Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.800

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 5.§)
Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma
4.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu un 25.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka izmeklēšanas cietuma iekšējo kārtību, veselības pārbaudes un sanitārās apstrādes kārtību, kā arī kārtību, kādā apcietinātajam atļauts piedalīties izglītojošos pasākumos.

II. Apcietināto ievietošana izmeklēšanas cietumā

2. Ievietojot apcietināto izmeklēšanas cietumā, noformē apcietinātā personas lietu. Apcietinātā personas lieta ir uzskaites dokuments, ko kārto vākos. Apcietinātā personas lieta sastāv no trim daļām:

2.1. apcietinātā personas lietas pirmajā daļā iekļauj:

2.1.1. lēmumus par apcietinājuma piemērošanu, atcelšanu vai drošības līdzekļa grozīšanu;

2.1.2. apcietinātā daktiloskopisko karti;

2.1.3. aizturēšanas protokola kopiju;

2.1.4. apcietinātā anketu (1.pielikums);

2.1.5. dokumentus, kas sniedz informāciju par apcietinājuma izpildes gaitu;

2.1.6. tiesas nolēmumus un notiesājošus spriedumus;

2.1.7. rīkojumus par spriedumu izpildi;

2.1.8. atbrīvošanas izziņas norakstu;

2.2. apcietinātā personas lietas otrajā daļā iekļauj:

2.2.1. dokumentus par iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un apcietināto pienākumiem;

2.2.2. informatīvos materiālus par priekšmetiem un vielām, kas izņemti, personu pārmeklējot, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - aizturēto korespondenci;

2.2.3. lēmumus un pieprasījumus par pārvietošanu;

2.2.4. pieprasījumus un pavadvēstules, kas saistītas ar kriminālprocesu;

2.3. apcietinātā personas lietas trešajā daļā iekļauj:

2.3.1. apcietinātā sociālās rehabilitācijas pasākumu materiālus;

2.3.2. apcietinātā disciplinārās prakses materiālus;

2.4. personas lietas aizmugurējam vākam pievieno aploksni, kurā glabā apcietinātā personu apliecinošus dokumentus. Ierakstu par to esību izdara personas lietā.

3. Apcietināto ievieto izmeklēšanas cietuma uzņemšanas nodaļā, kur veic pilnīgu apcietinātā pārmeklēšanu un mantu apskati.

4. Apcietinātā dokumentus nodod glabāšanā izmeklēšanas cietuma uzskaites daļā.

5. Vērtspapīrus, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus apcietinātais nodod glabāšanā izmeklēšanas cietuma finanšu daļā. Aktu par nodotajiem vērtspapīriem, dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem ievieto apcietinātā personas lietas pirmajā daļā.

6. Naudu, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus un vērtspapīrus, kā arī noliktavā glabājamos priekšmetus apcietinātais ar procesa virzītāja atļauju var nodot radiniekiem vai citām personām.

7. Izmeklēšanas cietuma finanšu daļa apcietinātā personiskās naudas uzskaites kartē (2.pielikums) izdara ierakstu par naudu, kura saņemta no apcietinātā, un attiecīgo naudas summu pārskaita izmeklēšanas cietuma depozītu kontā Valsts kasē.

8. Uzglabāšanai izmeklēšanas cietumā pieņemtās mantas uzskaita un norāda pieņemšanas aktā. Aktu paraksta apcietinātais un izmeklēšanas cietuma darbinieks, kurš pieņem mantas (3.pielikums). Apcietinātais saņem parakstītu akta eksemplāru.

9. Apcietinātā lietošanā atstāj priekšmetus šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajā daudzumā un sortimentā, kā arī tos pārtikas produktus, kurus var iegādāties izmeklēšanas cietuma veikalā (5.pielikums).

10. Ja priekšmetu sortiments un daudzums pārsniedz šo noteikumu 4.pielikumā noteikto, tos glabā izmeklēšanas cietuma noliktavā.

11. Pārmeklēšanas laikā pie apcietinātā atrastās mantas, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts glabāt un kas netika labprātīgi nodotas, atsavina un iznīcina, un par to sastāda aktu (6.pielikums). Aizliegts glabāt mantas, izstrādājumus un vielas, kuras nav minētas šo noteikumu 4.pielikumā.

12. Ārzemnieku pēc ievietošanas izmeklēšanas cietumā informē viņam saprotamā valodā par viņa tiesībām vērsties tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kuras pilsonis viņš ir vai kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta.

13. Ja nav veikta apcietinātā sanitārā apstrāde un veselības pārbaude, viņu uz laiku ievieto atsevišķā kamerā. Šādā gadījumā apcietinātā veselības pārbaudi un sanitāro apstrādi veic ne vēlāk kā trešajā dienā pēc apcietinātā uzņemšanas izmeklēšanas cietumā.

14. Sanitārā apstrāde ietver:

14.1. mazgāšanos pirtī vai dušā;

14.2. pēc ārstniecības personas norādījuma:

14.2.1. apcietinātā personiskā apģērba dezinfekciju;

14.2.2. matu apgriešanu vai skūšanu.

15. Apcietinātā veselības pārbaude ietver:

15.1. aptauju (anamnēze, sūdzības);

15.2. antropometriju (svars, augums);

15.3. veselības pārbaudes objektīvos datus;

15.4. pirmreizējo diagnozi.

16. Veselības pārbaudes laikā tiek noformēta apcietinātā ambulatorā pacienta medicīniskā karte, kurā izdara ierakstus par apcietinātā veselības stāvokli.

17. Veselības pārbaudes laikā ārstniecības persona piedāvā apcietinātajam veikt izmeklēšanu HIV infekcijas noteikšanai.

18. Apcietināto kopējā kamerā ievieto tikai ar ārsta vai ārsta palīga atļauju.

19. Apcietināto cietuma medicīnas daļas stacionārā ievieto saskaņā ar izmeklēšanas cietuma ārsta norādījumiem, ievērojot procesa virzītāja prasības.

20. Ja ir procesa virzītāja rakstiska norāde, lai tiktu ievērotas izmeklēšanas intereses, apcietinātajam saglabā viņa iepriekšējo izskatu (piemēram, matu sasukājumu, ūsas un bārdu), izņemot gadījumu, ja medicīnisku indikāciju dēļ to nav iespējams saglabāt.

21. Ja apcietinātais izmeklēšanas cietumā ievietots formas tērpā (piemēram, policista vai ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieka formas tērpā), cietuma administrācija nodrošina viņu ar civil-apģērbu.

22. Apcietinātos izvieto kamerās un pārvieto no vienas kameras uz otru, ievērojot iekšējās drošības noteikumus, izdarīto noziedzīgo nodarījumu, personiskās īpašības un psiholoģisko saderību.

23. Pēc ievietošanas izmeklēšanas cietumā administrācija apcietinātajam nodrošina iespēju informēt ģimeni vai citas personas (7.pielikums) par savu atrašanās vietu, tiesībām un to izmantošanas kārtību.

III. Apcietināto dienas kārtība

24. Izmeklēšanas cietumā dienas kārtību apstiprina izmeklēšanas cietuma priekšnieks.

25. Dienas kārtība ietver darba laiku un laiku izglītības, audzināšanas un režīma pasākumiem, ēdienreizes, skaitliskās pārbaudes, ikdienas pastaigas, atpūtas laiku, kā arī nepārtrauktu astoņu stundu naktsmieru.

26. Procesuālās darbības izmeklēšanas cietumā veic darbdienās cietuma dienas kārtībā paredzētajā laikā. Brīvdienās un svētku dienās procesuālās darbības veic pēc procesa virzītāja iepriekšējas vienošanās ar izmeklēšanas cietuma administrāciju.

IV. Apcietinātā tiesības un pienākumi

27. Apcietinātā apelācijas, kasācijas un blakus sūdzības, kuras paredzētas Kriminālprocesa likumā, tiek nosūtītas ar izmeklēšanas cietuma pavadvēstuli.

28. Apcietinātajam ir tiesības uz vienu stundu ilgu satikšanos ar radiniekiem vai citām personām ne retāk kā reizi mēnesī, bet nepilngadīgajiem apcietinātajiem - ne retāk kā reizi nedēļā. Satikšanās ierobežojumus apcietinātajam nosaka izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa rakstiskā paziņojumā.

29. Apcietinātais ar procesa virzītāja rakstisku atļauju var pilnvarot citas personas rīkoties ar viņa naudu un mantu.

30. Nav pieļaujama Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13.panta pirmās daļas 10.punktā minētās sadzīves tehnikas izmantošana naktsmiera, skaitliskās pārbaudes, darba un mācību laikā. Ja apcietinātais pārkāpj noteikumus, kas reglamentē televizoru, radiouztvērēju vai citu elektroierīču lietošanas kārtību, izmeklēšanas cietuma administrācija ir tiesīga uz laiku līdz diviem mēnešiem izņemt attiecīgo sadzīves tehniku un nodot to glabāšanā izmeklēšanas cietuma noliktavā.

31. Naudas summa, par kādu apcietinātajam atļauts iegādāties pārtikas produktus un pirmās nepieciešamības priekšmetus izmeklēšanas cietuma veikalā, netiek ierobežota. Lai iegādātos šo noteikumu 5.pielikumā minētās preces, apcietinātais aizpilda iesniegumu (8.pielikums), ņemot vērā izmeklēšanas cietuma veikala preču sarakstu.

32. Par iegādātajām precēm un maksas pakalpojumiem apcietinātais saņem čeku. Izmeklēšanas cietuma finanšu daļa ietur iegādāto preču vērtību no apcietinātā personiskās naudas uzskaites kartē esošajiem līdzekļiem.

33. Apcietinātais var vērsties izmeklēšanas cietuma administrācijā ar mutisku vai rakstisku iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu. Apcietinātā iesniegumu reģistrē. Apcietinātā pieņemšanu reģistrē apcietināto pieņemšanas žurnālā (9.pielikums). Pēc apcietinātā lūguma viņu var pieņemt bez citu personu klātbūtnes.

34. Apcietinātajam ir aizliegts:

34.1. patvaļīgi atstāt kameru;

34.2. glabāt naudu, vērtspapīrus, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, kā arī mantas, izstrādājumus un vielas, kuras nav minētas šo noteikumu 4.pielikumā;

34.3. atsavināt vai atdot lietošanā citiem apcietinātajiem personiskās mantas, izstrādājumus vai vielas, kā arī iegādāties vai patapināt tās no citiem;

34.4. spēlēt galda vai citas spēles (piemēram, azartspēles), lai gūtu materiālu vai citu veidu labumu;

34.5. izmantot izmeklēšanas cietumā aizliegtus saziņas līdzekļus un metodes;

34.6. tetovēt sevi vai citus apcietinātos;

34.7. izvietot pie kameru sienām, skapjiem vai citās vietās neierāmētas fotogrāfijas un izgriezumus no žurnāliem;

34.8. aizklāt savu guļamvietu, kā arī savstarpēji apmainīties guļamvietām ar citiem apcietinātajiem. No celšanās līdz naktsmieram guļamvietai jābūt saklātai atbilstoši izmeklēšanas cietumā noteiktajam vienotajam paraugam;

34.9. tīši kaitēt savai un citu apcietināto veselībai;

34.10. traucēt apkārtējo mieru naktsmieram paredzētajā laikā;

34.11. sazināties ar apcietinātajiem, kas izvietoti citās kamerās;

34.12. lietot lamuvārdus.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.848)

V. Apcietināto satikšanās ar radiniekiem un citām personām

35. Apcietinātajam tiek nodrošināta iespēja tikties vienlaikus ar diviem apmeklētājiem.

36. Persona, kura ieradusies uz satikšanos, uzrāda izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvim personu apliecinošu dokumentu.

37. Izmeklēšanas cietumā var noteikt vispārējus satikšanās pagaidu aizliegumus (piemēram, karantīnas vai masu nekārtību dēļ). Personas, kuras ieradušās uz satikšanos, tiek informētas par pagaidu aizliegumiem.

VI. Pienesumu un sūtījumu saņemšanas kārtība

38. Pienesumos un sūtījumos atļauts iekļaut priekšmetus saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikumu.

39. Pienesumu pieņemšanas telpā redzamā vietā izvieto to normatīvo aktu izrakstus, kuros noteikts pienesumos atļautais sortiments, pienesumu pieņemšanas kārtība, kā arī informācija par personas atbildību par neatļautu priekšmetu nodošanu.

40. Pienesuma piegādātājs vienlaikus ar pienesumu iesniedz arī iesniegumu par pienesumu (11.pielikums) divos eksemplāros. Iesniegumu nodod izmeklēšanas cietuma darbiniekam, kas pieņem pienesumu.

41. Izmeklēšanas cietuma darbinieks pienesuma piegādātāja klātbūtnē pārbauda pienesuma saturu. Pēc pienesuma pārbaudes vienu iesnieguma eksemplāru izsniedz pienesuma piegādātājam, bet otru iesnieguma eksemplāru apcietinātais paraksta pēc pienesuma saņemšanas. Ja pienesumā ietilpst plombēta sadzīves tehnika, tā tiek pieņemta tikai gadījumā, ja piegādātājs rakstiski apliecina atļauju noņemt plombu tehnikas apskatei.

42. Priekšmetus, kuri nav minēti šo noteikumu 10.pielikumā norādītajā sarakstā vai pārsniedz šo noteikumu 4.pielikumā norādīto daudzumu, vai kuru glabāšanai šajos noteikumos minētajos gadījumos nav saņemta izmeklēšanas cietuma priekšnieka atļauja, izsniedz atpakaļ pienesuma piegādātājam. Pienesuma piegādātājs iesniedz jaunu iesniegumu par pienesumu, norādot tā faktisko saturu.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.848)

43. Ja pienesumā slēptā veidā ir ievietotas pienesumos un sūtījumos aizliegtas vielas, izstrādājumi un priekšmeti, pienesumu nepieņem.

44. Ja pienesumā tiek atklātas narkotiskas, psihotropas, sprāgstošas vielas, ieroči vai munīcija, pienesuma piegādātāju aiztur un nodod Valsts policijas rīcībā.

45. Ja pienesumā tiek atklāti priekšmeti, kurus apcietinātais varētu izmantot noziedzīgos nolūkos, cietuma administrācija sagatavo materiālus administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanai un nosūta tos Valsts policijas iestādei pēc teritoriālās piekritības.

46. Sūtījumu atver un pārbauda tā apcietinātā klātbūtnē, kuram tas adresēts.

47. No sūtījuma izņemtās aizliegtās vielas, izstrādājumus un priekšmetus pieņem glabāšanā un par to paziņo nosūtītājam. Ja nosūtītājs triju mēnešu laikā šīs mantas no izmeklēšanas cietuma noliktavas nav izņēmis, sastāda aktu par to iznīcināšanu un izņemtās mantas, izstrādājumus un vielas iznīcina.

48. Ja no sūtījuma ir izņemti pārtikas produkti, kuri ātri bojājas, cietuma administrācija sastāda aktu par to izņemšanu un iznīcināšanu un minētos produktus iznīcina.

49. Ja sūtījumā tiek atklātas narkotiskas, psihotropas, sprāgstošas vielas, ieroči vai munīcija, veic Kriminālprocesa likumā paredzētās darbības.

50. Ja no sūtījuma ir izņemti priekšmeti, kurus apcietinātais varētu izmantot noziedzīgos nolūkos, cietuma administrācija sagatavo materiālus administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanai un nosūta tos Valsts policijas iestādēm pēc teritoriālās piekritības.

51. Apcietinātajam, kurš pārcelts uz citu ieslodzījuma vietu, sūtījumu pārsūta par izmeklēšanas cietuma līdzekļiem.

52. Ja apcietinātais ir atbrīvots vai miris, viņam adresēto sūtījumu nosūta atpakaļ nosūtītājam, norādot iemeslu.

VII. Izglītojošie pasākumi un apcietināto garīgā aprūpe

53. Izglītojošie un reliģiskie pasākumi izmeklēšanas cietumā notiek dienas kārtībā paredzētajā laikā izmeklēšanas cietuma administrācijas klātbūtnē. Apcietinātais izglītojošos un reliģiskos pasākumos piedalās brīvprātīgi.

54. Izmeklēšanas cietuma administrācija informē apcietinātos par iespējām piedalīties izglītojošos un reliģiskos pasākumos.

55. Apcietinātais par savu vēlēšanos piedalīties izglītojošos un reliģiskos pasākumos vai individuāli tikties ar garīdznieku informē izmeklēšanas cietuma administrāciju.

56. Izmeklēšanas cietuma priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var atļaut apcietinātajam apmeklēt izglītojošos un reliģiskos pasākumus vai individuāli tikties ar garīdznieku, ievērojot procesa virzītāja noteiktos ierobežojumus, izolācijas prasības, ārstniecības personas norādījumus un citus ar iestādes drošību saistītus apsvērumus, vai sniegt pamatotu atteikumu.

56.1 Saņemot izmeklēšanas cietuma priekšnieka atļauju, apcietinātais kamerā var glabāt reliģiskos priekšmetus, ja viņam tie nodoti pienesumā vai sūtījumā atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem par svara ierobežojumiem priekšmetiem, ko apcietinātajam atļauts glabāt.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.848 redakcijā)

56.2 Izmeklēšanas cietuma priekšnieks 14 dienu laikā no reliģiskā priekšmeta saņemšanas dienas izvērtē tā atbilstību izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumiem, konkrētā gadījuma individuālos apstākļus un, ņemot vērā izmeklēšanas cietuma kapelāna atzinumu, pieņem lēmumu par attiecīgā reliģiskā priekšmeta glabāšanu.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.848 redakcijā)

56.3 Izmeklēšanas cietuma kapelāns šo noteikumu 56.2 punktā minētajā atzinumā norāda:

56.3 1. kādai reliģijai vai ticībai apcietinātais pievērsies;

56.3 2. vai priekšmets ir nepieciešams ar attiecīgo reliģiju vai ticību saistītu rituālu veikšanai.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.848 redakcijā)

56.4 Ja reliģiskais priekšmets izmantots izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumu pārkāpuma izdarīšanai, ar izmeklēšanas cietuma priekšnieka lēmumu to izņem. Izņemto reliģisko priekšmetu nodod glabāšanā izmeklēšanas cietumam.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.848 redakcijā)

56.5 Izmeklēšanas cietuma priekšnieka lēmums par atļauju glabāt attiecīgo reliģisko priekšmetu ir spēkā, pārvietojot apcietināto uz citu ieslodzījuma vietu.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.848 redakcijā)

VIII. Drošības pasākumi

57. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pie apcietinātā atrodas priekšmeti, mantas, vielas vai izstrādājumi, kurus aizliegts glabāt ieslodzījuma vietā, kā arī tādi priekšmeti, kurus apcietinātie var izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam, apcietināto pārmeklē.

58. Apcietināto pārmeklē:

58.1. pieņemot izmeklēšanas cietumā;

58.2. pirms ievietošanas kamerā un izvešanas no tās;

58.3. pirms un pēc izvešanas darbā, uz pirti un satikšanās telpām;

58.4. pirms izbraukšanas no izmeklēšanas cietuma un pēc atgriešanās;

58.5. ievietojot soda izolatorā un atbrīvojot no tā;

58.6. veicot kameru pārmeklēšanu;

58.7. ja radušās aizdomas, ka apcietinātais glabā aizliegtus priekšmetus.

59. Apcietināto var pārmeklēt, veicot pilnī-gu pārmeklēšanu (ar pārmeklējamās personas izģērbšanos) vai daļēju pārmeklēšanu (bez pārmeklējamās personas izģērbšanās).

60. Veicot daļēju pārmeklēšanu:

60.1. apcietinātajam ierosina nodot aizliegtos priekšmetus;

60.2. apcietinātajam liek pacelt rokas uz augšu, pagriezties ar seju pret sienu, atspiežoties ar rokām pret sienu, un izplest kājas plecu platumā;

60.3. uzraugs no mugurpuses pārmeklē apģērbu no augšas uz leju, veltot sevišķu vērību vietām, kur var būt paslēpti aizliegti priekšmeti;

60.4. pārbauda galvassegu un apavus.

61. Ja, veicot daļēju pārmeklēšanu, apcietinātā uzvedība izraisa aizdomas, jāveic pilnīga pārmeklēšana.

62. Apcietinātā pilnīgu pārmeklēšanu veic īpaši paredzētā telpā.

63. Veicot pilnīgu pārmeklēšanu:

63.1. apcietinātajam ierosina nodot visus aizliegtos priekšmetus un pēc tam izģērbties;

63.2. pārbauda apcietinātā ķermeni, mutes dobumu, ausis, matus, kāju un roku pirkstu starpas, protēzes un medicīniskās saites (ja nepieciešams, pārbaudi veic izmeklēšanas cietuma ārsta klātbūtnē);

63.3. apskata apcietinātā galvassegu, apģērbu, apavus. Apavus pārbauda, apskatot no ārpuses un iekšpuses, sevišķu uzmanību pievēršot vietām (piemēram, papēžiem, zolēm), kur var būt paslēpta nauda, narkotiskās vielas vai citi priekšmeti;

63.4. pārbauda vīles, ielāpus, apkakles, aproces un, ja nepieciešams, atārda ielāpus vai vīles.

64. Pārvietojoties pa izmeklēšanas cietuma telpām un teritoriju, apcietinātajam rokas jātur aiz muguras.

65. Izmeklēšanas cietuma administrācijai ir tiesības jebkurā laikā pārmeklēt apcietināto dzīvojamās telpas un darba vietu.

IX. Pamudinājumu un disciplinārsodu piemērošana apcietinātajiem

66. Pamudinājumu izsaka ar izmeklēšanas cietuma priekšnieka rīkojumu.

67. Par disciplinārsodu piemērošanu izmeklēšanas cietuma priekšnieks pieņem rakstisku lēmumu (12.pielikums).

68. Ja pārkāpumu var pārtraukt, tikai ievietojot apcietināto soda izolatorā, bet izmeklēšanas cietuma priekšnieks ir prombūtnē, izmeklēšanas cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs dod rīkojumu par apcietinātā izolēšanu uz laiku, kas nepārsniedz 64 stundas.

69. Apcietinātos, kuri ievietoti soda izo-latorā, nodrošina ar uzturu un dzeramo ūdeni. Telpās jābūt dabiskam apgaismojumam, un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par 18 °C.

70. Soda izolatora telpa nedrīkst būt mazāka par 1,8 x 2,5 metriem, bet logs - mazāks par 0,5 x 0,5 metriem.

71. Soda izolatorā ievietoto apcietināto nodrošina ar ārsta noteiktu uzturu, ja tas ir nepieciešams viņa veselības stāvokļa dēļ. Ja apcietinātajam ir tuberkuloze, viņam ir atļauta vienu stundu ilga ikdienas pastaiga. Nepilngadīgajam apcietinātajam atļauta pusotru stundu ilga ikdienas pastaiga.

72. Apcietinātajam soda izolatorā gultas piederumus izsniedz tikai nakts­mieram paredzētajā laikā.

73. Ja apcietināto no soda izolatora ievieto ārstniecības iestādē pašsakropļošanās vai slimības simulācijas dēļ, laiks, ko viņš ir pavadījis ārstniecības iestādē, netiek ieskaitīts disciplinārsoda izciešanas laikā.

74. Apcietinātajam, kurš soda izolatorā nepakļaujas cietuma administrā­cijas likumīgajām prasībām, var piemērot visus paredzētos disciplinārsodus un drošības pasākumus, arī atkārtotu ievietošanu soda izolatorā. Par jaunā soda - atkārtota ievietošana soda izolatorā - sākumu uzskatāma iepriekšējā soda izciešanas pēdējā diena.

75. Pēc apcietinātā lūguma soda izolatorā apcietināto var apmeklēt garīdznieks. Administrācijas pārstāvja klātbūtne šādā gadījumā ir obligāta.

76. Ja apcietināto ievieto soda izolatorā, viņu reģistrē soda izolatorā ievietoto personu uzskaites žurnālā (13.pielikums). Ja apcietinātais ir atkārtoti ievietots soda izolatorā, viņu reģistrē no jauna.

X. Rīcība ar mirušā apcietinātā izmeklēšanas cietumā esošo mantojumu

77. Ja apcietinātais miris, viņa personiskās naudas uzskaites kartē norādīto naudas summu, vērtspapīrus, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, un personīgās mantas, pamatojoties uz procesa virzītāja norādījumiem, izsniedz mantiniekiem, noformējot attiecīgu aktu.

78. Ja apcietinātajam nav mantinieku vai likumā noteiktajā termiņā pēc mantojuma atklāšanās viņi nav pieteikušies vai apliecinājuši savas mantojuma tiesības, tad, pamatojoties uz procesa virzītāja norādījumiem, naudu no izmeklēšanas cietuma depozītu konta Valsts kasē pārskaita valsts budžetā, bet dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus nodod realizēšanai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai nodaļai atbilstoši izmeklēšanas cietuma atrašanās vietai. Saņemtos līdzekļus pārskaita valsts budžetā. Par pārējo mantu sastāda aktu un mantu iznīcina.

XI. Kārtība, kādā apcietinātos atbrīvo no izmeklēšanas cietuma

79. Nolēmumu, ar kuru saskaņā apcietinātais atbrīvojams no apcietinā­juma, pieņem un izpilda darbdienās ne vēlāk kā stundu pirms darba laika beigām.

80. Personai, kuru atbrīvo no izmeklēšanas cietuma, izsniedz noteikta parauga izziņu par atbrīvošanu (14.pielikums).

81. Personu, kura notiesāta ar brīvības atņemšanu, pēc atbrīvošanas no izmeklēšanas cietuma nosūta soda izciešanai uz brīvības atņemšanas iestādi. Vienlaikus brīvības atņemšanas iestādei nosūta apcietinātā personas lietu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.822)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Priekšmeti un pārtikas produkti, kurus apcietinātajam ir tiesības glabāt

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.848)

1. Šķīvis, bļodiņa, krūze un karote.

2. Sezonai atbilstošs apģērbs, galvassega un apavi (viens pāris).

3. Apakšveļa, zeķes (divi pāri), cimdi (viens pāris), dvieļi (divi gab., ne lielāki par 50 x 100 cm) un kabatlakatiņi (trīs gab.).

4. Istabas un sporta čības (pa vienam pārim).

5. Personiskās higiēnas un sadzīvē nepieciešamie priekšmeti: tualetes un saimniecības ziepes, veļas pulveris, šampūns, sejas un roku krēmi, zobu pasta, zobu suka, mazgāšanās sūklis, ķemme, ziepju trauks, spogulis (ne lielāks par 20 x 30 cm), drēbju un apavu suka, diegi, šujamadatas, kā arī:

5.1. sievietēm - dekoratīvā kosmētika (kas nesatur spirtu), personīgās higiēnas piederumi, matu ieveidošanas ierīces un manikīra piederumi;

5.2. vīriešiem - kasešu, elektriskais bārdas skujamais aparāts (viens), manikīra šķērītes, krēms lietošanai pirms un pēc skūšanās.

6. Netonētas optiskās brilles, kontaktlēcas, protēzes un ar cietuma ārsta atļauju - medicīniskās preces un zāles lēkmju kupēšanai.

7. Rakstāmpapīrs, burtnīcas (piecas), zīmuļi, pildspalvas, aploksnes, pastmarkas, avīzes, žurnāli, grāmatas (septiņas) (izņemot literatūru par cīņas sporta veidiem, ieročiem, pornogrāfiju), mācību burtnīcas un grāmatas, vēstules un fotogrāfijas.

8. Dokumenti un piezīmes sakarā ar administratīvo lietu, civillietu un krimināllietu, sprieduma kopija, akti par glabāšanā nodoto naudu, mantām un vērtslietām, pirkuma čeki un personiskā sarakste.

9. Tabakas izstrādājumi (cigaretes - 200 gab.), gāzes šķiltavas un sērkociņi.

10. Mazgabarīta televizors (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli), televizoram pievienojamās videospēles, mazgabarīta ledusskapis un radiouztvērējs.

11. Rūpnieciski izgatavots elektriskais ūdens sildītājs ar automātisku izslēdzēju, elektriskais pagarinātājs (viens) un baterijas.

12. Galda un rokas pulkstenis.

13. Izmeklēšanas cietuma veikalā iegādātie pārtikas produkti un priekšmeti.

14. Ar cietuma priekšnieka atļauju:

14.1. mūzikas instrumenti;

14.2. materiāli un instrumenti māksliniecisko un lietišķās mākslas izstrādājumu izgatavošanai;

14.3. reliģiskie priekšmeti.

Piezīme. Kopējais priekšmetu svars, kurus apcietinātajam ir tiesības glabāt, nedrīkst pārsniegt 30 kilogramu.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Pārtikas produkti un priekšmeti, kurus apcietinātais var iegādāties izmeklēšanas cietuma veikalā

1. Maize, maizes un konditorejas izstrādājumi bez krēma pildījuma.

2. Piens un piena produkti.

3. Žāvēta un pusžāvēta gaļa, tās izstrādājumi un speķis, tauki un eļļa.

4. Sālītas un žāvētas zivis.

5. Visu veidu konservi (piena, gaļas, zivju, dārzeņu un augļu konservi).

6. Cukurs, cukura aizvietotājs un sāls.

7. Dārzeņi, augļi, biezeņi, džemi, ievārījumi, medus un rieksti.

8. Tēja, kafija, kakao, sausais buljons un citi ēdienu koncentrāti, minerāl­ūdens, sula un bezalkoholiskie dzērieni.

9. Rakstāmpapīrs, burtnīcas, zīmuļi, līmzīmuļi, pildspalvas, aploksnes, atklātnes un pastmarkas.

10. Galda piederumi (šķīvji, bļodiņas, karotes, krūzītes) un polietilēna tara.

11. Sērkociņi, gāzes šķiltavas un tabakas izstrādājumi.

12. Spoguļi (ne lielāki par 20 x 30 cm), drēbju un apavu sukas, apavu krēmi, diegi, šujamadatas, šampūni, ziepes, veļas pulveris, zobu sukas, zobu pasta, sejas un roku krēmi, plastmasas ķemmes, ziepju trauki, mazgāšanās sūkļi, manikīra šķērītes, kasešu, mehāniskie vai elektriskie bārdas skujamie aparāti, krēms pirms un pēc skūšanās, personiskās higiēnas piederumi un citi kosmētikas līdzekļi, kas nesatur spirtu.

13. Elektriskie pagarinātāji un elektriskie ūdens sildītāji.

14. Galda spēles (izņemot spēļu kārtis).

15. Baterijas un taksofonu kartes.

16. Galda un rokas pulksteņi.

17. Bezrecepšu vitamīni.

18. Apģērbs.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Priekšmeti, kuri pieļaujami sūtījumos un pienesumos

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.848)

1. Šķīvis, bļodiņa, krūze un karote.

2. Sezonai atbilstošs apģērbs, galvassega un apavi (viens pāris).

3. Apakšveļa, zeķes (divi pāri), cimdi (viens pāris), dvieļi (divi gab., ne lielāki par 50 x 100 cm) un kabatlakatiņi (trīs gab.).

4. Istabas un sporta čības (pa vienam pārim).

5. Personiskās higiēnas un sadzīvē nepieciešamie priekšmeti: tualetes un saimniecības ziepes, zobu suka, mazgāšanās sūklis, ķemme, ziepju trauks, spogulis (ne lielāks par 20 x 30 cm), drēbju un apavu suka, diegi, šujamadatas, kā arī:

5.1. sievietēm - dekoratīvā kosmētika (kas nesatur spirtu), personīgās higiēnas piederumi, matu ieveidošanas ierīces un manikīra piederumi;

5.2. vīriešiem - kasešu, elektriskais bārdas skujamais aparāts (viens), krēms pirms un pēc skūšanās, manikīra šķērītes.

6. Netonētas optiskās brilles, kontaktlēcas, protēzes un ar cietuma ārsta atļauju - medicīniskās preces un zāles lēkmju kupēšanai.

7. Rakstāmpapīrs, burtnīcas (piecas), zīmuļi, pildspalvas, aploksnes, pastmarkas, avīzes, žurnāli, grāmatas (izņemot literatūru par cīņas sporta veidiem, ieročiem, pornogrāfiju), mācību burtnīcas un grāmatas.

8. Rūpnieciski izgatavots elektriskais ūdens sildītājs ar automātisku izslēdzēju, elektriskais pagarinātājs (viens) un baterijas.

9. Galda un rokas pulkstenis.

10. Mazgabarīta televizors (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli), televizoram pievienojamās videospēles un radiouztvērējs.

11. Mazgabarīta ledusskapis.

12. Ar cietuma priekšnieka atļauju:

12.1. mūzikas instrumenti;

12.2. materiāli un instrumenti māksliniecisko un lietišķās mākslas izstrādājumu izgatavošanai;

12.3. reliģiskie priekšmeti.

Piezīme. Šī pielikuma 5.punktā minētie priekšmeti pieļaujami sūtījumos un pienesumos tikai vienu reizi - pēc uzņemšanas izmeklēšanas cietumā.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
11.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
12.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
13.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.800
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 800Pieņemts: 27.11.2007.Stājas spēkā: 01.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.11.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
167184
{"selected":{"value":"09.11.2011","content":"<font class='s-1'>09.11.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.11.2011","iso_value":"2011\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2009","iso_value":"2009\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2009.-08.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2007","iso_value":"2007\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2007.-31.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.11.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"