Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.880

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 5.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 24.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42., 162.nr.; 2003, 165.nr.; 2004, 55., 61., 124., 156.nr.; 2005, 68., 134.nr.; 2006, 77.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.2.apakšpunktu;

1.2. izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. tiesību akta projektam, kuram ir būtiska ietekme uz sabiedrību, vidi, komercdarbības un administratīvo procedūru vienkāršošanu, kā arī ja tas rada fiskālu ietekmi uz valsts budžetu vai pašvaldību budžetiem;";

1.3. svītrot 13.punktā vārdus "kā arī attiecīgi precizētu politikas dokumentu";

1.4. izteikt 29.2 2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"29.2 2. iestādes darbības stratēģijas programmu daļa, kas ir visu attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vidējā termiņā plānoto un īstenojamo programmu (apakšprogrammu) apkopojums atbilstoši iestādes darbības virzieniem, mērķiem un vidēja termiņa prioritātēm. Katrā iestādes darbības stratēģijas programmā (apakšprogrammā) iekļauj:";

1.5. svītrot 29.2 2.5.apakšpunktu;

1.6. izteikt 29.2 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2 2.6. programmas īstenošanai nepieciešamās jaunās politikas iniciatīvas, to aprakstu (tai skaitā nosaukums, mērķis, galvenie plānotie pasākumi, atsauce uz valsts vai nozares līmeņa politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, atsauce uz programmas politikas vai darbības rezultātiem, sekas, ja finansējums netiks piešķirts) un papildus nepieciešamo finansējumu atbilstoši B variantā noteiktajiem politikas vai darbības rezultātiem;";

1.7. izteikt 29.3 punktu šādā redakcijā:

"29.3 Iestādes darbības stratēģiju iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā reizi četros gados līdz attiecīgā gada 28.februārim. Ministru kabineta locekļa vai ministrijas padotības iestādes darbības stratēģiju apstiprina attiecīgais Ministru kabineta loceklis, ja Ministru kabinets nav lēmis par tās apstiprināšanu Ministru kabinetā. Katru gadu līdz 28.februārim iestāde iesniedz Ministru kabinetā vai attiecīgajam Ministru kabineta loceklim aktualizētu iestādes darbības stratēģijas projektu, kuru izmanto par pamatu nākamā saimnieciskā gada budžeta pieteikuma izstrādāšanai un vidēja termiņa budžeta prioritāšu izvirzīšanai. Kārtību, kādā izstrādā, aktualizē un izvērtē iestādes darbības stratēģiju, nosaka Ministru kabineta instrukcija.";

1.8. izteikt 30.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja ir paredzēts parakstīt minēto līgumu vai tā projektu, ministrija tam pievieno arī Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā norādīta amatpersona, kas pilnvarota parakstīt līgumu vai tā projektu, un pilnvarojuma vēstules projektu, izņemot gadījumu, kad pilnvarojumu nosaka likums.";

1.9. izteikt 32.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministrija minētajam līguma projektam pievieno Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā norādīta amatpersona, kura pilnvarota parakstīt līguma projektu, un pilnvarojuma vēstules projektu, izņemot gadījumu, kad pilnvarojumu nosaka likums.";

1.10. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Informatīvo ziņojumu izskata Ministru kabineta sēdē, ja tam pievienotajā Ministru kabineta protokollēmuma projektā ir paredzēta institūciju turpmākā rīcība saistībā ar minēto ziņojumu. Ja turpmākā rīcība nav paredzēta, informatīvā ziņojuma turpmāko virzību Ministru kabinetā nosaka Ministru prezidents. Informatīvos ziņojumus, kuri paredz turpmāku institūciju rīcību, izsludina Valsts sekretāru sanāksmē.";

1.11. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Jaunās politikas iniciatīvas ir projekti un pasākumi, kas izriet no Ministru kabineta atbalstītajiem politikas dokumentiem un pieņemtajiem tiesību aktiem un kuriem nepieciešams papildu finansējums.";

1.12. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātajām aktualizētajām iestāžu darbības stratēģijām, apkopo un izvērtē visu iestāžu darbības stratēģijās iekļautās jaunās politikas iniciatīvas atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem, kā arī ministriju noteiktajām prioritātēm un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaram. Jaunās politikas iniciatīvas izvērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kop­apjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam.";

1.13. izteikt 6.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu pieteikšana, izsludināšana un saskaņošana";

1.14. papildināt 51.2.apakšpunktu aiz vārdiem "Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pārstāvis" ar vārdiem "Konkurences padomes pārstāvis, tiesībsargs vai viņa pilnvarota persona";

1.15. izteikt 52.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. apstiprina Valsts kancelejas apkopoto sarakstu par pieteiktajiem politikas dokumentu projektiem, tiesību aktu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem, kā arī par izsludināto politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu atsaukšanu;";

1.16. izteikt 6.1.apakšnodaļas nosaukumu un 59., 59.1, 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"6.1. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu pieteikšana, izsludināšana un atsaukšana

59. Lai pieteiktu jaunus politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, balsstiesīgie dalībnieki divas darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes (otrdienās līdz plkst.12.00) elektroniski iesniedz Valsts kancelejā pieteikumu, kurā norādīti visi ministrijas pieteiktie jaunie projekti un informatīvie ziņojumi (1.pielikums), kā arī pieteikumā minēto politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu un to anotāciju, un informatīvo ziņojumu un tiem pievienoto Ministru kabineta protokollēmumu projektu tekstus. Pieteikumā norāda politikas jomu saskaņā ar politikas jomu klasifikāciju (4.pielikums), uz kuru projekts attiecas. Ja tiesību akta projektam (izņemot tiesību akta projektu par attiecīgo politikas dokumentu) nav nepieciešama anotācija, tam pievieno valsts sekretāra parakstītu paskaidrojuma rakstu, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts, tā nepieciešamības pamatojums un norādīta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem, kā arī informācija par Eiropas Savienības tiesību normu pārņemšanu vai piemērošanu (paskaidrojuma rakstā ietver tikai vispārpieejamu informāciju). Pieteikumus, kuri atsūtīti pēc šajā punktā minētā termiņa, Valsts kanceleja nekavējoties nosūta ministrijai atpakaļ.

59.1 Lai atsauktu Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus, balsstiesīgie dalībnieki elektroniski iesniedz Valsts kancelejā šo noteikumu 1.pielikuma II sadaļā norādīto informāciju iekļaušanai nākamās Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā.

60. Valsts kanceleja politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu un ar to saistītos dokumentus ievieto Ministru kabineta mājaslapā (trešdienās līdz plkst.9.00). Projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par pieteiktu ar brīdi, kad tas ievietots Ministru kabineta mājaslapā.

61. Ja Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieka pārstāvētā ministrija vai cita institūcija nav minēta iesniegtajā pieteikumā, bet vēlas sniegt atzinumu par pieteikto projektu vai informatīvo ziņojumu vai ja attiecīgā ministrija vai cita institūcija ir minēta pieteikumā, bet nevēlas sniegt atzinumu, tā dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes (trešdienās līdz plkst.15.00) Valsts kancelejā iesniedz informāciju par papildu pieteikšanos atzinuma sniegšanai vai atteikšanos no atzinuma sniegšanas. Ministrija vai cita institūcija nevar atteikties sniegt atzinumu, ja attiecīgais projekts vai informatīvais ziņojums skar tās kompetencē esošos jautājumus, izņemot šo noteikumu 78.punktā minētās ministrijas vai citas institūcijas, ja tās konstatē, ka projekts, kam pievienota anotācija, neskar anotācijas attiecīgajā daļā norādīto jomu.";

1.17. izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Valsts kanceleja apkopo pieteiktos un atsauktos politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus un sagatavo attiecīgu sarakstu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.";

1.18. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Valsts sekretāru sanāksmē izskata un apstiprina Valsts kancelejas sagatavoto sarakstu par pieteiktajiem un atsauktajiem politikas dokumentu projektiem, tiesību aktu projektiem un informatīvajiem ziņojumiem un lemj par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību, anotācijas nepieciešamību (šo noteikumu 62.punkts) vai nepieciešamību papildināt paskaidrojuma rakstu pieteiktajiem tiesību aktu projektiem, kā arī, ja nepieciešams, par atzinuma sniegšanas, anotācijas vai paskaidrojuma raksta papildinājuma sagatavošanas termiņu.";

1.19. izteikt 66. un 67.punktu šādā redakcijā:

"66. Pieteiktais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par izsludinātu, un termiņa tecējums atzinuma sniegšanai sākas divas darbdienas pēc Valsts sekretāru sanāksmes (pirmdienās plkst.9.00), kurā tika skatīts un apstiprināts pieteikto projektu un informatīvo ziņojumu saraksts, ja Valsts sekretāru sanāksmē nav nolemts citādi. Atzinums sniedzams par Ministru kabineta mājaslapā ievietoto projektu vai informatīvo ziņojumu. Dokumentus, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību, projekta autors pēc projekta izsludināšanas atbilstoši ierakstam Valsts sekretāru sanāksmes protokolā elektroniski nosūta atzinuma sniedzējiem.

67. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums Valsts kancelejā iesniedzams sešu mēnešu laikā. Pēc termiņa notecējuma Valsts kanceleja iesniedz priekšlikumu Valsts sekretāru sanāksmē par attiecīgo projektu vai informatīvo ziņojumu atsaukšanu. Ja attiecīgais projekts vai informatīvais ziņojums ministrijai joprojām ir aktuāls, tas izsludināms atkārtoti.";

1.20. izteikt 68. un 69.punktu šādā redakcijā:

"68. Ja Valsts sekretāru sanāksmē nolemj, ka pieteiktajam tiesību akta projektam ir pievienojama anotācija, pieteiktais tiesību akta projekts nav uzskatāms par izsludinātu. Anotācija izstrādājama un iesniedzama Valsts kancelejā divu mēnešu laikā vai sanāksmes protokolā norādītajā termiņā. Valsts kanceleja pieteikto tiesību akta projektu iekļauj sarakstā izskatīšanai nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē pēc tam, kad Valsts kancelejā ir iesniegta pieprasītā anotācija.

69. Ja ministrija šo noteikumu 68.punktā norādītajā termiņā anotāciju Valsts kancelejā neiesniedz, Valsts kanceleja izbeidz pieteiktā tiesību akta projekta kontroli un nosūta par to attiecīgu informāciju valsts sekretāram.";

1.21. izteikt 6.2.apakšnodaļas nosaukumu un 70., 71. un 72.punktu šādā redakcijā:

"6.2. Politikas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu saskaņošana

70. Pēc izsludināšanas politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums jāsaskaņo ar Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītajām ministrijām un citām institūcijām. Attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem vai to projektiem saskaņošanas procesā jāievēro šo noteikumu 33., 34. un 35.punktā minētie nosacījumi.

71. Politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītās ministrijas un citas institūcijas saskaņo:

71.1. sniedzot atzinumu, kurā ir iekļauts politikas dokumenta projekta vai tiesību akta projekta un tā anotācijas, vai informatīvā ziņojuma vērtējums un, ja nepieciešams, izteikti iebildumi un priekšlikumi. Ja projektu akceptē bez iebildumiem, to norāda atzinumā (pozitīvs atzinums) vai apliecina ar attiecīgās institūcijas vadītāja vīzu uz projekta un anotācijas;

71.2. rīkojot starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi, ja, precizējot politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, atzinumā izteiktie iebildumi nav ņemti vērā vai ņemti vērā daļēji.

72. Atzinums sniedzams divu nedēļu laikā (ja Valsts sekretāru sanāksmē nav noteikts cits termiņš) no izsludināšanas dienas (šo noteikumu 66.punkts). Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki, iesniedzot Valsts kancelejā izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pamatnostādņu projektus un tiešās pārvaldes iestādes darbības stratēģiju projektus, pieteikumā norāda atzinuma sniegšanas termiņu, kas var būt noteikts no divām līdz četrām nedēļām. Ja ministrija vai cita institūcija (arī šo noteikumu 73.punktā minētās ministrijas un citas institūcijas) atzinumu minētajā termiņā nesniedz, politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par saskaņotu.";

1.22. svītrot 73.6.apakšpunktu;

1.23. izteikt 73.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.11.1 Konkurences padomes, ja tiesību akta projekts ir saistīts ar konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumiem;";

1.24. izteikt 73.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.13. citām ministrijām, kuru kompetences jomu tieši skar projekts, kā arī citām institūcijām, ar kurām normatīvo aktu projektu saskaņošana ir noteikta ārējā normatīvajā aktā, vai, ja atzinuma nepieciešamība tieši izriet no ārējā normatīvā akta normām, kas nosaka to kompetenci.";

1.25. izteikt 74.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Atzinums sniedzams par katru politikas dokumenta projektu, par katru informatīvo ziņojumu un par katru tiesību akta projektu atsevišķi.";

1.26. papildināt noteikumus ar 75.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"75.4. par informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu.";

1.27. papildināt 77.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja atzinumā norādīts, ka neatbalsta projekta virzību, tad uzskatāms, ka iebildums ir izteikts par visu projektu kopumā.";

1.28. aizstāt 79. un 80.punktā vārdus "vai tiesību akta projektu" ar vārdiem "tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu";

1.29. izteikt 81.punktu šādā redakcijā:

"81. Ja ministriju un citu institūciju sniegtajos atzinumos ir izteikti iebildumi par politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, atbildīgā ministrija pēc iebildumu izvērtēšanas nedēļas laikā pēc atzinumu sniegšanai paredzētā termiņa beigām precizēto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu un izziņu elektroniski nosūta ministrijām un citām institūcijām, kuras sniegušas atzinumu, kā arī tām ministrijām un citām institūcijām, kuras informējušas, ka atzinumu nesniegs. Ja atbildīgā ministrija, precizējot projektu vai informatīvo ziņojumu, ir ņēmusi vērā ministriju un citu institūciju iebildumus un piecu darbdienu laikā pēc precizētā projekta vai informatīvā ziņojuma un izziņas nosūtīšanas nav saņemti iebildumi par precizēto projektu vai informatīvo ziņojumu no šīm ministrijām un citām institūcijām, projekts vai informatīvais ziņojums uzskatāms par saskaņotu un atbildīgā ministrija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu vai informatīvo ziņojumu iesniegšanai attiecīgi Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē.";

1.30. izteikt 84.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"84.1. jautājumus, par kuriem vienojas sanāksmes gaitā (norādot precīzu tiesību akta projekta punkta (panta) redakciju, politikas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma teksta redakciju), arī jautājumus, kuri netika norādīti ministrijas vai citas institūcijas atzinumā, bet kuri izteikti kā iebildumi starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes laikā;";

1.31. izteikt 86. un 87.punktu šādā redakcijā:

"86. Atbildīgā ministrija:

86.1. precizē politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu vai informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kā arī izziņu atbilstoši starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē nolemtajam;

86.2. precizēto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu un tā anotāciju vai paskaidrojuma rakstu vai informatīvo ziņojumu un tam pievienoto Ministru kabineta protokollēmuma projektu un izziņu nosūta visām ministrijām un citām institūcijām, kuras ir sniegušas atzinumus par projektu vai informatīvo ziņojumu, kā arī tām ministrijām vai citām institūcijām, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā informējušas, ka atzinumu nesniegs;

86.3. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu iesniegšanai Ministru kabinetā.

87. Ja starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē ir panākta vienošanās par visiem atzinumos paustajiem iebildumiem un piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 86.2.apakšpunktā minēto precizēto dokumentu nosūtīšanas nav saņemti atzinumi ar iebildumiem arī no tām ministrijām vai institūcijām, kas nav piedalījušās starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē un kurām sākotnēji bija pozitīvs atzinums vai atzinums ar priekšlikumiem, projekts vai informatīvais ziņojums ir uzskatāms par saskaņotu un iesniedzams izskatīšanai attiecīgi Ministru kabineta komitejas vai Ministru kabineta sēdē. Ja atzinumi ar iebildumiem ir saņemti un tie netiek ņemti vērā, atbildīgā ministrija iesniedz projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai ir tiesīga sasaukt atkārtotu starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmi, uz kuru obligāti uzaicina arī to institūciju pilnvarotus pārstāvjus, kas piedalījās iepriekšējā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē. Ja atkārtotajā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē netiek panākta vienošanās, projekts iesniedzams izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.";

1.32. izteikt 88.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"88.3. informatīvais ziņojums - saskaņā ar šo noteikumu 37. un 37.1 punktu un ievērojot nosacījumu, ka no tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē līdz iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā nav pagājis šo noteikumu 67.punktā noteiktais termiņš;";

1.33. papildināt 90.punkta otro teikumu aiz vārdiem "iesniegšanas kārtība" ar vārdiem "kā arī ja iesniegtā dokumenta saturs neatbilst dokumenta veidam";

1.34. izteikt 95.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"95.9. spēkā esošā politikas dokumenta izrakstu, kurā paredzēts izdarīt grozījumus (iesniedzams tikai elektroniskā veidā).";

1.35. izteikt 96.5. un 96.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"96.5. tiesību akta attiecīgās normas izrakstu (spēkā esošajā redakcijā), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī likuma normas izrakstu, uz kura pamata tiesību akts tiks izdots (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);

96.6. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā vai tā izrakstu, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);";

1.36. izteikt 98.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.1.9. tiesību aktu projektiem par darba grupas, konsultatīvās padomes vai komisijas personālsastāvu - norāde par attiecīgo personu piekrišanu (pilnvarojumu) tajā darboties, ja šīs personas nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji un ja nav pievienota šo noteikumu 98.4.apakšpunktā minētā vēstule vai cits dokuments, kas apliecina personas piekrišanu (pilnvarojumu) dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā;";

1.37. izteikt 98.4., 98.5. un 98.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.4. vēstuli vai citu dokumentu, kas apliecina personu piekrišanu (pilnvarojumu) dalībai darba grupā, konsultatīvajā padomē vai komisijā, ja šīs personas nav tiesību akta projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji, - Ministru kabineta rīkojuma projektam par darba grupas, konsultatīvās padomes vai komisijas personālsastāvu;

98.5. tiesību akta attiecīgās normas izrakstu (spēkā esošajā redakcijā), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī likuma normas izrakstu, uz kura pamata tiesību akts tiks izdots (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);

98.6. attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu latviešu valodā vai tā izrakstu, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts (iesniedzams tikai elektroniskā veidā);";

1.38. izteikt 100.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"100. Ja ir paredzēta institūciju turpmākā rīcība saistībā ar informatīvo ziņojumu, informatīvajam ziņojumam un tam pievienotajam tiesību akta projektam (šo noteikumu 38.punkts), kuru iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē, pievieno:";

1.39. izteikt 100.2., 100.3. un 100.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"100.2. to ministriju un citu institūciju atzinumus (oriģinālus), kuras minētas attiecīgajā Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumā, kā arī e-pasta ziņojuma izdruku, kurā ministrija vai cita institūcija informē, ka atzinumu nesniegs;

100.3. izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

100.4. starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu;";

1.40. papildināt noteikumus ar 100.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"100.5. atzinumus ar iebildumiem, kas saņemti pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes, un izziņu par minētajos atzinumos sniegtajiem iebildumiem.";

1.41. papildināt noteikumus ar 100.2 1.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"100.2 1.5. politikas joma, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;";

1.42. papildināt noteikumus ar 100.3 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.3 1.9. politikas jomu, uz kuru saskaņā ar šajos noteikumos noteikto klasifikāciju (4.pielikums) attiecas projekts;";

1.43. izteikt 104.2. un 104.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"104.2. Finanšu ministrijas atzinumu (oriģinālu) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par:

104.2.1. speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu;

104.2.2. Ministru kabineta balvas piešķiršanu;

104.3. Tieslietu ministrijas atzinumu (oriģinālu) - Ministru kabineta rīkojuma projektam par:

104.3.1. amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata;

104.3.2. speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu;";

1.44. papildināt 7.nodaļu ar 105.3 punktu šādā redakcijā:

"105.3 Iesniedzot šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā dokumentus (bez lietojuma ierobežojuma vai ar lietojuma ierobežojumu "Ierobežotas pieejamības informācija") ar lūgumu diskusiju par šiem dokumentiem Ministru kabinetā organizēt Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā, iesniedzēja pavadvēstulē norāda pamatojumu, kādēļ tas nepieciešams.";

1.45. papildināt 8.nodaļu ar 109.5 punktu šādā redakcijā:

"109.5 Šo noteikumu 109.4 punktā noteiktā kārtība piemērojama arī tad, ja uzticība tiek izteikta atsevišķam Ministru kabineta loceklim.";

1.46. izteikt 111.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.3.1. kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts;";

1.47. izteikt 125.punktu šādā redakcijā:

"125. Lai Ministru kabineta locekļi izvērtētu politikas dokumentu projektus, kā arī tiesību aktu projektus, par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmē, un informatīvos ziņojumus, par kuriem nav panākta vienošanās saskaņošanas procesā, tos vispirms izskata Ministru kabineta komitejā (turpmāk - komiteja). Komiteju skaitu, sastāvu un sēžu norises laiku un vietu nosaka Ministru prezidents.";

1.48. izteikt 126.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.2. politikas dokumentu projektus, informatīvos ziņojumus un tiesību aktu projektus, par kuriem Ministru kabineta sēdē ir izteikti iebildumi vai ierosināti būtiski teksta precizējumi;";

1.49. aizstāt 128.punktā vārdus "politikas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus" ar vārdiem "politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus";

1.50. aizstāt 129.punktā vārdus "politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu" ar vārdiem "politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu";

1.51. papildināt noteikumus ar 131.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.15. tiesībsargs vai viņa pilnvarotas personas.";

1.52. aizstāt 133. un 135.punktā vārdus "politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu" ar vārdiem "politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu";

1.53. aizstāt 136.punktā vārdus "politikas dokumenta projekta vai tiesību akta projekta" ar vārdiem "politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma";

1.54. aizstāt 137.punktā vārdus "politikas dokumenta projektu vai tiesību akta projektu" ar vārdiem "politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu";

1.55. aizstāt 139.punktā vārdus "politikas dokumenta projekts vai tiesību akta projekts" ar vārdiem "politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums";

1.56. papildināt noteikumus ar 143.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"143.3. informatīvais ziņojums, kas komitejas sēdē atbalstīts bez grozījumiem vai kurā iesniedzējam divu mēnešu laikā (ja komitejas sēdē nav nolemts citādi) jāizdara grozījumi, kas precīzi formulēti sēdes laikā vai kuru formulējumu rakstiski iesniedz izskatīšanai komitejas sēdē, un tie ir ierakstīti komitejas sēdes protokolā.";

1.57. aizstāt 144.punktā vārdus "politikas dokumenta projektā vai tiesību akta projektā" ar vārdiem "politikas dokumenta projektā, tiesību akta projektā vai informatīvajā ziņojumā";

1.58. izteikt 145. un 146.punktu šādā redakcijā:

"145. Valsts kanceleja izbeidz politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta un informatīvā ziņojuma kontroli un, ja nepieciešams, atjauno uzdevuma izpildes kontroli, nosakot uzdevuma izpildes termiņu - viens mēnesis - un par to informējot atbildīgo ministriju:

145.1. ja atbildīgā ministrija nedēļas laikā pēc šo noteikumu 143. vai 144.punktā minētā termiņa nav iesniegusi precizēto politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā;

145.2. ja atbildīgā ministrija noteiktā kārtībā sešu mēnešu laikā nav iesniegusi Ministru kabinetā visus tiesību aktu projektus, kuri saskaņā ar komitejas sēdē nolemto vai rezolūcijā noteikto Ministru kabineta sēdē vai komitejas sēdē jāskata vienlaikus (vienotā paketē);

145.3. ja politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma izskatīšana saskaņā ar komitejas sēdē nolemto ir iespējama tikai pēc kāda cita politikas dokumenta pieņemšanas vai tiesību akta stāšanās spēkā;

145.4. ja sešu mēnešu laikā pēc Ministru prezidenta rezolūcijas saņemšanas nav nodrošināta tiesību akta projekta, politikas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma turpmākai virzībai nepieciešamo nosacījumu izpilde;

145.5. ja sešu mēnešu laikā pēc komitejas sēdes nav nodrošināta tiesību akta projekta, politikas dokumenta projekta vai informatīvā ziņojuma turpmākai virzībai nepieciešamo komitejas protokolā minēto nosacījumu izpilde.

146. Ja no kontroles noņemtais politikas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums iesniedzējam joprojām ir aktuāls, tas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedzams Ministru kabinetā no jauna.";

1.59. izteikt 148.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.1. informatīvo ziņojumu, kas uzskatāms par saskaņotu (šo noteikumu 80. vai 87.punkts);";

1.60. izteikt 148.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"148.4. politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts;";

1.61. aizstāt 149.punktā vārdus "politikas dokumenta projekta vai tiesību akta projekta" ar vārdiem "politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta vai informatīvā ziņojuma (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība)";

1.62. izteikt 150. un 150.1 punktu šādā redakcijā:

"150. Ministru kabineta loceklis, pievienojot politikas dokumenta projektam, informatīvajam ziņojumam (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektam vismaz Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas atzinumu (ja ir iebildumi vai priekšlikumi) vai saskaņojumu (ar attiecīgajām vīzām), kā arī politikas dokumenta projektam un informatīvajam ziņojumam (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) - Valsts kancelejas atzinumu (ja ir iebildumi vai priekšlikumi) vai saskaņojumu (ar attiecīgajām vīzām), ir tiesīgs lūgt Ministru prezidentu politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu pasludināt:

150.1. par Ministru kabineta lietu, ja jautājumu apspriest un izlemt pēc būtības iespējams tikai Ministru kabineta sēdē;

150.2. par steidzamu jautājumu, ja jautājums risināms steidzami.

150.1 Lūdzot Ministru prezidentu pasludināt politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu par Ministru kabineta lietu, iesniedzējs pavadvēstulē norāda pamatojumu, kāpēc jautājumu apspriest un izlemt pēc būtības iespējams tikai Ministru kabineta sēdē.";

1.63. papildināt noteikumus ar 150.2, 150.3 un 150.4 punktu šādā redakcijā:

"150.2 Lūdzot Ministru prezidentu pasludināt politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu par steidzamu jautājumu, iesniedzējs pavadvēstulē sniedz šādi strukturētu informāciju:

1.

Steidzamības pamatojums

Paskaidrojums par jautājuma steidzamības būtību (viens līdz trīs teikumi)

2.

Iemesli, kāpēc jautājums nav iesniegts laikus

Paskaidrojums par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis iespējams jautājumu sagatavot laikus (viens līdz trīs teikumi)

3.

Sekas, ja jautājums netiks steidzami izskatīts

Paskaidrojums par sekām, ja jautājums netiks steidzami risināts (viens līdz trīs teikumi)

4.

Galējais termiņš, līdz kuram jautājumam jābūt vai bija jābūt pieņemtam vai izskatītam

Termiņa norāde

5.

Uz jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē uzaicināmās institūcijas

Norāda institūcijas, kuru intereses skar izskatāmais jautājums

6.

Struktūrvienība un amatpersonas, kuras bija atbildīgas par attiecīgā jautājuma sagatavošanu laikus

Norāda struktūrvienību un konkrētas amatpersonas

150.3 Šo noteikumu 150.2 punktā noteiktā prasība par paskaidrojošās informācijas 2., 3., 4. un 6.punktu neattiecas uz pavadvēstulēm, ar kurām tiek iesniegti jautājumi, kas saistīti ar iepriekš neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem, un ir nepieciešama steidzama valdības rīcība.

150.4 Ministrija, nosūtot šo noteikumu 150.punktā minēto politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) vai tiesību akta projektu atzinuma sniegšanai Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai, kā arī politikas dokumenta projektu vai informatīvo ziņojumu (ja saistībā ar to ir paredzēta turpmāka rīcība) Valsts kancelejai, pavadvēstulē norāda šo noteikumu 150.1 vai 150.2 punktā noteikto informāciju un datumu, līdz kuram sniedzams atzinums. Ja ministrija nenorāda minēto informāciju un datumu, Tieslietu ministrija, Finanšu minis­trija un Valsts kanceleja atzinumu sniedz divu nedēļu laikā.";

1.64. aizstāt 154.punktā vārdus "politikas dokumentu projektus un tiesību aktu projektus" ar vārdiem "politikas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un informatīvos ziņojumus";

1.65. papildināt 156.punktu aiz vārdiem "Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā" ar vārdu "tiesībsargu";

1.66. izteikt 160.punktu šādā redakcijā:

"160. Valsts sekretāru uzaicina uz Ministru kabineta sēdi. Valsts sekretārs var piedalīties Ministru kabineta sēdē, bet Ministru prezidenta biedra, ministra vai īpašu uzdevumu ministra prombūtnes laikā tā Ministru kabineta locekļa vadītās minis­trijas valsts sekretārs piedalās Ministru kabineta sēdē.";

1.67. papildināt noteikumus ar 163.1 punktu šādā redakcijā:

"163.1 Ministru prezidents ir tiesīgs noteikt, kurā Ministru kabineta sēdes daļā - atklātajā daļā vai slēgtajā daļā - iesniegtie jautājumi ir izskatāmi.";

1.68. aizstāt 168.punktā vārdus "satur klasificētu informāciju" ar vārdiem "ir valsts noslēpuma objekts";

1.69. izteikt 171.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Likumprojektu un Saeimas lēmumprojektu Ministru kabineta sēdē atbalsta (pieņem) tikai tādā gadījumā, ja tā teksts ir pilnīgi izstrādāts un tas ir noformēts nosūtīšanai uz Saeimu.";

1.70. izteikt 173. un 174.punktu šādā redakcijā:

"173. Ja politikas dokumenta projektā, informatīvajā ziņojumā vai tiesību akta projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, kuri nav precīzi formulēti Ministru kabineta sēdes laikā un ierakstīti Ministru kabineta sēdes protokolā, vai projektu vai informatīvo ziņojumu nepieciešams saskaņot ar attiecīgajām ministrijām vai citām institūcijām un amatpersonām, projektu vai informatīvo ziņojumu neatbalsta (nepieņem). Attiecīgo projektu vai informatīvo ziņojumu divu mēnešu laikā (ja sēdes laikā nav noteikts cits termiņš) precizē un iesniedz atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

174. Ja politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu vai tiesību akta projektu Ministru kabineta sēdē atbalsta (pieņem) un uzdod tajā izdarīt attiecīgus precizējumus, iesniedzējs nedēļas laikā pēc Ministru kabineta sēdes, kurā projekts vai informatīvais ziņojums atbalstīts (pieņemts) (ja Ministru kabineta sēdes protokolā nav norādīts cits termiņš), precizē politikas dokumenta projekta, informatīvā ziņojuma vai tiesību akta projekta tekstu atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam un iesniedz precizēto projektu vai informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.";

1.71. izteikt 175.punktu šādā redakcijā:

"175. Ja Ministru kabineta sēdes locekļiem ir iebildumi pret politikas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu vai tiesību akta projektu vai būtiski attiecīgā projekta vai informatīvā ziņojuma teksta precizējumi, Ministru kabinets lemj par attiecīgā projekta vai informatīvā ziņojuma novirzīšanu izskatīšanai komitejas sēdē, un par to izdara attiecīgu ierakstu sēdes protokolā.";

1.72. izteikt 202.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"202.1.5. rīkojuma projektiem par darba grupas personālsastāvu - norāde par attiecīgo personu piekrišanu (pilnvarojumu) tajā darboties, ja šīs personas nav rīkojuma projekta iesniedzējas ministrijas pārstāvji un ja rīkojuma projektam nav pievienota vēstule vai cits dokuments, kas apliecina personas piekrišanu (pilnvarojumu) dalībai darba grupā;";

1.73. aizstāt 211.punktā vārdus "triju darbdienu laikā" ar vārdiem "piecu darbdienu laikā";

1.74. aizstāt 229.punktā vārdus "triju darbdienu laikā" ar vārdiem "piecu darbdienu laikā";

1.75. papildināt noteikumus ar 244.2 punktu šādā redakcijā:

"244.2 Ministriju padotībā esošās valsts tiešās pārvaldes iestādes savas darbības stratēģiju izstrādi uzsāk ar 2009.gadu un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā vai attiecīgajam ministram līdz 2009.gada 28.februārim saskaņā ar šo noteikumu 29.3 punktu."

2. Šo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.martu.

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 880Pieņemts: 18.12.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 01.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 21.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
168386
01.01.2008
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"