Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.766

Rīgā 2007.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 5.§)
Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija (turpmāk - inspekcija) mēra kuģa tilpību un izsniedz tilpību apliecinošus dokumentus.

2. Šie noteikumi attiecas uz visiem Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētiem un reģistrējamiem kuģiem, izņemot:

2.1. valsts dienestu kuģus;

2.2. atpūtas kuģus (buru jahtas un motorjahtas) līdz 24 metru garumam.

3. Kuģu tilpību inspekcija mēra saskaņā ar 1969.gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu (turpmāk - Tilpības konvencija), attiecīgajām Starptautiskās Jūras organizācijas rezolūcijām un cirkulāriem, Eiropas Padomes 1986.gada 22.septembra Regulu (EEK) Nr. 2930/86, kas nosaka zvejas kuģu īpašības, Eiropas Padomes 1994.gada 22.decembra Regulu (EK) Nr. 3259/94, kas groza Regulu (EEK) Nr. 2930/86, kas nosaka zvejas kuģu īpašības, un Eiropas Komisijas 1995.gada 20.marta Lēmumu (EK) 95/84 par pielikuma prasību īstenošanu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2930/86, ar ko nosaka zvejas kuģu īpašības.

II. Kuģa tilpības aprēķins

4. Lai mērītu kuģa tilpību (aprēķinātu bruto (GT) un neto (NT) tilpību), inspekcija izmanto kuģa projektētāja vai kuģa īpašnieka iesniegto tehnisko dokumentāciju:

4.1. teorētisko rasējumu;

4.2. vispārējā izvietojuma rasējumu;

4.3. kravas telpu izvietojuma shēmu un to tilpumus;

4.4. citus tilpuma aprēķiniem nepieciešamos rasējumus un informāciju.

5. Kuģa tilpību inspekcija aprēķina brīvā formā un tajā iekļauj:

5.1. korpusa tilpuma aprēķinu zem augšējā klāja;

5.2. baka un pūpes tilpuma aprēķinu;

5.3. jūras iedarbībai pakļautā tilpuma aprēķinu;

5.4. izvirzīto daļu tilpuma aprēķinu;

5.5. kuģa faktiskā tilpuma aprēķinu zem augšējā klāja (ņemot vērā izvirzīto daļu un jūras iedarbībai pakļauto telpu tilpumu);

5.6. virsbūvju tilpuma aprēķinu (pa stāviem);

5.7. uz augšējā klāja esošo tilpumu aprēķinu (piemēram, klājmāju, lūku apmaļu, kravas lūku vāku, celtņu pamatu, dūmeņa apvalka);

5.8. kravas telpu tilpuma aprēķinu (atsevišķi katrai kravas tilpnei, tvertnei, tvindekam, kravas lūkas apmalei, kravas lūkas vākam un citiem kravas telpu tilpumiem);

5.9. bruto tilpības aprēķinu;

5.10. neto tilpības aprēķinu;

5.11. bruto un neto tilpības vērtības.

6. Noformējot kuģa tilpības aprēķinu, inspekcija ievēro šādas prasības:

6.1. tilpības aprēķins ir pietiekami detalizēts, lai būtu iespēja to pārbaudīt;

6.2. kuģiem, kas veic starptautiskos reisus, tilpības aprēķinā iekļautas obligātās tilpības aprēķinu lapas (1.pielikums) ar kuģa bruto tilpības un neto tilpības aprēķinu rezultātiem.

7. Kuģa projektētājs vai kuģa īpašnieks var iesniegt inspekcijā jau izpildītu kuģa tilpības aprēķinu, kas veikts atbilstoši šo noteikumu prasībām. Kuģa tilpības aprēķinu iesniedz, pievienojot šo noteikumu 4.punktā norādīto tehnisko dokumentāciju.

8. Inspekcija:

8.1. pārbauda šo noteikumu 7.punktā minēto kuģa tilpības aprēķinu;

8.2. pārbauda kuģa tilpības aprēķinā izmantotos raksturlielumus;

8.3. pārbauda kravas telpu (ja tādas ir) marķējumu.

9. Šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētais marķējums (ar burtiem CC) atrodas labi redzamā vietā, burtu augstums nav mazāks par 100 mm. Burti CC ir atzīmēti uz kravas lūku garenvirziena apmalēm, uz kravas tanku izplešanās kompensatoru vākiem, pie ieejām kravas nodalījumos un citās redzamās vietās. Burtus CC uzkrāso ar baltu vai dzeltenu krāsu uz tumša fona vai ar melnu krāsu uz gaiša fona. Uz metāla virsmas burtus uzmetina vai atzīmē ar punktsiti, koka virsmā tos iegriež 3 mm dziļumā.

III. Kuģa tilpību apliecinošie dokumenti

10. Pēc šo noteikumu 5.punktā norādītā kuģa tilpības aprēķina noformēšanas vai šo noteikumu 7.punktā norādītā kuģa tilpības aprēķina saņemšanas un pārbaudīšanas inspekcija izsniedz šajā nodaļā minētos attiecīgos kuģa tilpību apliecinošos dokumentus.

11. Inspekcija kuģiem ar garumu 24 m un garākiem, kuri veic starptautiskos reisus, izsniedz Starptautisko tilpības apliecību (1969) (2.pielikums) latviešu un angļu valodā.

12. Inspekcija, izsniedzot šo noteikumu 11.punktā minēto Starptautisko tilpības apliecību (1969), papildus brīvā formā veiktajam kuģa tilpības aprēķinam izdod obligāto tilpības aprēķinu lapu (1.pielikums).

13. Inspekcija izsniedz šādus tilpības mērīšanu apliecinošus dokumentus:

13.1. tilpības apliecību (3.pielikums) latviešu valodā kuģiem, kas neveic starptautiskos reisus;

13.2. tilpības apliecību (4.pielikums) latviešu un angļu valodā kuģiem, īsākiem par 24 metriem, kas veic starptautiskos reisus;

13.3. tilpības apliecību zvejas kuģiem (5.pielikums) latviešu un angļu valodā.

14. Starptautiskā tilpības apliecība (1969), ko saskaņā ar Tilpības konvencijas 8.pantu inspekcija izsniedz pēc citas Tilpības konvencijas dalībvalsts lūguma, atbilst šīs dalībvalsts apstiprinātai apliecības formai (ja tāda ir). Starptautiskās tilpības apliecības (1969) kopiju un brīvā formā veikto tilpības aprēķinu kopiju inspekcija iespējami īsākā termiņā nogādā attiecīgajai Tilpības konvencijas dalībvalstij.

15. Šo noteikumu 14. un 21.punktā norādītajos gadījumos papildus citiem attiecīgajiem dokumentiem inspekcija Tilpības konvencijas dalībvalstij nosūta arī šo noteikumu 1.pielikumā norādītās obligātās tilpības aprēķinu lapas, kas satur tilpības aprēķina galvenos datus.

16. Šajā nodaļā minētie kuģu tilpības mērīšanu apliecinošie dokumenti ir beztermiņa.

17. Noformējot šajā nodaļā minētos tilpības mērīšanu apliecinošos dokumentus, inspekcija ievēro šādus nosacījumus:

17.1. kuģa bruto un neto tilpības vērtības raksta veselos skaitļos;

17.2. rekvizītā "Datums" (Starptautiskās tilpības apliecības (1969) titullapā) norāda ķīļa ielikšanas vai līdzīgas būves stadijas gadu vai gadu, kad kuģis tika pārbūvēts vai modernizēts. Ja būve, pārbūve vai modernizācija notikusi 1982. vai 1994.gadā, norāda datumus;

17.3. rekvizītā "Sākotnējās mērīšanas datums un vieta" norāda pirmās Starptautiskās tilpības apliecības (1969) izsniegšanas datumu un vietu. To neattiecina uz kuģa mērīšanu pēc iepriekš spēkā esošiem noteikumiem;

17.4. rekvizītā "Pēdējās pārmērīšanas datums un vieta" norāda pēdējās Starptautiskās tilpības apliecības (1969) izsniegšanas datumu un vietu;

17.5. kuģim, kas ir aprīkots ar izolētā balasta tankiem saskaņā ar 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokola (turpmāk - MARPOL 73 konvencija) I pielikuma 13.noteikuma prasībām, Starptautiskās tilpības apliecības (1969) nodaļā "Piezīmes" ieraksta: "Izolētā balasta tanki atbilst MARPOL 73 konvencijas ar 1978.g. protokola labojumiem I pielikuma 13.noteikuma prasībām. Šo tanku, kas paredzēti tikai ūdens balasta pārvadāšanai, tilpums ir ____ m3. Samazinātā bruto tilpība (GT), kuru izmanto nodevu aprēķināšanai, ir ____ m3." Šāds teksts ir obligāts arī angļu valodā: "The segregated ballast tanks comply with regulation 13 of annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and the total tonnage of such tanks exclusively used for the carriage of segregated water ballast is _____. The reduced gross tonnage which should be used for the calculation of tonnage-based fee is _____";

17.6. ja tīrā balasta tanku tilpumā neieskaita kopējo kravas telpu tilpumu (Vc) (ja tankus neizmanto kravas pārvadāšanai un ja kuģim ir Starptautiskā apliecība par piesārņošanas novēršanu ar naftu, apliecinot, ka kuģi ekspluatē ar tīrā balasta tankiem), Starptautiskās tilpības apliecības (1969) nodaļā "Piezīmes" ieraksta: "Kuģim ir Starptautiskā apliecība par piesārņošanas novēršanu ar naftu saskaņā ar MARPOL 73/78 I pielikuma 13.A noteikumu. Tikai tīrajam balastam ir paredzēti šādi tanki:__________." Šāds teksts ir obligāts arī angļu valodā: "This ship carries an IOPP Certificate in conformity with regulation 13A, Annex I, MARPOL 73/78. The following tanks are dedicated solely to the carriage of clean ballast water:____________".

18. Ja esošiem kuģiem ir noteikta tilpība saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem, kas bija spēkā pirms Tilpības konvencijas spēkā stāšanās, un šī tilpība ir norādīta Starptautiskās tilpības apliecības (1969) sadaļā "Piezīmes", attiecīgajās kuģa drošības apliecībās, starptautiskajā apliecībā par piesārņošanas novēršanu ar naftu un citās oficiālajās apliecībās, kuras izsniedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" vai tās pilnvarota klasifikācijas sabiedrība, var norādīt tikai iepriekš aprēķināto tilpību un ierakstīt: "Skatīt sadaļu "Piezīmes" spēkā esošajā Starptautiskajā tilpības apliecībā (1969)."

IV. Kuģa tilpību apliecinošo dokumentu anulēšana un atzīšana par nederīgiem

19. Inspekcija anulē šo noteikumu III nodaļā minēto kuģa tilpību apliecinošo dokumentu, ja notikušas izmaiņas:

19.1. kuģa uzbūvē, konstrukcijā, apjomā, telpu izmantošanā;

19.2. kuģa pasažieru kopējā skaitā, ko bija atļauts pārvadāt saskaņā ar kuģa pasažiera apliecību;

19.3. noteiktajā kravas markā vai atļautajā kuģa iegrimē, kas izraisa kuģa neto un bruto tilpības palielināšanos.

20. Inspekcija atzīst par nederīgu Starp­tautisko tilpības apliecību (1969), ja kuģis tiek nodots citai karoga valstij, izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto gadījumu.

21. Ja kuģis tiek nodots citai Tilpības konvencijas dalībvalstij, Starptautiskā tilpības apliecība (1969) ir spēkā, kamēr attiecīgā kuģa karoga valsts izsniedz citu Starptautisko tilpības apliecību (1969) iepriek­šējās vietā, bet ne ilgāk par 3 mēnešiem.

V. Kuģa tilpības izmaiņas

22. Par visām izmaiņām uz kuģa, kuru dēļ var mainīties kuģa tilpība, ja tās notikušas pēc šo noteikumu III nodaļā minēto kuģa tilpības mērīšanu apliecinošo dokumentu izsniegšanas, kuģa īpašnieks nekavējoties informē inspekciju.

23. Šo noteikumu 22.punktā minētās kuģa tilpības izmaiņas nozīmē kuģa bruto tilpības un neto tilpības izmaiņas, kas radušās pārbūves vai modernizācijas dēļ un ir lielākas par 1 % no tilpības, kas noteikta pirms pārbūves vai modernizācijas.

24. Ja saskaņā ar Tilpības konvencijas 1.pielikuma 5.noteikuma 1.punktu palielinās kuģa neto tilpība, inspekcija nekavējoties nosaka un izmanto jauno neto tilpību.

25. Ja saskaņā ar Tilpības konvencijas 1.pielikuma 5.noteikuma 3.punktu samazinās kuģa neto tilpība, jaunu Starptautisko tilpības apliecību (1969) inspekcija izsniedz ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās apliecības izsniegšanas datuma. Šī prasība nav piemērojama:

25.1. kuģiem, kas pāriet zem citas valsts karoga;

25.2. kuģiem, kas pakļauti būtiskām konstruktīvām izmaiņām vai modifikācijām (piemēram, virsbūves likvidācija, kuras dēļ mainās kravas zīme);

25.3. pasažieru kuģiem, kurus izmanto speciālajos reisos liela pasažieru skaita pārvadāšanai bez guļamvietām.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

26. Inspekcijas pieņemtos lēmumus par kuģa tilpības aprēķinu un kuģa tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanu, anulēšanu un atzīšanu par nederīgiem mēneša laikā pēc to pieņemšanas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija". Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.766
Obligāto tilpības aprēķinu lapu paraugs
01.JPG (68636 bytes)

02.JPG (62552 bytes)

03.JPG (56513 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.766
Starptautiskās tilpības apliecības (1969) paraugs
04.JPG (101695 bytes)

05.JPG (91154 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.766
Tilpības apliecības paraugs kuģiem, kas neveic starptautiskos reisus
06.JPG (48965 bytes)

07.JPG (63730 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.766
Tilpības apliecības paraugs kuģiem, īsākiem par 24 m, kas veic starptautiskos reisus
08.JPG (68867 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.766
Zvejas kuģa tilpības apliecības paraugs
09.JPG (86555 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kuģu tilpības mērīšanas un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 766Pieņemts: 13.11.2007.Stājas spēkā: 29.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 28.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
166988
29.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)