Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.123

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 6.§)
Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 84.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtību ar gaisa transportu.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai tiktu vienveidīgi piemērotas prasības, kas noteiktas 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - konvencija) 18.pielikumā, Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas dokumentā "Tehniskās instrukcijas bīstamu izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu" (Doc 9284) (turpmāk - tehniskās instrukcijas), Padomes 1991.gada 16.decembra Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Regulā (EK) Nr. 1899/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (turpmāk - regula Nr. 1899/2006).

3. Noteikumu prasības attiecas uz:

3.1. fiziskām un juridiskām personām, kuras Latvijas Republikā piedāvā bīstamās kravas pārvadāšanai ar gaisa transportu;

3.2. fiziskām un juridiskām personām, kuras piedāvā un veic starpniecības pakalpojumus gaisa pārvadājumos (piemēram, apstrādā un iesaiņo kravas, nogādā tās līdz gaisa kuģa ekspluatantam, sagatavo un noformē kravu vai pasta sūtījumu pārvadājuma dokumentus);

3.3. gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri veic komercdarbību Latvijas Republikā;

3.4. Latvijas Republikā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem, ja tie veic komercdarbību ārvalstīs;

3.5. fiziskām un juridiskām personām, ar kurām šo noteikumu 3.3.apakš­punktā minētie gaisa kuģu ekspluatanti noslēguši līgumu par atsevišķu darbību veikšanu saistībā ar gaisa pārvadājumiem (turpmāk - pilnvarotie pārstāvji).

4. Noteikumu darbības jomā esošajos jautājumos kompetentā iestāde ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra). Civilās aviācijas aģentūra uzrauga bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu atbilstību konvencijas 18.pielikuma, tehnisko instrukciju un regulas Nr. 1899/2006 prasībām.

5. Noteikumos lietotie termini atbilst konvencijas 18.pielikumā lietotajiem terminiem. Termins "bīstamie izstrādājumi" attiecināms uz bīstamiem izstrādājumiem un vielām, kas var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, īpašumu vai vidi un kas ir klasificēti atbilstoši tehniskajām instrukcijām. Termins "bīstamās kravas" attiecināms uz bīstamo izstrādājumu komerciāliem kravu pārvadājumiem ar gaisa transportu.

II. Bīstamo kravu gaisa pārvadājumu atļauja

6. Latvijas Republikā reģistrētam gaisa kuģa ekspluatantam bīstamās kravas pārvadāšanai nepieciešama Civilās aviācijas aģentūras izsniegta bīstamo kravu gaisa pārvadājumu atļauja (turpmāk - atļauja). Citā valstī reģistrētam gaisa kuģa ekspluatantam bīstamās kravas pārvadāšanai Latvijas Republikas gaisa telpā nepieciešama tā reģistrācijas valsts atļauja.

7. Civilās aviācijas aģentūra izskata gaisa kuģa ekspluatanta iesniegumu atļaujas saņemšanai regulā Nr. 1899/2006 noteiktajā kārtībā.

8. Atļauja tiek piešķirta saskaņā ar šo noteikumu prasībām un atbilstoši regulā Nr. 1899/2006 noteiktajām prasībām. Atļauju iekļauj gaisa kuģa ekspluatanta apliecības sadaļā "īpašās atļaujas/apstiprinājumi".

9. Lai pieņemtu lēmumu par atļaujas izsniegšanu, Civilās aviācijas aģentūra var pieprasīt no gaisa kuģa ekspluatanta papildu informāciju, kas nepieciešama pilnīgai atbilstības novērtēšanai noteiktos apstākļos, ģeogrāfiskos rajonos vai specifisku bīstamo izstrādājumu veidu pārvadāšanai.

10. Pirms atļaujas izsniegšanas Civilās aviācijas aģentūra pārliecinās, vai ekspluatants ir izpildījis normatīvo aktu prasības attiecībā uz sprāgstvielu un radioaktīvu materiālu pārvadāšanu un ar to saistītajām darbībām.

11. Ja Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka gaisa kuģa ekspluatants atbilst tehnisko instrukciju, regulas Nr. 1899/2006, šo noteikumu un citu civilās aviācijas drošību reglamentējošu normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem, kurus var noteikt, izvērtējot šo noteikumu 9.punktā minēto papildinformāciju, tā izsniedz atļauju.

III. Valsts uzraudzības kārtība

12. Civilās aviācijas aģentūra veic valsts uzraudzību, lai pārliecinātos, kā gaisa kuģu ekspluatanti un to pilnvarotie pārstāvji savā darbībā ievēro tehnisko instrukciju prasības:

12.1. attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem:

12.1.1. apstiprina regulā Nr. 1899/2006 noteiktajās gaisa kuģa ekspluatanta rokasgrāmatās iekļautās ekspluatanta kvalitātes uzraudzības proce­dūras, instrukcijas un nepieciešamās kvalifikācijas prasības, lai darbinieki un gaisa kuģa ekspluatanta pilnvarotie pārstāvji varētu nodrošināt bīstamo kravu drošu pārvadāšanu un nepieļautu nedeklarētu bīstamo izstrādājumu pārvadājumus;

12.1.2. apstiprina mācību programmas gaisa kuģa ekspluatanta darbiniekiem un pārbauda instruktoru kvalifikācijas atbilstību apmācību veikšanai;

12.1.3. ne retāk kā reizi gadā pārbauda bīstamo izstrādājumu pārvadāšanā piemērojamo drošības prasību ievērošanu gaisa kuģa ekspluatanta darbībā, atbildīgā personāla kvalifikāciju tā darba uzdevumu izpildei un iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu gaisa kuģa ekspluatanta un tā pilnvaroto aģentu darbības atbilstības uzraudzībai;

12.1.4. sadarbojas ar aviācijas jomā kompetentajām iestādēm tajās valstīs, uz kurieni Latvijas Republikā reģistrētie gaisa kuģu ekspluatanti veic bīstamo kravu gaisa pārvadājumus, lai nodrošinātu aviācijas jomā piemērojamo normatīvo aktu prasību ievērošanu ekspluatanta darbībā visās valstīs;

12.1.5. konstatējot, ka gaisa kuģa ekspluatants nav ievērojis normatīvo aktu prasības aviācijas jomā, Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) apstiprināto pārkāpumu klasifikācijas metodoloģiju izvērtē minētā pārkāpuma ietekmi uz lidojumu drošības līmeni un veic šādus pasākumus, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem aviācijas jomā atbilstošu gaisa kuģu ekspluatācijas un komercdarbības drošības līmeni:

12.1.5.1. nosaka, cik būtiski konstatētais pārkāpums vai to kopums pazemina drošības līmeni, pakļaujot riskam gaisa kuģi, pasažierus, gaisa kuģa apkalpi vai citu apkalpojošo personālu;

12.1.5.2. saskaņā ar regulu Nr. 1899/2006 pieņem lēmumu par bīstamo kravu pārvadājumu daļēju ierobežošanu vai apturēšanu un rakstiski nosaka ierobežojumus, kas piemērojami pieļautā riska novēršanai;

12.1.5.3. informē gaisa kuģa ekspluatantu un nosaka veicamās darbības pārkāpumu novēršanai un to izpildes termiņus. Pārkāpumu novēršanas termiņš tiek noteikts atkarībā no pārkāpumu rakstura, cēloņa un apjoma, bet ne ilgāk par trim mēnešiem;

12.1.5.4. ierobežojumus piemēro līdz laikam, kad gaisa kuģa ekspluatants pierāda Civilās aviācijas aģentūrai, ka pārkāpumi ir novērsti;

12.1.5.5. ja pārkāpumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu vai turpmāku ierobežojumu, vai sankciju piemērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām aviācijas jomā;

12.2. attiecībā uz ārvalstīs reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem un viņu pilnvarotiem pārstāvjiem, kuri veic komercdarbību Latvijas Republikā:

12.2.1. regulāri pārbauda drošības prasību ievērošanu gaisa kuģa ekspluatantu, kā arī to pilnvaroto pārstāvju darbībā;

12.2.2. informē gaisa kuģa ekspluatantu un tā reģistrācijas valsts kompetentās iestādes aviācijas jomā par konstatētajiem pārkāpumiem un pieprasa veikt pasākumus to novēršanai;

12.2.3. ja konstatētais pārkāpums vai to kopums būtiski pazemina drošības līmeni, pakļaujot drošības riskam gaisa kuģi, pasažierus, gaisa kuģa apkalpi vai citu apkalpojošo personālu, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski nosaka ārvalstī reģistrētajam gaisa kuģa ekspluatantam ierobežojumus bīstamo kravu pārvadājumiem uz un no lidlaukiem Latvijas Republikas teritorijā.

13. Civilās aviācijas aģentūra veic valsts uzraudzību, lai pārliecinātos, kā lidlauku ekspluatanti un komersanti, kuri apkalpo gaisa kuģa ekspluatantus, savā darbībā ievēro tehnisko instrukciju prasības un citus normatīvos aktus aviācijas jomā, tajā skaitā pārbauda:

13.1. drošības prasību ievērošanu lidlauka ekspluatanta darbībā, atbildīgā personāla kvalifikāciju, kāda nepieciešama tā darba uzdevumu izpildei, kā arī iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu lidlauka ekspluatanta darbības atbilstības uzraudzībai;

13.2. lidlauka avārijas un glābšanas dienestu gatavību neitralizēt bīstamo izstrādājumu noplūdi lidlauka teritorijā, gatavību novākt vai izolēt bīstamo piesārņojumu un novērst iespējamo kaitējumu personām, īpašumam un videi;

13.3. pasažieru, bagāžas, kravu un pasta sūtījumu drošības pārbaužu veikšanā nodarbinātā personāla mācību programmu un darba instrukciju atbilstību, kā arī aviācijas drošības pārbaužu veikšanā nodarbinātā personāla zināšanu un praktisko iemaņu atbilstību tehnisko instrukciju un piemērojamo Eiropas Savienības regulu prasībām;

13.4. gaisa kuģu, to pasažieru, bagāžu un kravu apkalpošanas darbos iesaistīto komersantu personāla mācību programmu, darba procedūru un instrukciju atbilstību, kā arī bīstamo izstrādājumu uzglabāšanas apstākļu atbilstību, ja komersants minētos apkalpošanas darbus veic, pamatojoties uz līgumu ar gaisa kuģu ekspluatantu.

14. Ja Civilās aviācijas aģentūra konstatē, ka lidlauka ekspluatants vai šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētie komersanti pārkāpj tehniskās instrukcijas, piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus vai Latvijas Republikas normatīvos aktus aviācijas jomā, tā veic šādus pasākumus:

14.1. informē komersantu un pieprasa noteiktā termiņā veikt attiecīgas darbības pārkāpumu novēršanai. Pārkāpumu novēršanas termiņš tiek noteikts atkarībā no pārkāpumu rakstura un apjoma, bet ne ilgāk par trim kalendāra mēnešiem. Ja pārkāpumi netiek novērsti Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā, tā pieņem lēmumu par turpmāku ierobežojumu vai sankciju piemērošanu atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem aviācijas jomā;

14.2. ja pārkāpumu pieļāvis komersants, kuram gaisa kuģa ekspluatants uz līguma pamata deleģējis savus tehniskajās instrukcijās noteiktos pienākumus saistībā ar bīstamo izstrādājumu pārvadāšanu, un konstatētais pārkāpums vai to kopums ir pazeminājis lidojumu drošības līmeni, gaisa kuģa ekspluatantam piemēro šo noteikumu 12.1.5.apakšpunktā noteiktos pasākumus.

15. Civilās aviācijas aģentūra informē Latvijas Republikā reģistrētos gaisa kuģu ekspluatantus un lidlauku ekspluatantus par jebkuriem uz to darbību attiecināmiem papildu nosacījumiem vai ierobežojumiem, kas piemērojami saistībā ar publicētajiem tehnisko instrukciju grozījumiem noteiktā tehnisko instrukciju izdevuma piemērošanas laikā, kā arī uzrauga šo nosacījumu vai ierobežojumu izpildi.

IV. Piemērojamie nosacījumi un ierobežojumi

16. Gaisa kuģa ekspluatants drīkst iekraut gaisa kuģī un pārvadāt bīstamos izstrādājumus, bīstamās kravas un pasta pārvadājumus tikai:

16.1. ievērojot visas piemērojamās tehnisko instrukciju un Eiropas Savienības tiesību aktu prasības, Latvijas Republikas normatīvo aktu aviācijas jomā prasības un ierobežojumus, kas attiecināmi uz gaisa kuģa ekspluatanta izmantoto gaisa kuģa tipu;

16.2. tādā apjomā, kāds noteikts gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā un detalizēti aprakstīts regulā Nr. 1899/2006 noteiktajās ekspluatanta rokasgrāmatās visiem ekspluatanta izmantotajiem gaisa kuģu tipiem;

16.3. ievērojot tehniskajās instrukcijās noteiktās detalizētās prasības un procedūras.

17. Gaisa kuģa ekspluatants drīkst pārvadāt arī tādu veidu bīstamos izstrādājumus, kam tehniskajās instrukcijās noteikti specifiski izņēmumi:

17.1. bīstamos izstrādājumus, kuru atrašanos gaisa kuģī nosaka regulas Nr. 1899/2006 prasības;

17.2. izstrādājumus, kurus izmanto tehniskajās instrukcijās norādītajiem īpašajiem mērķiem saskaņā ar to nosacījumiem;

17.3. pasažieru un apkalpes īpašumā vai valdījumā esošos izstrādājumus, kuru pārvadāšana atļauta tehniskajās instrukcijās, ar ierobežojumiem, kas piemērojami gaisa kuģa ekspluatanta izmantotajam gaisa kuģa tipam.

18. Šo noteikumu 17.punktā minēto bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas nosacījumi un detalizētas prasības katram ekspluatanta izmantotajam gaisa kuģa tipam tiek aprakstītas regulā Nr. 1899/2006 noteiktajās gaisa kuģa ekspluatanta rokasgrāmatās un iekļautas personāla mācību programmās.

19. Attiecībā uz noteikta veida bīstamajiem izstrādājumiem, kuru gaisa pārvadājumi tehniskajās instrukcijās ir aizliegti jebkādos apstākļos, ievēro šādas prasības:

19.1. juridiskai vai fiziskai personai, kas nosūta bīstamos izstrādājumus pārvadāšanai ar gaisa transportu, nav atļauts piedāvāt pārvadājumam tādus izstrādājumus, kas ir aizliegti saskaņā ar tehnisko instrukciju prasībām;

19.2. ja gaisa kuģa ekspluatanta vai tā pilnvarotā pārstāvja valdījumā ir nonācis kravu sūtījums, par kuru nav iespējams pārliecināties, vai to drīkst pārvadāt, ekspluatanta pienākums ir nepieļaut šā kravu sūtījuma pārvadāšanu un nekavējoties informēt tās valsts kompetento iestādi, no kuras šis sūtījums ir piegādāts, kā arī Civilās aviācijas aģentūru. Sūtījuma turpmāka uzglabāšana vai citas darbības veicamas saskaņā ar nosūtītājas valsts kompetentās iestādes un Civilās aviācijas aģentūras norādījumiem, ievērojot regulas Nr. 1899/2006 prasības.

20. Lai pārvadātu no Latvijas Republikas lidlaukiem vai uz tiem bīstamos izstrādājumus, kurus tehniskajās instrukcijās atļauts pārvadāt tikai izņēmuma gadījumos, vai lidotu pāri Latvijas Republikas teritorijai ar šiem bīstamajiem izstrādājumiem, ievēro šādas prasības:

20.1. gaisa kuģa ekspluatants rakstiski informē Civilās aviācijas aģentūru par šāda izņēmuma piemērošanas iemeslu un par pasākumiem, kādus tas veic, lai nodrošinātu tehnisko instrukciju prasībām atbilstošu lidojuma drošības līmeni;

20.2. Civilās aviācijas aģentūra atļauj vienreizēju, noteiktā laikposmā ieplānotu bīstamo izstrādājumu gaisa pārvadājumu no Latvijas Republikas teritorijas vai teritorijas pārlidojumu pēc tam, kad ir pārliecinājusies, ka:

20.2.1. ekspluatanta ieviestie pasākumi ir piemēroti lidojumu drošības līmeņa uzturēšanai;

20.2.2. ekspluatants ir pārbaudījis kravas nosūtītāja un saņēmēja ieviestos, kravas drošai apstrādei nepieciešamos pasākumus pārvadājuma sākumpunkta, galamērķa un tranzīta valstu lidostās;

20.3. ja pārvadājumu veic gaisa kuģa ekspluatants, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā, un tas notiek, tikai pārlidojot Latvijas Republikas teritoriju, Civilās aviācijas aģentūra izsniedz pārlidojuma atļauju pēc tam, kad ir pār­liecinājusies, ka gaisa kuģa ekspluatanta reģistrācijas valsts, kā arī pārvadājuma sākumpunkta un galamērķa valstis ir devušas atļauju šim pārvadājumam.

21. Ja Latvijas Republikā reģistrēta gaisa kuģa ekspluatants plāno savā darbībā ieviest stingrākas prasības, nekā noteikts tehniskajās instrukcijās, tas 30 dienas pirms šo prasību ieviešanas informē Civilās aviācijas aģentūru. Civilās aviācijas aģentūra Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas noteiktajā kārtībā informē šo organizāciju par gaisa kuģa ekspluatanta ieviestajām prasībām, lai tās varētu publicēt tehniskajās instrukcijās.

V. Gaisa kuģa ekspluatanta pienākumi, pārvadājot kravu un pasta sūtījumus

22. Ja ar gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā vai gaisa telpā ir noticis incidents vai aviācijas nelaimes gadījums, ko izraisījuši kravas vai pasta sūtījumā pārvadātie bīstamie izstrādājumi, gaisa kuģa ekspluatants nekavējoties ziņo Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam un Civilās aviācijas aģentūrai par visiem uz šo pārvadājumu attiecināmiem faktiem, tajā skaitā arī šo noteikumu 16.punktā minēto darbību izpildes apstākļiem.

23. Pārvadājot kravu un pasta sūtījumus, kas nav deklarēti kā bīstamo izstrādājumu krava, gaisa kuģa ekspluatants veic šādus piesardzības pasākumus:

23.1. nodrošina gaisa kuģa ekspluatanta vai tā pilnvarotā pārstāvja kravu pieņemšanas darbinieku apmācību, lai tie spētu identificēt un atklāt nedeklarētus bīstamos izstrādājumus sūtījumos, kurus nosūta kā kravu vai pastu;

23.2. ja kravu pieņemšanas darbinieki konstatē iespējamu nedeklarētu bīstamo izstrādājumu klātbūtni kravas vai pasta sūtījumā, tie pieprasa no kravu vai pasta sūtījumu nosūtītāja atbildīgās amatpersonas informāciju par kravas vai pasta sūtījuma saturu;

23.3. ja gaisa kuģa ekspluatants vai tā pilnvarotais pārstāvis nespēj nešaubīgi noteikt, vai krava vai pasta sūtījums nesatur bīstamos izstrādājumus, tas nepieļauj kravas vai pasta sūtījuma gaisa pārvadājumu un informē tās valsts kompetento iestādi, kurā kravas vai pasta sūtījums tiek pieņemts pārvadāšanai.

VI. Gaisa kuģa ekspluatanta pienākums sniegt informāciju

24. Gaisa kuģa ekspluatants nodrošina, lai tā rokasgrāmatās būtu pietiekama informācija par bīstamajiem izstrādājumiem un rokasgrāmatas papīra formā vai elektroniski darba laikā būtu ērti pieejamas gaisa kuģa ekspluatanta darbiniekiem. Par bīstamajiem izstrādājumiem sniedzama vismaz šāda informācija:

24.1. zemes dienestu darbinieku un gaisa kuģa apkalpes locekļu darba pienākumi, lai nepieļautu bīstamu izstrādājumu trans­portēšanu un nedeklarētu bīstamo izstrādājumu pārvadāšanu;

24.2. darbinieku rīcība, ja radusies avārijas situācija ar bīstamajiem izstrādājumiem;

24.3. ziņas par bīstamajiem izstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas tehnisko instrukciju prasības, ja:

24.3.1. tos izmanto lidojuma navigācijai vai drošībai;

24.3.2. tos izmanto, lai sniegtu medicīnisko palīdzību pacientam lidojuma laikā;

24.3.3. tos izmanto, lai lidojuma laikā sniegtu atbalstu meklēšanas un glābšanas operācijās;

24.3.4. tie ir atļauti pārvadāšanai pasažieriem un apkalpes locekļiem;

24.3.5. gaisa kuģa apkalpe tos izmanto vai tirgo lidojuma laikā.

25. Gaisa kuģa ekspluatants nodrošina, ka šo noteikumu 24.punktā minētā informācija darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā tiek sniegta arī komersantiem:

25.1. ar kuriem gaisa kuģa ekspluatants noslēdzis līgumus par lidojumu apkalpošanu, pasažieru, bagāžas un kravas apstrādi un aviobiļešu tirdzniecību;

25.2. kuriem ir deleģētas kādas no ekspluatanta gaisa kuģa tehniskajai apkopei un remontam nepieciešamajām funkcijām.

VII. Darbinieku apmācība un mācību programmu apstiprināšana

26. Komersanti, kas reģistrēti un darbojas Latvijas Republikā, nodrošina personāla sākotnējo un atkārtoto apmācību atbilstoši tehnisko instrukciju prasībām:

26.1. Latvijas Republikā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem;

26.2. kravu nosūtītājiem vai citām juridiskām un fiziskām personām, kas nosūtītāja uzdevumā sagatavo bīstamos izstrādājumus pārvadāšanai ar gaisa transportu, ieskaitot kravu iepakotājus un nosūtītāja pilnvarotos pārstāvjus;

26.3. komersantiem, kuri gaisa kuģa ekspluatanta uzdevumā pieņem, uzglabā, iekrauj, izkrauj, transportē vai citādi apstrādā kravas, kas satur bīstamos izstrādājumus;

26.4. komersantiem, kuri gaisa kuģa ekspluatanta uzdevumā pieņem, uzglabā, iekrauj, izkrauj, transportē vai citādi apstrādā kravas un pasta sūtījumus, kas nesatur bīstamos izstrādājumus;

26.5. komersantiem, kuri gaisa kuģa ekspluatanta uzdevumā lidostā reģistrē pasažierus un to bagāžu, kā arī veic citas gaisa pārvadājumam nepieciešamās procedūras;

26.6. komersantiem, kuri pārvadātāja uzdevumā pasažierus lidojumam reģistrē ārpus lidostas;

26.7. lidlauku ekspluatantiem un gaisa kuģu ekspluatantiem, lai apmācītu avio­drošības darbiniekus, kas veic pasažieru, bagāžas, kravas vai pasta sūtījumu drošības pārbaudi;

26.8. lidlauku ekspluatantu avārijas un glābšanas dienestiem, kas atbildīgi par bīstamo izstrādājumu noplūdes vai aizdegšanās seku likvidāciju lidlaukos, to nomnieku telpās un gaisa kuģos;

26.9. komersantiem, kuri paši apmāca savus darbiniekus bīstamo izstrādājumu, kravu un pasta pārvadāšanas jomā vai piedāvā šādu apmācību citām juridiskām un fiziskām personām.

27. Komersantiem darbinieku apmācībā ir šādi pienākumi:

27.1. pieņemot darbā personu, kuras darba pienākumi saistīti ar bīstamo izstrādājumu pārvadāšanu ar gaisa transportu vai nedeklarētu bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas nepieļaušanu, komersants nodrošina šīs personas atbilstošu apmācību, pirms tā uzsākusi darba pienākumu pildīšanu;

27.2. šo noteikumu 26.1., 26.5., 26.7., 26.8. un 26.9.apakšpunktā minētie komersanti drīkst apmācīt savus darbiniekus un citas fiziskās personas tikai saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātām mācību programmām;

27.3. lai pārliecinātos par apmācāmās personas zināšanām un praktisko iemaņu apguvi darba pienākumu pildīšanā un rīcībai avārijas situācijās, kas iespējamas personas darba vietā, komersants nodrošina, ka mācību kursa noslēgumā šī persona kārto kvalifikācijas pārbaudi;

27.4. komersants nodrošina, ka atkārtota darbinieku apmācība notiek vismaz reizi divos gados, lai darbinieku zināšanas būtu atbilstošas noteiktajām prasībām;

27.5. komersants nodrošina, ka pēc mācību kursa sekmīgas pabeigšanas instruktors izsniedz darbiniekam tā kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, kurā norādīti šo noteikumu 34.punktā minētie dati.

28. Mācību programmā tiek ietverts tehniskajās instrukcijās noteiktais prasību minimums, kas papildināts ar informāciju par specifiskiem darbinieku pienākumiem atbilstoši komersanta noteiktajām darba instrukcijām un rīcības plāniem avārijas situācijās. Mācību programmās iekļauj šādas daļas:

28.1. vispārīgie nosacījumi un normatīvo aktu prasības attiecībā uz bīstamo izstrādājumu pārvadāšanu;

28.2. darba pienākumi, kas paredz detalizētu noteikumu apgūšanu tajās jomās, par kurām atbildīgs konkrētais darbinieks;

28.3. drošības noteikumi, kas ietver arī informāciju par drošiem darba paņēmieniem, riska faktoriem, kuri saistīti ar bīstamajiem izstrādājumiem, un rīcību avārijas situācijās;

28.4. praktiskā rīcība avārijas situācijās, ja radusies bīstamo izstrādājumu un vielu noplūde vai aizdegšanās, tajā skaitā individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, noplūdes avota izolēšana, uguns dzēšana, cilvēku un materiālo vērtību evakuācija no telpām un ziņošana avārijas un glābšanas dienestiem.

29. Izstrādājot un ieviešot darbinieku mācību programmas, komersants ņem vērā darbinieka pienākumus un nepieciešamo apmācību. Ja darbinieka pienākumos ietilpst vairāki uzdevumi, tam jāapgūst mācību programma atbilstoši visam veicamo uzdevumu apjomam.

30. Mācību programmai kā atsevišķu daļu pievieno informāciju par teorētisko un praktisko kvalifikācijas pārbaudi un tās sekmīgas izpildes kritērijiem.

31. Mācību programmā iekļauj arī informāciju par juridiskām vai fiziskām personām, kuras izstrādājušas programmu (norāda šo personu vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un personas kodu (reģistrācijas numuru)), un informāciju par instruktoriem, kuri apmācīs personas atbilstoši šai programmai (norāda instruktoru pieredzi bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas un apstrādes jomā un pievieno instruktoru kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu kopijas).

32. Šo noteikumu 26.1., 26.5., 26.7., 26.8. un 26.9.apakšpunktā minētie komersanti iesniedz darbinieku mācību programmas Civilās aviācijas aģentūrā. Civilās aviācijas aģentūra 15 darbdienu laikā izskata iesniegtās programmas un, ja mācību programmas ir atbilstošas definētā darbinieku loka apmācībai un tehnisko instrukciju un regulas Nr. 1899/2006 prasībām, tās rakstiski apstiprina.

33. Apmācību instruktora tiesības Civilās aviācijas aģentūra piešķir 30 dienu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas, ja pretendenta kvalifikācija atbilst tehnisko instrukciju prasībām.

34. Komersants rakstiski reģistrē informāciju par darbinieku mācībām un uzglabā to komersanta un darbinieka darba tiesisko attiecību laikā un sešus mēnešus pēc šo darba tiesisko attiecību pārtraukšanas. Reģistrē šādu informāciju:

34.1. personas vārds, uzvārds un personas kods;

34.2. datums, kad sekmīgi pabeigts pēdējais mācību kurss;

34.3. mācību programmas nosaukums un datums, kad kompetentā iestāde apstiprinājusi mācību programmu;

34.4. konspektīvs programmas izklāsts, apgūto mācību priekšmetu nosaukums, laiks, kas paredzēts teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, apmācāmo kvalifikācijas pārbaudes darba kopijas;

34.5. tā komersanta adrese un nosaukums, kas veicis apmācību.

35. Komersants uzglabā arī darbinieku individuālo apmācību apliecinošu dokumentu kopijas. Dokumentos ietver personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, mācību laiku, mācību programmas nosaukumu, instruktora vārdu, uzvārdu, parakstu un norādi, ka minētā persona ir nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudi.

36. Informāciju par mācībām uzrāda pēc Civilās aviācijas aģentūras darbinieku pieprasījuma.

37. Gaisa kuģa ekspluatants pārliecinās, vai šo noteikumu 26.1., 26.5., 26.7., 26.8. un 26.9.apakšpunktā minētie komersanti ir apstiprinājuši savas mācību programmas Civilās aviācijas aģentūrā vai citas valsts kompetentajā iestādē, ja ekspluatants veicis komercdarbību šajā valstī, pirms tas noslēdzis līgumus par tehniskajās instrukcijās noteikto un gaisa kuģa ekspluatanta atbildības jomā esošo funkciju izpildi.

38. Pirms gaisa kuģa ekspluatants slēdz līgumus par tehniskajās instrukcijās noteikto un gaisa kuģa ekspluatanta atbildības jomā esošo funkciju izpildi, tas pārliecinās, vai šo noteikumu 26.2., 26.3., 26.4. un 26.6.apakšpunktā minēto komersantu vai citu juridisko un fizisko personu darbinieku apmācība atbilst tehnisko instrukciju prasībām.

39. Gaisa kuģa ekspluatants neslēdz līgumus ar komersantiem vai citām juridiskām un fiziskām personām, ja darbinieku apmācība neatbilst šo noteikumu 37. un 38.punkta prasībām.

VIII. Pasažieru informēšana

40. Gaisa kuģu ekspluatanti, to pilnvarotie pārstāvji un lidlauku ekspluatanti informē pasažierus par gaisa pārvadājumos aizliegtiem bīstamajiem izstrādājumiem vismaz šādos veidos:

40.1. informāciju norāda pasažiera biļetē (arī tad, ja pasažieris iegādājas elektronisku biļeti), nodrošinot, ka pasažieris pirms biļetes iegādes tiek informēts par ierobežojumiem, kas piemērojami, pārvadājot rokas bagāžu un reģistrēto bagāžu;

40.2. informāciju izvieto lidostā labi redzamā vietā, kur pasažieri iegādājas biļetes, reģistrējas lidojumam, iziet pirmslidojuma drošības pārbaudi, kā arī pirms iekāpšanas gaisa kuģī.

41. Gaisa kuģa ekspluatants nodrošina, ka darbinieki, kas reģistrē pasažierus lidojumam, spēj kvalificēti izskaidrot pasažieriem prasības, kas attiecināmas uz bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas aizliegumu, kā arī sniegt precīzu informāciju par izstrādājumiem, kurus pasažieri drīkst pārvadāt izņēmuma kārtā, un šāda pārvadājuma precīzus nosacījumus.

42. Aviobiļešu tirdzniecības komersanti nodrošina, ka darbinieki, kuri pārdod aviobiļetes, spēj:

42.1. kvalificēti izskaidrot pasažieriem prasības, kas attiecināmas uz bīstamo izstrādājumu pārvadāšanas aizliegumu;

42.2. sniegt precīzu informāciju par izstrādājumiem, kurus pasažieri drīkst pārvadāt izņēmuma kārtā;

42.3. izskaidrot attiecīgā pārvadājuma precīzus nosacījumus plānotajā lidojuma maršrutā ar pārvadājumā iesaistīto ekspluatantu izmantotajiem gaisa kuģu tipiem.

IX. Bīstamo izstrādājumu nedeklarētas pārvadāšanas gadījumu izmeklēšana

43. Ja noticis nedeklarētu vai nepareizi deklarētu bīstamo izstrādājumu pārvadājums vai šāda pārvadājuma mēģinājums, Civilās aviācijas aģentūra noskaidro notikušā apstākļus atbilstoši tehnisko instrukciju prasībām, lai novērstu apstākļus, kas radījuši vai veicinājuši normatīvo aktu aviācijas jomā pārkāpumus.

44. Civilās aviācijas aģentūra pieprasa no nedeklarētu vai nepareizi deklarētu bīstamo izstrādājumu pārvadājumā vai pārvadājuma mēģinājumā iesaistītajām personām to rīcībā esošo informāciju un paskaidrojumus, ja nepieciešams, sadarbojoties ar kompetentajām aviācijas uzraudzības iestādēm valstīs, kurās ir pārkāptas tehnisko instrukciju prasības.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 123Pieņemts: 26.02.2008.Stājas spēkā: 05.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 04.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
171817
05.03.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)