Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.114

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 15.§)
Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu (arī apakšprojektu) īstenošanai un veic maksājumus
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plānojami līdzekļi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu (arī apakšprojektu) īstenošanai un veicami maksājumi.

2. Valsts budžetā plāno līdzekļus finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, grantu shēmu, individuālo projektu un apakš­projektu finanšu instrumentu līdzfinansējumam un valsts budžeta finansējumam.

3. Valsts budžeta finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar apstiprināto programmu, grantu shēmu, individuālo projektu vai apakšprojektu novirza:

3.1. individuālā projekta vai apakšprojekta īstenošanai, ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions;

3.2. individuālā projekta vai apakšprojekta īstenošanai, kas saistīts ar valsts apmaksāto veselības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu un pakalpojuma sniegšanas infrastruktūras uzlabošanu, daļēja nacionālā līdzfinansējuma apmērā, kas nepārsniedz 7,5 procentus no kopējām individuālā projekta vai apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir ministrija vai centrālā valsts iestāde;

3.3. individuālā projekta vai apakšprojekta īstenošanai, kurš paredz fundamentālo pētījumu, rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādnes veikšanu, kam nav saimnieciska rakstura, un veikto pētījumu rezultātus izplatīt mācību, publikāciju vai tehnoloģiju nodošanas veidā un iegūto peļņu atkārtoti investēt minētajās darbībās, to rezultātu izplatīšanā vai mācībās, daļēja nacionālā līdzfinansējuma apmērā, kas nepārsniedz 7,5 procentus no kopējām individuālā projekta vai apakšprojekta attiecināmajām izmaksām, ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts dibināta augstākās izglītības institūcija vai valsts zinātniskais institūts, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija;

3.4. apsaimniekotājam vadības (administrēšanas) izdevumu segšanai;

3.5. apsaimniekotājam valsts budžeta finansējuma proporcijas apmērā par apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmējiem, kuri īsteno apakšprojektus un nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions.

(MK 09.09.2008. noteikumu Nr.727 redakcijā)

4. Finanšu instrumentu līdzfinansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus novirza:

4.1. atmaksai (tai skaitā avansa maksājumam) valsts budžetā:

4.1.1. ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions;

4.1.2. par apsaimniekotāja vadības (administrēšanas) izdevumiem;

4.2. apsaimniekotājam finanšu instrumentu līdzfinansējuma proporcijas apmērā par apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmējiem, kuri īsteno apakšprojektus un nav valsts budžeta iestādes vai plānošanas reģions;

4.3. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions.

II. Valsts budžeta līdzekļu plānošana

5. Valsts budžeta finansējumu individuālā projekta vai apakšprojekta īstenošanai, ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions, veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir ministrija vai centrālā valsts iestāde, vai valsts dibināta augstākās izglītības institūcija, vai valsts zinātniskais institūts, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija, plāno atsevišķā programmā vai apakšprogrammā (turpmāk – programma) kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem ministrijas vai centrālās valsts iestādes (turpmāk – centrālā valsts iestāde) budžetā par tās institucionālajā padotībā esošajiem individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem un individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem, kas ir veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, un valsts dibinātas augstākās izglītības institūcijas vai valsts zinātniskie institūti, kuriem ir atvasinātas publiskas personas statuss un kuri ir budžeta finansētas institūcijas. Centrālā valsts iestāde plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības apstiprinātajiem individuālajiem projektiem un apakšprojektiem.

(MK 09.09.2008. noteikumu Nr.727 redakcijā)

6. Finanšu ministrijas budžetā atsevišķā programmā plāno finanšu instrumentu līdzfinansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzību:

6.1. finanšu instrumentu līdzfinansējuma atmaksai valsts budžetā par centrālās valsts iestādes un tās institucionālās padotības iestādes īstenotajiem individuālajiem projektiem, apakšprojektiem un apsaimniekotāju vadības (administrēšanas) izdevumiem;

6.2. finanšu instrumentu līdzfinansējumam, kas paredzēts citiem individuālo projektu vai apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmējiem, kuri nav minēti šo noteikumu 6.1.apakšpunktā;

6.3. finanšu instrumentu līdzfinansējumam, kas paredzēts apsaimnie­kotājam par apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem, kuri nav valsts budžeta iestādes vai plānošanas reģions, paredzot izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

7. Tās centrālās valsts iestādes budžetā, kura pilda apsaimniekotāja funkcijas vai kuras padotībā ir apsaimniekotājs, atsevišķā programmā plāno:

7.1. finanšu instrumentu līdzfinansējumu ārvalstu finanšu palīdzības veidā kā saņemto transferta pārskaitījumu no centrālās valsts iestādes valsts pamatbudžetā par apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem, kas nav valsts budžeta iestādes vai plānošanas reģioni;

7.2. valsts budžeta finansējumu kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem programmas vai grantu shēmas vadības (administrēšanas) izdevumu segšanai;

7.3. valsts budžeta finansējumu kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem apakš­projektu līdzfinansējuma saņēmējiem valsts budžeta finansējuma proporcijas apmērā, ja apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions.

8. Ja centrālā valsts iestāde pamatotu un objektīvu iemeslu dēļ nevar plānot finanšu instrumentu programmu, grantu shēmu, individuālo projektu vai apakšprojektu īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus atsevišķā programmā, attiecīgā iestāde, sniedzot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, par to rakstiski informē Finanšu ministriju. Finanšu ministrija pieņem lēmumu, kurā programmā līdzekļi plānojami.

9. Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" plāno finansējumu finanšu instrumentu programmām, grantu shēmām, individuālajiem projektiem un apakšprojektiem, kuri vēl nav apstiprināti (nav pieņemts lēmums) un kuriem nav paredzētas apropriācijas centrālo valsts iestāžu budžetos, vai apstiprināto programmu, grantu shēmu, individuālo projektu vai apakšprojektu pabeigšanai, ja tiem nav paredzēta pietiekama apropriācija centrālo valsts iestāžu budžetos.

10. Ja tiek pieņemts lēmums par programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai apakšprojekta apstiprināšanu, bet centrālās valsts iestādes budžetā par tās institucionālajā padotībā esošajiem individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem un apsaimniekotājiem, un individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem, kas ir veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, un valsts dibinātās augstākās izglītības institūcijas vai valsts zinātniskie institūti, kuriem ir atvasinātas publiskas personas statuss un kuri ir budžeta finansētas institūcijas, nav paredzēts finansējums projekta īstenošanai, tā iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumu par līdzekļu pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” attiecīgās centrālās valsts iestādes budžetā budžeta un finanšu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 09.09.2008. noteikumu Nr.727 redakcijā)

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

11. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus sagatavo normatīvajos aktos par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem noteiktajā kārtībā un termiņos.

12. Centrālā valsts iestāde ir atbildīga par tās institucionālajā padotībā esošo apsaimniekotāju, individuālo projektu vai apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmēju un individuālo projektu vai apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmēju, kas ir veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, un valsts dibinātās augstākās izglītības institūcijas vai valsts zinātniskie institūti, kuriem ir atvasinātas publiskas personas statuss un kuri ir budžeta finansētas institūcijas, valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu (valsts budžeta finansējumam un finanšu instrumentu līdzfinansējumam) iesniegšanu Finanšu ministrijā.

(Grozīts ar MK 09.09.2008. noteikumiem Nr.727)

13. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai centrālajai valsts iestādei nepieciešama papildu informācija, starpniek­institūcija, apsaimniekotājs, individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs sniedz pieprasīto informāciju.

14. Centrālā valsts iestāde, sagatavojot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, ņem vērā sadarbības līgumā un apakšprojekta ieviešanas līgumā minētos nosacījumus.

15. Finanšu ministrija, sagatavojot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu par šo noteikumu 6.punktā ieplānoto finanšu instrumentu līdzfinansējumu ārvalstu finanšu palīdzībai programmām, grantu shēmām un individuālajiem projektiem, tai skaitā valsts budžeta ieņēmumu prognozi finanšu instrumentu līdzfinansējuma atmaksai valsts budžetā par centrālo valsts iestāžu un to institucionālajā padotībā esošo iestāžu īstenotajiem individuālajiem projektiem, apakšprojektiem un apsaimniekotāju vadības (administrēšanas) izdevumiem, var pieprasīt informāciju starp­niekinstitūcijai, apsaimniekotājam vai individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam.

IV. Maksājumu veikšanas kārtība

16. Pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam vai tā grozījumu pieņemšanas normatīvajos aktos par budžeta izpildi noteiktajā kārtībā:

16.1. centrālā valsts iestāde par tās institucionālajā padotībā esošajiem individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem un apsaimniekotājiem, un individuālo projektu vai apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmējiem, kas ir veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, un valsts dibinātās augstākās izglītības institūcijas vai valsts zinātniskie institūti, kuriem ir atvasinātas publiskas personas statuss un kuri ir budžeta finansētas institūcijas, sagatavo finansēšanas plānu katrai programmai, grantu shēmai, individuālajam projektam un apakšprojektam;

16.2. Finanšu ministrija par šo noteikumu 6.punktā ieplānoto finanšu instrumentu līdzfinansējumu sagatavo finansēšanas plānu katram finanšu instrumentam atsevišķi;

16.3. Finanšu ministrija un centrālā valsts iestāde, kura pilda apsaimniekotāja funkcijas vai kuras institucionālajā padotībā ir apsaimniekotājs, nodrošina, ka minēto institūciju finansēšanas plānos šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētie transferta izdevumi un šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētie transferta ieņēmumu pārskaitījumi savstarpēji atbilst plānotajam.

(Grozīts ar MK 09.09.2008. noteikumiem Nr.727)

17. Kārtību, kādā programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai apakšprojekta ietvaros veic maksājumus apsaimniekotājam vai individuālā projekta vai apakš­projekta līdzfinansējuma saņēmējam, nosaka sadarbības līgumā un apakšprojekta ieviešanas līgumā, ņemot vērā šādus iespējamos maksājuma veidus:

17.1. avansa maksājums, ko var izmaksāt pa daļām, ja tā paredzēts attiecīgajā līgumā;

17.2. vairāki starpposma maksājumi projekta ietvaros, ko veic, pamatojoties uz ap­saimniekotāja vai individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto projekta starpposma pārskatu vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pieprasījumu par apakšprojekta izdevumu segšanu;

17.3. viens noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz apsaimniekotāja vai individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pēdējo projekta starpposma pārskatu un projekta noslēguma pārskatu vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja pēdējo pieprasījumu par apakšprojekta izdevumu segšanu.

18. Ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde:

18.1. īstenojot individuālo projektu:

18.1.1. valsts budžeta iestāde veic maksājumus no līdzekļiem, kas paredzēti individuālā projekta īstenošanai tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras institucionālajā padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Valsts budžeta iestāde sagatavo maksājuma uzdevumu (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un iesniedz to Valsts kasē;

18.1.2. valsts budžeta iestāde iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk - aģentūra) projekta starpposma pārskatu atbilstoši sadarbības līgumam un normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

18.1.3. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumenta līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un kopā ar pārskatu iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatī­vajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

18.1.4. valsts budžeta iestāde sadarbības līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz projekta starpposma pārskatu vai projekta noslēguma pārskatu, aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par finansēšanas plānā individuālā projekta īstenošanai paredzēto asignējumu apturēšanu;

18.2. īstenojot programmu vai grantu shēmu un tās ietvaros apstiprinātu apakšprojektu:

18.2.1. valsts budžeta iestāde veic maksājumus no līdzekļiem, kas apakšprojekta īstenošanai paredzēti tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras institucionālajā padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde;

18.2.2. valsts budžeta iestāde iesniedz apsaimniekotājam pieprasījumu apstiprināt apakšprojektā veiktos izdevumus no finanšu instrumentu līdzfinansējuma līdzekļiem (kopā ar pamatojošiem dokumentiem) apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Pamatojoties uz apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pieprasījumu un pamatojošiem dokumentiem, kā arī pro­grammā vai grantu shēmā veiktajām vadības (administratīvajām) izmaksām, apsaimniekotājs sagatavo un iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu vai projekta noslēguma pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

18.2.3. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumenta līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un kopā ar pārskatu iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

18.2.4. valsts budžeta iestāde līgumā par apakšprojekta ieviešanu noteiktajos termiņos neiesniedz pieprasījumu par apakš­projekta izdevumu segšanu, apsaimniekotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par finansēšanas plānā apakšprojekta īstenošanai paredzēto asignējumu apturēšanu.

19. Ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir plānošanas reģions:

19.1. īstenojot individuālo projektu:

19.1.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (kuras institucionālajā padotībā ir plānošanas reģions) atbilstoši līgumā noteiktajai proporcijai ieskaita valsts budžeta finansējumu individuālā projekta īstenošanai plānošanas reģionam Valsts kasē atvērtajā norēķinu kontā. Plānošanas reģions veic maksājumus no saņemtā valsts budžeta finansējuma un, ja līgumā paredzēts, no citiem plānošanas reģiona šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Plānošanas reģions sagatavo maksājuma uzdevumu (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un iesniedz to Valsts kasē;

19.1.2. plānošanas reģions iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.1.3. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumenta līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un kopā ar pārskatu iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.1.4. plānošanas reģions sadarbības līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz projekta starpposma pārskatu vai projekta noslēguma pārskatu, aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (kuras institucionālajā padotībā ir plānošanas reģions) finansēšanas plānā plānošanas reģiona individuālā projekta īstenošanai paredzētā asignējuma apturēšanu;

19.2. īstenojot programmu vai grantu shēmu ietvaros apstiprinātu apakšprojektu:

19.2.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (kuras institucionālajā padotībā ir plānošanas reģions) atbilstoši līgumā noteiktajai proporcijai ieskaita valsts budžeta finansējumu apakšprojekta īstenošanai plānošanas reģionam Valsts kasē atvērtajā norēķinu kontā. Plānošanas reģions veic maksājumus no saņemtā valsts budžeta finansējuma un, ja līgumā paredzēts, no citiem plānošanas reģiona šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem;

19.2.2. plānošanas reģions iesniedz apsaimniekotājam pieprasījumu apstiprināt apakš­projektā veiktos izdevumus no finanšu instrumentu līdzfinansējuma līdzekļiem (kopā ar pamatojošiem dokumentiem) apakš­projekta ieviešanas līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Pamatojoties uz apakš­projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pieprasījumu un pamatojošiem dokumentiem, kā arī programmā vai grantu shēmā veiktajām vadības (administratīvajām) izmaksām, apsaimniekotājs sagatavo un iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu vai projekta noslēguma pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.2.3. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumenta līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un kopā ar pārskatu iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.2.4. plānošanas reģions līgumā par apakšprojekta ieviešanu noteiktajos termiņos neiesniedz pieprasījumu par apakšprojekta izdevumu segšanu, apsaimniekotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (kuras institucionālajā padotībā ir plānošanas reģions) finansēšanas plānā plānošanas reģiona apakšprojekta īstenošanai paredzētā asignējuma apturēšanu.

(Grozīts ar MK 09.09.2008. noteikumiem Nr.727)

19.1 Ja individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, vai valsts dibināta augstākās izglītības institūcija, vai valsts zinātniskais institūts, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija:

19.11. īstenojot individuālo projektu:

19.11.1. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem, valsts budžeta finansējuma un finanšu instrumentu līdzfinansējuma, ja sadarbības līgumā paredzēts avansa maksājums;

19.11.2. centrālā valsts iestāde (par veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrību, kurā centrālā valsts iestāde ir kapitāla daļu turētāja, un valsts dibināto augstākās izglītības institūciju vai valsts zinātnisko institūtu, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija) atbilstoši līgumā noteiktajai proporcijai ieskaita valsts budžeta finansējumu individuālā projekta īstenošanai līdzfinansējuma saņēmējam Valsts kasē atvērtajā norēķinu kontā. Individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs sagatavo maksājuma uzdevumu (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un iesniedz to Valsts kasē;

19.11.3. aģentūra sagatavo maksājuma uzdevumu par avansa maksājumu individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam sadarbības līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

19.11.4. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.11.5. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo un faktiski veikto izdevumu atmaksu individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam saskaņā ar sadarbības līgumā apstiprināto finanšu instrumentu līdzfinansējuma proporciju un kopā ar pārskatu iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.11.6. ja individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos neiesniedz projekta starpposma pārskatu vai projekta noslēguma pārskatu, aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par centrālās valsts iestādes (par veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrību, kurā centrālā valsts iestāde ir kapitāla daļu turētāja, un valsts dibināto augstākās izglītības institūciju vai valsts zinātnisko institūtu, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija) finansēšanas plānā individuālā projekta īstenošanai daļējā nacionālā līdzfinansējuma apmērā paredzētā asignējuma apturēšanu;

19.12. īstenojot programmu vai grantu shēmu ietvaros apstiprinātu apakšprojektu:

19.12.1. apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem, valsts budžeta finansējuma un finanšu instrumenta līdzfinansējuma, ja apakšprojekta ieviešanas līgumā paredzēts avansa maksājums;

19.12.2. centrālā valsts iestāde (par veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrību, kurā centrālā valsts iestāde ir kapitāla daļu turētāja, un valsts dibināto augstākās izglītības institūciju vai valsts zinātnisko institūtu, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija) atbilstoši apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajai proporcijai ieskaita valsts budžeta finansējumu apakšprojekta īstenošanai līdzfinansējuma saņēmējam Valsts kasē atvērtajā norēķinu kontā. Apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs sagatavo maksājuma uzdevumu (norāda budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) un iesniedz to Valsts kasē;

19.12.3. apsaimniekotājs sagatavo maksājuma uzdevumu par avansa maksājumu apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajā kārtībā;

19.12.4. apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz apsaimniekotājam pieprasījumu apstiprināt apakšprojektā veiktos izdevumus no finanšu instrumentu līdzfinansējuma līdzekļiem (kopā ar pamatojuma dokumentiem) apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Pamatojoties uz apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pieprasījumu un pamatojuma dokumentiem, kā arī programmā vai grantu shēmā veiktajām vadības (administratīvajām) izmaksām, apsaimniekotājs sagatavo un iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu vai projekta noslēguma pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.12.5. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumenta līdzfinansējuma transferta pārskaitīšanu apsaimniekotājam un iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

19.12.6. ja apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz pieprasījumu par apakšprojekta izdevumu segšanu, apsaimniekotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējuma apturēšanu pieņem lēmumu par centrālās valsts iestādes (par veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrību, kurā centrālā valsts iestāde ir kapitāla daļu turētāja, un valsts dibināto augstākās izglītības institūciju vai valsts zinātnisko institūtu, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija) finansēšanas plānā apakšprojekta īstenošanai daļējā nacionālā līdzfinansējuma apmērā paredzētā asignējuma apturēšanu.

(MK 09.09.2008. noteikumu Nr.727 redakcijā)

20. Ja ir cits līdzfinansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 18. un 19.punktā:

20.1. īstenojot individuālo projektu:

20.1.1. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem un finanšu instrumentu līdzfinansējuma, ja sadarbības līgumā paredzēts avansa maksājums;

20.1.2. aģentūra sagatavo maksājuma uzdevumu par avansa maksājumu individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam sadarbības līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

20.1.3. individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu atbilstoši sadarbības līgumam un normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

20.1.4. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata vai pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo un faktiski veikto izdevumu atmaksu individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam saskaņā ar sadarbības līgumā apstiprināto finanšu instrumentu līdzfinansējuma proporciju un kopā ar pārskatu iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

20.2. īstenojot programmu vai grantu shēmu un tās ietvaros apstiprinātu apakšprojektu:

20.2.1. apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem, finanšu instrumentu līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma, ja apakš­projekta ieviešanas līgumā paredzēts avansa maksājums;

20.2.2. apsaimniekotājs sagatavo maksājuma uzdevumu par avansa maksājumu apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajā kārtībā;

20.2.3. apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz apsaimnieko­tājam pieprasījumu apstiprināt apakšprojektā veiktos izdevumus (kopā ar pamatojošiem dokumentiem) no finanšu instrumentu līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma noteiktās proporcijas apmērā apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Pamatojoties uz apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pieprasījumu un pamatojošiem dokumentiem, kā arī pro­grammā vai grantu shēmā veiktajām vadības (administratīvajām) izmaksām, apsaimniekotājs sagatavo un iesniedz aģentūrā projekta starpposma pārskatu vai projekta noslēguma pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

20.2.4. aģentūra pēc vadošās iestādes apstiprināta projekta starpposma pārskata vai pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumentu līdzfinansējuma transferta pārskaitīšanu apsaimniekotājam un iesniedz to Valsts kasē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību;

20.2.5. pēc finanšu instrumentu līdzfinansējuma saņemšanas apsaimnie­kotājs sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam.

21. Valsts kase piecu darbdienu laikā pēc to finanšu instrumentu līdzekļu saņemšanas no Finanšu instrumentu biroja, kuri paredzēti kā avansa maksājums, saskaņā ar granta līgumu veic maksājumu individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam vai apsaimniekotājam vai ieskaita tos valsts budžeta ieņēmumos, pamatojoties uz aģentūras iesniegto maksājuma uzdevumu. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc finanšu instrumentu avansa līdzekļu saņemšanas un atbilstoši apakšprojekta ieviešanas līgumam veic avansa maksājumu apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam.

22. Valsts kase 15 darbdienu laikā pēc finanšu instrumentu līdzfinansē­juma saņemšanas no Finanšu instrumentu biroja veic maksājumu individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un piecu darbdienu laikā - apsaimnieko­tājam, pamatojoties uz aģentūras iesniegtajiem maksājuma uzdevumiem. Par individuālā projekta un apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējiem, kas ir valsts budžeta iestādes vai plānošanas reģions, Valsts kase saņemto finanšu instrumentu līdzfinansējumu, pamatojoties uz aģentūras iesniegtajiem maksājuma uzdevumiem, ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 09.09.2008. noteikumiem Nr.727)

23. Apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc finanšu instrumentu līdzfinansējuma saņemšanas, pamatojoties uz apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto pieprasījumu par apakšprojekta izdevumu segšanu, veic maksājumus apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 09.09.2008. noteikumu Nr.727 redakcijā)

24. Ja individuālais projekts, kas saistīts ar valsts apmaksāto veselības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu un pakalpojuma sniegšanas infrastruktūras uzlabošanu un kura līdzfinansējuma saņēmējs ir veselības aprūpes nozares kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir centrālā valsts iestāde, nosūtīts Finanšu instrumentu birojam līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu, valsts budžeta finansējumu individuālā projekta īstenošanai novirza pilnā nacionālā līdzfinansējuma apmērā (atbilstoši individuālajā projektā paredzētajai valsts budžeta finansējuma proporcijai).

25. Ja individuālais projekts, kas paredz fundamentālo pētījumu, rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādnes veikšanu, kam nav saimnieciska rakstura, un veikto pētījumu rezultātus izplatīt mācību, publikāciju vai tehnoloģiju nodošanas veidā un iegūto peļņu atkārtoti investēt minētajās darbībās, to rezultātu izplatīšanā vai mācībās, un kura līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts dibināta augstākās izglītības institūcija vai valsts zinātniskais institūts, kuram ir atvasinātas publiskas personas statuss un kurš ir budžeta finansēta institūcija, nosūtīts Finanšu instrumentu birojam līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu, valsts budžeta finansējumu individuālā projekta īstenošanai novirza pilnā nacionālā līdzfinansējuma apmērā (atbilstoši individuālajā projektā paredzētajai valsts budžeta finansējuma proporcijai).

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Finanšu ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 26.02.2008.Stājas spēkā: 01.03.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34 (3818), 29.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
171737
{"selected":{"value":"25.09.2008","content":"<font class='s-1'>25.09.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.09.2008","iso_value":"2008\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-24.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.09.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva