu līdzekļu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos vai Finanšu instrumentu birojam un, ja ir atgūts valsts budžeta finansējums, maksājuma uzdevumu par valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

35. Aģentūra un apsaimniekotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

IV. Kārtība, kādā risina strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu, ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona

36. Strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu, ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona, risina sarunu ceļā, pusēm savstarpēji vienojoties, un panākto vienošanos noformē rakstiski.

37. Ja sarunu ceļā savstarpēju vienošanos nav iespējams panākt, aģentūra vai apsaimniekotājs rakstiski informē par to individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja augstāko iestādi.

38. Augstākā iestāde, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto kārtību, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par padotības iestādes rīcību, risinot strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu. Par pieņemto lēmumu augstākā iestāde nekavējoties informē aģentūru vai apsaimniekotāju.

39. Ja aģentūra vai apsaimniekotājs nepiekrīt augstākās iestādes pieņemtajam lēmumam, tie rakstiski informē vadošo iestādi par strīdu, kurā sarunu ceļā nav panākta savstarpēja vienošanās.

40. Vadošā iestāde rakstiski informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli par strīdiem, kas saistīti ar piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu un kurus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.132

KN132P1_PAGE_1.JPG (125380 bytes)

KN132P1_PAGE_2.JPG (120014 bytes)

KN132P1_PAGE_3.JPG (92016 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.132

KN132P2_PAGE_1.JPG (101894 bytes)

KN132P2_PAGE_2.JPG (109412 bytes)

KN132P2_PAGE_3.JPG (32940 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 132Pieņemts: 26.02.2008.Stājas spēkā: 07.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37 (3821), 06.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
171998
07.03.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva