Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.23

Rīgā 2008.gada 15.janvārī (prot. Nr.3 29.§)
Dabas lieguma "Raķupes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Raķupes ieleja" (turpmāk - liegums) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību;

1.4. liegumā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Lieguma platība ir 2204 hektāri. Lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Liegumā noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. dabas parka zona;

5.4. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā lieguma teritorijā

6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā, paredzētas lieguma apskatei un rakstiski saskaņotas ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem.

7. Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju var izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.2., 14.24.2., 14.24.6., 16.10.3., 16.10.4., 18.2., 20.9.1. un 20.9.3.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.792 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

9. Visā liegumā aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam neparedzētās vietās;

9.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:

9.2.1. ūdens noteces samazināšanas pasākumus šo noteikumu 1.pielikumā minētajās vietās ar Dabas aizsardzības pārvaldes un zemes valdītāja rakstisku atļauju;

9.2.2. pasākumus Raķupes dabiskās gultnes atjaunošanai, izstrādājot tehnisko projektu un to saskaņojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.2.3. darbības lieguma neitrālajā zonā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju;

9.3. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

9.4. uzstādīt vēja elektrostacijas;

9.5. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

9.6. bez rakstiskas Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

9.7. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

10. Būvniecība liegumā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto kārtību un ierobežojumus.

III. Regulējamā režīma zona

11. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu aizsardzību boreālajiem un purvainajiem mežu kompleksiem ar augstu bioloģisko vērtību, kā arī īpaši aizsargājamu un retu putnu sugu ligzdošanas vietām.

12. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un citu veidu darbība, izņemot šādas darbības:

12.1. kājāmgājēju pārvietošanās;

12.2. pārvietošanās ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, motocikliem un mopēdiem pa autoceļiem;

12.3. zinātnisko pētījumu veikšana;

12.4. vides monitoringa, meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšana;

12.5. meža ugunsdrošības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un meklēšana;

12.6. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana, tai skaitā koku ciršana, lai uzturētu medņu riestus saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta (eksperts, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumu par attiecīgo sugu grupu, sugu un biotopu grupu saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem) atzinumu, kurā, ja nepieciešams, norāda cirtes veidu un apjomu;

12.7. ceļu un meža stigu uzturēšana un rekonstrukcija;

12.8. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

12.9. meža nekoksnes vērtību ieguve, nebojājot zemsedzi.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

IV. Dabas lieguma zona

13. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamus pļavu un meža biotopus, kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - griezes (Crex crex), ormanīša (Porzana porzana), lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) - dzīvotnes, mazā ērgļa (Aquila pomarina) barošanās vietas, medņu un rubeņu riestus, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.

14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

14.2. pļaut pļavas pirms 10.jūlija;

14.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

14.4. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

14.5. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

14.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams:

14.6.1. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

14.6.2. šo noteikumu 1.pielikumā minēto izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu būvniecībai, kā arī ūdens noteces samazināšanas pasākumu veikšanai;

14.6.3. inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurācijai, renovācijai vai rekonstrukcijai, kā arī ceļu renovācijai vai rekonstrukcijai;

14.7. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

14.8. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

14.9. cirst kokus kopšanas cirtē, izņemot mežaudzes otrajā stāvā augošu egļu ciršanu medņu riestos saskaņā ar šo noteikumu 12.6.apakšpunktu neatkarīgi no mežaudzes vecuma, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

14.9.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

14.9.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

14.9.3. apšu audzēm - 30 gadu;

14.10. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

14.11. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

14.12. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm (izņemot bīstamo koku novākšanu);

14.13. cirst vai citādi iznīcināt jebkura vecuma atsevišķi augošus ozolus un aizvākt un iznīcināt to kritušos zarus (izņemot bīstamo koku novākšanu);

14.14. cirst gobas, kļavas, ozolus, ošus, kā arī dobumainus kokus;

14.15. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

14.16. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

14.17. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

14.18. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdenssporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus un izmēģinājuma braucienus;

14.19. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792);

14.20. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792);

14.21. ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

14.22. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

14.23. nosusināt purvus;

14.24. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.24.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēki;

14.24.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu renovāciju vai rekonstrukciju;

14.24.3. ieaudzēt mežu;

14.24.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

14.24.5. veikt zinātniskos pētījumus;

14.24.6. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

14.24.7. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792);

14.24.8. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

14.1 Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.792 redakcijā)

14.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.792 redakcijā)

V. Dabas parka zona

15. Dabas parka zona izveidota, lai veicinātu kompleksu dabas vērtību saglabāšanu un mazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz dabas lieguma zonu.

16. Dabas parka zonā aizliegts:

16.1. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

16.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

16.3. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

16.4. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792);

16.5. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

16.6. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

16.6.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

16.6.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

16.6.3. apšu audzēm - 30 gadu;

16.7. cirst gobas, ozolus, kļavas, ošus, kā arī dobumainus kokus;

16.8. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

16.9. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku vai to daļu (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) novākšanu. Pieļaujams izvākt svaigos, vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un tie saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ;

16.9.1 sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

16.9.2 veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

16.9.2 1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus;

16.9.2 2. veidot mežaudzē par 0,1 hektāru lielākus atvērumus;

16.10. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

16.10.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

16.10.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, un mainīt zemes lietošanas veidu;

16.10.3. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu renovāciju vai rekonstrukciju;

16.10.4. ierīkot jaunus ceļus;

16.10.5. ierīkot publiski pieejamas izziņas un dabas takas;

16.10.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdenssporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

16.10.7. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

VI. Neitrālā zona

17. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu viensētu pagalmos un piemājas zemēs.

18. Neitrālajā zonā aizliegts:

18.1. veikt darbības, kurām ir vai var būt būtiska negatīva ietekme uz dabas un kultūrvēsturisko ainavu, ekoloģiski un estētiski vērtīgiem ainavas elementiem un kultūrvides īpatnībām;

18.2. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

VII. Dabas pieminekļi

19. Liegumā esošie dabas pieminekļi - aizsargājamie koki - ir vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

20. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

20.1. veikt jebkādas darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

20.2. veikt jebkādas darbības, kas var ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

20.3. iegūt derīgos izrakteņus (izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām);

20.4. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

20.5. apkraut aizsargājamos kokus;

20.6. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu;

20.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

20.8. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un koku ciršanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

20.9. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

20.9.1. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

20.9.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākajai aizsardzībai un saglabāšanai;

20.9.3. būvēt un ekspluatēt tādas pazemes būves, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi;

20.9.4. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

21. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.792)

22. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.792 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.23
Dabas lieguma "Raķupes ieleja" funkcionālo zonu shēma

01.JPG (102051 bytes)

02.JPG (57038 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.23
Dabas lieguma "Raķupes ieleja" funkcionālo zonu robežu apraksts

(Pielikums MK 20.11.2012. noteikumu Nr.792 redakcijā)

1. Regulējamā režīma zonā ietilpstošie meža kvartāli un nogabali

Nr.p.k.

Kvartāls

Nogabals

1.1.

83

1–25
1.2.

309

29, 30, 35, 36, 37, 42
1.3.

315

visi
1.4.

316

1–23, 31–34, 37–50
1.5.

317

19–21, 23, 26–31
1.6.

319

18 (daļa), 24 (daļa), 26, 29–40
1.7.

320

visi
1.8.

321

visi
1.9.

322

1–4, 10, 32, 33, 39
1.10.

323

1–21
1.11.

324

1–20
1.12.

325

visi
1.13.

326

1–9

2. Dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

372504

388559

2.2.

2

372523

390133

2.3.

3

372552

390244

2.4.

4

372483

390213

2.5.

5

372367

390388

2.6.

6

372311

390524

2.7.

7

372365

391364

2.8.

8

372526

391603

2.9.

9

372535

391781

2.10.

10

372570

391945

2.11.

11

372571

391996

2.12.

12

372579

392110

2.13.

13

372646

392403

2.14.

14

372737

392508

2.15.

15

372787

392594

2.16.

16

372857

392651

2.17.

17

372812

392656

2.18.

18

372797

392669

2.19.

19

372755

392676

2.20.

20

372748

392696

2.21.

21

372725

392706

2.22.

22

372701

392695

2.23.

23

372653

392715

2.24.

24

372582

392726

2.25.

25

372480

392678

2.26.

26

372394

392547

2.27.

27

372464

392493

2.28.

28

372365

392271

2.29.

29

372319

392230

2.30.

30

371810

391595

2.31.

31

371502

391599

2.32.

32

371379

390604

2.33.

33

371503

390531

2.34.

34

371521

390412

2.35.

35

371450

390383

2.36.

36

371400

390278

2.37.

37

371355

390356

2.38.

38

371310

390379

2.39.

39

371206

390370

2.40.

40

371137

390395

2.41.

41

370968

390508

2.42.

42

370879

390552

2.43.

43

370851

390540

2.44.

44

370481

390688

2.45.

48

370057

391402

2.46.

49

369903

391668

2.47.

50

369661

391844

2.48.

51

369560

391708

2.49.

52

368975

391688

2.50.

53

368796

391803

2.51.

54

368743

391819

2.52.

55

368464

391982

2.53.

56

368322

392031

2.54.

57

368306

392079

2.55.

58

368139

392099

2.56.

59

368029

392150

2.57.

60

367941

392018

2.58.

61

367875

392093

2.59.

62

367808

392104

2.60.

63

367754

392112

2.61.

64

367701

392139

2.62.

65

367488

392192

2.63.

66

367417

392261

2.64.

67

367331

392390

2.65.

68

367288

392481

2.66.

69

367279

392520

2.67.

70

367375

392964

2.68.

71

367372

392993

2.69.

72

367347

393014

2.70.

73

367169

393108

2.71.

74

367111

393127

2.72.

75

367081

393186

2.73.

76

367029

393347

2.74.

77

367004

393384

2.75.

78

366879

393517

2.76.

79

366832

393615

2.77.

80

366428

393900

2.78.

81

366390

393952

2.79.

82

366367

394091

2.80.

83

366378

394169

2.81.

84

365301

394773

2.82.

85

365291

394792

2.83.

86

365279

394816

2.84.

87

365244

394816

2.85.

88

364997

394881

2.86.

89

364948

394960

2.87.

90

364951

395043

2.88.

91

364649

395218

2.89.

92

364470

395322

2.90.

93

364489

395358

2.91.

94

364423

395393

2.92.

95

364407

395428

2.93.

96

364402

395461

2.94.

97

364326

395493

2.95.

98

364290

395535

2.96.

99

364138

395592

2.97.

100

363927

395558

2.98.

101

363754

395561

2.99.

102

363733

395528

2.100.

103

363625

395485

2.101.

104

363578

395446

2.102.

105

363523

395358

2.103.

106

363442

395029

2.104.

107

363358

395018

2.105.

108

363314

395010

2.106.

109

363029

395032

2.107.

110

362981

394996

2.108.

111

362864

395001

2.109.

112

362352

395083

2.110.

113

362127

395188

2.111.

114

362028

395220

2.112.

115

361839

395366

2.113.

116

361565

395399

2.114.

117

361516

395412

2.115.

118

361429

395507

2.116.

119

361369

395548

2.117.

120

361276

395669

2.118.

121

361242

395360

2.119.

122

361213

395227

2.120.

123

361178

395116

2.121.

124

361205

395102

2.122.

125

361226

395110

2.123.

126

361238

395107

2.124.

127

361256

395069

2.125.

128

361237

395050

2.126.

129

361211

395050

2.127.

130

361223

395012

2.128.

131

361253

394994

2.129.

132

361294

394980

2.130.

133

361335

394978

2.131.

134

361345

394984

2.132.

135

361360

394980

2.133.

136

361379

394960

2.134.

137

361394

394959

2.135.

138

361412

394945

2.136.

139

361449

394923

2.137.

140

361379

394844

2.138.

141

361593

394810

2.139.

142

361794

394950

2.140.

143

361958

394905

2.141.

144

362035

394884

2.142.

145

362226

394806

2.143.

146

362511

394683

2.144.

147

362922

394212

2.145.

148

362995

394188

2.146.

149

363552

393511

2.147.

150

363406

393180

2.148.

151

363256

393150

2.149.

152

363137

393000

2.150.

153

362922

392892

2.151.

154

362729

392741

2.152.

155

362649

392552

2.153.

156

362536

392409

2.154.

157

362523

392392

2.155.

158

362508

392274

2.156.

159

362549

392003

2.157.

160

362298

391759

2.158.

161

362177

391710

2.159.

162

362135

391551

2.160.

163

361956

391384

2.161.

164

361693

390979

2.162.

165

361562

391000

2.163.

166

361488

390862

2.164.

167

361716

390767

2.165.

168

361721

390708

2.166.

169

361761

390685

2.167.

170

361747

390677

2.168.

171

362490

389761

2.169.

172

363129

390285

2.170.

173

363105

390381

2.171.

174

363380

390376

2.172.

175

363367

390431

2.173.

176

363544

390759

2.174.

177

363104

391009

2.175.

178

363524

391758

2.176.

179

363786

391608

2.177.

180

363878

391729

2.178.

181

363924

391889

2.179.

182

364191

391743

2.180.

183

364245

391825

2.181.

184

364443

391791

2.182.

185

364501

391767

2.183.

186

364681

392084

2.184.

187

365436

391657

2.185.

188

365708

391501

2.186.

189

365791

391566

2.187.

190

365770

391618

2.188.

191

365746

391702

2.189.

192

365733

391729

2.190.

193

365770

391765

2.191.

194

365753

391809

2.192.

195

365745

391849

2.193.

196

365802

391946

2.194.

197

365656

392035

2.195.

198

365853

392394

2.196.

199

366968

391780

2.197.

200

368052

391188

2.198.

201

368082

391151

2.199.

202

368198

391351

2.200.

203

368319

391318

2.201.

204

368646

391280

2.202.

212

370000

390142

2.203.

213

369998

389996

2.204.

214

370018

389900

2.205.

215

370027

389752

2.206.

216

370079

389600

2.207.

217

370278

389657

2.208.

218

370471

389654

2.209.

219

370622

389574

2.210.

220

370634

389623

2.211.

221

370777

389546

2.212.

222

370790

389543

2.213.

223

370827

389548

2.214.

224

370856

389519

2.215.

225

370891

389507

2.216.

226

370915

389486

2.217.

227

371137

389479

2.218.

228

371372

389353

2.219.

229

371392

389363

2.220.

230

372031

388969

2.221.

231

372311

388644

2.222.

292

364219

392338

2.223.

293

364075

392083

2.224.

294

364046

392057

2.225.

295

364040

392047

2.226.

296

364047

392027

2.227.

297

364030

392000

2.228.

298

364000

391971

2.229.

299

363976

391963

2.230.

300

363923

391946

2.231.

301

363969

391929

2.232.

302

363953

391907

2.233.

303

362841

390048

2.234.

304

362697

390226

2.235.

305

362712

390251

2.236.

306

362756

390260

2.237.

307

362788

390372

2.238.

308

362803

390483

2.239.

309

362801

390561

2.240.

310

362801

390592

2.241.

311

362793

390618

2.242.

312

362794

390677

2.243.

313

362771

390713

2.244.

314

362768

390764

2.245.

315

362753

390797

2.246.

316

362724

390865

2.247.

317

362697

390971

2.248.

318

362686

391003

2.249.

319

362692

391064

2.250.

320

362710

391187

2.251.

321

362735

391264

2.252.

322

362746

391293

2.253.

323

362761

391341

2.254.

324

362768

391406

2.255.

325

362789

391477

2.256.

326

362810

391555

2.257.

327

362837

391612

2.258.

328

362876

391663

2.259.

329

362902

391727

2.260.

330

362915

391779

2.261.

331

362934

391836

2.262.

332

362966

391898

2.263.

333

363006

391961

2.264.

334

363031

391999

2.265.

335

363045

392022

2.266.

336

363068

392038

2.267.

337

363067

392081

2.268.

338

363070

392103

2.269.

339

363091

392156

2.270.

340

363105

392179

2.271.

341

363121

392198

2.272.

342

363140

392216

2.273.

343

363205

392253

2.274.

344

363239

392389

2.275.

345

363265

392432

2.276.

346

363306

392467

2.277.

347

363412

392645

2.278.

348

363447

392712

2.279.

349

363480

392760

2.280.

350

363274

392891

2.281.

351

363456

393292

2.282.

352

363511

393285

2.283.

353

363525

393306

2.284.

354

363553

393342

2.285.

355

363574

393353

2.286.

356

363609

393371

2.287.

357

363642

393403

2.288.

358

363671

393417

2.289.

359

363694

393422

2.290.

360

363739

393447

2.291.

361

363763

393457

2.292.

362

363796

393477

2.293.

363

363816

393498

2.294.

364

363835

393528

2.295.

365

364029

393420

2.296.

366

364059

393493

2.297.

367

364087

393527

2.298.

368

364118

393575

2.299.

369

364161

393628

2.300.

370

364195

393679

2.301.

371

364226

393706

2.302.

372

364280

393779

2.303.

373

364304

393804

2.304.

374

364320

393801

2.305.

375

364358

393759

2.306.

376

364359

393749

2.307.

377

364381

393770

2.308.

378

364434

393814

2.309.

379

364486

393824

2.310.

380

364508

393804

2.311.

381

364511

393776

2.312.

382

364528

393747

2.313.

383

364569

393711

2.314.

384

364626

393712

2.315.

385

364657

393717

2.316.

386

364777

393747

2.317.

387

364808

393718

2.318.

388

364817

393708

2.319.

389

364833

393694

2.320.

390

364852

393678

2.321.

391

364870

393654

2.322.

392

364892

393614

2.323.

393

364894

393587

2.324.

394

364884

393562

2.325.

395

364807

393479

2.326.

396

365048

393347

2.327.

397

365119

393407

2.328.

398

365125

393451

2.329.

399

365122

393489

2.330.

400

365120

393507

2.331.

401

365129

393527

2.332.

402

365142

393544

2.333.

403

365285

393623

2.334.

404

365299

393638

2.335.

405

365278

393719

2.336.

406

365303

393750

2.337.

407

365340

393614

2.338.

408

365357

393615

2.339.

409

365427

393647

2.340.

410

365524

393603

2.341.

411

365558

393657

2.342.

412

365578

393546

2.343.

413

365708

393580

2.344.

414

365706

393491

2.345.

415

365746

393473

2.346.

416

365748

393438

2.347.

417

365841

393447

2.348.

418

365848

393389

2.349.

419

365835

393374

2.350.

420

365872

393321

2.351.

421

366239

393107

3. Dabas parka zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

3.1.

45

370364

390798

3.2.

46

370325

391172

3.3.

47

370050

391301

3.4.

205

369273

391355

3.5.

206

369437

391258

3.6.

207

369739

391096

3.7.

208

369816

390824

3.8.

209

369837

390821

3.9.

210

369863

390594

3.10.

211

369902

390384

3.11.

255

370018

390142

3.12.

256

370015

390140

3.13.

257

370086

390117

3.14.

258

370090

390130

3.15.

259

370094

390149

3.16.

260

370112

390171

3.17.

261

370138

390167

3.18.

262

370158

390166

3.19.

263

370172

390171

3.20.

264

370178

390177

3.21.

265

370288

390381

3.22.

266

370272

390426

3.23.

267

370375

390623

3.24.

268

369851

391377

3.25.

269

369235

391456

3.26.

270

369170

391408

3.27.

271

369117

391412

3.28.

272

369095

391397

3.29.

273

369073

391370

3.30.

274

369088

391335

3.31.

275

369088

391333

4. Neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

232

372191

389827

4.2.

233

372166

389832

4.3.

234

372091

389901

4.4.

235

372114

389912

4.5.

236

372173

390000

4.6.

237

372155

390079

4.7.

238

372212

390094

4.8.

239

372247

390062

4.9.

240

372259

390062

4.10.

241

372287

389967

4.11.

242

371814

390910

4.12.

243

371695

390895

4.13.

244

371729

391140

4.14.

245

371835

391174

4.15.

246

371911

391148

4.16.

247

371888

391026

4.17.

248

371813

391003

4.18.

249

372344

391630

4.19.

250

372285

391684

4.20.

251

372314

391759

4.21.

252

372402

391813

4.22.

253

372428

391791

4.23.

254

372419

391692

4.24.

276

368077

391585

4.25.

277

368059

391598

4.26.

278

368030

391602

4.27.

279

367994

391588

4.28.

280

367977

391573

4.29.

281

367971

391619

4.30.

282

367973

391676

4.31.

283

367983

391702

4.32.

284

368074

391684

4.33.

285

368088

391670

4.34.

286

368109

391665

4.35.

287

367635

391912

4.36.

288

367643

391969

4.37.

289

367556

391992

4.38.

290

367545

391955

4.39.

291

367592

391940

4.40.

422

371998

390105

4.41.

423

371907

390203

4.42.

424

371806

390224

4.43.

425

371814

390191

4.44.

426

371895

390150

4.45.

427

371898

390128

4.46.

428

371965

390072

4.47.

429

368598

391592

4.48.

430

368664

391671

4.49.

431

368549

391739

4.50.

432

368464

391650

Piezīme. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 metram. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.23
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

03.JPG (5990 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.23
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 20.11.2012. noteikumu Nr.792 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

15.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

16.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

Papele Populus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Raķupes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 15.01.2008.Stājas spēkā: 19.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 18.01.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
169397
{"selected":{"value":"23.11.2012","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.11.2012","iso_value":"2012\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2008","iso_value":"2008\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2008.-22.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.11.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)